Skip to main content

Full text of "Athenaei Deipnosophistae, e recogn. A. Meineke"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materiais and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuais, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinc 
translation, optical character recognition or other áreas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materiais for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this projcct and hclping them find 
additional materiais through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can bc used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organize the world's information and to make it univcrsally accessible and uscful. Google Book Search hclps rcadcrs 
discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l tíCjOUCj F O 
ATHENAEI 

DEIPNOSOPHISTAE E BECOONITIOKE * AUGUSTI HEINEKE VOL. I C0NTINBN8 MB. I— VI 
LIPSIAE 

IN AEDIBUS k O. TEUBNERI 
KDCCCLVIII LIPBIiB TTFIf B. O. TXUBKBBI. ILLUSTRISSIMO GEDANENSIS CIVITATIS GYMASIO BONABUM ÂBTIUM SEMINABIO FELICÍSSIMO TERTIA SAEGULARIA ATIBPICATO CELBBSANTI EA QUA DECET OBSEBVANTIA CONGBATCLATUR AuoxrsTxrs j:^iom;«: I PRAEMONITUM ' Editionum a B. G. Teubnebo curatarum curan- 
daramque cum hoc instítutum sit, ut quidqoid ad cri- 
sin scriptorom pertineat^ in praefationibus quam fieri 
potest brevissime indicetur, in Athenaei opere edendo 
quibus de causis aliam rationem nobis sequendam pu- 
taverimuS; intelligentes non latebit. itaque adnotationi 
singulare volumen destinavimus, in quo et emenda- 
tíonnm nostrarum rationes reddemus, et si quid prae- 
terea ad emendandum atque illustrandum bunc scrip- 
torem felicior hora suggesserit^ paulo accuratius ex- 
plicabimus. Scrib. Berolini 
, xi. çi. Apr. a. MDCCCLViii A. Meineke EK TOT A 

1 ^Ad^aiog fihv 6 v^g pífiXov xatrjç' noistrai d^ 
tòv Xóyov Teçòg TinoxQcírriv. õsmvoôoipiôf^g âh ravtfj 
tovvoíia. vnoxsixaL Sh rç5 kóyip Aaçip/õiog ^Pco^atog, 
àvfiQ rgf rvxy X6çig)avfjg^ rovg narà nãcav naiõaíav 
ilixsiçotárovg iv totg êavtov õairviióvag xoiov^svog. 5 
èv olg ovx §0%'* ovtivog rãv xakXCúxmv ovx iiivi](i6- 
vBvôev. l%Q^gxsyà^ ryPífiXco èvé%'Bxo xcclxàg xovxíúv 
XQEÍag xal xàg xãv òvonáxcov àvanxv^Big^ xal kaxàvíov 

h ysvT] Jtccvxota xal ^çiav isavxoâaxãv^ xal ãvõçag taxo- 
QÍag úvyyeyQatpóxag xal noirixàg xal oXg)$ 60(povg^ xal 10 
oçyava (lovôíxà xal úxofLiiaxcjv stÔrj ^LV^Ía xal èxiífú- 
fuítcsn^ ÕLatpoQag^ xal jtkovxovg paõcXéiúv õiv^rfiaxo 
xal VTiãv nByéd'ri^ xal oúa akka ovõ' ãv Bvxaçág ano- 
ILVfjfiovBv6aifi^ ^' èntkinoi (ib rj rnLÚça xax' Blõog âts^- 
BQxóiiBVOv. xal iúXLV ri xov kóyov olxovoíiía iií^tifia 15 
xijg xov ÒBÍTCvov TCokyxBkBÍag xal ii xiíg fiípkov dia- 
õXBVfi r^s év xà kóym jcaçaiSxBvijg. xoiovxov 6 d'av^a- 
6xòg ovxog xov kóyov olxovófwg ^A%^vaLog ^âi^xov ko- 
yóÕBvnvov BlúrffBtxai^ xqbíxxíúv xb avxòg éavxov yivó- 
yLBVog^ ôúitBç ot *Ad"rj[V'riiSv ^rjftOQBg^ vitò xijg èv xp 20 

c kéyBvv ^Bçiióxf^xog iCQog xà iitófiBva x^g fiiflkov fiad'- 
liriâòv vXBçákkBxai, 

2. Oi í' èv xá ÕBÍJCvp d^d'Bv è7tíâri(iiqõavxBg ôbí- 
jcvoúo(pi6xal r^úav Ma6ovQtog^ vóiicav è^riyi^rjg xal 
ná0rig ^(^^àaíag ov naçè^ycng èittfièkEiav notov^Bvog^ 25 

ATHENAEUS. I. ^ 2 EK TOT A 

Móvog TCOífivrjgy avriQ xal xatà trjv aXXip/ naidslav ov- 
õsvòg õevreQog xal r^v èyxvxXiov ov naçéQyíog fgi^Aca- 
xcíg' êxaótov yàç av ijceõsíxvvto dag fióvov tovro 
rjoxrpcàg ifpaívaro^ tOLavty ytoXv^ad'€Ía ix navàòg 

5 úwBXQátpri ' íá^pajv ôl r^v ytOLTjvfig ovâêvòg õsvtsçog, 
(priõl^ tàv fist^ ^AqxCIoxov noLT^xáv. Tcaçiív õ\ xal 
niovtaçxog xal Ascavídr^g 6 ^HXsiog xal AlficXiavòg 6 
MavQovúLog xal ZoíXog, yQaiifiatvxãv ot xaçiéótaroi, d 
çiXocfóípcav âl naçrjõav Ilovtíavhg xal jdri^XQvxog ot 

\o NLXo^riõstg^ noXv(iad'ê£a návxag víceçrjxovxíxóteg' 
^iXádeXçog xs 6 UxoXsfiaavg^ àv^Q ov ^lóvov iv tpiXo- 
ú6q)(ú d^s&QÍa X£d'Qafi(i6vog , ãXXà xal xaxà xhv aXXov 
píov i^r^xaOiiévog. x(Sv ds xvvlxôv slg ip/, ov KvvovX- 
xov xaXet' p ov iióvov õv(0 xvvsg aQyol êxotno ág 

iò'xa Ti^XsiiáxGi ixxXtjiSiã^ovXL ^ àXXà xãv *Axxaí(úvog 
TtoXv nXeCovag, qtixÓqíúv xb r^v ayvQig xãv xwixãv 
xax* ovõlv ãxoXsiJtO(iévifi' wv xaxéxQSXB ^Bxà xal xâv 
ãXXav oõoc xv iq>^éyyovxo OvXniavòg 6 TvQiog^ og 
Stà xàg úwèx^^S èiJxi^SLg, ag ãvà nãcav ãçav tcoisIxoj, 

20 èv xatg àyviaZg^ TesçincíxoLg, fiifiXiojtcaXBÍoig^ fiaXavBÍ- e 
oig^ iõxBv ovofia xov xvqíov Sia(Jri(i6xBQOv Kbixovxbí- 
xog. ovxog o ávr^ç vófiov bIxb fitiÕBvòg àitoxçáyBiv 
tcqIv alnalv ^ xatxat, ^ ov XBtxav \ olov bI xBtxai ãça 
ènl xov x^g ri(iBQag ^qíov , xal bI o ^éd^õog èitl àv- 

25 ÕQog^ bI ri (iT^XQa xstxav èicl xov èdíúõiiiov fiçm^iaxogy 
bI avayçog xatxac xò 0vv%'bxov ítcI xov õvog. laxQãv 
õl TtaQrjúav Aáçvog ^Efpé^iog^ taçòg xr^v xéxvr^v xal xaxà 
xà i^&rjy xãv axaâíi(iaVxãv Xóy&v ov JtaQBçyag axxó- 
^Bvog' raXrjvóg xb o nBçyafirjvóg, og xoúavx* èxõé- 

30 SíúXB 0vyyQá(i(iaxa q>íX6úOfpá xb xal laxQixà ág ^ávxag 
vjtBçfiaXstv xovg JtQO avxov^ xal xaxà xriv ÍQiii]VBCav f 
ovõsvòg ãv xãv àçx^i^v àdvvaxãxBÇog ' ^Powplvóg xb BK TOr A 3 

6 Ntxaêvs. (wviSixòg âh xaQrjv *Alxê£di]g 6 ^Akê^av- 
ÔQSVQ. Tucl fjv 6 xatúkoyoç ovtog úrçariGnixág^ (prfií^ 
fiãllov 7} Oviijcotixóg. 

3- ^Qa^atíwçyst íi ròi> õtákoyov o ^A%'Y(vaiog 
^i^Ãp xÁMtc9vixã' ovxmg yovv aç%Btai. 5 

2 TIMOKPATHS. A0HNAIOS. 

Avxóg^ (D *A%iqvaLE^ (istsiXrjqxúg t^g ocaX^^g éxsívijg 
0vvov0£ag tãv vvv iJtLxli]d'évtav õsiJtvoõoipiõtãv, 
Tjftig àvà rrpf xóXtv ^olvd-Qvkrjrog iyévBxo^ ij xaQ* 
ãXXov fia^àv totg haíçotg dis^iístg; A&HN. Avtòg^ lo 
o Tiiwxçateg, fietaúx^''^* TIM. ^Aç' ovv èd-Bkffisig 
xal riiitv xàv xaXãv èmxvXvxBÍcúv Xóyav (letaâovvat * 
(rçlg d' ãTCOfia^afisvotõL d'Bol diàoaúvv ã^sivov^ 

b ãç icov çrjiSív o KvQrjvcctog Tcotrjti^g) i] naç' aXXov rt- 
vòg ri^ãg àva7tvv%'ávB6%'at âst; is 

4. Êlra BlapáXkBL ^bx òXCyov slg xòvrov Aaçriv- 
oíov êTCaivov^ xal Xéyst òg vnò (piXoxi^lag xoXXovg 
xãv àicb TcaiÕBÍag úvvad-çoí^íov ov fiávoíg xotg ãXXoig 
aXXà xal Xóyoig Btdxla , xcc fiBV TtçopáXXcJv xãv ã^ícov 
Ir^xi^Bcog xà õl àvBVQÍ(Sx(úv ^ ovx àfia<Sav{(Sx(og ovõ^ 20 
ix xov naQaxv%6vxog xàg ^rjxi^úBLg 7tocov(iBvog ^ ãXX^ 
ág ivi fiáXtiSxa (iBxà xçixixrjg xivog xal úaxQaxLX^^g 

c ixLúx'^fii]g 5 ág Ttávxag d'av^cíÍBLV xãv ^rjxi^ifBíov xr^v 
xriQriúiv. XéyBL í' avxòv xal xad^Bõxafiévov inl xãv 
Csçãv Blvav xal %'V(Siãv vtcÒ xov návx^ àçCõxov ^aúi- 25 
Xécjg Máçxov , xal /tt^ êXaxxov xãv vcaxçCav xà xãv 
^EXXrfl^av (iBxaxBLç(^B0d'ai. xaXst â^ avxòv xal ^Aõxb- 
QOJtatóv XLva^ èic^ túrig ã^fpoxéçov xãv q)Ovãv tcçoí'- 
õxáfiBvov. XéyBL í' avxòv xal Siitcblqov Bivav Cbqovq- 
yvãv xãv voiiL6d'BL6ãv vtco xb xov xrjg TtóXBog ítccdw- 30 
fwv ^Pa)iivXQv xal ncfimXíov Noviiã^ xal êmax^^ova 

1* 4 EK TOT A 

vófuúv noltnxãv. návxa S% tavra ^lÓvov i^svçstv ix 
naXaiãv ilfritpiO^átfúv xal doy^iátíúv XTiQYfíBfúg , h:v Sh d 
v6^(ov 0wccy(x)y^g^ ovg êti ÕLÔáaxovõLV, ág rà Ilvvdá- 3 
Qov o xcofipdcoTCOíòg EvnoXíg tpriúLv^ i^ârj xataúBúiya- 

5 õ[iévcDv v%ò trjg zâv TtoXXãv àípiXoxaXiag. ip/ dé, q>ri0í^ 
xal pifiXííDV xtrflig avtã àQ%aC(úv êXkrivíxãv xoúavrri 
òg vneç^ákkeiv Ttávtccg rovg èitl (SvvaycDyfj tsd'av(ia' 
ú^ivQvg^UokvxQárriv xb xòvUáfiLOv xcclIlstõiõXQaxov 
xòv ^j4di]va((ov xvQttw^úavxa EvxXeiõviv xa xòv xal 

10 avxòv ^A%'rivatov xal NixoxQaxrjfv xòv KvtcqíoVj ixt âh 
xovg lÍBQyáfiov paôiXéag EvQvnídriv xb xòv ^oirftipf 
^AQi^xoxéXtiv XB xòv fpvX6úO(pov xal xòv xà xovxtov 
àtaxriQrfiavxa fii^Xía Ni]Xéa' ^aç^ ov návxa^ çr^õí^ b 
nQíáfiBvog 6 fnuBdaTtòg PaúcXBvg IIxoXBfiatog^ (ptXãâsX- 

15 (pog Si Í7CLxXriv^ fiará xíSv 'Ad'rjvrid'Bv xal xãv àitò 'Pó- 
Sov BÍg xriv xaXr^v 'AXa^ãvÕQBiav (isx^^yayB. diÁnaç 
ixBtva xãv ^AvxLtpávovg içBt xig BÍg avxòv 
aBi dl ít(fòg fiov6at0(, xal Xóyocg JtiçBi^ 
OTCov XI iSwpCag êçyov i^Bxá^Bxau 

20 àyXat^Bxai dl xal fiovóixag iv ãcíxcí * 

cia naítpi^Bv (pCXav avâçBg aiig)l ^a^ibà xQaTCB^av, 
xaxà xòv ©rjfiatov (laXoTtoióv. ,xal ènl xàg éiíxiccúBig c 
ÔB nagaxaXãv^ ícaxçiàa^ (pijôí^ xi^ 'Ptáfiriv nãôiv 
ànotpalvBv. xíg yàç xà otxoc JCod'Bt xovxtp ^vvá^v áva- 

25 nBXxa^évriv i%qvxi xotg q>lXovg xí^v olxíav ; xaxà yàç 

xòv XÍOflLTCÒv ^AzoXXÓâiXÍQOV^ 

BÍg olxíav oxav xvg slóíi] q>íX(yVy 
êúxiv ^BOQBtv, Níxotpãv^ xrj^v xov tpíXov 
Bvvoíav Bv%vg BÍúióvxa xàg d"vçag, 
30 6 ^vçoçòg ÍXaçòg tcqóxov íOxlv , ^ xvtov 

iúr^vB xal 7CQO0fjX9'\ vjtavxT^óag õé xvg EK TOT A d iíipQov avd^éú^ç idi^HSy hSv (irjâslg kéyg 

5. ToíovTíwg iÕBv xal tovg lomovg eivai nXèíovq ' 
ág Totg ys iiij rovto ^oiovdiv èçst tig ^ ri fitxpoAo^/crç; 
TcXêtaí toí oCvov xXvúíai. àaíw âcctta yéQovoi d^á- 6 
kevaV êoixitoc/ roíovtog ip/ xy (isyaXoíl^vxía o {id" 
y$cg 'jíXé^avÕQog. Kovov â^ fg xsçl Kvídov vavfia%Ca 
vixrficLg Aaxsâcci(iovíovg xal xaixlúag tòv Tleiçaiã^ 
iTtatófififlv t^ ovtv d^úag xal av ifsvâcnwiiagj návxag 

e ^A^valovg atútíaúsv. ^Akxifiiáàrig Sh òlv^Jtux vix^- lo 
úag aQfiaTi nçãtog xal dsvtsQog xal téraçtog^ slg ag 
víxag xal EvQíníòrig êyQai)Bv ixivíxiov, dvõag òXvii- 
Ttífp Aà xrpf utavifyvQiv xãàav sCõtíaOs. xò avxò ixoí- 
fiús xal A6ciq>Q(ov'Olv^7CÍa6vVy émvtxvov yçáil^avxog 
xov KbCov £ip,<úvíâov, 'Eiiscsôoxl^^g d' 6 *Axçayavxt- is 
vog Znnoig olvikitia VLxrjôag^ 7Cvd'ayoQixòg ãv xal iii- 
ilwx(ov à7CB%6iLBvog^ ix 6[ivçvrig xal XLfiavcDxov xal xãv 
TColvxsXêôxáxav à(fOiiáx(ov fiovv àva%Xá6ag õtév€i(ie 

f xotg eig xr^ ícavrffVQiv aTCavxrfiaCtv, o Sh Xtog^Ian/ 
XQaypõíav vixriúag *AQ'i^7fiiv êxátsxp xãv ^AÕTivaíCDV 20 

ÍÕ0XB %tOV XBQã(llOV. 

xov yaQ xtg ãXXov nçòg %'Bâv ãv ovvBxa 

BV^aíXO ítXovXBtV BVXOÇBtV XB xçrifu^xíOv 

Tj xov âvva6d'aí TCaça^ori^Blv xotg q>íXoig^ 
õfCBÍçeiv xs xaQTtòv xáçLXog^ tiâíúri^g d'B(Sv ; 25 

xov filv niBlv yàf xal tpayBtv xàg fjõovàg 
êX^liBV ò^oíag ' ovxl xotg XafiytQOtóv âi 
ÕBÍjevocg xò XBvvijv navBxai^ 

^Avxitpávrig iprfiív, 

"Oxi S^voxçáxfig 6 KaXxijõóvtog xal EitBvúmicog 30 

o axadíliMttxòg uai 'AçiúxoxéXr^ ôvfMtovMOvg vófiovg 

êyçaiffav. 6 EK TOT A 

ãv xal návtag noXvfúçàv nevraxoúíoig [xícsvõlv ix 
réXccg Tcotl xataXvaaCvv ág avzòv xeifiávog aça sâco' 
XBV BTíáúx^ %íxãva xal í^úriov. 
5 6. 'o tQsxsÕBinvog, qyrial aoçiúrtjg, KXéaçxóg 
tprfii, Xáç^wv tòv UvQaxóôiov svtçaníú^av úxiji^diK 
xal xaQOL^íag slg Skaútov tàv iv totg âsÍTCvoíg naça- 
tLd'siiévG)v. êlg ^úv tòv 1%%'vv 

iqxèL XcTíòv Aiyatov ãX[ivQÒv fiád'og. 
to sig dh tovg xr^Qvxag 

%a{çBxs xriQvxsg ^lòg ãyysXoi. 
dg d\ xriv xoQÔ^ 

êXixxcL xovdlv vyiÀg. b 

alg Sh xrpf (ovd'vXBViiévriv xBvéída 

15 ÚOipri 6(HpYl 0V. 

Big d\ rè èv totg hfnjxotg áçatov 

ovx ãit^ éfiov axBÕáõBig o%Xov\ 
Blg õh tr{v ãnoÕBÕaQfiévriv íy^^^^^ 

ov nçoxaXrmxo^éva fioúxçvxcíÕBa, 

20 tOLOvtovg TCoXXovg tprflv tã Aa^r^vCÍov xaçBtvav õbí- 
Ttvtp ãõTCBç õvuPoXàg xofií^ovtag tà ájtò tãv útQCOfia- 
toõsôficav yçáfifiata. iptiõl õl xal oti o Xáç^g Btg 
Bxaõtov tíúv jcaQati^Bfiévcn/ ixmv xl tcqoxblçov, cog 
jtçoBÍQijtat, iõóxBi totg MBú^iípfioig XBaaiÕBviíBvog bI- 

25 vav, ág xal KaXXitpávrig ò tov IlaçafiQvxovtog xXri- c 
%'Blg^ ãçxàs xoirj(iát(úv uoXXãv ixy^aifiiuvog àvBiXr^' 
q)Bv líéxQt XQióv xal tBúúiçav útíxen/, noXvfiad^BÍag 
õó^av xço0noiov[iBvog. xoXXol âi xal aXXoi àuc ató- 
fiatog bIxov tàg èv tã úixBXixã fLvçcUvagy tàg TcXenàg 

30 iyx^^^^S^ '^^'^ naxwix&v dvvvíov tàg rjftçiaíag^ tovg 
iv Mi^Xp BQÍipovg, tovg iv Sxiá^^ xe^tçiccg ' xal tôv 
ãâó^(x)v õl tàg nBX&QÍàag xóyx^Sy "^^àg ix AvJcÓQag EK TOr A 7 

d fiaívíâccgj X7[v ficcwivíxriv yoyyvkíâa^ ràç ix Sri§ãv 
fiowiMÔaç^ xal zà tcuq* 'jáôxçaíotg rsiklce. Kls(xvd'rig 
di 6 TaQavttvoç^ Sg gyrjfív KXiaçxog^ návta naçà rovg 
xátovg iii^etça iÃsys, xai ná(i(pUog dh o ^Jtx^Aóç, ág 
raOta s 

^Xu nutv fiot, xai xò néçàixog cxékog. 

apUõa âórc9 rtg, íj jclaxovvtá tig õóto. 
tci/ fiíoVj g>fiõív, êvúta9etgy ovx êyxBtQoyáiSvoçsg. 
' yvQyá&ovg if7iq)t6fiátcov' ^éçovtsg ' *jÍQiifTO(pávrig 
qnfíív. 10 

7. "Oti ^AQ%éúxQatog o UvçaTcóiíiog ij FeX^g èv 
e r^ (og X(fViíixnog iTtvyçcíçsL FaiíxQovofiía^ ég õs Avy- 

x^g xai KaXlí(iaxog * HÕVTcaO-BÍa ^ ág âl Kkéaçxog 
JBinvokoyía^ ág õ' aXXoi ^O^onoUcc (i^ixòv õh xò 
»o£fi(ia, ov fi açxv ^^ 

toxoQÍfjg èjciõety^ TeaiovfiBvog ^EkXádi Jtáúy) 
iprifl ^ ^ 

ítQog õh ^lã návxag SamvEtv àpçóâatxt XQaxé^i]. 
êaxa>6av í ' ^' XQStg rj xéú^aQsg oí i^vváTtavxag^ 
71 xãv xévxe ys fi^ TtXsíovg' ^íiy yàç âv siri 20 

ln^úd^tpòçcDV aQ7Ca%ifiC(úv õxrjvrj atçaxicoxãv, 
iyvoet í' oxi ot èv xã Tlkáxfúvog úvCúixiro òxxò xai* 
BtxwSi Tflav. 
f ovxoi às Ttçòg xà Sètnva xãv èv xy noksi 

â(poQã0LV aú xai nixovrai de^iãg 25 

è%l xavx* axkvixoL^ 
^Avxupávrig q>iffil xai ènáysi ' ovg èx xoivov iÔBi xçé- 
fpsiv xòv tf^ftov, 

5 ase d' OTCBQ 

òkv^7Cla6Í fpaúL xatg (ivíatg tcoieIv^ 30 

/Jow xotg áxli^xoig nçoxaxaxójcxBW TCavxaxov/ 

8. Tá n^v ^èçBog xà õh yivBxat èv %íeftc5i/*, fçiífllv 8 EK TOT A 

ó SvQaxóõiog noiriti^. ovx afta ftW ovv návta na- 
(faú7íBvÁÍB0%'av õvvatov^ Xéysúd-ac êh ^idiov. ori 
deÍTCvcov ávayçafpàg yts^oírjvtaí aXlov ts xal Tifiax^' 
dag 6 ^Póâcog õl èicãv èv ivÕExa fii^Uoig ^ xal nleíoõt^ 
6 xal Nov^Tiviog 'HçaxXscitrig 6 /ÍLav%ovg tov latçov 
(laõ^fltijg, Tcal MatQéag ò Ilitavatog o xaç^óg, xal b 
^HyrjfiiXív o Qáúiog 6 Í7tvxli]d'slg fpaxi]^ ov tfj àQ%ala 
x(ú^G)Sla xivhg ivtátrovútv.' otv '^QteincâoQog ò ^£v- 
õa(fi^tog)ávsLOg òtlfaQtvtiTcàg Xil^BLg õvvriyays. xov 
10 9vXo%évov dí tov AsvxaSíov dsÍTCvov nkárcav o xo- 
^pÕLOTCOLog i^é^vrirav 

iyà í' ivd^áâ^ èv xrí i(fri(i£a 
rovtl dLskõ'£tv fiovkofuxL rò fic^liov 
. stQog i^avtóv, B. êútv d', àvrifioXã úa^ tovto t£; 
15 jÍ, 0ilo^évov xaivri rig òil>aQXV0Ía, 

B. èTCÍàeiifiv avxriv rixig èôxtv, A. axovs dri. 
' aQÍ,oiiav ix ^oXfioto^ xsXevtrfiGi í' èTcl -d-vin/ov/ 
B. Í7tl d'vvvov ; ovxovv r^s xaksvxalag noXv 
xçãxc0xov êvxavd'1 xaxá%%'ai rcf^fcoç. c 

20 A, * fioXfiovg ^Iv íStcoôl^ Õa(iá6ag Xaxaxv0(iaxí 

õavóag 
ég nXaCúxovg díáxQcaya' xò yàç di^Lag avõçòg 

avoQ^oL 
xal xáda fihv í^ xaika' ^aXáúôrig í' èg xéxv^. 
25 avatfLi. * 

alxa [laxà (iixçòv 

ovâh Xojcàg xaxóv èúxiv ' axàç xò xáyip/ov a(i8iVQv 
[olfiav] 
xal fiax' òXíya 
30 ÒQq)àv aloXíav iíwóâovxá xa xaçxaçíav xa 

(lif xéfivaiv^ (i'^ 001 vé^a0ig %'a6^av Xína7ívav0ri^ 
àXX' oXov ò%xrfiag 7caQáQ'agy noXXòv yàg ãiiaivov, d EK TOT A 9 

xovXwtoõog nksxxii õ\ ãv TCikyflriq xará xaiçóvj 
étpd'ii tr^g òm^g, ^v fj fi^si^iúVj itokv xçeérrmv' 
ijv ÒTttal ò\ ôv foõ\ êxp%^ xkaíaiv ãyoQêvo), 
TQÍykfj õ^ ovx id'éXêc VSVQC3V èniriçavog slvai * 
xccQd'évov *A(ftéiiiâog yàç Iqyu xal atvfiata (uõst. 5 
0xoçxíog av B. naíúèU yé ôov tòv icçmxxòv 

9. ^jÍTtò xoxnov xov Oiko^évov xal çikolévsioí 
e Ttvsg Tckaxovvteg (ovofiá6d'i]0av. izbqI tovrov Xqvóijc- 
xóg (pi]6iv * éyà xatéxcn ttvà ò'^oq)áyov inl rocoikov lo 
ixTCêJCtojTcóta xov fj^ri ivxçéTCsàd^ac xovg itkritsíov ènl 
xolg yLvo(iévoLg ãõxe ipaveçãg èv xotg fiakavsíOLg xrpf 
X6 xstça (Swsd'C^BLv TCçòg rà d^eçiiá^ xad'isvxa elg võcdç 
d'£Q(i6v^ xal xò óxóiia ãvayaQyaQLÍ6(i6vovd'êç^^^ oxcog 
õrikovóxv èv xàtg d'£Qfiotg õvúxívrixog y. êtpaúav yàç i5 
avxòv xal xovg otpOTCoiovvxag V7CO%out6%'av , tva %'bq- 
fióxaxa naçaxi^ãúv^ xal ^óvog xaxavakCtSxri avxóg, 
f xóv koLTCíúv 6waxokov%'£tv [irj dvva(iévaív.' xà í* 
avxà xal Jtsçl xov Kvd^rjQÍov ^Lko^évov tõxoçovõi xal 
*Açxvxov xal akkcov jcksLOvoVy ov xug naçà Kçcopvkm 20 
xá xcofiixã tprflív 

iyò dl nçòg xà d'€Ç(ià xavd'* vxêçpoky 

xovg õaxxvkovg dri7C0vd'£v idaCovg i%&y 

xal xov kãçvyy* i^ÔLúxa TCVQtã xeiiaxíoig. 

B. xá(iLvogj ovx ãvd-QCDjcog. 25 

Kkéaç%og õé tpriiSi Oikói^evov Teçokovófisvov nsçiéçxs- 
6 õd'at xàg olxíag^ àxokov^^ovvxGiv avx^ ítaiâtov xal q>B- 
(fóvxcDv Ikaiov olvov yãçov o^og xal ãkka fiâvfS(iaxa' 
inaixa aiúiovxa alg xàg ákkoxçíag olxíag xà h/fófiBva 
xotg akkot,g à(ftpBiv ififiákkovxa cov é0xl %QBÍay £2^' 30 
ot^fii^ Big éavxòv xv^avxa evax6tiJd'€U, ovxog Blg^EqíS- 10 EK TOT A 

ro tip/ altlav ' xal (iLad'wv oti xãv eiç yáfiovg úwi^yÓQa- 
0tai, Xovúãiisvog Koqipf axXipaog ág tòv w^iípíov. xal 
fistà rò âstxvav aúag vfiévcciov av ii Áqx^ ^yá(ud'ê<3v 

5 Xafiacçárats xávtag èirvxayciyfiõsv. tjv âhâid^çafifio- b 
oroeóç. xal ò vv^i^plog^ ^iló^èvs (sItcs) xal avQíov ãõs 
âsiycvffisig; tucI 6 OM^svogj av oíf^ov (itpri) (iri xm- 
Xy tig. 

10. 06Óg)ciog õé (prfivv *ovx &(SnsQ 0iÁ,óè6vov tòv 

10 ^EQv^iôog* ixstvog yáç^ ÁgSoixBV^ é7Ci(is[ig)6iiBvog xr^ 
ifvõiv slg XYjfif ànokavcSív rjv^aró noxB ysQavov xr^v 
g)ãQvyya óxstv ' aXkà xoXv fiãlXov ltctcov oX(úg ij fiovv 
ij xá^r^Xov rj èXé^avxa SetónovSá^aiv yevé0d'av. ovxo 
yàç at Í7tcdviiíaí xal aí r^doval itoXXá fLEÍ^ovg xal 

15 0q>odç6xBQai ' XQog yàç xàg dwá^stg^ TCOiovvxaL xàg 
àjtoXavOsigJ KXéaçxos ^^ MaXávd'i6v (priúv xovx' êv- c 
^aúê-at, Xéy&v ' Tt^-oi/ov MaXáv^^Log iotxs fiovXevaa- 
0d'aL fiéXxiov. o ^hv yàç àd'ava0Íag iítLdv(iiÍ0ag iv 
d'aX(í[ip xçéiiaxaL návxcav vzò yi^ç(og Í0x£Qri^vogxãv 

20 r^âécDV, M€Xáv%'iog di xãv oMoXav0ê(úv içãv fjv^axo 
x^g fiaxQavxsvog oçvL&og xòv xQáxrjXov ix^iv, Zv^ Sxí 
jtX6t0xov xotg ridé0iv ivâiaxQÍprj.^ 6 avxóg g)ri0L IIÍ- 
d^XXov xòv xév%'r^v xaXoviisvov ov nsçLyXmxxíSa ftó- 
vov vfievívriv tpoQstv àXXà xal nQO08XvxQOvv xr^v 

25 yXãxxav Ttçòg xàg à7CoXav0Big^ xal xiXog Ix^^ xqí- d 
p(Qv à^Bxi%'aiQBv avxrjv. ^lóvog í ' ovxog xãv ànoXav- 
0xixàv xal daxxvXri^Qag êxcsv è0%'ÍBiv Xéysxai xò otlH}v, 
fi/' (àg ^BQiLOtaxov o xçi0ád'Xiog ivaâiõó xij yXéxxij. 
aXXov ô^ €pCXvx^àw xòv ^iXól^Bvov ipa0Ív ' ^AQi0xúxéX7ig 

30 à% çiXóâsiítvov anXàg^ og xal yQáq>Bt nov xavxa * drj- 
liTjyoQiyõínBg iv xotg oxXotg xaxaXQ{pov0iv oXf^v xijfv 
flfiBQav èv xotg d'av(ia0i, xal nçòg xavg ix xov 0á0i- EK TOT A 11 

ôos fj Boçvô^évovg xataitXéovtag^ aveyvGíxÓTsg ovdhi^ 
xXr^ èl xò OiXo^évov jáatnvov ovd* oAov/ 

e .11. iDavíaç âé qyrfiiv oti QíXó^svoç ò Kvd'rJQiog 
%0L7it7^g^ TCêQLna^riS Sv xotg o^toig^ âsiTtvmv nota naçit 
^lOvvõÍGí , ág êlõsv ixsívp fi^v fiayáÀip/ xQtyXav sra- s 
çar€d'stiJav éavtà õh (iixçávy ávaíafiòv avxriv alg 
xàg xatçag xçog tò ovg TtQWSrjvayxs. 7tvdi)(isvov õi 
tov zívow6lov zívog Svsxbv xoiko noiet^ sItcsv o OíXó- 
^avog oxi yçáípmv xr(v FaXóxaiav fiovkoixó xtva jcap' 
èxeívTig xáv xaxà Nriçéa icv%'é69'av , xr^v Sh rJQfúXfifié- lo 

f V7JV á7C0X6XQtõd'ai àiáxi vecaxéQa ov6a akoíri ' âiò (iri 
jcaçaxoXovê'€tv ' xrjv âl xá jdtovvaí^ xaQccx€d'st0av 
itQSõPvxéçccv ovõav êlâévat %ávxa 6aq>àg a fiovksxat 
litt&evv. xòv ovv ^lovvúíov ysXáíUxvxa àno0XBtXai av- 
xã zrjv xQtyXav xfjv xaQaxsifiévriv avxã. ôvvafiédvs i5 
dl Xip OiXo^év^ Tjdémg ò jàiovv6íX>g. ítcbI 6% xriv èçai- 
pÂvvpf raXáxsiav èg)(úçádij õia^BÍQcyv^ elg xàg Xaxo- 

7 fUccg èvBpXi^diíj ' iv alg Tcoiãv xòv KvxXojta 6vvéd'rixB 
xòv (ivdvv álg xò naçl avxòv yBvófiBVOv xád'og^ xòv 
(ihv jdix>vv0vov KvxXcancc VTCoúxitfiáfiBvog^ xrp/ d* av- 20 
k-qxçCda TaXixBiav^ êavxòv í' 'OâtHíôéa, 

12. ^EysvBxo âa xaxà xovg TifiBQÍ<w Xffóvovg ávi^Q 
xig ^AicCxiog jcXovúiáxaxogx^vqyri^tr^g^ à<p* ov icXaxovv- 
r(úv yévri TCoXXà UTCÍxia òvofiá^axai. ovxog txavàg fiv- 
Qiádag xaxavaXíÁóag alg xr^f yaúxéça iv MivxovQvaig 25 
{icóXig âl KafiTCaviag) duxçifia xà nXalúxa^^xaçCòag 

^) èô^Cmv TCoXvxaXatg^ aí yívovxai ccvxód'^ vnéç ya xag iv 
£^VQVf] iiéyLdxaL xal xovg iv ^AXa^avõçaéif áúxaxovg. 
Á7uyv0ag ovv xal xaxà Ai^vr^v ylvaô^ai vnaQfiayi&aig^ 
i^ijtXavõav ovd' àva^aCvag (i^av tifiáçav, xal noXXà 30 
'>taxo%a%'rfiag xaxà xòv nXovv^ òg xXvfiíov rjxa xáv ro- 
nfQv^ xçlv i^oçii'^aí x^g vaò$ (noXXri d' iysyóvat 12 - EK TOT A 

nuçà Aífivõi 917^1} tijg atpi^emg avtov) ytQO^iclsvõav- 
teg àXutg TCQOõrivsyxav avtá zàg xakkíaxag Tcaçéõag, 
5 #' tôòv ènv%'Bto si fiíi lístííovg ê%ov0iv' Blnóvxmv õe 
liíj y{veõd'ai cov i^veyxavj vitofivrfi&elg rãv iv Miv^ 
5 TOv^aig èxéXsvôs rã xv^B^vrjfty tijfv avrip; òôòv in;l c 
'Italiav ãvanXstv [irjdh jtçoaTtsXúõatm tfj yij, L^pt- 
0t6^Bvog d' 6 KvQfjvatog tptXóaoçfog, 6 avrag iisTBXd'òv 
XTlv scátçcov (pilo6og)£aVy ág)' ov Tcai xcak'^ tig xalBt- 
zai aQíiSto^évBtog lõtcog 0xBva^6(i6vog , vicò rijg àw- 
10 TíBQ^kritov Tçvipijg xal tàg iv tã xijtvcí yivofiévag d-çi- 
ôaxCvag olvoíiéXítL inoti^Bv êfSnsQag^ xal vtco tijv bio 
kcc(ifiáv(úv xXcoQOvg è%Biv êXsys stXaxovvtag imò f^ç 
y^g ãvaTtEfiTCOfiévovg avtá. 

13. TQaVavã âh rã avroxQáxoQi èv Ila^d-ía ovtv d 
15 xal t^^g d^aXáúôr^g àitéxovri fifiBçóv Jta^icóXXcav òâòv 
*Aicíxiog oiStQBa vBaçà õunéiiil^ato vtco úoipíag avrov 
tê^úavçiúp^Bva' xal ovx (og NiTtofiriÕBi rc5 Bidwãy 
fiaútXBt èmQvinriiSavxv atpvrjg ((laxçàv õh xal ovtog rpf 
xi^g d'aXá6ói]g) fiáyBiQÓg xig (ii^r^úáiiEvog xò Ix^diov 
20 TtaQédi^xsv òg ãq)vag. 6 yovv Tcaç^ Ev<pçovv xã xo- 
fiixà (láyBtQÓg çri^ív 

éyò iLa%'rixiig êyévóiiijv HoxrjQÍâoVj 

og ànò %'aXáxxrig Níxoi^t^õbi âdÕBxa 

òâòv àné%ovxi JtQmxog fifiBQcSv scoxs e 

25 àçvtjg èitíQvií/fiõãvxi xB^iiãvag (ié0ov . * 

jeaçédipcB vri jdí\ ãoxB návxag avaxçaystv. 

B, Tcãg Sh dvvaxòv xovx* iaxí; A. d^XBucv Xafimv 

yoyyvXíâa^ xavxvjfv êxsiiB XBJCxà xal (laxçã^ 

xijv ò^jw avxi^ xiig àq)vrig (iviiov(i6vog^ 
30 ' aseo^éúag^ êXaiov imxicLg^ aXag 

Sovg líovócxíSg, [iijxc^vog èmniúaç ãv& 

icóxxovg fiBXaívr^g^ tòv àçi^yÁv Sh õíÁdBTia^ EK TOT A 13 

xsqI trpf Sxvd'íav êaavtís trjv iítidviiíav, 
f xal Nixo(n^drig yoyyvlíâa fiaiíeífiBvog 
áqyórig ror' êXsys rotg (piloig éyxcífiiov. 
ovôlv 6 líuysiQog xov novritov diaq>éQèt ' 
6 vovg yiç iútiv ixaréQm rovrov réxvri. s 

14. "Orv tcsqI IlEQLxXéovg tpijalv ^Aqx^^^X^^ o IJá- 
QLog noirixrig og àxkrj^cov èiceíúnaiovrog slg tà óvimó- 
õca, Mvxovíov õíxrjv. õoxovúc í' oí Mvxóvioi âià tò 
%év£0%'av xal Kviíqccv vf^úov olxelv inl yXi^XQÓxYiri 
8 xal Jck£OVBÍ,ía ÒLapákks(S%'aL. tòv yovv yXíaxçov ^I^Sxó- lo 
lLa%ov Kçartvog Mvxóviov xalsl ' icãg ãv ^Iúxo[iáxov 
ysyovòg Mvxovíov (piXóSíOQog ãv Btrig^ 

^Aya^og nçog ãyad-ovg ãvâçag êoriaúò^evog i]xov. 
xoLvà yàç tà xáv (píXav. 

aolXòv dl nCvcDV xal xccXíxQrjtov iiéd^v^ 15 
. , . (úv ovTS ttiiov . . êiõT^vsyxag 
ovtê fiijy xXrid'slg . . . r^X^sg, ola âri (píXog [g)CXoLg]j 
b iXXã 0* tj yaútriQ vóov te xal (pQevag naQrjyayav 
slg àvaiÒBlriv^ 
^Aç%lXoxog (prfiív. 20 

EvfiovXog 6 xmfiixóg (prfil tsov 

siúlv fjiitv táv xsxXriiidv(úv dvo 
èitl ÕBtnvov afiaxov, 0LXox(fátríg xal OiXoTcçátrig. 
sva yàç ixBtvov ovta dvo Xoyí^O(iaí 
(isyáXovg • . . ^lãXXov âl tçBtg. 25 

ov ípaúl notB xXi^évt* ixl ÕBt7eví}v Kçòg tivòg 
Blnóvtog avtm tãv tplXíov^ ojerivíx^ av 
c Btxoôt jtoâciv iistQovvti tò 0toix^tov g, 
íjxBcVj 6Ci}d'£v avtòv Bvd-vg r^Xíov 
^BtQBtv àvsxovtog ' (laxçotéQag â* ovórig êtt 30 

' ytXsZv rj õvotv xoõotv jtaçBlvav r^g axiãg ' 14 EK TOr A 

êieêvta âi fpávai iivxçòv òtf^iaítdQOV 
dl' áúxoXíav ijxBiv, xaçóvd'' a[i' W^Q^f- 

ãúvp^póXov dèiicvov yàç o0tig vóxeçst^ 
rovTOV ra%é(úq vófii^s xav tá^tv Ujtêtv, 
5 'jífLfpvg q)i]alv 6 x(ú(íixÓs> XçvõLTCJtog õé <pi]0iv 
áiív^fioXov xcíd'<ova fi^ ytaçcckífiJtavê. 
xéd'(Dv d' ov TCaçalsíTetòg áõviiPoXog^ àkkà ôl- d 

(oxtóg. 
'Avxi(páv7ig âé q)i^0t 
10 fiíog %'sãv yáç iútiVy otav IxV^ ytod'lv 

ràkkoxQia dsvTCvetv iirj iCQ06é%(úv loyía^aúLV' 
xtti TtáXív 

^axccQLog ò fiíog' âst í' asl xaivòv tcoqov 
BVQBlv ê(i% ág (icíúir}(ia tatg yvãd^OLg ê%(ú. 
15 xavra otxo%'av êjfúv slg xò õv^ltcÓõlov i]Xd'ov xal %qo- 
^sXsxrjaag Iva xãyò xò 6xsyccv6(iL0v xofií^ov TCaçayé- 
vtú^ai. ^ axaitva yàç aísv àotdol d^o^sv,* e 

''Oxv xò (iovoq)ayetv iaxlv èv xçr^^ssi xolg naXaiotg, 
*AvxL(páv7ig 
20 fiovotpaystg ^drj xi xal fikájtxsLg è^é, 
AiLSiAlfíag 

BQQ^ ég xóçaxag (lovoípáys xal xoíx<dqv%b. 

IleQl xov xãv rjQ(DC3v xad^ "Ò^irjQOv ^íov. 

15. 'X>xv'^0(ii]çog oçãv xi^v 0mg)QO^vtrqv oixBioxá- 
25 xriv aQsxiiv ovúav xotg véotg xal nQíÁxviv, êxt Sh aç- 
fióxxovaav xal návxfúv xàv xakãv %oçi]yòv ovúav, 
fiovkófiBvog ii^tpvúav nãciv avxriv ax àp%r{g xaí içB- 
Irjg^ Lva xi^v ôxokriv xal xòv ^ijkop év xotg xakotg êç- f 
yocg àvakí0xcDiSi xal toõvv svBçysxtxol xal xotvíovLxâl EK TOT A 15 

jtçòç ãXXi^XovSy svtel'^ xazsõxavaas %ãài zòv fiíov xal 
avtÁQxri^ koyi^ófisvoç ràs èxiS^Vfiíag xal zà$ riâovàg ^ 
i0%vQ(ytátag yíveúd^ai xaçl édfaâriv xcci xóútv , rovs 6h 
día(i€(i£vipc6t(Kg èv evxBkeía svxáxxovg xal tcsqI ròv 
aXlov fiíov y£vB0d'aL èyxçatetg. ànki^ ovv aieédanes & 
r^i/ díaitav nã0L xal zijfif avzrjv òfioímg fia0iÁ.8vútVj 

^IdicízaLg^ véoíg^ xçBõfivzaíg, OTCzà 7CaQaziQ'Blg Tcãúi 
xçéa^ xal zavza ág ènl zò %okv §ÓBia, êv zs so(fratg 
xal yãfioig xal aXXy úvvóÔG)^ xal ov d'Qta xal 
xavdvXfiv xal a[irizag iiBXí^Tjxzá zs zotg fiaõiXav- lo 
0ÍV è^aíçBxa ícaçaxlQ^úLv '^OfirjQog^ àXX* àtp* av bv 
B^Btv êiisXXov zò 6Ó(ia xal zijv '^v%y^. Alavza yovv 
(iBzà zf^v (lovofiaxfav vcízoíõt fioóv yéQaiçsv o ^Aya-- 
fisitvov. xal NéúzoQt d' ^drj ovzt yfjQcup xal Ooívlxí 
õi xQBag OTCZQV âíâiSDôij xal ^AXxívm âh zá zòv z^v^s- i5 
çòv yçri(iéve9 ptov, àq>i0zàv fi(iag záv azáxzav èm- 

b ^(iLÓv. xal MavéXaog dh rovg zãv naíôcov yáfiovg 
xovãv TfiXsfiáxG} vaza fioòg naçéd^xBv òstzá^ zá ^á 
ot yéçag jtáç^Búav avzó. xal Nbúzíqq Sb fióag %'VBt 
IloúBidmvb naçà zii d'aXázzTj õià zãv q>iXzáz&v xal 20 
oixsiozáz&v zéxvcDv^ fia^iXsvg cSv xal ycoXXovg i%(úv 
vxi]jcóovg. òóimzderri yàç avzri ff dvoCa %'BOtg xal JtQOõ- 
tpikBúzéQa ^ õià záv olxsícov xal Bvvovúzázov àv- 
ÕQâv. xal zovg fivrjúz^^çag dh v^Qiúzàg ovzag xal ítçòg 

c T^dovàg ávBifiévovg ovzb Ixdvg iõd'íovzag notai ovza 25 
oçvid'ag ovzB iiBXÍTCrixza y nBQisXáv navzl ú^évBizàg 
fiayBiçíxàg fiayyavBÍag xalzá^ ág oMivavàgóg q>rfliv^ 
{mofivvrjftiãvza fi^íáfiara^ xal zò xaçà noXXoig Xaúzav- 
Qoxcaixa^ov xaXov(iBvov fiçió^a , Sg (pifflv Xçiemicog, 
ov ri xaza0xBV7i TCBÇLSçyozéQa, 30 

16. IlQÍa(wg dh Ttagà zá noirjzrj xal ÒvbiòíIbi zotg 
vSotg àvaUúxovai zà f*^ vsvoíiiú^éva^ 16 EK TOT A 

OiXóxoçog âh CõroQst xal xBWúXvú^av *jídip^tv àni- 
xtov è^òg firiõévccysvsõO'(Ki^ è^ikMtovúvigTCoth t'^stàv d 
^ámv tovtcnv yBV80€(úç. ^EXkrfínovtov Õ\ '^Ofujçog 
5 Ixd^svra TCQoeayoçevcDv xal tovg 0aiaxag fltAainxo- 
tãrovg icovãv xal èv ry 'ld'áxri sidmg Xífiévag nXsíovg 
xal vrflúvg nQ066%Btg noXXág^ èv alg l%^fãv iyívêto 
nkij^g xal àyçíiov òçví^cav, xal etg svôaii/uovíav âi 
xaraçiS^iiáv tò r^v d-áXaôiíav Ixdvg TCaçéxBiv^ Ofi&g 

10 tovtG>v ovâlv ovõéva noiet XQ06q>SQ6fi£vov, xal (i^v 
ovõ^ òntúQav xaQatíd'fio£ Xivi xaiicsq ovaav nolXijv^ 
xal íjõiôta tavtrig (ivij(ix)Vêvaiv xal návta xqÓvov na- e 
Qaõxsvá^íov ãd'ávarí}v, oyxvtiyáç^ tpvfiív^ èn^ oyx"^ 
xal tà fi|ijí. áHà (iriv ovõê útstpavovyiévovg ovSh [iv- 

15 Q(W(iévovg Ttovst, ãúnsQ ovõ% d^fiióínag, àlXà náv^ 
t<úv TovtGív aTCokviov tovg ávd'Q(ú3tovg slg BvzéXetav 
xal avtáçxBtav i^aiçBtrat tovg «çò tov. xal d'Botg &h 
axki[v àitoõíd(ú0t dCaixav véxtaç xcrl éfifiçoaíav. xal 
toòg ávd'Q<6jeovg õh noiBt rtfiávtag avtovg ànò ti^g f 

20 diaítijg^ ág)BXòv Xípav(otòv xal úfivQvav xal atsípá- 
v<yvg xal tip/ nsçl taOta rQvq)fjv. xal f^g ccTtX^^g di 
ravtrig õiaCxvig óvx ànXri^tiúg axoXavowccg na^íôtyi" 
úLVj aXX* ág ot xçútiúxoi xmv latçãv aq)atQOÍkli xàg 
xXfi(fiiovág. * 

25 avxaQ ítcbI nóúiog xal èõrjftvôg è% êçov svxo, 

xal xr^v ixiSv[iíav xXi]Ç(ú0avx6g oí fihv íI^íúqiiiúv ènl 
liBXéxriv ã9'Xfixixip/, õítíxottívxBQnóyLBvoíXttlalyavéaig^ 10 
rjj Ttaiâtã xà TCçòg õTCOvdr^ èxfíBXBxàvxBg' ót õ% xi- 
d'aQGiâ(Sv fjxQoãvxo xàg ^^çíoixàg íeçá^êig èv fiéXsi xal 

30 ^Vd'llâ ytOtOVVXCDV. 

17. jdtò ovõhv d'av^<fxòv xovg ovxcd XB9'Qa(iiiè' 
vovg ãtpXByfuívxovg Blvav xà úcáfiaxa xal xàg flfvxás. EK TOT A , 17 

ivâ€iHvv(isvoç ovv xcà trpf svta^íav ág vyuiváv èúxv 
xal BvxfffiiSTOv xal xoivóv, top iSoqxúvatov Nsatoça 
n&colrpíE Ma%áovL tp íccrçp tstç(0(iévp tòv dê^còv 
(OfMV 7CQ06g)éç(nncc olvov, tatg q>X6yiiovatg èvavticíta- 
tov ovta (xal tovtov xçáfivHov, ov íâfisv naxvv xal 5 

b noXvtifoq>ov)^ov ÒLilfrfísmgaxog àk£ iiKpoç^^^õsíúg svaxa' 
xsTCcnxórt yovv TtaçaxsXsvsraí 0WB%ãg toiko xoistv ' 
*0v (i£V (fprial) xadi^iisvog xtvs'* xal èm%vovta tvqòv 
atyetov^ ixl dh xçófivov stotov oi^ov, Xva aXs^v yeívrj^ 
xaCtov àkXa%ov kéytúv tòv olvov ixXvsiv rfjv lú^vv xal 10 
aTCoyvLOVv. íisqI âh tov '^Extoçog 'Exáfiri^ olofiévri ft^- 
vsLv avtòv tò xataXsc7e6(i€Vov r^g 7i(iéçag^ xaçaxalst 

. niBiv 0X6Í6avta, TCçotQSTtoiíévij slg d-viiriõíav. o d' 

c wesçrCd^stai nçòg tcqu^ív í^ííúv. xal 7} (ihv ãjcsQUfTtá- 
0t(og èjcaivat tòv olvov ^ o Sh fiBtà a0d'(iatog íjxmv i& 
àxc3d'Sttav' xal fj fiev á^tot HTCsíúavta nislv^ oâhxaQ'' 
rjfiay(iévog à(íB§%g riystto. oIõb di 6 ^O^riQog xal tò 
àq>BXL(íov xal tò õVfifiBtçov tov otvov^ olg tòv %avàòv 
Bkxovta avtòv ^ká7ttB<S%'ai tpriúí. xal xçáõBOv Sh yévrj 
dcág>OQa Í7c{0tatai' ovx av yàç *A%i,kXBvg tò itoçótB- 20 
901/ xBQaÍQSiv âidõtBiXB^ fiij ovõfjg tvvòg xad'fj(isçivijg 
xçá^BCig. t6(og ovv ovk iyívaníxBV avtòv Bvâiatpóçij^ 
tov avBv 0tBQBiivíov õitiov (i(y[iatog j o totg latpotg 

d õuc trjv tB%VTriv èútl d^lov. totg yovv xaçâiaxotg fiBtà 
otvov (íttcSÕBg ãvafiiúyov6£ tv ^QÒg xatúxrp/ t^g âv- 25 
váfLBog. àXlJ ixstvog tã fihv Ma%áovi jxfr' àXq>ítov 
xal tvQOv õéõfDx^ tòv olvov, tòv d' 'Oâvõúéa noiBZ 
úwcattovta tf^v àicò tãv úíticav xal oívfúv òtpékBiaV ' 

og ài X ávriQ otvoío xoçBôõáiiBvog xal iõiúõ^^g. 
tã âl XG^fúviÇpfiévGf õíâ<&0L tòv '^õvxotoVy ovtCD xa- 30 
Xéóag avtóv 

iv d\ nC^oi otvoío xalaiov fiâvaótoio. 

ATHENAEUS. I. 2 18 . EK.TOT A 

18. Ilout õi "^OfLifiçog Ttal tàg xofag uai xàg yv- 
vatHCcg Xovoveag rovg isyovg^ ág ovts q>Xsy^vi(v ovrs e 
ànçaúíav tãv £v fisfiLcaxótcov x,al úGxpçóvmg àxto^é^ 
vag. àçxalov Sh tovto êd'og. Xovovõi yovv KalatKíú-- 

5 zálov d^yatéçsgj òg vevofiiAífiévov^ tòv Mívíd Tcaça-- 
yBvóiísvov alg UixeXiav, r^ç fiéd^g õi xcetatçéxmv 6 
TtoLi^ti^ ròv XTiXvxovtov KvxX&Tta vzò fitXQOv õá^Tog^ 
õià ravtriv aTtoXlv^evov naQÍúxviiSv xal EvQvtííOva 
ròv xévtavçov' rovg xe naffàKlçxy Xéovxag noiat xal 

10 XvHOvg^xatgriõovatgijtaxolovdi^avxag. xòvâVOâvú" £ 
óéa úé^BL x(p ^Eçfiov hoy^ %BiQ^évxa ' õiò xal ànu- 
%'iig yCvBxai. ^EXjtr^voça 8% ^áçoivov ovxa tucI xqv^ 
(psQÒv xaxaxçrnivi^Bc. xal ^Avxlvoog 6% kéycnv xçòg 
*Oõv0úéa * olvóg <ís xqcÍbí iiBlífjdijg* avxòg ovx ÍicbC%bxo 

IS xov Jtáiiaxog* õtò xal xç<úd'slg áíedÀsxo êxv xçccxóv 
xò noxriQiov. nouZ õl xal xovg^Ekkrivag iv xã àicónX^ 
fiB%vovxag^ âcò xal óxaõíá^ovxag' od'Bv xal aTCÓkkw- 
xav. ttíxoçêt d\ xal xòv ÔBcvóxazoi/kjílvsíav xãv TqcÍg^ 1 1 
èv xá fiovkBVBO%'aij âcà xi^v èv xyiiéd'y xaççriúíav xal 

20 xàg aTtatkàg ag Tçtoalv vscéoxsxo olvonoxá^fúv ^ vito^ 
(iBÍvavxa xr^v *A%vkké(úg Òq(17jv xal (ivxçov fcaçanokkv- 
fLBvov. xal ^Ayafiéiivav õh kéyBv xov jíbqI avxov 
ákk* ítcbI áaúáfLTiv g>QB0l kevyakéjfii jcid"ffiag^ 
ij oUvp (isdvayif^ íj yJ i^ka^av ^boI avxoí^ 

2& Blg xi^v avxrjv xiS'Blg nkáúxhyycC xiiv [léd^fiv xy ^víc^ 

(ovxm âh xà ênri xavxa nQorp^éyxaxo Aiotíxovçiõfig ò 

'l0oxçáxovg (iLadijxfjg). xal ò ^A%ikkBvg â^ òvaidí^mv b 

rei ^AyafLéfivoviçfjôív ^ olvofiaQag, xwòg 0(i(i4)cx* ix(ov* 

xavx^ bItcb xò d'BXxakòv 0Óq)i<í(ia ijxot. 6 èx Gaxxa- 

90 kíag 0oq>L0xiqg. jcaí^Bv õ* fá<úg «(fòg xifv Jtaçoifiíav o 
^A^Tjfvaiog. 

19. ^Oxi xçoipatg ixQfSvxo ^gmBg xaq* %>fti}p9> r £K TOT A 19 

xçmxov (àv rp Hakovfkiv^ ánçccteõfían , o Aéyei Sqi- 
õTQv* ov Stuc^ iiifAVfjtaí iv *Oâv06eíoí '*Odv6êvg xal 
c âtog iKpoçfiòg èinvvwv^ ãçiôtov uêíafíivm nvçj xal 
Zna% èv^Ikíádi 

é06viiév€9g te nivúvxo mà ivxvvovto ã(fustov. 5 
Xéysí âh to Tcçmivòv êfifiçoína^ o fnistg áit(fatiõ[jLÒv xa* 
Xovfiav^ âêà tò iv áKQÓt^ Pf^^i^f^ ^ xçoõÍ6ú9'ai iim- 
(íovç. Ág^AvtKpávrig 

&çi6tov èv 00 p [S* h/âov] ò fiáysíços noiát^ 
elt* éxÁyH 10 

<SwaxifatÍ0a09'Cu; nãg Uysig; (ist' ifun}; 
xal Kivd'açog 

ovxovv axQati6í6(iL6d'* avtov. B. fífiSaiíãg' 

'l6d'fiot yàç àçiúti^o^Bv. 
*jí(fUftOfiátnig 15 

d ãxçatiovnaL fípcQov' êlõ'^ tj^co «áXiv^ 

ãçtov âlg ij tçlg àxoãaxdv. 
9iXií(Uov âé qyt^úLV otc t(foq>aZg tittaçôiv i%çãvto ot 
xaXaioiy ãxçatíõfLati ã(fi0tp êõjcsçíõfiatí daínvip. tòv 
(ãv ovv àxçati^Sfiòv Siavrfitiúiuiv êXeyov^ tò d* açi^ 2o 
0tov 8oçiC7i0t6vj tò àe dstpcvov Í7tlã0QXÍÕa, ê0tv â* ^ 
ti^ig xal Ttaç^ Al0%vkqi tâv ovofiátGyi/ iv olg 6 Ha- 
lafii^õrig nanoíritav kéymv * xal ta\,iáQxag xal otçat- 
ccQXag xal ixatovtá(f%ag 
6 êtaSgu. 0ttov â* atõévav ÕMúçuSa' 26 

açí0taj détnvay âóçTta â* aCQ€t0d'ai tçíta.* 
ttjg õh têtáçtfig tQoq>^g ovtmg '^Ofiijçog (léfj^vritaL ' 0v 
í' íçxso ÕBuhrfiag.* o xaXovúítivsg âêiXivóv, o i0tí 
listaiv tov Vfp^ iffiáp Xsyofiévov áQ£0tov xaí âsíxvov. 
xal aQUJtov [lév Í0ti tò vnò trpf aa laiifiavéfiavov^ 3o 
àatxvov âh tò fíB0ri(iP(fiv6v, o fifiatg açL0tov^ õóqtcov 
dh tò Í0naçivóv. (ii^icotê âh xal 0waiW(iBt tò açiAStov 

2* 20 EK TOT A 

r£ õsíitvo). iíd yàç tijg xçmttnjç nov tçotp^g l^ ' oC 
ê[ aça dst^vov SXovrOj ánò í' avtov %'(oç7fí6ovxoJ' 
fistà yàç xi(v àvatokiiv svdvg dêtxvoTeoiritíáiisvoL jcço- f 
ÍQ%ovtai elg triv Ubájifyv, 

6 20. Evcaxovvtav dh naq>^ lOfi^^çp xad^fisvou ot- 
ovrai õétivsfxal B^aáúxfp tãv âaLtviwvfav «ar' avõça 
xaçaxstúd-aí tçaTCB^av. tá yovv Mévrri^ q>aôív, àfpv- 
xo[iévç) yCQog TriXéfiaxov tãv tçaxs^ãv naQaxsí^évtúv 
liaúrri ícaçsrédij Tçá%s%a. ovx êôtí õh rovto é(i(pav(Sg 

id Tov nQOHSLiidvov xataúxsvaõtLxóv' âvvatac yàç ^ 
'Ad'ijvã áycà tijg TijA«ftá%ov tçajcéirig õaCvv0%'ai. naç 
oXfjv õh triv iSvvov6íav naQdxsLVto at tçánstfiív xXrj- 
çsigj ágnaçà jtollotg tãv fiaQ^áçim/ êti xal vvv ê^og 12 
Í6t£y xat7iQB(pisg TtavtoicDv éyad'ãv^ xatà ^Avaxçéovta. 

15 iistà 6\ tf^v àvwjKPQifiúiv aí õiitúàl aTtò ^ihv cttov oro- 
ki)v xiQBOv xal tQccjCBiav xal 8éna. lõvátpv õ\ tò naçà 
MBVBÍáci BlúáyBi, 6vil%6úlov. ÒBinvrfiavtag ynç JtoiBt 
òfiilovvtccg, bW áytovLiffaiiévovg TtovBt náXvv Õbi- 
nvovvtag^ xal ÕÓqtcov i^aytig (iB(ivrifiévoyg (iBtà ròv 

20 xXavd'(ióv, tp õh (ifi ottQBúQ^aí tàg tçajcé^ag èvavti- 
ov0d'ai, õoxBt tò iv 'Hcáõv 

êê%'mv xal xívàv^ hv xal naçixBvto tçá^Bia. b 
ávayv<o0téov ovv ovtcD 

ã6d'(úv xal %lvíov StL, xal aaçixscto tçaTCB^a' 

25 Tj tòv xacQÒv altiã0õ'ai tòv naçóvta ÕBt, Tcãg yàç ip/ 
jtQéTtov tã ^A%vXkBl nBv%'ovvtv icaQaxBt0^ai tçâsíB^av^ 
xa^áxBQ totg Bvoxov[iévoig^ naQ oXi^v tr[v úwovfSÍav ; 
TCaçBtid^BVto âi ot (íhv açtot õvv totg xavotg^ tà dh 
ÕBtxva xçéa ^lóvov r^v ònxá, * gcoftòi/ Sh ovx ítíoIbí 

30 "O^TiQog %"V(úv fiovg , 

ovd* ^ifBV x^éa 
ovd' èyxétpaXov* Sjcta dl ;cal tàg xoilíag, c EK TOT i. ' 21 

ovt(o iSifóòq ^ aQX€tSog\ 

21. KaltóvxçsiSv âl (wtçat iv^Gwo. o^svèlúd^ 
ipijól tàg dattaSf ãxò tr^g l^ótTixog, tà yàç âstxva 
âattag Hayov caco tov âccrstõd^i,^ ov (lóvov xáv xçê^ 6 
àv dtav€ftí)(iév(ov^ àXXà xal tov oívov* 

ijõri (úv dccizòg xaK0(f'^iis9tt âaitòg èitírig, 
wà 

%alQ^ *A%ikBVy õaítòg (úv iídfig ovx ijciõsvstg. 
ix tovxGiv í ' èxsíõd'ri Zr^vóõotog âatta ifáip/ tfjv âya- lo 
d ^^ Xdy60d'cci, iaelyàç ij tçog>fi rj» ávd'çciita> âyad'òv 
ávayxatov ip/^ éjtsxteivag, qnf^õlv^ eíçijxsv èOsrfv. ènú 
ot Tcçãxov av%'çmitoi^ olg âri ov xaQijv ag)d'Ovog rçoq>iíj 
açfVL q)aLVOfiétn]g j ád'Q6ov éx* avvriv lóvxsg fiía í^çíca-- 
iov xal aq>yçovvto tovg i%iymag* xal fiêtà f^g ãxo* ift 
Ofiúxg éyívovto xal ípovot. ii év elxòg l£xd"^ai ocal tfjv > 
àtaód^aXíaVj oxl iv ratg %'aUaig tà jcçáxa éJíri^çta^ 
vov ot av^çíúnoi slg àXXi^Xovg. mg õh nccçsyévsxo av- 
e xotg xoXífi ix xijg jJijiiijxçog, õUvsfiov ixáúxp túfiv^ 
xal ovxag alg xóõ(iov r^id'B xotg avd'çmcoi,g xà õÓQncu 20 
õiò aifxov X6 èícivoía seéiifiaxóg X8 etg fáov õcafiBiiOíça- 
fUvov^ xal xotg òuutíwyvúvv ãXeiiSa' xal yàç xavxa 
eig tõov xa)çovvxa èyívsxo. ãôxs Tf xço^pi^ ôalg ixl x£ 
dccÍBô^av Á^fysxaiy o è0xi Ôcaiioiçã0d'at ijt* íúijg' xal 6 
xà xçéa OTtxãv dacxçógj ixal l6riv éxãúXGí itotçav iãí- 25 
dov, xal ènl fiÁvmv áv^çciamv õatxag Xéy&i, o xolti^ 
xr^g^ i%l Sh d^çimv ovx êxv. àyvoãv ò\ xavxvig xi^g 
ífmv^g trjfif dvva($ív Zr^vódoxogèv rç xax^ avxòv ix- 
f dóôei yçáq>av 

avxovg â^ éXcÍQia xbvxb xvvB^úiVy 30 

olmvotúí XB àatxa^ 
xipf xóv yvTCÚv xal xáv aXi^v ol&v0v X(fO(prpf ovxm 22 £E TOT Á xaXãv, líóvov àvQ'çá%(w %(úqovvxo2 xò Uov ix t^g 
feQ6ad'SV fiíccg, õlÒ xal (lóvov rovtov ^ tço^ri daíç^ 13 
xal (lotQct rò ixá^fffp díÔófisvov» ovx lq>SQOv di oíxaõs 
xaç' 'OyLTiçto ot âicitv(i>óvsg rà Xsvxó^svaj àXXà xoqs- 
ft 6%'évtèg TMxéXtaov xaç' oíg rpffi âaíg* xal tj tafiía 
Xccfiovea dxsv, Iva^ av T^g à^íxijtav ^évog, ê%ov õovvav avtp. 22. Kal lxd^0i Sh '^Ofiriçog itout XQCDiiévovg rovg 
- tóts xaloQVLúí. xccrà yovv iijv ®çLvax{av ot ^OÒvO- 
10 aéfúg êtatQOt, d'riQ6vovúLV 

l%%"vg oçvid'ág za q)£Xag d'^ o n x^^Ç^S txoíTo 
yvafLTttotg àyxí<StQOL0vv. 

ov yàç èv ty &Qbvaxía ixsxccXxsvto tà ayxuítça^ àXX* 
Í7Csg)éQovro iv xâ nX^ òriXovQti,'^ ôúxs n^v avxotg d^- h 

15 Qccg lx%V(ov iitiyiéXBta xal xéxvTj. slíuí^st âh xal xovg 
V1CÒ HxvXXfjg à^na^oiÃ^ovg ^O6v0úémg itctíçovg Ix^^^ 
XQOgii^xsi ^ápdtíí aXi^fxofiévoígxcàd^Qa^ ^mxo^voíg, 
Qvxm xcàtavtijvxiiv xixvfiváxQtfiotjiÃXXovxãvxoiav^ 
ta itç07iyoi>iíévmg íxõbSíúx6x(úv xoii^iictta ^ iSvyy^ãii' 

20 iiaxa^KaixiXiov Xéyc3 xòv *jíçyêtov xal Nov(ii^lov xòv 
'HçaxXBfÁxriv^ nayxçáxriv xòv ^jÍQxáõa y Iloúuõmvíov 
xòv KoQÍvd'toVy xal xòv oXíyp ^çò fjfiâv yevófiêvov 
X^icniavòv xòv KlXixa, xoiSovxoig yàç ivsxvxofísv èxo^ c 
Ttoiolg àXisvxixà ysyQatpó^c* xaxaXoyáâi]v âh r^S £6- 

25 Xbvxov xov TaQúé&g xal Ascovidov xov Bv^avxíov. ov 
(ivfifiovevsL dh xouxvxijg iÔfúõ^^g ixl xãv âêíaviov ág 
ovx oÍHSÍag vofiL^oiiévijg x^g xçotpijg xotg iv à^í(á(ià(Siv 
íjQa0i xsLgiévovg , ág ovâh x^g xãv vsoyvâv íêçsímv. 
ov iióvov dl Ix^^vúív áXXà xal òõxçsíoíg ixçfSvxo^ xaí- 

3QI xov x^g xovxáv èâcoâ^^g ov TtoXv ixov0ijg xò àtpiXinov 
xal fidvj àXXà xãv x^ fivd'S xaxà fiá&og xsifiJvmv. EK TOT A 23 

d xal ovx ifStiv êlg taika ãXXij xivl téxvji xçrfiaiS^ai, ^ 
àvvra xaTu fivd'Ov. 

^ fíáX' èXufpçòç avijQ oç ^sta xvfiiõvã, 
Sv xal Xéyei TCoXlovg av Tcoçéõac trfi'Ba ditpãvta. 

23. ^Exáiít^ âi tãvdaitvfióvtúv xuq* ^Oin^ççana" 6 
çaxBvxav 9to[tijçiov. ^rifíoâóxp] yovv naçatí&stai 
fáveov xal tQ(Í7es^a xal diíeag^ icíbIv^ ore ^ftò$ avaí- 
yoí, hci0téq)ovtaí dh xoroto otxçtit^çêgy ^oi vieêç* 
XSílêtg ot xçaf^Qsg xoiovvrav^ mõts âpà rov notov 
è%i6xstpavoikí^aí. xal ratita inçawov fCQog oimvw }o 

e tid'éiiêvoí. xiWQOiõh diavéfMVfSL nãúi^v ^ iítaQ^áiievoi 
õsnásMv. rò dh ^Miv, ov rotg xorriQÍoigy àXXà totg 
ávd(fá(fiv. ^AXxívovg yòvv r^ IIovtovÓGí ipijifl * (lé^ 
vstfun/ xã^ív ãvà fíéyaçov.^ xal ê^ijg ènáysi 

vágiffisv â* ãçaxãôiVf ixaç^cífiBvog õêTcáBõâiv. i5 
€Í0l âh xal totg àçUstoig xatà õetnva tiiiaí, Tvõeidrjg 

f yúvv xal xçéaúL xalnXsCoigÒBnisMi, tiiMctai^j xalA(* 
ag vwtocõi SirfuBxéeúGi ysçaiçetav^ xal oC flaúiXstg õh 
totg avtotg, ^vãta Poóg^ tá çá otyéça náQ^B0av avt^ ' ' 
MevBXáip õfiXovóti. xal ^Idofisvéa dh xal 'Ayaiiéiivova 20 
nXsíip dÍ7tat tifia. Xfã Uaçnijõáv ôh xaçà Avxíotg 
totg avtotg tífiãtac, xal êdçy xal xQéaOiv. ípf õétig 
avtotg xal ôtà ti^g xçoxó^Btúg ã^xaUfióg, ot yovv^scl 
Xqv<fioig ÔBnáBúúv ÕBiâéxat* áXX'^Xovgf r^toi iÒB^iovV' 
14 TO, nçoTCÍvovtBg iavtotg tatg ÕB^iatg, xaCtig ò% õbí- 25 
6bxz^ *AxiXXiaj àvtl tov iâB^tovtOj o èctv nçoéníVBv 
avtá ty ÕBl^cã âcâovg to TCotriQiov. iâoçovvto âh xal 
astò f^g avtãv (loiçag olg éfiovXovto' wg 'OâvõõBvg 
vÁtov Ásconçotafíáv ^ ov avtã xaQéd'BvtOj tà Afj- 

fiOâáxG). 30 

24. *E%ifâvto d* iv totg õvinxoôíoig xal xi^açm- 
dotg xal oç;tij<yrars' ág ot fívtjóf^çBg, xal naçà Me- 24 EK TOT A 

vsXoíp iitél^sto' d'£tog ãoLÕóg' õvcd âl xvfiiúrritfjçBg 
fiokx^^s i^áQ.xovtsg èdív^vov. ftoXieijg dl àvrl tov mu- 
âíãç. úãçQOv dd TV ijv tò tàv ãoíõãv yévog xal çiÀo- 
aógxov diáè'Búiv èné%ov, ^j^yaiié^víúv yavv tòv àoíõòv b 

5 xatakBÍTCBi rji KXvtaiiêvqõtç^ ipvkaxa xal jcaçaivi- 
v^çá tvva. og xçíStop (ihv àçstàg ywavxâv âiSQxófU'' 
vog èvé^XXé tiva ípiXoTi^Uav alg xaloxaya&íav ^ sita 
ôiatQififiv naQé%(Qv ^õetav àjcsnkáva xriv SiÁvoíav 
q>avk(úv èmvoíàv, õlo Atyití^og ov açótêQOv âíég)d'£i' 

10 çs t^^v yvvatxa Ttçlv tòv ãoidòv ànoxtstvav èv ínq-^ 
0^ iQ^lifi" tbíoikóg è6ti xal 6 naçà totg iivi^f^çõiv 
aBÍdonv ãváyxjij og tovg èfpsÕQBvovtag v^ Ilrp^sk&jey 
ipõBlvttsto. xoivãg âs Jtov Ttávtag tovg àoiâovg ai- e 
âoíovg totg áv&çcijtOLg slvaíqytfii^ 

15 tovvBx* aça ó^éag 

oífiag Mov6^ iâíâa^s fplkrflé ta q>vXov aoidãv^ 
o dh scaçà 9aía^i /Jri(iódoxog adei^Açaog xal ^Aipçoií- 
tijg iSvvov6ÍaVy ov âià tò à7CoSéx€úd'(a tò toioikov %Á- 
%'ogy áXX* àvcotçéníãv avtovg 3eaçav6(iG)v oçé^eaw, ai- 

20 âòg èv tçvfpaç^ tivL pép tad'Qa^iiévovg ^ xàvtav^av 
òiwiótata totg tçóxoig avtãv tà nçògàváxav^iv jeçoõ- 
q>éç(ov. xal totg (iVfiOf^Qõtv ^õac TCçòg tipf avtãv d 
fiovkijv 6 0iiiiiog vóótov ^A%aíàv. xal ai ôaiçrívag õh 
Sidovõi, tá 'Oõvúúat tà (idíXKfta avtòv téçilfovta xal 

25 tà oixata ty g>vXoti(i£a avtov xal xoXv(mõ'eía kéyov^ 
6ai. ^ t0iiav' yáç ipaóL ^ tá t akka xal oõpa yévifcaí 
iv x&^ovl zoXvfiotaíify/ 

25. *Oçxv^^^S à* alôl xaç' 'Ofu^a^ ai fiév tivag 
tàv xvfiíútvjftriifGiv at àa dià tr^g Hípaíçag^ ^ç ttfv sv- 

30 çaõív 'AyaXXlg rj Kaçxvçcua yçaiiimtíxri Navócxá^ 
avatíd-fjiftv ág itoUtiÔL xa(fitoiiévri ^ jJixaíaçx^g õh 
£vxvc9víotg"In:ita0og õh Aaxaâai(iovío$g tavtufvta nal e EK TOT A 25 

tà yviiváõia Ttçdtoig, xavtrp/ õ% fLÓw^v xmv fiçaíâcav 
"OpnriQog Ttaçáyai ôípaiçé^ovõccv. ãiafioTitOi di ênl iSq)a$' 
çixy ^ij(iotdXfig ò &€OX(fítov tov Xcov úog>L0tov áâçÀ- 
fpóg, x€c£ rigXaiçBq>cívijg* og ãõeXyst tivv vim xecçaxo- 
kov%'ãv ov âiBÍdyeto [lév^ éxdXvê õh xçáttslv tòv 5 
vsavCõxov. €Í7t6pTog dh oti ^ Xa^fág>avsg j iitv nav^ri 
áxoXovd-áVf návta 60í ê6tm xaç^ Ví^pvy' ' iyà d* ãv 
(Jkfyrf) 6oi õiaXsx^síijv;^ ^ ri ovv (bItcb) xaçaxokov- 
f ^Blg ;' ' %aíçm 6é ^B&çãv (íçwj), tò õ% rfiog ov âoxi- 

^Oti tò qxyvkkikXov xaXovfisvoVf ^ âh wg loixe 
ôipaíQÍov XI ^ EVQSv^Axxixòg NeajtoXixfjg naídoxQifirig^ 
yvfkvaõíag ivsxa Ilofiitijíav Máyvov. tò d% xaXoviiê" 
vov âià x^ àípaÍQag áçxaúxòv q>aivívâa ixaXstxo, o 
iyò Teávxav (láXttíxa ãôjcáiofiai.^ 15 

26. IIoXv õh xò 6VVXOVOV xal xccficcxriçòv xi\g nsçl 
xiflf ifg>at(fiõxixiip ifUXXi^g xó xe xaxà xovg XQaxfiXi- 
6(iovg ^(OfLaXiov. ^Avxupávris 

otfioí xaxoêaíiimv, xòv xçú^riXov ág S%(ú. 
diifyetxai âh x^v q)aivívõa ncciõtàv (wxag 'Avxvipávijg ao 
15 ôtpatçccv Xafiàv 

xà (ihv õiõovg i%€UifB^ xòv õ^ ãq>svy' aiia, 

xov d' S^éxçovôe^ xòv õ^ avénxijôev %áXiv^ 

xXayxxaUsi (piúvatg ... 

I|fii, fiaxçáv, %a^' avifpv^ vnkç avxóvj xáxtOy 26 

av& , Pçaxetccv ànódog , iyxaxáôxçéçsí. 
ixaXetxo dl fpaivivõa anò r^^g àípéúBtúg xmv iJq)at(fL'' 
(jívx&v^ ^ oxt BVQBxi^g avxijg^ âg fprfiiv ^lófiag 6 Mav- 
çowfLog^ 0mvé6xvog 6 naidoxçí^g. xal ^Avxitpivqg 
b q>uwCvda jcai^a vrfíxig èv 0aivB6xíov, ao 

iq>ifWxt%ov Sh BVifv^fkíag ot 6(paíçíÍovxBg. Acíiiólísvog 
yovv çffií 26 EJÍ TOT A 

vsavíccg ng Í6ipaÍQí%BV elg 
ètãv t0(úg [êxxaíõex* tj] sjttaxaíâêxa^ 
Kpog' ^Bovg yàç <paívs9'^ ^ vi^dog fpéçBiv. 
og èiCBÍ Ttot* éfifiXdfBcs totg xccQijfiivoíg^ 
5 7jicc[ipáv(úv trpf 6q>atçfav ij âíâovgy a(ia 
návtsg êfioáfiBV ... 

íj r' Bvçvd^y^ía ró r * ij^og ^ ré^tg %'* oifij 
iv rp ti TCçátXBVv ^ XiyBiv ifpaCvBto. 
néçag tt xáXKovg^ avâçsg* ovt^ àxrpcoa 
10 ifinçotí&BV ovd'* ióçaxa roíavtf^v %áifvv. c 

xaxhv av xi (ist^ov ãXafiov, bI nXBÍm %^fóvov 
ãfLBLva* xal vvv í' ovx vyiaivBvv noi âox£, 
i0q>a£çi^s d' ovx árjõãg xal Ktrjúíptog 6 XaXxiâsvg 
g)LX66og>og * xal ;roAAol âià tip/ 6(paiQi6tixrpfa vt^ úw- 
ifi aiCBÒvovro rãv ^Avrvyóvov tov fia6iXê(úg ^ÍXmv. ôw^ 
éyçatl^B di nsçl úg)atQi0ttx'^g TtfWXQáti]g 6 AáxGn/. 
27. Ot ^aíaxsg âh Jtaç' ^Úiii^çi& xalavBv íSípaí- 
çag (úQXOVíno. xal òçxovvtaé nov àvà (léçog itvxvãg' 
xovto yÓQ è0tv xò * xaçtpi* áfiBipófisvOL'^ ãXXan/ ifps- d 
20 oxcíxiúv xal èítixçoxovvxGiv xotg Xixavotg õaxxvXoiÇj 
5 qyrifSt XrpcBtv. olÔB âl 6 %oi7[trig xal xr(if itçòg áâiiv 
OQXV^^'^' Arifioâáxov yovv aâavxog xovçot nçc^^fiat 
áçxovvto. xal èv rp onXoTtoUa Sh ítaiõòg xtdtcçíÇqV" 
xog aXXot évavxíov ãXXi^Xoi6í fioXycy xb oqx^^^I^ ^^ 
M êúxaiçov. mcoõijfiaívBxaí ^^i iv xovxotg ò vnoQXVl"^' 
xcxòg XQOJtogj 8g íp/dijiSBV ènl SbvoõiÍiiov xal nvvõã" 
çov. xal êúxiv ri xoiavxvi oçxv^^^S iií(iri(Jíg xAv vxò rçg 
Xé^Biúç BQ(iip/Bvo(iévo9v nQay^iáxoyif* ijv naçiôxffii yi* e 
vo^iévip/ SBVOipãv o xaXòg iv xy ãvafiáôBi iv xô xaçà 
so Ebv%^ xã &çaxl óVfiTeoõím. qyrjijl yovv ' ixBiâii õnov- 
dal iyivovxo xal Í7Caiávt0av^ avécxrfiav itQcSxoi Sç^- 
XBg xal TCQÒg avXòv a)(»;|^oi;i/TO Ovv oxXoig xal ^XXovxo £E TOT A 27 

vinjXá te xcd HOvg>mg xal tatg lucxaíçecig ix^fãvto' té- 
Xog d^ 6 êtB(fog tòv Steçov naíei^ ág nãót âoxstv ns- 
xXfiyévai ròvãvâça. o â^ ítcsôs rs%viKág ncDg, xal 
uávtsg àvéxçayov. xal o ftii/ 6xvKBv6ag tà onXa rov 

f évéçov i^yei aõan/ Hixákxavy aXXpi dh táv Bçaxãv 5 
tav etBQov i^étpsQOV ág redvtpcóta' íjv âh ovâiv its- 
Ttavd-dç. lístà raõrov Alviãvsg xal MáyvrjfCBg àvi- 
etffiav, ót àçxovvro tr)y xaifjtaiavxaXovfiévip/ ivtotg 
oxXoig, 6 õl TQÓTeog t^ç oqxv^^^S Í^j o (úv na^ad^é-^ 
p,Bvog ta o^Xa iS%elçBi xal ^BvyriXatst nvxva fista- 10 
õt(fBg)6iiBvog (og tpofiovfiBVog ^ Xijifrfig dh n^é^x^zai" 
o õ\ éxàv TCQotdifitaVy aQitaóag tà oieXa imxstat Ttçò 
tov ^svyovg iv ^v9'ik(p teçòg tòv avXóv * Tcal téXog 6 
16 Xyõtiig õrfiag tòv avdça tò ^svyog ãitáyev, èvloxB Sh 
xal ò iBvyriXátTfg tòv Xr^útr^' Bit a naçà tovg fiovg 16 
àrfiag òycía& tà %«rpfi ÕBâsfiévov iXavvBi.* xaí rtg, 
qniúí^ tò itBÇifixòv áçx^^'^^ ^^^ xQotôv tàg xéXtag 
mxXa^ê xal i^avfátccto* xal tavta Tcávta ^v%'^^ xçòg 
tòv avXòv Í7toÍBi. Tcal ^AçxáÔBg âé, íprfiivy ãvaUtávtBg 
è%(mXi6áiLBvoi jJB^av iv ^vd^fip jcçòg tòv èvònXvov 20 
fyu^ivòv avXovfisvoi xal ivmnXlúavto xal àçxi^oavto, 
2S. ^ExQÔvto õ\ xal avXotg xal õvQiy^iv íjQiúsg. 
6 yovv *jíya[ié(iVGiv avXãv 6vçíyy&vt ivoni^v àxovBi. 

b Blg âh tà 0v(ijtÓ0ta ov %aQr(yayB* stXijv iv trj ojrAo- 
Ttoiía yáfiC9v yivoíiivcov avXàv (ivthiovbvbi. totg õl 2$ 
fiag^áçoig àitodi8íú6itovg avXovg" naçà TqídúI yovv 
riv ccòXõv cvQÍyy&v t ivox^q. ItffeBvôov âi ànò tãv 
isÍTCvan/ àvaXvovtBg xal tàg úicovSàg iaotovvto ^Eçiif} 
xal úvx ég võts^v dil tBXBÍp. âoxst yàç ^Eç^i^g 
VTCvov nçoótátTig Blvai. 6névSov6t 8* avt^ xal inl ao 

c xatg yXá06atg ix t(3v ÕBÍTtvtov ànióvtBg. ^çoúvifLOv- 
tai d' avtá at yXàWai õtà ti^v êçfiíjvBÍtív. oIíb d* 28 BK TOT A 

"OfLijçog xalnomlkaq èâmâáç. Xéyei yovv iâíoâtiv Tcav-- 
xolriv xal oiffcc ola êõovtSí âiotQefpésg fiaóiX^^sg. olâê 
di xcci xãúav tiiv vvv xoXvtéXsiav, otxmv (ikv ovv 
, XafiTtçótatog oMsvbXÍov. roíavxrp; âé tvva iffCútara^ 
i ty TcataóTCSir^ xal kafiítQÓvriu IloXvfiiog "Ifitiçóg rivog 
fia6ikéfog olxíav * ov Ttal é^rílc^xévac XiyBL xipf tãv 
9awx(úv tçvg)ip/y ^Xriv tov tovg x(fatiÍQccg iv [lécp 
t^g olxCag é<Stávav nkriQBi,g oívov xqiÕ'(vov ãçyvçovg 
ovxag xal xçvõovg. '^OiirjQog âh tonoyffatpáv xal v^ d 

10 KaXviffOvg ohtlav ix%krfctBi tòv ^EQfi'^v. iacokavôti" 
%òg âé iõtí Tcaç^ avt^ xal 6 tãv Oaiáxav fiíog* ^aUl 
yàç fifitv õaíg ts q>lk7i xí^açíg tê' xal xà i|%. • • a 
Ijcij 'Eçato6d'dvijg ovxfo yByQatp^ai ípvfilv 

ov yaQ êymyé xi (pru/il xêkog %a(fU(Sxa^v alvai 

n ^ oxav BvtpQ06vvri fãv ê%y xaxóxTjxog aTCovc^g^ 
âaixvfióvag d* ávà dáf/Mx' àxová^Givxaí àotõov» 
xaxáxfixog ãzovtftig g)á67tíúv xiig cupçoôvvrig. aõvva- e 
xov yàç ft^ (pQOvlybOvg alvav ^aíaxag, ót fuíka íplkoi 
elol d-eotúiv^ mg í/ Navúixáa q)rfiL 

90 29. KaloC (ivi^óx^çag âh ícaq avxâ tcbôúoI^í nço- 
TCÁçoi^e dvQáan/ ixéjfnovto, ov jeaçà xov Msyakoxo- 
kíxov ^loõáçov 7} @BodfÁQOv iiad'6vxsg xtkv naxxBÍav^ 
ovd\ xov Mvxikijvaíov Aéovxog xov àvéxa^Bv !/í^- 
valov^ og aTjxxfjxog rjv xaxà xr^v jíbxxbvxixi^, £g tprflL 

25 0av£ag. *A%íiOv d% 6 'jíkB^avãçBvg xal àxrpioévai fprfil f 
naçà xov 'Id'ax7i0£ov Kxrfitovog xipf xôv ^vrfixriçfsnf 
stBXXBÍav o%a r^v^ òxxò yáç qyífii xal éxaxòv oinsg oí 
(ivijaxijçBg diBxí^Bóav i^i^ovg èvavxlagàkkiqkaig^ ÍÒa$ 
TCifòg tôag xòv àçiQ'(i6v, ooomBç rfiav xal avxoí. yí- 

30 vB0%'ai ovv £xaxdçfúd'Bv xénôaçag xal TCBvxrpiovxa. xò 
d' ãvà {léôov xovx(ov õiakiMBtv òkíyov xavóv' iv âh 
rjS fíBxai^KJiU^ xovxp (Uav xi^évai, ifijg)0Vj fjv xakstv - EK TOT A 29 

il ph/ «Atovg IlijvsXóitfiv , ôxoitòv õh noistiJ^M êi ttg 
fiáXXoi ^i^Gi ètiça' xal xXrjÇíyuiidvaiv ròv Xccxóvra 
6to%áis6%'ai tavrrjg. st âé tig xv%ot xal ixxQ(w0€ts 
tcqÓôíú triv IlfiveXóierjv, àxorí^sõd^uí rfjy êccvrov elg 
trp/ f^g fiXrid'££iJrig xal i^cjiSfiéinig x^içav, èv y nçots- 5 
Qov rjV xal náXíV ptávxa tijv IlrfVEkónriv ^ èv m tò 
õsvtsQOV èyévBxo xcaçíp , ivt6vd'sv ^aketv [tijfv iav- 
tov], si dh xv%oi &VSV xov injõsiiiãg xóv akkíúv '^av- 
0aij vtxãv xal èXnlõag êxsiv otokkàg yafirifSsiv avxrjv. 
b zòv âh EvQviiaxov nksíôxag slki](pévai víxag xavxri rg 10 
xatõiã xal svskmv slvat xã ycc(iG). ovxm dh dià xi^v 
xqvfptjfv xàg x^^Q^S oí iivrjõx^^çsg êxov0vv anakàg ág 
liriâi xòxó^ovivxstvavõvvaff&aL xokvxskstgâ* avxotg 
xal ot Õtaxovovi/Lsvoí. 

õwaxaxáxri dl Tcaç* *0injço9 xal tj xàv [ivQOv 15 
svGiòía ' 

ov Tcal xiwiiivoío /áiòg itoxl xf^^^ofiaxig õá 
Slixrig slg yatáv xs xal ovçavòv Xxst^ àvxfiij. 
xal (SxQOífivàg dl olõs õiaxQsnov&ag. xoiavxag yovv 

C *A(f7JX7l ^OÕV06St V3tO0XQ(OVVVSLV XSksVSt, XOÍ NéúXOiQ 20 

avx^t n^g Tfjké(taxov ytokkãv xoíovxchv svtcoqsIv. 

30. Tãv í ' akkíov xoítjxãv êviov xàg xad*^ avxovg 
TtoXvxsksíag xal ^aê'viiíag àvsWsfi^ov ág ovôag xal 
xaxà xà XQfúvxá. Alúx^kog yovv à%çsnéig gtov naQ- 
áy^ (isd^ovxag xopg "Ekkip/ag^ Ág xal xàg à^LÍÕag % 
àkJ^koig nsQixaxayvvvat. kéysv yovv 

oâ^ iõxlv og ytox* âfiç?' i(iol fiékog 
yskcaxoTtoióv^ xrfv xáxoôiiov ovçávriv, 
IqçiiI^sv ovâ^ íjliaQXs" icsqI â' éfiãxaQa 
xkriystõ* ivaváyijcfsv 0(fXQaxov^évfi^ 30 

d x^Q^S iivQfjQãv xsvxécDv nviov^' i(io£. 
xal Uoqyoxkijg âl iv ^Axaiôv õvvdsÍTtvo} 30 EE TOT A 

ãXl* áfiípl %vfi^ trfv ocáxotfiêov ovçávtiv 
IçQLil^ev ovd' TifLttQts* ^sqX õ' è^ã xáçcji 
xaráyvvtcci tò xevypQ ov (ivQov %véov» 
édevfMCTOv^ijv d' ov q>ík7ig òúfi'^s v^o. 

5 EvTtoXig dh tòv ytçátov elófiyijacígisvov tò tijs à^SoQ 
ovofia i%íiíX^ttBi kiymv 

A. fitóá Xaxcoví^síVj tayrjví^etv ãi Ttav nçtoCfii/p/. 

J3. noXXàq â* olfiav vvv fisfiiv^^ac . . • 

j4. og âh jcçàtog iJ^svçêv rò ytQÒ 'jciíciveiv ; Q 

10 B. JtoXÁ,T^ysXaxxo7tQG)xtíavÍKitviitíáta(i svç&v. 

A. bIbv^ xíg sItcsv 'ã^iâa %at '^çãtog (letcc^v mC- 

B, zalafLíjÕLxáp ys tovto tov^êvçfifia xal úoq>6v 

0OV. 

15 naç^ ^O^riçíp d% ot açiútetg xoUfUcDg 6smvov0ív iv 
^Aya^éfivovog. si d* èv ^OSvúúaía (pcXovsíxovõiv láfjj^X- 
Xêvg xal ^Oâvõôêvg^ xal ^Ayafiéiivíãv x^Q^ wfi, «AA* 
<ú(péXv(ioi. ai <píXoti(iíaLf iijtovvtiov el lóyfp fj p^XV 
a[çed'^vai õbI th^lXwv* àkV ovâ^ otB iivvfixiÍQagBtú^ f 

20 íyBi iiB%"vovtag , ovSh tóxB totavtfiv àxotffiíav slifij* 

, yaysv <og UognyxX^^g xal AinfxvXog TCBTCOiTptatSiVy aXXu 
ícóâa fioBtov éítl tòv ^Oõvisúéa ^mtov(iBvov. 

31. KaQ'étfivraL W èv tolg úwSBÍnvoíg ot riQ&Bg^ 
ov xataxéxXivtai. tovro âh xal aaç* ^AXb^Ívõq^ rp 

2a pa0iXBt iviotB lyv, ãg (pvfív Aovçig, iõtcáv yovv mzê 
fjyBfwvag Blg élèaxiôxiXíóvg êxád'i0BV ènl õ£(pqg}vtcq- 
yvQãv xal xXívti^qgív , àXovpyotg xsçi6rçcÍ0ag í(ia- 18 
zioig. 'HyT^õavâçog âé tpri0iv ovâh êd'og slvai iv Ma- 
xBÕovla xataxXívB(Sd'aí xvva iv ÕBÍnvip^ ai (iij rig ^o 

30 Xívov vv XBVtrfiBíBv * emg d% rárB xad^fiBvot íõbí- 
nvow. KáôavdçogyovvnévtB xal tçiáxqvra ãv itãv 
iÔBÍavBv xapa 799 ícatçl xaõ'iiiiBvog y ov âwáiievog to BK TOT A 31 

ãd'Xov èxtBkéúai , xaísesQ ãvâçstog ysyovòs xal xinn}^, 
yos ãyad'óg. 

ig tò TtféTtov âh '^Ofii^Qog ãq>OQ(Sv rovg íjç(ãag ov 
TtaçTffaysv akko tv õcctvvfiévovg ^ xçia^ xal zavx* 
avtovg éavtotg úxsvcc^ovtag. ov yàç S%Bt, yéX&ra ovd* s 
b alõxvvriv òijfaQtvovtag avtovg xal S^ovxag òçáv, ixe- 
ti^âsvov yàç triv avroâuíxovíav xal èxaXkfúxi^ovro^ 
íprfil Xçv0i7t7tog^ ty év tovtoig ev0TQog>íc^. 'OâvõCsvg 
yovv âacTQSvaaí te xal stvQ vtjffiai olog ovx ãXXog 
de^wg slvac q>rfil. xal iv Aitaig d% IlátQoxXog xal lo 
*yíXíkXsvg návta Bvtçsxí^êi. xal Msvskáov âh teiovv' 
togyáfwvg 6 w^q>íog MBya%év%"rig oívoxobL vvv ô\ ixl 
roõovtov éxTCB^tcixaiiBV ág xataxBtú^av âatvvfiBvoí. 

32. nçoiSq>át(úg Òh xal rà fiaXavBta Jtaç^xtat^ trjv 
^9th^ oiíí^ ivdov rijg ycóXBC9g ècívtCDv Blvat avtá. ãv a 
c TO fiXantLTcòv 'Avtífpávfig âijXot 

ig (laxaçíav rò Aotnrpóv, ág dié^rixi fiB. 

Btpd'òv xofiLÕy JtBTCoifixBVj àicoxvatóBíBv ãv 

xav boTLôovv (lov Xafió^evog xov õéç(iatog. 

otnro õtBÇBOV zl açãy(ia d'BQiióv iúd'* võcuç. jo 

'^Eçfuxxog 

lut tòv /iC ov (lévtot ^B&VBiv tòv avâça XQV 

vòv ãyad'òv ovâh d'BQfiokovrBtv, a õv xoiBUg. 
riv^fltcu dl xal ^ zãv Ò7l;0Jt0í(Sv JtBçiBçyía xal fj zãv 

(IVÇBíl^àv* ãõz' 25 

ovâ' ãv xolv^fiãv BÍg xolviifii^^çav (tvQOV 
d àçxBt6%'ai zig ãv õvvaizo^ q>ri6lv ZáXs^i^g, ãv%'oviSí âh 
xal ai tãv xbçI zà ytsfifiaza driíiiovçyiai xal at %bqI 
zàg úvvovóCag JíBQiBQyíai^ ãúz' èmtBxvã0d'ai únoy- 
yovg v7Cozí%'B<S^av' èicaxzixòv yàç slvai zò zolovzov 30 
ZQÒg áq)çoâíôí(ov TtX^og. GsóípQaezog í' otJro q)7i6L 
rtvag òxBVZvxàg âwáiiBig Bivai ág xal (léxQ^ ã/Jíojxi}- 32 £K TOT ▲ 

Kovra iSvvovõLãv ijcitsXstv %aí tò tsXsvtatov avtotg 
alfia éjcoxQÍV€0d'ai. Ovlaçxog âl SavÕQÓxvrróv fprfii 
tòv ^Ivàãv ^aúiXéa Seíêvxp iiêd** cdv êns^^B âdçtúv 
ànoútakBlv tivag õvváfiSLç (írtnr^xàç toiccvrag, ág e 

5 vjrò rovg nóâag ttd'êiiévag ráv 0wov6ia^6vt(úv olg 
[ihv oQfiàg iiiJtoietv òçvl%'03v õíxriv^ ovg âh xccraTCccv^ 
€tv. rfil^ritai Sh vihf Tcal ^ tijg (i(yv<fcx^g dta0tQoq>Tq^ 
xal fi nsQÍ tàg èú^rfisig xaX VTCoâéôsig i^i^naõB ito- 
XvxékBia, 

10 33. lOftijpoff d\ tijv rov (ivçov ipvôiv elâàg ovx 
slúi^yays iivçovg âk8i(po(iévovg tovg TjQcoag^ nkriv tòv 
náçiv év olg íptfíX ^xáXXsV ôtíX^ov*^ ág xal ^Aq>QO- 
Sítri xÁXXbí tà TCQOfícjTta xa%'alçBt. àXX ' ovS% 6tB(pa- 
vovfiévovg sióáyBty xaítoi rã ix tiig (iBtaçòçãg oiioiá- ^ 

15 lUxtL õrjiiaívBtai, oti. rjÕBv tòv ôtéipavov. q)ri0l yovv 
vijúog triv néçv nóvxog àitBiçLtog êútBtpávcDto. 
xal 

návtri yaQ 6b icbqI iSréq>avog yeoXé^ío déôriB. 
naçarri^xéov Sh xal oti iv (ilv 'Oâv00BÍa àTCovi^oiíé'- 

20 vovg tàg XBtçag noiBt nçlv iiBtaXafiBtv tQOtpijg^ év 
'IXiáÕL dh tovto Tcoiovvtag ovx êútvv bvçbIv. 0xoXa- 
Çói/rov yòíQ fiíog 6 iv ^Odv666Ícc xal õià ttjv Btçrpftiv 
TQvgxÁvtmv* âtò ot ivtavd^a è%'BQáitBvov tò isãfuc dià 
Aovr^cDi/ xal xatavifí(iát(ov. õtà tovto xal ãútçaya" 19 

35 Xí^ovôLV iv tavty tfinoXitBÍa Tuãòçxovvrai xalõipat- 
QÍ^ovúLV, ^&Q6dotog õh ov xaXãg BtçijxBv inl "Atvog 
õtà XlhÒv BVQBd'ijvaL tàg naiõiág* nQBúfiBVBiyàç totg 
XQÓvovg tà riQíOLxá. otâ^ iv ty IXiaxy noXvtBÍa (lovo- 
vov fioãèv 

30 xXvd'* âXaXá^ ^oXb(iov d'vyatBQy 

ÍyXé(úV TtQOOÍfllOV. 

34. '^ytv ^Açiôtóvixov tòv Ka(fv6tiOV tòv ^AXb^ EK TOT A 33 

Tijv inovTiúavxo *õw xijfv téxvriv xal àvdçiávta àvé- 

b 6r7i6av. tàg yàç fiavaixfovg réxvag '^ElXtivsg v0tsçov 
X£çl xksíúrov (lãXkov èjcoiovvro rj tàg xará TcaiÔEÍav 
yivofiévag èxivoíag. 'BkSnavatg yovv xal 'Slçettai ®jse- 5 
êcíçov tov tffrifpoxXéTCtov èv d'ê<ítQG> xalxi^v eixova 
àviaxrfiav ^rjfpov XQaTOv0aVj ág d' avxfog Mtkiqôvov 
^Açxekaov tov xvd-açtútov. iv 6s Brifiai^g nuvõáçov 
l^kv ovx èStiv slxdv^ Kkéfúvog âi tov pdovj i(p^ ^g 
ijuyáyQaxtac 10 

IIvõ'éa víòg oâ' Í6tl Klémv Or^fiatog àoiôóg, 
og nkalótovg dmjtáv áfíq)éd'£to ôtBfpávovg 

c xçathg inl õípstiçovj xal oí xXéog ovçavófirixsg. 
X^^fs Kkécov, &ri§ag xatçíõ' ijcsvxXetiSag. 
V7CÒ tovtov tòv àvõ^távra^ ots ^jíké^avâçog tàg ^rifiag 15 
TiatéúxantBj (pjfil noXéfHúv çevyovtú tiva XQVúíov eig 
tò í^átiov xotlov ov ivd'é6d'aij xal 0vvoixtíOftJvijg 
tfjg mXêíog ijtavsldvvta svçstv tò xQi^^íov fistà ãti^ 
tçtáxovta. 'Hçóóotog âh o ^oyá^íifiog^ mg ^rfii^v 'Hyi^- 
6avd(fog , xal ^jáçx^kaog 6 oQxrfitrig xaçà *Avtt6x^ '^^ ^ 

d fiaõclêt ^lákusta iti(iàvto táv q>ík&v. o âh xatrjç av- 
tov ^AvtCoxog tovg Ucúatçátov tov avkijtov vístg õfo- 
fiatoqyvkaxag èicenolrj^to, 

35. ^Ed'avfMÍBto Sk TCOQ ^EklfjúL xal ^P&fiaíoig 
Matçdag 6 nkivog o ^Aks^avSçBvg* og ikeye xal ^17- 25 
çCovtçéipscv o apto éavtò xats0d'Í€Lj ág xal^r/tetiSd^aL 
^XQ*' ^^ ^^ Matçéov ^fiçíov ti èútbv. inolffis â* 
ovtog xal naçà tàg ^Açiõtotdkovg àicoQÍag xal ávsyí- 
vcDôxs dfiiioôía dtà ti 6 T^kiog õvvei (úv xokv]ifiã d' 
ov, xal dià ti ot úitóyyoi úvjiJtívovõc (ihv úvyxcsdiúví^ 30 
iovtai d' ov, xal tà tstçáÕçax^ xataXkáttêtav yàv 

e ò^CÍBtav í' ov. *A^rivatoi d\no%'Bivà tp vêvçoojcã" 

ÂTHEKAEUa. I. 3 34 EK TOX A 

EvQLTtidriv. *jíd'fivatoL ôl zal Ev(fVxX€Íõriv èv xã ^aá- 
XQCí àvéoxrfiav [lexà xãv nsçl Alúxvkov. i^-avfiá^exo 
ô\ xal Sevotpãv ò d'aviiaxojtOLÓg^ og ^ad^r^ xaxéXi^s 

5 KçaxLúd'évri xòv OXváôiov' og nvç xb avx6(iaxov 
è%oÍ6v ãvaípv60d'at xal aiía xoXÁMçáúfUcxa èxs%vãxo^ 
âq)* (úv i^£0xa xãv àvd'Qcín(úv xriv Siávoí^v, xoiovxog 
í^v xal NviiipóõcoQog ò d'av(iaxo7Cocóg, og nço0XQOv0ag f 
^PijyívoLg, ãg tpvfii dovQig^ elg deMav avxovg &Sxcit^ê 

10 jcçãxog. EvÔLXog õh ò yeX(úxo:tou>g ijvâoxí[i6i, [it(iX)V' 
^svog naXuLúxàg xal nvxxag^ ãg (prjúvv ^Açiõxól^svog, 
Urçáxcav í' 6 Taçavxtvog id'av[iúiexo xovg âiS^çáfi- 
fiovg iicfWviiBvog' xàg dl xt^açmâíag ot neçl xòv i^ 
^IxaXíag Olvcovãvj og xal xvxXfúica alar^ays xsçfixl- 20 

15 tpvxa xal vavayòv ^OÕviSúéa úoXoixí^ovxa ^ o avxòg 
q)rfií. zliO%BÍd'rig d% 6 AoxQog , ãg gyrjav OavódijfLogj 
itaçayBvófiBvog BÍg Si^fiag xal vTCo^íúwviiBvog otvov 
xvúxBíg ^B0xàg xal yáXdxxog xal xavxag àno^Xtpfov 
àvLiiãv êXayBv êx xov úxófiaxog. xovavxa novãv rnvõo- 

20 xíiiiBv xal Noi^iKúv 6 '^d'oX6yog, ãvâo^OL d* rfiav xal 
TCaQ* ^AXalç^ávõçti) d'av(iaxo7eoiol IJxvfivog 6 Taçavxt- 
vog, 0LXi0xíârig 6 £v(fax6(Síog^ ^HçáxXBíXog 6 MvxiXij- 
vatog. yByóvaúi õh xal icXávov ívõo^oLj (ov Kíiffiaó- 
õoDQog xal IlavxaXécov. ^iXlitTCov S% xov yBXmxonotov b 

25 S^V0q>ãv ^Vri(lOVBVBL. 

36. lOpa, olxov[iévffg õijiiov xi^v ^Pcíiifjv fprfií. Xá- 
yBV âs xal oxL ovx av xvg íSxotcov nóççco xo^bvwv Xéyoi 
xgv ^PcífiTiv tcoXlv êjtixofi'^ r^ff olxovfbévrig ' iv y 6w- 
tÕBty Sõxtv ovxóg xáúag xàg nóXBig íÕQVfiivag^ xal 
30 xax>' idíav õb xàg xoXXág, ág ^AXB^avÔQéiúV fiav xip/ 
Kfva^v, ^AvxLOxémv Sk tjJv xaXi^v^ Ntxofitiâéayv da tip/ 
TCBÇixaXXrl^ íCQoohi xb EK TOT A 35 

tÍ^v XaiíZQorãtijv stáXs&v scacáv OTCÓtíag 6 Zsvg 

àvatpaívsL^ 

c rà^ ^Adif(vas Xéy(ú. èjtiksínot d' ãv fi€ ovx fifiéçcc (lía 
è^açi^fwviisvov ràg iv Ty^PcofiaÍGn/ ovçavoxólsL^Poí' 
(ly ãçt^fuwiisvas stóXsiÇy àkku stãaat a[ xará xòv ivi- 5 
avtòv ãQid'iiov(isvaLf õià tò 7tÁ,{jd'og, xal yàç oXa êdifrj 
à^çóíog avróõi õvvcixiútaL^ ág zò KaTtnaâoxãv xal 
ZJxvd^íSv xal Uovuxãv xal ãlXcov jcXslovodv, omoi 
ovv Ttáyrsgj ò Ciifinag õfniog Ttjg olxoviiévrjg, xòv iq)* 
fjpitVj q>rfií^ <pU6<Soq>ov OQxriatriv Mé(iq)iv ixáXsfSav 10 
anaQ%attfívrsg xriv õià xov aáfiaxog avxov xívtiClv xy 
xãv jcóXsíov à(f%aLOxéif<f ícal fia^iXixíúxéQ^^ íCêçl ^g 
Bax%vXíòrig q>riúí 

d riyi/ àxBÍyLavxov xe Méfiçiv xal âovaxcíõsa NstXov. 
ovxog xijv 7tvd'ay6Q€iov (piXo0og>íav èTCideíxvvúiv í^xig 15 
iúxíy [isxà OícOTt^^g Tcavõ'^ r^^itv iiiq)aví^cov 0ag>éõxs(fov 
ri ot xàg xãv Xóyíov xéxvag è7Cayy€XXó(isvov ÕLÕáõxstv. 
37. T^^g õh xaxà xovxov Òqx'Ú^^^S ^ÍS xçayLxrlg 
xaXovfiévfig nçáxog eler^yrixiig yéyovs BádvXXog 'AXe- 
^avÕQsvg, ov q)i^aL voiic(i(úg ÒQ%rfi^^^^^ UéXsvxog. 20 
xíwxov xòv Bá&vXXov q>ri0lv ^Açiúxóvixog xal IlvXá' 

e âifi/y ov èúxl xal 0vyyça(iiia xeçl ò(fX'Ú^^^S9 tr^^ ixa- 
XixT^v OQXffitv 0vúxiíi0a6%'av ix xijg xcofiLxiig fj èxaXalxo 
mçõaS^^ xal xfig xçaytx^g fj èxaXatxo ifi^éXêia^ xal x^g 
0axvQixiig ij iXéysxo 0ÍXLWig (diò xal oC 0cixvQoi, 01- 25 
xtwuíxcU), Tjg svQsxrig Uíxivvóg xig páçfiaçog. oF dé 
(pa0LV oxí KQfjg r^v o Zíxvwog. ijv õh.ti IlvXádov oç- 
X^l^i^g òyxáõrig ícadijxíxi^ xs xal noXvxoTCog^ rj õh Ba- 
drfXXsiog tXaQcoxéça' xal yàç tnc6Qxi](J^tL xovxov dia- 
x£d'60d:ai. £oipoxX^g õh xçòg xp xaXòg ysy€vfJ0d'aL 30 

f xrjy ãçav ií]v xal ÒqxV^'^''^V^ õeõiõayiiévog xal yLOv0v- 
xipf êxc ytatg ãv ítaçà Accfi^eça). (iBxà yovv xrj;v iv 

d* 36 EK TOX A 

£aXa(itvi vav^axíccv itsçl tçó^aiov yvfivòg áXtiXifins- 
vog ixoQBVõs (istà kvçag' ol dl iv CíiarícD (paõL xal 
tòv ©áfivçiv âidáúxcav avtòg ixi&áçiúsv* ãxQog õl 
èúfpaÍQiõBv^ OXB triv Navõuxáav xccd^s, f^g õl Ms(i'' 

5 q)íõog Òqx^^^^S V9^ ^^^ I^cDXçãtfjg ò 0o^6g, xal jcoX- 
XáxLg xarakaiipavó^svog ÒQXOV[iêvog , ãg fpiiõv Sevo- 
(ptSv^ êlsys totg yv(x>QÍyiX)Lg ucavròg slvav (léXovg r^i/21 
OQXV^^''^ yv^i^vádiov. ixaxrov yàç rò oçx^^^^^f' i^l '^ov 
xiveZõ%'ai xal êçad^íísõd^aí. ^Avaxçéfúv 

10 xakXíxoiiOL xovQai jdiòg àçxv^^''^' èXatpçág. 

éx xãv àéXxxmv ^ãXXov SqxV^^''^ tpçBvag. 
38. "EçfimTtog ds q>ri0c @s6q)Qaõxov ^açayCvB- 
0%'ai Blg xhv nBQÍTCaxov xad'' ôçav Xa^i^çòv xal él^i]' 
15 õxi^iiévov, Blxa xad^íffavxa âiax{d'B0d'at xòv Xôyov 
oiÒBULiãg aTtBxo^BVOV xivi^õBcog ovdh (y;fiJftaro5 êvóg. 
xaí noxB òíl^oçáyov {ii^ov^svov ê^BÍçavxa xrjv yXÓ6- b 
0av nBQiXBÍxBLv xà x^íXij. 

MilbXb Sb avxotg xal xov xoõ(i((úg ávaXafipãvBtv 
20 r^v i0d'^a xal xovg ^rj xovto noiovvxag laxcjxxov, 
nxáxíúv èv ®Bavxr)ftGi ' návxa õwa^iévov ò^éag xb xal 
xoQcSg õtaxovBtv, avapáXXsíSd'ac â' ovx éTCíõxa^évov 
ijeiõé^i^ éXBvd'BQt(úg ^ ovõ* aQfiovíav Xóyov Xapóvxa 
ÒQd'ãg viivijúai d'B(Sv xb xal àvd-QcijtCDv Bvêaifióvcav 
2ò píov/ Eaitq)à ^BÇíVAvÕQOiiiéSag fSxájcxBi c 

xíg í' áyQOioSxíg xoi %'éXyBv vóov, 
ovx iitL6x(»(iéva xà PqÚxb' SXxTflf ènl xãv ôtpvçov; 
OiXéxaíQog 

aiiq>l úxéçvoLg q)ãQog ov xad-rfiBig^ xáXav, 
30 fii^d* àyQOÍxíog av(o yóvaxog á(iq>é^Bi; 

*'EQ(iLn7eog Õé íprfiv SbÓxqlxov xòv Xtov (og ãxaíÔBVxov 
(iéii(pB6d'at x'^v'j4va^tnévovg TtsQLfioXi^Vy KaXXÍúxça- EK TOX A 37 

tóg t£ 6 ã^í0toq)(ívaiog ^Aqíúxoçxov iv úvyyQã(i(iccti 
xaxág sCçrpcBv ènltà ftij av(fv^iííúg â(iitsxB0d'ai ^ ^é- 
çovzós XI xal tov zoiovxov TC^g naiõeCag i^éraôív. 
díò xal "Akal^ig q>YfiLV 
d lèv yàç POfií^co tovto xãv ãv€Xevd'é(f(úv » 

elvac, xò paõí^etv ãQQvd'fiC()g iv xalg oòotg^ 
è%ov xakãg, ov (iijxs nçáxxsxat xékog 
lirjâelg yàç rjfiãg firjxs xi(iiiv õóvxa dêt 
êxéf(úv XafistVy g)éQSi âh xotg (ilv XQ^f^évoíg 
dó^rig xiv^ oyxovy xotg á* oçã^vv iiSovqVj lo 

xóçfiov õ^ xã /í/ç), xò xoí^ovxov yéçag 
xlg ovx av avxip xxpxo g>cÍ0x(úv vovv èxEí,v\ 
39. Kal Ai0%vlog às ov (uívov é^evçe xf^v xr^g 
e 6xoXrig Bvxçéjeeiccv xal úsfivóxfixa, íjv ^riXcÍ0avxBg oí 
ÍB^g>ãvxai xal daõov%Oi àitq>iévwvxai^ àkXà xal nok- i5 
kà^Xq^xa òçxTjaxixà avxòg é^BVQÍtíxfúv avBÕÍâov xotg 
XOÇBVxatg, Xajiabkéíov yoyv jcqãxov avxóv q>rfii 0xri' 
liax£0at xovg x^Qovg ÒqxV^'^^^''^^^^^^I'S ov XÇV^^I^^' 
vovj àkkà xal avxòv xotg x^QOtg xà Cx^fl^cíxa xoiovvxa 
xãv o^i^^foi/, xal okoDg Tcãúav xfjv xijg XQaypdíag 20 
olxovofiíav BÍg iavxòv stBçuúxãv. imsxQÍVBXo yovv 
lisxà xov Blxóxog xà õçá^iaxa. ^AQi6xoq>ávrig yovv (xaçà 
f õi xotg xfOfiLxotg ^ tcbí^I xãv xçayixáv àxóxBixai ni- 
úxig) noiBt avxòv Atúx^^^ov kiyovxa 

xot0i x^9^^ avxòg xà ôxw^'^^ ènolovv, 25 
xal nákiv 

xovg 0Qvyag olõa %'B(úQãv^ 
oxs xã Jlçtáfi^ 0vkkv0Ó(iBvoc xòv nata rikd'0v 

XBd'VB(úXaj 

Ttoíkà xoiavxl xal xoiavxl xal õbvço 0xifUiaxí- 30 

0avxag. 
xal TékBõig à\ ^ TBké0XYig o 6QXV^xodLâá0xakog icokkà 38 EK TOT A 

iisvQtpcs úxTiiiata^ axQtog rcctg %ffp<Tl tà ísyófisva âsi" 
xwov0aLg. 9íXXvç 6 jdriXioq (lOViSvxòg rovg àçxaíovg 
q>ri6l xi^ttÇGydovg xivYfiBig àxò (ihv tov nçoôánov 
(liKQàg tpéQSLV^ àito jcoâãv dl icXeíovg, iiiPatTjQÍovg 

6 xal xoQsvtixág. ^AQiútoxXiig yovv (pijõLV oxv Tslé^tTjg 22 
o Al6%vkov òç%ri6trig ovtmg tjv XBxvítrig ãúrs iv rç5 
Òqx^^^^^'' ^o^ff £;rrà sjcl ®T^fiag (pccveçà 7toírj<Sat tà 
XQoíyiiata Õl* OQX^ôsíúg. q)afíl õh xal oxv of aQxà^^ot 
noirjftal ®é07evg Jlçaxívág KaQxlvog ^Qvvixog òçx'^' 

i(y 6xal ixccXovvxo ÕLa xò (ifi (lóvov xà êavxãv ÕQãfAaxa 
avafpéçsLV stg op;|ri^fffcv rov x^^^v, «AAá xal ê^to xãv 
lâ£<ov TCocrjiiáxov diSá^xsiv xovg §ovXo^Bvovg òçx^^' 
ú%'ai, [isd^iúv âh êmoísi xàg xçayfpSíag At^xvXog^ ãg 
qyriúv XafiaLléov. 2]oq)OxX'^g yovv <úV6tÕLt,sv avxã Zxi 

15 bI xal xà õéovxa TtoiBt^ àkX^ ovx Blâdg yB. b 

40. ^OqxV^^^^S Sh id'vvxal atÕB^ laxíovixal rpotÇi^- 
vi,xal imt,B(pvQioi xçr^xixal ifúvixal (lavxcvixavj ag 

TtQOXQÍVBi 'AçiÓxÓ^BVOg õlà xflV Xáv %£í(>C9l/ xívrjiSLV, 

ovxGjg í* T^v êvdo^ov xal úotpòv tj op;(ij<ytg ãõxB IIÍv- 
20 õaçog xòv ^A7tólk(ova op^iyc^r^v xaXBt # 

ÒqxV^'^* àylatag âváúúcav, BVQvtpáçBXQ' "AuoXXov. 
xal"0^riQog Sh ri xãv xig ^OiiijQiâãv év xotg BÍg ^Anók- 
XcDva v^ivoLg g)fi0Ív 

AtcÓXXcjv 
25 {poQ^iyy* iv %bíqb66ív êx'^'^ X^Q^^'^ xtd^áçilBv 

xaXà xal v^^v fit^ág. c 

Ev^riXog Sb 6 KoQÍvd'iog ij ^Açxxtvog xòv Ala 0(>%oi5- 
(iBvóv 7C0V TCaçáyBc Xéymv 

liéõúOLõcv õ' íoç^ariro naxriQ avõçfSv xb %'Bmv xb. 

30 @B6(pQa0xog õh icçãxóv qirifSiv "Avdçfova xòv Kaxavatov 

avXrixiiv xivrfíBig xal ^vd'iiovg noirfiai xã údiiaxi av- 

Xovvxa ' oõ-Bv õlxbXí^svv xò òçx^^^^^'' naçà xotg ^cc- EK TOT A 39 

kavotg' (iBd'^ ov Kksólav tòv Gnifiatov. ô()]ri}<rral tó 
êvõo^oi Bokfiòg (úv ítaçàKçarívp xàlKakXia, Zrjvcív 
d Sh 6 Kifiig 6 Jtáw l/íiftcc^éç^y TtQOóçilBiStatog nagà 
Ktri^Ca, ^AXSiuvõçfog d\ iv r^g TCçòg QvXóè^vov ítclOxo- 
ky ^éfivfitaL &6oâci(fov xal Xçvúíic^ov. 5 

41. "Ori tò (lavóetov 6 ^Xiá^iog T((ig}v 6 fSiKko- 
Yçítpog ráXaffáv tcov qyrfiív éjeLúxcÍTttcav tovg iv avtã 
TÇ£g>ofiéi/ovg çikoõófpovg^ oxi Ôútcbq iv naváyçip nvl 
úLxovvrav xa%'á%eQ oC stolvrifiótatoi o^i^sg* 

xokXol (ilv fióúxovrav iv Alyv7Ct(p nokvtpvkfp 10 

Ptfikiaxol xaçaxttac àiCBÍQLxa õtiQuíavxsg 

Movôéoiv iv xukáçíp. 
e emg ãv r^g koyoâiaQçoíag àieakkayãúLV ovxov ot 
xçanB^o^rftoQsgy ol vnò ykoôõakyiag èTCikBkffl^aí ^loi 
ôoxoíhSi xal xov xvê'í7tov xçifiú^íov^ ov ãvayQaçBt Xa- is 
Havkéfov 

êlxoóc xàg sr^ò xvvòg xal bÍxoúc xàg iiBxénBixa 

OtXíp ivl ÚXIBQÓ dLOVVÚtp XQ^õd^aí ifjftÇ^, 

xal Mvrfií^Bog õí 'jídijvatog /Íi6w0ov iaxçóv fpriói 
xijv nv%'íav X9^^^ xvfiãv ^Adijvaíoíg. q)ri0l õh xal 20 
'Âkxatog o Mvxtkip/atog jtOLijxrig 

otvoi TCVBVftova téyyB' xò yàç aúXQOv nBçixék- 

kBxai, ' 
f a d^ Sça xcckBná , xávxa õh õiílfai0^ vich xavfiaxog, 
xal akkaxov 25 

nívofiBV , rd yàç aúxçov iCBçixékkBtai. 
EvTtokíg xs xòv Kakklav tprfílv àvayxiÍB6%'av vnò 
nçaytayÓQov nlvBcv^ Iva 

arpo xov xwòg xòv stvBVfíov' êxkvxov çoq'^, 

ilfllV õ^ ov lAQVOV 6 TCVBVflCSV ÁlCBÍl^QaVXai^ XívdWBVBV 30 

Sh xal fj Tcaçõía. xaíxov ^Avxtq>áv7ig UyBv . 

xò Sh iijv BÍ%é fiot 40 £K TOT A 

ti iôtívj B. [o n èõtív;] tò xívsiv qyrjfi^ iycí. 
OQ^g xaçà ^sid'(foiiíi x$i(uÍQÇOLg o0cc 33 

ÕBvdçayi/ ãsl tijfif vvxxa xal tifv fniéçav 
^Qé%Btav^ lisy6d'og xal xálkog ola yíyvêtaí^ 
5 irei; d' ávtLteívovd'^ otovel õíifav xivà 

ij ^rjçccúíav íSxóvr^ avróutçaitv oacokkvxiu, 
ovta tovtoig^ q>rflly %vvoloytfia0ív iâóõ^ mstv, si- 
çijtat õh rò fi(fé%Biv xali^l xov níveiv, ^Jvtig>ávijg 
âst yàf ^ayóvtccç [g>ciçvya] õai^iXág fi(fé%Bi,v, 
10 Evfiovkog 

Eíxíúv iyÁ 
pe^Qeyiiévog rpcío xal xex(o6'(ovi6(tévog* 
B. xéTtfúxag ovtog; A. v(à (íà ^ía niicmx* iytàh 
(nevõatov. 
15 42. "Otv xò ÁvaxÍTtxsív xv^tog ixl irux'^ ^xtv^ 
olov à^vyi,Blv òhycDQSLV, ®ovxvdl8rig XQoítjj ^ vixcí- 
fisvoL i% èXa%i6xov àvaniicxovôt.^ Kçaxivog â* ènl 
iQBxãv jifiãxav xy Xél^Bv ' ^od'íaÍB xàváTtiTCxaJ xoISb- 
voqxQV év olxovopLvxã ^ ôtà xl aXvTCOi álXi/íXoig bIôIv 
20 of içàxav, ^ oxv iv xá^Bt fúv Ttáètpnaí^ iv xá^Bi Sh 
nQOVBVov0iv^ iv xá^Bc õh àva7CÍ7exov0ív\ àvaxst6ê'ai 
Õh ipaiúv Í7tl àvÕQiÁvxog. od'BV xovg ixlxaxccxsipbévíúv c 
XQOiiévovg xy Xé^at. õiéúvçov. ^íltpiXog ' iyò í ' ^mg 
xvvhg {ikv àvBXBÍfiip// nçòg ov õvõx^Ç^'^^'^ ó Sx€(f6g 
25 q>ri6iv ^ àváxBiúo* OiXíTtJtíâijg ^ xal ÕBiicvãv àal èva- 
xBÍ^BVOg xaç* avxóv/ xccl èniyBv ^ tcóxbqov ávâçuív- 
xccg Bl6xla\ xataxBtod'cci âh Xéyaxccí xal xaxaxsxXÍ- 
ad'aíf ág iv Sv^noôCovg SBVoq)ãv xallIXáxan/. ^AXa^vg 
ág êaxí xaxaxat0d'at xçò õaíuvov 6v(iq)0(fá* 
30 ovxa yàç vnvog drpeov%'av ovõév^ av Xáfioi 

ovd'^ av Xéyxi. xig ovõainSg fiádi}i(iav av" d 

6 vovg yáç ióxi xyg xQaxéirig xXtfiíov. EK TOT A 41 

&ítL õh êv^stv xal ixl r^g ivvoíag ravtijg ôxavi&ç tò 
àvccx€t6d'ai. ôárvçog Ttaçà UogxMckst zoikó tfyrfitv ixi- 
xaióiievog rã ^HçaxXet ' àvaxsifiévcD (lécov eig tòv av- 
%iv slúaXoífiriv,' *AQi6toxiírig èv TvQçr^vãv voiiífiovg 
' ot õh TvQçrpfol ÕBíTtvcnkfi (lêtà tóv ywaixãv âraxeí- 5 
lisvoi vxò rã avtfp Cfiatia^.^ 066xo(i7coç 
e iTClvofLBV (istà tcnka 

xataxBCyíBvoi ^laxátat ixl rçvxXivipy 
Têlafíãvoç oificí^ovtêg àXXriXoig (liífi. 
9iXayi/£ôrig ^ 7tatáx£t(i% ág ÒQãts, dêxãxalaí.^ Evfft- lo 
xídfjg Kvxkamv 

àvéicstss ípáifvyog aí^éf è^avslg fiíxçvv. 
"jíXe^vg 

(istà ravt* avaite^etv 
íxUbvúv avviív ^aç éfié. 15 

43. '^Otí tò nátía6%'ai ènl tov àxoyivUaúQ^av xí^ 
f d'€rai. qyqól yofvv <Po^vt| nçòg ^A%iXi,éa ^ úvx id'iXs- 
úxeg ãfi' aXXm èvl (isyáçovói, ná^aõ^au xalaXXaxov 
' €vd^ ót óxXáyxv* ináôavxoJ* rtúv yàç ôseXáyxvcív 
ajeoyBvovtat (lóvov ág ãv òXíyayi/ TCoXvg oiicXog. Ttal 20 
24 o Ilçíccfiog õh nçòg ^A%tXXéa qyrjôl ^ vvv âri xal 0írav 
xaúáiifiv/ olxêt(yÈ^ yà(f tov tijvtxáâe àtvxrfiavtog 
áítoyevóa^&at ftóvov* ilg xoqov yàç iXd^atv ovx eta 
tò xév^og. Siò xal o tò 0vvoXov ov yevõáfisvog tço- 
ipijg ocêtt* aúLtogy aseaútog, èicl Sh tãv àiOMcXfiQOVfié- 25 
VGtv ovâéxots Xéyei tò ná0a0%'aí^ àXX^ ònóúa õriXot - 
mçov* ^ avtàç ènsl óítov t&Qtpè-ev Ttal iâfitvog é^ 
iffov hnoJ* ot 8\ vsdtsQOi xal è^l tov íeXrjQío^^vat 
b tiS'éa0L tò XMSaC^at. KaXXí^axog ^ ^vd'ov ãi naúaí- 
fir[v rjÕLOv/ ^Eçatoôd^évrig 30 

òittaXda xçéa 
ix tdfp^g èxã0avtOf tá t áyçéúôovtsg SXovto. 42 EK TOT A 

44. ^ IlotíxoíXov St 6 ivXov aaçà %vkip^ q)f]0lv 6 
€hjfiatog fieXoxoLog. 

^Eti mêçl tov rãv r/çcíov /Jíov. 

''Ou jSéXevxóg qyrjôv tr^ naç^ ^O^^^çp âatta &á- 
5 Xêiav (Stoi%Bl(úv (iBrad'éc(eí õíatrav slvai' rò âh ãxò 
tov daiúa0d'ai, Xéyevv fiiaLOtsQÓv è6ti. 

otv KaQVôtíOs 6 IIsQya^rivòg tútoçat tàg Ksçxv- 

çaíag yvvalTcag èxi xal vvv úgíaiçiloviíag ^âeiv. õfpaL- 

QÍ^ovúi 8% ícaç^ ^O^^QCD ov nòvov avÕQsgy ákXà xal 

10 yvvatxsg, xal díõxoig S% xal àxovtíoig yLStá tivog íSvh- 

(istQÍag ixQfSvto * 

dí0xoL6Lv túçitovto xai alyaviy^iv UvtBg, c 

rò yaQ teçícvòv ti^v xaxonád'SLav xovtpitsí» xal ènl 
xvvTjysaíoi õh i^íaôLV ot véoi ic^òg (iBÍátrjv tãv cole- 
is (itxfúv xivâvvíov xal è%l Q^çag seavtoíag* àtp* cav 
^íOfiaXecítsçoíxalvyiSLvótBQOt âístéXow^ wg otBTtvç^ 
yriôov Ofpéag avtovg àçtvvovóc xal àvtíov tõtáfiBVOc 
axovtí^ovúcv. t0a0i Sh xal Xovtçà axri tcÓvcdv TCaV" 
tota^ xóxov fúv %'aXáttri XvovtBg, íj (iáXi0ta totg vatí- 
20 (fotg i0tl 7tçÓ0(poQog' àva%akãvtBg Si taig i(ifi(Í0Bõ^ 
tàg táv (iv(Sv õwrá^Bcg bXx êxaXsíipovtBg XÍTta^ ^çòg d 
tò (li} ^rjQavd'íi/tog tov võatog âitsõxXi^çvfifidva yí- 
vB0d'ai ta 0cí(iata, ot yoOv ànò f^g 0xojci^g ixavBX- 
%'óvtBg CÕQã JcoXXòv ànBví^ovto %'aXã00ri^ xvrjiiag ^di 
35 X6q)0v a(ig)£ xb [njçovg. xal ovtcog àvailw^avtsg ig 
à0aiiívd'ovg fiávtBg iv^é0tag Xov0avto^ ocal ãXBitlfá^- 
voe XItc^ èXaiíú õçiytvG) içi^avétriv, S0tv xal tçónog 
^t£çog xafiátav Xv0BG)g éx tãv xatà XBq>aX^g xataio- 
vrfíBíúv ' 
30 dvfiiJQBg xBQÍ0a0a xatà xçatóg ts xal ãficDv. 

at yàç iiipá0Bíg XBQixBxviíévov navtaxóQ^Bv totg xó- e EK TOr A 43 

(foig rov vâatog <pQ<ivrov6í tijv tâv íâçcítaiv IxxçíõtVj 
xccd'án£Q av sl riQ iJ-O-ftòff elg võaç fi^vfi^ ' Õi^blõi 
yàç ovd'évy si fti} tig avtòv (iBtscDQÍôccg rotg Tcó^oig 
àvaiwxriv xal diiioõov elg tò ê^co ítaQÚaxv ? ^S '^Qi- 
õtotêXrjg stçTjxêv iv rotg (pv6ixotg íeçopli^^aúL ^ijrmv 5 
âià ti oC [ÕQovvrêg , ênàv êld'(úõtv elg d'6Ç(wv rjilrV' 
Xçòv võcDQj ovx hl lÔQOviSiVy €&g av náhv inavéX^cH' 
6iv ành tàv èiipá08(ov. , 

45. UccQsrí&sto âs rotg tjqoúl ÕBinvovúv xal Aa- 

f %ava. otL âh otõaúí ràg Xa%avelag âijlov éx rãv naçà lo 
VBÍarov oç%ov xoú^riráv nçaôiãv» àXXà (iriv xal rotg 
xaxoxvfwtávotg XQOfivoíg èxçãvxo ^ ènl Sh xQÓftvov 
Ttotip o^ov/ é7ti(isloviiévovg âi avtovg BlúccyBt xal 
25 tãv àxQoSçvav ' oyjrviy yàç i%* oyxvri nov ytiçáõxBí, 
(Svxov â' ènl iívxGí/ âiò xal rãv âévÕQOv tà iihvxaç- is 
ito(p6ça xaXà iCQO<SayoQBVBi * Sv%'a õévõçBa xakà ns- 
qyvxBV^ oyxvaL xal ^oial xal (n]léai.^ rà â* Blg ^vXBlav 
Bv&Bta ^xçáj totg ini^itoig tçígxQ'ffiBig õiaõxéXlfúv' 

lvd'a âévSçBa (ucxçà nBtpvxBí^ 
xXT^fftj r' atyBVQog r', èXáxri x* tjv ovQavofii^mig. 20 
açxaioxéça í' ip/ xal tãv tQG)txãv ^ xovxcdv XQV^'^' 
Tttvxalog yovv ovd% Q-aváv àicakXáxxBxav xiig xovxtúv 

b èTCvO^iUag' BtxBQ 6 xokáltov avxòv d'BÒg nQOõBÍ(úVj 
7cad'á7CBQ of xà aloya tãv Í^gjv totg %'aXÍotg ayovtsg, 
xovg toiovtovg xaçTCovg^ ánoxçovBxai avxòv x^g aTto- 25 
lavúscjç^ OXB ti^g iknldog iyyvg êWoi. xal AaéçxTp/ 
d' 'OdvôúBvg ava^LiiLvrfixsv túv êõcDXBv avxp ^aiõl ovti 
' oyxvag [lot âãxag tQíaxaíÕBxa' xal tà ê|^ff. 

46. '^OxL âl xal Ix^vg ^0d'iov UaçTCrjõàv Õ^^Xoy 
TCOiBt OfWKúv XTfv akcoúiv TtavãyQOv õlxxvov d"jÍQa, 30 
xaíxoi Evfiovlog xaxà t^v xmiitxriv x^9^'^ ^>'rfil xaí^oav 

c lxd"uv 0**^0 firiQog è0%'iovt^ et(frjXB tcov 44 EK TOT A 

xíva rãv^A%aíâv\ xçda dl fnóvov ôatcov^ êjcsl 
êifovná y* ov ae^oírpcev avxàv ovâéva, 
cUX^ ovõsiiíav akkr^ étaíçav elõé xig 
avtãvj êcíVTOvg d' êÕBtpov iviccvtovg.õéxa, 
5 TCLHçàv úxQaxBÍav S* slâov, otxivsg %ókiv 

^Icf. kafióvxeg svçvtcqidxxÓxsçoí xolv 
xijg stólsog caCB%áQvi0av rig eíXov x6xs. 
ovd\ xòv áéça d' of TjQoeg xotg o^i0iív atcav ik&vd'€' 
çovy nayíõag xal vB(pékag ènX xalg %í%kaíg xal Ttsksi^ d 
10 á0iv Cõxávxsg. iyvfLvátpvxo Sh xçòg ÒQveod'fiQ£VxtZ'ipf^ 
xal xijfif jcaksiáda xij firiQLvd'a> xçe^ávxsg çatò vrpg 
C0XOV xal xo^svovxeg éxtiPókcog elg avxiqv^ ág èv x^ 
Í7ívxaqíííp õrlkovxav. naqékíics dí xiiv %ç'^0lv xãv ka- 
%ávGDV xal iyi^fúv xal xãv ÒQvíd'(úv dvá xs xr^v kv- 
lõ %vslav xal XQoúéxt xr^v èv xatgúxevaõíaig àicçéTcavav^ 
ikáxxG) xBXQuxòg 7iQa>i7Çi(Sv xal ^sícav êQycov. oxi da 
xal ê(pd'otg è%çóvxo xQsaúiv èjKpaví^BL iv olg^ kiyat 
^ òg dl kéfifjg ^Bt^ xví0y ^BkSiyiBVog aaakoxQBq>éog úiá- 
koLO.^ xal ò xax ^Oâvôõéiúg áq)s&Blg Ttovg fioòg xov- e 
20 xou òriiiBtov' xóda yàç fiÓBiOv ovÕBlg òsex^ xal xò 
^ xçBmv dl xívaxag naçé%irixBv ásíçag TCavxoícov* ov 
(lóvov xrpf xãv xQsãv i^akkayi^v drjkot^ ág OQvf&sia 
XOÍQBta èçlfpBia fiÓBia káyaiVj ákkà xij^ 0xBva6íav 
ág xoixíkfiv ê%ovxa xal ov (wvoBLd^y àkkà TCBQíxx^Vé 
25 mg àvaxvTCXBiv xàg úixBkixàg xal úv^çixixàgxal Ixa- 
kixàg xçanélag , i^dri dl xal %Cag. iiaQXvçóvvxa^ yàç f 
xal Xtoí ovx êkazxov xãv 7CQ0BL(yií^{iév(úv inl oíIhíqxV'^ 
xtxij. Tviioxk'^g 

Xtov nokv 
30 aQUSx* àvBVÇiqxaúvv ò^açxvxixriv. 

xoifiãvxai dl liBxà ywaixãv naç* 'OfiT^Qp ov iióvov 
ot véoi^ àkkà xal ot yéçovxBg Ooívvi xs xal Néúxaç. EK TOl' A 45 

Ii6vtí> MsvsXáa) ov úvvd^svxrai yvvri õià yvvatxa ycc^ 
fiBtriv riçna6iLÍvriv xriv órçatsíav nsítOLrj(iévp. 

47. * Ilakaiòv (ihv olvov, av%'sa í ' viivcdv vecaré- 
Qfúv' HívôaQog inaiVEl, EvfiovXog õé fpriõtv 

aronóv ye ròv (i^v olvov svõoxifietvásl 5 

xaQU tatg êtaiçaig tòv Jtakaióv^ avôçcc õh 
ft^ tòv nakaiovj àkXà ròv vscíteQOv. 
26 rò avrò dh X€cl "AXs^ig ô^sdòv aTtaçaXlcíxtcag ^ tov 
0q>6òça fwvov xsifiévov àvrl xov àeí. otncug dh o na- 
Xaifòg olvog ov icçòg ^íov^v (lóvov^ áXXà xal xçòg vyí- 10 
Biav nçoiíq)oç(úTBçog. xédúsi ts yàf (lãXXov rà úttcc 
xal Xento^eçr^g âv svaváâoTog èúti , õvvafiív ts totg 
0cí^a0LV ifinoist tò alfuí rs évsQevd'lg xal evaváâorov 
xataúxsvá^êt xal tovg vnvovg àtaçáxovg TCaçéxsi. 
èxaivst Sh "OfitiQog tòv iniâsxóiievov txavrfv xçãõiv^ 15 
mg tòv tov MccQCDvog. èiCLÕé%Btai 6\ %Xbí(q XQãôiv o 
b naXaiòg olvog õià tò (lãXXov d'BQ^òg yivBú^ai ytaXai 
ov(isvog. ivvoi di xal tf^v 2Ilovv0ov g)vyfiv slg trj;v 
%'ÁXa00av olvonodav órjfucLVBLV ípa6l náXai yvwçi- 
^Ofiivriv. iiSvv yàç BÍvai tòv olvov , naçByxBoinévfig 20 
^aXaMrig. èicavvàv âh'^0(iifiQog tòv (léXava olvov noX- 
Xáxvg avtòv xal atdvna xaXBt. dm/a(iLxcítarog yáç 
Í0tt xal [lávcov iv tatg ^b6i táv itivóvtmv nXstútov 
Xifóvov. @BÓ7CO[i7tog âé fpri^t naçà Xioig XQcitovg ys- 
véúdtct tòv fiéXava olvov^ xal tò q)vtBVBcv õh xal ^«^a- 25 
ítBVBiv á(i7céXovg Xlovg nçátovg^ naf^óvtag xaç* Oi- 
c vojcCiovog rov ^lovvúov , og xal õwcixt0E tfjv v^ôov^ 
totg ciXXoig àv%'ÇíÁnoig ^Btaõovvai. 6 õh XBvxòg olvog 
à6d'Bvrig xal XBTCtóg. 6 õh xiçQÒg néttBi ^àov i^riçav- 
tixòg âv. 30 

48. IIbçÍÍ ItaXixãv otvcov g)rjalv 6 jtaçà tovtcD tá 
OofpiASty raXvfi/6g. o tpaXBçtvog olvog ájtò itâv déxa 46 EK TOT A 

iútl xótciiog Kol ànò asvtsjcaíõsxa ^é%ÇL êlieoaiv 6 
($' vx^Q toikov ixxíxtayi/ xhv xQovov xsçalakyixòg 
xal tov vevQcíõovs xa%'á7ttsxav* stdri d' avtov õvo^ o 
avúxriQÒg Tíul 6 yXvxáf^íov. ovtog ôi rourihog f^ívêtai, 

5 otav vnò tòv t^yritòv vóroc ítv£v0(o6Ly itaç o xai d 
^sXãvtBQog ylvexai. o è% f»^ ovtto xçvy7i%'BÍg av6X'iqç6g 
X6 xal xã xçcáfiaxi^ XLÇQÓg» xal xov àXfiavov âi otvov 
sHârj dvOj o ^Iv ylvxát,cDV o 8^ òybtpaxíag. ã^q>6xsço& 
dl àicò XBVxexaíõexa èxãv àxiiatpviSi. óvçQsvxtvog âh 

10 áxò névxB xal bIxoúlv èxãv aqxexai yivsúd'aL jcóxifiog. 
wv yàç ãXLTCfigécccl XCav ^fccipaçòg [lóXLg Jtsjtaívsxcct' 
xal 7cakaLOV[iBvog úxBÒòv fwvoLg iúxlv èjciXTiÔBiog xolg 
XÇiOfiévoLg õvTivBxàg. 6 õs ^i^ytvog xov Cvqqbvxívov e 
XtTCaQcíxBQog âv XQV^f^f^^og ãnò èxãv nBvxBxaCÒBxa, XQ^" 

15 ú^iLog xal 6 yCQÍtíBçvog, XBTtxoiiBçdúXBQog ãv xov çt^yí- 
vov rixLiSxá XB xa^aTCxó^Bvog xBqiakfig. xovxgd è^ipB- 
çfig 6 g)0(f(iLav6g^ xaxv dh àx^á^Bv xal luTcaQáxBçóg 
èúXLv avxov. fi^áõiov d- ãxiiá^BL 6 XQitpoXtvog, êcxi às 
xov úvQQBVxlvov yBoâéôxsQog. o dl úxaxavog xãv nçá- 

20 xíúv èoxlv otvGiv^ è^g)B(f7ig xá <palBçív^^ xovçóxBçog^ 
ov ,jtki]xxLxóg. ò xvfiovçxtvog kéitxhg BvÕLccTtvBvúxog 
ãxiíá^cjv aTtò èxãv âéxa' xçBÍxxcav âl yívBxav TCaXaí- f 
ov^iBvog, 6 Xa^ixavòg r^õvg xal XiTCaçòg xy yBvôBL^ 
(iBXa^v q)ai,BQÍvov xal àk^avov' fi 6% avxov icòúig àjcò 

25 èxãv déxa. o yavçavòg âs xal oXíyog xal xáXki6xog^ 
TtQocéxL XB Bvxovog xal naxvg^ nça^vBúxivov Sh xal 
xifiovQXÍvov ktTtaQcíxBQog. o [lUQúcxòg õh icáw av- 
(íxriQÓg^ Bv0xó(iaxog dé, yívBxai dl xal tcbçI xr^v Kafi- 
navíag Kv^riv 6 xakovfiBvog ovkfiavógy xovipog nóti" 

30 iLOg aTtò èxãv TcévxB. o áyxcDvtxavòg xQV^^f^^S kvjtaçòg 
jtóõ ... 6 fiv^Bvxtvog è(iq)BQãg èx^i xp ákfiavã xã 27 
òiiq)axí(f' è0xi dl õvváfiBi, xal BvOxófiaxog» o èskíxsQ- EK TOT A 47 

vog dh tidvQ mvóiísvog) evúrófiaxog' tâiov â* avtov 
rò [ifj õoxstv a^a^iy%vtog elvuv' i^aivsi yàç ág i(i- 
(isiiLyiiévov avtã hiçov. 6 xakrivòg xovq>ogj xov q)a- 
Isçívov €Viíto(iaxcírsQog. svyevr^g âh xal ò xccíxovfiog^ 
xXrixTLxòg avrovog ' nakaiovxav tf i lasxà Cxavà êtrj, 6 s 
fpowdavhg avxovog TCoXvrçoçog ^ xsq)aXrjg xal úxoiLá- 
%ov ãítxsxac' õcò ov Ttolvg èv úv^noúloig Ttívsxai. 

haávxiúv âh xovxíúv 6 õafitvog xov(p6xêçog, à%h ixãv 
êitxà èMxriÕBíog 3CÍv€0d'cct [léxçi ytsvxsxaíõexa. 6 à% 
úiyvtvog iiixQ^ ^re5v ?| xQVP^i"^^^ 3cakat(úd'slg âh ycoXi) lo 
Xçi^l^i^licíxsQog, 6 vovfisvxavòg áx^^sc xaxv xal ànò 
ixãv Tcévxs 7t6xL(ióg íúxlV êúxv í' ovxs kíav iiâvg ovxs 
ksTtxóg. o 07C(XíXi]xtvog olvog xal jeív6(i£vog rjâvg xal 
rç5 %()C9fiar& XQ^^^i^'" xaTtvavòg xaxà nokXà xâ 0vq- 
çsvxívp TCaçe^Mpeçrig. 6 paQfitvog kíav av0xriçòg xaltb 

c àsl êavxov XQSÍxxcav yívsxai. svysvfig xal 6 xavxtvog 
xalxã q)ak€çívp-i[iípsç'^g. 6 p£VBq>çavòg svafxófiaxog 
xal 7covq)og. 6 êv Nsajcóksc xQsfiskkcxòg svxQaxog rfl 
âwápLBL^ €v0xó(iaxog evõxofiog, o ÍQfiovkog èv ccqxV 
liév èúXL yiékag^ (ux^ ov otokkà âh êxfj kevxòg yívaxai' 20 
è6xi âh kCav xovçog xal XQvq>sç6g, 6 iiaMakd^xtjg 
xakóg' òkíyog âhyivsxav^ ^axvg 0aQxéârig, xaçavxt- 
vog âh xal oí ànò xov xkí^axog xovxov nâvxsg anakol^ 

d ov TCk^^^LV, ov xóvov êxovxegj r^stg €V0x6(jíaxov. 6 âh 
fiafí€(fxtvog ^fíj (ihv xrjg 'Ixakíag yívBxai' xal yLvófiB- 25 
vog èv SLXBkíoí xakatxai lanáktvog. ^^âifg d' èóxl tcov- 
q>óg svxovog. 

oxv naqi* 'Ivâotg xinãxac âal^L&v^ mg fpvi^i Xáçrig 
6 Mvxckrivatog, og xakatxai Zloçodâsíog' éç(irjVBVBxaL 
âh ikkáâc (pcovy olvoítoióg. sa 

A9. ^OxL ^Avxiípávrig nov o x^Ç^^^S tà è^ êxáõxrig 
ítókB&g lâiáfuaxa ovxíú xaxakéyat 48 EK TOX A 

è^*'HliâoQ ^áyêtçog^ è^^^çyovg kéfirjg^ 

ípíiáóioç olvoçy èx Koçívdvv arçcífiata, 

ll%vg IkxvávoSy Alylov í' avXrjfCçíÕBg^ 

(ivQov i^ ^A^vàv^ èyxékaig ^OLoniat^ e 

5 xvçòg úiXBkvxóg» 
"EQfiíJtitog d' ovtmg 

êõTCsts vvv (lot Moiiúai òkv^TtLa õcí^t' êxovúai^ 
ê^ ov vavxXriçst ^Lovvúog è^* otvo%a Tcóvrov 
O0Ó* àycíd'' civd^çíúTCotg âsvç' íqyays vfjl fieXaívj^. 

10 èx filv KvçYjfinig xavkhv xal déQ(ia fióeiov^ 

èx d' ^EkXrfinòvxov úxófifiQOvg xal návta taçíxri, 
èx â* av ^Ixakíag xóvdçov xal TcXavçà póeut, 
xal TCaçà Hixálxov '^íoçav AaxsõaifiovíoiúiVj 
xal Ttaçà Ueçõíxxov -^evõri vavúlv náw jcokXatg. 

15 at 8h Evçáxovúat ovg xal tvçòv Ttaçáxovúiv. f 

xal KsçxvQaíovg o Iloústdáv è^okéúSLBv 
vavúlv èscl ykatpvQatg^ òtiii díxcc d'v^v êxovúiv. 
tavta (ihv èvtsvd^sv. èx d' Alyvàtov rà xç6(ia6rà 
Í6tía xal fivfikovg, ájcò d' av Hvçíag kifiavGnóv. 

20 7j âh xakrj Kçfjftri xvxcÍQitrov totúL %'BOt0tVy 

riAifivi] ê' èkéípavra Tcokvv naçéxBv xará xçãúiv^ 
71 ^Póõog à0taq>íSag %b xal lúx^Sag í^âvovBÍpovg. 
avràç àit Evfioíag áxíovg xal típta ii^qka' 
ãvdçájtoâ' èx ^Qvyíag^ ànò d' *AQxadlag èmxov- 

25 Qovg, 

at Uaya^al dovkovg xal 0ttyiiat£ag na^éxovúiv. 
tàg dl Aiòg fiakávovg xal ãfivyâaka úvyakoBvza 28 
IlatpkayóvBg 3caçéxov0t' %à yáç r' ãvad'iqiiata 

âatróg' 

30 9oLvíxri xapjtòv fpoívLXog xal óBfiíõakiVy 

KaQx^^^ àaTCiòag xal noiníka xço0xBq>ákcua, 
50. nCvòaçog d' èv tij sig ^léçíova atrd^txy çádjj BK TOT A 49 

àxò Tavyétoio (úv lãxmvav 
ènl %'Tíiç6l xvva XQétpBiv xvxivdtatov éçnetov, 
0xvçLài d' èg ãiieí^ív ykúyovg 
alysç èÍo%fÁtatai. 

OTcXa d' àjt*'AçyBog' açfLa 5 

d^fiatov' áXX' aTCÒ tãg ãylcco7cá(fXOV 
b SixsUag oxrifia daiõáXeov (uxxsvbvv, 
Kçitíag õl ovtfx^g 

xóúúa^og ix õcxekijg èútl %%'ov6gj èxTCçsnkg Sçyov, 

Sv õxoxòv ig Xaráyov tó^a xad'Lõtá(i€d'a. 10 

sita d' oxog õvxeXòg xáXXsi òanáinj ta xçiriõtog. 

• • • • • 

^BúúaXixòg ò\ d'ç6vog^ yvítov t^q)sç(útátri eSça. 

Bvvaáov ôl Xi%ovg ÍÍo%tt xáXXog ê%Bv 
MtXr^óg TB Xíog r' êvaXog nóXig Olvoyeí&i/og. 
rvQúrivri âi xçarst xçvúótvjtog q)váXri 15 

c xal Ttãg %aXxòg otig xod^ist âó^iov êv xivv %QBt(f' 
0oíviXBg â* BVQOV yQciíifiara Xs^íXoya. 
Si^fii] d' ccQfiatÓBVtct díq)QOv 0wB7eijÍato kçdtri, 

ípo(frfiyovg í ' áxátovg KãçBg àXòg ta^ai. 
tòv di tçoxov yaírjg ts xccfiívov t* ixyovov bvçbv 20 

xXBivótarov xéçafiov^ %9iJ<ífcfA0i/ olxov6(ioVj 
fj rò xaXòv Maça^^àvi xataútrfia^a rçoTCcctov. 
xal è^caivBttai ovtiúg 6 axrixòg xé^afiog. EvfiovXog õé 
(prfii ' xvidia xBçáfiiay útxBXixà fiarávíCCj fiByccQixà tci- 
^^ttxvLa.' ^Avxiípávrig âh^vãícv xvxqíov, xal nxaiifo- 25 
víagòytóvj xáçêafiov fiiXi^úiov, xçó^fivov 6aiU)%'Qct-' 
Híov, xavXòv éxKa0xV^óvog xal úCXfptov^ dvfi^v viiffC^- 
Xiov^ òçiyavov tBVsâiov.' 

61. "On 6 IlBQaãv ^aúiXBvg tòv xccXvpdvLOv fto- 
vov olvov ênvvBVy ov qyriôv IToaBvõoívLog xãv Aafia- 30 
<yxç5 r^í SvQÍag ylva^^ai IlBçúáv avt6%'i xataq>vTBV' 

\THEKAEUS. I. ^ 50 EK TOT A 

úávtcov tàg áiiTcéXovg. iv âi '^lúeij vg xcctà tòv 
^Adçíav vrfiip ^uáya&açx^àrig [(pijõlv olvov yív60d'ac ov 
n&úi 6vyxçLv6(i6vov nalUío sv^úxsúd'aL. %íov Òh oí- e 
vov xal %'a0Íov (ié(ivijTaL ^EtcíXvkoq^ %tog xal %'Á6iog 
6 rid'rniiévog! xal ^Avxídotog S% ^^áúiav Syxei! 

o yàç av lafióv (lov Kataq)áyij rrjv xaçõíaVj 
otav %í(ú rovT , svd'vg vyífig ylyvsrai ' 
^AcxXfpcvòg xaré^QB^e. 
' olvog Xéú^iog , ov avtòg èicoirfiBv o Máçcav (wv âo- 
10 xã* q>7iéi Kkéaçjpg. 

Xstspíov dh TCcíiiccrog 
ovx êúTcv aXXog olvog r^òCGiv Ttvatv^ ^ 
<prfllv ''Ake^ig, 

d'ccú£oig oivaQLOig xal ls0píotg 
15 ^Í5 riiiéçag tò Xoltcov vTCofiçéxêi ^éçog 

xal vcayaít^su 
6 avtòg 

flàvg y ' 6 Bçóitvóg itíz^ àtiXeiav lê0fiíov 
icoiãv tòv olvov elúáyovúív èv^áõs * 
20 og av 6Íg êtéçav Xriq)d7J õ ' aicoútéXXfúV tcoXlv f 

xav xvad'Ov^ leçàv èyyçáqxa trpf ovúCav. 
"EkpiTcnog 

(ptXã ys itQãfiVLOV olvov Xéôfiíov, 
TtoXXrj âh Xsafiía ôtayòv êxxívstaí [ayav], 
25 ^Avtiq)ávrig 

êútiv oiH>v xçijtftòv iaaycjyòv náw^ 

olvog te Q^áútog xal (ívqov xal útéfifiata' 

iv TeXijafiov^ yÁQ Kwcçtg, êv âh totg xaxtSg 

açáttovõív ovx êvs0tiv 'Aççodítri fiçototg, 
30 EvfiovXog 

ê'átfíov ^ %tov Aafiàv 
fj Xicíffíov yéifovta vèxtct(foõtayij. EKTOTÁ 51 

(léfivijraL âh ovrog Hal^t^íov oívov 
olvov yáç 116 íl>i%'LOv ysvOccg 
• ijtfw ãxQCíTOVy diitãvta Xccfiàv 
o^€c naÍBv TCQÒg rà tStrfi^. 
xal *jívaiavâçvdi]g '%(yvQ xexQafiévog tlft^íov' 5 

29 52. 'tow ^AQí0xo<pávovg xàg õsvtéqag @c0iiO(pO' 
Qia^ovfSag járiín^rçtog o Tçoi^ip/tog @s0(ioípo(fu)c0á0ag 
ijtiyçáfpêi, èv xavty 6 xcaiiixòg [léiivr^tai, naxa(fri^i&v 
otvov 

olvov S\ TCivBlV OVX Íã0(O 7tQá(lVíOV^ 10 

ov xtov , ovxl d^áóiov , ov TtSTcaçi^cov, 
ovd^ãXÍQv oúztg éaeyeçet tòv i^fioXov^ 
EvfiovXog 

ov Isvxãõtog yÚQ Í0n xal (lUi^úiog 
olvlõxog omcfú JtótLfiog. 15 

^Aç%siSXQátQv xov deiítvokoyov 

b el%'^ OTCÓxav TtXi^QCDfia /dtòg 6(úx^Qog Skrfí^s^ 

V^V X9V y^Qaòv xoliov tSq>68Qa xçãxa q)0QOvvxa 
olvov vyçàv jificíxav Xsvx^ Ttszvxatsiiévov avd^st 
lUvsLV , èx Aéúfiov jceçtxvfiovog èxyayaãxa. 20 
xóv r' ànò ^oivíxijg [eçãg xòv §vfiXiov alva' 
ov (lévxot xsívfp ye Tcaçe^ttfã avxóv. êàv yàç 
è^aápvrjg avtov yevúy fti^ TtQoú^av è9'US&alg^ 
Bvmõrig \Uv Cot dá^ei, xov Xaúfilov elvac 

c (lãXXov^êx^LyàQxovxoxçóvovâiàfi^qxogãnXaxov. 25 

nivóiiBVog d' rfiiSov jcoXX^. xalvog õh âoxi^ai, 

OVX oívGo 001 Ofioíov Ix^iv yéçag, á(iP(fo0ía õé. 

ai âs xivag 0xá%xov0iv àXaiovoxavvofpXvaçoí^ 

íúg rjâL0xog ê(pv Tcávx&v fpOLVÍxiog olvog, 

ov itQO0éx(o xòv vovv avxotg ... so 

l0xc âh xal %'á0iog tcívblv yawatog , iàv y 

noXXatg nça0fiBV(úv ixécov na(fixaXXé0iV Sçat^. 

4* 62 ' EKTOTA 

olõa Õh 9câi aXX<úv TCÓXamv fiotQvoiJTay^ l^ri 
eljtstv alvrfial ts^ xal ov (i€ Xékrjd'* òvo^i^cet' 
àXX ' ovSav xakk ' èútlv ajtXãg Ttçòís Xéa^iov olvav. 
àXká Xívsg xaíçovútv inatvovvtsg ta %aQ avtotg. à 

6 53. Ooívixíov âh otvov ^i^é^vritav xaVEkpmTCog 
xá(fva ^áag q>oívixag hsça vfóyaXa^ 
oraiiváçvá r' oívov (iixQà vóv q)Oivixi,xov. 

. xcíl tcÁXlv 

q>OLVtxívov fitxóg tcg vscccvscíyvvto. 

10 (ivfi(iovêvsL avtov xxà Ssvofpáv ^Ava^úst. .fisvâccíov 
õh Kçarlvog 

vvv í' r^v Idfj (iBvõcctov rjPãvt^ aQtltag 
oiviúxov j 67t6tai xãxoXovd'6t xal Xéyev 
*ot^* <úg àxaXòg xal Xêi^xóg' ãç* otúav tçia ; 

15 "Eçiitienog òé tcov noist tòv jdióvvõov nXsi^óvcov [le- e 
fivriíiévov 

(isvdaÍG) fiiv èvovQOvúiv [yiãxaQBg] Q'boI avxol 
CtQáyLaútv iv (AaXaxotg. (láyvtita âh iislXlxoõcdqov 
xal d'á6iov^ t^ õi] firjXav èTCiâéâçofisv 00(1'^, 

20 rovtCD èyò xç£v(o noXv xávtcov úvav áçfátm 

tâv aXXav otvmv ^êt* ãiivfiova %tov aXvxov. 
Í0rv dé tcg olvog , xòv âri úaicçíav xaXéovúiv^ 
ov xal ano 0r6(Mctog úráiiviov vjtavocyo(i€vá(ov 
oist t(úv o^SL dh (óâcDv o^SL d' vaxívdw, 

35 o0f^rj ^Búitaôla xatà %ãv à^ íxbv tnlfBÇBg)hg âã' f 

a^ifiço^ía xal véxtaçpfiov tovt' ^<^rl rò véxtaç, 
rovxov %çYi 7CaQÍ%BLv nlvBív iv daítl %'aXBÍr^ 
tot0Lv ifiot0v tpíXovg^ totg á* ixê'Qotg ix nana- 
« Çfrfixiv. 

80 ípriúl dí Oavlag o ^Eçéôiog MBvõaíovg tovg fiótçvg ènl 
vg àfucéXfp ^aívsiv rã éXattiçíp ' âiò y{vB6%'ai xòv oU 
vov [laXaxóv. EK TOT A 53 

54. "Úti SsfuótoxX^^g vnò pMiXétúg ikafis õmçsàv 
rfiv Aáfi^axov elg olvov^ Mayvffiíav í' alg aqxov^ 
Mvovvra õ* elg oi^ov, Ilsçxcítriv íi xal r^ HaXaC- 
(Sxrjíffív sig iStçfOiívrp/ xal CficcttfSfWV. éxéXsvõs^dh tov- 
Tçi óroXfiv (poQstv Pcc(ffiáQíX'qv^ógxttl^rifLaçáta)y dovg 5 

30 rà TCÇfóxBQov vjcccçxovrcc, xal útoXi/v yáfip^ov nçoo%'BÍgy 
èq>* ene ^rixétv êXXrjvixòv [[tátcov TCSQtfiáXtjtccv. xal 
KvQog ds ò fiéyag nvd'áQxP '^P KviLxrjvp ípíXp ovxi, 
èxaçíiSato inrà xóXscg, Sg (pri^LV oBa^vXiÁviog ^Aya- 
^oxX^g, IlridaCov ^OXv^ítcíov ^Axafiávtíov Tíov 2Jxfj' 10 
«rça 'jÍQtvifOv Toqtvçtiv. o â' elg vfiçtv, tpaúí, xal 
ãvovav %Q06X^àv tvçavvstv è%B%BÍQifi0B tiíg ítatçíâog 
útQotvàv ôwayaydv. xal ot Kv^ixrivol i^OQiii^ôavtsg 
ia* avtòv èfiorjâçófiow ^ %q6xçoú6ol ípBçófiBVOt iicl 
tòv xívâvvov. tLfiãraL âh naçà Aafiifaxijvotg ò Ilçía- is 
b jcog 6 avrog ãv tip diovvú^^ i% êjti^étov xaXoviiBvog 
ourfog, ág ^çla^^og xal didiJQanfiog. 

ori MvtvXrivaloi tòv araç' avtotg yXvxvv olvov 
XQÓd^liov xaXoiksvVy aXXov Sh Jtçór çoxov, 

55. Bav^iá^Btav õh xal 6 íxáçiog olvog^ Ág^Afi- 20 

iv QovQÍOLg rovXaioVj iv FéXa çaxoí, 

IxÁQiog olvog , t6%áÕBg xi(i€ÍXuxi. 
yivBxai Sh iv 'IxaQÇí, q)ri6lv ^Exaçx^âfjg , 6 Teçáfivtog. 
i6ti õ\ oirog yivog tt otvov ' xal StJttv ovtog ovxb yXv- 25 
c xvg ovxB naxvg^ àXX^ avúttjQÒg xal 6xXrjçòg xal âv- 
vafiiv i%iOV âta(péifov(fav' o?ç> ^Açiútoipávifig ovx flâB- 
6%'ai *A%^vaíovg q>ri6l Xiymv tòv *Ad"riva£(Ov õij^ov 
avts 7C0Lr[tatg ^ÕBHÕ-at (íxXriQotg xal àtfXBiixpèHv^ ovxs 
TCQaiivíotg õxXfiçotóiv otvoíg^ 6wáyov(Si xàg òq)çvg xb 30 
xal xifv xotXíav , âXX' àvd'O0[Ucí xal %énovv VBXxaço- 
õxayBt. BÍvai yàç iv 'Ixáçp q)fjúl Ziiiiog nçáiivin/ né- 54 EK TOr A 

tçav xal xa(f* avf^ OQog ftiya^ àfp* ov xòv 7tQá(iviov 
ólvovy ov xal (paçiiaxítip/ ttvàgxaXstv. ixaXstto õh 
7j^'IxaQog nçótsçov ^Ixdvóeúõa^ õià rô iv avty rãv d 
Ix^víov vtX^oç^ ág xal ^Exivádaq àicò xãv è%íviúVy xal 
b jSrjatàg axça àxò xãv neçlí avxifv Oriíctáv^ xal Aa- 
yovúiSav v^oi áxò xãv iv avxatg Xaymãv, xal êXSQat 
0vxoii0Cíai xal jiOJtadov(S0at ajcò xãv Ttaça^tlrjôían^. 
n^úayOQSVBxai dé^ q>riúlv ^ETCaçxldrigj 17 a^inêXog ij 
xòv ItcÁçlov xçáfiVLOv (piçovúa vxò xãv ^évav (ihv 
10 teça, vTcò âh xãv Olvoaícov òiowtfiág. Olvóri d\ xóXtg 
êv xy vrfícji èúxí. jáíôv^og Sh TtçáfivLÓv fpriútv olvov 
áxò iCQccfLvCag afistéXov ovxiúxaXovfiévfigj ót âi lõííog e 
xòv [íéXava^ êvioi d\ iv rç5 xad'6lov xòv TCQÒg xaçafiO' 
VTjv imxriÕBíov ^ otovsl xaçafiéviov ovxa^ ot ds xòv 
15 TtQovvovxa xò (livog^ i^tel ot nvóvxtg XQOõrivstg. 

56. *EitavvBt "Aiiipig xal xòv i^ ^AxávQvv zóXsiúg 
olvov Xéyav 

noâaxòg el; fpçéiSov. 
J3. [oTCOÒaTCÓg bI(l\\ ^ATcãv&Log. A. slxa, TtQÒg 
20 d'sãv^ 

otvov noXixrig âv xQarl6xov 6x0vq>vòg el, 
xal xovvofi' avxò x^^g naxQÍdog iv xotg xçónoig 
^X^t^g, xà d' fjd'ri xãv noXixãv ovx íj^^eç; 
xoQiv%'íov otvov "AXei^ig fivrjuovsvsi ég axXrjQOv f 

25 olvog ^evcxòg itaQÍjv* 6 yàç xoçívd'Log • 

fiaaavcôfióg Í0xi. 
xal evfioVxov õh ^JtoXvv nmv evfiotxòv olvov! '^9- 
XíXoxog xòv Nál^LOv xá vixxaçc naçafiáXXBL* og xcU 
Jtov ^rfi9v 
3tt iv õoqI [lév [loi [lã^a [is^ayiiévri^ iv âoçl d' olvog 

lúliaQtxóg. nCva d' iv 8oqií xexXifiivog, 
Hxçáxxig õi xòv axiá^iov Í7Cacvêt EKTOTA 55 

olvos xo%vlêí zotg oâoixÓQOig tcvbIv 

[léXag õxuíd-iogy toov íú€j} xsxQaiiévog. 
31 'Axavòg à\ tòv ^ífiXivov 

èõsJ^Loiko ficfikívov fi' ixxdiiccu. 
xaXettccí á' ovtmg ànó nvog x^Qíov ovr(ú nQoõayo- 5 
çevoíidvov. ípriõi âa ^tlvXkiog oti ^xaQs^co kéúfiiov^ 
%tov úaTCQÓv , d'ã0tov , pipXtvov , lisvÕatov , ã^ts [iij- 
Séva XQatnaXãv! ^Excíx^çiiog âh ànó rivov òçãv Bt- 
fiUv(ov q>7j0lv avzòv àvò^0d'au ^AçfievlSag de rrjg 
@çãx7^g <priúlv slvav xcíçav rriv Bi^Xiav^ fjv ^Avrícá- 10 
QTjfv xal OÍ0v(irjv nQO0ayoQBv%'fivai. iirtaixàg 6% ^ 
&çáxrj id'av(icíieto òg f^õvoívog xal 0vvól(úg tà ycXri' 
b 0ÍOV avf^g ^o^^. 

v^eg d' èx Arjiivoío naQé0ta0av olvov ayov0ai, 
"Ijtjcvg d% 6 ^Priylvog xrpf bIXbov xaXov^évrjv aiijcalov 15 
^L^kCav q>vi0l xaXBt09'aL' i]v IlókXvv tòv ^AçyBtov^ og 
ifia0íXBv0B £vQaxo0L(úVy nçãxov sig £vQaxov0ag tco- 
lií0aL i| 'itaXíag. bCi] av ovv 6 Ttaçà UixBÍicítaig yAv- 
xvg TcaXoviiBvog IlóíXiog 6 fiípXtvog olvog. iv tà xçfi" 
0(ipy q)rj0£vj 6 ^Bog rivro(ián0B 20 

ntv' olvov xçvyiav j íicbI ovx *Av9'ridóva vccÍBig^ 
c ovtf ' tBçàv 'TTtéçav, O'9'fc x^ ãrçvyov olvov êmvBg. 

àvoíKÍ^Bto êh Jtaçà TçoL^Tivíocg , ãg q)fi0LV ^A(fi0toté' 
Ai^g iv ty avxòv jcoktxBÍcf, , ccfiXBXog ãvd-rjõovcàg xal 
imaçiàg àitò ^'Avd'ov xivòg xal ^TstéQOVj òg xal áX- 25 
^r^fpiug àicò ^AX9'7]q)£ov xi^vóg, évòg xãv ^AXq>Biov àno- 
y6v<úv. 

57. ^AXxfiàv âé tcov ãjcvçov olvov xal avd-Bog 
O0õovxa q>7i0l xòv èx névxB Xóqxov, og b0xl xóicog 
Sná^rig ànéxtov 0xádia éicxá ' xal xòv èx ABV%'Lá- 30 
íov, èçfvyiMXog XLVog ^ xal xòv èxKaQv0xov^ og è0xi, 
nXfi0íov 'AQxaâíag , Tcal xòv H Oivovvxog^^ xal xòv è^ 56 EKTOTA 

'OvóyXcav xal 2]ta9'(i(úv. xatçía âh tavra [tà xal] 
nltidlov Ilitãvrig. q)7iõl yovv 'olvov í' oivovvttáõip/ d 
^ dév&tv ^ Tíaçvõxiov ^ ovoyXiv ij 6tad'(ictav.* ãxv- 
Qov 8i elics tòv ovx rjiniiiévov' èyfiãvxo yàç êfpQ'otg 

5 otvoíg. noXvfiu>g âh diáq)OQOv olvov èv Kaicvri íprfil 
yíve6d'ccv tòv àvadsvdçítriv xaXovfisvov ^ p (irjõéva 
0vyxç(vB(íd'ac, ^AXxl^çcyv í' ó MavávÕQiog nsçl tr^v 
^(peúíav <p7i<slv slvai òçeíav xciuriv^ tijv jcçórsçov ^úv 
xaloviiévTjv AriTOvg vvv 8% Aatáçaiav ãjcò Aatm- 

io:çs(as ^Afia^óvog * èv jj yívBú%'av tòv TCçãfiviov olvov. e 
TL^%l8ag Se o ^Pádiog V7e6%vt6v rtva olvov èv^PóÒGí 
xaXsl TCaQaTclrfiiov np ylvxet. xal yXv^ig d' olvog 
xaXattat o tò sipriiicc êxov. IloXv^riXog dl ccvtítfiv xa- 
Xst olvov. nXátfúv í' 6 xG)(ivxòg xa-jcvlav' xáXXiiStog 

15 í ' ovtog yívstac èv BsvB^svtâ noXsi ^ItaXíag. àpiq^íag 
d' olvog o q)avXog xaXêttai, jtaQaScjútxçãtsi, èxQãvto 
â' ot áçx^^^'' ^^^ Ttdiiatí tivv èi, aQíoiicctcnf xará- 
úxsva^ofiévp 9 o èxáXovv rçt^fia. &sóq)ça<ítog dh èv 
ty tcbqI tpvxâv [òtoQvcç q)ri6lv èv^HQaícf tijg ^Açxadíag f 

20 ylvBúd^ai olvov og rovg iiiv avÕQag jtt^vóiiBvpg è%i6xrfiiy 
tàg dh yvvatxag XBXvovOag Tcout. tcbçI di Kbqvvíçcv 
x^^g^Axcctag áiiTcéXov xi yèvog BÍvai ãg>^ T^g xòv olvov 
è^a^fiXovv JCOLBtv xàg yvvatxag xàg èyxvfwvag' x&v 
xãv fioxQVfOV íe, qpij^í , çáycJÓLV^ è^a^fiXovúiv. 6 õh 

26 xçoi^ip/iog olvog áyóvovg^ qpijiíí, TtOLst xovg nívovtag. 

èv &á0(p 6\ XèyBi ág avx(A 'jcoiovúiv olvov xiva vnvcn- 

XLxhv xal BXBQov àyQVJCvBtv TCOLOvvxa xoyg icívovxag» 

58. IlBçll S^è xr{g xo\> tí'V%^o6\/i,lov otvov úxavaiSíag 

Oavíag ò^Eçéúióg €pri6i xàSe^yXBvxBc naQaxBtxai ènl 

30 ;tovs TCBvxrixovxa úg %aXa60rig , xal yívBxac av-Ôt)- 33 
úinlag! xal ^áXiv* av%'0(SiUag yivBxav èx vé(ov à^né^ 
Xcav i^xvifOUBqog ij èx TCaXauãv! i|^s té q>rfít ^xàg EK TOT A 57 

òiupccxdâeig (ívfinaxrfiavxBg âicéd'svro xe^l àv^wSyiíaç 
iyévBxo! QeóipçaiSxoç í' iv Gciôp fpriõl tòv iv tâ 
jciftycuvslfp ÕLdófievov ^aviiaútòv eivai xrpf fjâovi^' 
"^çxvfiévog yáç iôxiv. i^L^áXlovúi yàç elq xà xsçcífiía 
úxatg [léXixi qyvçáiSavxsg ^ Sôxs xriv òi^iiíjv à^jt avxov^ ^ 
xfiy êh yXvxvxrixa anh xov õxatxòg Xa[ípáv6iv xòv ol- 
b vov. xal ê^ijg âé qyri^iv *iáv xcg xêçáóy úxkriçòv xal 
£vo0(iov iiaXaxã 9tal ã6(S[íç),xa&áx€ç xòv fiçaxXsdxriv 
xal ròv ÍQvd'Qatov^ xov (úv xijv (laXaxóxrfta xov dh 
X71V EvoúfLÍav títaçsxoiiévov* (iVQÍvrig âh olvog xetxai lo 
Tcaçà IIo^stõÍTCitp 

õiifníQÒg axonog o (ivçívvig 6 xí^iog. 
xal ÍQ(irjg d* eldog itó^ecog Jtaçà Uxçáxxtôi. Xaiçiag 
Sh iv BafivXávi olvóv q)r](Sv yívBú&at xòv xalov^iêvov 
véxxaQ. 15 

ifv ap' ÍTtog rótf' àXifi%'ig^ ox^ ov iiovov vâaxog 

ahsav^ 
c aXlá XI xal Xéffxjfjg olvog ixBvv i^élsi. 

ovdlv (yàç) ãnópifixov diovvútov ovdh yíyaçxov^ 
6 KsXÓg (pr^úi xoírixrjg. 

59. T(3v otvfúv o [ihv Xsvxòg o d^ xíÇQÒg o tó ^é- 20 
Iccç. xal Q (ihv iBvxòg Xsjtxóxaxog xr^ <pv6st ovçrjxi- 
xòg d'êQfLÒg TCsicxixog xs ãv xijv xsipaXrp; icoiet diá- 
nvçov • àvfú^Bçrig yàç 6 olvog. o âi (léXag o (iri yXv- 
xá%(Ov xçoifLiicíxaxog Hxvnxixógj o Sh yXvxá^CDv xal 
xãv Xsvxãv xal xâv xíçqôv XQOtpifioíxaxog. XBaívBi ^ 
yàç xaxà xrpf icáçoôov^ xal 7ea%vv(Qv xà vyçà (lãXXov 
d xBq>aXriv rjftxov naQBvo%XBL ovxcug yàç ij xov yXvxéog 
otvov qyóúíg éyxçoví^Bí TtBçl xà v7CO%6vÒQia xal nxvé- 
Xov iaxlv ávaytoyóg^ òg jdioxXijg xal nça^ayoQag 
taxo(fov6t, Mvrfií^Bog á* 6 'j4d'rivatóg tprjiftv ^0 {lÀXag ^ 
olvóg èúxi d'ÇBnxixcixaxog, 6 âh XBVxòg ovçijxixcíxaxog 58 EK TOT A 

xal kêotótatogy 6 õi xtççòg iijçòg xal t&v fSixCanf %è- 
ictiTiáxsçog! ot â* èict^fLBXécts^fov tad^aXattíúiiévoi 
olvou àxçaÍTCaXoí ri etúv )cal xocXíag Xvovõcv ixiâá- e 
KVOV0ÍTS xòv útófiaxov i^ipvai^0Hg te ivsçyái/ovtat 
8 xal úvyxatsçyáiovtai trjv r(fog>i^v. roíovtog d' è^lv 
o TS (ivvâíog xal ò àxò ^AXixa^a00ov. 6 yovv xvvcxòg 
Mévvnnog àlfioitótLv xrj^v Mvvdov (prjõív. txavãg dl 
xal 6 x^g XB%'aXáxxcytav, xal 6 ^âcog dh èkáxxovog 
(ikv xsxaivcívipcs d'aXã00rig, 6 âi noXvg avxov àxç^Btóg 

10 iaxi,v. 6 õh VTfíimTig etg xe xovg %6xévg i0xlv sv tcb^ 
fpvxág xal itQog xi^v xad'ri(isçLvriv %QrfiLV ovx àvoí- 
xsLog. o âl xvíâiog at^axog yevvvixvxòg XQOiptfiog xol- 
Xlav evXvxov xaxa0x6vái€^v ^ nXilímf d\ TCivó^evog 
èxXvBt xòv 0x6(u:cxov, ò dh Xéúfiiog 0xviIh,v fitxQOxéçtív f 

15 êx^L xal fiãXXov ovçstxa^. %apt£tfr£çog í ' ê0xlv 6 X^^Sy 
xal xov x^ ^ xaXov^svog ãQvov0iog. dLaq>OQal âh 
avxov €l0l xçêtg ' o (ihv yàç av0xfiQ6g i0xcv o õi yXv- 
xáÇcaVj o 06 (ié0ogtovx0V x^g yev0H avxóxpaxog xa- 
Xetxav. 6 (ilv ovv ay0xriçòg sv0xofióg Í0xt xal iiãXXov 

20 ovQstxaL , 6 dl yXvxá^cDv xç6g)Lfiog nXrfi^iog xoiXíag 
ILaXaxxixog^ o í' avxóxçaxog xrl X9^^^ iié0og é0XL.SS 
xoívâg d' 6 x^og nsnxvxòg xçó^n^g aifiaxog %(M}<rrot; 
yBwrjftíxòg 7tço0fjvé0xaxog nXrfiiiiog^ âià xò TCaxvg ei- 
vai xy dwa^BL, x(3v d' oivov jj«pí£(ír«roff 6 xaxà xi^v 

25 ^IxaXlav àXfiavòg xal ò q)aXBQVÍxrig, 6 âh xirôtcnv ^c- 
xaXaiaiiévog xal XBXQOvtxòg ^açiiaxcíõrig âv xa^t 
Xíav xaxBGtg, 6 õh àÕQLavòg xaXovfiBvog Bwtvovg eva- 
váâoxog aXv%og xò 0vvoXov. olvoTCovrixéov âh avxovg 
TCçó xivog xçóvov xal alg ãvaTtBSCxafiévov xóscov ^b- 

30 xéov^ alg xò 6ia'jcvBV0ai. xò itaxv r^ dwáfiBfúg avxàv. b 
XaQvé0xaxog d' olvog Blg 7taXaí(O0vv ò XBQxvçatog. ò 
ôh íaxvvd'(X)g xal 6 XBVxádiog õià xò yvifov XafiBtv nal EKTOTA 59 

xsg>ccXfiv èdixovõtv, 6 d' àaò KiXtxíaq ãfiátijg xaXov^ 
fisvog xotXiag yióvov iõtl iiaXccxtcxóg. xám ò\ xccl 
fÂwâíp xccl alixaçvaôíp xal navxl ró íxavóg reõtc- 
XattcmévGí iívváâsi tà ifxXriçà xáv vdáran/, ola xçr}- 
vala xal ofifiçujc^iàv y divXuSiiévcc xal nXBÍovaxçóvov & 
7iad'€õtaiiéva. %Q7fíLiiov â^ slelv ovzol ^^d-ipnfit xal 

c Eixvôvv* iv tavxaiç yàç õxXijçà tà vdata. rotg í' 
à^aXáõôoiç TcSv otviov xal rotg naQé%ovCiv txavcjté" 
çav iSxv^LV^ èxi 6\ rç5 xíip xal XBú^ítp^ xà ãxotóxccxa 
xàv vâáxmv svd^êxst. ' lo 

60. íi yXãMa ^lyifia^a xhv xoXvv xqÓvov, 
xãg í^ra xXriúBt TCçãyfi^ Í7es^sX9'£tv xóâs; 
7] Tijg àváyxTig ovShv ifiPçid^éõxsçov, 
vtp ' Tig xò xçvipd'lv ix(pavBtg ãvãxxoçc, 
qyriôl 2k)q)OxX'^g. i5 

avxòg ifbavxov ^lóXBcíg xb xal ^AXxBÍÒrig yBVYflo- 

d ^ai. oxv o fiaçBcixi]g olvog ò aXB^avÕQSOíxtxòg xr^v (úv 
TCçoôTiyoçiav êxBi ánò r% iv ^AXB%avdçBlaxç7ivrigMa- 
QBÍag xal r^g xaç* avxrjv TCÓXBmg òiuxyiwfibv^ ^ ^rpóra- 
Qov iihv Tjv (iBy£íJX7i vvv 9lx(Á(ifig XBÇLBvXriq>s (iéyBd'og, 20 
TTp/ jCQOúrjyoQÍav Xafiovoa àjcò Maçavog êvòg xáv 
fiBxà /Êíovvúov xccg úxçaxBÍag íCBitoi7i(iév(Xív. tcoXX'^ 
di ri xsqI xijv yriv xavxrp/ afiJtsXog, r^g jcal ^ ôxaqwXrf 
Tcáw fiça}d"iivat Bv6xo[tog xal 6 yivófiBvog olvog xáX^ 
Xiaxog' Xsvxóg xb yccQ xalfjõifg svjtvovg Bvaváâoxog 25 
Xsjttòg xB(paX'^g ov xaQ'íxvoviísvog õiovçriXLxóg. xov- 

e Tov ôi xalXícov o xaivtGnixòg xaXovfiBvog, xaivCa â 
iiSxlv ènifirjxijg xbçI xovg avxovg xó%ovg , atp rig oí 
yivófiBVOL olvoi bIõI lúv rJQéiux vJtóxX&çot^ ifiçaívov- 
xég XI iv avxotg XcTtaçóv^ o xaxà xrpf xov võaxog xQa- so 
(5iv àvaXvBxai xaxà Pçaxv^ «Sff xal xò (liXi xò àxxixov 
avaxiçváiiBVOv, ovxog 6 xatvianvxòg ^çòg xé» fjõvg 60 EK TOT A 

slvai ixsí u uai àçmfiarSâeg TiQêna èieiõtikpov. ^ dh 
xbqX tòv NetXov oífiiesXog iíXbííSxti (ilv aèrr^^ õôog Tcal 
o noxa^Log. xal íCokXal tâv ofv(ov ut IdiótriVEg xccvã f 
t€ tà xçdiMCtcc xal riiv XQoiSípoçáv. rovtovg d' irnsç- 
s fiáklsí o xatà "AvtvkXav TCÓXiv ov (laxçàv ovúav 
^Aka^avõçeíag ^ fjg tovg ípóçovg otxòtê ^Mikatg Alyv- 
nttoí tê xal néçúav xatg yufiExatg iõíâoaav sig ^á- 
vag. 6 dl xaxà X'^v Gi^fiaida, xal (láhõxa 6 xaxà xrp; 
KÓtcxov itóXtv, ovxcog ètSxl Xanxog xal xaxéfog TCSTtxixòg 
10 mg xal xotg Tcvçsxaívovút âtâónsvog fi^ ^XÁjcxblv. 
úavxiiv ènaivBtg ãiSaaç ^Aúxvõi^g , yvvai. 
7iv Sk xçayixòg n:oLi]X^g 6 ^Aúxvâáiiag. 34 

61. '^Oxc ò ®ê67toiiJtog ò Xtog xr^v afiXBXov íõxoçbZ 
BvçE%ijivav êv *Okv(i7e£a xaçà xòv ^AXfpsióv' xal oxi 

15 xi^g ^Hleíag xónog iúxlv à7cé%(Qv oxxá iíxáâia, êv p oC 
iyxdçtOL xaxaxkaiovxBg xotg õcovvcfíoLg xaXxovg X4^ 
firixag XQstg xBvovg jcaç6vx(ov ãsco0q)çayíÇiovxat , xal 
võXBQOv avoCyovxag bvq£6xov6iv otvov XBicXfiçmii.é" 
vovg. ^EkXámxog õé (pijóiv év x'§ nXcvd'ívy nóXêt Al-- 

20 yvicxov ítçdxy BVÇBd'^aí xriv ccfiXBXov. Õvò xal ^£&v 
o èi, ^Axaõi^fiBÍag fpiXoívovg ç7i;<tI xal tptXoxóxag rovg b 
AtyvnxCovg yBvÍ0d'at^ Bvçsd"^vaí xb P(yijd"ri(ia tcccç* 
avxotg ôiSxs xovg âià XBvíav àicoQovvxag otvov xòv ix 
xãv xQt^ãv yBvófiBi^ov itívBLv y xal ovx&g ijâBifd'ai 

u rovg trovrov n:Q06q)6QO(iévovg ág xal ^daiv xal^ òçx^^' 
6%'av xal TCÁvxa tcolbIv oiSa xovg i^oívovg ytvoíiévovg. 
jÍQiõxoxéXrig õé tpriiSív oxi o[ fiav àx otvov ^B^v6%'év- 
XBg èscl jtQÓ0(o%ov fpÍQOvxav^ ot Sh xòv xQÍd'ivov fcsncn" 
xóxsg èivTtxiá^ovxat xfjv XBtpaXrpf* o (àv yàçolvog xa- 

30 çrifia^ixóg, 6 âh XQ^vvog xaçcoxixóg. 

62. y}xi dò ípíXoivoL AlyvTtxcoí órjiiBtov xal xò c 
Ttaçà [lóvoLg avxotg ág v6iií(íOV év xotg daí^vovg «çq. EK TOX A 61 

7cávr&v éâêúficítmv xçáfifiag i09'svv i^áq^ Sg iidxç^ 
tov âsvço naçaúxsvá^€iíê'm. xal n:oiXol slg tàg xará- 
úxava^Ofiévag áfisdij&tovg xçwíXa^fiávovút rò r^g 
xçáfiPíjg 67tBQ[uc. xal iv ç5 õ' av à^icskávi xçccfifiat. 
(pvG}vraL, ãfiavQÓtSQog ò olvog yívatat. õtò xal Uv- 6 
fiaQttai^ (prjal Tífiacog, xçò tov nlvaiv xçá(ifiag 
ífi^iov. "Aka^íg 

èx^hg v^Jtéstvvagy alta vvvl xçacnaXãg. 
d xatavv((ta0ov' navúav yáç, alta 0oi íor© 

^á(pav6v tig atpQ'r[v. lo 

Ev^úvkog õé tcov q)fj0i 

yvvaLj 
^áq>av6v [ia vo(i(0a0* alg ifia 0ov trjv Tcçamákriv 
^ékkaig ãçatvav Jtã0aVy ág iiiol õoxatg, 

ow õh tr^ XQÚii^rjv ^áq>avov èxákow o[ nakaiol 15 

ATCokkÁSíúQog di]kot 6 KaQv0tLog 

olà oti^xakovfuav ^áq>avoVy ^^fbatg í' oC^évoi 
XQapL^T^v' ywatil ÕLccq)éçaiv otai di tí\ 

^Avcc^avõçíõdjg 

éàv kov0fi0d'é vvv 20 

e (á(pcív6v ta nokkriv ivt(ffíyi]ta ^ stav0ata 
to fiãçog^ dícc0xadãta tò 7C^o0Òv vvv véfpog 
Í7cl tov fibatáitov, 

Nixoiáçrig 

alg avçtrov d' ãvtl ^agxxvcav éil^fj0ofiav 25 

fiakávíov^ Iva v^v i^áyrj t7[u xçaixákijV' 

"Aiupig 

ovx ê0tiv^ ág Soíxa^ q>áQiiaxov ^é%'r^ 
ovâhv tOLOvtov ég tò nço0na0alv atpvto 
kvxriv tiv\ ovxiúg i^akavvai yàç ta%v 30 

0tf>oÕQa , kr^Qov ã0ta tàg ^ag>ávovg ovt(og õoxatv. 
xaçl õh tr^ àwáiLamg tavtrig ^V ^ x(fáfifiij nout [úto- 62 BKTOTB 

Qêt ml ®e6q>çctútogy tpsvysív ípádk€9v uai (ickíav rip^ EK TOT B 

Tò Ttolv r% iméçccg X(fOósitiiistQ6t rã vnv^ ovx 35 
5 eHíúv (16 ot Xoyoi ovg aTceiLvriyLÓvev^ag ^ ovtsg tcoixíIov, 
vjtvp didóvav úxoXijv, ovx ànò Oxotcov to^evevv. 

ott xov olvov 6 Koloq)(Áviog Níxavâçog àvoyiÁ' 
6d'av (priúlv àjtò Olvétog 

Qlvevg â^ iv xo(loi0tv áxod'Á.£ípccg õeytãeúaiv 
10 olvov êxli]<í€. 

çTjõl õi xâl MêXavLicniâfig 6 Mfílu)g ' éTtoívvfiov õé- 

6%ot^ olvov Olvé&g/ ^Exaxatog í' 6 MilrJ0tog tr^vh 

ãfiTtêlov iv AltmXícç léym/ avçaQ'iivm qyqéi uai rãâê 

^^0Qs6d'Svg 6 jáswíakÍGivog ri^av alg Alt&Uav êxl 

15 ^aOikaía^ xal xvcnv avr^ úxéXB%og ixsxs' xal og èxé- 

kavcsv ttvxò xaxoçv%%rivaL j xal è^ aixov TCatâa ^v- 

xiov ixáka0a. xovxov d^ Olvavg iydvaxo ^ xlfid'£lgãxò 

t(Sv ãiiTtéXoav ' of yaQ TCaXaiol ((p7j0lv) '^ElXrjyag otvag 

ixáXovv xàg èfiicéXovg. Olvécog d' iyévaxo jáixcutóg.* 

20 nXãxcDv í* èv KçaxvXp éxvfioXoywv xòv olvov oiovow 

avxóv ipvfiiv alv(u , Stà xò otrfiêíúg ^ãv xòv vovv ifi- c 

micXãv. rj xà%a àico xrjg òvi^ôeog xéxXifcac * ícaçêtv- 

IwXoyãv yàç^^OfiijQog xrjv qmvriv (úõéxcíg tfyqúLV ^ êTCSi- 

xa âi xal avxòg òv^úaaij at xe %lffi^aJ* xal yàç xà 

26 fiQ&iiaxa òvaíaxa xaXatv stfo^av á^ò xov ovíúxaiv ruiãg. 

2. Olvóv xoi MavéXaa ^aol xoirfiav açtiõxov 

^vfjxotg av&QcÍ3COí0iv àsto^xBÕáúav iieXaòfSvaÇj EK TOT B 63 

Xog õ' 6 xa^iiixóg q>íi6iv 
d & 7eã0L totg ipQovovõt, 7eQ0(í<piXé&tcctB 
jáiówós Tcal 0O€pcSrad'\ ág fidvg xig bI' 
og ràv xutcbívÒv giéycc (pQovstv Jtoutg (lóvog, 5 

ròv ràgòtpQvg atçovtã úv^7tsíd'6ig yeXãv. 
Tov t cc6d'sv{j roXfiãv n^ tòv âstXòv %'çaúvv. 
o ÔB Kvd'riQiog ^M^Bvog Uysi ' BvçQBÍtag olvog niãft- 
(pávog. ' XacçT^ficov õh 6 r^ypdòg itaça^KBvcílBLV <p7j0i 
tòv olvov xotg XQCD(iévoig 10 

ysXana úotpíav áfucd^íav BvpovXíccv. 
e Icsv õ o Xtóg q>7]<íLV 

aâa[iov Ttatda ravçcomv^ véov ov viov^ 
riÔLútov nçoTCokov fiaQvyõovxcov ÍQ(ót(úv, 
olvov Ábqúívoov, 15 

av^QcSxcav vcçvxaviv. 
36 O Mvi]õíd'Bog d' ê(prjitov olvov rovg d'BOvg 

Q'V7j^útg 7tatadBl%uu totg (ihv òçd'ãg xço^évotg 
ãy€cd'òv iiéyiatovj totg â* ãtáxtcag tov[i7CccXiv. 
tQO^rjfv tB yàç SídíúOi totg bv XQCDftivocg 20 

íííjrw tB tatg 7l>v%at0i xccl totg eéfiaõív* 
BÍg tr^v latçix^^v ts %çriúiiLmtatov* 
xal totg Ttototg yàç (paçfKÍxoLg XBQuwvtat 
xal tot&tv ilx(x^Btéív àq>BXÍav êxBh, 
iv tatg &woviííatg tBtatgxccd'' Tj^iéçccv 25 

totg (ihv fíétQtov tcIvovíSl xal XBXçafiévov 
^ Bv&vfiíav* iàv d' vaBçpályg, vfiçtv' 

iàv d' tiSov (6p TtQoúfpé^^ jiavíav itout" 
iav è axQatov^ %açáXv0t/i; tãv fS(ú^t(ov. 
diò xal xalétad^ac tòv dióvvúov navtaxov iatpóv. ^ so 
da Uv^ía Btçi^xé ti0i ^l6vv0ov vycátijv xalBtv, 
3. Evfiovlog ãh ^oiBt tòv ^lóvvúov kéyovta 64 EK TOT A 

tQStg yàç iióvovg xçatiiçctg iptsçavvvG) 

Totg 6v g)çovov0L' xhv ftW vyuíasiva, 

ov Ttçárov èxxívovúi' ròv âh õ^vtsçov 

êçcDtog Tjdovijg te * ròv xqíxov í ' vtcvqv^ c 

5 ov ixTtióvtsg oí 6oq>ol XSfClfjfJbévOC 

otKade ficcõíiovú' ' o õh tétccptog ovx hv 
ri(iéte(f6g èõt' ak7^ vfiçsog' 6 âs néfintog fio^g' 
Sxrog dh xm^&}v* ê^õofiog á' V7t0scí(úv' 
ò d' &yâoog xXíjt^^Qog' i d' êvatog %oÂ%* 

10 âáxatog õh (lavíag, ãõte xal pãllstv Ttoist,^ 

noXvg yaQ stg hf fitxçòv àyyetov xvQ^elg 
vico0xBkl^Bi ^ãúta tovg na^tnxótccg. 
'EitíxaçfLog â^ S(pfl 

êx iihv ^úíag^Qídva^ 

15 èx õ\ %'oívag scóiítg èyévêto. B. %ápiBV^ &g y* è^lv d 

ÕOXBt, 

A. ix êh TtótíLog xm^g^èx xáfiov d' iyévsQ^ vixvía' 
èx í' vavíccg ÕCxcc [tre xccl ^á%a xai xàtaâixix]^ 
èx dl xataõíxag TtèÕat rs xai 0<paXòg Tuà íaybCa. 

20 IlavvaOig d' o èítOTtocòg tijv [ilv y$piáTijv nó^iv ànové- 
[iBi XÁçiOiv'^Siipaig xai AiovvHfú^ r^v ò% ÔBVtBçav 
^jíg>Qodit7i xai %áUv ^íovviíp , vfiçBt, õs xai aty ti^ 
xQÍtriv. Ilavvaúíg (pijifv 

itQcixav }l\v Xã^ixég x ila%Qv ^al èvtpçevêg £ò^t , 

25 (wtQov xcà ^lóvvúog èQÍpQOitog^ cXstBç HBv%av. 
xotg í' êicv Kxm^foyévBia %Bàlá%B xai ^láwúog, 
êvd^a rs xálhútog mxog âvdfií^v yiyvBxai o^vov, 
Bt xtg iihv xívoL xai anmçoicog otxaS^ àítéXdxH, 
õaíxòg àjtò ylvxBp^gj ovx av stoxB nruMxxirXv^at' 

30 àXV oxs xtg (loí^g xçLxáxtjg Tcçòg (lexçov èiavvot 
Tcívmv ãfils(ié0gj xote d' v^çtog aíaa xcà atrig ^ 
yCyvBtav àqyakériy xaxà â' àvQ-çmnotmv o^áÍBi. EK TOT B 65 

akÁM jtsTCOv, iiérçov yàç êxeig yívxsffoto noxoZo^ 
axal%a %açà ^vfi^xrpf alo%ov^ xoífií^s í' éraíçovg' 
Selõia yaQ tQitáttig ^í^ç iisXii^õéog otvov 
mvoíiévrig fii^ 6^ vfiQig ivl g>(f6al diJiiòv àéçiíy, 
èú^kolg Si ^BviovúL ocaxrip ini^út rsXsvxrfi/. 5 

akXà x^ov xal xavs jcoXvv tcÓxov. 

xal i^'^g scsçl afiétçov otvov 

êx yáç ot ãtíjg te xal vfiQiog alaa òxi^âet. 

xará yà(f tòv EvQinídrp; 

nlrffàg 6 xã^iog Xoídoçóv d'* vfiQiv çéçei. lo 

5^€v tívig xip/ jdiovvúov yéveúiv xal r^ f^g^^TfiQe&g 

xará ravrà yevéú^ai q>aaCv, 
4. "AXe^ig âé xov íprfiiv á^ 
6 òfwvórarog avd'QG>nog otvtp rr^v q>viSiv 

TQOXov rLV iõrí. xal yàç olvov ròv véov i5 

TCoXkri ^ar àváyxri xal ròv avâç^ ànoléúai 
TtçcírLõrov àtpv^çíCaL r\ à%av%'rfiavra d% 
úxXriQÒv y£Vs6d'aL, xaçaxfiáúavra õ ' cav Xéyío 
TOirrcn/ aTcávríOv áxaQvd'£vra rr^v av(ú 
ravrip/ avoíav ènmoXá^ovúav^ rórs 20 

jcárv^iov yevéú^av xal xaraõr^ai TcáXiv 
Tjâvv d'* axaúi rovníXoLXov dvaraXetv. 

xará di ròv Kvçrivat<n/ Tcoiriripf 
f olvóg ro^ nvçí lõov èxsv iiévog^ avr^ av èg avÔQag 

iXd^fi ' xv(iaívav í * ola Xí^vúOav, aXa 25 

fioQQfjg 1^1 vórog' rà âi xal xax(fviiii£va ^paCvsi 
fivõ0Ód'aVj ix á' àvÔQciv návr^ iriva^a vóov. 

àXXa%ov õ% ravvavriov q)i]0lv "AXa^ig 

ovâév y* Soix^ avd'QC3Xog otvp rrjv fpvOíV 

o fihv ànoyri^áúxfúv àridiíg yíyvarai^ 30 

olvov Sh ròv naXaiórarov a^ovõá^Ofiav ' 

o iiav dáxvai yÍQ^ o ò^ CXaçovg fifiãg icoiat, 

ATHEKAEUS. I. 5 66 EK TOT B 

Havvaúig âh kéyei, 

olvoQ yaQ xvqI lúov è%i%%ovloL0Lv ovsittQ 37 

èú%'kov àXs^íxaxov^ náúrig úvvoxriõòv âotdijç. 
iv ^6v yàç d^ttXíriQ içat^^g fisçog ãykatrig rs, 
5 ^v âh %oçoítvxírig^ èv í' [fiSQzijg (piXotr^og. 

xá 0ê xçfj xaQÁ dactl^dsõsyiiévov Bvtp^vi d'V(iã 
níVBLVj ftijd^ fioQTJg xsxoçfiiiévov rjvta ícatdcc 
i]0d'ai xli^fi^vçovta XsXaúfiévov 6vg>ôo0wáGn/. 

Xal 7tttA.LV 

ia olvog õh d'VfirotiSi %'Eãv TCccça õcíqov açiCtov, 

àyXttóg ' ço nãútti [ilv èfpttQybótpveiv àoLÕaí, b 

ycttvxeg d' ^QX^^l''^^ 3f«<^a^ í' èQtttttl çLXótrjtsg. 
náúttg í ' ix XQttôírig àvCag ávÕQãv ãXaTca^SL 
TCtvofisvog xtttcc nétçov^ vtcIç (létçov dh %bçbC(úv, 
15 5. Tífittiog Sh ó TttVQ0(iBv£t7ig èv ^AxQÚyttvri oi- 
xiav ttvtt gyriúl xttlBt0d'ttt rçtrjQri i^ altíttg toittvrrig. 
vBavíõxovg tivàg èv avty fiBdDúxo^évovg èg toúovxov 
èld'Btv fittvíttg èxd'BÇ(iavd'évxttg utco xijg (ièd'rig (hg vo- 
fií^Bcv ènl fihv XQiT^QOvg jcXbIv^ %BLiiLttlB6%'ttv ô\ xaXaicãg 
20 xaxà xrjv %'ála60ttv' xttl xoaovxov êxq>Qovttg yBvéú%'at c 
(og Xtt ttJtò x^g olxíttg nãvxtt úxbvi] Xttl 0XQcí[ittxa $t- 
nxBLV ág Blg xíjv d'áÁ.ttúõttv^ xrjfv vavv 8ià xov XBiyi,ãva 
axoq)oQx£^B6d'at õó^av ttvxotg KéyBiv xòv xv^b^vt^t^v, 
0vvad'ÇOilo^évG)v ovv TCoXXãv xttl xà çixxóiiBVtt âtaç- 
25 7CttÇ,6vxov o vi' âg navBúd'ttv xijg fiavíag xovg vsaví- 
õxovg. xal rg ènwvôri [xãv rjfiBçãv] TCttQttyBvoíiévíov 
xãv úXQttxriyãv ènl x^v oixittv èyxXri%'BVXBg ot vsavíúxov d 
ixv vttvxiãvxag ãjtBxçívavxo %w%'ttvo^BV(Ov xãv aç- 
XÓvxcDv V7tò ^Bifiãvog èvoxXovyLBvoL i]Vttyxa0d'ttv ano- 
so ipoçxí6a6d'ai [xfj ^aXáúaij] xà TCBÇLXxà xév (poçxC(úv. 
d'av(ia^6vx(m/ dl xãv úxçaxrjyãv xrjfv IxnXrj^iv xãv 
ãvâçãv Big xãv vBavíúxíov , xaíxoi õoxãv xãv akXfov EK TOT B 67 

nçBiSfisvBíV xatà r^i; riXixíccv iyà õ* (^9>^) 9 ccvâçsg 
rçítíovsg, vnò tov dsovg xatafialòv ifiavròv VTCÒ tovg 
d'aXá^vg (og ivv fuÁXiõta xataorátm ixsí^riv. (Svyyvóv- 
t€g ow tfj avtãv ixútãúet iTtLZifirjiíavrsg ft^ JcXeCovog 
e otvov ipLipoQ€tiSd'a(. àfp^xav. xaí oX %áQiv êxuv óftoAo- 5 
yífíavxeg^ av kiyLBVog (Ifpijúav) rvx(oii€v àittíXkayévxBg 
toõovvovxXvdíúvog^ õof^çag vfiãg [Í7tLg)avc5g]fiBrà ráv 
%'aka06íiúv âaiiwvov iv tfj xaxQÍdi tÕQv6ÓfiBd'a cog 
aiúífog ^iitv imtpavévxag. ívxbv%'bv ^ oixía xçiriçrig 
Bxkrfi'ri, 10 

6. ^íkóxoQog Sé (priúLV oxi o[ nívovxBg ov [lóvov 
êavxovg ifiq)avL^ov0LV oíXLvsg bIúív^ ãkkà xal xãv ãk- 
kov Bxaúxov àvaxakvicxovúL ítaQçriõíav ayovxBg, od^BV 
Volvog xal àkrid'Bia kéyBxai xaí ' àvdçòg d' olvog êÕBL^s 
vóov.' xal xò i/ixTjxriçiov iv ^lovvúov xçínovg. xal 15 
yaQ èx xçÍJtoSog kéyBiv (pa^iàv xovg àkri%'Bvovxag' ÔBt 
dl voBtv XQÍnoõa xov ^lovvúov xòv xQax'^Qa, r^v yàç 
xò aQxatov õvo yévrj xçLJtódcDv^ oiV xakBt6d'aL képrjxag 
OwéfiavvBV afifpoxBQOvg' ifiTCVQLprixrig o xal koBXço- 
XÓog. Aloxvkog 20 

xòv iiBv xQÍTCOvg iÕB^ax' olxBLog ké^f^gy 
ÁbI tpvkáúúfov xi}v vTtlç TCVQÒg úxáútv. 

38 6 í' BXBQog XQaxfjp xakovfiBvog. "^OfiriQog^ btcx aAvçovg 
xçÍTCoõag. ' iv xovxoig ôh xòv olvov èxíçvGJV * xal ov- 
xóg iõxLV 6 xijg àkri%'Blag [olxBlog] xçínovg. ôiò ^Anók- 25 
kmvog ^Iv olxBLog òià xijv èx fiavxLX^^g ãki^BiaVy Alo- 
vvúov õh 6ià xriv iv fiédi]. Uijiiog d' ò Aiqkiog tprfiL 
' xQÍxovg xo^kxovg, ovx ò 7Cvd'L7c6g^ ákk* ov vvv kéfirixa 
xakovúLV, ovtoí d ' rjúav oX (ihv anvQOi BÍg ovg xov ol- 
vov i^BXBçáwVOVy Ot âh kOBXQOXÓOl iv olg xò vd(úQ 30 

b èd'éQnaivoVy xal iiiTtvQifi^^xai. xal xovxcav êvioi corco- 

5* 68 EK TOX B 

evtsg, xQÍnoSa Sh tiiv vjtófiaõi^v êxovtsg rçÍTtoâsg gJvo- 

tprici Ttov "EipiTcnog 
olvov 06 7tX'^õ'og nokX^ ávayxá^SL Xakstv. 
5 jB. ovxovv (isdvovtcís tpaúL rálrid"íj kéysiv. 

^Avxifpávrig 

aicavta takkcc rtg âvvair* av ^kriv ivotv^ 
olvóv «d*' VTCOTtiòv elg ègará r* éfiTCeõcív. 
10 ãiiípóteça ^np/vav yccQ àicò xãv pisiiiiãtcnv 

xal tàv Xóycov travO*', ãúre zovg aQVOv^évovg c 

HÚhúta tovtovg tovto xaraq)av€tg noisL 

7. ^Lk6%OQog õé (pi]6i,v 'Aiiq)Lxrvova ròv ^A%iíi' 

vttioiv fiaúiXéaj iiad'6vra naçà^iovvúov r^v tovoCvov 

16 xQaúLV ^ yCQÔxov KSQaúai. õlÒ xal ÒQd'Ovg ysvéiS%'ai 

tovg ãvÕ'Q(Ó7tovg ovro TCtvovrag xqoxbqov vtco roiJ 

ax(»ci^roi; xa^jtrofiévovg' xal õià tovto tdQv6a0%'aL 

fio^v 6Qd'0v ^lovvúov èv tã tãv (úçãv ispã ' avtai 

yaQ xal tòv tijg a^icélov xaQicòv èxtQÍq>ov(Si. xItjõlov 

20 í' avtov xal talg vvfig)aLg fia^v êdei^evy V7c6(ivi]fia d 

totg XQíú{i,évoLg tijg xçúôscag jcoLOvfisvog ' xal yàç jâi- 

OVV0OV tçoípol at vvfig)aL Xéyovtai, xal %'SíSyLÒv ^O-ero 

7tQOõ<p8Q60d'at iLBtà tà Cita axQatov ^lóvov oõov yev- 

0aú%'at^ âstyfiá tijg õwáfisíDg tov ãyad-ov d'aov^ to di 

25 XoiTCÒv riàri xsxça^évov otcÚõov êxaõtog fiovletai ' 

nQOúBXvkéyeiv S\ tovt(ú tò tov ^ihg CíotiJQog ovofia, 

ÔLÕaxijg xal (ivi^rig evsxa tãv tclvovxíov^ oti ovrei 

TCÍvovtsg ã0q>akãg úa^rfiovtai. Ulátcov d' èv õsxrtéQp 

vóiicov tífv tov oCvov xqíjúlv tpYiOiv vyiBÍag evBTca 

80 vytaQx^f^v» ccjcò tov xatà (léõifpf íi xatatíti^fiatog xal e 

tavQOí 7taQBcxá^ov0L tòv ^lóvvaov xal naçâáXBt âià 

tò Tcçòg fiiav tQÚ^CBú^at tovg é^oivíú^évtag, ^AXxatog EK TOT B 69 

alXota iihv iisXiaâéog, akkota d' 

€Í0l d* ót xal d^fitxol yívwtat ' roeovrog d' 6 tavçog. 

EvQlJCÍdl^Q 

rav(fOv d' vfiQíútal xelç xsçag dv[iovfi€voi. 5 

f âià âh tò (láxiiiov xal d'ri(ficíâeig êvtot yívovtai ' od'£v 
xal rò TtaçôaXãõeg. 

8. KaXãg ow ^Açiõxfúv 6 Ketóg tprfíiv ^di0tov 
aotín/ alvav xòv S(ia filv ykvxvzrjftog afia â' svaêíag 
xotvoívovvta. âiò xal tò tcaXovfievov véxxaQ xaxa- 10 
ôxsvá^stv XLvàg Xêçl xòv AvõCag "OXvfixov olvov xal 
xriçía fSvyxiifvávxag elg xavxà xal xà xãv ávõ'àv ev- 

39 fiííiy. olâa í ' oxi ^jíva^avÕQÍâi^g rò véxxaQ ov noxòv 
àkXà xçog)^ alvai Xéysv &aãv 

Tcáw fiáxxtov Í6d'£(ú 16 

véxxaQ õianívfú r' á(ifiQ06Íav, xal xã Ad 
diaxovà^ xal iísfivóg ei^i^ ixáúxoxs 
"Hça laXãv xal KvtcqvÔi sea(faxad'i^(i€Vog. 
xal 'j4Xx(iàv âé qyrfit xò véxxaQ lâfLSvai avxovg, xal 
Uaxipò dé íprfiiv 20 

à^^QOúCag (úv TCQaxijQ èxéxQaxOj 
*EQiiag â* êXàv sqicvv %'aotg Ávo%6ifi6£v. 
bói' ^OyLTiQog %'Bãv Jtôfia xò véxxaQ oíâev. ^Ifivxog âé 
g)T^c x'^ éfifiQoúíav xov [léÀíxog xax* ixtxaúiv õaxa- 
jckaõiav ixstv ykvxvxi]xaj xò ^élt Xéyav õéxaxov slvat w 
(léQog xrig àyb^QOiSÍag xaxà xr^ rfâovi]v. 

9. Ovâelg q>iXo7t6xrig éõxlv avd^QOMtog xaxóg. 
o yaQ âifiúx&Q BQ6[iíog ov %alQSí úwáv 
ãvÕQÚat TCOvriQOtg ovâ* áítaiõevxci» pÍGí, 

q>ri0lv "AXsl^ig. xal oxi olvog (ptkoXóyovg Tcãvxag Ttoiet 3o 
xovg ycketov xívovxag avxóv. 6 âh Ttoirfiag xò eigKQa- 
c xtvov ésttyQaiiiuí q>riúvv 70 EK TOT B 

olvóg xoL xaQÍBVxi, Tcéksí ta%vg "ÍJCTtog áoLÕ^' 
vâcoQ â^ TCÍvmv xifijútòv ovâlv ãv tixoig. 
tavx êÃBysVf ^lówóSj ocal i^cvêsv ovx ivòg àúxov 
Kçaxtvog âllà xavròg (àdcídei^ nC%'Ov. 
5 xoi^yÁiftOL iSx8q)áv(ov õóiwg Ifiçvsvj êlxê dl nixxp 
fiéx&TCov ola Tcal 6v xsxQOxaiiévov. 
noXéiicDV (priõlv iv Mowvxíff riQtúa *jáxçaxo7CÓxijv xl- 
fiã0d'air^ naçà di UTtaçxLãxavg MáxxGwa xalXeçácova 
^QCDug VTCo xivíúv iiayeiçíúv [â(fv6d'aL èv xotg q>vàt' 
10 xíoig. XL(iãxai dl Tcal iv ^Ax(d(f /úsinvavg^ ànò tãv d 
ôeÍTevGiv ôxfàv xijfv XQOói^yoQÍav. ix XQO^'^g ifjQãg ovx 
ãv úxdfifiaxa yévoíxo ovx* avroúxéSia TCoiT^iaxa ' âXXà 
lirjv ovdl xófinog ovâh ^vx^g áXa^ovêícc. xccXãg ovv iv 
xá ^ nii êfiav Bvx^xikai ag iv Ai^fivw rjyoçáM%'S^ lôdw- 
15 xsg xQÍa nokku xal nívovxag otvov xQaxiJQccg ítcvoxs- 
(piag* Í7t607jfi'!qvaxo 6 yçaiifíaxixòg ^Açlõxaçx^^ ^^' 
QiyQa^psiv xòv óxíxov^ og à%o XQScmpayCag avxstv jeoiet e 
xovg"EXXi]vag. ov yàç ànò Ttáõrig svdvfiiag xal nkri- 
Qcíúscog xò xavxà6%'ai xal ôxá^xeiv xal yêXoiáÇsiv^ 
20 «jro õh xiig àXkoiovúrig xrjfv yvdfiriv xal XQog xò i^êvõhg 
XQBXovõfig^ fj yívBxai, xaxà xr^v ^éd'fiv, 
10. Aiò Baxxvlíârig (prifíl 

ykvxBt* àváyxa 
õBvofiiva xvkíxcav d^áXxrfii dv(i6v' 
26 KvTCQiâog d* ilnlg õíai^vúiSsi q>Qévag 

ãfiiiíywiiiva Õlovvúíoiúl âáçoLg * 
ávÕQcíõi â ' v^oxáxíú xi^JtBi ^BQÍ^vag. f 

avxòg iihv nókBfxyv xQ^ÒB^Lva kvsi^ 
' Tcãúí d' ãvd'Q(Á7tOLg iiova(f%ffiBív õoxbL 
o XÇ^^P ^ ikifpavxí XB fiaçfiaÍQOiôiv olxoi ' 

xvQOipóçoi, dl xax* alykÁBvxa xaçícòv 
v^Bg ayovOLv àit Alyxmxov^ (isyi^xov EK TOT 71 

TcioUtov ' ãg xívovtog 6ç(iaív€t xéaç, 
40 23'o9)OxA^ç dé (pi]úi ' rò ^e^veív xr^iov^g Xvti^qiov.* ot 
6^ akíoi noi/rixttí tpaõi ròv olvov * svipçova xaçnòv 
ãçovifrig.' xal o tàv xoirixãv õ% fiaói^Xsvg ròv 'Odvà- 
úéa naçáyei kiyovta * og âé x* avr^ç otvoío xoçsõúdí- 5 
fievog xal iâdâ^ TCavijiiiQiog TtoXs^t^rjj ^affõaXéov vv 
oCrjtOQ* xal ta S^rig, 

11. TOrt Zli^mvíârig xrjfv avrriv àçxiiv ríd^ôiv otvov 
xal fioviívxijg. aTCÒ (iéd'rig xal ^ f^g tQaypâíag svçBtJtg 
b iv ^Ixaçíip rijg ^Axxixiig [svQé^\ xal xax avxòv xòv xrig lo 
TQvyrig xavçóv. ã(p^ ov d'q xal xçvy^õía xò nçãxov 
èxkrfi^ 71 XGígiGjâía. 

xijfif 7Cav0lX%ntov ayLnekov âovvai fiçoxotg. 
otvov âh [irixéx' ovxog ovx iõxiv Kvjtçvg 
ovd^ akko XBQXvòv ovSív àv^çfúxoig èxi^ ift 

EvQiniòrig èv Bix%aLg ipi]0(. xal ^Aúxvâáfiag dé g>ri0v 

^vrixotúv xriv àxsôfpÓQOv 
kvTti^g êíprivsv oIvo^t^oq* a^TCskov. 
c úws%ág fihv (yàç) i(i7CCfixká(íBvog ãfiskrig yí- 

yvBXai 20 

avd-Q(07Cog^ VTtOTCÍvcov õi Tcávv fpQOvxiôxixog^ 
^Avxiqíivx^g q>ri6lv. 

ovSh iLBd'V(ú xiiv (pçóvi^acvj akkà xolovxov (lóvov, 
xò diOQÍt^Bú^ai fiBfiaífúg xá óxófiaxi xà yçáfi(iaxa^ 
qyrfílv^AkB^ig. Héksvxog dég)riõí xòitakaiòv ovx Blvai ^ 
êd'og ovx^ olvov i%l tJtkBtov ovx' akki^v {iâv7cãd'Biav 
nçoõqféçBõ&ai (iri d'B(3v SvBxa rotnro dçãvxag. õiò xal 
d'OÍvag Tcal &akíag xal yLé%'ag òvó^atpV xàg (ihv oxí 
ôiM d'BOifg olvovú%'ai õbIv vTCBkáyL^avov ^ xàg õ' oxi 
d %bAv xÁqlv rikCf^ovxo xal õwyBiíav. xovxo yáç èúxi xo 30 
õatxa &ákBLav. xò dh ^Bdijsiv tprfílv 'AQiúxoxékvig xò 

l/LBxà xò %"VBIV aVXIp XQ7J0d'ai, 72 EK TOT B 

12. ^€otoi pLtxçcc d'vovrag tékri 

rwv fióvd'vtovvtaív ovtag BviSs^siStéQOvg^ 
Evçmíâfiç ipi^úL. Tcai úrniaívav éõs tò xéXog tijfv -O-v- 
0Íav> xaVOíiri^g 
6 ov yàç lyayyé ti fpruiX rélog xccQtétJtsçov slvac, 
^ orav €vg)QOõvvfi ^^v êxV ^^'^^ Sfiiiov anavxa. 
takstág XB xalov(i6v xàg Ext iieí^ovg xal físxá xtvog 
(ivaxix^g Ttaçaâoõsog êoQxàg xàv alg avxàg õaTtavi^- e 
(lãxcn/ êvsxa, xsIblv yuQ xò õajcavãv^ xal nokvxskstg 
10 o[ TCoXXtt àvaXlúxovxsg xal svxBlBtg ol òkíya. fprfilv 
"AUlíg 

xovg Bvxv%ovvxag BitLq>avãg 
ÕBl Ç^v çavBQav xs xrjfv dóõiv xr^v xov d'BOv 
TtoiEtv' 6 yàç ^Bog o ÕBÔfúxàg xáyad'à 
ih xovxovg fúv cov TCBJtoírjXBv otBxat %áQLV xivà 
êx^iv iavxà' xovg aTtoxQvxxofiivovg âh xal 
nçáxxBtv iiBXÇííúg (páõxovxag^ áxaçíõxovg òçàv 
ávBlBvd'éQG)g XB ^fovxag^ inl xatçov xivòg ^ ^ 
lapàv àfpBÍlB^'^ 00a ÕBÔcaxòg tjv xáXat. 
20 13. Toúavxa olvoXoyqõavxog ^rot xbqI oUvan/ bI- 
nóvxog. kaq>v0úovxog oívíqv òvóiiaxa, ov X'^^9^^ '^P 
xcí^xi ix XQcixijg èd'i0d'Blg ávaxQOff^g vâçoTCOxBtv. 
íjâtOxov á' iv âaixl xal BlXaTtívy XB%'aXv{ri 
xéçxB6d'aí ^vd'oi(íLV^ Í7t7iv âaixòg xoQiõovxat^ 
25 ^HaíoSog iv xy MBXa(iitodBÍa <pijõív. 

ov xvvi vfiãv Í7CrjXd'B scbçI vâaxog bíicbIv xí [aq>^ 
(OV xal 6 olvog agyÓBxaL]^ xalxot Jlivôáçov xov ^ByaXO' 
gxDvoxáxov aQiõxov Tcávxav BÍvat xò vâoQ tprfiavxog, 41 
O^rjçog ^hv ow 6 d'Bi6xaxog xal xçog>L(icíxaxov avxò 
80 olÔBV iv olg alyBÍçcav vâaxoxQOfpicJv alúog kéyBi. iicai- 
vBl Sh xal xò âiavyhg avxov * xçijvai nCúvçBg ^iov 
võaxi Xavxã,* xò dh d^ xovtpov xal iclBÍovog xifi'^g EK TOT B 73 

ã^iov íiiSQtòv xakBt, [fuçtòv yovv fprfii xòv Tiraçri' 
0LOVj og rã nip/eiã 6vfi(ií0ystai. xal tov ^v^rtxoi; õh 
vdatog fiifivfitat' o áxoâsxófisvog xal IIçcc^ayÓQag 6 
Kãog xaXòv bIvclí kéyau 

Tíakòv vTCsxieçoQBBL (lálcí JCBQ ^V7tó(úvra xad'^(fai. 5 
b SiaôtéXÃBi âh xal yXvxv võmç ãxò nkatéog^ ròv ^Iv 
'EÃkfjôTCOvtov BÍvai Xéytúv itXatvv^ imhç Sh %'axéçov 
fpçí^mv^ iSxrfiaiiBv v^ag ày%w võatog ylvxBçoto.^ 

14. OlÕB âi xal rijfv %kiaçov <pv0iv íC(fòg rà rçav- 
fiara, ròv yovv EvQvnvkov rQío^évra èx rovrov xar- lo 
aiova' xaírov bí èmúxBtv êõfi, rijy aCfiOQQayíav ^ rò 
^XqÒv èxtn^ÕBLOv 7jv^ úvúrçétpov xal úvúqiíyyov, Blg 
8b rò naçTiyoQrfiai ràg oâvvag rá d'B(fftá ènaiova, 
c d'éXyBiv âwafiévG), ãôri âi íraç' avrp rò Xtaçòv %'bq^ 
fióv. ivaQyàg Sh rotJro Sbíxwúiv iv rà tcbqI rãv i& 
Uxaiiávõçov TTTiyáv' 

i] (ihv yàç (ipijúlv) vâart Xiaçà ^íbi^ afttpl âh xa- 

xvòg 

yíyvBrai il^ avrijg áõsl xvçòg ald'OiiBvoto. 
aça dh rovro Xiaçóv iôriv, a(p ov xvçòg àriilg xal xa- 20 
xvòg ãiiTtvQog àva<pBQBrai ; nsçl Sh tr^s êré^ag xrjyf^g 
XéyBt ág d'é(fovg ^íbl Blxvta xaXá^y ^ %vòvi iwxçrj rj 
à i^ võarog xçvúráXXp. Blcí)d'àg âs XéyBiv xal rovg vbo- 
rçárovg d^sQ^iâ nBQVQÇBlú%'ai aX(iart èicl /x^i; ^jiyafié- 

(IVOVÓg ifffiLV 2& 

oq)Qa ot alfL^ êrc d'BQiwv àvrjvod'BV i^ (árBLX'^g' 
è%l Sh rov ífBvyovrog (iBrà rò fiXij9'ffVaL èXáfpov (iBra- 
qiçá^an/ (prfllv ' ofpQ^ aífia Xiaçòv xal yovvar oçcÍqi]/ 
^AQ^vatoi èí iiBxáxBçag xaXovôi rò xXiaçóv, ág 'Eça- 
roiSd'Bvi]g (pi]õív. [vSaQ'^ yiytfl xal fiBráxBQag,] 30 

1n5. TíSv í ' aXXov vâártúv rà fihv ix XBrçâv g>s- 
çóuBva âvo^Bçà xaXBt^ ag áxç^ta driXovóri' rà òs 74 EK TOT B 

XQijvata xal âià nXsíovog yijg xal svxápxov çeçóiiêva e 
TÓv akkfúv JtQOXQÍvêt^ ág xal 'Húíoâog 

xçip/fig àaváov xal anoQQVtov ^ r' àd'6Xmtog. 
xal nivSaçog 
5 ^èkiyad^g àfiPQÓôiov vÕíoq 

Tikqxúúúag ãicò xaXkixçrpfOV. 
xçrjvri d' êv Boicatia ri TLkfpáúõa'' «9' i]g ^Açiútofpá- 
vfjg (priõl TsLQSôíav TtLOvra õià y^Qag ov%imoybeívavxa 
rrfv ílwxçótifta aTtod-avsiv. ®BÓq>Qa6xog Sé q>riúív èv 

10 rç5 nsQÍ võátfov rò Naíkov vÕíúq xokvyovávatov xal f 
yXvxvrarav ' õvò xaí Xvaiv ràg xoMag tãv ntvóvtfúv 
(it^tv ê%ov kirçéõri, èv Sh rã %bqI q>vxãv iviaxov 9)1^- 
aiv vâcuQ yívsõd^at naidoyóvov^ ág èv ©súxiatg' èv 
IIvQQa 8% ayovov. xal tãv ykvxéov õi q>i]õiv vâár&v 

15 êvca ãyova rj ov nokvyova , ág tò èv Oéra xal rò èv 
IIvQQa. avxiiãv õé itors ysvoíiévtúv xsqI ròv Nstkov 42 
èçQvri rò vôcjq lóõeg xal Tcokkol rãvAlytmríoív áscci- 
kovro. ^srafiãkkBLV ré çt^úlv ov fióvòv rà Tccxçà róv 
vdirmv^ ákkà xal rò àkvxòv xal okovg Jtoraiiovg, xad'à 

20 ròv èv Kaçía^ staç' ç) Zr^voTCoõetõcivog teçóv èiSriv. 

atrixyv Si rò nokkovg xsQawovg nlnrsLV nsçl ròv rÓTCov, 

16. 'íákka dh rãv vdárcDV xal 0(ú(iarcid7i ècrl xal 

êXBí ãúJCBç rt fiáçog èv éavrotg, ég rò èv T^t^iívc. 

roiko yàç xal rãv yBvo^évfúv Bvdifg TCout xkijçBg rò 

25 (^rófict. rà âh Tcçòg rotg scsqI Uáyyatov iiBrákkoíg rov h 
(ihv x^tiiãvog rijy xorvkriv ayovúav êxsi èvBvrptovra í|, 
d'é(fOvg õh rBúõaQaxovra £|. úvúrékkBv 8% avrò xal 
xvxvot fiãkkov rò ilfvxog. 8iò xaí èv rotg yvcífwúi ^éov 
ovx àva8í8(a0i ràg ãçag èv rã x^t^fiãvi , ákkà nsçir- 

30 rBVBL, PQa8vréQag ovúr^g rijg èxço'^g 8ià rò náxog. oeal 
ravrà nççljílyvjcrov q>7iiSCv^ oitov [lakaxcírBQog 6 árJQ. 
rò 81 àkvxòv v8(X)ç yB&SéiSrBQOv èúri xal TCkBÍovog Sst- EK TOT B 75 

rai xatêQyaúíaÇj ág uai xò %'akÍ00iov^ d^eQiiotéçav Sxov 
71^ tpvõiv xai fírjòiioicDg xá6%ov. fióvov â' átéçafivov 

c tãv áXvxãv tò r^g *Açsd'Ov0rig. xsCç(o í ' èiSxl tà fia- 

V QViíTad'fiór£ça xai rà iíxli]Q6t€Qa xal rà irv^çórsça 
âià tàg avzag alxíag ' âvCxaxeQyaúxóxEça yáç iõxi xà 5 
^v xá 3toXv xò ysãâeg ix^iv^ xà à% tlfvxQÓxiftog mcsç- 
fioXy. xà âh xaxv d'BQfiaiv6(isva xbvg>a xal vyiBivá, iv 
Kçawôvi d' Í0xiv võcjQ tl^fvxjj %'eç^v^ o diaxriQSl 
xçad-évxa xòv olvov ènl õvo xal xçstg rniéçag, xà d' 
ijcÍQQvxa xal ^| òxBxov ág ixíxav fieXxífú xãv ôxaaí- lo 
ftdv, xonxóiisvá xê [laXaxdxeQa yívovxai. òià xovxo 

d xal xà áxò xijg ^(ói/og doxst xQ^iJ^^^à eivai' xal yàç 
àváyBxai xò xoxífidxfQOv xal xoiko XBXOfiiíévov èúxl 
xá ãéçL' õiò xal xáv òyL^QÍfov ^bXxígí' xal xà ix xqv- 
úxáXkov õ\ âià xò xovípóxBQa Blvai' arifiBtov d\ oxi is 
xal ò 7iQv6xaXkog avxòg xovqtóxBQog xov akXov võaxog. 
xà âh iwxçà Hxlr^çá , õtóxi yBcaõéaxBQa. xò õh õiúfia- 
xáÓBg 9tal d'BQ(iavd'}v ^'bq^xbqov xal ifvx^^v tt^vxQÓ- 
xbqÓv éõxi. xaxà xijv avxrjv d' aixCav xal xà èv xotg 
OQB0V xoxificíxBQa xáv èv xotg TtBÕíoig' fjxxov yàç fté- 20 
(iixxai xá yBcíÔEi. itout d\ xòyeáÔBg xalxàg Í7CixQoàg 

e xáv vâáxmv. xò yovv xijg iv Bafivlávi kíftvfig èçvd^çòv 
yívBxai èni xivag rj^éçag ' xò âl xov BoQvúd'évovg xaxà 
xLvaç xçóvovg iofiaípég^ xaÍJtBç ovxog xad'' vxBQfiolfjv 
Xbjcxov ' iírifiBtov dé^ xov ^Tnávtog ixávo yívBxai õià 25 
xovg>6x7ixa xotg poçBÍoig. 

17. UokXaxov d' bícI xçrjvaL aC fihv noxi^éxBçai 
xal oivcaõéúXBçaLj ág ij tcbqI naq>XayovCav 5 JtQÒg rjv 
<paóí xovg èyx^QÍovg vnoníveiv TtQoõLOVxag^ aliicaSBig 
í ' ajia xá ò^Bt iv Eixavotg x^^g SvxBkíag. èv xfj Kag- 30 

f xv^ovtCDv dl èiaxçaxBÍa XQtjvi] èõxlv tj xò è(pi0xáfiBvov 
èlaLOO èúrlv ofioiov, fiElávxBçov xijv xQ^ccV o àico- 76 EK TOT B 

6q)aiçovvrBg %ifãvxm nqòg tà Ttçófiecta xal tà xtip/fj. 
xcà naç' ãl^ocg â* bIúI kínoqi%ov0ai totovtov ág rj èv 
^ÀúLcç^ vnÍQ fjg ^Aké^avõçog ènéúxeikhv ág ikalov nçri- 
vr^v BV(friX€Íg, xal táv %'BQ^àv d' ix qyóúemg võcctav 

5 êvia yXvxéa iútív, ág rà èv Alyalg f^g KtXvxíag xalH 
ítbqI nayafság^ rá r' èv ry rçiúixi} Aaçíõg^ xal nBçl 
Mayvr^úíav xal èv MiqXfp xal AtTtáça ' èv âh Ilçovúfi 
ry XQog ròv ^võiov "OXvyL^ov xà fiaõiXixà xaXovfisva. 
rà d' èv ^Aúítf tcsqI TçáklBvg xal ròv XaçaxcDfifjri^v 

10 xorafióv, ^rt âs Niksav xóltv, ovrtúg ècrl ki^caçà ág 
ft^ âBtiíd'av rovg èvaxokovfiévovg èkaíov. rovavra xal 
rà èv Aaúxvkov xcífiy. rà d' èv Kaçovçoig xará^r^Qa 
xal aq)óâQa d'BQiiã' rà õh jcbqI Mrivòg xcí^iip/, ij èôrt 
OQvyíag, rQaxvtBçá èúrc xal XvrçmdBõrBçay ág xal rà 

15 èv ry xaÁxwfièvy Aéovrog xáiiy r^g 0Qvyíag. rà dl b 

tcbqI AoQvkatov xal tílvÓ^bvÁ ^(^rti/ í^âiôra' rà yàç 

TCBçl Batag rj Batov kifiévà rijg 'Irakiag navTBkãg anora. 

18. JSrad'fi'^ag rò àicò r^g èv KoQÍv^tp TLBiQrfvrig 

xaloviiévr^g võgíq xovipórBçov Ttávrmv bvçov rãv xará 

20 rfiv ^EkXáâa. ov yàç 'AvritpávBL rà xfúfuxã yCBxiôrBV- 
xa Xéyovri xará noXkà rr^ ^Arrixfiv âcatpè^vôav rãv 
àXXav xal võíúQ TcáXkiASrov ê%Biv. tpriél yàç 

ola d* 71 xdça (psQBc 
âiag)Bçovra r^^g aTtáafjg, ^l7t%6vix\ olycovfiévrigj 

25 rò fiéXt rovg ccQrovg rà avxa. B. ôvxa ft^v v^ ròv c 

Aia 
Ttáw ipBÇBt. A. fioúxi^fiar' ãçia fivçra ^"ófia xv- 

QOlfg VÕíúQf 

ôúrB xal yvoÍTiv av Bvõvg arrixòv xívcav võcoq, 
30 rò vd(úç Tcorafiov úáfiá g>ri0Í tcov EvfiovXog ò xcafiG)- 
õiojtotòg BlQfixèvai XatQrjfiova ròv rçayixóv ' 
Í7tel dh õr^xãv íCêçifioXàg '^fiBÍtl^afiBV EK TOT B 77 

xal 7IIICÍV õh nàoa dvvcc(ug il^ vdáx&v açõstai. iv 
Tr^vG) xQtjvri iúxlv r^g rp võati olvog ov lítywrai. 
'HQÓõorog dh iv texáçxy ròv "T^icavív q>ri6ív ành ftàv 
xôv Tcriyáv q>€fó(isvov inl névxs ^iiéçag fiçaxifv eivai & 

d xal yXvxvVf fiexà õh ccXXmv xBúúáçfov T^Leçãv nXóov 
íCtxQOV yívs0d'aij ixdiSovúrig slg avxòv XQrjvnjg xivòg 
ítíxçãg. &6Óno(ixog âé q>7i6L Xêçl xòv ^Eçiyãva ítoxa- 
yMv ò%v slvai vÕc^ç xal xovg xívovxag avxò fLE^võxB- 
úd'ai xad'à xal xovg xòv olvov. lo 

19. ^Açiúxó^ovkog í ' ó Kaúavdçevg ípijaiv iv Mi- 
lita XQi^vfiv alvai ^AxíkkBiov xakov^ivriv , ijç rò ^lÍv 
Q€viia slvai yXvxvxaxov y xò d' ig)s6xrixòg ak^ivQÓV 
ag?' i]g oí MiXi^iot X£QLQQáva6d'a£ (paOi xòv ri^a^ 
oxs ànéxxBivs Tçá^ifiriXov xòv xãv jíêXiyov fiaúiXéa, is 

e g)aúl Õh xal oxi xò stsçl KanitadoxCav vôoq tcoXv xs 
ov xal xáXXi0xov ov HriTCBxai ànÓQçvúiv ovx i%ov^ nX7)[v 
êl (ifi vnò yrjv ^soi, IIxoXBfiatog âh 6 ^a^vXBvg iv 
éfiâóiip vnoiívrj^xfúv inl Koçivdw TtçoáyotMfi (ptjúiv 
flfbiv àià xijg Kovxonoçiag xaXovfiévrig xaxà xriv axQcí- 20 
Qsvav nçoiífiaívovdLV Bivai xQip/i^v vã^a avtBtõav %iò- 
vog íwxqÓxbqov' i^ ^g jtoXXovg fifj tclvblv anona- 
yrfiBú^av nçoõõoxàvxag ^ avxòg dh XéyBv nBnoxivai, 

f 0vXaQX^S àé q)riiSiv iv KXbCxoqv alvai xçTj^iftjy aç?' rig 
xovg ntóvtag ovx àvB%B(S%'aL xriv xov oUvov òd(irjv. 25 
KXéaQ%6g q)ri<n xò /xii/ lídcDp SanBç xal xò yáXa Xsv- 
xòv Xiyeúd'at , oívov Sh xa^ánBQ xal xò víxxaç içv- 
d-çóvy IiíXl dh xal êXaLOV xXcoqov, xò S^ ix xãv (ivçmv 
^XifiófiBVOv fiéXav. EvfiovXog avçBxvxovg q>riúi xò võoq 
noiBlv xovg nívovxag avxò ^lovov, 30 

xòv d* olvov r^fiãv xá g)çovBtv iniúxoxBtv. 
xà avxà d' iaii^Bta xal ^Slg)BX£cav q>rfsL :j 78 EK TOT B 

20. Toiavxa &0nèQ ot ^i^toçss ítçòg vô<úq êlitCDv 
Hal Pçccxif ccvaTtccvôáfisvog avd'í^ i(pr^^ ''Ai^piq o xo/it- 44 
xÁq nov (priõtv 

èvijv aQ\ (úg êoixs^ xàv oUvp Xóyog ' 
5 êviot d' vd(úQ jtívovttg €Ío' éfiáXteffOi. 
^Avtíq>áv7ig S\ 

oft/ç) [à% ÒBl] tòv olvov i^skavvevv, 
úákmyyt trp/ úáXmyyu^ xá xi^qvxl ròv fioãvta^ 

TíOTCCfi XÓXOV , llfÓtpfp ^ÓipOVy tÇtCjfiÓl^ ds TtOQVTlVy 

10 avd'advav av%'aSía^ KaXkíúrçaxov fiayeíço}, 

õtcíõiv oxáoBi 5 yiáxV f*^>C^^j vn^níoig à% Jtvxxip/^ 
Ttóvp Tcóvov, âíxrj âtxrjVy yvvatxl xi^v ywatxa. b 
oxL xal ènl xov vâaxog ixaxxov ol naXaioí xò ãxça- 
xov, UáçQcav ^ vâcDQ axçaxov èg xàv xvXixá. ' 

15 21. "OxL OvXaQ%6g q)7j(ít ©bÓôídqov xòv AaQiúatov 

. vÕQOTtóvrjv ysvB0d'aL xòv âXXoxQÍtúg àeí ytoxe nçòg ^Av- 

xíyovov è^xv^óxa xòv ^ccõiXéa. çrjúl dh xal xovg^I^ri" 

çag itávxag vÔQOxoxstv^ xaíxoc xXovOtcDxáxovg ávd'Q(6- 

XG)v ovxçcg, fiOvo0Lxetv xe avxovg àel Xéysv ôià (iixço- 

20 XoyCav êõ^fjxcíg xe tpoQStv JtoXvxeXeúxáxag. 'AQiúxoxéXrig c 
í ' ^ ©sóipQaúxog QcXtvóv xtva lúxoçat ^i^xê Tcoxã xQt^- 
úa0d'aL nox6 (ii^xê idsúfiaxt aXXoD ij (lóvco yáXaxxt 
Tcávxtt xòv píov. nvd'SQ^og âl iv xotg UscçaLág xvçav- 
vBvovúL xaxayQcíg)BL xal FXavxcDva vÔçoTCÓxriv. 'Hyi^^ 

25 õavÔQog í' 6 dBXq>òg 'AyxífioXov xal Móôx^'^ g>i]6l 
xovg ív^HXlôl úoq>i0XBv6avxag vògonoxiiúaí nivxa xòv 
pCov^ Ttal [lóva õvxa 7CQO(íq>BQOiiévovg ovÕBvòg tjxxov 
dLaxBlú^av õ(ú(ia0iv iççco[iBvovg ' xòv â ' [Ôçãxa av- 
xàv dvúíÁdri ovTCog êx^iv ag návxag avxovg èxxXívaiv 

30 èv xotg fiaXavBÍoig. Mãxçig í ' 6 Srjfiatog ov ifitm XQ^^ 
vov ovd\v BúixBtxo fj (ivQQÍvrjg òXíyov^ otvov íi xaXjà, 
x(3v aXXcov xãvxcov ánBÍXBXo^ TtXrjv vdaxog. vdçoxóxfjg EK TOT B 79 

â^ 7iv xal jiá(i7tQog ó [íovôíhÓç' tcsqI ov 0QvvLxóg 
fprfií 

Á.ccçovg d'çriv€tVy iv olat jíáfinçog ivanédvfiaxsv, 

av%'QG)%og tSv vâatonótfig, ^ivvçòg V7t€Ç0oq>iõti^g^ 

(juwaáv úxeXetóg^ ái]dóv<úv riníakog^ v^vog ^âov. s 

Mà%mv õ' 6 x<ú(ivxòg vâçoTcárov Moúxííúvog fiêfivritat,. 

22. ^Açiôxorékrig d' iv t^ xbqI (iéd'ifig q)ri0lv ore 

âXfivQág Tiveg XQOõipêQÓ^svot x^^àg adí'^i õl6(16l- 

e vaV (OV 7iv ^Açxíúvídrig 6 ^Açystog. MccycDV âh 6 Kaç- 
XTjâóviog tçlg rtji/ avvõçov ÔLrjÁ^ev aktpira i^riçà úi- lo 
tov(i€vog xal ^17 ytívcov. Ilokéfimv d' ó ãxadr^ficcVxòg 
ãQ^áfisvog àicò xQiáxovta ixãv vÕQOJtóxt^õe V^éxQi' ^cc- 
vãxov , ág êqyri ^AvxCyovog o KaQvõxiog. Aioxlil xs 
xàv IIsTtccQ^cóv (prfiL Ai^fn^Qiog ò Uxi^ilfiog iiéxQf' ^^- 
lovg ^X9^ vdfúQ xsytfoxévai. avxòg dh Tteçl avxov i^ 
fiáçxvg cc^v6xQBCí)g Ariiioúd'évi]g 6 q^^xcoq tpáúxfúv %po- 
vov xivà vâcDQ fióvov TCBiCfúxavai. xal IIv%'éag yovv 

f qyrjôLV ^ ãXXà rotJ»s vvv drjiiaycjyovg òçãxe^ Ariiio0d'évi] 
xal járiííádrjfv ^ ág ivavxícDg xotg fiioig àiáxBivxai. o 
^v yàç vÕQOTCoxáv xal fLBçiiivãv xàg vvxxag^ ãg tpa- 20 
Oiv^ o à% noçvo§oúxàv xal fisdvúTcóiísvog xaxà xr^v 
rj(iBçav êxáõxr^v TtçoyáúxcDQ rj^Hv év xatg ixxlrjúíaig 
avaxvxXBtxai/ Evq>OQÍ(ov Sh 6 XaXxiÕBvg ovxío tcov 
yQatpBi Aaõvçxag Aaútcíviòg ovâh TCQoõBÔBtxo no~ 
xov xa%'á%BQ ot akXot^ ovçov d^ nçoÍBXO xad^ánBç 25 
návxBg av%'Q(onoí4 xal noXkol dia (pcloxi^íav ítcbxb^- 
çrfiav ícaQaxTiQrfiat ^ xal ajeéúxrjõav nçò xov bvqbZv 
45 rò TCQaxxófiBvov, d'BQOvg yàç &Qa xal xQiaxovõ'rj(iBQOv 
nçoúBdçBTJOvxBgj xal ovÕBvòg ftiv òçãvxBg àyCBxófiBvov 
aXfivçov xr[v xvúxiv í' avxov êxovxa^ úwB3CB£úd'rfiav 30 
àkri%'BVBiv. ixQVi^^ ^^ ^^^ ''^P jroTTçi, âAA' ovâlv rjxxov 

ov TtÇOÚBÕBtXO XOVXOV. ' 80 EK TOT B 

' ãúd'' rjõv (aprialv ^AvtL^ivriç\ Hoi ràv noXkáxig 

dicíiisótov ovxa xò ^aQccyaviJM^aí tivog 
* xai^vov naQBúxs õtickaClav xr[v iidovfjv, 

23. 'o Ilêçúáv fiaúilsvg , ãg tprfiiv èv ry Tíçcítt] 
^Hçóõotog , vd(oç áícò tov XoáôJteca Ttutv ayexai, xov b 
naçà Hov0a ^éovxog' xov (jmvov nCvsi 6 fiaôvXevè- 
xov õi xovovxov vâaxog ccjC€ilfi]fiévov Ttolkal xáçxcc 

10 afiancei xaxçáxvxloi fifiióvscai xo^{Çiov0aL èv àyyêíoig 
aQyvQdoiúLV Snovxaí oL Rxijõíag âh 6 Kvídiog xai 
laxoçBt onmg etl^sxai xò fiaúvXixòv xovxo vd&ç xal 
oxíog èva7totLd'S(i€vov xotg áyjys£oig õviiq>iç6xai xá 
fiaúiXst, Xsytúv avxò xal iXatpçóxaxov xal ^diúxov 

15 slvai. xal 6 x^^g Alyúxxov dí fiaOikBvg âsvxêQog^ 6 
0iXáâslq)og ènixkrpfy ixâovg xr^v êavxov dvyaxéça c 
BsQSVíxriv ^Avxióxtp rcõ Svçlag fiaoiíst èv èTCifiaXeía 
elxs xè(iíC€iv avxy xò àicò xov Naíkov vÕíúq^ Iva fió- 
vov xovxov xov TCOxafMv ^ xatg xívrj, atg [úxoçet Ho- 

20 Xvfiiog. 'Hhóâíú^g âé fprfií, xòv èjtLq>avrj ^Avxío%oVj 
ov dià xàg Ttçá^sig Ilolvfiiog ènir^iav^ xalst, xip/ 
xçipn^v xijfv èv ^Avxioxeía xsQãõat otvp ' xa^ÓKBQ xal 
xòv 9Qvya Midav fprjiíl &6Ó7tO(i7eogj oxs êXstv xòv Sei- 
lip/òv vnò pLBd'rig iqd'BXriasv. iõxi S\ tj xQtjfvr^^ &g tpriúi 

25 Bífúv, fièõfi Maiâíúv xal naLÒv(úv\ "Ivva xaXovnévfi. 
Zlxáq>vkog dèçrjúL xrjy xov otvov xçòg xò vÔíoq xçãúiv 
MBXá(i7Coâa jCQãxov bvçeív. q>i^úl dl xal tcb^xixiúxb- d 

QOV xov otvov xò VÕGIQ IlkBlGxÓvtXOg. 

24. '^OxL xotg nçoTCÍvovúiv èiciXBxa^vtag ovx oi- 
30 xBÍcag âiaxLd'BxaL 6 ôxófiaxog , ãlXà fuíkXov xaxoikaiy 

xal noXláxig (p^oQav xóv Xfiipd'évx(úv itaçaúxBvá^Bi, 
dat ow xòv vyaíag ãvxiTtoiovfiBvov xal Ov^ifiéxçoig EK TOX B 81 

yv(iva0íois %if&0^c^i^ âià tovg TCoíUovg [Sçatag^ xal 
Àovr çotSy ág diãvccí t€ tò úáiiaxai iAaXaxd'rjvai ' ^erà 
õh tavta TtffOjUviiv võaç ág xQV^tótatov, èvyàv x^i- 
(lóvi xal iccçc d'ê(fiiLÒv Ág [láliOra, èv õh tá d'éQSL iw- 
e X9^^9 ^^ /^^ XffOMxXvsirP tÒv úvóimxov' tcqotUvelv ô^k b 
&v(iili£tQQv xíp nk'q%'B^j x^9^'^ ^^^ Z(foavaXi]fpd"^vaL 
Tovzo alg tipf e^f^v xal ft^ axéçaiov ãvaàíòoO^ai trp/ 
âao tov otvov õvvccfiiVy (iipõs totg xéçaoi zóv ãyyetav 
7t(fO07tístxov4fav ézLÕiíxvuír, éàv õé ztg ^fuòi/ tovto 
õv0x6Xtúg zo^y, ylvxvv vSa(f^ d'Bf(iòv nçokait^^avéxíú^ to 
l^iínêta Sk tòv xalovi/bBVov TtçoxQQTtov^ ròv yXvxvv 
Idafiiovy ovtu ev<ít6(jiaxov. xal 6 yXvxaícyv í' olvog 
ov fiuífvvBi xipf xèq>ak'{j[P , òg 'iTtTCoxQaxr^g èv xá negl 
êuUxrig gírjiSíVy o xivig ^iv êxiy^ipovúi tcsçI òl^écúv 
í vo0iiKuív€av, oX âh jtsçl nxiúávvig^ alXoi 6s nçòg xàg 15 
xviSiag yvsífucg. léyah Sh ' 6 ykvxvg riúcóv èúxi xa- 
Qflficcifirxòg XQV OLvoiõsog xal ri^úov g>ç£vc5v ccTtxófisvog 
wkI diax^flTiKcíx^ífog xov ixéçov xax^ Ivxsqov.' ov 
Õ£t âl xçímivsvv xa^à^xovg Kaq^uKVQvg tprfil Iloúei- 
êáptog* xovxovg yàf q)êlo^çovov(iévovg èv xotg úv^l- 20 
Koúíoiç ^kvêiv xàg èjcl rá nçoúrncú) ípXéfiag xal xò xa- 
xaçQBOv alfia luyvvvtag xá jciÁ(haxi ZQO0g>èQe0d'ac, 
xaXog giiXíag voiuf^ovxag xò yêvs0d'ai xov àXkriíiúv ai- 
46 fucrog. fifirá tó X7{v nço0çpo^v.xavxriv 0vyxQÍ€0d'ac 
xi/v xsj^aXiiv fivQpy fi^Xíúxa (i^v ^õlvcd^ d d\ iLiq^iLr^- 25 
Uva, BÍg xò aaoxQQvç09'a£ xi aTtò xov xotcov xal (iri 
fikénxBú^m ànò xi}g xáv otvíov àva%'vpLiá0eG}g ' si õe 
fii^, i(fív^ ^ voQÕCvp. ov xaxág ovv "Akei^vg (p7i0ív 

flVQOLg 

vnaXê£(p€xai xàg ^vag * vytBÍccg iiéçog 30 

Iièyi0xov Ò0fbàg èyxafpáXca xA'V^'^àg ^noutv, 
25. *ExxUv^iv õi âat xà xáxn táv iivqgív , vÔgjq 

ATHENAEUS. I. 6 82 EK TOT B 

rê TCÍvEiv to xará TtQÓõOílfiv Xsvxòv xal ôiavyésy o dri 
xal xatà ròv <Srad'fL6v è^íti xovtpov xal ovShv iv avrà b 
ysãôêg i%ei. tò da ov^ifiétÇfúg d'eç^aiv6ii€Vov xal 
ilwxó(i€Vov vôiúç xçi^útóv è0ti xal slg %áXXêov ^ àçyv- 
& QBOv ayyog Íyxsó(isvov ov ^otel rò iãõeg. tptfil 9% 
xaVlTtTtoxçátTjg ' vÔcííq rò taxétog d'êÇfU)ctvó(ievov xal 
iruxófiêvov ãel xovq)6rsQov,^ ftox^çà d' iõxl tà fiça- 
âécag tà oõJtçia ti^xovta. totavta õi tà vttQciâi] xal 
àkfivçá. iv Sh xã tcbqI vâátfov ^IjtJtoxçátijg xakst to 

10 xQ^^'^òv vÕ(OQ nótLfwv. tà Õl tàv vâár&v ^táúi(ia 
XaXhità^ (úg tà lifivata xal tà ilcídTj. ê&tL õh xal rtSv c 
xçrjvaícDv tàvcletúta^xli^QÓtSQa. 'EçaóíCtçatog ds ffiq^ 
ôiv ág doxiiiáiovúí tivsg tà vêata iStad'(iâ ávs^stá- 
õtcog. lâov yàç tov i| ^j4(i<ptaQáov vdatog xal tov i^ 

15 ^EçBtçlag (ívfiPakÁ.O(iév<ov , tov (ihv ipavXov rov Sh 
XQri<5tov ovtog^ ovd' r^tcg Í0tl õiaipoçà xatà tov úta^- 
[lóv. ^iTtitoxQcítrig í' èvtãnéçl toncuv aQiútá (priúiv 
Eivai tãv võátmv oúa ix [íStecS^v x^QÍ^'*^ ^&txal éx 
kóqxov ^riçãv. tavta yàç XsvTcà xal yXvxéa xal ròv 

20 oivov òkiyov q>éçBiv olá té Í0ti , tóv ta x^t^í^fSva ^'6^- ' 
^lalvBtaL^ xal to d'éQog ilwxçá ê&tiv. ÍTcaiVBl d% fid- i 
Xtõta fov tà $sv(itcta TtQog àvatoKrp/ r^Xíov êççc^ya] 
xal (láXvúta TCçòg tàg d'BQCvàg, àváyxri yàç XàfiXQà 
alvai xal Bvádij Tcal xovtpa. ^vox^^^g Sé (pricu tò vâcaç 

25 TCBJttixòv BÍvai xal aipviSov fln)xtvxóv te (iBtQimg ó|i;- 
ÕBQxég te xal ^xiõta xaQrjfiaQixòv xivritixóv te iwx^g 
xal õd^atog. TFQa^ayÓQag te tavtá tprfíiv, éycaivBt âh tò 
OfiPçLOv. EvT^vcDQ õh tà laxxala' X9'*l^''^^ '^^ eivai 
(páúxBi tò i^ ^Afjupiaçáov HvfiPaXlófiBvov tp iv^EçetçCa, 

30 26. TOtrt Sh tò võcjq ò(ioXoyoviiév(og Í0tl tQÓ^i- 

ftov â^kov ix rov tQéq)ê0d'aí ttva ^| ávtov fióvov tàv e 
l(úG)v^ ôúitBQ tot^g téttiyag. nokkà Sh xal tcSv akk&v EK TOT B 83 

vyQCJv Í6zi rçóípiíta, olov yáXa nxitíávri olvog. tà 
yovv vjtoTÍt^va yáXaxtt âtovxettai. xctl nokkà d\ 
i^Tl yaXaxToicotovvta ^rj. jdtiiwxçirov âh tòv 'jípõrj- 
QÍXTjfv koyoç i%£t õià y^Qccg ilè(í^'cct avròv õieyvíoxóra 
Tov trp^^ xcà vipaiifovvta t^g tçoipijs Hccd'* ixãoxriv & 
Tjfiiçccvj inal nt tãv %'B6iiAHpoQÍíúv ruíúçai ivéezrfiav^ 
ôsri^svúãv tãv olxsícov ywaixãv (irj àno^uvalv xatà 
í tfjv íCavrjyvQív^ OTtmg éoQtáúGiúi^ ytBiôd^at xekev- 
aavta (lékcTog ãyystov civtó nkffilov aaQarsd"^vatj 
xal âLa^'^€ít TjfiéQag Cxavàg ròv avdça rfj áxò rov fié- ^^ 
kctog àvaq>oçã (távf^ ;|r^cd/[tf i^ot/ , xal (istà ràç fifiéçag 
fiaatax^^vtog xov (íékixog ànoQ-avslv. i%aiç€ d% 6 
^7i(ióxQLXog âsl xá (iBkixi' xal nçòg xòv 7tvd'ó(i€vov 
nãg av vyiãg xig dtáyoi êq)ri , êi xà (ihv ivxòg ^lékixc 
fiçéxoi xà í' ixxòg ikaÍG), xal xâv itv^ayoQixãv ò\ i* 
47 XQoq>Yi r^v açxog iisxà (i^kixog^ ãg q)rjõiv ^j^QLõxó^svog^ 
xovg nçoôipêçofiéwyvg avtà ãal in^ ã^õxp kéy(ov ãvó- 
0ovg dtaxêketv. Avxog ds itokvxçovíovg q>i]0lv eivai 
xovg KvçvLOvg (olxovúi í' ovxol jceqI UaQâóva) âià 
xò (idkin àsl XQV^^cíi ' nkeWxov Sh xoiko yívstai naif 2Q 
avxotg. 

27. "Oça tò àvaxv^êiiév&v návxiov r^t/ %v[triiSiv 
í^toi àvafiakko^évíúv, 

oxL xò avTfixtg o vrflxvg Tcksovaúfiã xov a^ ág 
õxáxvg atftaxvgj TCaçà Kgaxtvtíi xstxai n 

ov yáç xot õv ye TCçãxog [axkrjxog] tpoLxãg ítcI 

èslnvov avtiúxig, 
h xò âh ò^vstêií^og ícaçà ^âifplktp 

xé^ofiai yv^vovg òçãv 
xoyg 6%v7teívovg xal ytçò xãv xaiçãv ãsl 30 

Tcávx* Blõivai iSTCBvôovxag, 
xal ^Avxitpávrig 

6* 84 £K TOX B 

hf vóúfifka xwt ê%èi • 
àèl yuQ ò^vJCSLvóg iúti, B. ^axzakòv 
Xdyatç xo^ò'^ tòv avõça. 
xal Evfiovlog 
6v Zijl&ov (uv iMó^d'^ ãyvòv ég Sh^firjg xida% 

oixetv x€ksv(o ' xal yàç ãJ^tútéçovg 
nmJucnkíLV^ ág êotne^ tovg ãçtavg énat, c 

0v d* òivxévvog' xòv âh [loviítxcízatov 
xXsivàg *Ad'ipfccg èxTtêgáv ^A^íova^ 
10 ov çãct^ ãêl Tcsivdíúir Kexçoxiâàv xóçoi 

xántovtag avçag èkjtlàotg 0itovfk€voi. 
28. *0 âh líovoúvxàv xstxat Ttaçj' ^AkHiièi, 
è%àv IdicíxTiv avdça iaovo^ixovvx* tâyg^ 
rj fi^ xod'ovvx^ adàg notritrjfv Tcal (Ukriy 
is xòv (úv Ididxriv xov (ííqv xòv^puOvv 

ànoktúkaxivai vo^liÍb^ xòv õh xijg xéxv^g 
xfjv iiiiíôatav' f^ácfi <$' à^úxa^i, fiólig. d 

nXáxcDv ^ ov iiovoCixáv éxáoxoxa^ àXià xavCoxa dai- 
itvãv õlg xi^g rjfiéQag. ' 
ao oxv vayyaXaviiaxa ixikovv xà '^õéa ^cí^xa. 

ííiçaçfàg 

xà Tcofiil^à fikv êij xavxa vfúyaXaviiàxa. 
"AXa^ig 

d'MÍOig oivccífíocg . . 
» r% fifiéçag xò lovxòv wtofiçáxai f^éifog 

xal viúyakílai. 
^Avx(,q>ávrig 

^xQvg Qoug q>oívLXí)tg, axaça vciyalcc. 
áxáõLXov â' atQfixe Oiltovíõtig. avxóúixov àh Kçáfiv- e 
30 Xog' 7ea(fá0LXOv avxóõtxov.^ àvaçiiíxfixov d' aljcav Ev- 
nokig. ãvayxó^ixov õi Kçáxi^g. xal Nixóúx^ecxoè õh 

(laíQaxiov õ^xccxà xvxri[» EKTOTB 86 

vxo6xaq)i6xaifTÓv %i xêx^iivâcífiivov 
9uttáy€ig àvayuóúLXOv. ' 

aç)' mv yivoix* ãv õwrófLfog 
ãçiõtáteixvov. 5 

29. Mera xaOta ávaúrávtsg xccrsxXíd-rjiíev ág 
ixaõtog í^d^BÍêv , ot; nBÇLfisívavrêg òvo^xXrpoça xòv 
rãv âsÍJCVfúv ta^íaçxov. 
f õtL xal tqíxXlvoi olxoi xal xetçáxlivoi xal iyexci- 
xXlvoi xal iwsáxlivoL xal xaxà xovg ê^ijg ãçid'(iovg 10 
flCav TCaQCí xotg naXaiotg. *AvxL(pávrig 

õvvayayàv 
XQBtg ovxag eig XQÍxkvvov vfbãg. 
0çvvixog 

ijtxãxXivog olxog i]v xaXog^ n 

aW iwêáxkivog exfQog olxog. 
EvfiovÃog 

d'ig ínxáxXivov, B. ènxáxkívog ovxoõL 
A, xal itivxB xXlvag úixhXix&g. B. léy akXo xv, 
A. CíxeXixà %Q06xB(pákaia névxB. 20 

"Ai/^Lg 
48 ovx vxo6xçcÍ6svg Jtoxi 

xQÍxkivov; 
*Ava%avdQÍdrig ^XQÍxkivov í ' Bvd'é(úg úwriyBXO xal ÚVV' 
avkCat yiçovxi.^ u 

àkkà l^svàvag oiyB xal qãvov Õo^ovg^ 
OxQcívvv XB xoíxag xal icvgog q>kéÍ,ov ^évog, 
XQax^qçã x^ atçov xal xòv ridiCxov xéça. 

30. ' . . . vvv èh xrp/ xâv úxQfúyMxayv 6vv9b6ív 
neçifiolrl xíoç^ovai xal intofioky* ípr^úl nkixmv o çi- 30 
k6cog>oç. o d' oimvvi^og avxã noitjfti^ q>iffit 86 EK TOT B* 

xar' èv xlívaig èkB(payt6%oúiv wà úrçcifiaôt b 

aoçq>vifofiámoig 
xãv ^oiviTílúi õuçõiuvixoctõéV xoú^rfiÁ^tvoi na- 

xÁxBívxai. 
b íjxiucõs d' 71 tãv JtOixíXíúv v(pri fuíXióta ifté%v(Ov nsçl 
avtà ysvoíiévfúv ^Axsõà xai ^EXixóvog ràv Kvtcçícdv. 
vq>ãvraL í' i^õav ãvdo^oí' xal riv^EXvxòv víòq^AxB6ã^ 
OJS <prfiív ^IsQcííWfiog. èv IIv^ol yovv èni ri/vog ãçyov 
i^^yéyçcçTttccv 
to T£i;|' ^EUxòv ^AxBGa UaXafLÍvioç^ co èvl xe^lv 
noxvia d'66XB0£fiv Ilakkàg íxbv^b %Áqiv, 
toioOtog 7{v xal Ila^fiíag 6 AiyvTCXLog. 

ág iyà ôxlqxó itálav^ 
onov ^õójcvoa úxQcínax^ idxl xal (ivçoig c 

15 Xov(iaL ilfaxaCxolg, 

q)rj0lv "EfpvTCXog, ^Açcúxoipávrig 
qõxtg èv i^Svòú^Lg 
6xQ€Í(ia6i navwxltpv 
xijfy dèúnoivav èQsiâêtg. 
30 2J(úq>Q(úv âi 0XQOvd'(úxà sXíyfiaxá fprjôiv èvxaxiiri^éva. 
'^Ofifjçog âh o d'av(ia0L(6taxog xãv õXQ&fuíxiOV xà [ihv 
xaxcíxsQa Itxa eivai (páõxsiy rjxoL Xsvxà xal [i^ Pefia^i' 
fièva ij nsnoíXiX^éva^ xà õh asQLõXQ.(ú(iaxa ^rffBa xaXà 
aoQipvQsa. 
25 31. n^âxoi â^ néçõai^ ãg q>7fitv ^HçaxXsiôrig, xal d 
xovg Xsyofièvovg dxçcíxag ètpeyçov^ Xva xóe^wv èxv V 
OxQáôvg xal svãq)siav. xòv ovv Kç^a Ttfiayóçav tj 
*'xòv èxToQXwog^ ãg tprfiL Oavlag o XBçiTCaxriftíxég^ 
Evxí(iov , o^ gi}AG) ®sfíL0xoxXéovg avéfiri ág fiaõiXéa^ 
30 xifiKOV *AçxaÍé(flèi]g^ ffxijvtjv xb IdaxBv avxà dvatpéçov^ 
0av xò xiXXog xeà xò p4yB%^ xal xXlvr^v açyvçóxoâaj 
sitByiílfB à% xal axQcí(iaxa noXvxBX'^ Tcal xòv tmoúxifci- EK TOX B 87 

6tç&vvvBiv. xal dal tò Cvyysvixòv açi^tov ixaXetto 
e 6 ^17$ ovros^ ròv fiaôilda ifvxayeyyvfíaç * ojíbq ovâevl 
ítç6t€QOv xóv^Ekktjfu&v èyévBxOj àXk* ovS* võxeçov. 
avxfi yaQ ^ rtf^i^ xotg úvyyevéóc ÕLStpvXixxBXO, Tificc- 5 
yÓQCf iihv yàç x^ ^u4d'7jva£pj rc9 Tíçoõitvvi^avxt fiaCiXéa 
xal (ucXiõxa xv^ri%'évxi^ xoOxo ov% vnrÍQÍB\ xãv di 
ytaQaxid'Bfiéwúv fiaõilst xovxtp xivà ano X'^g xçaieéii]g 
ànéúXBkkBv. ^AvxakxCàcç õ\ xfp Aáxfúvi xòv avxov 0xé- 
q>avov Blg (ivçúv fiáiffag ^Sfitl^B. xá d' ^Evriíioi) xoi- 10 
ccvxa nokkà ènoCBv^ xal ènl xò 6vyyBvixòv Sqiúxov ixá- 
f ksu êq>^ p ot néçCai xakBnãg IçbqoVj ág x^^g xb rtfi% 
õfi^ffvoíiévfjg xal úx^axBÍag èià xipf ^Ekkáda nákvv êúo- 
fLévTig. SiCB^i>B d% xal xkívriv avxá àçyvçónoda xal 
axç&iíviív xal õxfiv^v ovQavóifog>ov àvd-ivijfv tcoI d-çó- 16 
vov açyv(fovv Ttal ítcíxqvúov úxtáSiov xal çiákag ki- 
&oxokkrjft(wg %(fvfiagy xalãçyvçãg dh fLsyãkccg éxaxòv 
xal XQax'^Qag ãçyvQovg xal natõiõxag êxaxòv Teal naZ- 

A^-dag ixaxávj XQveovg xb éÍaxi0x''^^'^S^ X^Q^S ^^^ ^^S 
xà éittXfjÕBUc xa%^ iifiéçav diâo(iBV(Ov. oo 

32. TífánB^ai èkstpavxójtoÕBg x&v Í7Ctd"ri(icíxmv ix 
xrjg xakovfiévfig õípBvdá^vov nBnoiíj^évmv. Kçaxtvog 
yavQiõúav d' ãva(íévov0iv cd^' istfiykatõiiévav 
fiBÍçaTug q>ai>ÕQal XQÁ%BÍai XQtõxBkBtç 0g>Bvdá' 

BÍxóvxog xivòg xt;i/txoiJ> xçínoâa xrjfv XQajCBf^av 
dvôXBQaívBi ò Jtaçà xá úotpiASv^ Ovkmavòg xal kéyBi, 
T^qiiBçov éyà nçáyybaxa £|o,i| à^tça^íag. tco^bv yàç 
XQVX^ 6 xçéttovg; bI fií^ xr^v Aioyévovg paxxffçéav úvv 
xal xò nóÕB ã^td'iiáv ovxog xçíjtoõa nifOõijyóçBV^Bj 30 
b navxfav xçaxéí/ug Ttakovvxmv xàg naça^éúBtg xavxag. 
oxi ^Húioòog, èv KifVTtúg yá^a (xãv yàç yQaiifiaxi' gg £K TOT B 

^ãv Tcaldsg àico%BvãiSt tov noirjftov tà ênri ravxa^ álX* 
ifiol âoxet aQxata eivai) xçíxodag tàg TQccTtétccg (pri^í. 
xccl S^vofpâv í' 6 iiotHSixmraroç èv êpôóiip ^Avapá- 
Cscjg yçccípst ' XQÍTCodBg Bl6if[vé%^0(x,v nãiSív' ovrot Sh 
s O0OV sUxoiít XQsãv (isõtol vsvsfii^fiévan// xal iaáyei 
^(láXLôta if cct TçáTce^cci xatà tovg ^évovg âel èrí%'Bvto! 
^AvrvtpávTfig 

iitsX í' 6 TQÍicovg Yiif9'ri xatà xsiQàv r' síxoiiêv, c 
EvpovXog 

10 TQÍltO^Sg OVtOC iCévXB 60V 

xal nivxB. B, ítBvtrixoôtolóyog yBvijôòficcu 
^Ejtíx^ç^g 

ti âs tád* i0ti; B. ârílccdti xçlmyvg. A. xí fiáv, 

IXBc Ttóâag 
15 xsxoQccg; ovx Súxi XQlnovg^ àkk^ [èúxlv] olfiai 

xsxQáseovg. 
B. lext d' ovoft' avxà xçixovgj xéxoçág yB imv ixBi 

xóõag. 
. A. OiÕiíeovg xoívvv nox^ rjv, atvtyfiá xoi voBtg. 
20 *AQí6xotpávr^g 

xçiaB^av ^(itV Bl0q>BÇB 

xçBtg icóõag êx^ovõav^ xéxxccçccg ôb fi^ '%/n». d 

B. xal nó%'Bv iyá xfíxovv xçáxe^av Xntlfouat ; 

33. l9rt ê^og ijv iv xotg ÒBÍ^voíg xã êiftiáxopi xa- 
25 xaxhd'évxc XQoêíêo0d'aL yçaiifiaxBÍÕióv xi nBQiéxov 
avayçaçfjv xáv yeaçBúxBvaôfiévcoVj èq>^ co Bldévai o xl 
fiélloi otffov tpiçBiv 6 (láysiçog. 

AAMAUKHNA. Aa^aifxov f^ nóXBGkg ivdóiov 

ov6f]g xal i/LByáXrig itoXXol xâv aQX"^^'^ (léfivipncci. 

30 in:el di iíXbXCxov èv xy xáv AayiaõXTfvôv iúxt x^9? 

xò xoxxviifiXov xaXovfLBvov xal xáXXvifxa yBfúçyBtxut^ e 

tdifúg xaXétxai rò àxçódçvov Òa(ia0xfiv6v ^ ág õiáq>o^ EK TOT B 89 

çov xmv xccrà ràg ãXXag xciçccg yivo(iév(úv. xoocxvfitjka 
ovv èfSxi ravra * (úv aklog rs (léfivrjraL xal ^Iiticãva^ 

õtéqxxvov Bixov xoxxvfiijífov xal (iívd'i]g. 
"Akêlig 

xal yiip; èvvitviov oíofiat vtxritLxòv b 

eoçaxivai. B. Xiy* avtó, A. xhv vovv nçófSexe dij. 
iv rç5 õraSÍG) ráv ãvtayíúviúrcív [id tig 
êâóxsL 0te(pavovv yviivòg xqoõsí^ídv ... 
f 0r€q>ávaj xvktôrm xoxxvin^lwv. B. ^HQÚxlsvg. 
xáXiv ia 

ióçaxag rjdij nciítor* iúxsvaõfLévov 
iqvvotçov ri õxk'^v ojctòv (úvdvlsvfiévov, 
rj xoxxvfiT^Xov õxvQÍâa nsnóvcnv^ 
toiovrov ê%Bí tò fihmTtov. 
NCxavdçog * firjXov o xóxxvyog xaXéovõt.' KXsaçx^S >* 
ê^ 6 ycBçmatTitíxóg tprfit ^Poõtovg xal EtxBhátag fiçi- 
fivXa xalêtv tà xoxxviítiXay ág xal &€6xQirog 6 £v- 
çaxóúiog 
50 oçTtrjxsg PçafivlúLõt xaxafiqt%'Ovxeg Iça^s. 

xal jcáXiv * õôov iiiiXov pQafivXoio íjÔiov.* i0xi d% xovxo 20 
xò àxQodçvov [liXQÓxsQOv (ikv xy TCBçifpoQa xãv xox- 
xv(iiqXGyi/, xij d' éâcoâi} xò avxo^ nXrpf òXíyov ÕQtfivxs- 
(M)!/. SéXsr^xog õ' iv yXtiúúaig pçáfivXá q>rfttv ijXa 
xoTCKVjiijXa (ládçva xà avxà eivai' xà [ikv (láâçva 
olov fiaXóÕQva , xà õi fiçápvXa oxt BVXolXta xal xifv 3& 
fioçav ixfiáXXovxa^ r^Xa di oiov iiijXaj ág ^ri(irjxQtog 6 
h *I%fiúv Xéyei iv ixvfwXoyíoí. @s6q>Qa0xog âh Xéyei 
* xoxxviiTjXa xal oxoâtág' rothro d' iõxlv ãõitsQ ayçva 
xoxxv^TjXa.^ ^AçaçÁg Sk xoxxvfiriXsav xaXet xò dév- 
ÕQov^ xoxxvfLfjXov âh xò âxçóSçvov: ^{tptXog 6% o SI- zo 
ípviog (léõfúg (pijúlv eivai xavxa evxvXa êV€p%'aQXa 
BvéxxQtxa òXiyáxifOtpa. 90 £K TOX B 

34. KEPAi:iA. 0a6fpQa0xos iv tp xsfl tpvriSv 
' tdvov Sh ty qyóasi âdvõçov 6 xégaúóg èúti xal luyéd-ei 
ILsya' xal yàç slg sítcoúi xal téõõccçag TCi^sig avistai. 
(fvXXov dl Ofioiov êxBi xà t^g iiB0x£lijg, õxítKfòv âh 

h xal jca%vtBçov f q)Xoiòv â^ ofioiov ipt^kvQctj avdvg õh 
levxòv àitÍG) xal iisõTCÍlrj ofiounfj èx (ivxQáv àv^ãv c 
ôvyxsí^svov^ xfiQtáíhg, o âi xaçxòg ÍQvd'QÒg o^oiog 
âi^oúítvçm rò OxVi"^' '^^ ^^ ^By£d'og r^Xíxov xvafíog^ 
xlijy Tov díOffxvQOV fihv 6 jtvçriv úxíij(fógy tov^di xs- 

10 çáõov [laíaxóg. ' xal icáktv * xQáxai.yog ' ot õ\ x^faxaC- . 
yava xalovõLV, è%Bi de xò ^Iv fpvkXov xexa^iévov o^wt- 
ov ^sõJtíkyy icXrpf iist^ov èxstvog xal aXaxvxsçov ^ 
ytçofLTjxéôxsQOVyxín/ âh %açay^v ovx è%£í ãõjcsç ixst- 
vo. yivBxai d^ xò õbvõqov ovxb fiéya Xíav ovxb xaxv' 

i6 xà dh l^vXov jtOíxíXov, |ai/^oi/, Í0X'^Q^* g>lou>v ô^ êxsi d 
kBtov ofioiov (iBfSTCÍky [WvÓQQi.Çqv slg ficíQ'og &g inl 
%okv, xoQTtòv d* êx^i õxQoyyvkov {jkíxov ò xáxivog ' 
TCSTtaivófiBvog dê ^avd'6g xi iúxixal iitifíBkaívsxai' 
êX^L âh Xf^v ysvõív xal xòv X'^^òv ^Búiclkov' õvónsç 

20 áyifía fLB<Sstíkri âó^siB (lãkkov BÍvai/ ix xovxav yLoi 
õoxBtf q>rfiCv^ 6 q>Lk60oq)og xò vvv xbqÁ^lov xakovgisvav 
i(/^avílBvv, 

35. ^AúxkTiTaádrig dl òMvQkeavòg X'^i^^^éQac6v 
ttva xakãv dévSçov êtpn] ovxfúg^iv xy Bid-vvàv yg yi- 

25 VBxai fj X(^l^cct'^éQa0og y '^g r^ fihv ^í^a iúxlv oVfisyákTij 
àkV ovõh xò òbvSqov^ ãkkaxy $odj} túov^ 6 âl xaçitòg e 
xà iihv ãkka xávxa ofioiog , xovg õh nkBÍovt xQ^^^^I/i^B' 
vovg xaQ'óxv otvog fiaçvvsi xb xal ákystv xip/ xsg)akiiv 
xíd"i]õí/ xavxa 6 ^Jõxkrimáâijgy tprjõí^ (wc õoxBlkéysvv 

30 itBifl xãv ix^i,(iaixvX(ov. x6 xb yàç g>éQOV avxà ôévdçov 
xoiQvxov xal ò xkéov xãv êscxà xov .xaçnov ípayàv xê- 
g>akakyr]g yívBxai. '^QiCxotpávíjg EK TOT B 9j[ 

èv xotg oçBiSiv õ' ocvrófiat' avtotg rà fAifiaíxvV 

iípvêto TíoXká, 
&s6xe(inog 

rçoíyovúi (ivçta ouci nénova iiifiocíxvXa. 
Kçátijg 5 

^áw yáç iútiv mç^xà 
f xa tird'é* &6itBQ (i^^íov rj (ivfiaixvla. 

o dvxáfuvog (Svxáfiiv\ OQ^g^ q>éçBt^ 
o %(ftvog àxvXovg, 6 xóitccçog iicfLaíxvka. lo 

0s6ipçiee0rog ^ ^ xóiMC(fog fj tò ^l^íxvXov ^éçovõa tò 
id<úâi(iov.' 

oti ^Ay^va úatvQixóv tv âçãfia àfiq)tfiáXXêtaí atra 
Ilv^iov iTCoíriúev 6 Katavatog rj Bv^ávriog , ^ xal av- 
Tog 6 Pa0ikevg ^AXs^vdçog. is 

tprfilv 6 naçu rçS ^iqtoçi Aaçi^võiog , aolkà viietg 
oC Fçaixol i^vÕL07Cotst<Sd'S ág avtol ij òvofiáôavrsg rj 
jtçãtai evQOvtêg^ áyvoêtvs dl orv Aavxokkog 6 ^Piú(ia£(ov 
51 crçarviyòg 6 tòv Mv^çtõwtrjfi^ xal TiyQávip/ xaraycD- 
vi^õálisvog TC^àxog disxófuoev êlg ^IraXíav tò tpvxòv 2o 
Tovto ano KeQatííwvtog Ilovtixijg nólêcog. xal ovtóg 
iôTLv 6 xal tòv xaçTCÒv xakéôag xéça6ov ò^vv(n&g ry 
nóksi^ mg íôto^vôiv o[ ruiétSQOi Cvyyçatpêtg. nçòg ov 
^éípvog xíg tprfiiv^ àklà yi^ijfy TtafiJtókkot^ iviavxotg 
nfêõfivtSQÒg AivxóXkov ãvriQ iklóyLfiog ^íq>ikog 6 Ut- 25 
tpvmg^ yêyovmg xaxà Avúí^%ov xòv ^aôíkéa^ slg Sh 
ovtog xáv 'Aks^ávÔQOV âcaõóx&v^ (ivrjfiovsvsc xãv xs- 
çaaiiúv kéyc9V ' xà xsifáõux svôxó^xa sv%vkà okiyó- 
b TQOipa^ ix infx^v dh kaiifiavófisva svúxófAaxcc^ xakk£(ú 
õhxÁ içv^Qáxíffaxal xà iitkrfiia' slél yàç SiOVQTixixá! so 

36. SXKAMINA. oxí návxmv ànkág ovxíú xa- 
Xovvxiúv avxà 'Aksiavõçstg ftóvoL fióça òvo(iccíov6i. 92 EK TOT B 

úxfxáfuva õh ov tà àxò v^g aiywttiag ôi^^Çy ã rtvsg 
úvxónoQa kéyovúiv, aneç ot èmxáçioi èxi fiiffi%v xví- 
õavxsg úidriifi^ ióúcv ixl rov 9>t;rot;* Tcal vxò rov 
ãvéfiov xivwiiêva ivtòg THisçàv tffimv ovtiú jcéicova c 
h xal svcidri yivovrai, líákvúta dl Ís(pvQ(ov nvBvúivtmv^ 
ocal iâdÕLfia ág tò iv avtotg riçífta iffVXQOv xal rotg 
nvçBxalvovúi (isrà ^oõivov ilaíov xataitkaxtó^Bvõv 
èxl rot} 0TO(iáxov inixid^sõ^ai xal ovx okíya xaçí^yO' 
Qst0d'ai xwg voõovvxag. ^bqsi õh tòv xaçjcòv xovxov 
10 ^ alyvnxCa úvxáiuvog ano xov fyikov xal ovx cato rãv 
èTCixaifítíiúv, lAOQa Sh xà Ovxáiuva xal naç Ala%vX^ 
iv Oçv^lv ènl xov '^Exxoçog 

ávriQ d* èxBlvog ip/ íte^aíxêçog (lóç&v^ 
év dl Kçrfíúatg ocal xà xijg fiárov 
15 Xevxotg xb yàç [lÓQOiôi xal ^Bkay%lfiLOíg d 

xal ^iXxoTtçéitxoig Pçíd'Bxai xavxov xç^ov* 
2k>q>oxl'^g 

^ifáxov (ihv oílfBv XbvxÒv ávdx>vvxa úxãxwj 
SiCBixa (poivC^avxa^ yoyyvkov (lóifov. 
20 9ucl Níxavòçog Sk iv Fsiúfyvxotg ifiçcpv£ÍBí xal ove 
TCçóxBQOV xáv akXiúv àxçoô^env ^aívBxav, fíoçéf/v xb 
xakBL xò õivdçov aBi ág xal ot ^AXB^avdQBtg ' 
xal iioçifig, fj naiél tcíXbi iiBÍXiyfia véoiúi 
XQãxov ànayyéXXoviSa fiifoxotg {jÔBtav òxcíiffiv. e 
35 37. Oavíag â^ 6 ^Eçé^iog, ò*AQi0xoxdXovg fLa9^^ 
xi^g, xov x^g ãyçtag Cvxa^Uvov xaçitòv fi^óçov xaksty 
ovxa xal avxòv yXvxvxaxov xal riõiõxov , ora ^Bicav- 
%'Blri, yçáfpBi ôl ovxag * xò yuóçov xò fiaxãâsg l^fifav- 
^BÍúrig xi^g 0g>a£çag x^^g evxafLiváõovg õTCBQfiaxixàg 
90 l%€t xàg [óvxaiuváÔBig] õcayovàg xa^ãiCBQVTCo^aivov- 
oag xal ÕLatpvàg íxbv i^ad^^àg xal Bvxvfiovg,* n€tç-'{ 
%'évíog è\ afi(fwá q>tiúL úvxáfitva, a xaXovUtv ivioi £K TOT B 93 

fióça. £aXaiiívioi ôl tà avtà xavta ficciui' ^di^^nq^ 
ZQios Si o 'll^í&v tà ccvzà úvTíáyLvva nal (lóça , olov at^ 

iatçòg yçáq}€i ovt&g' rà âl úvxáfiíva, a xal iwqu ké- 
y£Z€tL^ £v%vka fiév èúxi fié0(X)g^ òlLyótçfHpa âi xal £V- & 
útóiiaxa xal avéxxQixa. iÕíwg õh tovrcov tà Svcafí^ 
52 sXiiiv^ag ixtivÍ0iS6u nvd'£QfLog õh [(ítOQêtj ãg fprfiiv 
^HyrfíavÕQogy xa%'^ avtòv zàg Gvxa^vovg ovx ivsyxêtv 
xccQstòv itãv stxoúiy xal ysvéúd^ai èmõifiiUav JCOÕayQi- 
xr^v xoúavzriv ãúzê ^^ fióvov ãvd^ag zp xád'êi èvúXjB- io 
^^at^ ikXà Tíal naíôag xal xóçag xal svvovxírvg^ izi 
Ô€ ywalxag. 7CaQi%£0Blv de ovzfú zò âeivòv xal aiico- 
Ugí^ òg zà òvo iii(ffi zãv xçofiátiov év€%£^fj[vai*^à 
avzá xá^Bv, 

38. KAPTA. ol ^AzzLxol Tíal ol akkoi 6vyyQa^>elg i5 
TtOLvàg návza zà àxQÓÔçva xaQva láyovóLVy ^EnixaQ- 
yLog da xaz* ^èoxiiv làg rjiistg ' TtaxvQà ZQcíyav 9cáçv\ 

h àftvyâáXag.* OtkvíXiog ^ àà xáçv á(ivyâákai.^ ^Hça- 
xXsav õé {fnfiiíf 6 ^Eq>B6tog ' xiçva èxákovv xal zàg 
ãiivydãkag xal zà viv xaúvávsia.^ zò êi dévâçov xa^ 20 
^va na(fà Uoq>oxkst ^ xaçvai fiakíat ze.' Evfiovkog 
^ q>t^yovg xi^a xaQV0ria/ xaksZzai õé ziva xal ^o- 
úzrjvà xáçva. 

39. AMTFAAAAI. ott aí vá^Lai á(ivyõákai âià 
livi^firig vfiav zolg Ttakatotg' xal yivovzai ovzmg iv 25 

c Ná^m zy vi^^ duífpoQOi ^ ágifiavzóv, g>ri0£, 7tBÍ^<o. 
9(fVVí.%og 

zovg Sh yoiupíovg 
anavzag i%BxoílfBv^ ãõz* 

ovx ãv èwaípi,riv va^lav 3) 

ãfivyõákfiv xazá^ai. « 

duíipoQOí ò^ÂyLvyôakai yívovrai xavKvTtQCf} zy vriCip. 94 EK TOT B 

xaçà yàç tàg àk^%6%'Bv xal ixípLfJTtstg $M xal jcatà 
tò axçov hcixafixetg. Accxavag õhUéXsvjcog ivrXcíú- 
aaig (pr^el xaXetv tà (laXaxàxá^a (i&uxi^çovg^ Tip^iovg 
0} tà ykvxéa xáçvcc. 'AfisQÍag õé fprfíi (ivxfiQOv rifv 
& èfivyâiíXriv xaXBt0d'ai, êxaxrtxtúTata âh nçòg norov d 
f& à^vyôaka 7tQ(>s0d'i6(i6vcc. EvnoXtg 
âíâov fiMaúd^cct vaiíag ãiivyâéXccg 
olvóv xs xívetv vai,t(úv á%^ âiiTcéXayi/. 
riv Sé rig afiTteXog va^ía xaXov^svri. Ilkovta^og âh ò 
Jo Xatçiúvevg tprfit na^à ^Qovap rá Tifisçiov Kaíõct^og 
vtó iatQov XLva vnsç^ávra návxag iv tá níveiv (pcn- 
çadijvai nçò tov ytotov jtQO'€õd'íovta nixçàg aikvyôá" 
Xag kévtê iiêi' aõna^ xíúXv^aXg jcç(HS6V€yxcc0d'ect ovdh e 
Jtçòg rò (iLXQÓtatov àvré^xs tov notov. aHiog ow rfv 
15 ri tr^g icixçótrftog õvvafiLg í^riQccvtLXfi xal õájtavog 
vyçãv ov0tí. xXijd^tjvaL âe ãfivyâáXag q)7i(ílv ^Hçcoõtavòg 
õ ^AXê^avâçevg Ttaçà tò èv tã (istà tò xXoqÒv áúnsçel 
dfivxàg ê%BiV noXXág. 

ovog Pecâí^SLg eig axvQa tçccyij(iát(ov 
20 qyrfiCnov ^iXr^yiístv, ' q)fiyol Ilavòg ãyaX^ia^ iprfíl Ni- 
xavdçog èv âsvtéçG) FêíoçyLxciv. 

Ztt xal ovâetéçcog afivyôaXcc Xéystui. ^£q>iXog 

tQ&yáXia líVQtlôag jcXaxovg iiivyâaXa. f 

40. '^Ort naçl r% TtQotpoQãg tov tóvov t^g ãfivy- 
25 õáXfig nã(i(ptXog ^Iv á^iot ènl tov xaçjtov fiaQvvevv 
òfwícog tá á(ivyâáXei>' tò (lévtoi âévõçov ^íXbí ns- 
Qt67tãv^ ãfivyõaXij xal çoâij. xal ^AQxCXo%og ' ^di}g ta 
xaXòv ãv9'og. ' ^AçíútaQxog S% xal tòv xaçnòv xçtl tò 5 J 
ôêvdçov òfwííog TCçoipsQetai xat* ò^êtav tá^iv. 0iX6- 
30 ^€vog d' àiup6t€Qov nsQLúna. EvnoXig ' 
àitoX^ fis^ vai (là tfjv ã(ivydaXrjv. 
AQiCtofpávTig EK TOT B 95 

ays vvv tàg áfivyâaXãg Xafiòv 
tcí^àl xccra^ov r^ xsipaXy õccvtov Xíd'OD. 

ãfivyõcclij fqg /íi/^òg àyad'òv qxÍQfiaxov. 
aXloi ês ãfivyõalàg ág xakág. Tçvgxov âh êv âtrtxij |& 
b TCQoacsâía âfivyâáXrjv (ihv ròv xaçTtòv fiaçéfúg , ov 
fjiiEtg ovÕ£téQ(úg àfivyõaXov léyo^ev , ãfívydak'^ ôh tà 
dévâça xrrjtixov Tcaçà tòv xccçtcov Oírcog tov X<oíQcí- 
xryçog xal ôià roiko nsçiajtfxiiísvov. oti náii<pvlog êv 
yk(Á60aig (MvxtiQopáxrai/ yi/cíl xaXsZO^ui tòv xccçvo- i» 
xatdxtriv varo tàv Aaxcívfúv àvrl tov ãfivyâccXoxatcC" 
xxriv' (wvxrj^ovg yàç Afíxan/sg TcaXovCc tà àfivyâaXa. 

41. TOrt novrtxfSv xccXovfiévcDv xaçvíov^ S XoTtificc 
rvvsç òvo(ieí^ov0i ^ (ivrj^vsvsc NíxavÕQog. ^Eç^iávaí^ 

c õh xal Tí^xidag èv yXoiaaatg jdiòg fiáXccvóv q>fj(Jt is 
xaXst0d'€ct tò Jtovttxòv xáçvov, t • 

^H^axleiôrig dí 6 Taçavttvog tv^et nóxsQOV TtQO- 
7caQat(d'6úd'aL âêtrà tQccyrjfiata^ xa^ccneç êv tiOi vÓTtocg 
rãv xçLtà tip/ ^Aúíav xccl tfiv^EXlúâa yívetatj tj ov, 
ãXXà fisrà to detnvov. iàv [ihv otn/ fisràrò SbÍtcvov^ 20 
(fvfifiaívet jtXeíovog tçoípfjg n:aQsvâvo^BV7^g êv tij xoi- 
Xía xal totg êvréçoig xà êTtstúçsQÓ^isva xáçva x^Qiv 
xfíg TCQog th tcívbvv oç^iig êfiTcXêxófisva totg OitCoig 
ê[i7tv6V(iatcí(S6ig xal (pd'OQàg tijg tQOtpfjg jcaçaifxevá-' 

d ^€iv^ õtà tò n:aQaxoXovd'Ovv avtotg êntitoXa^tixòv {pv- 25 
Hei xal õvúxatéçyaôtov ê^ èv àiCB'^íai yévovtat xal 
xoiXíag xataípoçaL 

42. Tà è% aiivydaXa, (pi^l ^toxXrjg^ tçóipifia fuév 
êõti xal svxoíXia^ d'£(fiiavtixà âh õtà tò ix^iv xêyxç(S- 
âeg tt. XvTCBt d' rjttov tà x^^Q^ '^^'^ ^tiçãv xal tà 3a 
fiepQêyiiéva tâv a^QÓxcJV xal tà 7CBq)Qvyfiéva tãv 
à^áv. tà õh fiçaxXBcattxà xaXovfiBva xal diòg páXa- 96 EK TOT B 

voL TçétpSL yâv ov% ò^ioítús xots ã^vyâilovs 9 êx^i' àé rt e 
xeyxçáõêg xal èjtmoXacftixóv ' tcKbííú d\ fiQG}d'6VTa 
^açvvsv trjv x€q>ak'qv. r^xov d' èvoxkel xal tovtav và 
X^(OQà tãv iriçãv, tà ôe jcsçCíxà 7ug>alaXyixÁ luév 

5 iúrcv ovx rjftxiyv xàv ^lòg ^aXivtov^ xçétpei, d\ ikáklov, 
fpáçvyya xçaxvvêv xal 0x6iia ' òitxri^évxa à\ àkvnó- 
xsça yívexai' âíax(x>(fBt õh (uiívôxa xàv xaQvcov 
iúd'ió(isva iiaxà ^liXixos. xà dh jcXaxéa q>võ4úSé0xaQÁ 
ióXLV^ àkvnóxBQa de xà éq)è'à xàv àfiàv xal Jta^çvy- 

10 iiév&Vj xàôl JtBg>(fvyiiLÍva xàvàfiàv. ^íXÓxlims d^ èv f 
xolg Ttsçl xQoçíJQ g>ijú£ ' xò TtXaxv xal xò Tcaíovi^evov 
ôaçÕiavòv õtxSxaxÍQyaiSxá èoxtv (0(ià nivxa xal õvú- 
dváXvxa^ xaxsxófLSva vnò xov g)Xiynaxog èv xg xoi- 
Xía xal iSXQvq>vóxT]xa ixovxa. xò õh tcovxlxqv Xijcaçòv 

15 xal dv0xaxs(fya(Sxov. xò âl áfLvyÕaXov r/xxov õvúxaX" 
é(fya0xov' (payóvxsg yovv TtXsíova ovx ivoxXovfi6d'a' 
Xvna(fàtB^á xe tpaívaxav xal ãvadíâmõc %v^v yXvxvv 
xal XvjcaQOv/ ^íípiXog d' 6 JSítpvMs ' xà xáçva (q>i^l) 54 
xà fiaúvXixà xsçaXaXyij èfSxv xal éiccxoXaúxcxú. xovx(úv 

20 õl xà àitaXà êxc xal XeXevxaõiiéva svxvXóxeça xal 

xQsíxxova VTcáçxBi'^ xà d^ èv xotg izvotç ipçvyó(ueva 

òXcyáxQoq)a. xà õi àiivyõaXã èôXLV ovçrixtxà xal Xb- 

'jtxvvxLxà xal xad^açfXLxà xal òXiyóxço^a. xàv yiévxoi 

xXíoçàv xaxoxvXfúv ovxmv xal àxffO^íoxéQíúv aoXifpiãX' 

25 Xov (pvúcodéóxêça xal èniTCoXaúxixàxBQá èiSxi xà ir^çá. 
xà dl à%aXà xal xXijçri xal XsXsvxaúiièva , yaXaxxcíâxj b 
ovxa , svjxvXóxeQcí ècxt. xàv âl ^i^çàv xà d'Í6La xal 
xvxcçux àicaXà ovxa BVBxxQixáxBgi èúxi,. xà Sh xov- 
xixà xáçva xeçaXaXyij^ rjftxov d' èiciicoXaúXíxà xàv 

30 fiaúiXixáv.^ 

43. Mvriôíd-sog d' 6 ^A^rivalog èv xà XBçl èâe- 
iSxóv ' xàv svfiotxàv {(pi^l) xaçvíov ^ xaCxávíúv^ àyL- EK TOX B 97 

^potsç&g yà(f xaksttai^j õvúitantoq [ihy ti xat6ifya(SÍa 
ty xoi,kícç xal qyvCcídrig ^ xéíl^íç ylvsxaiy TtaivvBv d% 
ràg ê^êig^ èáv zug avtãv XQatTqay. tà dl àyLvydaXa xal 
rà ^çaxXsmtíxà xal tà nsçOixà xaçva xal xaXka .tà 

c toiavta %bIqíú èútl tovtC9v. X9V ^^ lii]ôhv oka)g tijg s 
toiavtrig iõéag cctcvqov Í6d'íeiv i^ca tãv xXcDçáv ãiivy" 
8áX(ov , àkXà tà pukv sil^siv tà Sh q)(fvy£ív, tà (ilv yàQ 
avtãv iúti KmoQàty ^võBíy xad'ájssQ ágivyâáXai ts 
at %ifiçal xal ^vòg fiikavov^ tà Sh úxXriçà xal 6tçvg>váf 
xad'á7esQ ai ts fptiyol xal nãv tò toiovtov yévog. tãv lo 
ow XixaQãv àg)aLQBttav tò Xínog ri ítvçc!}õi.g * êútL yàç 
tovto tò xaÍQi^tov ' tà âl OxXijçà xal 0tQvg>và jcsnaí-- 
vstcUy èáv tvg oXíyipxal iiaXaxã scvçl %^ritai.^ ò õi 
^ttpvXog tà xáútava xal úaçdiavà fiaXúvovg xaXst^ 
sívat Xéytov avtàg xal ^oXvtçóipovg xal epxvXovg^ 15 

d âv0otKOvoiirjfcovg âh õià tò iai(i6VSLV tã õtogiáxp' tàg 
õl qíçvysiúag àtqotpfotBQag (isv yívB0d'aiy Bvoiocovo(iilj' 
tovg õé' ràg õl éilH}fiévag ènxvBVfiatovv [iàv r[tt0Vj 
tçéq>BLV õs tovt(úv (lãXXov. 

XÓSCL^V xáçvÓv ts 20 

EvfioBBg, páXavov âi (istB^stSQOL xaXéúavto . . 

Níxavâçóg (pijacv 6 KoXoqxáviog iv FBCoQyLxotg. '^(i- 

q>ÍXoxog ôi aiicota xaXBt tà xaõtávBuc ' oTtov âh yívatai 

tà xáçva tà Civfoicixi^ tavta ãévÕQa ixáXow anona.* 

e 44. EPEBIN0OI. KQcífivXog 26 

xXfúQÒv èçé^iv%'óv tiva 

èxottáfiv^ov xBvòv oXtag. tQaytnia õh 

êctiv ni&i^xov tovto õ^tcov âvútvxovS' 
"Ofir^çog 

&(f(ú0xov(Stv xva(ioi iiBXavóxçoBg rj èQB^LvQoi. 30 
SBVoq>áv7ig o KoXotpcívLog iv naçmàíaig 

Ttàç av(fl xçil toiavta Xéysiv ;i(£^ftcSi;og iv ãçrjj 

ATHENÂEUS. I. 7 98 EK TOT B 

èv xlívfi fialaxy xataxêí^iêvav, ifLJcXsov ovta^ 
nlvoíncc yXvxvv olvov^ vjeotQijiyovj!' èçsfiívdiyug ' 
xÍQ 7tód'6V elg àvâçiSv; noUa xoi êrri èfSxl g>é' 
• (fiõve; 

6 nviUxog rfi^* od"' o Mijdog àipíxsro; 

XQViSBLOv içéptv&oi èic^ àíÁvtúv èfpvovto. 
&€áq)çccúrog â* iv q>vti7cotg tâv é(f£fiívd'iúv tivug xa-- 
Xet XQiovg, xal Ilíúq>iXog 
10 6 naxiiq ^ xavxrig aoXv yi^éyitíxog èõxi 

xQihg èçéfiivd^g. 
Oavíag d' iv xotg yesçl qyvxãv (prfií ' x(fayi^fiaxog êx^i 
Xeíçav ànaXà [áv ãx^g xvafiog iQéfiívdvg, ^ijçà di 
iq)d'à xal tpçvxxà úx^dòv xà JtXêtôxa.* ^AXs^ig 
15 l6xi,v àvriç (lot Jtxoxóg^ xáyà 

yçccvg^ xal õvyáxriQ^ xal natg v&g 55 

OT^' V X9V^'^V^ jcdv^* oí Tcávxeg. 

tovxcov ot XQstg (úv deinvov^iev^ 

õvo í* avxotg 6vyxotv(ovov^sv 
20 fíálrig (iixçãg. g>dvyy(yvg í' aívfiwg 

d'çipHyv(isv èjcàv (iriâsv í^x^^ftív' 

XifàyM õ* âõixcav fj(i(Sv ovxG)v 

yíyvsxai àxçóv. xà fiéQti í* fifiSv 

X^l õvvxa^ig xov fiCov iúxlv 
26 xva^g d'éçfiog [láxavov] 

yoyyvXlg iúX(fog l(íd'vçog <priyòg 

fioXfiòg xéxxi^ êQéfiívd'og ãxçàg 

xó xs %'Bioipavhg (irixQãov èfiol 

(leXéâfiii' iffX^Sy 
30 fpQvylag svçriiLaxa Svxijg. 

9sç€X(fáxfig b 

xaxsQOvg noiffiBig xovg èçsfiivõíyug Bv9'i(og* EK TOT B 99 

TcáXtv 

m 

tçayàv ÍQspívd'ovg án:EXv£yi] Jt£q)(fvyiiévovç. 
jJtfpLÃog õé q)ij0iv ' ot ÍQéfiivdi)L âvõTtajcrot úiirixTtxol 
ov^r^tíxol TCvevfiatixoL' xará õs zlioxléa ÍvikotltcoI 
r^g daçxog ' XQStttovg â ot Isvxol tãv fisXáviov xal s 
yev^o€vÔ6tg j xal ot iicli^úiot rãv ksyofuévtov xçeíçi^v^ oZ 
Tê xk<D^l tãv ^riçãv xal otàTCofiefiçByiiévoi tãv à^çó- 
X<úv. otv IlocsíSãvog evçsfia ot íqíPlv&oi. 
c 45. ©EPMOL rAXs^tg] iir^ ãçaõi 

listà rãv xaxãv txoid'* o rovg d'éç^ovg çaycSvy lo 
iv rã TtQod^Qp rà Xé^ifiad'^ ortij xaréXcTtev^ 
àXl ' ovx aTCBnvíyri xaraq>ayciv. yLakiúra íi . . . 
KXsaívBtog fihv ovx iâi^dox^ o?d' ore 
6 rçayixòg avrovg ' ovõevòg yctQ nãnors 
ãnsfialev oótcçíov léTCog' i& 

ovrcog ixstvóg iúriv BvxsQtjg ávi^ç, 
Avxóg>Q<ov í* ó Xalxiâsvg ivúarvçvxã dçá(iarij o inl 
d xaraiLOiXYfiSi êyçail^sv slg Msvédruiov ròv fpiXó^ofpoVj 
âtp* ov 71 rãv içsrçLxãv (pvo(iá0d'rj aiç€0ug^ âta0xci- 
xríov rãv q>íXoú6q>cyv rà õsticvá q>ri6i 20 

xal âri(i6xoLV0g ítcexÓqsvúb âatlfiXfjg 
d'éQ(wgj nevYjft&v xal rçixXivov úviiitórrig. 
^Cq>vlog 

ovx ècriv ovShv réxvtov i^íoXéúrsçov 

rOV TtOQVOPoÚXOV' 25 

xará rr^v odòv ytcalstv nBQi%arãv povXo^at 
^óôa ^atpavtõag d'£Qiioxvá^ovg fSréiupvXa 
e anXãg aTtavra (laXXov rj ravrag tQéçBiv, 

xal 07i(iB£aj0at , (pri^i, rò d'Bç^oxváfiovgj inal xal vvv 
ovr(ú XéyBrav. TIoXéiLcrv âi qyrfii %ovg AaxBÕatiiovíovg so 
rovff ^éçfiovg XvõiXatâag xaXBtv. GBÓtpQaúrog dl taro- 
ÇBt iv alríoig q>vrLXOtg Srt d'sç(iog xal oçofiog xal içé- 

1* 100 EK TOT B 

Pivd'oç ftói/a ov ^(úoxkaL tàv xsõqÓtcíúv, dià tr^v âçt- 
^vrrita xal nLXQÓttita, ó ê* ÍQéfiivd'og, q>rfií^ iiéÁ,ag 
yívetaL õia(pd'€iQ6(i€vog. yív£0d'ai õh kéysi xáfiicccs iv 
totg èQspívd'oig 6 avròg iv t^tstáçtp f^gavt^gxçay-- 

b (latsíag. ^íq)iXog d' 6 Sífpviog ro^ç ^éçiiovg ^riõlv f 
slvaL úfLfixtLXOvg xal 7tolvtQ6q>ovg , [láXiúra di tovg 
iíã nlstov aTtsyXvxaõ^évovg, õiò xal Zrivcyi^ o Ki- 
TLEvg úxXijQÒg ãv xal náw dviitxòg TCQog tovg yvíOQÍ- 
ftovg, ítcsI nXetov rov otvov úTcáúag fiõvg iyíveto xal 

10 p,sílLxog, TCçòg roifg TCvvQ'avofiévovg ovv rov tçóxov 
rr^v diatpoçàv êkeys xò aurò totg d'éQiiOLg náú%BLV' xal 
yàç èxelvovg tcqIv ÕLa^Qa%r(ifai nix(forátovg dlvai, tco- 
ti0%'évtag ô% yXvxstg xal jc^úrivsõtátovg, 56 

46. ^ASHAOI. AaxBdat(i6viot iv totg deíitvoíg 
15 totg xaloviiévoíg xoicfáv âiõóaút tçayi^fiata 0vxá rs 

^rjçà xal xváiiovg xal ípaúiqKovg %k<xiQOvg' [(StoQst lio- 
léfimv. *E7tíxcc(f(iog 

g)aiSfiXovg q>àys %'ãiS0ov^ at%^ o ^t4w<Sog (p^Xy. 
^fjfii^Qiog 
20 i} 0VXOV ^ q)á0fiXov '^ totovtó tv. 

47. EAAAI. EvnoXig ^ úriTcCai dçvnaiCBtg t iXãat! 
tavtag^PGíiiatoí õçvTCTCag Xéyovúi. díçtXog dh fprfilv b 
6 2íq>vLog tàg iXáag òXi^yotçóipovg eivai xal xBq>aXaX- 
yBtg, tàg dh [leXaívag xal xaxoõtoiíaxcatéçag xal fia- 
is QvvBLV trjy XBípaXrp^^ tàg dl xoXvfifiáõag xaXoviiévag 

Bv0toiiaxfOté(fag Blvai xal xoíXíag útatixág^ tàg Sh 
9'Xa0tàg [isXaívag BV0toiiax(Otéçag eivai. (ivfi(U>vevBi 
tôv d'Xa0t(Sv iXatSv ^AQiútoq>ivrig ^ d'Xa0tàg ítoiBtv 
iXáag.* náXiv 
M ov tavtóv Í0tiv aX^âeg xal 0téfifpvXa. 
xal (íBt* òXíya 

d'Xa0tàg yàç eivai xçetttóv i0tiv àXfiádog. e EK TOT B 101 

^AçxéõtQatog èv rg ractçovofita 

fv0al xal ÕQvjtsxstg xaçccxeíõd^cnsáv ôoí ikatai. 
âúxs Maça9'ãvos tò Xoiicòv Í7t* àyad"^ fiffii/ij- 

liévot 
jcávxsg i(ipalov0iv ãêl fuiçad-ov eig tàg aXftáõagy s 
iprfilv^EQiLLTCXog. 0tli^iiGív çijalv * TtLzvçíõsg xaAow- 
. TttL aCg)avkai iXãm, õrsfiqyviíâBg âh at (lélatvcci. ' KaX- 
Xifiaxog d' iv tij ^Exaljj yévri Haãv xataléysi ^ yEÇ- 
d yéçv\uov nítvQÍv ts.* ãXeyav di xàg ÕQwesjCêlg èXíag 
xal i6%ãSag xal ysçysçifiovg^ Sg q>ffii Aíõv^g. xal lo 
Xççlg ih rov ípáúxsív éXáag avtò xad'^ êavtò iXsyov 
ybóvov âçvTtsxstg. TfjXexXeíõrig 

^vyysvéú^aL ôià XQOvav ft' iXináçu 
dçvTtenéôt ^á^acg xal âiaúxavêixiõai, 
^AQ-rii/aloi S% tàg tBtçiiiiiévag iXáag Oré^vXa ixáXoWy is 
Pçvtsa âi tà vç)' rjfiiSv 0Téfig>vXa^ tà èxméó^ata trig 
õtatpvXi^. naçà Sh tovg fiótQvg ysyovsv fi qxovi^. 

48. PA^ANIAES. avtai xéxXrjfVxai Stà tò (a- 
e dé&g g>aívs0d'ai. xal ixtsrafiévaig õ^ xal xatà 6v0tO' 
Xr^v Xéyarai ícaçà ^Axtixotg. Kçattvog so 

tatg ^ag>avt0i Õoxst^ totg d' aXXoig ov Xaxávoíg., 
EvTtoXig 

^atpavtdêg ajcXvrotj úrpílai. 
ori Sh tò anXvtov ènl tãv ^aq>avíd(ov axovsiv Õ€ty ovx 
Í7cl tâv órijcimv^ dfiXot^Avtiq>ãvfig yQáq)G>v u 

vrjttag^ úX^^óvag^ xáçv* ivtQaystv^ &\ iyxçídag^ 
^ag>avt8ag aTcXvtovg^ yoyyvXídag^ XWÍ^Mn/, iiéXv, 
Idlmg d* otnrcog ixaXovvto anXvtov ^aípavtõeg^ ag xal 
f Q'at$íag wvó^^ov. ^SQSXQatijg 

(ag)av£g r' anXDtog vTcáçx^i m 
xal %'BQixÁ Xovtçà xal taçíx"^ nvixtà xal xaçvxij. 
tmoTcoçcõtixãg í' sfyfixs UXitíúv iv^TneçpóXp ' q>vX • 102 EK TOT B 

kíov 71 ^aq>avldi,ov.^ @e6g>Qa0rog í' ivtotg Tceçl g>v- 
rãv yévTj ^atpavlôiBV fprfilv slvtu névxBj xoçLvd'£av 
Xevod'a0Íav xXscavalav àiitúçéav ^ímt£av. xalstií&ac 
Õi vjtó rivfov triv XsLod'a<Síav %'QaH(av ' ykvxvtátriv 
( d' elvav tiiv fioLCotíav xal rã õxiifu^tc útgoyyvkriv. 
axlãg 9d^ tpriaív, (ov iúu keta rcc q>vXXa^ ylvTcvtatai 
el0í, KaXXÍag õ* Í7tl f^g ^atpavtâog et^rpes t^i/ ^á(pa^ 57 
vov, nsifi yovv t^^g aQxaLÓtrjtog r% nG^Lipõlag Síe^iáv 
fpriúiv 
10 èxvog nvQ yoyyvXideg ^ãçavoi ÕQvasnstg èXccfqçsg. 
otL õ^ ovtfú tàg Qag>avtâag stQrjxs â'^Xov *AQi0toq)ãv7js 
noLst Ttsçl rrjg roiavtrig âçxacótrjtog èv ^avaíúv yQÍ- 
q>(úv xccl avtòg xal Xéydv 

6 x^^Ç^S ^' cÍqx^^'^^ ^*^ èvaíl;áii£vog dóaciõag xccl 
16 0tQ(O(iar6âe6[iaj . 

õi^cciíaôx^^^^^S ccvtòv (SxbXííSiv xal g)v0xaLg xaí 

^ag)avt0iv. 
svteXig õl 0g>6d(fa ãâ€0(ia ri ^aq>avíg, '^ftç)^ b 

o0tcg ãyoQa^CDv oiIh)v . . . 
30 i^òv ànoXavBLV Ix^ixov ãXfjd-ivãv 

^afpavtdag Í7tid'V[i6t itQ£a0d'at iiaívetai, 
49. jiQNOl. MvTfiíd-sog o ^j4d'fjvatog iatçòg iv 
tá jcbqI ide0tcív Ò0ZQaxídag xaXst tãv xávmv tovg 
scvçiívag^ êtv Sh xcívovg. ^coxXijg d' 6 KaQV0ZLog nv- 
25 tvLva xáçva. 6 dh Mvvõtog ^AXe^avâçog stitvtvovg 
xcívovg. &£6q>(fa0tog âl tò [ikv dévÕQOv nsvxriv ovo- 
[Mct^if ròv âl xaçTCÒv xãvov. ^Iienoxçátrig õ% èv rã c 
xeçl íctiõávrig^ o èx rotJ fi[i£0ovg (ihv vo%'avBtaij iyjc 
ÍVÍC9V õ^ xal oXov, xoxxáXovg' ot noXXol Sh Ttvçijvagy 
90 dtgxaVHç6dotogyOtav7eB(fltov novtixov 7ca(fvov Xéyrj. 
q)ri0l yàç * nvQÍ^a d' íxbi^ tovto èitàv yévrirm Tcéjtov. 
jdíípiXog õ* 6 Sítpvióg q)fi0iv ^ ol 0tçóficXoi 3eoXvt(foq>oi^ EK TOT B 103 

xiTíol âià rò l%Eiv naQB^ns7tkByii,évi)v rò ^r^i/vàdeg! 
Mvtioíd'êoç õé fprfiv Xiaíveiv avrovg to óáfLa tíoI nçòg 
d svnsijfíav àXvnovg eivai , vxÍqxbív Sh jccà avçíjtíxovg 
Tcal ovx ig>sxuxovg xoiXíag, & 

50. Í2IA. ^Aval^ayóçag èv totg 9v6ixolg rò xaXov- 
lisvóv tpTioiv Qçvi%'og yaka xh èv totg ipotg slvai Xev- 
xóv. £ang>ò d' avtò tçaívlXáfifúg xaXêt ' g>atfJc âiq 
nota Aiqâav mov sv(f7jv/ xai náXiv ^ àím xoXv Xsv- 
xóte^v.' Asa á' ígpi^ ^E%íxaQikog ' ma %avhg xàkBxto^ lo 
QÍdeyv nBxarjfifãvJ' £i[ici}víârjg èv õbvxbqcí) láfiPíov 

olÁv XB %7{vòg âaov iiatavõçíiw. 
e dià XBúúÓQmv d^ avxà nçoBV^qvsxxàí 'Ava^avâçíôrig 
dáçía BliCfÁv. xai "Ekpmjcog 

õxa^iváçiá r' oí^i/ot; (ivxçà xov q>OLVíxixoVy is 

àaQia, xoLavd'' bxbqu xoXkà nalyvia. 
"AkB^ig à\ fjfiíxoiiá Ttov dãv léyBi. áà da ov iwvov 
ãvBfuata èxákovv^ àXkà xai vnifivé^i^ia. ^Açiúxo^pávrig 
* xíxxBL nçãxov vnr^véfiiov àòv vv%^ ' èxÁkovv 6\ xaX 
xà vvv xáv olxiãv naç* rniZv xaXovfisva vxsçóa pa 20 
fpi^l KXéaç%og èv ^E^iúxtxotg, xifv ^EXévtp/ fpáúxcjv èv 
xoiovxoig olxriiuíúi xçBipoiíévfiv âó^av àiCBvéy^aiS^ai 
í jcaçà xoXXotg ág è^ ^ov bIki yByswrnièvri^ ovx. 6 bv õb 
NBOxX^g 6 Kçoxún/LáxTig èfpri ano r% õsX^qvrig nBtíatv 
xò mòv è^ ov xfjv 'EXèvriv yBwrjd^^ai' xàg yàç 0bXij- 25 
víxíâag yvvatxag áoxoxstv xal xovg èxat yBvvioiíévovg 
nsvxBxaLÔBxanXaõíovag í^iiãv slvac, ég ^HQÓâ(ú(fog 6 
'HQaxXBmxiig ÍõxoqbL ^Ifivxog âh èv ndfinxp fiBX(5v nBçl 
MoXioviõãv ^0í 
58 xovg XB XBvxínnovg xóçovg to 

XBXva MoXióvag xxávovj 

ãXtxag lúoxBfpiXovg êviyvíovg, 104 £K TOT B 

ã^otéçavg yeyaátag èv àéo} 
aQyvçép. 
"EqujtTCog 

Etçtcí t(fayi^[iad'^ ^€ ytvçafAOvg a^irig 
b ípôv éxatófifiri^ Tcávta xavx^ èxvavo(iêv. 

mãv Sh ^oqyifftãv [ivij(iovsvsl Nixófiaxog 

ovfSldiov yàç xataXijtóínog xov natçòg 
ovxG) úvveútçóyyvla TcàisitÓKXvúa 
èv (iriõlv òUyoig^ Sútcbç áóv rig ^oq>ãv. 
10 xrivsCcyif d' ááv''Eçvq>og 

Áà Xêvxá ye b 

9ud fisyála' %rpfSí iútív^ Sg y ifiol âoxst' 
ovtog õi ^rfii tavta xr^ Ai^âav xbxbIv. 
^EicaívBxog Sh xal ^HQaxlBÍõrjg 6 JSvçaTtóôtog iv 'Oifaç- 
1» xtrtix^ xáv àóv (paul nçcnBVBiv xà xàv xamv^ fu%'^ 
a Bivav xà, xijvaXíúnéxBicCy xqtxa xaxakéyovxBg xà òçví- 

51. nponoMA. xovxov ípifiõl ^BQíBVB%f^évxog o 
xáv ÕBÍxvfúv xa^iíag -OvX^iavòg iíprj bí XBtxac xaça 

20 xivi xò nQÓJtofia oinrai xccIov(ibvov ág iwv fi^Btg q>a(iév. 
xal iijxovvxíúv TtãvxcDv^ avxó^y iqyq^ iyà i(fã. ^vAap- 
Xog 6 *A%^atog rj NccvxQccríxrig èv olg o Xóyog ètíxiv c 
avxá nBQÍ ZtiXã xov Biévvóv fiaútléwg , og ènl ^évuc 
xaXéfSag xovg xáv FaXaxàv fjysfióvag ènkfiovXsvõag 

26 avxolg xal avxòg âiBipd'áQfi^ q)i]iflv ovx(og ^ Bl(ivi^ft7iç 
Bvxvx(S*XQ6no(iáxixçòxov ÕBÍievov TCBçutpéçBxoxa^^ 
mg BÍ(6d'Bt xò nçàxov.* xal xavx* BÍicàv o OvXfCiavòg 
yxBt ncBtv èv ifvxx^çi , áféõXBvv éavxòv ipÍ6xmv âut 
xò êxoíiiGjg àiCBfivfj(iovBvxévai. r^v dl xãv èv xotg nço- 

so noyLaCi , q)7iúlj ytaQaúXBvaiofiévmv aXXa xs xal d^ 9ucl 
xadxa. \ 

52. MAAAXAI. 'Hõíoâog d EK TOT B 105 

. oi;^' 060V iv (laXãxy texul iúq)OÕék^ y^éy ovBiaç. 
rovto ãxTixóv. èy& õé^ fprfiiv, iv xoXlots^ ãvzLyçcíípoLg 
€vçov tov ^Avxitpávovg M£vmog õià rot; o yeyçafãjiévov 
^ ZQcíyavtêg (wlóxijs ^iíccv.* xul ^ETtíxaçfiog ' nçaircB- 
çog ãytúyê fu>Aó%CKç. ' 0avíag ôh iv totg q)Vtixotg q>rfíL 6 
^ tiig rifié^v (laláxVS ^ (íTtSQ^tLTíòg tvscog xaXettai 

e xXaxovg, iiiq>BQrig (39 avzá ' tò (ikv yàç xtsvãdeg àva- 
Xoyov xad'á3tsç ij tov nkaxovvtog xçrpcíg^ xaxà (idôov 
õk tov nXaxowTíxov oyxov tò xévtçov òfupaXíxóv. xal 
XêQtX7iq)d'SÍ0ijg f^g xQf^yttdog oiioiov yívstat totg ^a- lo 
Xttttloig xsçiysyQafífiivoíg ixívotg/ 6 õh ££q)viog ^i- 
q>cXog tõtOQBt Ág ^ lucXãxfl Í0tiv evxvXog^ keavtixii 
àçtfiQÍag, tàg inmokaíovg àxoxçívov6a ÕQífivtr[tag, 
ixitijÕBióv tB Blvaí fpnúLV ctvtrp/ totg tãv VBtpçàv xal 
f^g xv0tB(úg içs&Lúnotg, Bvéxxçitóv tB slvat fiBtQÍa)g i& 

f xal tçóçifbov, XQBÍttca õh tip/ àyçíav f^g xtptBvofisvtig, 

"^EçfiiJCTCog d' ó xaXXifiáxBvog xal sig tij^v xaXov(iévi^v 

tpYfílv aXiiiov nçtíõitL tB ãdvilH)v ififiáXXBõd^aí tr^v ^a- 

53. KOAÒKTNTAI. Ev^õrifiog 'jídifivatog iv rç5 20 
TtBçl Xaxávcov õixvav Ivõtxipf xaXBt t^v xoXoxvv- 
tip/ õíà tò xBxofi{0d'aL tò 67céQ(UX, ix tr^g ^Ivõixiig. Mb- 
yaXoTCoXttai õ^ avtrp/ úixvhvíav òvoiiá%ov0i. ©Bo^pça- 
útog õ\ tãv xoXoxwtãv fpTfilv ovx Blvai iv népSL 
Idéag^ àXX^ Blvai tàg ^v fisXtíovg tàg õl x^^Ç^^S' Mi}- 2& 
59 vóõayçog d' 6 i(fa6í0tçátBiog , ^Ixbúíov fpíXog ' táv xo- 
Xoxwtãv (q)fi0lv) i^ (ihv Ivôi^xi^y fi xal avtri xal úíxva, 
íj õh xoXoxvvtfi. xal ^ fiW Ivõixi^ xatà tò xXBtotov 
Bil^BtaL, 71 dl xoXoxvvtri xalòntãtav.^ axQt^ Sh tov vvv 
XiyBô&ai naçà Kvidíoig tàg xoXoxvvtag Ivõixág. ^EX- 30 
XriúTCÓvtíoi 6% 0ixvag lúv tàg iiaxçàg xaXov6c, xoXo- 
xvvtag ô\ tàg JtBQiípBÇBtg. jâtoxXiig d% xoXoxvvtag fiiv 106 EK TOT B 

xcckXíútccg yívB0%'ai nsçií Mayvrfiíav^ TCçoõirv tê yoy- 
yvXflv vjtSQiiêyéd^ ylvxsiav xal Bv6r6yLa%ov ^ èv ^Av- 
XíOXBÍa Sh aixvóvf iv dl Hybvçv^ xal FaXarsía '^qí- 
õccxa, xrjyavov d* iv MvQOtç. ^£g>vlog dá q)ij6iv ^tjdhh 

* xoloKwnri òXiyótçoçóg iôtt xal evç&ccQtog xal vyçav- 
zix^ tijg ê^êmg xal Bvéxxçnog , av%vXog. svótoiíaxíO' 
teça d' èõtlv ii õv* võatog xal^^ovg laiifiavoíiévi], 
svxvlotsça õi fj aQtvtrj. XBTttwtixíxnéça d' èúxlv q 
^LBxà vánvogj svytBxrotéça âh xal BVBxxçit&téça q xá9- 

10 Bipd'og.^ Mvrfil^Bog õé q>riúiv * oúa Bvq>vcig âiãxBirac 
ytçòg xiiv xov Jtvçòg xaxBçyaúíaVj olov o xb õixvòg xal 
71 xokoxvvxri xal [f^ía xvâcívia xal úxçov^ía xal bCxi 
xoiovxov^ xavd'* oxav 7Cçoõbvb%^ icvQ(ú%'évxa^ õíõ&õí 
xá údiiaxL xçoíptiv ov aoXXrjv fúv aktmov Òb xal fueA- 

15 Xov vyçáv. iôxi d\ xal xavxa t% xoiXíag èg>B7ttt9cà c 
návxa, dst âh avxà XagifiávBiv iq>^à fiãXXov. * ^Axxi- 
xol Òh (lóvmg xaXovúiv avxriv xoXoxvvxi^v. "EQ[imnog 

xr^v xBtpaXrjfv i%Bi 
o6fiv xoXoxvvxtjv. 

20 ^QVVLXOg VXOXOÇLÕUXÓg 

fi (la^íov XI luxçiyv ^ xoXoxwxíov. 
^E%lxaç^g 

vyiéõXBQÓg dipf Í0xl itoXoxvvxas xoXv. 
54. 'EjtixQaxTig 6 x(Diiç}di07tOLÒg 
25 xí nxátoiv d 

xal J^XBvômnog xal MBvéârinogi 

xçòg xíúi. vvvl ÔLaxçífiovúLv; 

noía ípQovxlg^ notog dl Xoyog 

õiBÇBvvãxat xaçà xotóív; 
30 xáSB ftOL mvvxágj bIxc ocaxBLÔòg 

í^xBtgy Xé^ov XQog [xãg] yãg. 

B. àXX* olõa XéyBív xbqI xãvÕB ôaqxSg, EK TOT B 107 

stav^d^vaíotg yàç iSàv áysXrjv 
(i€íçaxÍG>v [tãv] iv yv(iva(S£otç 

i]xovúa Aóymv ãqxírcDv átóst&v. 
TCEçl yaç g)võ€(úg ig)OQL^ó(isvoi 5 

e ÕLSxeiçítov ^oí(ov tê fiíov 

dévÕQOív tê q>v0tv ka%áv(úv tê yévri, 
Qtat iv tovtotg tr^v otokoxvvtrp/ 
i^Tfca^ov tívog iútl yévovg, 

A, xal ti not ccq cDçíõavto xal tívog yévovg 10 
êlvai tò qyutóv ; driXiOúov^ êl xátoí0d'cttie. 

B. ycçoítuftov (ihv ^rái/tr^g ávavõêtg 
tot éxéútf^oav xal xvif^avtêg 
XQÓvov ovx òXíyov âcêg)çóvti^ov. 

xoit' i^aígyi/ijg êtí xvntóvtfúv i& 

xal ^ijtovvtGiv tãv fiêíQaxÍG}v 
Xáxavov tvg êg)rj ôtQoyyvXov êlvavj 
^ noíav í' alXog^ dévÔQOv í' hêçog. 

tavta d' áxovíov iatçóg tig 

SixêXãg ãnò yãg 20 

TcaténagS^ avtáv mg Xrjçovvtfúv. 

A. ri 7COV õêvvãg (úQyíõd"i]0av 
%Xêválê0%'aC t ê^òvfiav ; 

to yà(f iv Xéúxaig tatoâê toiavtl 

noiêtv ànçênig. 3& 

B, ovd' iiAéXrfiêV totg fiêiQaxíoíg. 

6 nXátfúv dh xaçáv xal (láXa TCQamg 

ovdlv ÒQcvd'êlg 

ixétai* avtotg xáXiv . . . 

àq^oQÍ^êúd^at tívog Í0tl yévovg ' 30 108 £K TOT B 

55. "AIbI^iq o %aQÍBiQ nçónoiía olov naçaxí^rfit, 
tolq diaxQÍvsLV dwa^iévoíç 

èXa%'Ov yevó^evog ov tò nçãyii' ^povXsto. 60 

xatà xeíQog èâ6d'fi' xriv tçaTCB^av riK ixioVy 

5 èx riQ ènéxBLt ov tvçós^ avâ^ èkaàv yévi]^ 

oval naQB%ov0ai xvtôav rifitv JckBÍova 
TtaQOilfíÔBg xal A^^oç, áXXà naçBtéd^ 
vnBçrig>ávG>s o^ovôa xàv açãv loscãg^ 
rò tov TtóXov zov TCavxòg ii^iúfpalQiov. 

10 aTtavx* iv^v tàxBt yàç iv tavtij xaiáy 

l%%vg^ êQitpoi^ ôiérQBXB tomem/ úxoQJCÍog^ 
vnéq>aivBv mãv 7i^£to(Mc rovg âõtéçctg. 
èíCBfiáXofiBv tàg XBtQccg. 6 [úv ifMl Xakáv h 

afta Tcal õiavBvan/ i^xolstro^ xãg ô* àyàv 

16 Í7t^ ifih xatrjvta. tò Tcéçag ovx àviix\ ^^S 

tiiv koTcád^ òçvttmv ánoâBÕBixcc xóiSxivov. 

56. MTKAI. 'Açíõtíag 

(ivxaiúL â^ áçBx^Bi tò Xiivov néàov. 
Ilokíoxog 
20 (isiiay(iévijv 

(uxçàv iiBXayxQ'^ fiãiiav fixvQCOfLévqv 

BTcátBQog fifiàv bIxb õlg tijg rn/iéQag 

xal 0vxa fiava' xccl invxr^g tig èvíot* av c 

àntãto^ xal xoxkiag yBvofiivov tf/axaôíov 
25 TffQBVBt av, xoí Xáxava táv avtox&6v<ov' 

^•Xaútij r' éXáay xal xiBtv oiváçtov r[u 

àfMpifioXov. 
^Avti^ávrig 

tò ÕBtnvóv èúti luí^a XBxaçax&iiévti 
30 ãxvifoig 7e(fòg BVtélBiav iimjtíiôiiévfi, 

xal fioXfiòg BÍg tig xal %aQOi)ÍÕBg tivégy 

úóyxog rts ij iivxrig tig ij totavd'* a âri EK TOr B 109 

d âíâmõLV ijfitv 6 tojtog &d'ki^ áõ'XÍOLg. 

Toiovtog ò fiíog, áTtvçetog, q>léy(i' ovx ê%íov: 

xal 7CçoBXQ'êiv 

ovdslgxQécag naçóvtog èú%'ÍBi dvfiov, 
ovd* ot âoKOvvtsg 7Cvd'ayoQÍ^€LV . . ft 

t£g yàç xátOLÕ* ri^ãv tò (léXXov o ti Jtcc^atv 
nénQ(o%'^ ixúôtp xáv q>lXmv\ ta%v Sri lafiòv 
onta lívxfftag scQivívovg tov^õl âvo. 

oti Krjq>iASÓâG)Qog ò ^lôoxçcctovg iia&fiziíg iv totg xatà 
e ^Açíútotélovg^ réõôccQa d* idtl ravta fiífiXía, ÍTtítifí^ lo 

tá q)LXo6Ó<p^ Ág ov noirfiavtt Xóyov oú^iov tá naçoi- 

{Uag à%'Qot6ai^ ^Avtitpãvovg olov ^oirfiavtog Sçãfux. 

tò iitvyQa<pó^6vov IlaQOifiCat' ^| ov Koi naifattò'atai 

tãâe 

ãyeay* àv ai tãv v^stéçiov qiáyoifií Uy ift 

livxtjtag àiiovg ãv çaystv dozéS 
xal 0ZQV(pvà fi^Acr, xs£ xi íCvíyBV fiçàfí' iti. 
57. ^vovtaL âh ot (ivxriteg yqysvstg xal sMlv av^ 

tãv iâcíâvfwv òXiyoi * o[ yàç jtoXXol aTCOTtvlyovúiv, âiò 
f xal ^EníxaçfLog Ttaí^fúv êqyri ^ otoval [ívxavg aç* i|£- 20 

úxlrixótBg jtvi^Bt0d'6,* Níxavõçog d' iv reaçtyixotg 

TtataXáyêL xal tívsg avtãv stúlv ot d'avái3t(iOí Xéytúv 

iX^çà d' éXaíijg 
çoi'^g t€ TCQÍvov t€ d(fv6g t ano a^i^iiata xettai^ 
olâaXéa ^vyTcoXXa fiáçri icvLyósvta ^vxiftiov. 25 

ipijõl õh xal ott 
61 õvxéfig oitóts fftsXsxog fiad^ xoTeçm 

xaxxQv^ag vòátsúúiv àsivaéB00i votí^oig, 
gyúeovtai icvQ^^éúúiv ãxTjQMV' wv 6v ^vxijta 
%'QB7ttw ^1} ti xafiriXòv ájcò çitrig Tcçotáuoio, 3o 

(rà í ' aXX' ovx ip/ àvayvávaC) 

xaí tB (ivxfitag à^vítag tót' itpBvOaig^ 110 EK TOT B 

(prialv 6 avtòg Níxavâçog iv rp avrp. ''Ekpmnog 

* iv^ ãõxsç ot (ivxfjreg áaon:vi^cíi[ií 66, 
^EnaQXÍÕTiQ EvQiTCÍâi^v ipi^õl ròv icoiritrfv iitiõfi(ifJ0aL 
tfj 'Ixccçoí , xal ywatxóg xivog [ísrà réxvcov xatà tovg b 
5 áyçovg , õvo fihv ãççivcnv teXeícov (líãg âh ^a^ivov^ 
çayovõijg d'ava6Í(iovg iivxrirag xccl oacoicvLyelôrig iierà 
xãv téxvíQv noiffiav tovtl rò ixíyQa(i(ia 

(D ròv àyr^çatov icókov al%'éçog r^Xvs téiivcn/, 
aç' slâsg TOLOvâ* oii[Mxtt 7Cq6íS%'b 7cá%'og^ 
10 [iritéça na(f%'Bvixrj[v ta xÓQfjv õtúaovg ta 0vvaí(iovg 
iv tavtà (péyyBL (lOLÇccdíp (pd'L(iévovg ; 
^lOxXijg 6 KaçvõtLog iv nçáto} ^Tyisvváv fprjifív o 
^ ayçta sifT^iiatcc, têvtXov [laXccxij XÁJta%'Ov àxaXrfíyifi 
ávâçáipa^vg fioX^ol võva yi,vxau 
15 58. SIA. HitavúiiíTCog iv õevréçc) ^O^oííúv q^^^õl 
0ÍOV iv vSatt yívBi5%'ai , õbXívg) êXaíip tò fpvkkov ioi- 
x6g. dtò xal IItoXB(iatog 6 ÕBvtBQog BVBçyérrig Aiyv- 
nxov PãúiXBvúag Ttaq ^Ofii^çc) à^iot yçcctpsLV 
à^l dh XsífiSvBg iiaXaxol úíòv 7id% úbXívov, 
20 6ía yàç [iBrà úbXívov tpvB0%'aij áXXà iif^ ta. 

59. ^í<píX6g tpriúv tovg (ivxijtag slvcct Bvútófiovg 

xoiXíag dia%(úçrj[tLxovg%'ÇB%xixovg^ õvúnéitxovg d\ xal d 

q>v0cSÕBig, xovovxovg õh alvav xovg ix Kéa x^^g v^iSov. 

^xoXXol (livxoL xal xxslvovôu doxovõt õh olxBtOL slvac 

25 o[ XBnxóxaxoi xal àitaXol xal Bvd'çv7txoL ot ixl nxaXé- 

aig xal XBvxaig yivóyiBVOi' ãvoíxBiOL âl ot fidXavsg 

xal tcbXloI xal õxXtjqoI xal ot [iBxà xò Bílnjd"^vav xal 

.xBdijvac7eri<íóóiiBV0L' ólxivag XafipavóiiBvoi xxbCvovôl. 

Porid'ovvxai tf' axò vdçofLéXíxog xóôBoag xal 6iv(iéXt' 

30 rog, vtxçov xal o^ovg. (iBxà xr^v noúiv tf* ifualv âsL 

õlÓicbq xal ÕBt luíXtúxa <íxBvá^Bív avxovg (laxà o^ovg e 

xal o^vfiéXLXog íj ybéXiXog ^ aXâv ovxco yàç avtàv %ò EK TOr B 111 

ycviyáôsg ãipaiçêttcci.* Sê6g>Qtt6tog õh iv tp steçl ^v- 
rãv tõtOQÍag yçáq>èi ' tmóysuc õh tà roíavtá êútí xal 
ixíyêuCj xccõ'Ú7C£(f ovg xalovúi tivsg Jté^iag ã(ia totg 
(IVX1J01 yivofiévovg. aççi^ot yccQ xal avtol tvyxávov- 
0LV. 6 dh [ivxrig ê%Bi ycçoõqyóiísíog ccQXV^ '^^i/ xccvlòv i 
slg (1'^xog^ xal ãjtotsívovGív aTC* avtov ^í^ai.* çriõl 
f dh xal oxL iv ty xsçl 'Hçaxkéovg úrrilag ^aXá^úy^ 
orav vâata xíêífo yévrjftaij (ivxijteg g)vovtai xçòg ty 
d-aXáúay, ovg xaí ànoXid^ovõ^ac vxò tov riXíov ipi^í. 
xal Oavíag õh iv xçcítm xsçl qyvrmv * tà Si ovdh ipvst lo 
r^ àv^CvTfv^ ovd\ r% 6yteQ(iatix'^g txvogxoçwTfiaiúg^ 
ovSh úiCBQfuxtíúúsGig ^ olov fivxf^g vâvov Ttréçíg ski^.* 
o avróg q>if^út^ xtéçig^ ijv Svlov ^ká%vov xalovói.* ^só- 
q>ça0tog iv 0vrixotg ^XstófploLa, xad'á7tsç vâvov fivxijg 

^i^f^Ç y€(fáv€lOV. 15 

62 60. TANA. yívBtai xal taOta avtófiava ànò 
y^g, fuiXiôra sceçl tovg ã(ifLciâêig tojcovg, Xéyêi 6% 
kbqI avtàv Ssóffifaútog *rò vâvov , o xaXovúC rivsg 
ysçávsLOVy xal strt alXo vmysLOV^* xal JcáXiv ^ rj xãv 
iyysotóxGn/ rovtíov yivsôig a(ia xal ipvõig , olov xov 20 
T£ vâvov xal TOV ípvofiévov XBçl KvQTjfvriv o xalovõL 
Hiúv. âoxBt d' r^âv úfpóâça rovr' slvat xal tijfv Ò6(iiiv 
i%BLV xçsdâfj , xal to iv trj ®çáxji âh yBvófiBVOv ttov. 

b XBçl âh tovtcov aâiáv rt kéyBxai * (paàl yocQ^ oxav vâaxa 
(iBxoTCíBçtvà xal fiçovxal yCvtovxav^ ^xXrjçà xota yCvB- 25 
6^aij xal ^Xlov oxav at fiçovxaí^ ág xavxrig alxioxi- 
çag ovóijg. ov âiBxt^Btv âl akX^ ítcíxbiov alvai' xy[v â% 
XQBÍav xal xf^v ãxfiriv êxBiv xov r^Qog. ov (liiv àXiJ 
ivioí ys Ág 0a£Q(iaxtx'^g ovúijg xijg ccqxvs v^oXaiipá- 
vovúvv. iv yovv xã alyiaXã xâv MvxtXrivaícJv ov 30 
g>aiíi nQÓxBQOv slvav xçlv rj yBvoíisvrig Í7tO(ifiçtag xò 
0scéQiia xaxBVBX%^ àscò Tiaçãv • xovxo tf' iôxl x<xiçíov 112 EK TOX B 

èv ip nolÁÂ yívêtai. yívetai âi iv ta tolq aíyiaXotg 
liákiúta xal ojcov xcÍQa vxamiog' xal yàç aí Tváçai c 
tovaOtav. gyvstav õh xal xsqI Aáii^faxov iv ty ^A^aç- 
víSl xal èv ^Ak&nexowrfiGi xav rij ^Hleícav. ' AvyxBVQ 

5 6 2Já(ii6g ^0iv ^ àxak7fí>7jfif ^ d'áXa00a ãvir^úiv^ ii Sh 
yil v8va. ' xal MatQ&v o TtaQG^âòg iv trçS Asínvcfi 

oôTQsá t* r[V£ixsv ®éridog vriçriidog võva, 
AífpLÍog di õvúícsnxá íprfitv slvac tà vâva, èv%vka Sh 
ocal TtaQaXsavttxà nçooitL d^ 6ux%fO(fifp:ixiy xal ivia 

10 avtãv ofioia totg iivxat^g nvtyáõri slvai. ^Hytjúavõçog d 
d' o A€Xg>òg èv ^EXXrjõieóvtp q>7iolv ovts vdviyv yívs- 
0%'ai ovts ykavxíúxov ovts d'V(tov' õlo Navdixlsíâtjv 
slQijxévac [iifts êaç (ii^s íplkovg. vôvófpvkkov dê (piqúi 
náfiq>LÃog èv yXáfSOaLg t^ tpvofiévrfv tàv vàvmv 

1» v7CSQd's jcóav^ àg) ' rjg tò võvov yiv(Á0xsa%'av. 

61. AKAAH<&H. Xsystav nagà totg ^Attvxotg ov- 

, t(og xal tò fiotavãâsg xal xvijií^ov attiov. ^AçiarQ- 
q>ávrig ^oivfáúaig * nçàtov Ttávt&v tqyva q>vvav^ sld'* 
ê^^^g tàg xçavaàg ãxaXiig)ag.^ 

20 62. ASnÀPATOl. ovtoi ocal êXsiOL xal oqsiov 

xaXovvtai. áv ot xáXXi0toi ov ôitsÍQOvtai^ návtav e 
ovtsg tóv ivtòg %'sçansvtixoi, ot Òh úTcaçtol xal úipó- 
õça vitsQ^syéd'Sig yívovtai, iv Aifii/g âé (paõcv iv 
FavtovXía yívsad'av ítáxog ^ihv xwcqíov xaXãfjtov, ft^* 

26 xog õi noõãv õáâsxá* iv õh ty òçsivtj xal naçtaxèoví-^ 
tíõt ná%og(íkv (isyáXcjv vaçõ^xav^ (lijxog âhitaçl tovg 
stxoiSi nrixsig. Kçatlvog àí õvà toéfpáútpáçayov oi^o- 
(lá^si. xal @s6jtOfiitog 

xuttsit* ídàv á6q>á(fayov iv ^áiiv(p tivL 

^^AfiSLifíag f 

ov 0%lvog ovd' à^fpaQayog ov âág>vfjg xXáâoi.. 
Aíg)iXog di çr^iíív ág 6 r^ç XQáufiijg áútpáçayog Xsyó^ BK TOT B 113 

(isvog tiífog oçfísvoç eviíroiiaxcítsQÓg è6ti xai svêxxçi- 
rcírsQog, oí^scdv õh fiXantixóg. Súxí èh âçigivç xai 
ovçTjtiTeòs xccl aâtxêt vsg)Q(yvg xai xvetiv. ^Atxixol tf' 
èlélv ot XéyovTBg OQfisvov tòv ànò t^g xçi^nfirig ili^t/- 
%ipíÁta, Ijoq>oxXiig ^Ixvsvratg b 

oca^OQfisví^si xovx èiCL6%oXá^srai 

63 xaçà rò i^oQOvsiv xai fikaútávéiv. ^Avrupávfig õh duc 
tov % qyKfilv ãôytáçayov 

àúnágayog ayXattêt\ (oxçog é^ipf^xé tig, lo 

^Açiútoq>ãv * xaTCTCaçiv fikri%à d^^v ãóxáçayov %ír- 
tav ^á^vov 0q>áxov ni^avov.^ 
63. KOXAIÂS. 9il,vl,Xiog 

ovx si(ã xéxxi% ovõh xoxUag^ o yvvai, 
xai Tcãkiv ^ (laLVÍâêg . . õxó^fiQot xoxlíat xoçaxtvoi/ i& 
'Húíoâog õh xòv xoxííav (psçéotxov xakst. xai ^Ava^jL- 
hxjg 8\ 
b àniaxòxBqog si xãv xox^iàv scoXl^ ítáwy 

óí %BQixpéçQv6^ im* aTtcôxíag xàg olxíag. 
^Axaiòg ^ ri xoúoviíâ* Atxvr^ XQég>si xoxXíag x€(fá0xag.* m 
TC^fiákkaxav S% xãv xotg úvinicoúioig yçíq>ov xá^iv ix^v 
nsçl xóv xoxkvãv ovxmg 

vkoysviíg àvccxavd'og ávaífiaxog vy(foxél6vd'og. 
^Açiõxoxélrig õh èv néfiTtxa» tcsqI ^oÍíúv (ioqííúv ipijúlv 
' ot xoxkíai q>aívovxaL xvovxsg èv xp fiaxonfÁQtp xai xov 26 
êaçOQ.' [wvoi xe ovxoi xãv Ò0xçaxodéç(iov õrjvâva^ó- 
(í fisvoL ãtpê^úav/ ®e6g)ça0xog âh iv xã xsçl qxoXsv- 
ivxeyv * ot xoxkíai (q>ri6l) ^mkavovfSv fihv xai xov ;|rfit- 
liãvog , fiãlXov ãh xov ^éçovg. dtò xai nXstôxoi fpaí- 
vovxai xotg ^sxojtaçLvotg vSaúLv. fj õh gxúleía xov w 
^içovg Tcal in:l xi^g y^g xai inl xãv õsvõçtov. ' léyovxai 
ds xívsg xãv xoxXiãv xai õéóiXov. ^Ejeixaçfiog 

ATHENAEUâ. I. 8 114 EK TOT B 

rovroi/ àxávtcov àxQÍÔag ãvtalXãõàovzaii 
xóyxov õh xòv úéôiXov, B. aitay* ig tòv g>9'ó(fov. 
'Axeklãg âi AaxeõaLy^ovíovg q>if^úl asiiêlov tòv xoxííccv à 
XiysLV. 'AítoXlóâ<o(fog âh iv âevtéçp ètviiolofíáv ráv 
5 'KQ%ki&v íprfíl xivag xaX€t0d'at xa>Xv6i,âõ(xv(wg. 

64. BOABOI. tovtfov 'Hçaxl^^g iú&ísiv Tcaçai- 
xBtxai iv *AiLaM'6Í€f EvfiovXov Xéy&v 

%'Biffu6xaQov ij xçocvçóxeçov ij [léifcíg i%0Vj 
xovx* iiíd'* sTcáôxp (ist^ov ^ Tçoíav êkalv, 
10 xàyò yàqi ov xavXotõLV ovâh úiXipltjiy 

ovõ* UçoõvXoLg xal xtitQatg %a(fOilf£úvv 
fiokfiotg r' éfiavxòv %0(fxÁ(S(QV èkrikvàa, 
a õ^ etgx* iõíoâijv nçãxa xal fcif^rig ixfi^^v 
xal XQÒg vylsiavy xcívxa xavx' idaitniiifiVj - e 

15 Tcçéag fióscov ê(pd'òv àúókoLXOV fiéytty 

ãxQOxdXióv xs yevvíxóvy òicxà õHfpaxog 
ctXÍ7tu6xa xçícc. 
^Akàl^vg ê(iq>ccvíÍ(ov xijv xàv fiokfiãv x^g xà ãq>(foâC0ia 
âvva(iív g>ij0L 
20 xívag xáçafiov 

fiokfiovg xoxkíag xi^çvxag â^ àxçoxékiaj 
xoiavxa ' xpvxcuv av xig êVQOí q^ãçiiaxa 
içâv éxaíçagBXSQu xíf^^i^f^cíxsQa; f 

lSévaQX<>S 

25 q)%'Cvai doyLog 

à0v0xáxoL0i daúnoxãv xaxQiJliévog 
xvxccigy ákáaxGíQ r' aiúTtéicaixa Ilakomdãv. 
aõxvxog olxog^ xovxa fivúavxV^ &aãg 
^vpvg avvoLXog yrjyav^ ^okfiòg q>Ckoig 

30 ég>dòg fioffi'(Sv õvvaxóg i6x' ixaçxéfSai, 

liáxfjy âl Tcóvxov xvavéatg dívaig xçafpalg 
çkafiòg x^xcDxrjç novkvnovg íkovg fiífóxc^v 64 EK TOT B 115 

xXsxtatg áváyHuig f^g tço%7ikátcv Ttóçrjg 
níyiitXrfii, Xonãdog 6t€(ffOiSci(icctov xvtog, 
'ÀQx^órQcctog 

fioipàv xal xcívXàv %alçevv kiyto òl^vfiáipoiôtv 
ratg r' ãXXaig xãiSijõL TeccQOtlfíeí. 5 

65. ^HQccxXsíâfjg ò TaQavrtvog év Evfí,no6i(p ^fioX- 
pòg xal xo%X{ag xal àòv xal rà úfU)ia âoxst 07tsQiiatog 
Blvatf xoifitLxáj ov âcà rò xoXvtçotpa slvaiy áXXà àue 
tò ofíosiâstg i%sív tàg xçcítag q>v6€Lg avzàg tàg dwá- 

b líBig rã õxeQ^iati.* ^áhpíXog* ot fioXfiol dvôxsmoi fidv 10 
slõi j jtoXvTçotpoL dl xal êvõtófiaxoi , Stc õh 6^fixuxol 
xal âfifiXwtvxol oiffsmg õuyaQtíxoC %* àtpçoõíôCmvJ* fj 
âi xaçot^iía fprfílv 

ovõév 6* òvffiu fioXpòg ãv firi vbvq^ ^XVS- 
âisysí(fov6t d* ovt (og avtãv Tcçòg áq>(fodl0ia ot fiaõi- n 
Xioíol Xsyófisvoíj ot xal XQBÍúúovsg táv aXXayi/ bÍ0Í^ 
[íB^^ ovg ot TCvQQoL ol S% XbvxoI xal Xvfivxol úxtXXá^ 
dsig' XBÍçovBg âh 7cávt(ov ot alyvnttot. 

66. At õ\ fioXptvai xaXovfiBvat svxvXótBçat (lév 
bIúl xãv poXfitúVy ov [lip/ ovtíúg BvútófiajiOL ^ âiàtò 20 

c yXvxá^ov S%Bív na%v W xai ys txavãg BÍ0t ità tr^v 
xoXXtjv ôxXriQOtrita xal bvíxxqlxou [ivtjiiovbvbl dh 
fioÁfiívfig MãtQíúv iv vcaçfpdíavg 

õóyxovg â' ovx ãv iyò (ivd^oiiai ovõ^ òvo(íip^a}j 
(ivbXÓbv fiXáõtrjfia, xaçrixoiió&vtag áxãv^avg' t& 
fioXptvag ^\ at Zrjvòg oXvfinCov bíúIv àoidoí^ 
ag iv xéçiSci} d-çéíffs ^lòg natg ãõXBzog oiifiçog^ 
XBVTíOtéçag %i6vog lâéscv áfLvXoLCíiv 6[io£ag * 
tácav q>voiiévcDv riçádõato Tcorvia yaúrTJç. 
d 67. ''Oti NíxavÕQog fisyaç^ag fioXfiovg ixa^VBt. 30 
0B6g)(fa0tog í ' év i fido fie) (pvtixóiv * ivia%ov {qnfilv) 
ovtíú yXvxBtg bíõIv ot poXfiol Sôtb xal (úiiovg í^^íb- 

8* 116 EK TOT B 

69'aL, &07tBQ èv ty rccvfixíj XsQifovtflip. xà avvà túto- 
QBt xaí 9av£ag. ^ êútí âh xaí yévoç (9>ij[<yl) fiolfiàv 
(BsótpQaôtog) içíOipÓQíúv^ o ipvstac iv alyucXotg. è%eL 
Sh tò ãçíov vnò tovg nçdrovg xixãvag^ ã(ívs àvcc [lé- 

5 0OV slvai tov id(Ddí(iov tov ivtòg xal tov ê^a. vq>aC- 
vstaí ã* èi avtov tucI nóõsia xal akka t(uít ta^* ág ocal 
0av{€cg q)i^0l ^ rò Si èv 'Ivõotg xQLxáõég iõxi/ tísçI âh e 
xijg xãv polfiãv ôxsvaôiag \9íli^(ifúv ipr/ôl 

xòv fioífióv^ si ^vXêi^ úxónsi 

10 00a õaTCttVYjfSag êvdoxt(ist^ xvqov (lélc 

órfiaiLov êlaiav xq6[iiivov o^og õílipiov, , 
avxòg d^ iq>^ avxov^õxlv Tcovijçòg xal xiTC^g. 
^Hçaxksíârjg í ' ó Taçavxtvog xov úv^itoõíov ytBçiyçoc- 
qxúv xovg fiolfiovg ^pr^úv * aBQiyQãg>siv ÕBt xrjv xoXXrjv 

15 Pçáôiv , xal iiáXiúxa xáv èxovxasyv oXxifióv xl xal ylc- 
^XífOVy olov ^(Sv fioXpãv àxçoxíúkíc9v xo^kiãv xal tãv 
6(ioííov. ítcíiiÍvbi yaQ xij xoiXla xXBÍovag xçóvovg tcuI f 
ifiTtXBxó^Bva naçaxaxéxBi xà vyçá.^ 

68. KIXAAI. -^xal X0VXC9V rflav xal aXXtúv Òqv£- 

20 d'(úv àyélai iv xotg itçoTtó^aúv. Ti^XBxlBÍdrig 

ònxal õi xíxXav (iBx^ ãinjx£0x<úv BÍg xòv tpc^fvy* 

sliSBJtéxovvo. 
ZJvçaxóõíoi õi xàg xíxXag xcxi^Xag Xéyovôiv, 'Exíxccq- 
liog^ xig X* èkaioípiXo(páyovg xt;|(i2Aag.' iié^vrixat xov- 

25 xov xal ^Açi6xoípávrig èv NBg)èlaig. xçía âh yèvr^ xi- 
XXcSv ^Açi^xoxèlrig Blvac IóxoqbV oi/ xipf xçcíxtiv xal 65 
(isyfáxipf XÍ66JI jeaQLôov slvai^ r^ xal xaXBtõ^ai H^o- 
q>áyoVy èTtBíSii l^òv iôd^íSL' xrjy 6% xá xoúúvqxp tifqvy 
íjv òvo[iãis(sè'ai xçLxáõa' xrjv dl xçíxijv èXaxl^triv 

30 xôv jCQOBiQTifièvcov ovúav IXXáõa òvoftáÍBõ%'ai' tít Sh 
xvkaõa léyovGiv^ Ág ^AXiíavÕçog túxoçBt 6 Mvvâiog' 
ijV xal ôwayBXaúxixriv Blvac xal vboxxbvbcv òg xal xàg EK TOT B 117 

Xêhàóvaç. oxL tò €lg''Oiifi(fov ávccípêf6(isvov invXÃioVy 

b ixí'yQaq>6fisvov âi ^EnixixXídêg^ètvxs tavtfisrijçxQoõ- 

rjyoQÍaç õià tò tòv "Ofiriçav ãâovta ccvtò rotg, xaiõl 

%l%kaç âãçov Xafifiávetv, htoçêt MévaL%aoQ iv r^ 

ítsçl XB%VLXmv, 5 

69. STKAAIAES. \4Xd^avdçog 6 Mvvâtog fáro- 
çet ' Sreçog ráv alyid^aXáv vfp cav fúv iXavòg xaÀettai^ 
vnò õé tíV(Ov TtiQÍag ' õvxallg â\ otav éxfiáÇji rà 
ffvxa/ dvo í' eivai yévij avrov, õvxaXíâa xal fisXccy- 
xóçvipov, ^Exíxccfiiog ' àyXccàg 6vxallídag. ' xal nákiv ^o 

r^v 8* içaâtoí [te tcoIXoI] (laxçoxaiiTCvlavxeveg 
xéxQaxég xe àxeç^axoíóyot xàyXaal õvxaXXÍÕeg. ' 
c iXíôxovtai â\avxai xp xôv õvxíúv xcíiq^, dvò fiiXxiov 
ÁvofiáioLvx^ &v õv ivòg X, âíà âh xò (léxçov *Eníxccç- 
(log âià Svotv et^rptev. i5 

70. snmOI. EvpovXog 
àixxpidçoyLÍíúv ovxiúVy iv olg vo^C^exav 
OTCxãv xe xvQov xsÇQOvrjCixov x6[ioVy 
i^feiv r' èXalfú fáq>avov fíyXat0(iévriv^ 

nvíyeiv xe naxé^v àçvliúv 6xi]dijviccj 2« 

xlXXeiv xe ^ccxxag xal xíxXag òfLOv õxívoíg^ 
d òfiov xe x^aveiv (laLvfáiv úrinldia^ 

niXetv xe noXXàg nXexxávag Í7ti6xçáq)C(íg^ 
níveiv xe jtoXXàg xvXixag ev^coçe^xéçag. 

71. KO^IXOI. NixóóXQaxog ij 0iXéxai(fog 2$ 

x£ ovv àyoçáúio ; (pçite yaQ, 
B. (irj xoXvxeXãg aXXà xa^açeÍGtg ' ÔaôvTCoday 
èàv xeçtxvxVQí âyóçaõov xal vi^xxía^ 
ònóúa 6v fiovXei, xal xixXag xal xotj^íxovg, 
òçvi^aQiá xe xàv âyçicixv xovxcov õvxva. 30 

xáçiev yaQ. 
e 'jívxifpávijg de xal «FAFAS iv xotg fiçá^ôi xaxaXiyei 118 EK TOr B 

(páxtai vijrtaL x^sg íl;ã(fêg 
xítra xoXoiòg xótlfLXog oQtv^ ' 
OQvig d'']jXsia. 
5 ícávrcDv ^(lãg X&yov àitaiXBtg^ xal ovS ' onovv ê^€0tifV 
slnêtv àwitBvQwov. oxi tò õtQOv&áçiov tcuq^ akXoig 
te xal dri xal Jtaç^ Evfiovkfp ^ xeçdÍKva Xafih téttaç* ^ 
xal itévts, âaOVTCOÕag rQStg^ ^XQOV^áçii -d*' olítv iv- 
xçaystv^ àxavd^XXíãagy ficxxáxovgy úxivla^ ^^QXvyâccg^ 
10 rá r' aAA' arr' ãv iiaxv%rigJ* 

72. ErKE^AAOI XOIPEIOI. rainroJi/ ^ftãff ê6%'í' f 
avv ovx stfúv ot (pMõoipoL, fpáúxovxsg xovg avxáv 
lisxaXccfifiávovxag lúov xccl xváinov XQciysLV xBipalàv 
xe ov xoxTiav nóvov , áXlcc xal xãv akkav fisfiT^Xaiv, 
15 ovõévtt yovv xãv àQ%al(úv fisPçcDxsvaí õtà xò xàg ai- 
6%"rfiBig ÍTtáúag 0%Bàòviv avxà slvav. 'AíCoXXóôcDQog 
d' 6 'Adijvectog ovã* òvofiá^eLV xivà xãv jcaXavàv q>iífílv 66 
èyxétpukov ' xal Swpoxkéa yovv èv TQa%ivíaig arotij- 
úavxa xòv^Hçaxíécc çíTCxovvxa xòv Al%av ig ^ilaôúuv 
20 ovx òvoíiãõcci èyxéfpuhyv, ákkà Xevxòv [lvsXov^ ixxXC- 
vovxa xò fiii òvoíia^ófiBVOv' 

xó^ijg â^ XbvxÒv [ivsXòv èxçaívBy^ (léúov 
xçccxòg âtaúítaQávxog ccXi^axóg d"' ò(iov ' 
xaCxoi xttXka ôiaçQiqdr^ òvoficíiSavxcc. xal EvQixíâi^g 
25 õh X7[v ^ETtáptjv %'Q7pfov6av BlúayayÁv xòv ^Aõxváva- 
xxa V3CÒ xãv ^EXXtjvíúv $iq>évxa g)7]6L 

âvôxip/Sj xçaxòg ãg <y' Sxblqbv à%Xlíog 
XBÍxrj Ttaxçpa^ Ao^íov 7tv(fycí(iaxaj b 

ov jcóXX* èxriiCBvO* fj XBxovúa fiÓ0X(fv%oVy 
80 ^ g>iXTÍ(ia0£vx^ ãdfúXBV' lvd'sv éxyBXa 

òúxsíúv çayévxmv cpovog^ tv* alõxQa firi Xéyo). 
S%Bí Sh èxiúxacíav ^ xãv xocr^nãxmv xovxghv èxdo%% EK TOX B 119 wã yÁQ 0iloxí^ XB iyxéq>etlov tpffiCv ^ ovâ^ ãv iyxé- 
qMkov i6^(OV Xínoi^ xal ^jáçíõttHpájnjg * ànoXiõaL^* ãv 
iyKêq>élov %QÍm âvo- Tcal aXloi. Xsvxòv ovv ãv slij 
c fivsXòv stçrpcág Soçoxl^qg noi^^tíxãg, ÈvQinídrig '^^^^ 
xi^ nçwsoifBmg €lds%9'lg xal al6%QÒv ovx cctçoviisvog s 
hetçyág ifiq>av£0at iõi^XmiSev mg ifiovXsxo. oxt d' Íb- 
qÒv ivó^i^av xiflf xBfpttkijfv õi}Xov ix xov xal xat* av- 
r% òfivvBLv xal xovg yivopbévovg ãn* avxijg nxaçfKwg 
nifoôxwBtv Ág tBçovg. àklà [ifjv xal xàg ôvyxatad^é- 
ósig psfiaioviiBv x^g xavxKig íxivbv0bi, mg xal o *0(iriQL- lo 
xòg Zsvg tprfiiv 

bI d* ayB xoi xBtpaXy èmvBiHSo^ai, 
73. "Oti BÍg xò nçóicoi/M xal xaOxa èvBfiáXXovxo, 
à nÍ7CBçi fpvXiXg 6iLV(fva xvxbiçov ^vqov alyvnxiov. 
^jivxi^pávfig 15 

ãv (ihv aça TcéitBçi xig Bl6q>iifri^ 
jtQíáfiBvog ôxQBfiXavv yçáçoviSi, xoikov mg Tia- 

xáiSxojtov. 
xaXív 

vvv ÕBt itBQíóvva ninBQt, xal xaçitòv fiXíxov 20 
^i^Btv. 
EvfiovXog 

xóxTCov Xapovõa xvíâiov ij xov TCBícéçiog 
xçí^faú* òfLOv õ^íVQvj] dtástaxxs xriv òõóv. 
^SltpBXímv 2i 

Xtfivxòv TcéiCBçi, xal dvfUa^j fiifiXiov 
nxáxmvog àiifiçóvxrfcov. 
e Nixavdçog &riçucxotg 

fj xal XBnxo^çioíO ^oXv%voa gyvXXa xowÇijs, 
itoXXáxu í ' ij vcénBQt xòifjag véov ij a^ò Mfjâmv 30 
' xáfâa^iov. 
0BÓq>Qaõxog iv tpvxmv ttíxoçCcf * xò icéitsçi xaçitog (lév 120 EK TOT B 

iôtí, âtttòv âlavtovtò ydvog' tò fièi/ 0tfoyyvlovy 
&01ÍBQ oçofios^ xéXvipog ixov iméQvd'(foVj tò õítcçÓiiii- 
xeg, p,éXaVy úXSQiiátía nLf^avixc^ l%úv. lõxvQÓtêçov dh 
nokv tovto %'atéçov * ^sQiiavtiim S% a^upco ' âtò ocal Xifòg 

5 rò xdvaiov ^orfiêt taOtaJ* èv 9% tã staçl nviy(iov f 
yoátpBi * fi dh tovtfúv ávccxtfi0ig o^ovg èYXV0Bv xal tcb* 
Ttéçiõog rj xvtâtig xaçjtp rQiip%'Bl0r^g.^ tovto d* fjiJtag 
tf^f^ai ÕBtf õtl ovâitBQOv ovofiLa ovõlv Sõtí staçà totg 
"EXli/fliv Blg V Xijyov bI ft^ fióvov tò ftéh, tò yàç xá- 

10 ítBçi^ xal xófiftt xal Tcotípt ^BviTcá. 

74. EAAION. iSa^iaxov iXaiov (ivrmovsvBL ^Av- 
ti^ávrig ^ "AXB^vg 

OVtOõl õé ÔOL 

tov Xavxotátov xávtcov iXaíov ôafuaTtov 

16 Sõtiv llBtQfjtl^g. 

xaçtTtov dy£lg)BXí<úv ^éXaíp xaçLxp àXBÍ^Btai,.' Wftw- 67 
tag iv 0tad'iiotg nBQ0ixotg ípr^úi ^ q>é(fBí tà o(»ij téçiiiv- 
di)v xal 0%tvov xal oeáçva tà JCBQôixáy ãtp* ayv noioiksi 
tp paóiXBt iXaiov noXvl KtrflCag Ô* ivKaQfucvia q>ipsl 

20 yívBód'ai êXaiov a7távd'íV0Vj ípxçrfid^aifiaúiXéa' ogxal 

xataXéycav èv rç9 naçl táv xatà trpf ^A^Cav g)óçGív 

[rovtpjfiifiXípTtávta tà tà fiaõiXat xaçaôxBvafiófiBva 

inl tò ÔBtTtvov ovtB aBTcéçsíúg iiéiivritai ovtB o|ot;ç, 

o fióvov aQiôtóv éôtí tãv '^ârHíiuítaw. 

25 àXXà (liiv ovai /ÍBÍvmv èv til ^^Q^f^^V xçayiãMtBÍúí' og 
yé tprfit xal aXag ãfiiimviaxòv àst Alyvittov àvaniyL- b 
iCB<i%ai fiaCiXBt xal võoíq èx tov NbíXov. èXaCov àh 
tov fofiotfipovg xaXovfiávov iivfjfAOVBVBí 0Báq>ça6toç 
èv tá XB(fl òâiíàv tpáúxmv avtò yívBô^av èx táv fpav- 

90 Xmv èXaiáv xal è% ã^vyõiíXcav. tov âh èv Bovçíoig 
ytvofiivov èXaCov Ág âiag)6Q0v fivrjiíOVBVBL "Afã^ig 
èv 0ovqIoi^ tovXautVj èv FiXa g>ax'^. EK TOT B • 121 

75. TAPOS. Kçattvos 

c 6 táXaQOç vftáv âuijclBfog Sótai yáçiyv* 

9€Q£XÇccti^g * avsiiolvvd^ ti^v vnrpnjv tá yáçp, ' Ik)- 
gxMçXijg TQi7CtoÀ6(i^ * xov tccçixfíçov yã^ov.* Ilkáxmv 

páarovtsg ã^coícví^avóí ft£. 
otv d' àçúBVíXOv èexi tovvofia jÍIôxvXoÍ õijlot elTeòv 
' xal tòv l%^v(ov yáçov,* 

76. OisiOS. xoiko fióvov ^jíttixol táv ijõv^iiãtaw 
ijâog xaÀodõL. xáXluftov â' ol^og eivai ipi^õt Xffvam- lo 
gfog 6 g>iX60oq>og tó ts aiyvntiov xal rò xvíôiov. ^Açi- 

d 6toq>ávrig âs èv IIÁxyótp fpri0ív ^ o^Bi âié^ievog Oipífc- 
r/ç9.' ^íâvfiog d' i^ifyoviiêvog tò laiifiêtóv q>rfiív * tHíog, 
dióri o[ Ikpr(txíoi ò^atg,* ftvriíwvsvsi Séitov xal tov 
ix KXscaváv o^avg ág õiaq>ÓQQv ^ èv 6% KXêcavatg ò^í- i& 
êsg BlfíC xal ^bpiAog 

âsmvst TB xataâvg %ág'õoxBtg Xaxfúvixàg^ 
o%ovg d\ xotvXr^v B, xá^. A. %í xáS^; ò^lg (létçov 
%mQBt taõoiko táv KXBíúvaCfov. 
9vXiov£õfig 30 

tà xaxa%v<SyLaxa 
avtotôiv o^og ovx ê%Bi. 
e b Sh Taçavxtvog ^HçaxXBÍdrig èv tã 0vpL%o6i^ fpriõl 
' TO o^og tivà táv èxxhg OwiútávBv , xaçaseXi^õítog âh 
xal tà èv xoiXía, tà â^ èv tà oyxm SiaXvBí, âtà tò â^- 25 
Xov oti âíag>6Q0vg èv rmiZv iiíyvv0d'ai x^f*®^?-' ^^'^^ 
[M^Bto õi xaí tò òbxbXixÒv o%og. "AXB^ig 

MxvXag téttaçag 
àvayxáôag (iB0tàg l(i* avt6%BV 0xá6av 
ol^ovg ÔBXBXi^Tuyv di ayoçãg (léiírig ayBig. m 

Xextèov âi ò^vyaçov âtà tov v^ xal tò õsxófiBvov avtò 
f àyyBtov ò^vfiaqíov' èjtBl xal AvúCag èv t^ xatà Obo- 122 ' EK TOX B 

jtófLyeov alxíag sHqi^xbv* éyà i* ò^viieli xívtú/ ovtms 
ovv içovfisv 9tal òl^vifóâtvov. 

77. lOr^ Á^vfMxta Bvçritai naçà Uoçoxlet ^ xal ' 
fioQSíç àçtviiwtaJ xal xoíç AIóxvX^ ' âiafiçéx^^ ^^9* 

t(ov ^éÕLfivot, TCoXXol âi óáiKHOi 9cal %vXaxoi, fiifiXíav 
xal ráv allmv ÍtcÍvxíov xãv %çri6Í^mv itçòg ròv fiíov! 
rò dl ^fuc xsttai naçà HoipoxXst ^ iyà (lãysi^Qog àç- 68 
tvúm úofpógJ Kçatlvog 
10 yXawKnf ov xçòg navthg [àv6^g'\ Í6tiv àçtvôai 

xaXág. 
E&%okig 

o^c9 xovfiçp nolvtèXmg '^(frvfidvat. 
õrt à(fTV(iata tavta xcctaXéyst nov *AvxiípÁv7ig 
15 àútÁq>idog àXãv (fiçaíov ôtXtpíov tvçov ^(lov 
õfiúá[jLOv vírçov xvfiívov • . . òçvyávov 
fiotavíeívoiovg iXaáv slg afivifváxfiv x^-^ 
Tcaitxáfíôog àóv taçíxovg xaçdáfUDV d'çimv axav. 
oTi oíõaifiv ov naXttiol tò ai%'ix>nixòv xalov^^svov xv- b 
20 iiivcfv, otí BtçTjftai ãçtfsvixmg 6 dvfiog xai o òçCyavog. 
^AvaiavÕQÍÕfig 

àõtpáçccyov &x^v6v ta ts^òv xal òçíyccvovy og â^ 
õs^ivvvsí tò táçcxov òfiov iuxd'êlg xoçiáwp. 

35 avtà(f o y iiifiaTtéfog tòv òçíyavov iv x^Ç^^cBvd^ei. 
dTjXvxág âh nXéet&v ^ Káv^ccfog 

íj 'I ^AçxadCag rov dçífLVxixTj;!/ òçíyavov. 
ovôsréQmg d* ^EaC%KQfLog xarjáiiêiifíag. tòv âh ^fLOV 
àifúBvixãg NíxuvSffog iv MeXtúõovçyvxotg. c 

90 78. '^Otí tovg néaovag Kçattvog (iiv õixvovg õnsç- 
liatíag xáxXrptêv iv ^Odv66^ÍHív 

xáicot* slõég iiov EK TOT B 123 

tòv avÔQcCj natàa Aecéçra fpíkov^ iv ná(ff^ 
6ixvòv (léyviítov õnêçiucvíav eiinwfMvov; 
niáxmv Aatp 

ov% ò(fãg oxv . 
o [ihv Aéayçogy rXavxmvog iSv (isyálov yévovg^ s 
èpsXtêçoxóxxv^ '^kíd'iog nBQíÍQ%Bxm^ 
d 01XVOV jcéxovog evvov%í<yo xvqiiag êx€9v; 

'Avcc^íXag 

xic Sh ótpvQ* aÕH fxÃXXov ^ õixvòg néníúv. 
Seóxofixog lo 

fuxÃd'ax(útéQa 
' xéxavog íSíxvov [ioí yéyovs, 
9ccvíag ^ fiçanà (ihv ànakà xá iitixaQiti^ aixvàg xal 
xénanr ãvêv xov õxiçftaxog , Xêxxófievov êh xò nsçi- 
xáçxiov iióvov. xokoxvvxri à% (Á(i^ giiv ãfiçcmog^ ifp^ 15 
à% xal ò%xii Pqcdxi^.* ^Loxlijg â* o KaçviSxiog iv Jtçm- 
xq^^TyíBivAv ^álv é-^favà ãyQia eivai d'(fcâaxa, xav- 
e xiig xçaxíiStriv xfjv (lélaivav^ xáçõa^v^ aõçiavávj 
íSívanv , xçófifLVov , xovxov sldog aóxakdviov xal yv^^ 
XBioVy úxóçoâov, q>v<íiyyBg^ õLXvòg iténfoVj {vfptmv. xal ao 
fí&e^ okCya* o itéxmv à* iaxlv svxaQÕídxBçog xal ev- 
XBJCxóxèQog. ê(p^òg d* 6 0txvòg a^takog, ãkvieogj ovçri- 
xixóg. 6 ôl 3tÍ7tmv hlfrid'Blg iv fiBkvxQaxoD õia%iúQV[tL- 
xcSxBçog/ UjCBvúiJCitog d' iv xotg^Ofwíoig xòv ninova 
xakBl óixvav /lioxkrig ò\ xhíova òvofiáóag ovxixi 25 
TcakBt õixvaV xal 6 JSstBvOíxnogõh óixvav elnáv 
f néicova ovx ovoim^bí. jáCfpihyg di tprjõiv' o aixav bv^ 
XvXóxBifóg ióxi xal ixixçaxijxcxóg. xaxoxvkóxBçog âij 
òkiyáxçoípog õh xal BV(pd'açxog xal svêxxçixcíxBQog. 

79. 0PIÀAS* xavxfiv ^Axxixoi %'Qiòaxíviífv xa- 80 
koiktiv. ^E%í%aQiU}g ' %'QÍàaxog iytokBkBiiiiivag xòv xav- 
káv/ %'Qi6axivCdag d' jsHqijxb Uxçáxxig 124 BK TOT B 

TtçaúOTCovQÍâsgy at xutagyvXlovg 69 

âvà xiptúvç Tísvtipíovta xoâáv 
ÍXVB0V fiaívêt* ifpaxr6(isvat noòotv 
óaxvçiõCmv (laxçoxá^mv 

ititccla xal d'QídaxLviõ(úv 
evó^fiíov TB fSeXívGív. 
0ê6ipça6tog õé tprfíi ^ xr^g ^çiõaxívfig ^ Xêvxri yXvxv- 
teça xal Á^aXíxnéQa. yévi^ â\ ccvtijg tçía^ tò xlarv- 
10 xavXov xal tò ôtçoyyvXáxavXav xal tçítov rò laxa- 
VL7CQV. avtij d' Ix^i^cò ^v qyvkkov 6xolvfbóõêgj òçd^ 
âi xal evav^fig ànaçifiXaUtóg Í0tiv ix toy xavXov. 
tàv íh TeXateiáv ovta tivig yívovtat JtXatvTcavXqt^ b 
Sàt^ ivíovg xal ^vçaig xQ^^ai xriJtovçiTcatg.* tãv àh 
15 xavXmv g>7i6l xoXovad'évtGyv riâíovg tovg xaXc(ifiXa0tBtg 
slvaí. 

80/ Níxavõçog ât 6 KoXoq)cíviog iv âevtéçp rXíúõ- 
0mv fiçévõív Xéysú^ai íprfil naçcc KvnQÍoig ^QÍdaxa, 
av 6 "Admvig xatatpvyàv {mo tov xáieçov õufp^áçfj. 
20 "Afiqíig ts èv *IaXéiia) g>7f6lv 

iv tatg 9'Çidaxívaig tatg xáxiõt* àxoXovfiivaiç^ 
ag €Í g>áyot tig ivtòg õ^rpíovt* itáv, 
onotB ywaixòg Xafifiávoi xotvmvíav, c 

fStçitpoid'* oXrpf av vvxta (ir^õh hf itXéov 
26 mv fiovXstai dçãv^ àvtl tr^g vxovçyíag 

tij X^^^Ç^ tQíPfQv tr^v àvayxaCav fpvúiv. 
xal KaXXífiaxog âé çfióiv Ztv ij ^A^çoõítri thv^Aiíoviv 
èv d'Çíâaxívjj x(fv^Buv , áXXfiyoçovvtmv t£v noirjtáv 
oti aiS%'BVBtg bIúí itçòg àq>çodí6ía ot ówBxàg ]^^cíf»£i/ot 
90 ^piâaii. Tcal EvfióvXag d' iv aôtvtoi^g qyqól 

lifl fi'^ naçatC^Bt fíOí ^çidaxívag^ iJ yvvai^ 

ixl trjv tçáxBiaVy ^ úéatytfjv altiá. d BK TOT B 125 

iv tã ka%ávip TOtnr^ yúç^ ág XóyoÇj xoth 
tòv^AâíovLv àno%'av6vta xçovdijxBP Kvjcçiq' 
&6x^ iôrl vsxvmv fiçtSfiu. 
KçaxivoQ d% tpriõl 9ímvog iQaú&êtóccv xip/ *Aq>ifoàítrfif 
iv xaXatg d^çiâaxívaig avtòv ãitoxfwlfaif Maçúvag â* 5 
6 vsdteçog iv %k&y xçid^ãv. ^Iicxávoacta Sh tBtçaxC- 
vfiv triv 9'Qldaxa xaXstv náfiq>i,Xog iv yXcífJõaig qyifflí\ 
e Kkêíxaçxog Sh 9çvyag ovtcD xakstv. Avxog â* 6 ítv- 
^ccyóçeiog r^ ix ysvéóecíg tpriOL ^'çídaxa JcXatvgyvXkov 
xetavipf axavkov imo (ihv xàv xvd'ayoQeíci)v Xiysad^ai 10 
Bvvov%ov 9 imo Sh xãv yvvaixmv àõxvxiâa ' dtovçv^i- 
xovg yàç ^açaôxsvá^si xal ixXvxovg nçòg xà àq>fo^ 
âíóía ' ióxi âh xçatfáxri Í0d'ís6&ai. 

81. jdbpiXog âé (pr^iíiv (úg 6 xi^g d'çíâaxog xavXòg 
aòkvxQOipóg Í6xv xal âvóéxxçixog iiãXXov xãv qtvXXmv * 15 
xaOxa ò\ JtvêvaxixdxsQcc ióxi xal XQoq)iiMÁxsça xal bv- 
exxçixaSxsça. xotvàg fiévxot ^ d'ç£âai svôxófMcxpgj 
f inncxLXTi^ svTcoíXíogy vnvonixri^ svxvXog^ iq>exxixfi x^g 
Teçog xà"àq)(foâí6ia oç^^^g. ^ dh xçwpaçonéQa &(fídai 
BV(fxo(iaxGnéQa xal fiãXXov vavov xoiovúa. ri õh 6xXij- 20 
QOxéQa xal ^fa^vifà ^xáv íõxl xal svúx6iuc%og xal sv- 
xoíXtogj vnvov xb noul. ^ ô% fi£lcK^i/c; %'çíòaJí ijrvxBi 
fiãXXov BvxoíXíóg xb iúxv. xal at (úv d'Bçival bvxvXó- 
XBçai xal XQOipLfiiixBçaí , at âh g>d'Lvomúçival axçoipot 
Tíoi ãxvXóxBçai. ò õi xavXòg x^g ^çíõaxog aàíilfog slvai 25 
õoxBt. d'çíâa^ â^ iílfOfLévi] òftoícog xá àxò xçcíiififig 
ãaxaçáyq) iv XoTtádv, ág FXavxíag túxoçBt, xçBÍxxmv 
70 xàv ãXXaw k^xáv Xaxávmv. iv ãXXo^g âh 0B6q)(fa- 
0xog ixCôitoçá fpriúv xaXBtú^ai xbvxXíov d'Qidaocívijv 
fv^oftof/ vãxv Xána^ov xoQÍawov avri^ov xáçâafiov. so 
/Jí^cXog dh xoiviSg q>riõlv Blvac návxa xà Xãxava 
axçoq>a xal Xaiexwxixà xal xax6%vXa^ ixi âh iiciitoXa- 126 BK TOT B 

6tixà xal âv6oiiU>v6ftijr€c d'€Çiváv âh Xa%áviav 'Ejcí- 

82. KINAPA. tavttiv £og>oxl^ èv KoX%l0i xv- 
vuQuv xaXety èv âl Ooívixi xvva(fOv 

5 xvvccçoç ãxttvd'a xávta wclfi^si yvfjv. 

'ExatctEoç d' 6 MiXrfiiog èv ^Aôíaq nèçitffYfiH^ êl yvi^- 
(SiQv tov õvyyçaípémg rò fiifilíov' KalXína%oç yàç b 
Nfjói^íÁtov avrò àvay(fáq)êt' oi^Tig ot;v èetiv 6 noiri-- 
úaÇy kèysv ovtm * nsçl f^v ^Tçxavírjv d'áXa6õav xaAeo- 

10 (lèvijv ovçsa vinjíà xcà èaoéa vXjfii , èxl âl xoUSi otr- 
çsúi axav%'a xwáç^J* xal i|^ff ' nãç^íov ítQog íjhov 
ãvíúxovta Xoçáófiioi olxèov6i^ yijv i%ovxeg xal naõía 
xal ovQBa* èv è% toZôt avçsút âèvâçsa ivi ayçia, 
axavd'a xvváçri^ itéri^ fivQÍxri.^ xal xeçl ròv *Ivâòv âè 

15 gygfii MnafMv yívBô^ai tiifv xvváçav. xal Hxvka^ d% 
71 nokè(iC9V yçáq>st ^ slvctv fihv ti^ yip/ vâç7}l7iv xçiq- 
vffii, xal ò%Btot6v^ èv Sh totõi ovçeCí xétpvxs xwáçij c 
Ttal fiotávTi ãkXij.* xal èv totg ê^^^g ^ èvtsvd'sv dh OQog 
naifétBivB xov notafuyõ tov 'Ivdov ív^bv xal ív^bv 

ao v^r^kóv tb xal àaõv ãyçírj vXy xal áxávdTj xwáçjj,* 
^íâvfuog d' 6 yçafiiiatiTíòg è^tiyovfiBvog xaçà tp Zb- 
q>oxXBt tÒ xvvaQog ãxavd'a ' iirptotB (<ipij(fl) rip; xwoó- 
fiatov XèyBVj âià tò aTcccvd-ãâBg xal tQa%v BÍvav rò 
qytytóv. xal yàç 17 nv%'la ivXívijv xvva avrò bItcsv' o 

25 yàçAoxçògxifvfiltòvXafiàv èxBt xóXivolxí^Biv on(yuSv d 
vm í^vXívijg xtn/òg õrix^9 xarafivx^Blg trp/ xv^fx/rfif 
vxò xwoõfiitov IxxíiSB tiiv ítóXiv.' Icti âh 6 xwws- 
fiatog furaí^v d^áiivav xal dèvâçov, Sg qy^jôv BBOtpça- 
atog , xal ròv Ttaçxòv IxBt èçv^çòv naçanXrflíOv r^g 

30 ^i^' èx^y âh xal rò (pvXXov àyvàÔBg. 

83. 0avíag õ^ èv xiiiJtr^ xbçI qyvràv xáoaov cr^- 
xbXíx^v riva xaXBt àxav^áÕBg ipvróvy ág xal 0s6- EK TOT B 127 

q>fa6tog èv htt^ xsçX q>vtáv * i} Sk itáxtog xakov^vri 
nsçX EíKBklttv [lávovj èv vg 'EkkáSv d' ovx lún. 
íq>Í7fiL d* €v^g TCQÒg v^g (ít^^ig xavXovg imyeíovg' tò 
8i qnikXov 1%bi, xXarv uai ãKavd'áÕ6g' xaviovg Sh 

e tovg xaXovfiévovg Ttáxtovg. iõcíâiiJLOi â* siúl jeeQiXS" 5 
xóiíêvoi Tcal iiiTcçòv imóieíXQOi, Ttal ãxodTjôavfí^iyu^vv 
avTOvg èv ãkfiij. hsQOV âi xavíòv òçd'òv wpCrfiWy ov 
xakoviSi né(fvi7caj xaltoikov iâcíõi(iov. tò âh neçuucç- 
xiov ã(paLf€d'évríúv táv na^jcíúòáv è^Mpsqikg tá tov 
ípoívtxog iyxsipciXp. idddvfiov xccltovto' xaXovú^d^ lo 
avtò áexálfiQOv.* tíg ditovtoigovxlxêíd'ófisvog9'a(f' 
çàv av sÍJtot tijv xáxtov elvav tavtrfv tijfi/ vjcò ^Po* 
gucí&v iikv 7taXov(iév7iv xáçõov, ov [laxçàv ovt&v f^g 
JíixsXíag, TCsçiApavâg d' vjcò tâv ^Ekkrp/iov mváçav 

í òvofiaiqiiévijv ; âkkuyyyàç âvo y(fa(iiuctayi/ xáçõog Tcal 15 
xáxtog tavtòv av etri. ôaípãg d' tifiãg àiõiôxBv xal 
'Exíx^ffLog (letà tâv iâ&âifLGíV kaxávmv xal t^v xa- 
xTOv xatakiycsv ovtíog , 

IH^XCÍV . . . 

luíçad^a, tçaxéag ts xixtop, tol (Svv akkoig fáv 20 

(payatv 
ivrl ka%ávoig slg tOTtiov, 

aí Ttá ti^ ixtçíifag xakág 
xccçatiS'y viv^ advg è6t\ avthg d' è%^ avtov xai- 

çét(o. 25 

xal nakiv 
71 ^çíâaxag ikatav dxtvov , . çafpaviõag xáxtovg. 
xal náktv 

6 õétcg àyço^av êoixs iiáçad'a xal xáxtovg q)içsi,Vy 
tq>\H>v kinadxyv òtóótvkkov 6x6kvyLOv ... ao 

úsçíâa âçáxtvkov TCtéçiv xáxtov òvÓTtoçâov. 
xal ^ikrjfcãq o Káog 128 EK TOr B 

yriçvúavro ò% vsfiQog axò ifn)%i[v okéôaúu^ 
o^BÍKig xÁtíxov tv(i(icc q)vXa^a(iévri. 
84. ^jiXlà firiv ícal xívcíçav (úv6(iaúe naçanXifflímg 
fjfítv UcÍTtatQog ò Ilítpiog , ysyovàg totg xçóvoí^g xat^ 

b ^AXé^avâçov ròv ^ikímcov^ hctfiuyug di xal ecDg tov b 
ÕBvtéçov f^g Alyvntov fiaúiXécag^ ég avtòg èfupaví^sí 
iv tivi tfSv avyyçccfiiicíríDV avrov, IltoXsfiatog d* o 
evsçyétijg fiaõiXsvg Alymctov slg c5v tmv ^jíçiõtciç- 
Xov tov yçaiiiiaxLXOv (laê^jjróv iv Õ£vtÍQm v^tofivi]- 

10 fiármv yçátpsi ovtGig^ TCeçX BsQsvíxriv rijg Aifivrig Ari- 
%'iúv jtotaiióg 5 iv a> ylvèxav ix%^g Xá^Qu^ xal ^çivtf - 
otpQvg xal iyxéXscov nX^^dvg xal xãv xaXovfiévGív 
^úiXixãv^ át xãv XB èx MaxsdovCag xal x^g Kcunaí- 
õog XífiVTig xò iiéy6d'6g slúcv '^iitóXtac^ Tcãv xe xò $st- c 

16 d'Qav avxovtx^^vnovxíXiúvèúxlnXiiçtg. ycoXXrig d' êv 
xotg xoTCoig xiváçag q>vo(iévi]g o% xe úwaxoXov^ovv- 
xsg 7^(itv úxçaxtôxai Tcávxsg ÕQsitófisvoí <íwBXÇfSvxo 
Ttal Tjfitv jCQOúétpBQOv '^iXovvxBg xãv áxav^ãv.' olâa íi 
ocal KívaQOv xaXoviiévrjv vrfi(yVj i]g fivrifiovBVBt JSrjiíog. 

20 85. ErKE^AAOS ^OINIKOS. &B6q)Qaaxog XBçl q>oí- 
vLxog xov q>vxov slnAv ènLfpéçBL^rj [ihv ovv ãxò xãv 
xa^%ãv ipvxBÍa xoiavxi] tig' ij í' àn avxov, oxtiy 
áípéXcaúL xò avm^ iv ipiCBQ o iyxéq)aXog! xal SBVoq>ãv d 
iv dsvxsQG) ^AvapáúBCDg yçáipBi xáÕB* ivxav^a xaVxòv 

26 iyxég>aXov xov ipoívíxognçãxovêq>ayovot6XQaxiãxai' 
xal ot TCoXXol id'av(iatov x6 xs Blâog xal xijv lõióxrftpc 
xi^g fjâovrjg' ip/ âi 0q)6â(fa xal xovxo xB(paXaXyég. ò 
âi q)oíviÍ , oxav i^aiQsd'ij 6 iyxé(paXog , oXog i^rivaí- 
vBxo! NíxavÕQog FBOQycxotg 

30 ovv xal q)oivLxog Ttaçagyvádag ixxónxovxBg 

iyxéipaXov (poçéovúi véoig àújcaúxhv êÕBõiia. 
Aíq>iXog â' o ££tpviog tõxoçBt ^oí xãv çoivíxodv èyxé- e EK TOT B 129 

oiwyvófkfjftoi díiffcíâêíç ti xal ótatixol xotlíag! 

flliêtg âá;\ ipi]ijlv ovtog , êtatçê TtfwxQatsgj dóí^O' 
[i^Bv éyxdq>aXov S%biv iii%QV tov xékovg, si xaranuviSO' 
IHBV èvttív9a xal rijvífi r^v õwwy&yrfv. BK TOT B BIBAIOT. 
86. "Eçyov^ [iiSrlv] elg tçixXivov õvyyavsíag si- 

ov lafiòv ti[v xvkixa itQãtog aç^trai Xóyov natfiQ 
xal Ttaçaivé^ag xé^cDxsVj alta ^ifcriQ õsvréQa, 
eira ri]d'lg ícaçalaXat rig^ sita fiaçvqxovog yé^tov, lo 
rifl%'íSog TCatr^Çy insira yçavg xakovda (pikxaxov' 
o í' ijcivevsi nãúi tovroigj 

tprfíl Mévavdçog. icákiv 

rfjg úxiag xrp/ TCOQfpvçav 
nçãzov iwfpaívovô\ àlxa (isxà xfiv %OQq>vçav is 
TotJr' êúxvv ovxs Xavxòv ovxs noçtpvQa^ 
Áll* ãõnsQ avyri "^V^ ^(fóxrig xaxQa^ivri. 

*Avxiq)ávrig 

xíq>rig\ [ap*] èv^ád* otúavg xaratpayalv 
énl xriv ^"vçav; ald'' ãúTtSQ ot nxcoxol x^l^^^ ^ 
évd'ád^ êâofiaL ^ycí, xaíxig oil^axai; 

6 avxòg 

svxQditt^s [itat] 
ilrvxxiJQa, kaxavrpf^ xçiTtódiov, jtoxT^çioVy 
Xvxçav, %vtaVj xáxxafiovj IfDfirjçvõLV. J*. nEPI THS TOT NEIAOT ANABASESiS. 

87. &al^g 6 MtXrfliog^ alg xáv inxà úoq^ãv^ tprfil 
ôtà Tovg èxr^úCag yivs6d'ai xijfv ávanXi^QíútíLV xov Nbí- 

ATHENAETJS. I. 9 130 EK TOT B 

kov. TtvBtv yàç avtovs ivuvtíovg tá 7tota(i^ xecl rà 
õtóiiata K€túd'ccí xcctà xijfif Ttvoijv avtãv' xhv yàv ow 
ãvsiiov ^1 èvavtíag icviovta xcdXvslv xiiv íxlçqoÍiv 
avrãv^ rò õh xv^a nçoúnlntov àvxíov totç 0t6(ia0t 
5 xal ovQtov ov ávaxóxTêiv xòv ytoxcc(iòv xal xi^v áva- 
nkriç(ú6iv ovxfú y£vs0d'ai xov Nslkov, 'yíva^ayóçag âl 
ó (pvõLxóg (priúLV àitò xióvog XTixofiévrig xfjv ãvaTckrj- b 
Qfúõiv yiv60d'aL xov Nsíkov ' átSccvxcag dh xal Evqltcí- 
àrig xal axsQOÍ xivsg xáv XQayGtdcoTCOtáv. xal ^Aval^a- 
10 yoQag iiev àvxíov xr^v yévsaiv Xéysi x{jgàv<mX7iQ<ú0€Gjg, 
EvQiTCÍõrig 8% xal xòv xoTtov aq>OQÍÍei:j léyíov ovxfúg iv 
õçá(iaxi ^AqxbXÁgí 

jdavaóg, 6 ícavxrixovxa d'vyaxéç(úv Ttaxi^Çj 
NeíXov kiytGiv xákXLúxov èx yaíag vâ&ç, 
15 og èx fiekaiiPQÓxoLO ^jtkriQOvxaí d'êQ6t 

Al%'to7CÍÔog yi^g^ tjvíx* av xaxy xi(óv^ 
xsd-QVTtTt' ê%ovxog filíov xaacà %Q'Qva, 
xal iv ^Ekévy Ofioiov xovxov c 

NsCXov (isv aXâs xaXXtnáQd^svoi çoaí, 
20 og àvxl díag il^axádog Alyvnxov %é8ov 

Xevxrjg xaxsíõrjg %tói/oç vyçalvBi yvag. 
xal AiúxvXog 

yévog (úv alvalv ixiiad^àv èitiúxaiiat 
Ald'i07c£dog yijg^ NetXog Svd'' Í7CtàQçoog 
25 y vog xvXívâsL tcvbvhÁxgív ijcofiPçíay 

Iv í' ^Xcog 7tvQ(ú7tòg sxXáiiipag x^ovl 
xrjixBv TCBXçaCav xtóva' Tcãúa d' BV^aXrig 
AtyvTCxog ayvov vá^iaxog xXriçov(iBvri 
fpBQé(ffitov jdi^fifjXQog àvxéXXBv iSxá%w, 
80 KaXXi6d'évi]g í' 6 [ôxoQLoyQátpog TCçòg xà fitxçã d 
xçóxBçov Blçri(iéva vic^ 'Ava^ayóçov xb xal EvQinCõov 
avxêtTCBV avxòg âh r^i/ avxov yvdifiriv qyrfiív, vSáxiav EKTOTB 131 

xoXXáv xal ÁMfiçáv ytvofisvcDV xavà tiiv Ai^vo^Cuv 
xcctà tàç rov Hwòg àvatokàq etúQ r^g ixítol'qg ájpxrov- 
(Kw, xa9'* ovg XQOvovg xcA oíittióíac %véov6Lv ãvsfiov' 
rovtovg yáç q>ij0i rovg àvéyuovg itákiata tcc véipi] xpé^ 
Qsiv xçòg rriv Al^ioxCaV tav xal n^fOOmmóvzGiv & 
nçòg tà oqti xaTccççifywoê'at xokv xX'^dí}g vdccrog^ 
ãg) ' ov tòv NbIXov àva^aívaiv, Arifióxçítog âl XiyBt 
neçl tàg %BiiLSÇLvàg tçaxàg rovg nsçi xàg ãçxzovg 
zMóvg xtoví^èô^at' nkçl rçojtàg ò% d^BQtvàg (isra- 
útávxog rov iiUov tr^xoiiévijg tijg %ióvog xal ávarfii- lo 
to[iévi]g VTtò rríg f^^êmg vsqyi] yCvsú%'ai^ dtàròtovg 
èriffííag tmoXafifiávovrag ipéçsiv Tcçòg fieúrififiçíav, 6w- 
a^ovfiév&v dh rãv vsqxSv ènl tfjv Al^íoniav xal rriv 
Aifivip/ ofifiçov yív66õ'av xokvv^ ov xaraQçéovta Klrj- 
çovv ròv Nstlov. zriv ovv alxíav tijg ávaTtkriQcí^síog 16 
tavri]v q)ri6l Arjfióxçitog. 
e Evd'viiéínig â' 6 Maú6aXi(Átfig iprfilv avròg jrc- 

nkèvxág tf^v ê^(o %'ákaúúav èjtiQQBtv òg inl tfjV Ai- 
fivip/ 5 iôrgafifiévip^ dh eivai TCçòg fioçéav ts xal ccq- 
xtovg. xal tòv fãv akkov xçóvov xevriv eivai trjy 20 
%'ákaaaav^ totg d^ ètrfiiaig àvcDdwfiévfiv vitò TCvav- 
^át(úv nkriQov6%'ai xal çstv talg '^(léçaig tavtaig^ 
Ttavúafiévfúv de táv itrjúifúv âvaxcDQstv. eivai dh av- 
tijfif xal ykvxetav xal xr^tri TíaQaitkrfiia totg iv tá 
Neíkci} xçoxoâeíkoig xal totg [njcoTCotáfioig êx^iv. 01- 35 
vonídrig d* 6 Xtog kéyei tov (úv jr^i^côroff tov nota- 
(wv ávaÍijça(veod'ai tàg nriyág^ iv âh tá %'éçei ^êp- 
(Ucivo(íévag ^etv. tov fihv ovv àva7tkri(fov0d'ai tfjv 
yivofiévriv ^riçaôíav tò ahiov, tóv ovçavífúv vSatov 
Í7tiyivoivév(úv totg x^i^l^ciõi õv^fiaíveiv . . . tóte ivâerj 30 
yivó^svov |Lt^ õvvavafféçeiv' xal íta tovto tov x^^^ 
piávog i^Oõova avtòv yivBú%'ai ^ rov 8% ^éçovg ytkrjÇTi. 

9* 182 EKTOTB 

*Hf6õ<ytog dl totg [úv íotTtotç vjtsvavTÍ&g Xéysi^ na- f 
^uTckrfiífúq d\ OivoTCÍixi' Tip yAv yàç ^vúív rov Nêí- 
lov ipcçõl tOiovtfiVj &6XB àèl xkifiÇQvv tàv noxaiMv^ 
tov Sb r^kuív tov xeifiávog xatà tifif Aífivip/ jcotoviis- 
5 vav tifv itOQBÍav avaifiQccívBtv tov NbZXov' nBçi t^- 
xàg âh d'Bçivàg fLBd'iatá(iBvov Ttffòg xi(v aQxtov vyQaí- 

VBIV. 

rà õl rov NbíXov útónMta tavta' Ttçòg xi{v 'Aça- 
fiíccv ntíXovúiaxóv ^ Jtfòg Ai^vtfv xavíofiíTcóv^ tà õh 
10 Xovnà fioXfivtixòv úBfiBvvvtixòv y^Bvàrfiiov 0aXx0íòv 
ònovBTtixóv. EK TOT r 

"OtL KaXkíf^xog 6 y^aiifiatixòg tò (léya fii^kíov 72 
tiSov íkBysv slvcci tip nLByikq) xax^. 
15 KIBÍ2PIA. NíxavÕQog èv rBto^ixotg 

úTCBÍçBíag xvaf/Mv aiyvxtiovj oipça d'BÇBcijg 
àv%'éíúv ^v ótBfpãvovg ãvvúyg, tà âh 7CB7trij(3ta 
ãxfMcíov xuQTCoZo xí^ciçia daiw(iévoi,0Lv 
ig %éçag rii^éot^úí Tcákai. noQ'é(yvúiv oQÍ^i^gj b 

30 ^íifiLg õ* èv %'olvT^6tv àfpB'^r^úag açotídijiu. 

^itag dl kéysí, Níxavâ(fog tà vit ^Aks^avÔQBCiív xokO" 
xiôia xakov^Bva' ág 6 avtòg 

xváfjuw káíl^ag Tcokoxáóíov ivtfn^^ag tB, 
lati S* iv JSixvávv TtokoxttúCag ^Ad^ijvãg [bqov. êúti àl 
36 xul xifidçiov BÍSog TCotriQÍov. 

2.'&B6q)(faiítog õ^ év t^ tcbqI q>vtciv ovt<ú yQiíq>Bi c EKTOXr 133 

'6 xvccfiog iv Atyvnxm q>vExaí [ikv èv Sksôi xal Xi" 
fivaiç. xavXòç â* avtov f^^xo^ ^liv 6 lUcxQÓtatog êlq 
reMaçag ni^xêíg^ ná%og Sh iaxtvliatog' ofLoiog xaKá- 
fio> fiaxQÓ áyovárcí' õiaq>v(Seiç d' êvõo^Bv i%Bt õi 
oJu>v âi€iXfi(i(iévag ofioiag totg xr^çíoig. ènl tovtc» ^' s 
í} xmâva xal th ãvdx>g õinláõiov ij inpcayvog' XQài/La 
â^ o[ioiov ^óSm Tuctaxoçég. JcaQutpVBxai Sh ipvXXa (/lb- 

d yáXa. t] Sh ^(^a ntt%vtéça xcílcí(i4)v rov na%vxtttov 
xal âucqyvffBig òfAOÍag i%ov0a tá xavKã. i<Sd'£ov6i d^ 
avtrfv xal iipd'fiv xal (0(ifiv xal òjetiljv * xal ot ^Bçl tà lo 
bAi^ tovtqi õítp juifàvtai. yívBtai Sh xal èv Uvçía xal 
xatà KíXixíav ^ àkk* ovx ixjtéttovõiv at %ÒQai* xal 
jcbqI ToQcívijv tijg XaXxiâtx^^g iv Xíiivrj tivl (iBtçía 
tá iiByid'Bí j xal avtti íthtsv xal tsXBoxaQítst^ ^í£<pi- 
73Xog í ' o Eí(pvi6g fprfiiv 'íj tov xvcífiov tov AlyvTCtíov ift 
QÍ^a^ ^tig XéysxaL xoXoxáõiav, sviíxoiióg xé Í6xt xal 
xçóq)L(iog , dv6Íxxçvxog dià xò xaçaaxvipBLv * xçstxxov 
í' éóxl xò iqxifSxa içiáÕEg. ot âh ycvófiBvoi ((pni&l) 
xvafLOt èx xóv xvfifoçímv %Ka^qol (lév bIôi õvõxbxxoc 
òliyóxQoq)ot âiaxcoçTjtíTíol xvBVfiaxixcíxaxotj ^fiçav- 20 
d'BVXBg õh i^xov itvsvfucxovôi^ yCvBxat d\ ovxmg ix 
xàv xifioQÍmv xal av^og 6xBq)av(úxixóv. xakoiksi d' 
Alyvnxiov fihv avxò Á,mx6v , NavxçaxtxaL ôh ot iinoí^ 
XéyBv ovxog o ^A^^fjfvaiog^ físXÍXcaxov' «9?* ov xal fiBXí- 
káxLVOí õxétpavoi nãvv svcíÕBig xal xavúan/og ãça ^ 

b ílruxxtxcíxaxot. 

3. 0vXa(fxog dé iprfitv ^ovõítcoxb nqwBçov èv ot'- 
ÒBvl xójtoí xváiKOv alyvjtxíiov ovxb úytaçdvxtov ovx 
bI ôTtBCçBiBXLg xixxoiiévfúv bI (líj xaxà Atyvnxov^ ènl 
xov fiaôíXécãg 'AXB^ávÕQOv xovllvççov naçà ròvôtJa- ^^ 
fiiv 7toxa(wv XYig èv ^HTtBÍQÇ) 0E6ytçc3XÍag èv bXbl xlvI 
õvvèfiri g>viívai. õvo lihv ovv r^Byxé Ttíog êxri xaçnov 134 EK tOT r 

ixrevág xal i^v^i^OB' rov õ* 'AXê^ccvÕQOv tpvXaxriv 
ijaõttfieivxoç uai x^kvovtog ovx on Xaii^vsiv ràv 
povkóiiBvov àkXà ^ijâ^ XQOôéQxeõ^ai x^g tàv xóicovy ^ 
àv€^riQãvd'fi tò aíogj xal tò Xovnòv ov% oti xòv xçost- 
6 Qniiiévov ^vèyxs xa^itòv aÁ,l' ovdl võioç st tcoxb ê6%a 
g)aLV6Tcci. tÒ 7CaQa7tki^0iov èyéveto xccl iv jáiôi^tt/p, 
X^Q^S Y^Q ^^^ cíkXatv võátav vaiicítióv ri ètpívri ifv- 
Xçòv võíúQ TCçotéfievov ov leóççm tijg d^aXi^drig. tovxov 
nívovtêg ot áçQíúõtowteg rà (léyiõta dípeXovvro' dtò 
10 jtolXol jtaQsyívovtú xal (iaxQÓd'6v xà vdaxt xOV^ófis- 
voi. ot ovv rov fiaiSíXéG>g ^Ai/xtyóvov ôxçaxriyol fiov- d 
kói/LSvoL oixovoíiLxdxsQOL alvai àiátpoçóv xi Sxa^av âi- 
õóvat xotg nlvovôí^ xal ix xovxov ãnsl^i^Qávdij xò vãiia, 
xal iv TQipáài õ\ i^ovúiav elxov ot fiovlófievoi xòv 
16 tcqÒ trov xçóvov xòv xçayaõatov aXa XaiifiáveLV^ Avúi- 
IlÍXOv d\ xéXog imfiaXóvxog '^q)avíiSd'fi. 9'avfiá6avxoç 
õe xalãq)svxog xòvxóxov âxeXij xcíXiv r^v^i^fi.* 
4. £IKTOS. TCaçOLfiia 

xòv ôixvòv xçdyoviSa yvvav xip/ yXatvav vipaivs. 
20 MáxQfúv iv jcaQpâíaig 

xal Oixvòv êlâovj yatrig ÍQixvdéog vtóvj e 

xeífLSvov iv Xaxávoíg' o ô* i%* iwéa xetxo xça- 

itélag. 

KaXXíiMXOg 
26 ég d' or' áéiijxai avxvòg âçoôsçã ivl x^99^' 
^Axxíxol yi\v ovv àsl XQL6vXXáfi(úg ^ 'AXTcatog õh ' âáxtj* 
(prfil ' xáv 0ixv^v iticò €vd'6Íag xijg 6Íxvg^ ág õxáxvg 
úxáxvog, Oçvvixog í' ^ ivxçaystv* çriúl õixvdiov 
vnoxoQv6xLxãg. r 135 

74 ' JhsíXittv ^aq)avtâa, úMvovg tértaças,' õixvâvov 
â^ vxoicoQiõtixàg êí^xs 0(>tn/e;(oç iv MovotqÓxcí) 
' TcãvtQayêtv úíxvõlov,' 

5. &ê6q)çcciStoç dé q)rjõi 6vxváv tçía êlvai yévrj^ 
kax&vkxiòv CxvxaXCav PolcÍtlov. xal tovtmv ròv (úv 5 
Xaxavíxòv võçêvófisvov fiBlrío yívB0d'ai^ tovg â' aX- 
Xovç ávâ(fovg. * yívovtaí âl (9>^<'0 xal evxvXóte^i ot 
úifXvoí, iàv rò aaéçficc iv yáXaxtv fiçctxkv 0jt(tçy ^ iv 
liêXLXçáta/ fároçet dh xuvxa iv <pvrixotg alxíoig' 

b ^ãttov av^Bó&ai xav iv vdau xav iv yáXaxtv ítçóte- lo 
Qov rj slg r^v y^v xatatêd"!jvai. fiçccxH» Evdijdi^(wg í ' 
iv tá ítsçl Xa%ávcyv slâog úixvàv bIvccl tovg nçoõu- 
yoQsvofiivovg âçaxavriag. (úvofíMffd'ai âh õixvavg (prfii, 
zÍTi^rftQiog ò 'J|/a>v iv nçátij *EtvfwXoyov(iiv(ov àitò 
tov 0svs0d'ai xal xísív' ÒQfiritixòv yàç VTcáçxsiv. i5 
^HçaxXslõrig â* 6 TaQavttvog iv tá £vii7to6ícD rjâv- 
ys(úv xaXst tòv ôtxvóv. zÍLOxXrjg í' 6 Kaçvúttog tòv 
ôíxvóv fprfii (iBtà õííov iv yCQmtOig Xaiifiav6(i6vov ivo- 
xXstV g>i(fs6d'a^ yàç aves xa%'áiCBç tfjv ^áq>avov' 

c rsXsvtatov âh Xaiipavofiavov aXvytótBçov elvav xal 20 
EvnaTCtátBçov' sq)d'òv dh xal âiov(ffjtixòv (latQÍ&g 
vnáç%Biv. jd{q>iXog dig)ri0iv^ ò 0txvog iffvxtixòg vn:áQ- 
Xmv âv0oifXov6(ifit6g Í0ti xal Ôv0vjtopípa0tog ^ hv dh 
^fixonaiòg xal yBvviftixòg xoX'^g àq)QoâL0Í(X)v ta iq>B' 
xtixóg.^ av^ovtat d* iv totg xr^xoig ot Oixvol xatà tàg 25 
íeav0BXi^Qvg xal ipavBçàv t0xov0i tf^v iníõo0iv^ xad"- 
áiCBQ xal ot ^aXáttiOL ixtvoí. 

6. ETKA. fi 0vxr^ , ipri0lv 6 Máyvog {ovõbvI yàç 
ãv táv TtBçl 0VXÍÚV Xóytov jtaçaxc^çrfíaiiJiv , xav ànò 

d xçáârig xçiiia0õ'aL õii]^ q)tXÓ0vxog yáç bI(Ii âatfiovimg^ 30 
Xé^Gí tá [tOL nQO0KÍ%tovta) r^ 0vx7J^ avâçBg iplXoi^ i^yB- 
luúv tov xad'aç6Íov fiíov totg av&çdjtoig ivivsxo 136 r 

d^Aof di tovto è% tov uakstv tovç ^Aõijvaíovg tèçàv 
^v õvxijv tòv róicov iv tp nçãtov bvçí%^^ tòv â* àit 
avtijg xaç^òv fjyriroQÍaVy ôíà rò xçátav avQed^at 
riíg {i(id(fOv tçotp^g. rãv âh õvxtav intl yévri TcXêíova. 
h ittLXOVfisVy iw iiv7ifA0V£VBi*jívri4pévfig iv^OiiavviíOig' 
ènaivãv Sh ti(v xmçdv tijv ^Atzixrpf táÕB Xiyei 

Ota â^ Tj x^9^ q>içêv 
õiaq>áçovra r^$ àxáôrig, 'Ix7c6vtx\ olxovfiévfigj e 
rò iiéXif tovg aQtovÇj xà úvxa. B. iívxcc f^ v^ tòv 
10 ^ícc 

^lõtçog í' iv totg ^Axxixolg orí' i^ãyêód-cU g>fi0i r^ç 
*jíxxix'^g xàg àn avxáv yLvoíiévag Í0%áSag^ Iva ^kóvoi 
anoXavouv o[ ocaxoixovvxsg ' nal ixel seolXol èvB^avi- 
16 %ovxo dvaxléjtxovxsg^ ot xovxovg iiipwovxBg xotg âíxa- 
6xatg èxlrfi^av xóxê nçãtov úvxwpãvxai. ^Akàl^g d' 
iv noiíjxy tprfilv 

o õvxoq>ávxijg ov âixaímg xovvofMt 

iv XOtÕL [lOXdTIÇOtÕÍV ióXL XêÍ(l€VOV * f 

20 êdev yàç oúxig xçr^õxòg ijv ridvg t' ãvr^ç 

xà úvxa ytQO0XBd'évxa âtiXovv xòv xçánov ' 

VVvl dh TCçÒg (lOX&fiçÒv flâv X(f06Xêd'lv 

àitoQBlv XBnoirptB âtà x£ xovd'' ovxtog ix^i, 
(ttXófivfjõxog â* iv xã jtBçl xãv hf 'Pódtp Efuvd^íanf 

36 tpvfilv ' ítcbX xal 6 õvxwpávxrig ívxbv^bv xfoúriyoQBvdiii^ 
õià rò bIvoi xÓxb xà iiairuLUt xal xàg Blõfpoçàg ôvxa 
xal olvov xal êXavov^ à<p^ mvxà xotvà Si^xoWj xal 
xwg xavxa JCQÁxxovxag xal Blóipaívoínag ixáXoWy òg 7S 
ioixBy úvTíOçátnag j aCçoviiBVOí xovg à^ioxiúxoxáxovg 

10 xãv noXíxávJ 

7. AaxmvLxov à\ ôvxov fLVtmovBVBi iv FBmQyotg 
'Açi0X(Hpávfig xaâl XiyoÈV r 137 

ovxãg 9)irr£i;(D itáw ti nkiiv Xaxfúvvx^^g' 
rovro yàç tò óvxov í%%'q6v Í6tt xal rvçawixóv' 
ov yÒQ riv ãv [itxçóv^ êi fif^ (iiúóâijfiov rp/ 0q)ódça. 
puxçòv êl ccvtò .èl%ê òià tò 11,71 [léya êlvat (pvtóv. "AXb- 
b %tq d' iv *OXwd'íp q>(fvy£&v úvkcdv (jkvij^vsvíov ipriõl 5 
ró t€ d'SiiHpccvhs (liftQdíov iiiol 
liBXéõfiii^ iiJxág, 
fpifvyCaq evçT^fuxtcc 2]vxfjg. 
tãv âh xaXovfiévGyi/ q>cfiáXêC}v ôvx&v xoXlol (ilv (is^ 
Hvtivtat xãv x(0(i^dconoi(5v f ãtàç xal 9êQSXQcitrig ^ ^^ 
Kçanatákotg 

íú âai^iióvLS, TtVQèttt [iriõlv ipQOvtiúag, 
xal tãv (pifiáXsfúv rçãys 0vx<ov tov d'éçovgj 
xànMiyMXáfLEvog xcíd'êvâê ràg (iê0fi(iPçíag' 
xcfxa OípaxéXiis xal nénçrfio xal fióa. i5 

c TfiXsxXsíârig d' iv ^A^ifpixtvoOi ^ mg xakol xal (pifiã- 
lêíú.^ xal ràg [ivççivag âh q)ifialéag Xéyovõiv, ág 
^Anokkoq>ivrig iv Kçtiúí 

Xfoíriúta dò 
táv fíVQ(fi,vãv ixl tfjp rçáxêiav fiovXofiaij 30 

ãg âiaiia0ãiã,\ otav ti fiovlaveiv âét]^ 
taôdl (pifiálsog líáw xjaTJàg õtêçav&tQÍâag. 
XsXiâovsí&v âê 0vx(úv (ivriíiovsvsL ^Emyévijg iv Bax- 

èlt iQxsrat 25 

d xsXiõavêimv (i€t^ òkíyov úxXriçciv àâfòg 

aivaxíóxog, 
^Avõçotiiúv di ij 9íkL%feog ij^Hyi^ii&v iv rço rsaçyixá 
yévfi 6vxmv táds ávayçág)Bi ovtoíg ' iv (ilv ovv tm 
nadíco q)vt£vsiv xçv x^^^^óa/^cii' iQtvsáv kêvxsçLvsàv 30 
ipifiákscov' oxmfofiaõikíôag ôh navtaxov. Ix^i yáç ti 
Xfii^í^v êxaõtov tò yévog. iitl õ\ tò nkêtOtov at xó- 138 r 

lovQOL x€cl (poQiivviOí xol 9Cq>offov xal (isyaçixal xal 
Xaxfovixal úv(ig>éçov6iv^ èàv í%íúúiv võoq/ 

8- T<DV âi iv ^Póí ç> yivoíiévan/ úvxmv ^vri(iovsv€i e 
Avyxsvg èv èniOtokaZç Cvyxçí0iv Tfoioviisvog ràv 

5 'jíd'iivrfií yi,vo[iévcDv xakXíãtfúv açòg rà ^ôiaxá. y^á^ 
fpsL Õh ovrag * ta õh èçvveà xotg kaxovixotg ãõrs õv- 
xáiitva úvxoLç âoxstv èçí^siv. xal xccik^ ovx ano âsí- 
7CV0V xa^ÁTCBQ ixBt disútçanfiévijg í^ârj õià rrp/ tcXtI" 
ófíovrfif f^g ysv(S€0g^ ãXÍ* ád'£xt(yv f^g èm^v^Uag ovõr^ 

10 xqÒ ôeíitvov xaQatéd'sixa/ tàv â* iv xy xaÁy ^Pd^^g 
xaXkt6xQ0vd'ÍG}v xaloviisvcov ôvxcav slb Avyxsvg iysv- 
õaxo ãóxeQ èym^ ò^v&Tcéôxeçog ãv èyayóvsi nagà tcoXv 
xov òiiíúvviiov ' xoCavxfiv imBQ0%7iv è%Bt xaika xà ovtul f 
nçhg xà èv xij xáôy oItcov^bvij yivó^LBva. inaivBixai 

16 ÕB xal alia úvxav yávri xaxà xijy ^Peí(ii/iv yivoíiév&v, 

xá xs xaloviisva xta xal xà lifiiaváj êxi d\ xal xà xal- 

xidcxà òvoiiai6(iBva xal xà àfpQLxavá^ Ág xal ^Mçóâo- 

xog ò Avxiog ^naQXVQBt èvxâiCBçl óvxíov úvyyçáfi^xt, 

9. IlaQfLévfov ò Bv^ávxiog iv xotg láfifioig xà asco 

20 Kavãv xifg atolvxrig nólBcog óg âiáq)Oça iscaivãv 
(prfilv 

iflld'ov (laxQriv d'ála60av ovx àymv õvxa 76 

xaváta tpóffxov . . 
õxí âi xal xà ành Kavvov xijg Kaçíag èicaivBtxav xoi- 

25 v6v. ò^alBÍíOv âi úvxíDv ovx&g xalov(iévGn/ fivr^io- 
VBVBC ^Hçaxlicnf 6 ^BkpéOhog xal Níxavd(f(fS! 6 Svaxsi- 
^vòg 7taçaxid'éiiBvov ^ATtollodciffOv xov KoqvíSxíov ix 
difãfucxog nçoLTulofiivrig ij [(laxiOTtdliâog xáâs 

nlijfv x6 y* olváçiov náw 

80 1^1/ ÒI^V xal JtOVIJQÒv flOM^r' l^íT^l^l/Ofil}!/. 

xà lOLTtà (ihv yàg ò^alsiovg %(OQCa 

tfvxig q>éçBi>, xoviiòv âh xal xàg àfMeélovg* b r 139 

t<õv ê' iv ná(fp ty vrfiíp {diáq>OQa yaQ 9cavravd'€C yC— 
vetai, úvxa rà xalov(i6va naçà tots Uccçíoíç atficivia 
tavxà ovta totg Àvâioig xttXoviiévoíS , a^sQ dià rò 
é(fvd'QãõsQ xal f^g xço07fyoQÍccg ravti^g hv%Bv) ^A^jji- 
Xo^àg iivijfiovBvsi léyíov ovtog * 5 

ia náçov 
xal õvTca xstva xal d'alcc06iov píov, 
ta dh ôvxa tavta toúavttiv ê%Bi, naQaXkayiflf Tcçòg tà 
c itoXXa%ov yií/6(i£va mg tò tov ayçíov fSvòg xçéag nifòg 
tà ãkla tà [irj tãv àyçtGív %oíç&v xçéa, 10 

10. AsvxBQLvsòg âé ti slôóg iôti 6vx'^g^ xal Cffmg 
avtfi èõtlv 71 tà Xsvxà Ovxa fpéçovca. iivTjiiovsvst d' 
avf^g "EQ[ii7tJtog iv láiifioig ovtGíg 

tàg XsvxsQivsmg õh x^Ç*^ lfS%ádag» 
tôv d^ içiváv õvxóv EvQiníòjig iv Sxíqíúvi n 

ij XQOúXfiyvvvai 
xçáâaig içivatg. 
xal ^ETCÍxaçfiog iv 2q>íyy{ 

àXX* ov% o^ota y ' içivBotôiv ovõafiág. 
2k>g>axX'^g í' iv^EXévi^g rá(ip tçomxfSg tá rov ôév- 20 
d dçov òvófLatL^tòv xaçxòv íxÍXbObv bIjcÒv 

Tcéicfov içivòg ãxçBtog <ov 
ig fiffáúiv aXXovg i^BQtválBig Xóyp. 
sedfííov d' ^ivòg BtçrixBv àvtl tov icítcov íçlvov, xal 
"AXB^íg iv Aéfiriti 26 

xal ti ÒBi 
XsyBtv íd"' rifiãg tovg tà fSvx êxáiStots 
iv totg úvQÍxoig JCcaXovvtag ; ot xát(úd'B (úv 
tà 0xXijQà xal fU)x9'riçà tãv Ovxíúv aBl 
tid-iaôív, iiCiXoX^^g ôí néicova xal xaXá- 90 

e bW o fúv êdmxBv ág toiavt^ (úvoviiBVog 

tífnqvy o í ' iyTíÁ^ag tò xíqil sig tijv yva^ov 140 r 

íqív* àxéôoto ôvxa ntúXêtv òiivvcov. 
rò âévÔQOv ri áyçía õvx'^, i| r^g tà içtvá^ içívòg xará 
tò aççBV kéystai. Utçccrtvg Tqg)£á,cd 

èçLvòv ovv uv' ccvf^ nXvfilov 
5 vsvórixccg^ovta ; 

rã d* iv èçivsóg èôxi fiéyag tpvkXoiút tsdifiÁ.(6g, 
'jifíêçíag á' içivádag xalst0d'at tovg òXóvd'Ovg. 

11. 'Eçiiãva^ d* iv yXdôõaig Tcpnitixatg õvxgw 

10 yévri àvaygátpBL àyiÁSsa xal vvKvkêa, ^iXi^iiov d* èv f 
áttLxatg kél^siSc xakstiíd'cU q>i]iSí xLva úvxa fiaúíXeLU^ 
ã<p^ (úv xaÁ,st69'ai xal tàg fiaõMâag l^iádag^ leçoúi^ 
úxoçãv oxL x6Xvd'ça xalsítai rà néstova úvxa» SéXsv- 
xog í' iv ratg ylcíõôaLg xal ykvxvôldtfi/ zivà xakêt- 

15 0d'a£ q>ri6L õvxca rfiv iioçq)fiv iiãlLôra kttxvtav, q>vXáx- 
t£6%'aL às tàg ywalxag èú^iaiv õtà tò %oistv ^araV- 
iSiiovg' ág xal IlXátíov ò x(ú(iG)díOJCOv6g q>rfíiv ivKks- 
otpãvri. tà Ô6 xsi(isçívà Cvxa náfi^ilog xaX€t6d'ai77 
fpYiúí xvdtõvata V7CÒ ^A%avãv^ xoiko Xsy(úv*jí(fi,0xog)á- 

20 vfiv elçTixévaL iv Xaxíovtxatg yXcíõõatg. xoQáxsan/ âl 
6vx<ov elõog ''EQ^mTtog iv SxçaxiáxaLg^ naçaâíôanfi 
dià xovxmv 

x<úv q>ipáXs(úv [uíXiõx' ãv ^ xàv xoQaxsmv. 
@sóq>Qa6xog â' iv àsvxéQm qwxãv túxoqfag úvxmv 

í5 <pi]0tyévog xolovxÓv xi slvai olov ^ [xccçítiog] áçátêiog 

XaXoVl^ivTl. iv d% Xp XQÍXfú TCSqI xip/ XQ(úLX1^V q>riúLV 

''lârjv y£v669'aí ôvx^v d^afbvcíâi] , ipvXXov oitoi^ov ixov- 
úav xá x^^g ÇLXvçag' fpéçBiv d% úvxa içv^çà r^Xíxa b 
iXaia rô ^éyB^og^ õxçoyyvXcírsQay slvai âh xr^v ysvõcv 
30 iisaxiXdõrj. ^£çl Sh xrjg iv K^T^fi xaXoviiBVfíg xvjtQÍag 
ôvx^^g 6 avxòg @BÓq)Qa6xog iv xá XBxáifxm xijg q)VXLX^g 
[õxoQÍag xáâs yçáqtBt ^ i\ iv KQrjrrj xaXovfidvi^ xvxçia r 141 

<fi;xi7 q>éQSL tòv xaQTtòv ix xov ôtBké%ovç xal táv na- 
Xvtázíúv ixfsiAÓvwv^ fikacxiyv âé tiva aípíriõi (iixçòv 
aq>vkkQv ãôJCBff ^loVj n(fòg c) o xaçxóg. rò õi úxékè- 
%0Q iiéya xal naçáfioíov tij ksvxjjy ipvkkov ãh tjj ms- 
c kéa. XBitalvsi à\ téttaçaQ xocçTtovg^ oõaiTtêç avtov xal 5 
aC ^kaútvfíaíq. rj âh ykvxvtrig XQ06€ng>£(ff^ rei 6vxp 
xal ta êaíod'êv toig içivotg' {léyê&og dh fjkiicov xoxxv- 

12. Táv dh 7Cçod(f6(íim/ xakovfiivov úvxmv 6 av- 
tòg &€6q>Qa0tog (ivij^iovêvei iv tQÍry (pvxLXíSv atrímv lo 
ovtmg ^ ty 6vxy otav ãiiç iniyévrirat (íakaxòg xal 
vyçòg xal d'£çii6g ^ è^sxakéúato ziiv pkáõtijiSiv' 0%'sv 
xal ot xçfódçofíOi.* xal xçosM^òv záôs kéysi * nákiv de 
tovg XQOÔQÓiiovg ai (isv ipéçov0iVj íj te kaxíúvixr^ xal 
d 71 kevxofupákiog xal eteçai nkeíovg, ali <¥' ov q>éçov6i.^ is 
Zéksvxog õ* èv ykiÁ6úavg ^tçoateç^xi^v q)rjiíi xaket- 
a&aiyévog ti úvxi^g^ rflig ^péçei tcq^íív tòvTcaQXÓv.l âi- 
q>ó(fOv d^ úvx^g iivr^fiovevet xal ^Açíúto^pávrig iv ^Ex- 
xkijóucÇjOViíaig 

vfíãg â^ téog %Qta kafióvtag 20 

ÕLgHjQOv úvx^g. 
xal *Avtiq>Ávi(ig èv HxkrjQÍaíg 

iútiv naç^ avtiiv tipf ôí(poQOv úvxifv xátco. 
6 BeáaofjLnog ô^ iv tfj nevtrixoúty tetáçtri táv túto- 
QíiSv xatà trpf 9íkÍ7CXov íprfilv àç%i(v negl t^Biôak- 25 
e tCav xal ^Afiiq>í%oktv xal Fçaiútíovíav t^g MaxeòovCag 
èa(fog fLÍ0ov ovtog tàg (ihv iíVTcãg úvTca , tàg ô afiTté- 
Jurvg fiótfvg, tàg õ* ikaíag iv p xçóvp fiçvetv slxòg 
ijv avtàg ikaíag iveyxetv^ xal evtv%Yfiai návta Oi- 
kíTcnov. iv d\ tá devtéça neçl ípvtáv o ®ewpça0tog 3o 
xal tòv içíveòv eivai qyriõí âíipOQOv' olt õe xal t^lípo- 
(fovy ãiSxeç iv Kéoí. 142 r 

13. Aéysí âêxaltiiv õvxijv^ iàv iv õTcíkXri qyvtêv- 
^, d^ãrtov 7CaQayivêúd'ai xal vxò extoXrptmv /ii} õta- 
fp^síçaô^ai ' xal návta õ% tu iv axíXXy q)VTêvd'6vra 
xal d'ãttov avl^ávea&at xal sv^Xaõrij y{yve6d'iu. ná- f 

5 kiv Sh o &e6ipQa0%oQ iv xá õevriça táv attímv ^ fi 
ivdtxri {q>rfil) tfvx^ xaXovfiivri d^avfiaarii ovúa rA (is- 
ysd'Si ^ixçòv è%BL tòv xaçTtòv xal òUyov^ ág ãv €Íg 
T^v fikáõtffiiv i^avakíúxovúa aitaúav triv tçofprjv.* iv 
âi tá âsvriça tijg qyvtixrjç [úroçíag 6* fpilÓ0oq>óç ç^iy- 

10 aiv ' iõri xal «AAo yivog 6vx'^g êv r£ rij ^EXXáài xal 
tcsqI KiXixíav xal Kvtcqov òXovd^otpÓQOv, o to (úv 0v- 
xov êiib7Cçoú%'Ev q)éQêt rov d^çíov^ iòv âh oXovd'Ov 0^6- 
ni0d'Bv, àt âh oX(og ix rov êvov fiXaútov xal ovx ix 
xov véov. TCçãxov âi xovxo xãv 6vx(úv néTtová xs xal 

15 yXv%i)v i%ei xal ovx ^^^^9 '^òv naQ^ rjfitv. yív§xat âh 
xal (iBÍ^íúv ovxog tcoXv xc5v úvxgív ' ti ô' ÔQa ^sxà xriv 
fiXáúxrflíV ov noXvJ* olõa õ\ xal aXXa úvxíov òvóiiaxa 78 
Xsyófisva, fiaõíXêia õvxofiaiSíXeia XLQçoxoiXãâta xal 
vXádia CaQxeXáffBLa XaitvQia ntXQÍõia âçaxóvxia Xev- 

20 xóípaLa (leXaí/óçaca XQrjvsLa (ivXaVxà ãóxaXévia, 

14. IIsçl dl tíjg nQOõrjyoQÍag xãv úvxctv Xéyarv 
Tçvqxúv iv õsvxiçca (pvxáv tõxoçíag jdmQÍmvá íprfiiv 
iv reaçyixá hxoçstv I^vxia ava xivà xãv Tixávfov 
âi&xófiavov VTtò jdiòg xriv fiiftiQa F^v v7CoõSE,a0^ai 

21 xal avêtvat xò ipvxòv elg âieaxQLpijv rç3 naiõí^ àtp* ovh 
xal £vxiav xóXiv eivai iv KtXixía. Osçivvxog âh o 
iitOTCoiógj ^HQaxXscíxrig âi yivog^ áxò Uvxiig r^g '0|v- 
Xov ^vyaxçòg XQoôayoçevd-ijvac' ^O^vXov yàç rov 
'Oçaíov ^jdfuxâçvádt xy ãâsXqyfj fLiyivxa ^íbx aXXoav yav- 

30 vffiav Kaçvav BáXavov Kçáveiav Moçiav játyeiçov 
UxeXiav "A^nneXov JJvxijv ' xal xavxag ^jíiLaSçváôag r 143 

tnjfupag xaXstõ&ccL 9cal àic avtãv xokXà tãv divÕQ{ov 
7tQO6ayoQBvB0õ'(a. o^BV xal tòv ^Iicnmvaxxu q>ávaí 

c úvxéfjv (léXavvaVj á(i7céXov xaõiyvrjtriv. 

ZlíãõCfiíog d' 6 Accxfúv ànoÕBixvvg Bvçrjfuc jdioyvõov 
rrpf úvxífv âíà rovtó q>rfíi xal AaxBÕaciiovíovg õvxézrjv 5 
jÚlÓwúov tí(iãv. Ncc^ioi õé^ mg^Avôçióxog Iti ^ ^AyXa- 
O0%'év7ig íótoçovôL, iibM%lov xaÁ,Bt0d'av ròv ^lóvv- 
60V õíà trjfif xov 6VXÍV0V xaçnov naçáSoôiv. õio xal 
Tcçáôcoítov xov %'BOv jtaçà xotg Na^íotg xò fulv xov 
^ax%é(úg jútovvõov xaXoviiévov BÍvai àfiitéJiivov, xò 10 
âs xov (iBLÁ.txiov õvxívov. xà yàç ôvxa [iBÍhxa xa- 
Xsiód^ai. 

d 15. "ÒXL ds xávxcjv xãv TcaXoviiévfov ^vXívíúv xaç^ 

jcãv iÁq>BÁ,iii€ÍxB(fá iúxi xotg àvd'Q(óxoig xà (fvxa txa- 
vàg ^Hfóôoxog 6 Avxíog Sue fCoXXãv ànoÕBÍxwúiv iv 15 
xãxBqX 6vx(úv úvyyçáfi^XLy êvxQa(p'^XB Xéyatv yíyvB- 
õ&ai xà VBoyvà xãv naidífúv^ iv xá %vXã xâv ôvxcov 
bI õtaxçéipovxo. OBQBxçáxtig ôh i} ò lesTCOirixòg xovg 
néçúag (prfilv 

fjv í' rjiiãv 0vx6v xig tdy âià xQovov véov xoxéj 20 
x(úq>'d'aÁ,(i(ú xovxp XBçiiiáxxofiBv xò xãv ^aiSífOv, 
mg xal iá(iaxog ov xov xv%6vxog xãv õvxav vnaçxóv- 

e xmv. 6 ôh %'aviLa0L(Áxaxog xal fiBXiyrjQvg 'Hçódoxog iv 
xy yCQwxy xãv lúxoQiáv xal fiiya áyad'6v q>7i0iv Bivav 
xà Cvxa ovxcoúl Xéycov ^ fiaõiXsv^ úv í' Í7t* avâçag 25 
xoiovxovg naçaôXBvá^Bai úxçaxBVBú^ac , ot úxvxCvag 
fihv àva^vQÍÒag^ úxvxívrjv âh xfiv àXkriv Í6d"^xa <poQÍ' 
ovtft, õLxéovxaí r' ov^ 00a id'iXovõiVy ãXX* oôa êx^vúLy 
Xciçr^v ixovxBg xçaxBÍiffv ' xçòg ô^ ovx oívp dtaxçéov- 
xaiy àXX' vâçonoxiovúiV ov avxa ixovai xçéyBtv^ 30 
ovx aXXo ovòlv àyad'6v.* TloXvfiíog d' ó MByaXoieoXí- 
riyç iv xy ôíúâexáxy xãv Cúxoçtãv ' ^IXinitog (fpriúlv) • 144 r 

6 IIsQúéfog naxriQ^ oxs xifv ^Aõíav otarézQsxèv^ ànoçmv f 
xQOípãv xoíg óXQaxtiúxaig naçà Mayv^xcavy ixel iStxttv 
ovx bI%ov, õvoca êXafiê. diò xal Mvovvxog xvQuvõag 
xotg Máyvriútv i%aQÍ6axo xh xcoçíov ávxl xóv õvxc^v.* 
5 xcíl ^AvàvLog d' 6 lcc(ifio7toiòg êq>iq 

et xvg xaxsÍQ^at xQvúòv iv õófiovg xoUov 
xal ôvxa fiatà xal õv' rj xçstg ávd'Qmnovg^ 
yvoírj x' oúp xà 0vxa xov xçvtfov xqÍ00g}. 
1 6. Toôavxa xov Máyvov úvxoXoyi^avxog ^á- 79 

10 (pvogò laxQÒg êípri' Oilóxiinog iv xãxQÍxca JCêçlxffogy^ 
' xà ànakà (sptfiX) úvxa ôiag>o(fàg (liv ixBi Ttlsiovg nçòg 
aXXtjka xal xotg yivsõi xal xotg X9^^^S ^^ ^h sxaõxa 
yíyvBxai xal xatg âvváfisútv^ ov ft^y àXlà xad'ókov 
sljcêtv xá XB vyçà xà nsTCB^Liiéva xal iiáXtõxa avxàv 

15 âiaXvsxai xaxé(*>g xal xaxsçyálBxai fiãXXov xi^g akXr^ 
òacíçag xal x^v Xoixfiv XQotprpf ov x(oXvbv xaxBçyá^e^ 
6Q'av. âvvá(iSLg ô* èxBi xôv vyçóv xoXXáõsíg xb xal 
yXvxBÍag vTCoviXQcíÕBig xb^ xal xr^v âiaxcíçffiív àd'QOV' b 
õxéçav xal ÔLaxsxv^svi^v xal d'áxx(ú xal Xíav aXvitov 

ao TcaQaôXBvá^Bi. ;|^t;Aòi/ <¥' àXvxòv ÕQifívxrixa êxovxa 
àvaòíõanôL [iBd'^ àXãv éxLTtivófiBva. ôiaXvBxai fLBV ovv 
xaxé^g^ Stóxt icoXXãv xal (iByáXcov oyxmv BhSBVBX^iv" 
X0V fiBxà (íixqÒv xçÓvov Xayaçol yvvó(i69'a xad'* wtBç- 
fioXi^. ãõvvaxov d' rjvxoiko úvfifiaívBiv âiafbBvóvxa^ 

25 xal (i'^ xaxv ôiaXvo(iév(úv xãv 6vxmv. xaxBçyá^Bxai 
dl fiãXXov xrig àXXrjgj ov (jlÓvov oxl icoXXaicXáõLOv Xafi- 
fiãvovxBg- avxijv xrjg Xocie^^g ojcci^ag àXvitmg õuiyofiêVf 
áXX^ ovai xr^v Blmd^tav XQog)^ túriv Xa^ipávovxBg xov- 
xa>v XQOXBLQiiS^évxmv oi;dh^ ivoxXov(íBd'a. âijXov ow 

so ág bI XQaxov(iBv ã(ig>oxéç(úv , xaiká xb néxxBxai [lãX- 
Xov xal xijfi/ Xoíjefjv ov xcoXvbi 7caxBçyáÍB6d'ai xço^pi^v. 
xàg dl âvváiiBig IxBt xàg XByofiévagy xrjv fúv xoXXcíâtj r 145 . 

TS xal ti[y iAvni[v ix tíyu xoXXãv te xài fwttstv tàg 
d xstQag^ ripf 8\ yXvxalav iv xáíStóyMXi yivofiévTp/ bçfá' 
fLBv. tifu d\ âiMxcÍQTfiiv avsv Otfófpcov %B xol zaQaxijg 
xal nkaia» Tcald-árta xal fiakaxcytéçav Zn scaça^xsvá- 
^€1 Xóyov XQOúõêtv ovâhv voiií^Ofisv. àkkoiovtai d* » 
ov XíaVf ov õvàtò âvõicsTerov avrãv, aAA' ottxataxl^ 
vo(iíiv X€ xaxéoag ov Xsávavxsg xal xr^v õlí^oõov òváxi 
raxstav notstxai. jvfiòv ê* àXvxòv àvadíòiúfSt^ õióxt 
xò (íhv viXQáõsg àxêâs^x^ ^^ õihca ixovxa^ aXvxáxs- 
e fov õh notrflèi ^ õçi^òv ix xáv ijtiyivofiévtov. ot (ihv lo 
yÍQaksg xòv aXvxóv, xo 9^ o^og xal xò 9v^ov xòv Sqí- 

17. ^HçaxXsiêrig d* ò Taçavxtvog iv xp I!v(inO' 
óíp tv^sí yeóxsQov iniXa^fiávBiv Set ^Lêxà xfpf xáv õv- 
xtov nQo6q)0Qàv d'6Qfiov fj8(OQ 1j ifrvxçóv» xal xoifg (ihv is 
kéyomag d'SQiiòv detv imlafipávetv , nçooçávxag xò 
xoíoiko itaçaxekBVè^d^av ^ õióxv xal xàg x^^9^g xaxéatg 
xò d^sçiiòv ^wcxbC õiò xi^avòv êlvat xal iv xoiXía 

f ówxóiicog avxà xá d'€Q(i^ dtaXvs6d'ai, xal inl xáv 
ixxòg d}r6vxmv xò d'Sftiòv òiaXvBi xipf CwéxBtav av- 2o 
xóv xal BÍg XBTCxofíBÇBtg xófiovg ayBi^ xò Sh tpvxçòv 
6WL0xijiítv. oí dl irvxçòv XéyovxBg xço6q)éç6úd'at ^ 
x(yv itvxQov g)a6L xó^xog X^i^tg xà inl xov 6xo(iáxov 
xad^fíBvaxã fiáçBi xaxatpiçBL' xà yàç avxaovx àõxBÍ- 
&g õiaxídi/fií xòv úxóyLaxov^ Tcavómârj xal ãxov<úXBçov'7& 
avxòv xoíovvxa' ÕiÓtcbq XLvig xal xòv axçaxov õwb- 
XfSg nçfOCfpéçovxai. [iBxà ôb xavxa éxoífi&g xal xà iv 
80 t^ xoiXía arpocD^fir. ÒBt 6\ nXéovv xal à^^ov0xÍQ(p 
Xfffjp^ai irç9 nófiaxv ftBxà xrfv xáv úvxav nçoõtpoçávj 
BVBxa xov fi^ vaofiévBiv avxà iv xolXícCj q)éQB6d'ai õh 80 
Btg xà xáx€9 (léçfi xáv ívxíqíov. 

18. ^AAot õi q>aiSiv oxi iiij ÔBt 6vxa nçoiSfpéçB' 

ATHENAEUS. I. 10 146 r 

0^ai fLSôfiiifiQÍccg' voômôti yàç êlvai tótê^ ág xal 9fir 
Qexçátrig èv KçajcatáXo^g stiftptav , ^Açk^toípávi^g d' ^ 
èv UçoayfSvL 

xáiivovra â* avtòv zov %'éçovg lâcív xote 
6 êtçG}y\ %va xáiivoí, 0v7tu tijs [isóTUifiçíccs, 

xal Ev^ovloQ èv JSq)iyyoxa(fíc(iVí 

vil tòv ^C rfí%'évovv yáç^ o fiéktíútB 0Vy b 

q>ccyov0a XQcíriv óvxa tiig (isõrifíPQÍas. 
Nixotpãv d' èv SaLçrfiív 
10 èàv Sé y^ fi^ãv úvxá tig (isôrififiçíag 

rçayòv xad^Bvây %X(úQÍy kvQSxhg ev^éfog 
rjxec rçé%iav ovx ã^íog rçíCofióXov' 
xaO*' ovtog èjei7Cs6Òv èfistv tcoíbZ %okr(v, 
19. ^íq)tXog d' 6 Eífpvióg q>rfii, tãv 0vx(ov alva^ 
\h tà (ilv ànakà òXty6tQoq)a xcclxaxóxvXay Bvéxxçcta dh 
xalènvnoka0xixá^ xal êvocxovo(iip;6t€Qa âl tãv^riçóv. 
tà Sh stçòg tã %£LyLàvi yvvóiieva fiícf nsxaivóiiava xbí- c 
Qova tvy%ávBL ' tà â^ èv ty ãxfiy tãv àçãv Tççsíttovaj 
Gtg av xatà q>v0iv nanaivó^Bva, tà d\ nokvv oxov 
20 i%ovta xal tàúTcávvÔQa â* BvõtOfiaxcitBQa iiéu^ fiaçv- 
tBça âé. tà õi tQakkiavà ãvakoyat totg ^odíotg , rà 
d% %ta xal takka stávta tovtcov slvai xaxoxvkotBça. 
Mvfi0Íd'£og d' 6 ^A%'7ivatog èv tã xbqI èÕ£0tâv (pij0£v 
^ 00a õh áiíà 7CQO0q>sQ6tac tãv tOLOvtcov^ olov ujciol 
25 ^al 0vxa xal fL'^ka âskg>íxà xal tà toiavtaj âat qtvkãt^ d 
tBLv tòv xaiQÒv èv çi tovg xvkovg tovg èv avtotg ftijrf 
àitÍTCtovg {iTjftB 0a7tçovg [HfCB xata^ijQa(i(ièvovg kCav 
VTCÒ tí^g ãçag ^bc/ ^rifiifcçiog d' 6 SxriiIfLog èv tá 
XBvtBxacÕBxátp tov tçiúíxov díax60fiov êvgxivovg 
30 q)fi0l yivB0^aí tovg [i^ 0vxtov è0%'iovxag, 'HyipSLdva' 
xta yovv tòv 'jikBlavÕQéa tòv tàg t0toçíag yQÁ4>avta 
xat àffxàg ovta névf[ta xal tçayoiâóv g>fi0i yBvÍ0d'ai r 147 

xal vstaxQétixòv xccl sv^ov, òxttoiíaíâêita hij ôwmv 
e fi^ yevóá^svov. xal xaçoiíUag âi olõa naçl 6vxg)v 
XsyoiiJvag toiáúõa . « 

6VXOV ffrfr' l%9vvy O0XQIOV fLstà xçéccç. 
€vxa q)iX^ òifvíd^acciy q)vt6vsiv â* ovx i^éXov0v. s 
20. MHAA. tavta Mvi]0íd'€og 6 ^A^ijvatog iv z^ 
xeçl èâaôtciv (i^^ía dsXfptxà xaXst. ^íipUog âi qirfii 
xmv (ii^Xmv tà xXcsçà xal (iriâéxíú Iténova 7ia7to%vka 
êZvai xalxaxoiStóiêaxay èninoXaútíxá xBxal%oXiigyBv- 
VTltixáj voúoxoiá te xal g>çíxifig xaçaítta. tãv âh sca- lo 
f xóvmv BV%vk&tBQcc fihv àlvai tà yÀvxéíic xal bvbxxçi- 
tcítBça âià tò astihlfív (irj êxBLv^ xaxox;vXótBQa âh alvai 
xà o|áe xal iSxaxíxcíxBQa. xà âh r^g yXvxvxijxog vfpBi" 
fiévay XQOõÁMfipávovta d' Bv6xo(iBtVj dià xrp^ noôi^ 
óxihffíVj BvôxofiaxcíxBQa. alvai dí avxmv xà (ihv d'BÇf' u 
và xaxoxvkóxBQa^ xà Òh ipd'vvo7C(úQívà BvxvXóxBça. xà 
èh xaXovfiBva ò^fitxXáxa (iBxà Cxv^Bíúg iiÕBÍag Sxovxa 
81 xal yXvxvxrixa BVõxófiaxa alvac. xà d\ õiftávia XByó- 
fiBva XQOôhi âh nXaxávia^ BvxvXa [ilv xal Bvixxçtxaj 
ovx Bvõxóiiaxa âé. xà â^ (loçâtavà xaXovfiBva yívaxai 20 
l^kv xáXXi0xa iv ^AnoXXíXivía xfi Moçdiip Xayoyíévjij 
àvaXoyat d% xotg òçfiLxXáxoig. xà õh xvdávia^ (úv ivia 
xal 0XQ(yvd'ia Xéysxaiy xotvág ànávxiúv iõxl xcSv fti}* 
Xeyv BvôxoiiaxcíxêQa , xal (láXiõxa xà nénova. VXav^ 
xiâfig ôé ipriõvv açiúxa xãv àxçcfõçviúv alvai (i^^Xa xv- 96 
b õiúvta fpavXia 0XQovd'ía. 0iXáxífiog d* iv xó xçíxp 
xal õsxáxip xeçlxço<pijg ' xà (i'^Xa (q>rfil) xàfihv iaçivà 
âvõnETCxóxêça noXv xãv ànicov xal xà cjfià xàv (Ofiáv 
xal xà Tcinova xãv nsTCÓvav. xàg õ\ ôwáiiêig Sx^t, f^ãv 
vyçãv xà iiivò^éa xal ^ii^itú} xéitova axçvfpvoxiçagxal ao 
TCoúãg òlialag^ 2i;fun/ xa àvaâíõioõiv alg xò 6ã(ia xòv xa- 
Xovfiavov ^íHfXMÓv. xa^óXov xa xà (liiXa xãv axí&v 

10* 148 r 

êíMfieeictótsça êlveti^ díótt tàfihv èkáttm (payávtêg ^- 
tov^ ràff 08 nisíovg itQOHaQáfísvoL liãlXovieévtoiísv. ^v- 

^ayóçov, SwtL tà ff^ Teaxsçyaiófísva xaxvtéçovg i^sc 

5 tovg xviiovg ' àjtsSBÍ%%^ à\ xccõ^Xov tà [i^^ka dvaxateç- 
yccatórsQa tmv àitíonv' xtà ort tà õtçvqyi/à (tãXlov êti^ 
xaxvtiçovg xaQa0xsváÍ€Lv eC(úd'€V avtovg. tà êh x^^^" 
[isQLvà tãv {LfiXtúv tà ^\v xvdcívta 6tQvqyifoxéQovgy 
tà Sh CtQOv^Ca tovg x^y^^S èkáttovg ávaâíÔGHJv xctl 

10 õtQvgyi/ovéçovg rittov , néttBú^aí ta iiãXXov õvvatav, 
Nixccvôçog â* o &vatBi^rp/òg tàxvâcívia firjXa atQOv^ à 
^ía g)fi0l xaÍBtiSd'av áyvoóv. rkavxíòrig yàç htoçBt 
açtõta Xéycav tãv àxQOÕçvtúv slvav (i^Xa xvâdvia 
q>avXía 0t(fovd'ía. 

15 21. Kvdíúvíc9v âl in^XiDv fitnjfiovBVBí Strfiíxoçog 
iv^EXéi/jl ovtiog 

TCoXXà fiiv xvdávia fiãka xotsççííttotn/ notl 

dífpQOv àvccxtij 
nokkà Sh (ivçcfiva q>vXka 

20 x(ã ^oâívovg 6tBq>ávovg t(ov tBxoçmvídagovkag. 

xccl ^AXxfuív. Stv ÕB Kív%açog iv TijQBt 
xvõiúvíoíg ^rikoLúív t&a tà tit^ía. 
xal 9vki^fiiúv d' iv ^jiyQOÍxGí tà xvScívtcc ^'^ka útQOV- 
%'ía xakBl. 0vkaQxog õ* iv tjj bxvij táv [ôto^táv tà e 

25 xvõdvicc gyrfil f/LY^ka tij bvgíSí^ xal tàg táv d'ccva0ífifmv 
çccffiícíxíov âvváfiBig áita(i§kvvBív, tò yaSv tpuç^axòv 
qxÍQliaxov ifipktj&hv ipriõlv alg ^tóxov hí òâmdóta ànò 
f^ táv (ii^kav tovtmv úw^éúBíúg i^ítrjkov yaviúõtci 
^17 tfiQ'^<fav tfiv idíav âvvafuv. XBça€9'h/ yovv xal 

30 Sod'hv ntstv totg Blg todto ivBÕçBvd'BÍ0iv àna^Btg av- 
tovg òiatTiçifíav. iítcyvc9Cd"^vaí âh toOto vôtBçov ^| i r 149 

àvccxQÍôecog tov rò ipáçiiaxav nfakrflavxoq xal iiire* 
yvóvtog rò ysvófisvov ix tijg xàv fii^Xmv õw^éot&g. 
f 22. ^EçfifSvai d* èvxQ7iti.xatsyXcMf0atsxoõvfucka 
7ca3iêt0ê'ai qyrfii tà Kvdáviu (íi^ka. IloXéfimv à* iv 
Tci^xfp xmv nçÒQ Tífiaiov Sv^ovg yivoç tò xoâviia^ ^ 
Xfíof êlvaí tivag hroçstv. ^AhiyMV Sk rò 0r(fovd'íov 
fi^^lov, Qtav Xéyjj * iistov ^ xoâvfiaXov.' *AieoíX6diúçog 
õi xal 2éC96Ífiêog rò xvõiáviov (i^^Xov àxovovctv. 5ti 
82 ih õuupéQU rò xvõávi,ov (i^^Xov xw 4fxQOvd'iav ôatpóg 
eHçiptsv 6 0ê6<pQa6xog iv rçS d6vxéç& xifi íôxogíag. ^^ 
õuupoQa âh iiijXa yívBxai iv Hiõavvxt, xáfifi d* iôxlv 
avxri KoQÍvdiWf ág Ev^poçíov ^ *AQ%vxag iv rêçáva^ 
qnrfiiv 

SçLOV olá X6 fi^Aoi/, o r' ãçyLioiâsôiv o%d'aig 
nopçvQÓaiv iXaxsíy ivixQÍq>sxaL Sidóevxv. ^^ 

[iPijliovsvei d' avxáv xal NíxavÒQog iv ^Exêçoiovfié- 
voig ovxwg 

avxí% oy^íi JStõósvxog ^ Ilkêiúxov ànò xípcmv 

11'^Xa xafiòv xvoáovxa xvjcovg iva^^axo Káâfiov, 

h 5x1 â* ii Ziâovg r^g Koqív%'Ov Í0xl xcífiii ò 'Piavòg ^ 

€t(ffpc€v iv nçÁtxi ^HçaxXalag xal 6 ^AxoXXoSmgog ó« 

^A^nfvaZog iv néfMXfp naçl vsâv xaxaXóyov. ^Avxiyo- 

vog d' 6 KccQvóxíog iv ^AvxmáxQp q>iífi\v 

'§%£ fiOL (úçaímv scoXv fpíkxsçog t^v aça (iiqXayif 
xoç^qÍíúv, 'Eg>v(^ xá r' aé^êxav rjfifeyLoiúGT^. 25 
23. Oavkiíov is fifíXfOv (líVriíwvsvsL TfiXsxXêíâi/ig 
iv 'AiupixxvoúLV ovxíúg 

(ú xà (ikv xofiilfol xà õh çavXóxsQOí 
g>avXíc9V (iiqXcDv. 
c xal 0a6xoiMCog iv Brfist. l^i/dportov í' iv xá Feaç- w 
yixá xàg [úv (iriXiag (prfil çavXíag xal ôXQOV^Íag' ov 
yàç àjcoQÇil rò fA^Aoi; àxò xoviiióxov xmv óx(fovd'iáv' t50. r 

ràg âl ^tvàg ^ XfKX&vvxàg ij ôídowtíag ^ xvomõâug, 
éyá õ\ avÕQêg çiXoi, Teávrav nAliúta tsducvfiaTca tà 
xavà ti(v ^Pcifi/ip/ 7etxçct0x6(Xêva [i^Xa tà ^ucxtiavà 
xaJíoviieva, S^bq xoiiiÍ60d'aí Xéysrcct ano tvvog xcífitig 

5 tâçv(iivrig iiel tâv nçòg ^ÃKvkriicc^AknB&v. xovzGy» í* 
ov itokv ÁjcokBhtBttti tà èv FãyyQotg, nókBi naq>íccyo- 
vixij. õrt õl xccl tcSv ^i^Xtov BVQBtr^ Í6tí ^lówõog d 
(MQtvçBt &B6xQvtog 6 SvQttxóúiog ovtGHSí xmg kiytúv 
Hbula (ihv iv x6k3Coi6t jdiíúvvúoio qyvláôúcovy 

10 xQcctl d* Sx<úv kBvxaVy 'HQccxkéog Csçòv êçvog. 

NBontóksfwg d' ó IlaçLavòg iv ty ^^tovvúuiSi xal av- 
tòg htoQBt mg vicò ^lovv^av êvçBd'BvtGJv tàv fi^iqkaVf 
xad-áxBQ xccl t(Sv akkmv ãxQodçvcav. inifii^klg âl xa- 
kBttav^ q>viúl nccfbçvkog^ táv aitímv ti yivog, ê^ns- 

15 çldíQv ds iiijka ovtiog xakst6d'aí tivá (pvfiv Tifucxíõag e 
iv tp tBtcÍQt(p ABbívmv. xccl iv AaxBâaí(iovt di na- 
Qatl%B69'av totg Q'BOtg q>rfit náfupikog tavta* Bvotfiia 
di èlvai xal afiQCDva^ xakBt6%'ai d' éiSnBQÍâcuv ftqAa. 
*AQí0voxQtxtijg yovv iv tBtá^ca Aaxmvixàv ^ êti õb 

20 ft^Ace xal (firikiag) tàg kByoybévag êfíitBçCSag. 

24. TmV7ilíLk,9B6(pQaatogivSBVtéQGinBçlq>vtãv 
ttítoçCag kiyav ubçI cav 6 xaçnòg ov q>avBQÒg yQáq>Bi 
jxal táÕB * ítcbI t(Sv ys [ibl^óvov fpavBçà návtfov.ii 
aQxiij xad'á7CBQãiivydákijgxaçvovfiakávov t<Sv akk&v 

J5 06a tovavta nkr[v tovnsçõixovy tovtov d\íjxi6ta' xal f 
nákiv çoag áníov ^ijkéag. ' Aítpikog d* 6 Sitpviog iv 
tp nBçl tc5v nQoúq)Bço(iév(ov totg votsovõi xal totg 
vyvalvovúl q>rfit, * tà 8% nBQCixà ksyófiBva (irjkay vnó 
tivav d% nB(f6ixà xoxxv(ii]kaj [lécfmg iútlv svxvkay 

so d'(fBnuxcÍTBQa õl tãv ^i^kcov.* 9Lk6ti(íog S* iv t^ 
tçitp xal âsxátoD nsQl tçoip^g tò nBQôixóv tprfit kina- 
'^cítBQovxal xsyxçAÕBg slvavy ^avi/ór^^oi/ d' òtcáffx^^^ r 151 

83 Halíeisi6(isvov7elêlútov IXaiov ivUvai, ^A(fí6toq>ttvrig 
d* 6 yçcc(i(iatixòg iv laxmvixatg yXoiõúuvg xà xohhv^ 
{LfjÁM iprfii tovg Aixíovag xalstv ò^viuíXa jesç^vxã, a 
rivhg adçva. 

25. KITPION. 9t€Ql rovtov nokXi^ trittfitg ivé- s 
ns6B rori? 9Binvo6(Hpi0xatg , et ttg iíSxlv avxov fiviffii} 
xaçà xotg jcalaiotg. Mvçxikòg (ihv yàç lg)a6xsv, 
aúnsç elg alyag fiinãg áyçíag áno7té(i7ca>v xovg ^rjxovv- 
xag , ^Hyrfiavõçov xòv dsXtpòv iv xotg vxofbvrjiucôiv 
avxov (ivij^vsvBtv y r^g âh Xé^scag xà vvv ov iisfivr}- lo 

b 6d'ai. JCQog ov àvxiXéymv 6 TlXovxaQ%og^ áXXà iirjv 
gy&ySy q>rfiíy âuôxvçiiofbttt [irid' oXfog xòv ^Hyrfiavdçov 
xovx elQTixévaiy di ávxò xoOx* i^avayvovg avxov 
xávxa xà vícoiivi^iiaxa , iasl xal ãXXog xig xôv êxaC- 
çíov xoik* i%Biv ovxío âiefisfiaioiko ^ OQfUúfiBVog êx xv- i5 
vetv 0%oXA,xãvvitOfiV7iyLAtciv àvÕQÒg ovx áâó^ov ' Súxe 
&ça óoíy q>ÍXs MvçxíXs, aXXov ^ijxstv pbáçxvga. Aifii- 
Xi€ívòg âl êXsyêV 'lófiav xòv MavQov0é(úv fiaúiXéa, 
avõça noXviiad'Í6xaxov^ iv xotg neçl Aifivr/g õvyyçáfi- 
(ia6^ fivrifiovsvovxa xov xíxqíov xaXst6d'ai g>á<fX6iv 30 

c avxò naçà xotg Al^vdv ^^Xov êõiceQixóv^ wp fov xal 
^HçaxXéa xoiiitíat slg xrp^ ^EXXáõa xà XQVóBa Sià xi[v 
lõéav XsyouLSva (i'^Xa. xà âl xáv aúTCB^dtõv XByófiBva 
^ijXa oxí ig xovg Aívòg xaCH^ag i[BQOvg)XBoyoiiévovg yd- 
fiovg aviíxBv ^ yrj ^AúxXrpciádrig bI^xbv iv ê^ípcoúxá 25 
Alyrmxiaxmv, nçòg xovxovg àjcofiXétag o ^finoxQvxog 
Iqyrij BÍ fiév XI xovxtov ^lófiag foxoçBt^ %aiçéx(ú Xtfiv- 
xaXtSi, fiifiXoig^ Jkv xb xatg "Aw&vog nXávaig, iyà õi 
to ^Iv ovofia ov iprifiv xBt<íd'av xov xvxçlov xaçà xotg 
xaXaLOtg xovxoy xò õ\ 7Cçãy(ia imo xov ^EqbíSCov @bo- 80, 

d qfpátSxov ovxíog XByóiiBvov iv xatg tcbqI q>vxâv tiSto- 152 r 

çíaig àvaynáÍBi, fia ixltáv xtvifíov wtovs^v m aqfMx^- 
vóiisva. 

26. 07101 yàf 6 g)tlóiSog}oç év tm Têti(fx^ %r^ 
nsQi tpxnáv fátoQÍag ovt&g * ii âi Mfjdía j[fílfn hoí^ 

ij [tfjõtKÒv Tíotloviuvov. B%Bb d% tò âávâçov f^oOto qyvl-' 
lov (ihv ofiPf 01/ xal 6%Bèòv l0ov r j9 t^g Ságymjg, âv- 
Sfãxvfig Hoi TcaQVííg^àHav^^g â* otag antog^ òÍ;uMWV^ 
^og^ Isíag âh xal òieiag õgxóÔQCç huI Í6%vQág. rò di 

10 fi^iloi/ o^x iõ&íêtaí [lávy êvatf fíov dhxáw Tudavtò xal ' 
tà q>vkka Tov âivõçov * xãv £lg tfuítm zê^ rò fíiílovj 
ãxona õíatuçBL xçrfiiyhov àéy izsi^àv xal tvx'g tig e 
^êtciúxòg ^aváúLfi^v çÓQptaxov* êodh/ yaQ iv otvp 
dí^xóictu tipf xoiXíav xal i^áyu %ò ^áçiucxov, xal 

i& nçog õróiucrog evokdíav * èàv yáç tig èipi^i^ iv í&iiá 
^ iv alXp twl TO Bt6a> tov f»i}Aot;, ixnU^^Q ta alg to 
Otói/M xal xataQfog>ffijiy noist t^v Ò0it^ iiâetav. 
eaêÍQêtat âi tov ^(fog $lg ^çaõucg i^aiç^êdhf tò úniçyM 
duLQyaúnévag iniyiskág' aW açõatai âw tãtáfftiisii 

2(^ ítéftxtrig ruiéQag. otav õa aâçòv ^, õiaq>vtavatai ara- f 
Uv tov lofog alg %íoqíqv (mIccxÒv koI Sq>vd^ov xul ov 
klav kantov. fpÍQav di tà (i^Xa %ã0av Sçav* tà fi^ 
yà(f Á^pjíifijtaí, tà â* àv^aZy tà d' ixnéttai. tàv d' 
àv&ãv 00a Í%ai xa9'ca$a^'^laxátifv ix iiéãov tiv ává- 

:»> xov0av, tUvtí Í0tiy6vina' o0a âh 11% àyova*^ xãv t^ 
ítifcítp õh f^g avfqg x^yfuctaíag tà scaçl^fqg ^Xaxá- 
tfiç xal tãv yovíiiiúv alçfixav. ix tovtew iyò Xivov- 
(uvog^ ã itatçof^j ãv q>rfii,v o 0aóq>Qaatog xaçl XQ^^S^ 
7eafl6i(i^g^ aaçl g)vXl€iiv^ tò xitQÍov alvai Xéyaó^ait 

so nanlatavx^^ xal ^iLi^dalg vfíciv 9'av(Mctét4ú atq>fj0i(i^ 
è0d'ía0Õ'€u avtó, ònáta ya xal ft^X(^ ^^ xatà tov$ 
nánitovg fuiáv xQÓvfov ovâalg rfi9'i,avj oAA' ôg ti lU- 84 r 153 

yu nênkf^liov Á9têTí9êvto iv tats xifimtotg {lêti táv 

27< "Oxi d' ovTO^ éx r^s aviú xmifUQ ixsívijg leat^ 
i§^ bIs 701;^ ^EÍli^íMug tò tpxytòv todto S0xív êv^êtv 
kêyófkBVOv Koixmçíàtotgr^^gx&iiçiâiag notnfftatg^ oX x(d ( 
nêçl ii^Byé&Qvg ctvtóv ti Xéyovng tàv Titrçííxiv fii/i}fco« 
vãVBw fpuívovxm. ^Avti^ávr^g pAv iv Boíixní^ 
Hol tcsqI líhv o^lKyv y* riU^iov tò nal iéysiv. 
&67(SQ x^g ânlrfitov^. àkkí tavtl Xú^Pccva 
b 3e€Cif9'éve tà fi,'^lcc. B. xaláys. A, xaXà Srj[t* m lo 

vamútl yàç tò õxéQfia tovt* à^nyi^évov 

slg tàg ^Ad^cíg itStl naçà tov fiaúííé&g. 

JB. mi(f* ^Eúfíêfídwv âfíTiv ye» A. vii t^ 0m6^ 

g>6(fov 15 

q>a0lv tà xçv^fà ii^la taOt^ eivai. B. tçia 
ptóvov iútCv^ A. òlíyov tò xctXw Í6ti aavta%ov 
xal tífuov^ 
^E4fig>og õ* iv Mskifioicf, ccvtà tavta tà lafifiêta nffo-- 
^elg ég Idun ti tov *Avtiq>ávovg iici^éçH 20 

5. Tcaif* ^E&aeçídiúvpiMpfye. A.vritrfi^^^ÃQtSfLiv 
c tpaéiv tu XiQvúã fi^^Xa tavt ãvat^ B. tQÍcc 

(ióvfyv iôtív, A. òUyov tò xaiÁv iôti nmna%ov 
xal tífUGv. B. tovtfov fikv òpoXòv êi 7$olv 
tíõijiii' ioyioviMU ydcç. A. wvtaí Sh ^ai. » 

B, ág BvyBvstg. A.tr[y yitç^Aípç^dltrpfivKwtç^ 
õévõfQv q^vtsv0cu toOtó fpaõiv Sv ikivov* 
B. fiéçfisia noktni^ritB. xatu tçetg fióvccg 
xal táúõ^ ixófLUJag; A. w yàç dxov aXsíovag, 
28. TotÍTO^s £f v^ àvtikéyHv %x^^ ^^ V^V ^^ vw ao 
xiXQÍov IsyófiBvov CruiMÍvstai^ õatpiotBça yMç^vçia 
d xaçatL0'éa9'(ú * xaltoi xal ^aviov rov ^Eff^íov Svvoíav 154 r 

ijlUv â€dwt0Sy iirpeotê Jatò t^g xédçov tò xsõçíov mvó" 
liaôtai, xal yà(f tip/ xéâçov (prfilv iv icifímfp neçH 
q>vtwv àxáv^ag ê%Biv Keifí rà gyúlla. oxi Sh rò avxò 
toêto xal xsçl tò XLtçiiyif éôtl navtl drikov. oti i% ícal 
ir ^fo)ÍM(íPaw(i6vov tò xitQÍov náúfis tçoíp^g iifiQãg tê 
xal vyçãg àvtigxÍQiiaxóv Í0ti návtòg dmlrpriçíov bv 
olâay (ucd'mv ítaçà nokítovè^uyv xuítsvd'ávtog tijfv r% 
Alyvxtov ÁqxiÍV' ovtog Ttíatedíxaifé tcvag yeí^69'(u e 
%'riifliov fioçàv xaxovçyovg BVQB%'évtàg^ xal êâst av- 
io tovg ãnwsitoig %ípoig «aça(ikri%'ififai. 6Í0iov0^ Õi av- 
totg êlg tò totg Xyõtatg slg tif(i(oç£av àxoâsõêiyf/íávov 
%'éatçov xatà r^v òâòv xáierikig tig ywri xar* iksov 
ISnxsv ov fi^stàxstçag sl%sv Í0d'íov0a xct^íov, xal Ka- 
fióvtêg êq>ayov xal [let^ av ycoXv naifafiXrfi'évtBg xeXa- 
lA QíoLg Tcal áyQiootátotg icíoig tatg ãóxíõí ètix^ivtèg 
ovèhv êitad'Ov. aitoçía âh xatéúx^ '^òv ãçxovta. xal f 
tò teXêvtatov àvqxQíviúv tòv avtavg tpvXáxtíyma útça- 
ttdtriv, st ti iipayov ^ iniovj ág l(iad'S xatà tò avtò 
i| ãxeçaíov tò xctQÍov âsdofiévovj fg ixiovúrj táv 
30 '^fiBçãv tp (ihv ^áXvv éxéXsvôB íod^vat Xítçíov tp ^ 
ov* xal 6 (ihv tpayáv dr^x^^^ ovSkv êxad'BV, o di na- 
Qavtíxa TtXfiyBlg ájté^avB. õoxifiaú^évtog ovv dtà 
aoXXfSv tov toiovtov Bv^édij tò xitçíov ovtiApáQiiaxov 
leavtòg õijXffeTjQiov ^aç^iáxov.^ èàv õé tvg èv fiéXíti 85 
» àttvxà oXov xitçíov ág ê%Bi fpvúB&g úwBiInfíiii ybBxà 
tov únéçiLUtog^ diaXv&cai (ihv iv t^ iiéXttt^ xal 6 èoí 
€cvtov Xanfiávav £b^£if ivo ij tQBtg õaxtvXovg ovdiv 
òtíovv vseò g)açiuíxov icBÍõBtai. 

29. Tovtoig bI tvg caciõtBt^ (iad'étiú xal xaçà Bbo- 

90 leófLXov tov XíoVj avÕQÒg g>iXaX'^dwg xal jtoXXà x9'i- 

liata xatavaXó^avtog Big triv icbqI tijg fátoçácg il^ita- 

&VV ãxQifi^. q>ifil yàf ovtog iv ty òydóji xal tQiaxo&t^g r 155 

b ráv tútoQiáv icbqí KXbÚqxov õiifyovitsvoç tov ^Hça- 
xlsorãv tãv iv tãllóvrp tvfáwov^ ág fiiaíiog ávg- 
çst noÁ.Xovg xal ág toTg xXsíiStoig êâíâov xcíveiov 
xisvv* * ijcsiâf^ ovv (ç>i/<yl) návxag êyvon^av xriv tov 
g)aQiíáxov xavtrjfv tpikQtfiúíav ^ ov nQ<ygeúccv tãv oi* s 
xtãv Ttçilv g>ccy8tv iti^avov' toiko yicç tovg n^tpu* 
yóvtag firjõev itá(S%BLV Tcívovtccg rò àxóvirov' o xal 
xlijé^vat q>i(i0Í õià rò g)vs0d'ai iv tóxtít ^Axóvavg xa^ 
Xaviiévo) ovri icêçl tr^v^HQaxksiccv/ tavt* slitóvtog 
c xov ^fifwxçÍTov ^aviici^ovTsg ot noklol triv tov xi- lo 
vq{ov õvva^iv ccTti^ôê^cov ãg (lij itQÓtêçov tpayóvtsg ^ 
niÁvrsg ti. Ilcí^ipclog d* iv tatg ykdõõatg 'Pcnficcíovç 
qyrfilv avtò xítQOv xaletv. 

30. 'El^g âh totg TCQOBiQriiíévoíg xat* Idvav í^bíú- 
BVBx6'évtaiv rjfitv noXlãv òútQBiúv xa\ tãv aXltov u 
oiJrça7eoâáQ(i(úv (T^fíòv tà TcXBtúta avtãv fLViqfii^g ^|e- 
&(iéva jtaç* 'EitíXcÍQfiçí iv '^Hflag yáfip bvqC^xíú Ôià 
rovzav 

ayBL Sh TCavtoõccTcà xoy%vXicc^ 

kBTcádag àúitétovg xçafiv^ovg XBXifiálovg rij- 20 

d'VVíCCy 

d xtévva fiaXávovg TtOQçvçag oiStçBta 6viifiB(iv* 

xótUj 
tà õibXsZv [lév ivtt xccXBTeà xataq)ayrJiiBV ^sviiaçécCj 
[ivccg àvaQÍtag tB xá^vxág tB xal 0Xíq>vâQia^ 26 

tà yXvxBcc (lév ivt* i%éú%'Biv i(iJtay^fiBv d' ò^éa^ 
tovg tB (ucxQOyoyyvXovg iSGtXijvag' & fiéXcciváta 
xóyxog, axBQ xoyx6d'riQccv xãOiv ig tçLúfúvia 
%'átBÇOív 8\ yáxai xóyxoi tB xàfnaQríttÕBg 

e tal xaxoõóxLiioi ts xrjyovoi^ tàg ávÕQOipvxtídag 30 
nivtBg av%'Q(úXoi xaXsovd'\ à(ilg dl Xsvxag tol 

^êoí. 156 r 

31. iv õh Mov^aiQ yçátpsxat 

àvxl tov 
ieóyx^9 KVtskXt^vxaXéoiisg* êôrt d' aõiútov xçéag. 
tip/ xêkkívav Isyofiévi^v fátog dijXot^ í}v*Piú(iatoL fiítXov 

5 òvoíuc^ovCi. ^vijiiovsvmv õ* avrijg *jÍQi^tog)ãv7iç 6 
yçaiíiMCtíxòg èv xá xsçl x^g à%vv{i,évr^ CxvxáXifig úvy- 
yçá(iiunc ofíolag ípijalv slvav xàg Xanádag xaZg xalov- 
fiivcug xsXlívccLg. KakXlag d* o Mmilfivatog èv xA f 
nsQÍ xr^g tcuq* *AXwtCíp Xsxãdog naçà xã ^AXTíaítp qytfi- 

so éiv eivai põip^ ^g íj áçxil ^ néxçag xal sroA^ãç d'aXáú- 
õag xéxvov,^ ^g iid xéXai ysyQcíq)d'ai ^ ix^ dh aaiãc^v 
Xavvoíg q>Qévag cc9'aXa06ícc XeTtág.* 6 i* *Aifi0xoq>á^ 
vrig YQáfpsL àvxl xov XsTcàg x^^'^ 9 ^^^ tprfilv ovx ev 
udtrxaíaçxov ixdsiáfLSVOv Xéystv xàg Xexádag* xà nm- 

15 dccQtcc déy ifvlx* ãv elgtò úxó^ux, XáfifúôtVy avXátv iv 
xavxaig xal xaí^eiv^ xa^áxeç xal xaç* ii^tv xà ôxsÇ" 
fioXóya xãv Temõaçítav xatg xaXovgiévatg xsXXíva^g, 
ág xal SánaxQog qyrfívv 6 q)XvaxoyQáipog èv xá èni- 86 
yçaq>0[iévG) âQã(iaxt Evfi(wXod'£6fLfiQOXog 

ao áXX* ^^X^' xsXXívfjg yàç è^aigyinfig [lèyag 
àxoàg iisXci^õòg '^x^S ^Ig èiiàg èfifi. 
náXiv 6 ^EítíxaQf/tog èv Ilvçça xal IlifoyMQ^st (píjúí 

xal xsXXÍvav xavaçíxav %'&úai df^ xal Xsnàg o0&a. 
naçà Sáfpifovi, d* ot xóyxov (leXcuvíõêg Xéytyircai * fis- 

26 Xàvvídêg yáç xot vnfiovvxi è(ãv èx xov fi^ixQOv Xii^èvog. 
èv âl xip èni/yQaq^fíiviú *SíXuvgxòv àyçoiáxav XV9^' 
fiag èvofiáiêi.. Tcal ^AçxíXoxog dl xr^g XVQ^l^P^^S f^^-* b 
livijxav^ xov d* ávaçíxov^^Ifivxog, xaXstxai d\o avaçl*- 
XTig xal âváçTTig. xoyxãõsg dl ov xò oôxQêov «çoíTÍ- 

30 ^^raê xatg ícèxçaíg&úicaif at Xsítáõeg. ^Hç&võag d' èv 
Hweçyaioiíèvatg 

7Cço6tpvg ox^g xig xoíQaâfúv àvaQÍxrig. r 157 

Aiaxvloç â* iv IHif6ai^ rivàg vrflov^ vijfítOTQÓipovg 
êÍQfjxBV. l9fii7(K)ç âh táv t7id'i(úv iLByLvrjftaí. 

32. /ItonXr^g d* 6 KccfvOTiog iv totg ^Tyisivotg 
xQcítiútá q>rfii/v êlvai tãv Koy%vki(ov xçòg dia%iÁ(fiígfiv 

c Ttal ovçTfiiv (ivag o0%QBa xrévccg xVt^^S' "A^xinjcog í' 6 
iv ^I%%yúi 

Xsncíaiv i%ívoig i(S%àçaLg fislóvuig xa totg xtBúív tb, 
^(DfialBcítBQa dh táv Ttoyxvlían/ qíiffílv Blvav o ^vo- 
TíXrig KÓyX^S ycoçqyvçag xi^çvxag* TCBçlõhtóv xijçvxayi^ 
ò ''AQx^nicog táda XéyBi lo 

xriQvi^ ^'akáôôvig tQOtpvfiog vtòg noQípVQag. 
Jheêvõmnog d' iv ÕBvtéQOj ^O^Iíúv xaQanXrfitu alvat 
nriQVxag ^oçgwQccg útQafiiiiovg Tcóyxovg. tãv atça-* 
fiiqXov (ivri(jbov6vsL xal 2Joq)OxX'^g iv KafLvxíoig ovtmg 

d àUag ôtçafiiqXov tipÕB^ tixvov^ Btttva is 

âwaíflS^* BVÇBtV . 

Sti 6 £xBv6ije7eog i^ijg nákvv Idícf xcctaçid'(iBttai xóy^ 
Xovg xtévaç ftvg nívag úaX^^vag, xal iv aXXo) híqbi 
oetQsa kanádag. ^Açaçàg d% KafkicvUGtví tpri0vv 

tà xonílfà ^hv Sfi tavta v&yaXBV(iMta, 20 

xóyxcif' ^^ ^ctl 0iúXiívsg, at ta xafiTtvXac 

xaçtàag iiríXXovto õbXçívíov Slxrp/, 
6 Smpçmv d' iv iiíiiocg^ tívag dlivtí noxu^ q)íXaj tecida 
tal fiaxQal xóy;^»^; jB, OfúXipfég ^r(u toikoí ya, yXv" 
xvTcçBOv xoyxvXtov, XV9^''^ yvvavxâv Xíxvaviia,* táv sft 
âh 7CVVÔV fiVfifiovBVBL Kçativog iv ^Açx^^óxoig 

ff fihv dfj TCÍvrfii xal òútQBÍOíúcv oyLOÍri. 
^iXvXXiog d' rj Evvvxog ij ^Aifiôtotpávijg iv nóXaúi." 

TC&vXvxódstov úrpttâáçíov xáçafiov aútaxòv 

OÕtQBlOV 30 

XVl^S XajcáSag cfmX^^ag (ivg nCvag xtivag im 

MvtUi^g^ 158 r 

Xfi xofaxtvog, 
^jíyias dl xal jds(fxvíoç iv ^Açyohxotg tovg úrçafiií- f 
Xovg ãôtçafii^Xovs òvoíiáiotHfi^^ (ivrii»À)V£Wvtes avtáv 
6 c^^ ixiti/ideíaw ovtciív slg tò úaístí^Biv. 

33. Tàg âi xÁy%ag ãúuv svçstv Xsyoiiévag xal 
d^Xvxàg xal aç0evi7cág. *j4(fi0toq>ãvi]g BafivXc9víoig 
àvé%a67tQV slg SxaiStog inq>sçé6tara 
ojtt&fiévaig x6y%ai0tv ítcí xãv àv^Qaxeyif. 87 

10 TriXexlBÍèvig Õ' èv 'Haióâoig xóyxv 9>V^^ SuXetv. xal 
2kí^Q(úv ywaixsíoig ' ai ya (làv Tcóyxat ãcnsQ aí x* 
ii êvòg xeXsvfiatog xBxávavtL âjitv ni6ai^ %ò S\ x^^ 
BTcáuxag è^é%BíJ* ãç0€vixãg d^ Al6%vkog iv Ilovríaí 
rXavxqi * xóy%ov fLVsg xâtStQsia.' ^AQiútóvvi/Log Sfi- 

t& 6Bt ^ x6y%og Tjfv fiaxtãv àXáv.^ o^ífúg xal aaçaxXij- b 
6í(og õ^ Btçíixs xal 0Qvvixog Saxvçoig. ^Ixéúiog âh ò 
içaútôtçátBiog xãv ^ijftcSi/ qyrfíl xàg fihv tçaxBÍag ki- 
yBô^ai xàg Sh fiaôi^XiTmg. xal tàg \l\v xQaxBÍag xal xa- 
xoxvlovg Blvai] òXiyoxifóipovg xal BVBXxçixovg ^ xfiV^ 

^ õd-at âl avxatg xal dBkéa0t xovg xoQfpvçBvofiévovg' 
xãv õh Xbííúv xaxà xà (iByé^ xal xàg ÍLag)Oifàg BÍvaí 
xçaxíõxag. ^HyvfiavSfog d' iv vnofivi^(ia0i, xàg xça- 
XBÍag q>fi0l xóyxag vnh (ilv MaxBdávnav xíoqvxovg xa- 
lBt0d'aiy vno 6% ^Ad^r^vaícov xçiovg. 

26 34. Tàg âh kBnáèag 6 ^Ixéõiog xãv nçoBiçfinivaw c 
BVBXXQÍxovg fiãXkov Blvaty xà â* ooxçsa àtQoq>cíxBQá 
XB TOtnroi/ xal nlijôfíva BVBxxçixãxBçá xb xovxídv. ' oC 
dh xxévBg Xffoq>viuÁxBÇOi (lév bIúi,^ xaxoxvXóxBÇOi Sh 
xal 6v0BxxifixãxBQOí. xãv è% ^ivãv oí iilv êtpáõioi xal 

30 of xovxoig Ofu>QOí xy BvxvXia xãv fãv xxBvãv fiBÍxí- 
mBg xãv dl x^ftc3>i/ XBínófiBvoL' avQijxtxãxBQOí dl 
fiãXlov ^ inl xiiv xoikiav g>BQÓ(iBVOi. Bl0l d' avxãv r 159 

Svtoc X4xl 0xillcíÕsig 7iaxá%vloi tê 9uà Tcçòq tipf y^vóiv 
d à7íBi%'Btç. ot d' iXáaúovsg xovtGnv xal õaúetq Sèe^Bv 
ovifficíxmtsçoi fiiv BÍ0i xal svxv^tsçoí xAv úXLkkm- 
âàvj àtçoq>áxBQOi, d\ dtá ts to (iéy£di>ç tcoí rã yévsi 
Svtsg toiovroi, ot õ\ %Av xrufvxov tçá%7ikoL svôtófia'- 5 
X0( tá slõi xal axfoqxÁtsQoi, (Avãv te xal %7i^mv xal 
xtavãvy totg d' ã6d'€í^ tòv ôtó^axov ê%ovúi xal (i'^ 
^âífúç aJCoÍLG^ov0L tfjfv t^fOif^ €Lj TO xvtog tijg xot^ 
líag x(fffit(tí>i^ âv0q>õ'açtoi ovtsg. tà yàç^noXoyov- 
fiévipg êvzsTtta xatà tovvavtíov állótçia f^g diad's- 10 
e ôecDg tavtrig iõriv, svxsçãg âiag>&€i(fó^6va âià tò 
anakà xal svõtáXvta slvai. o&ev at ^iptmvsg avtáv 
n(fòg fihv ràg tóv 0toiiáx(ov svtovíag ovx svd'Bxov0i,^ 
nçòg dh tr(v trig xoiUag à0d'évBiav x^<^^fM>t. tQog)t' 
fmtBçav dh tovtcav bIõI xal ànokawStLXíótBçai at tijg is 
3t0Qq>vçag injxtovBg, nkr^ 0xikkíúdé0tB(fai vxãQx<^'^0t'' 
xal yàç okov tò xoyx'^^'^^ toiovtóv Í0ti,v. iâtov âh 
xal tavtaig xal totg o&k^^c xaçéxBtav tò êtl^ofidvaig 
naxvv aoiBtv tòv ifúiwv, êi^óiiBvoi dh tò xad'^ iavtovg 
f xal ot tQax^rikov táv Ttof^vçãv Bvd'Btov0c xçòg tàg 20 
. tciv 0tOfLáxfQv âiad'é0Big.* fivi^fiovBVBí d' avtíSv IIo^ 
0síâi7(3tog èv AOXÇÍ01V ovtcDg 

Sça TCBQaíVBiv iyxikBia xaçúfiovg 
xóyxag ixtvovg 3tQO0q>itovg ^ipcwvia 
%ívag tçaxrikovg (ivag* 36 

35. M fiákavok d' bI fi^í^ovBg^ BvixxQitoc xal bÍ- 
0toiioí, ta d' citáçva , yívBtai S% tavta xàv ty xatà 
tfjv 'AkB^ávÕQBtMV kByofiévy 0áçp vrfítp^ tçofpi^LmtBQa 
88 tàv sefOBíQfiiiévan/ àxávttov^ ovx Bvéxxçita dá. Av- 
tíyovog d* 6 Kaçv0tíog iv tã ítBçl ká^Biúg ro o0tQBOv 30 
rovro vnò Alokámv xakBt09'aL ovg ^Aq>^âítíig. at âl 
tp&láÕBg núkvt(foq>mtB(fai.y fiçíúiiáÕBig dá. tà âh trfi^ 160 r 

leaQcatXffiuí totg leQOêiçrjiiivoíg xal «oXvtifOipcíveça, 
yívstac õi tiva Xfà ayQia Xeyóiisvcc oõtQsa* tíoXvtqo* 
g>a d* Í0vl xaí fiifmiuúdrjj nçoõétt te svtsX^ xará tvpf 
yeiksiv, ^Açi6totéXfig õ* iv tp stsçl içioív ^ oótçsa^ b 

6 <pffií, iclwfi wízQSOv (ivs 9ctslg 5<oA^ ^^^XV XsTcàg tri- 
d^og fiákttvog. Tcoçsvrixà di x^^^i Jtoççvça riâvxoQ- 
gyúça i%tvog útçi^hog. ãúrt d* 6 iiiv xtslg rQaxvó- 
õtçaxog ^afiÕGítóg^ rò dh rij^og aQQáfidanov ksióõtça" 
xúVy fj di MÍvfi XsTcróôtoiwv, tò dh o6rçeov naxvúto- 

10 luyif dídvQOv âi xal Xsióõtçaxovy Isnàg âh iiovóê-vçov 
Tutl XsLÓatQaxov ^ Hvfíipvlg dh fn/vgy ^ovoqyvhg di xal 
XeiÁ0tQaxov 6(õki[» xal fiálavog, xotvòv Õ^ i| âfitpotv 
xóyxfl** tò â* èvtòg trig aívijg ^EnaivBtog iv Xtiffaç^ c 
rvtix^ xaXBlú9'aí ^prfii (trptíova, iv d\ néfMtqí lá&v 

15 noQÍcDV 6 *A(fi0totéXifig ^ yivovtav^ qyijúív, at [ihv tcoq- 
(pvçav nBç!i tò Saç^ ot âh xi^(fvxêg Xrjyovtog tov xèvyLê- 
vog, oXmg âi^ iprfií^ tàòótçaieódsQiia ivt^ SaQi tpcUvs- 
tat ^;|^ot/ra tà xaXoviisva àá' xãv tâ (istonáçíú âi nXrp/ 
xmv ixívfúvrâv iÕmâifiíov. ovtoi õh (JuiXtúta fikv iv tav- 

20 tavg talg ãçaig astts ^(í^wt^y^ xal tò TcXéov iv tatg xav- 
0BXrj[tfOig xal tatg áXêetvatg fi(iéçatg^ nXipf rtov iv tm 
svçfíxip xãv IIvQçaíaw* ixBtvoi 6* àfisCvovsg tov xei-^ d 
^ãvog, xal êlal fitxçol TcXi^fSLg âh ^áv. xvovtsg âh 
fpaívovtav xal ot xoxXíav návreg òiioífog tijfu avtipf 

26 Sçav.* 

36. IIqosX&Òv âh náXiv tprfihv ò g>iX66og)og ' aí 
fthv ow jcoQfpvçat tov iaQog 6ví/ad'Q0ti6(ASvav êlg tò 
avtò ^ovov6i rqf/ xaXovfiévijv (isXíxfjQav, . • . àXX* ov% 
ovtío yXaqyuQOVj éSexsç ãv si ix Xbiívq&v ÍQB^vd'€yv 

30 XsvxfSv noXXà ^vnxayBÍfj. Ixbi âh âvBpyfiivov ovâhv 
tovtav' ovâh yívovtav ix tovtmv aC xoçqwfaiy ÁXXà e 
gyvovtat avrai xal tãXXa òútQaxóâBQiuc Í| IXvog xal r 161 

ò^i^smg. tovto õh úvfifiaívsv Sônsç ànoxÁ^uçyui xccl 
tavza^g xcâ totg xi^^t' ufi^íáíovú^ yccQ xccl ovtoi. 
ag>tãai â^ Áçx9(isv€cí nrufuí^eiv yki0%Qot7ita fti;|(Ddi}, 
i| mvxà XsxvQcíâri ôwíctatai,, rccvtcc fihv ovv Snavta 
diax^tr^h ^^^ ^' Ix^ÔQ^ bIq tipf yifv ' xal èv xovxfú 5 
rã xÁXip yívBTai iv xy yjj ôvútávta Ttoçtpvçta iitxQci, 

f a ê%ov0aí àUôxovxtti at xoQq>VQaí. iàv õs xqIv ixts- 
xstv akãúiv^ ivíoxs èv xatg ipoQfiíHLV, êlg Sh xovxo õw 
LodOai ixtíxxov0i\ xal yívstac oíovú pótçvg. iúxi dl 
xãv JtoQq)vçãv yivij fcXêíova' xecl ivca^ (ihv fisyccXac^ 10 
olov íd sesçi tò HlyBunf xal xò Aéxxov^ át ii iicxçccl^ 
89 olov iv xá svçíneí xal itaqX KaçCav. xal ai (ihv iv xotg 
xólMoig jisyáXoi^ xal XQa%staL' xaí tò avd'og at (íhv 
nlsiúxai fiéXav ê%ov0vv^ êviaí d* èifV&QOv (ilxq^. yC- 
vovxa^ d' êviai zãv fisycUcjv xal (ivaVatav. at d^ iv 15 
votg alywXotg xal icsçl xàg àxxàg xò (ikv (léysdvg bíúi 
^tx^í^ xò õ% avdx^g ÍQvd'çòv i%ov6iv. iti â^ iv ^hv 
xotg xço^fiofsíoig ^éXaivav^ èv âV xotg voxíoig iífvõ^çal 
&g è%l xò TCÁ^tôxov.' 

37. 'AitolkóâiDQog õ' 6 ^Ad^fivatog èv xotg Ttsçl 20 
2]cíq>çovog JtQO&slg xò ' kí%voxiça xãv TtoQçvçãv* q>7i'- 
õlv oxí naçQifjLÍa èôxl xal XéysL Ág iikv Xívlg i%l xov 

b fid(i(ucxog' ov yàç ãv jcço4Sil;av0'g slxsi èíp* iavxò xal 
xotg «ço0yta:çaxe^H(iivoig ifixotst XQcípLaxog avyip/' 
alloc ^' ijcl xov S^ov. ^ àXíúxovxai âéy ipijiSlv 6 ^Aql-- 25 
úxoxáXijg, xov iaçog' v;rò xvva ê^ ov% aXíõxovxat. ov 
yàç vdptovxat àkkà XQvnxovúiv éavxàg xal ípfúXêvovõt, 
xò âh ãv^og ê%ov0iv avà ^étSov xov (iT^xcívog xal xov 
xça%7iXov. Ixovút êi xal avxal xal o xriQv^ xà inixa- 
kvmuxtay xaxàxà avxà xcà xà aXla xà õxQOfificiõrj ix 30 
yevexiíg Jtávxa. vifLOvxav í ' i^BÍçovxa triv xalov^n^h- 

c v7Kvykãttavvícòxòxálvfí(ILa, xò dl [iiy£d'og xijg ykoú- 

ff 

▲THENAEUS. I. 11 162 ^ 

0fl^ ê%Bi ri noifqyúça (letiov âaxtvXov^ m vdfísrai tucI 
ÕLOLtQvic^ Ttal rà xoyxvXia xccl rò êavtiig oôtçaTcov. 
^axQÓfiia d' Í6xl xal ^ noç<pvça Tcal 6 xi^çv^ xal ijí 
neçl êtrj £|. q>av€Qà âh ^ av^rfiig èx t^g èv tá òúrçá- 
5 xp skixog. at dí xóyxat xal x^fuxt xal õioX^^sg xal 
xtévsg èv totg áii(i(Áõê0c Xa^ifiávovõt tipf úvúraútvj* 

38. ^ at ô% Jttvac ò^al q>vovtac èx tov fivd'Ov, 
è%iyv6í ts èv avtatg tòv m,voq>vXa7ta aX ^v xaçíõiov d 
ai* Sb xaQXÍVLOv^ ov útsQÓiisvaL %'ãxtov Ôiatpd^eÍQOínatJ 

10 xoiko 6\ náiiq)vÁ,og ò 'AXs^avÕQevg èv rotg ^sçl ovo- 
^x(úv ôviinsipvxévat (py^úlv avxaíg. Xçvúixnog â^ 6 
UoXêvg èv xm né(i7txp tcsqI xov xaXov xal x^g ridovfjg 
' 7j Tcívrij (priúí, xal 6 'TCvvoxviQrig úweçyà ãUiqloig^ 
xax ' lõíav ov dwáfisva ôv^ifiévsiv, rj [úv ovv nívri 

15 o0xQs6v ètsxiv y ò âh JUvoxi^çTjg xaçxCvog fivxçóg. Tcal 
^ Ttévri diaCxrfíaúa xò oúXQaxov ifív%áÍBL xriçovóa xà e 
è^BLúLOVxa lx%"vdia j o Si nvvoxriQrig naQBúxíÁg ^ otav 
BliSéM^ tr^, SáxvBv avxriv ãúnBQ úrniaCvfúVy íq S% dri- 
Xd'Btúa 0vii(ivBL, xal ovxcog xò áytokriipd'lv êvSov xaxB- 

20 O^íovíSl xoLvy.^ q)a0l Sé xivBg xal 0vyyBvvã0%'ai avxà 
ávxotg xal ág av è^ évòg úitéçiiaxog ylvBú%'ai, náXiv 
S% o ^AçtúxoxéXtig ^úl ' návxa di xà òôXQaxcíSni yCvB- 
xat xal èv xrj íkvt' èv fbhv xy fioçfioQcíSBt xà oúxçBa^ 
èv Ss xy á(i(icíSBt xóyx^^f' ^ctl xà ^ri^évxa , xbçI Sb xàg 

25 ôviçayyag xãv ícbxqóv xfjd'sa xal fiákavov xal xà èm- 
jtokátfyina^ olov XsxáSBg xal vtjçtxau 

39. * xòv avxòv Sh xqÓtcov yívBxai xotg òóXQaxo- f 
Séç(iovg xal xà (ifj êxovxa oúxçaxov^ xpí^í^B^ aZ xs 
xvíSai xal ot úJtóyyov èv xatg úiqQayii xãv nBXQÓv» 

80 ê0XL Sh xãv xvlScSv Svo yévri * at ^hv yàç èv xotg xo(- 
locg ovx àytokvovxai xãv TtBxçãv^ at S\ èv xotg Xbíoiôv 
Ttal nlaxa^áSBOiv àjcoXvófisvaL iiBxa%foçov0i.^ xàg Òh r 163 

90xvidccs 6 EvnoXíg èv AvtoXvxfp àxaXr^aç òvoftcc^ei, 
êtí de ^AQiúxoipávriç èv 0OLVÍ(íôaig ovtoaç ' Ixs tòv Jtçá- 
tov Tcavrav tq>va fpvvai, síd"* {^rjg ràg XQavccàg ànalri- 
^agJ* Tcal èv 2kpifi%L ^sçêxçátrig d' èv AvtofióXoig 
* xãv àxaXriq>aig tòv túov xçóvov èótetpavãií^ai.^ /H- 6 
tpikog í' òUtipviog latçòg* rj õh áxaÁ,i^q>7ij íprfiCvy èútlv 
evxoíXíog ovçritLxri svútóiiaxog * xvi^õiwv dh Tcoiêt totg 
Cvváyovõvv^ è^siâàv (irj stçoaXsLtlfCDvrav, ovtG)g yàç 
áviã tovg d'7iQsvovxag avri^v' v(p' mv xará ícaçaq>'d'0- - 

b çàv vvv ttxaXriq)7i òvoíiá^stac ' tráj^a dh Húcag õtà xav- lo 
riyi/ xaí 1] potãvi]. xat' €V(pi]fii0(iòv yàç f^g àvxiq>çá'' 
cfsiúg (úvo(ia0tat' ov yàç TCçaatá èúzi xccl anaKii til 
i^y, tçaxstadl xaí áfjd'^.' t^g ^évtOLd^alçcaôíag axa- 
Xiqqyrig [ivrifiovsvst xal 0ih7Cit£di]g èv^A^iaçáipovtíog 

oútQBi àxaXriq>ag xal XsTtáõag naçé^^xé ^i. ift^ 

rò d' èv Avôiút^átt] ^AQí0toq>ávovg TesTcatxtat 

áXX ' o tri^àv ãvâçstotátri xal (iijtçLdícDV àxaXri" 

(pãvj 
ènel trfi'Ba tà oútQsa. fuéfitxtat yàç xcofiCDÕixãg 
nçòg triv tri^r^ xaí iirjtéQa. 20 

c 40. Kal XBçl tãv ãXXcov òôtçéov 6 jdvq>ilog táds 

^prfílv * XVI^^"^ ^^ '^^'^ tçax^iãv at [itxçal xal XsTttrjV 
êxov0at tr^v oáçxa oútçea Xéyovtai xal svútófiaxoí 
ei6t xal svéxxçLtoc * aí Ôh XstaLj fiaúiXixal õi nçóg ti- 
VGÈV xaXovfisvaL 7tsX(ÁçLaLtsX€y6fi6vaCftQ6q)Liioiõv0- 26 
éxxQitoi evxvXoc êv6tóiiaxoí , xal iiáXiúta aí ^Bt^ovg. 
teXXtvav yivovtai ^iv èv Kaváfifú TCoXXal xal vtco tip/ 
rov NbíXov àváfiaOiv jcX7i%vov0lv. (dv XBJCtótBQai fiév 

d Biõtv at fiaútXixal diaxfOQritcxaí tB xal xovípav^ ãtt, âh 
xaltçóg>L^t^ aí âh itotá^iai yXvxvtBçai, oí âi fivag 80 
Iié0(úg bIúI tQÓipLiiOL dLaxcí>Qritixol ovçritLxoi' xçaxL- 
6x01 è\ of ètpéCíOi xal tovtiúv oí tpd^LVoncoQivoí. aí âh 

11* 164 . r 

(ivtóxav xãv fkváv ovúat fiixQÓtêQai ylvxBtcci xb xal 

BV%vXoí BÍ0l 9 TÍQOOétV XB TUcI Xç6q)í(iOl, Ol dh Ú(úX'^BÇ 

(ikv Ttçóg xivfov xaXovfiBvoif xçòg xiváv Sh xal avXol 

xal ôóvaxBS xal Svvxsgj nokvxvXov xal xaxóxvXoij xol- 

6 Xéõsig. xài ot ^\v ccqqbvbç avxóv çafidfúxoí bIúí xcà 

ov ^LOvoxçíÁyLaxoi' bIóI dh xotg Xi^iãúíxal cíKkoig Õv6^ 

OVQOV0LV BVd'BXOl. ot dh Q^kBig flOVOXQCÍfUítXOÍ XB bIõI 6 

xal yXvxvxBQOL. Xaiifiãvovxai õi ig)d'ol xai xriyavufxoí' 
xQBÍxxovBg â* bíoIv ot fisxQv xov x<^y^^'^ àít* àv^çixan/ 

10 Ò7CxcS(iBvot,.* ú0Xr^u$xal â* ixakovvxo oí iSxn/áyovxBg 
xà oóxçecc xaika , òg ÍgxoqbI Oavtçcg 6 ^EçíSõiog èv xá 
èmyQag>oiiBvp*xvQáwG»v àvcUçB6i.g ixxL(i€oçíag yçá- 
q><úv ovx(úg * OíXó^Bvog ò xaloviiBvog õíoXíiviOx^g ix 
dfjiiayiúyov xvQavvog àvBq>ávfi , %õv xò iihv ê^ àçxVS 

16 àXiBt;6fiBvog Tcal õfoXip/odiiQag âv àq>oçii'^g di Xa^ó- f 
fiBvog xal è[i7COQBv0cí(iBvog fiíov èxxrfiaxo. ' — ' xáv 
Sh xxsvmv aZttXáxBifov ^év bIoiv ot Xbvxoí' afiçfúfioi 
yàç xal bvxoíXloi. xãv õ% [iBXávfBv Tcal xvççávot (iBÍ- 
^ovsg xal Bv<íaçxoL bvúxO(aoí. xo^i/â»^ âi jcávxBg bvóxÓ^ 

20 fiaxoL BVTCBnxoi BvxoíXcoL XanfiavóiiBVOí. fisxà xviiivov 
xal nBzéQB(og/ [ivrifMVBVBí d' avxóv xal ^j4çx''^^og 
iv ^Ix^^vOív 

XBxá^Lv ixívoíg Í0xá(faig fiBXóvaigxs ror^ xxbôívxb. 
* at S\ fiáXavoi icaXovi^Bvai à%ò xijg %QÒg xàg ÒQvt-^i 

35 vag òiwióxfjxog diaipéçoviív xaçà xovg xóxovg. at fihv 
yàç alyvTCxvai yXvxBtai anaXal BvõxoftQi^ d'(fBXxirxal 
TtoXvx^^Xoi ovffrppixal bvxoíXloij at âh ãXXai ãXvxátB^ 
çai. xà âi fúxla dvúTCBnxa^ xç6q>ífia âl fiãXXov xrjiya- 
Vi^ófiBva, at õh qxoXáÕBg bvúxo(íoi , fiç&fidd^ig ii xal 

io xaxóxvXou 

41. ^ èxtvoL Sh àicaXol fúv bvxvXol fif&fimÕBis 
nXi^liiOL BV(pd'açxoiy ^sxà âh ò^v(iéXixog Xaiifiavó^Bvoi r 165 

xal ôêkCvov xal riâvóõfiov Bvõtófiaxoi ykvxsig ta xal 
b 6vxoíÁ,íOL. nçocrpféúXBifov d' avtàv ot ÍQvd'Çol xal oí 
(jltiXlvqi xal ol ica%vtatoi xal oí" iv rp ive(íd'aL trp/ 
oáçxa yaXaxtiSdeg àvtivteç. ot d% ycBçl triv Kètpak- 
krj^víav ytvó(iêvot xal Tteçl tijv ^Ixaçíav xal ròv ^AÕQÍav^ 5 
XLvhg avtâv xal vjtómxçoí siôiv ' ot d* iítl tov 0X0- 
xskov r% SixBXÍag xoiXíag XvtixoC '/áçiõrotéXi^ç dá 
ipvfit tàv èxivayif itkêífú yivn slvai' h/ (ilv tò iú&ió- 
fisvov iv p tà xakov(i6vá éútiv pà , aXka à\ âvo , ró 
r€ tãv úTtarayycSv xal tò tcSv xaXovftivfúv (tçviSãv. 10 
fivi](iov€VBi dh xal xãv ôTtatayyãv 6 £cí(pQ(úv, xal 
^AçL6t0ípávKiç èv 'OXxáõíV ovrcog 
c ÕáTtvovta, (liõtvXkovta, duiXtíxovtá [lov 

tòv xccttú óTtaráyyriv. 
xal ^Eicixaçiiog õi iv '^Hfiag yánci xsçl tãv i^lvcnf i^ 
tprfil 

xaçxívoi -O*' íxóv r' ixtvoítol xad'^ aX[ivçàv aXa 
vstv (úv ovx l6avti^ its^ã í' igiieoçevoínat (wvqi, 
Z/fjiAiftQiog í' 6 Ux'i^iog iv sxtp xal elxoõtà tov 
tçfoixov âvaTCÓõfiov Aáxcuvá (pij0( tiva xXí^ivta inl 20 
di}tvav naçatB^ivttxyv inl trp; tçánsiav ^aXattímv 
ixívmv iniXafiÍ6^av êvág, ovx elõóta tipf XQ^^'^ ^^^ 
d iàé^funog^ àXX^ ovd% nQoúéxovta totg 0wÒBvnvov0v 
nmg ávaXíôxovôiv* ivõévta õi alg tò iítóiia 6vv tã 
xeXwpBi fi^vxstv totg oiovci tòv ixtvov. àviSxQ'^^'^^' 25 
liBvov ow trj PqíÁíSbí xal ov õwtávta trjy àvrttvittav 
ti^g tçaxvtiftog BÍycBtv^â çáyrjfia ^taçév^ ovts [irj vvv 
6b ág>é(ú (iaXd'axi0^Blg ovt^ avtig iti Xápoiíii. oti Sb 
ot ixtvoi, Xiy(o dl toifg x^Ç^^fovg, ov xal tovg d'aXat- 
ttovg, xal iavtóv b10v tpvXaxtixol nçòg tovg ^riçóv- 30 
tag nçofiaXXófiBvoi tàg àxáv%'ag ãôiCBç tt xocçáitfO(ia, 
"I&v 6 Xtog (laQtvQBtiv 4^oíi/txt 7} KaivBt Xiycov ovt0g 166 r 

ãXX* êv XB xéçúp rovg Xêovtag rivsúu 
í tàg è%ivov (UÍXXov ol^vçàs té%vag ' e 

og BVt àv akXíêv xqbíííõÓvov oqiiÍjv fi^d"^^ 
(SzQÓficXog ã^ipáxavd^ov stXíl^as dé(iag 
5 TtBlxav âaxBtv TB xttl %'LyBtv â^T^xavog. 

42. ' tàv âh XBTcádan/ , <priôlv 6 /IlipiXog^ tivíg [lév 
bIúv ^VKçal xivhg Si xcà òôrçéocg ioixvtai. bíúI âi 
ôxXtiqccI Xttl òXvyóxvXoL xal ovx ayav ÕQv^Btai^ BvCto- 
(WC âh xal BvxaréçyaútOL, êfpd^al âl xoõãg BvCrofioi. 

10 a[ dh TttvccL oiçr^nxal tçóffc^v dvOTtBittOL àvCavi- 
dotoi. ioíxaôt d' ccvtatg xal ot xriçvxBg^ súv oí ^ilv 
tçá%riXoL BvõtófiaxoL^ dvúxazsçyaútot dé' õlo rotg f 
ã6d'Bvov6L tòv atófiaxov oIxbíol' õvúéxxçiroí tb xal 
fiéncog TQOípuíov. rovtav d' aC (ii^x&vBg XBy6(iBvac n(fòg 

15 rotg stvd'fLé<SLv ajeaXal Bvtpd'aQtOij dtò rotg tijfv yaôté- 

Qtt á<íd'BV0V6LV olxBtttL. ttt Sí 7toçq)VQaL ^Bta^v XÍVTjg 

bIóI xal xi^çvxog' mv 6t fisv tçáxrjXot icoXvxvXoi, bv- 
0tpfíot^ tò dh Xoiicòv avtàv aXvxòv ocal yXvxv xal 
Bvaviâotov BÍg i^íxçaúlv r' ijeiti^ÕBLOv. rà âi oôt^sa 

20 yBvvãtai ^ihv xal iv Ttotaiiotg xal iv XC^vaig xal èv 92 
d'aXá<í(í7j. xQáxLôta d\ tà %'aXáttía , orav X{(ivri i] tco- 
tafiòg naçaxéritai' yívBtai yàç BvxvXa xal (iBÍ^ova 
xal yXvxvTBça. rà âl JtQog yóúi xal otétçaig iXvog xal 
võazog aficy^ ^Lxçà úxXrjçà irixxixá. xà dh èaçivà 

25 oúxQBa xal xà xaxà xiiv xov d'éQOvg áçxv^ xçBÍóóova^ 
nX^^ d'aXa6iSiÍovxa ^Bxà yXvxvxrp^og Bv6xó(iaxa bv- 
éxxçLXa. xà âh úwBJpófiBva iiaXáxJI ij Xaitád'^ fj Ix^v- 
6iVy fj xad"^ avxá, xçóg)ífia xal BvxoíXta.* 

43. Mvri6Í%'Bog d' o *Aõ'rivatog iv xá TtBçl iõa- b 
30 ôxóv fpri6iv * oôXQBa xal ocóyxai xal ^vBg xal xà Ofiota 

xriv ykBv úÚQxa dvaxaxé(fyaõxá ióxi âuc xipf vygóxi/fta 
xijfv iv avxotg aXvx^qv. âiózBç áfià ftiv Í0d't6iABva acoi- r 167 

Uaç ètStlv vaaxrixtt dvà trjv aXvmtrixa^ rà êh ii^ófiêva 
àq>C7fivv íp:0L nãôav ij rrjy nksCôrr^ ãX(i7iv sig tip/ õdv- 
siHyuôcev avzijfv vyçótfita. diojCBQ at (ilv vyQÓrrjtsg 
iv alg ãv ii^d^ tv ttSv òútçéíov taQaxrixal xal vjtcc- 
xxiinaí xoíXíag slúív^ at dh ôáçxêgrávi^OfiévcDv Ò0tQs- & 
c anf i^óipovg noiov0ív iôtêçrifiévai tàv vyçáv. tà dh 
òxrà táv òúrçéan/, èáv tig ccvrà xaXãg òntrfiri , àkv^ 
notátriv êx€i diM^Búiv' xsTCVQtútai yccç. âíò ovx o/iot- 
Off TOtç (D(iotg iíftl dv6nBTCra xal tàg vyçótrjrag iv av- 
rotg ê%Bb TcatB^riçaiifiévag ,' di ãv ixXvtog ^ xoiXía lo 
yíVBtat. TifOfpijv ZB âidcaõtv vyçáv xb xal dvôjeBJCtov 
a^cav oútçBOv^ xal nçòg xàg ovçrfiBig éaxív ovx Bvoõa. 
ãxakffíyifi &% xal Íxívgív áà xal xà xoiavxa xçoipiív (ihv 
didíúôív vyçàv xal (itxçáv, x^g âh xovUag Í6xl kvxixà 
xal ovçrfiBtog xivr^xixá. ' 15 

44. NíxavÕQog í' 6 KoXogxúVLog iv rBcaçyi^xotg 
xáÕB tãv 6úxQÍ(úv xarakéyBu 

d 71% xal oúxçBá xÓ0(Sa fivdvvg axB fió^XBtaí akfii^gj 
vriçttai õxffóiifioi. xb TCBktúQLáÒBg xb (ivBg xb^ 
ykíúxçai X * àkkà úvvBg xv xal avx^^g ípakBà nívrig. 20 

xal ^A(f%Í0xçaxog d' iv Faúx^ovo^Ca {prfil 

xiyvg (ivgAlvog ê%Bi fiByákovgy oúxqblu â^^j^fivâogy 
ràç açxxavg Iláçiov, xovg dh xxévag íj Mvxikrpni " 
nkBÍúxiyvg S^ 'Afifiçaxía naçij^Bi^ xal aitkaxa (ibx* 

avxãv ... 25 

MBútírpni d% iCBkfúçvádag 6XBíHmoç%'^Cdi Tcóyx^S' 
Tcav ^EfpéúGi kri^Bi xàg kBÍag ov xv novriçág' 
e XY^Ba Kakxriõávj xovg xi^çvxag tf' imxQÍil^ac 

o ZBvg^ xovg xb ^akaMoyBVBtg xal xovg ãyoçaíovg^ 
ytkijvivòg ávd'Q€Í7Cov' XBtvog Ôi (ioii0xlv ixat^og, 30 
AéiJfiov ÍQi0xátpvkov vaíwvy *y4yád'(ov âh xakBtxai. 168 r 

xal OiívXXiog âl ij o0xíq iútív 6 %oi7flaq tccg JlóXêus 
(pi/fil 

XV^6 ^ê^cíôccg 0G)X^ccg ftvg xívag xtéi/ag èx 

Mvxikrpfiig. 

5 Qútçeuc ôl iióv&g otnrcDg iXeyov oC ÁQ%alou K(fcnstvog 
^AçxiXóxoig ^ nívjfic xal Ò6XQèíOL0iv òfkoíi^/ xofEieí" f 
Xaç(iog èv ^Hfiag yáii^ ^ oíít qsu» úvfiiiBf^vxátcc. ' oCtça- 
Qv Sh ág 0ÇV60V IlXátfav èv ^iHtCdifip * òotçéov x^míov 
(pr^õV Õ€Õsúfí€V(iévoí.' xal èv Ttfbaíip ^ tò tàv òõtçéíjov 

10 yévog 0v(i7távtc;)v.^ èv âi tà tr^g IIohxBÍag õexátp 
oútçsia ahcB ^ õvfiTCêipvxévav 06tQsut tè xal gwxía.' 
at d\ TCêX&çíâeg dvofiáú^TfiavTtaçcc tò Tcsliipiov. fiBÍ- 
tpv yãç èútt xiifirig xal ^.a^XXayptávov. 'Açt^totéXT^g 93 
âé g)riúí xal èv afiiioí avtàg yivB0%^ai. ráv òh %riimv 

15 fivrfuovsvêL "Ifúv 6 Xtog èv 'EnLâfifiíaig. xal tô&g ov- 
rcog (úv6(iaútaL rà xoy%vXia Ttaçà tò xsxrivévai. 

45. Ileçl di tãv xatà tij^v 'Ivdtxriv ycvoíiévcyv 
òõtffèfov^ ov yaç axaiQOv xal tovt&v [ivriúd"ijvaL âtà 
tijv t(3v [laçyaQitãv xçr^^iv^ 06Óg)ça0tog (ihv èv rç5 

20 xsqI Xíd'(ov yçáfpst ovtcog * tãv %av(ía%oiíév(úv Sh kí- 
d'<úv èatl xal ò ^açyaçltrig xaXoviievog, dia^>aviig il\v 

til fpVCBV ' XOMVÕt <f ' ^1 aVtOV tOVg TCOlvtEXBtg OQflOVÇ. 

yívBtav d\ èv òfStçéçt tivl TCaQankriúí^ tatg fcívat^g, 
xXfiv èXáttovv. iiéyBd'Og âh rikixav Ixdvog òípd'al[iòg b 

25 Bviisyéê'ijg.* 'AvdffodQ^évtjg tf' èv tã r^g ^Ivòíxi^g tíb- 
çlnXci yçáçBv ovtmg ' tóv õh ôtçófifiGn/ xal xotQÍvcDV 
xal tãv XoMãv xoy%vklmv TioixíXai át iSéai xal xoXv 
õváq)oçot tãv itaff Tjiitv. yívovtút õl jeoç^vifai xal 
òôtQéanf itoXv 7tX'^&og tãv Xotxãv' Sv âi tõiovy o xa- 

30 Xov6vv èxBtvoc pé(ffieç(f y ^| ov i; fucçyaifitig Xíõog yí- 
vBtau avtr^ A' è^tl noXvtBXiig xatà trp^^AóíaVj xal 
zmXBttai iCB(fl Jléifôag XB xal tovg aves xóaavg X(fòg 169 X(fv6íov. èõti d 71 p^v tov oõtçiúv oilfiç xaçanXrfiía 
tfi xTsví^ w õiéykvxtai di^ àkXà letov rò oõt^xov 

c êx£i »ai âaúv. ovéh itc^ ixu Svo ãõita^ ò xtaíg, Ákkà 
hf. fi êl Áíéag fivBta^ iv vg óa^ni tov òôtçéav^ &^- 

_ nêç iv ro^ wíoig fj xika^eCé xal khaiv if ($hv xçv0oêi' 5 
dffi 0^pódça , m6T6 (i'q ^(fSCeng SiayvAvai otav xaçtí- 
tad^ aaçà rò XQvúíov, ^ dh ápyvçosiõ^^ç , íj âh taXécyg 
kêVKf^ òiwía TOtç òq)d'ccliiotg tãv Ix^^ovJ Xccçfjg d' 
6 Mvttiiiipmí^as iv éfidófítí tàv %bçI ^Aké^avdifov túxo- 
Qiáv ^>7fib ^ ^çevBtccí dh xatà tf^ Iviíxriv ^ákaú^av^ lo 
ÁõfíVtiúç ia xecl xatà riiv aQfiavíccv xal naçúvxipf xal 

à õotHí&avriv xal fiafivk<úv(av^ naçófAOíov òútçiip: tò d' 
iâzlv àdçhv areei Xfófihpcag, ixov iv avtó aáçxa xal 
(uyakíQv xal kavxffVy avdôij úq^Sça, S^ âv i^ai^ovv- 
tag òótã kevxàxifoôayoçavoíHft iiihv fjiccçya^ítccg, xata- i5 
<ixavÁ%ov6i d' i% avtiSv òçiiíúTcovg ta xal il^ékia xaçl 
tàg x^^9^ ^^^ ^^^ff xódag , naçl a ôitovõátpvút xal 
TléQúav xal M^^âoi xal stávtag ^Aúiavol nokv iiãkkov 
tàv ix xífViSíov yayavrifiivcatv.^ 

46. 'lúídcDçog d' o XaQaxrivòg iv tá rijg Ila^iag 20 

e xaçiijyijtixm xatà tò aaçôixòv nikayog viflòv ípi^tv 
alvaí ttva lvd'a akaíútrp/ (laçyaçtttv avçíúxaú^ai. 
dió%aç úxaivag xakayLÍvag néçi% alvai f^g vrfiov , i| 
mv xa%'akko^ivovg alg tr^ %'áka60av Í7t* òçyviàg ^t- 
xoõtv âvaq>éQatv âmkovg xóyxovg. (paõl d' otav^çov- 26 
tal úwaxatg dõc xal Ofifiçmv ixxvtfaig ^ tóta fiãkkov 
tifv ntvav xvatv , xal xkaíútTjv yíyva0d'ai fAaçyaçttiv 
xaí av^ayiõij. tov d^^^^f^^^^^ *fe ''^^ ififiv&íovg d'a' 

f káf$ag ívvatv aitàèai^LV at itlvat' ^éçqvg ò% tàg lihv 
vvxtag xax^csiSt âiavfixiáfi^Bvaty rjfiiçccg ói ^vovúiv. so 
oõccv d' ãv Jtitçaig i} úmkáôt seçoó^váeL ^i^ofiokovúv^ 
xavtav^a àvoíkkic& triv (ia(fyaçttiv yawâtsi, ^cooyo- 170 r 

vovvtat õh xal tçé^povtai âià rov itçoõiCBtpvmtoç t^ 
ôaçKÍ (iBQOvg. tovto õi úvfixiqívxs tá rov xóyxov 
õtóficcTif Xf^íàg i%ov xal vofiiiv €lõq>iifov. o õtièúxiv 
ioixòg xaçxívp (iiTtçój xcckovfLSvov xtvogyvkal, dn^" 

biKSL â* ix tovtov Tj ôàç^iiéxQ^ liJúov xov xóyxov oCovsl 
^íiccy Jtaç' íjv 71 (laçyaçtttg ysvvGíiiévri aví^etac õià 
rov õteçBov f^g xóyx^ig xal tQéfpstai oúov av rj nçoõ- 
7C6q)vxvtcc xfióvov. ixsíõàv dh nccçà xijfíf Ixgnnfív 94: 
vzodvofiévfi 71 6à(f^ xal (laXaxóg évtifivovõa xaçíõ^g 

10 triv iiaifyaçitvv ávcò rov xÁyx^'^^ áiiJtéxovúa [isv ovxéti 
tQég)Stj kaioxéçav d' avxriv xalõiavyBúxé^avTCoiBtxal 
xad'aç(OxéQav, ij [ihv ovv ifLfivd'tog ytíva âwvyBõxá" 
XTiv icoí^Bt xal xa^açíúxáxTiv xal i^Byákriv yBvvã yLaç- 
yaQtxiv , 71 õ^ iTCiJCoXá^ovôa xal ãvmípB^g õíÀ zò imo 

15 xov Tfííov àxxivo^okBtC^av dv0x9ovg 9cal í^ú0<úv. xtv- 
õwBvovúc õ' oC d'ri(f(SvxBg xovg fia^açtxag y oxav slg 
xBx^i^vóxa xóyxov xax* Bvd"v èxxBÍvpúi xrp/ x^^9^ ' í*^** ^ 
yàç xóxB , xal nokkáxtg ol dáxxvkoi avxãv ànoTCçíov- 
xai' SvLOL ds xal staçaxff^iMc catoõvi^õTeovúiv. oúoc d' 

20 av ix Jtlayíov vitoÕ^évxBg xíp; X^^Q^ xvxG>0i'y ^aâífog 
xovg xóyxovg aTCÒ xov Xíd'ov àitoôTtàúiv,^ ^Qaydiúv 
di [IV7IIIOVBVBL Mévavâ(fog iv naidifp 

fMcçayâov BÍvai xadx' êÕBt xal óáçôia. 
.avBv õh xov 6 Xbxxíov. aaifà yàç xò fiaQfLaíçBvv íovó^ 

25 (laúxav xip àiavy^g imáçx^'''^' 

Al. MBxà xaOxa TtBQiTjyéx^^av icivaxBg Sx^vxsg c 
xciv i| võaxog xçbcív nokká^ xóâag xal XBtpaXàg xal 
mtla xal úiayávag, êti ds xal xoQààg xal TCOikCag xal 
yXsáúúag^ ãúXBç êd'og èúxlv iv xotg xaxà xij[v ^AlB^áv- 

^iSqbuív ÀByoiiávoíg ifpdweatUoig. BtifTftav yáç , OvX- 
xiavéj xal xò Bíp9'OXcíkiov icccçà IIoõBídiTtnp iv Uai- 
dí&, xal nákiv gijrowron/ xovg òvoyiáõavxág xi xovxmv r 171 

o iisv tig iksys , xãv éâcí}âí(i(úv xoiXctSv (ivrifwvsvsí 
d 'jÍQvútOipávfig iv ^Iit3Csv0i * q>rfiíú úb adsxatavvavç xoi- 

rt /[t' túyã^* ov nkvvHV iãg tàg noMag 

jCíoXetv ts tovg àklãvxag^ àkiÀ xcctayalã, 5 

xal xahv 

iyá õs y* r^vútçov fioòg xal xoMav veiav 

xaTafi(fOxd'(õagy x^t* ixstiáv tòv i(ú[íàv avaxó" 

viMxog 

kttçvyyiã tovg ^rfCOQag xal Nixíav taçoi^íú. 10 

xal TCÁkív 
e ^ d' *Ofi(fi[ionátça y ê<p9òv ix £oifiOt; xçéag 

xal %6Xixog r^vvútçov xs Ttal yaôxffòg xófiov. 
ôiayóvog ò\ Kifaxlvog IlXovxoig* 7ee(fl õiayávog fioêiag 
[laxóix^svog.' xcâ 2]oípoxk'^g ^A^vxp * úiayóvag xs â'^ is 
liald'axàg xí%^úl,* IlXáxíúv d' iv Tí^iiaísf^ y^éupsi ^xal 
xàg úiayávag axQag avxotg úwéâffisv vnò xiiv tpvõiv 
xov ^(foôíúxov.* xal SsvoqxDV iv xá ytêçl titmxiig 
f ' úíayóva ^ixçàv úwsôxaXiisvriv.* ot Sh âià xov v 
6xoi%êíov ixtpéçovxBg xax* ávakoyCav kéyovóiv àxò 20 
xov vóg. xoQÕãv xs iiéfivrixai ^Eitlxaç^g^ ag òçvag 
òvo^á^eL, iíCíyçá^ag xv xal xfSv õçafLcíxov *0(fvav. 
'Açt6xog>ávrig d' iv NstpikaLg * êx (lov %dQ^VV '^^^S 
g>lfovxi6xatg xaQad'éínaw.* Kçaxtvog iv IIvx£vri 

mg ksTCxógy 17 d' og^ i(S%'^ o t% x^Q^VS i^ófiog. 25 
xal EvTtokig iv AH^iv. ^^Aks^ig ô' iv Asvxaâía ij Aça- 
95 ycéxaig ^ %o(>da()/oi; rofto^ rixe xal n8QÍxo(i(iá xi.* 'Av- 
Tig)áv7ig iv Fáfiocg * ixxs^àv x^Q^VS [isúatov/ 

48. jeoâiSv âh xal àxiiúv Sxv dh ^vyxovg "Akê^vg 
iv Kçaxsva ^ ^açuaxoTCmky ' xò õl (la^vçiov òkíyov 30 
vóxêQOv ixd'i^oiiav , aokkà ixov xãv irjxovfiivmv ovo- 
liáxayv. Ssóípikog UayxQaxvaúxij 172 r 

êtp%'ãv fihv úxBÕòv 
tfstg fivãg^ B. Xiy aXXo. jí, ^vy%íqv^ x&Xijfv^ 

xóâaç 
tértaçag vshvg. B. 'H^xieig. A. fioòg di tçetg. h 
5 'Avcc^{Xag Mocyêíçoig 

tãv Al6%vX(ytf nokv fiãXlov êlvaí [Wl õoxêt 
l%f^vdv ònxãv. B. ti 6v Xéysig; i%%^dia ; 
6tfó6íriov (iéXXsigvo0ijlêV€^v; o0ov 

10 'Aval^íXccg â^ iv Kíçxy 

âêivòv ^hv yàç êxovd'^ vòg 
^vyxog^ é g>íXs Ktvrfiía. 
xccl iv KaXvíl^ot 

fvyxog (poçãv vsiov 7J0d'ó(ifiv tóts. c 

15 àtáçía d' mvófiMs xal 'Avcc^avôçíõfig iv UatVQÍa. 
^Al^íóvixog d' 4v XaXxidiHã ^0t 

^íútiòv noim 
d'Sifiiòv lxd"vv ijcavanXátttov ^ ruAÍPQmtcc Ití- 

tffava 
20 úwxi^BÍg^ otv^ âiaívaVy êvtsQ^àXl xal 6iXq>íç 

úfpêvâovávy àXXãvta téfíViúv, ieecifOíq>iç<ov X^Ç^^S 

tófjuyvj 
^vyx^S ^fe Hog jrt^ÇoV Súrè návrag opíoXoyetv 
táv yá(t€9v XQBÍxtG} yBYQvivaítifV icDXovrifié^v. 
25 'AçiiSTwpávrig IlQoayâvi d 

iyêvõáfiriv xoQàijg 6 âvútijvog téxv&v. 
Tcãg êlúíÕGt Qvyxog JtêçiXêxavfiivov; 
^SQexçátfig Ar^çoig 

ág ixvjjL rovtl ^vyxog àtèxvãg lôd'* v6g. 
30 xal tónog Õ8 tig ovtm xàXettai ^Pvyxog Ttsçl JJtçcctov 
trig AltmXíag^ Sg qyrfíi IloXvfiíog iv Sxtrj xàv fo*o- 
çLÔv. IkrfiCxoçog ré qyrfiiv iv Sv&d^QoT^ x^vifiu tó r 173 

$vyx^ flfx^oi^ yãs vxévsç^êv/ . on âi xvçí&ç Xiyetai 
e Qvyxog ixl xãv ôváv nçosCffrftav. ori õi xal è% ãiÀiov 
^ácjv ^AQ%mxoç ^jíiupitçvmví ôevtéQ^ xatà xaiõiàv 
bItcb xal inl tov xçoõíújíov ovtmg 

xal taik* i%íov th ^vy%og ovtoMl fucxifáv. & 

oud ^AçaQÒg ^Aèmfidi, 

6 yàç d'€Òg rò ^vyxog Ág fnuíg õtçéipei. 

49. *j4x(fOxaXí&v Õh fiéfivrjrai *jíÇLòtoq>áv7jg Aio- 
XoôíxayifL 

xal iifiv tò dstv* ãxçoxcília yd 0ot téttaça . lo 

f Tq^0a raxeçá. 

Tcal èv rrjçvráây ^ ccxQOXciXv^ ãçtot xáçafiov.^ ^Avxi- 
q>ivrig Koçivd'£a 

insira TtàxçoxáXiov 
VBLOV *A€pQodít7ij yslolov. B. ayvostg * is 

iv ry Kvnçp â* ovtca ^Urjdst tatg vcCv^ 
ca ôé6xod'% Ô6re 6xatoq>ayatv ánelçis tò 
iãov . . . tovg Sh fiovg rpfáyxafísv. 

Zn í ' ovt&g ^Atpçoôítri vg d'V6tac fjuxQtvçst Kallífia- 
96 xog ^ Zfjvóôotog iv tútOQixotg wtofivi^iiaõv yçáqxov 20 
mÕB ' í/içystot *Aip(foâ£ty w &vovúi^ xal rj êoQtri xa- 
XBttai iHíti^çia/ 0BQBXQcítfig â* iv MBtaXlBvúv 

0%BXÍÒBg â' 6Xáxvij(iOL uXricCov taxsçátatat 
inl 7tivaxÍ6xoLg xal dísfpõ'^ ãxçoxciXia. 

AXb^íç Kvfiavtalg 25 

7ifi4rt7ix6tGyv 
0%b86v ti â* riuLãv ^S axçox&Xíav tivóg. 
xãv JIavw%iõi ri ^Eçíd^oig 

flfiíimta (úv 
rà xQBtfèi iõtiy tò TtBÇÍTtOfiii' ànóXlvtaij 30 

b o yáyyçog &pd'ógj tà d' àxffOXfÁXi ovSémo, 174 r 

táv d* éq^áv icodàv fiviii(iovêV€L 0êçeií(fciri^ iv ^íov- 

êíúg xetçaôHêváistcci rò õêvitvov stitaõ"* ri^tv. 
B. xcà í^' tmáçxsv té(iaxog èy- 

vsiov xçéaçj qyvõxrig tófiog^ 
novg éq>dvg^ rixa^^ xÃsvçóvy òç- 
víd'€tcc 7Ckri%'6i TtoXkáy rv- 
çòg èv (léXvtiy (iSQlg x^eãv. 
10 ^AvtítpÁvTfig IlaçaúCxíp 

Xotç^ítòv 
úxBkvi Ha%VQ\ B. à^rstóv ys vii t^v ^Eúziuv 
açtfStov. A, éçd^òg tvçòg inadóvei nokvg. c 

^Exq>avTÍâfig í' év UcctvQOtg 
15 nódag r\ ijcel déoi^ TC^iã^avov xaxatpayatv 

êq>^oyg v6g. 
ykcíóõrig õi (léfivriraL ^Açi0xoq>ávvig iv Tayrjviótatg 
õià Tovtan/ 

aXtg ãg)vrjg (Wl' staçatétaiiaL yàç xà Xmaçà 
20 xánxíúv. 

àkXcc g>BÇ6d'* fpcáxLOVy rj xançidlov véov 
xóXXoTcã xiv' ' el d\ inri^ nksvçòv ri ylôxxav iq 
õ%Xfjfvá y' 7] v^axLV rj õéXfpaxog OTCCDQLV^g 
TjXQtaiccv q>éQBXS õbvqo ^sxà xoXXocfifúv 
26 jXtaçãv. ' 

50. ToõovxG>v Xbx^bvxíov xal xbçI xovxfov ovõl d 
xóv laxçáv otnaçóvxag ãúvfifioXoL fiBXBiX^^çaõív. êqyiti 
yaQ 6 jdiovvôioxX^^g , MvrfiCd^Bog 6 jídijvatog év xá 
xbqI èÕBúxãv ê^pri ' XBq>aXri xal xóÕBg vòg ov tcoXv to 
30 xçóçiiiov xal Xmaifòv iv êavxotg êxovúu xal ò Asa- 
víâi]g, Ar^iníúv ivxBxãçxoí ^Ax^íòoè * *Aq)BÍâavxa^ fprfiíy 
fiaõiXBvovxa ^Ad-rp/ãv ©vfioíxrjg 6 vBcíxBÇog ãdBXq)òg r 175 

vó^g âv áxoxtsívag avtòg éfiaúíXevúsv. éq)' w Má- 
íavõ^og Msúô^qviog ixX€6Òv tijg itax^íòog im^sro trpf 

e Ilv^lav onov KtttOixfysei. i^ d* iqyrjj ivd'^ ãv ^evíoig 
Tcçãtov ttfifid^^ tovg Tcóõag avtp xal tij^v 7t£g>aXriv inl 
tà dalitvfp ncc(fad'éytcDv. xal rovx^ iyévexo avtp èv 5 
^EXevõtvL * t(3v leffsiíúv yàç xota stãtçióv ttva éoçytiiv 
ènLXhXovúãv xal Ttávxa xà xçéa xaxfivaX&xvióiv^ xáv 
õh TtoSàv xal xijg x€q)al^g imoXoíjcan/ ovx&v , xaika 
xá Mekáv%'m àitéúxeiXavJ' 

51. MHTPA SEjqg éxsvúrivsx^ , iiijxçóytoÀíg xig Ág lo 
àXrfiãg oviSa xal (irjxriç xàv 'Innoxçixovg vCàvj ovg 

f €lg víodCav x(úfia)Sov(isvovg olâa. €ig fjv ccJtofiXétl^ag ò 
OvXíecavóg, ãys êi^^ êiprij avdçag (píkot^ naçà xlvi xalxai 
ri fiTXCça; txavàg yàç y6ya6xQÍó(i€d'a , xal xaiçòg i^õri 
Í0xl xal kiyaiv fifiãg. xotg õh xtn/vxotg xovxo xaçaxa^ i5 
ksvofuíc úKúTtãv xsxoçxaúiiévoíg ãtpsiâágj JtXtiv ai (irj 
xal xàv 0Lay6v(úv xal xãv xafpakáv xaxaxQà^av fiov^ 
kovxac xal xà ôtfrã, (ov ovâslg q>%'óvog avxotg ànoXavr 
aiv ág XV0Í' xovxo yaç alai xal av%ovxai xakatô^ai. 
^T vóii4>g âh kaíilfav^ ixfiákkacv xvôlv^ èvK^Tfiúaig 6 Ev- 20 
QLTCÍdrig êq>ri. návxa yàp Í0d'íaiv xal Jtívacv d'ékovõív, 
ixl vovv ov kafipãi/ovxag o^aç 6 d'atog JlkátcDv iqyi] èv 
IIçcnayÓQOí * xò jcaçl noLrflacng õiakéyaú^ai òfjLOvóxaxov 
alvav xotg (fv(iyco6íoig xotg xáv g)avkcn/ xal ayoQaícov 
ãvd'Q(á7can/. xal yàç ovxoi õià xò fiij õvvaú%'at àkkfj' 25 
koig òl^ avx6v úwatvcu èv xwTCÓxp iii]âh âià xrjg êav- 
xáv fpan/ijg xal kóycDV xáv êavxáv vtco ànaidaxHSCag 
xiyLÍag tcoiovúl xàg avkriXQÍÕag^ Ttokkov iií0d'ov^avoc 

b àkkoxçíav çfúvi^v^ xr^v xáv avkávy xal õtà xijg èxaivav 
q)G}v^g àkkrikoig ivvaídvv. onov 6% Tcakol xàya%'ol i30 
%v^n6taL xal TCSJtaLdav^èvoc aiúív, ovx ãv tâovg om 
\avkfixç{âag ovx a OQxriOxçíõag ovxa ij^akxçíag, ãkk' av- 176 r 

tovg êavtútg Cxavovç ovtag ÍwBtP€ci ãvev táv Xi^qgm/ 
ta xul íCêCLÕiáv tovr&v duc r^ Sccvzçiv q>Gnnjg , Xéyov* 
tas ts Kol aTtovovtag iv ^é(fBt iavtáv icoafLÍmg, xSv 
TcáwnoXvv olvov 7CÍÍÚ6U tovto <f' v^stg zoisttê , d 

5 KvvovXxB ' xívovtBg^ líãllov d' èiixívovtsg^ avXijtQv- 
di»v %al ÒQ%rfitçiõ&v dlTcv^if ifbxoâí^ets r^i/ ât^ táv 
Xóywv Tiêovifu^ ^ãvtêg, ocutà tòv avtòv nXátfovu, ág c 
iv tá 9ik7iPfp ^ffiív, owc àv^çwcov fiíov^ àkká ttvog 
xlev^iovog rj táv oúa %'aXáttíu ^t àfítçimv ifi^wx^v 

10 èútl ú&inévG^v. 

52. ^i ò KvvovÃKog oçyiú&ãíg, yáêt^v^ ligpi;, 
xal xoiXióâaiftov avd'Qíú7C€y úvShv aÀio 6v olad'a^ oé 
lóyovg ÕLê^odixovg êÍTCstv^ ovx t^to^kcç fívfi&ê^€ci^ 
ov f^g iv lóyoig xáçitag Áai^ct^^í xota ^ túLXà tòv 

15 xqÓvov anavtu Xêçl tavta Twtetçí firjg ^ifcáv ^ xattat \ 
ov xêttav; st(fi]tcu; ovx cfpifrat;' i^ovvxfè^ig tanávta d 
tà itçoúuíictovta totg 6vvâí.cd8yoiiévoig , tàg àxáv^ag 
úpveíyfúv 

mg ãv^ i%i,vóito8ag xal àvà t^fi%stav ov&vvv 

20 àsl õuxxçlfionf^ ávd'sc9v táv iièíôtiúv fMiêhv tíwad^í- 
^(úv. '^ ov 0v si 6 xal tiiv vTtò ^Pc^fiMÍov xcçXovfíévip/ 
OtQfjivaVj xatá tvva xcctçíav ítaçáôoõvv ísyo^évrp/ xal 
êLâo(iévip/ totg q)£XoLg, hcivoíUda xaXáv; xal êl fiAv 
trjfif nXátcavog ^tílciftagy (lad^etv povXófis^a , el âh xa- 

35 çá tiVL ovt&g svqÒv Xsyofiévip/y i(iLq>eívt6ov tòv êí- 
ytóvta. iyò yàç olõa évcivofiíâa xaXov^éi^ xal iidçog 
tv t^ífjfiovg , ág ^ATtoXláviog iv tçcriçixá xaçaté^êi- 
tai. ov 6v êl o xal tòv xavvòv xal ovâéítcj iv xçBÍa e 
yêv6(isvov tpatvóXriv , Btçritaiyáç^ & fiéXtiAStSy xal o 

30 q>aiv6lfig^ êlxáv; ^ ícat Aavxs^ âág (loi tòv a^piTtfrov 
g)aLvólfiv.* BÍg fialavBtov âé nota aoçavófiavog ovx 
êqyrjg npòg tòv nw^avó^avov ^%ot õij ; ^ ãxoXovfiBvog, r - 177 

^v í' iyd^ Í7têiyo(iai.^ xàxsívrjg (fov tijg fi^éQag 6 xa- 
Xòg xawõtvog vitò Xtoxodvzãv ávtjÇTtáôÕ^j ág yélara 
jtáiiTCoXw iv tá paXavsíp ysvéoQ'aij à%Ç7i6tov irjtov- 
HlÍvov q>aiv6kov, aXXots ôé^ o itatQOi (píXtatoi^ uçòg 
yàç v^g slçrfíBxat táXi]d'fjf TtQOõSTtta^úe XCd*^ xal tip/ b 

f Kvqfiriv ikvôs • %'£çu7eBV%'Blg ovv xçoyet. xal xçòg tovg 
Ttvv^avo^évvvg ti tovro OvXmavé; vjccÍTtiov IXsyB. 
xàycíy ^vvijv yàç avtp, tóts tòv yéXcara ipéçsivov Sv- 
váfiêvog, nuçi tivi tãv (píXoov iar^à vnccXstiffcífiEvog 
rà vJtò tovg ò(pd'iuXnovg Jtaxat g)aQiiáxp^ ytçòg tovg lo 
nwd^ccvoíisvovg ti d\ 0v ; Tcçóúxofi^a êtpaõxov. 

53. Tijg d' ccvt^g tavtrjg ôotpíag xccl hs(f6g idti 
^TjXmti^gy no(i7tfitavòg 6 0iXaâeXg)svgj av&Qoytog ovx 
^S aTeávovçyog ^ òvo(iatod'TjQag âi xal ccvtóg. oõtig Ttçòg 
tòv olxérijv diaXsyógiBVog (lêyccXij t^ gxov^ xaXéiSag tov- i5 
i/Ofta, StQoiL^ixíõiíi^ êiprij xófii^B fioi ítcI tò yv^ivaôiov 
tàg pXccvtag tàg. ãípoÇ'^ovg xal tr^v ètpB6tQÍSa tijfu axQri- 
õtov. èyiú yàç vjtodfiôáiiBvog tòv ndyova Jtçoúayo- 
Q£v0a> tovg étaÍQOvg ' òictòg yáp èútí ^iol táQi%og. xó- 
[ii^B âs tov iXaíov tf^v Xrpív%'OV ' nçótaçov yàç úw^ 20 
tçifiijõóiiBd-oVy inBid'^ ovx(og á7CoXov^Bd'ov.^ ò d' avtòg 

b ovtoçóoipiíStrigOBPçovaQÍp^rivíyág^PfoiíiDctoi Xiyovúv 
(tòv âa nijva tovtov xXrj^^at fprfiiv 6 Mav^ovôiog 
^lófiag à'jcò tàv xatovôaítxív q>6^Giv xat^ àvalçBúiv táv 
ÕBifuítGíVy iv p tov xaifiãvóg idti tò ãnfiaiótatov, xal 25 
êd'og tótB totg xatOLXOfiBvoíg tàg xoàg éxig)éçBiv noX- 
Xatg Tifiéçaig) , n^óg tuva tãv g)ÍÁ^v , ovx slõég f*f , 
íçjij, xoXXáv fiiiBçáv òvà tà xavfiata. tijg dh tãv 
xavtt^rivaíov êoçtijg ijettaXovfiBvrig , ít' rjg tà dixa- 
OtriQva ov õwáyBtai, êtpri , yBvéd-Xióg êótt t^g aXéxto- 30 
()05 ^j4d'rivãg xaí aâixog ri tijtsg rjfiéQa. ixàXBõB òé icotB 
xal tòv ix jdBXq>ãv inavBX^óvta fjiiciv êtatçov ovõhv 

ATHENAEUS. I. 12 178 r 

avtp xçrfiavto^ zov ê'êov a%çvfitfyv. <f£|^|ti/ õé nots c 
kóytúv dfiiioúi^ stOLOv^svog xal iyxdfiiov dt€|£(»;(óft£- 
vog f^g fiaúiXavovôrig xóXecog èq>T(i^ d'av[/,a0tfi d' ^!Po- 
(MCÍGJV ãçxv V àvvTcóútatog, 

6 54, toiovtol tivég elôiv^ gí êtatçov^ ot OvXnvi- 
vsix>i 6oq)Lútaíy ot xal tò (líXuíçiov xakQ;6iievov v%ò 
'P(ú(ia£a>v tò slg] trpf tov d'€çiiOv vâatog Tiatsçyaõíav 
xaraõKSvaióiísvov IjtvoXéfirira 6vo(iãí,ovtêg ^ TtoXXmv 
òvoíuítiúv jcottital xal stoXÁXítg TtaQcsdáyyccig yTCsçôça- 

10 (lóvTêg tòv UíxsXícítriv ^lovvútov^ og r^v ftèv sraç^a- ^ 
vov Í7cáXst ^évavÒQOv^ qxl ^bvbl tòvavôça, xal tov 
útvkov ^svsxQárriVf oti fiévev xal xçarstj fiaXXávtLOv 
Õ6 tò ãxóvtvov, otL ivavtíov ^áXXstai^ xal tàgtáv 
fivãv õuxdv0£Lg yLVútriQia èxáXei^ ort tovg ^ivg tfíçet. 

16 ^Ad'avig tf' iv XQcítç) UixeXixáv tòv avtóv tprfii jàío- 
VV0LOV xal tòv fiovv yaçótav xaXatv, xal tòv %oZqov 
tax%ov. tOLOvtog i]v xal 'ÀXé^açx^S o IÇacávàQOVtov 
MaxBÕovlag ^aúvXexxSavtog ãõsX(p6gj o ti^v OvçavoTCO- 
Xiv xaXoviiévfiv xtl0ag. íótoçet âh Ttsçl avtov^Hça- e 

20 xXeíârig o Aéiifiog iv tjj tQLaxoútrj êpõóiiy xãv fáto- 
Qváv XéycDv ovtcog ^'jíXé^aQXog 6 tij^v Ovçav6noXi,v 
xtCúag òiaXéxtovg IdCag slúi^vsyxev' òçd'Qofióav juv 
tòv áXsxtçvóva xaXãv xal fi^otoxéçtrjv tòv xovçéa, 
xal tip/ õçaxiiriv áçyvçíâa^ tip/ dh %OLVLxa ri^ieQotçO' 

25 g>ída xal tòv xriçvxa ànvtriv, xal totg Kaúavõçéíúv 
õí aQ%ov0L toiaytá sror' ijts^tsUsv ^^AXé^aQx^S o 
^Qlimv íCQOiwig ycf^stv. tovg riXLOXQstg oiãv olâa Xí- 
TCovôa %'£(útàv êfyyav XQatrjftoçag ^çúífip tvxa xaxv- 
(f&liévag ^€0v noyaig x^^Xci^avteg avtovg xal qyúXa- f 

30 xag oQiyavBtgJ* ti 8\ rj è%iútoXii avtri âfiXot vo^oú 
V® ffciyí^ tòv IIvd^LOv ãv yvãvai,. Tcatà yàç tòv ^Av^ 
tiq>ávovg KXso^ávri r 179 

xóâs xvçawBtv iútív . . 
^ ti ícots xò 0^ovâatov; áxeXovd'iív ÍQ€tg 
iv xà jÍvxsíúí iiBxà úo(pi0xâv vri ^Ca 
ÁBTtxáv ÁúíxGiv (fvxív&Vj Xiyov%'^ oxv 
99 rò Jtçãyfia xovx' ovx ê0xiv^ stxeç yíyvsxai. 6^ 

ovd' i0tv yÚQ Teca ycyvófisvov o ylyvexai^ 
ovr' bI TtQOXBQOV iji/j ê0XLv oys vvv yíyvBxai, 
êõxiv yàç ovx ov ovõév. o dh fi^ yéyové jro, 
ovx êúxtVy ãúTCBQ yiyovBv o ys yiri yéyové íto. 
ix xov yàç bIvui yéyovBv' bI d' ovx r^ Sd'BV, m 
Tcág èyévBx' i^ ovx ovtog; ovx olóv xs ycíç. 
bI tf' avxód'Bv Ttov yéyovBVy'ovx ê0xac 
xBtitoi ds'jt(ú xig Btijy Jt6d'BV yBvrfíBxai xò ovx ov, 
bIq ovx ov BÍg ovx ov yàç ov dw^úBxai, 
b xavxl â' o XI éúxlv ovâ^ av à^ólXav ficíd-oí. is* 

55. Olâa â' OXL xaí Uc^íovíâi^g aov 6 noirixrjg àçí- 
0xaQ%ov bItcb xÒv ^ía , xccl Alú%vXog xòv "Aiàrjftf àyri- 
õíXaoVy NíxavÕQog tó ó KoXoq)cíviog ioxéatçav x^ 
àúníôa xò t^ov. õià xavxa xccl xà xotavxa o ^'aviia- 
útáxaxog IlXãxcav iv xã UolLXixip bítcÒv l^rjQofiaxíxá 20 
xvva ^áa xal à%'ÇO§axixií aXXa , Í,riQOXçoq)ixóv xb xaX 
vyçoxQOçt^òv xal áBçovofitxóv , ênl Çcícoí/ %BQ(Sai(ov 
c xal èvvyçixyv xal èvasçííúVy èTtiXéyBv^ S^tcbq naçaxB- 
XsvóitBvog xovxoig xotg òvoíiaxoTtoiotg q)vXãxxB(fd'at xt]v 
xaivóxrjxa , yQáqxúv xal xaxà Xé^iv xáÕB ' xav diaçv- 25 
Xá^yg xò firj ôTCovâáÍBLv inl xotg òv6iia6i , scXovtíLcixB- 
Qog xal Blg yijçag ãvag)avT^0Ec g)QOVT^(SBG)g.* olâa âh xal 
'HQdõrjv xòv ^Axxíxòv ^i^xoça òvoyÁtpvxa xço%o7céd7[v 
xò õiafiaXXófiBvov ^vkov àià xãvxQO%ôv^ oxb xaxav^ 
XBLg xojtovg òxovfiBvog ítcoçbvbxo^ xalxoi Sifucçl^xov 30 
iv xotg UvvcDvviiOLg ixoxéa xò %vkov xovxo i^ovofia^ 

12* 180 r 

^ovrog. xccl Soq>axk^g âé nov o Ttotritris tòv g>vXaxcc 
/io;|rAòi/ èTtavóyMúBv iv rovrot^ d 

%'áQúai^ (léyag õot tovâ* iyò <p6fiov iiox^óg. 
xáv aXloLg õh rijv ayxvçav lóxáScc xéxkrjxe dcàròxcct' 
ò éxELV xrp; vavv 

vavtat dh (iijQvúavto rijòg l&xaSa. 
txai jdfi(iáârjg õl ò ^rj^tíúç èXsys xriv [ihv Atyivav slvav 
JliJfMyv rov IIsiQaiágj trjv õl Sccfiov ànoQçãya r^g íto- 
Xsiúg , êaç ô% tov Sr^iov tovg ètpri^ovg , rò Sh tstxog 
10 i(Jd'ijra rrjg xólscjg , tàv õ^ úaXuiyxtij^v xoivòv ^Ad^ri- 
vccícov áXéxtoça. 6 â' òvo(iarod"!jQag ovtog 6og)i6rrig e 
àxád'aQrov ê^tj ywcdxa r^g èiCBúx'^^^'^^ W '^^ yvvai- 
xeta. Ttód^sv dé 6oi o OvXmaví xai xêxoçraúiiévog 
bItíbIv Í7CÍ\k%'By ôéov tà xoçE6d'^aL %(>i^(Ta<í'9'at; 
15 56. Ilçòg tavtoc 6 Ovliciavóg ncng f^õémg ysXocõccg, 
áXXà (iri fiáv^B^ bItcbv^ (ú êtalQB^ firiô^ ày^iaívov xriv 
xvvvxriv TCQoPaXXófisvog Xvúõav^ tàv vnò xvva avóáv 
íjiiBQãv^ âéov alxáXXBiv iiãXXov xal jtQoõúocívBiv totg 
õvvÕBLTevoLg^ firi xai xuva Kvvotpóvxiv éoçxi^v Tcoiriúá- 
90 fiS'9'a àvxl xiíg %aq>^ ^AQyBÍoi,g ijctxBXoviiévr^g, x^Q'^^' ^ 
(Sd^ai BtQfixai (ú âaifióvíB àvõçàv scaçà iihv Kçaxívtp 
iv 'OdvúõBvõiv ovxíúg 

7fi%'B jcavrífiéçLOí ]ro^ragó/x£i/o^ yáXa Xbdtcov. 
xai MévavÕQog Sh iv Tçogxoví^ êípri xoQxa0d'BÍg. 'Aqi^ 
% õxoqxívfjg í ' iv FriQvxády 

%'BQánBVB xal xoQxa^B xãv iiovpÔLciv, 
JSog>oxX'^g í' iv TvQot 

úíxotút ytayxóçxoLúLv i^Bví^Ofiav. 
E^fiovXog <f ' iv AóXíúVL 100 

40 iyà XBxÓQxaú^ai (úv avõçBg ov xaxãgj 

àXX* bIiíI xXi^Qfigy Ô0XB xal iwXig naw 
vnBÕrjaocfirjv axavxa ãçãv xàg i(ipádag. r 181 

yaõTQíúfiòg êúvac âatl^vXi^g ' rà nçooífiia 
oçã .... %OQtuúd"rfíoiutL, 
vil ^^^ ^i6w0ovy Svõçsgj fjâfi cxçriviã, 
xal ^A^ifpLg iv Ovçavai & 

slg rrp/ êoxéQccv xoçtciioiíêv 
aTCMiv àyad'Otg. 
h tavta(ilv ovv^ ã KvvovXxê, sljtstv TCQOxsÍQog ix(ú 0ot 
rà vvVy avçcov âh t} êvvritpi^ xr^ yàç elg rQÍtrfv 'Mõio- 
âog êtç7ix€v ovtfúg, TcXrjyatg 6e xoQtáõcs^ iáv ubq firj lo 
stnyg 6 xoiXiodaíficov naçà xívi xstxai. 0i(on7fíavxog 
õ ixsívovy álkà fifjv xal xoiko ccvxóg õoi ca xvov èçã^ 
oxv EvTColig xovg xóXccxag iv xã òfiíúvvfiG) õçáfiaxi 
ovtto xixXrpís' xò âh ^açxvQiou àva^alovinav^ ãox^ 
ãv àicoòã 0OC xàg TClriyág, 15 

57.* ^H(S%'évx(úv ovv ítcI xotg Jtsxaiyiiévoíg anáv- 
tfúVj àXXà firjvy êqyri ò Ovlytiavóg , xal xòv Ttsçl r% 
c fiiqxQag Xóyov àno8(ú<S(o. ' ^Als^vg yàç iv xtp Ilovxlxõ 
iJtLyQa<po(iéva âçáiiaxi KalXtfiéõovxa xòv Qr^xoga^ Ká- 
çafiov dh ixLxaXovfisvov y xo^põãv (fjv á' ovxog slg 20 
xãv xaxà jâi^fioúd^ivri xòv ^j^xoQa noXixevo^évíúv) 
q>rfiív • 

vithç Ttáxçag lihv nãg xig â7tod'vij0xeLV %'ékBiy 
vnl(f õh ^i^xQag KaXh^éSfúv 6 Kccçafiog 
êipd"íjg fá&g Ttçoõstx^ ãv aXXcag âxod'avêtv. 25 

lyv âh 6 KaXlífiiâov xal ÍHl òiljotpayCa dtafi6i]xog. yLvri- 
d (lOvsveL x^^g (i^^xçag xal ^AvxKpávrig iv 0iXoiirp:oQi 
ovxcag 

ilifirixçov ãv xi xò ^vkov, fiXáaxi^v êx^i' 
MrjxpónoXíg icxiv^ ov%l IlaxçÓTCoXLg [nóX^g] * 30 
^rixQav Xívíg moXovúiVj í^díóxov xçéag ' 
MrjXQãg ò Xtóg iõxi xã âi^iiG!) çíXog. 182 r 

EvtpQfúv í' èv naQadído[i6vy 

ov^g âLÔáõTucXog dl ^iqtçav õxeváóccg 
Tcaçé^riKB KaXXi^éâovtL xã6d'{ovd'* afta 
Í7toíi]06 Jtfidãv, od^sv èyckYfi'ri Káçapog. 
5 dLcí^iTtJtog â èv ^AvU7toçvopo0zá e 

oiaiv d' Í7Cid^^êt jSpoftaroi/, (og fiov0i7t<Sv' 
rjvvúTQa fiT^tçag %6lv7íag. 
èv S% ^lútOQioyQátpip 

xrpf óroàv Sisè^éjcavBv *A[iq)L}cX7Jg in^tçccg õvo 
10 xçei^aiíévag âsí^ag^ èxstvov 7cé(i7tB, ipria, èàv Idyg, 

Evfiovlog í' èv jàsvxalíovc ^ 

riTcáxia vijútíg jtlsvfwvsg fiijrpa. 
58. ^O AvyxBvg í' 6 Záfiiog, o @Boq)Qáõtov yvcí- 
Qt^iog , xal ríjv 6vv ogcá xç^0tv avtrjg oIõbv, ãvcc^Qu- 
15 <p(Ov yovv tò ntoXB[iaLOv (Sv^tcoúlÓv q)rfíiv ovtG>g /inj- f 
tçag tívòg 7CBQL<pBQ0fiévi]g èv o^bl xal o^rçS/ tov ds 
òicov (is[ivfitaL ^AvxL^ávrig èv ^v(Séç<ú6v nB^l Kvçij- 
vr^g tòv koyov nowvfiBvog 

èxBt06 dva7cXé<a 
20 0%'Bv âLB6itcí(íd'i]iiBVj èçQ(o<Sd'at Xéycov 
SxaúíVy ÍTtTCOLg B, úLXfpia) A, õwoqíúív 
B. xavk(p A. xêXriúíB, (laôJtsrotg A, tcvçbto&s B.oxotg, 
tfjg âh õiatpoQãg f^g tcbqI rt^ èxtofiíâa [ivrj^ovBvsi 101 
'^iTtTtaQxog o tip/ Alyvnnaxfiv 'IXiãda ^wd^slg èv tovroig 
26 aXXà koicág ft' Bvg)Qacv^ rj in^xçr^g xaXà TCQÓ^cjTta 

èx^okáõog^ Sékq>a% r' èv xlcpávcD rjâéa o^ov. 
HánatQog <?' èv ^\v^In%oXvt(p (prjôív 

àXX ola iirjtQa xaXXlxaçTCog èxpoXàg 
õ{Bq)õ'cc XBVxavd-Btúa tvQoikai õéiiag. 
30 èv dl 0vúioX6yp 

yi^rjfCQag vBÔag ovx ãq)Silfrid'slg rofto?, 

r^v õrilíd^fiov èvtòg ò^áXgiTiv S%(Ov. b r 183 

iv âh SÍXtpaiç 

(ii^Qctg vêíaç éfpdòv òg q>á'yrig tófiov, 
ôçífistav (od'áv ^fjyavttiv slg xoXrjv. 
59. Ot iiévtov àç%atoi návxsg nçò tov õsiicvalv ov 
xaQéipêQov ovxB (iT^rçag ovrs Õ'QÍÕaxccg ovt* alio xi 5 
xáv roíovTGíVy ãóxsQ vvv yivBxai. ^jíçxióxçarog yovv 
6 òilH>âa(âaXog (lêxà xò õêtytvov xccl xàg nçonónsig xal 
xò (iv^ig x^úaú^aí tpviõvv 

alsl dl õxsg>ávoL6v xáça utaçà datxcc nvxá^ov 
c^ navxoõanotgy olg ãv yaírjg néõov oXpiov âv^, 10 

xal õxaxxotói iivçotg àyad'otg %alxv}[v d'SQá7tsvSj 
xal úiLVçvav lífiavóv xs nvgòg (laXaxriv iicl 

xitpçav 
páXXs jtavrjfiBÇLOg, Uvçirig Bvádsa xaçnóv. 
è^%ívQvxi dé úoi fpBçéxcD xocóvÕB XQayf^^j is 

yaõxéça xal [irjftçav êfpd-fiv vóg, êv xb xvfiívp 
iv tr' o^Bv ÕQi^Btxal úiíçíg) èfLpBfiaãaav, 
ÒqvíQ-cív r ' ònxáv anaXhv yévog , ág ãv tmáçxV 
d ôçri. xàv d\ 2]vçaxo0í(ov xovxtov ã(iéXri&ov, 

ót xívovúi (wvov fiaxçáxcDV XQonov ovâhv êõovxBg. 20 
áXlà úv (iri iCBÍ^ov xsívoíg^ a S^ iym Xéyo ê0d'B 
Pçesxá. xà í' aXka y ixBtva xçayi^fiaxa návxa 

nég)vxBv 
nxoxBÍag naçáÕBíyfia xaxi^gj êg>dí)C r' èçéfiív%'OL 
xal xvafMc xal fi^la xal l^xáÕBg. àXkà Ttka- 2h 

. xovvxa 
e atvBL *jád'ipniõuv yByBVfjiiévov' bí õ% fiii, av itov 

avxòv êxVS itéQ<úd'B^ fiéXi iijxrjôov éxBkd^àv 
atXLxávy (og rovr' êóxvv o tcolbV xbZvov vPçiúxtjv. 
ovxa xot ÕBt Ç^ xòv íXbv%'BQOv^ tj xaxà r^g y^g 30 
xal xaxà xov fiaçád^çov xal xaQxáçov ig xòv 

oXb%'Qov 184 r 

í^xêtv xal xatOQGíçvx^ccL ótadíovg àvaçi^^ovq. 
Avyxevg dh ôiayçcígxúv tò jíafiíag f^g avXr^QÍÒog òat- 

d'é(og tovg el(5Bk%'6vtag è%l rò âstxvov éa&íovtçcg noist 
5 lxd'vg Ttavxoiovg xal xçéa, ò^wícog xal tò ^Avtiyóvov 
tov fiaõLléog daticvov õtatL^alg èTti^XBXovvtog áfpQO' f 
õí0ta xal th UxoXByLaíov xov fiaúilémg i%%vg icçãxov 
naçaxCQ^rfíL xal xçéa. 

60. ©aviiáÍBLV í ' ióxlv a^LOv xov xàg xakàg vno- 
10 ^rixag TtaQaâvôóvxog rifitv ^AqxbúxqÁxov^ og ^EmxovçGi 
xfp úotpip xijg fiõov^g xadijyBiiòv yBvófisvog xaxà xòv 
áúxçatov TCoirixiiv yvGí^íxãg xal rnnlv HviifiovXBVBL 
XL0l fihv /t^ 7CBÍd'Bú%'ai , avxã âs nfO0é%Biv xòv vovv ' 
xal Í0d'LBiv naQaxBkBVBxai xà xal xá, ovõlv ãjtoâé(úv 
15 xov naçà ^aito^évo) xip xcofi^âLOXOLã (layBÍQOVy og iv 
UwxQÓg>OLg q>ifi6ív 

^EiaxovQOv ÒB fiB 102 

òç^g (iad'7jxriv ovxa xov úotpov^ vcaç ' tp 
iv ítí' êxBúíV xal [iriúlv ovx okoig âéxa 
20 xãlavx' éyoí 0oi xaxB7tvxv(o0a xéxxaça, 

B. xovxo ôh xí èoxLv^ bItcí (iol. A. xa^iiyiúa. 
B. fuHysiQog r^v xãxBtvog, (o yij xal ^boL 
A. Tcotog (láyBVQog ; r^ q>vúig Tcáúrig xéxvfig 
a^jfiyovóv Í6x\ B. ã^x^y^vov^ (úXvxyiçíb. 
25 ovx iúxiv õvdív xov novBtv úotpáxBQOv^ 

rfu r' BvxBçkg xò vcçãyfia xov Xóyov XQififiv 
êxovxL rotnrot; * TCoXXà yàç 6v(iffiáXXBxa&, 
õlÓtcbç (láysvQOv oxav íõyg ày^áiiiiaxov 
liif Av^iWTCçíxóv XB %avxa di,avByv(oxÁxa 
30 {jiiakkov ò% xaxéxovxa^ xaxayéXa étg xbvov] 

xal xòv 'Eítixovçov xavóva, (uvd'(áúag aq>Bg * 
ág èx õiaxQL^iíg tovxo ÕBt yàç alõévai r 185 

xiv 1%H âiaifOQàv xçârov, co fisXriôte õv, 
ylavxíôxog èv %Bi^àvi xal %'éçBi^ icáXív 

c notO£ neql ôvõlv TcXsioíõog ôwBiSivai 

t%%vq V3CÒ xçonáq t\Í0xi xqvfiniáiiatOQ, 
aí lista fiolal yàç ai te xivrflsig xaxòv 5 

riXífiatiyv avd'ç<ÁíC0t6iv áXXoidfucta 
èv tats tifoq>ats 3toiov0v ' iMcvd'áv6ig ; tò âh 
X7iq>d'hv xad'^ ãçav ànodíõtoõc tr[v%içiv* 
tíg naçaxolovd'êt tavta ; toiyaçovv útçótpoi, 
xal xvevfiátia yiyvófisva tòv xexXtjfiévov lo 

d à6%riiiovBtv noiovúí. xaçà d' i^wl tQsg)Sc 

tò nço0ipBç6yLBVov fiçcSiia^ xal XsntvvBtai 
òçd'<úg te duxxvBt. toiyaçovv slg tovg xóçovg 
o xviíòg ò^iaXág navxaxov ówfátatai. 
Xviiòg XéyBíg ^Tifwxçttog ovâhv TCQãy^ia ta 15 

yiyvófiBva noiBl tòv q>ay6vt^ áçd'QLtix6v. 
B. xal t^g latQix'^g tv [iBtéxBtv fioi doxBtg. 

A. xal nãg o ípvõBog ivtóg. ^ â* àiCBiçla 

e tóv vvv líayBÍQfúv xatavóei xçòg tãv 9'bAv 

oXa ^útív. aXfLTiv otav £drjg è^ lx^(*yv ^ 20 

vnBvavtíiãv avtotõí noiovvtag iiíav, 
xal 07fíaii BJCLtçvfiovtag BÍg tavttjv^ kafiáv 
Bxaútov avtãv xará fiéçog nçoenaçõétíú. 

B. mg líoi xBxáçí6ai. A. ti yàç ãv sv yévovt iti 
tijg lâíótijtog xçòg étéçav (isfiiy^íávrig 25 
xal 0V(i7tXsxoiiév7fig ovxl oviiApdvovg âçág-j 

f tò tavta õbOQav èõtiv Bwlrvxov tixvrjg, 

ov tò âiaví^Biv Xojtádag oví ' o^biv xanvov. 

èyà yàç Btg tovntávLOV ovx Bicéçxoiiai. 

B. âXXà ti; A. ^Bfúqò icXrfiUyv xa^yLBVog^ 30 

JCOVW61 S itéçoi0LV Xéym tàg altíag 

xal tájtofiatvov ò^v tò 7CBç£xoii(i% açsg. 186 r 

Bé oQfMvtmg, ov iiáysíQOç. A. ÍtíIxhvqvxÒ jcvq' 
òiiaÁ^tét€9 totg táxsúiV ^ Tcçdtri Xoxàg 
^Bt ratg içs^'^ ovxl 0v(i^civ&g. vostg 103 

ròv rvTCOv ; B. "AaoXXov. xal ti qxxívstcci té%V7i. 

h A, slt ovShv síx^g naQati%'fipí,Vy ^im^ávBig ; 

fiç(S[ii\ èíXà iii^ag návta xatà 0v[i<p(úvíav. 
B. nág; A. êútiv avròtg ã õià TSttãçtúv Sxsí 
xoíve9vÍ€cv, âiM névxB^ âtà naúãv itákiVj 
tavta nço^áycí} TCQÒg avtà ta diaútTjfiata 

10 xal tatg iJCiq)OQatg Bvdvg oixBÍmg nXixm * 

liSd'^ ots d' èífBôtòg TCocçaxslBvo^at' %6%'BV 
SíjctBí; ri Tovt^ iiiyvvBLV iiéXlBíg; õça, 
õtáíptúvov Slxsig' ov%v^BQfirfiBi,úo(p6v', b 

^Eníxov(fog ovxío xcctbtcvxvov triv ridovrpf ' 

15 i^aõãt* ijciiiBlãg^ bIõb ràyad'òv fwvog 

ixBtvog olóv iútíV ot d' èv ty õtoã 
^rixov0i 6wB%àg olóv iút* ovx BlâótBg. 
ovxovv o y' ovx ê%ovútv^ àyvoovúv 6i^ 
oví ' ãv êtéçcD doiriúav. B. ovtío úwSoxbV 

20 àgxSfíBv ovv tà Xomá. õr^Xa dii TtáXai. 

, 61. Kal Bát(úv í' èv UvvB^ccxatãvtv õvô^Bçaí- 
vovta 7toiYi<Sag (iBiçaxíov Jtatéçccy cog díaq)d'açévtog 
xatà riflf ÒCaitccv vaò tov naièayfayov^ (pijõív ^ 

ÁTCoXdXBxag tò [ibiqÍxlÓv (lov scáQccXaficn^y 

2& axád'aQtBj xal néjCBíxag iX^Btv BÍg §lov 

àXXótçLOv avtovy xal Jtótovg i(od'ivovg 

%ÍVBt âlà 0I VVV StQÓtBQOV OVX Bld'lÕllévOV. 

B. Bit bI (iB^ád"rixB, ÕéiSxotaj g^v, iyxaXBtg; 
A. g^v âh tò toíoikov ; jB. Ág Xéyovõvv ot 6oq>oí. 
30 6 yovv *Eitíxiovç6g (pr/õiv BÍvai táyadòv 

tij^v fidovriv íiJjrov^fV ovx iúxiv í' ê%Biv 
tavrip/ héçcD^Bv, ix àh tov g*^ âii xaXiSg d r 187 

êvtfc9ç*ajt(xvtag ri xvxòv ddiJèig è^oL 

A. ióçaxag ow ípiXóõo^ov Bine iioí tivcc 
fisdvovr' Í7ti tovtoig d'' olg Kéyeig XTjloviievov ; 

B. Snccvrag. ot yovv ràg òtpçvg intiQxóteg 

xal tòv ípq6vi(iov ^titovvtsg iv totg nsçinátoig 5 
Ttal ralg âiatçifiatg ãõJtsç ánodeôçaxóraj 
ovtcng Í7tàv ylavxíêxog avrotg TcaQatêd^rj^ 
t0aOLv ov âet nçãtov ã'^a6%'ai róitov, 
6 xccl tiiv xsfpaX^v ^fjtoviftv ãiSasç TCçccyfiatogy 

ãúr' èxicenXii%%'ai návtag, 10 

62. Kaí TCaç* ^Avtitpávsv Sh iv EtQotimtri ^ Tv- 
X(úVL TCaçaivéôBig el6q)éç<úv av^Qmnog xoioOróg iettVy 
og q>rfiiv 

oaxig avd'(fCD7tog âh g>vg 
àõípalég tv xf^^i* VTcãifxsLV tã fiíp Xoyí^êtaiy 15 
tcXbIôxov TKiáçxipeBv. fj yàç Bl6q)oçá xig í^çncc^Bv 
xavdo^BV návx', ^ Õíxi] xig TtBÇtTCBiíòv áifdXBXO, 
^ fi ôxçaxriyrióag %Q06ãq>XBVj ij xoQtiyòg atçBd^Blg 

t(iáxva XQ^^^à naçaúx'^'^ '^P X^9P ^ixog çoQBt^ 
ij xçLTiçaçx^ áxrjy^at^ 7} jcXimv íqXiQxé sro^, 20 
^ ^adC^fãv 1} xad^Bvõíúv xaxccxáxoçd'* var' olxs- 

xãv. 
ov fiépccvov ovõév éffxij ítXriv oú^ av xocd'* fifiéçav 
104 slg savxòv r^déog xig BlUavaXíõxfDv xvxfj> 

ovd^ xccvxa o'(p6ÕQCc Tt* xal yàç xriv xçÚTeB^av 2s 

ccQTeá^av 
xBtfiévrjv av xig n(f(HíBXd'(úv' áXX^ oxav xr^v fv- 

%'BÚLV 

ivxòg ^âri xcSv òdóvxan/ xvyxávrjg xaxBúnaxág^ 
xovx' iv aúq>aXBt vóiic^Bxãv vTtaçxóvxiúv (lóvov. 3» 
zàjavtà BÍçriXB xal iv^TÕQÍcc. 

63. EtqxaOx* ovv xtg àno^XéTCayv ^ avÕQBg ipíXoí, 188 r 

slxótcog ãv iieaivéúBVB tòv xccXòv Xçvôi^ytov, xaxv- b 
dòvxa áxQipóg tfiv ^Emxovçov tpviSiv xal elTtóvra ffi^- 
tçÓTColvv slvaif^g g)i,lo0oq)£ag avtov trfv^AQXBúxçítov 
yafStQoloyíav y rjy návxeg oí xàv ipiXoõóqxov ya^xçC- 
5 fiaQyOL Qéoyvív xtva avvãv slvai kéyov6t^ xr^ xaXiiv 
xavxTjv inonoUav, Ttçòg ovg xal @€6yvrixog iv 0á- 
(SfiaxL fj 0tlaQyvQG} ipriolv ix xovxíúv 

&v%'ÇGi7c\ àitokelg (le. xâv yuQ ix xi^g JtotxíXrjg 
úxoãg Xoyaçífúv àva7CsaXffi[iévog vo6etg. 
10 ' àXkóxQLÓv éed"* o TcXoikog uv9'çánfú^ Ttáx'^' c 

úotpla d* tõiovj xQvúxaiXog. ovdslg xcÍtcoxs 
xavxriv Xccfiòv àjc<úXsõ\^ cd xáXag iyci, 
OiÇ} fi o daí(i(ov q)LXoa6q)G) 0W(pxi6Bv. 
èTcaQÍôXBç l[íad'Bgy co novriçB^ yçáiiiiaxa 'j 
15 àvccxhçotpév úov xòv fiíov xà fit^Xía ' 

XB(piXo66q)7]xag yy xb xovçccvp XaXáv^ 
olg ovâév èúxív èicv^BXBg xãv ôóv Xóyfov. 
64. "Exi xov OvXTCiavov díaXByofiévov JtatÔBg 
inBi<í'qXd'ov (péçovxBg èjtl âíóxaív xaQáp<yug (iBÍ^ovccg 
20 KaXXí(iéâovxog xov ^rpoQog^ og âià xò tpvXifiÕBtv xã d 
fiç(ji[iaxt Ká(fafiog inBxXrfi"^. "AXàl^tg (úv ovv avxòv iv 
zloQXÍÕL fj noTCstv^ovôy q)£XiX'd^v -Blvac xoLvãg naça- 
Õíõ(ú0ty xa^áiCBç xal aXXoi xãv xfú^^âiojtoióVf Xéyav 
ovxfúg 
25 xotg l%%n)oyC(úXaíg iúxlv iílffig>L0(iévovy 

ãg q>a6íy %aXxiiv KaXXL^éõovtog Blxóva 
oxil^av 7tavad'rivaíot<Siv iv xotg i%^0iv^ 
êxovôav ònxòv xáçafiov iv xíj ÕB^iã, 
ég avxòv ovx* avxotôi xrjg xéxvrig ^lóvov 
30 ôayc^ça, xovg aXXovg dl návxag ^ruiíav. « 

nBQL67tovda0xog d% rp/ noXkotg ^ xov xaçáfiov fiçàóig, 
(og Í6xt ÕBÍl^aL Sul noXXãv x^^g xaiipõíag [iBQãv' iç- r 189 

xé0£v âi tà vvv 'AQiarotpávrjg iv tatg 0£iS(ioq>oçia^ov^ 
õavg ovxfúg Xsyov 

ix^vg èíÁvrixaí tig ij úvinidiov 
rj xàv nXatêiãv Tcaçíõcnv ^ JtovXvnovg ; 
ri vifitig <)3rrãr' ^ yaXBÒç ij tsv&íâsg; 5 

B, ii,à tòv /iC ov òrj;t\ A. w8\ fiatíg ; B. ov 

q>riii' êyd. 
f jí, ovâh %ópt', ovdh nvóg^ ovâ^ r^xaç Tcáxçav^ 

ovas 0%adóvsg^ ovd* iqtQicctov SsXçccxog; 
ovâ^ iyxiXsíOv, ovai xáçafiav i^éyav 10 

yvvai^l xonLcíúaiõLv ènexov^rflats ; 
nkaxéCag õ% xaçtdag ãv stri kiy(úv tovg aõtaxavg xa- 
Xov[iévovg , G)v iivrniovsvêv 9iXvkXíog iv IlóXsai. xal 
^AçxéútQaxog yàç iv xá õiafiorjfctp ycoiruLaxi, ovõ^ oXog 
xov xÓQa^ov cvo^átjmf àúxaxòv scçodayoQevevj &ú7tEç 15 
xàv xovxoig 
105^ àXXà jcaçsíg Xííqov stoXifV àõxaxòv ávov 

xòv xàg xstçag ixovxa liaxçàg aXXcog xs fiaçêíag, 
xovg õ\ Ttóôag [iix^vg^ Pçadécíig d' inlyatav 

OQOvsi. 20 

alõl âh TtXetúxoc fiev itávxov aQsxij xs xqÍxiôxol 
iv AiTcaQaig^ ^oXXovg õ% xal 'EXXrfinovxog 

àd'çoítet. 
xal'Ejc£xf^Q(iog.ô^ iv^H^ag yáiip xòv nçoBiçri^évov 
aóxaxhv imo xov ^Aqx^^^^Q^xov õriXfit oxi xáçafióg Í6xi 25 
XéycDv ovrciíg 
h ivxl â* áóxaxol xoXvfiõaivaí xs x^S T^à icóõi^ l%£e 

^ix^à xàg x^^Ç^S ài i^axçág^ xáçafiog õi xãvviia, 
65. "lâiou d' Í0xl yivog xaçáfiayv xs xal àúxaxòv 
aXXOj ãxi õi xaçíâíúv, xòv d'' àúxaxòv oCAxxvxoX âíà 30 
xov o òaxaxòv XéyovfSc^ xa&ãícsç xal ò<sxaq)íõag. ^Eyti- 
Xccçiíog SI iv rã Ttal @cíXá6úaq>riúí* xàaSxaxol yafi^ 190 r 

nkifíiM qyrfiiv slvta xãv ^laíaxoútçcíx&v xoQaotov 
àôtaxòv vvyLtpvjfv a(fxti>v xa^ívov Tciyovçov. jdtoxkijg 
d* ó Kaçviítióç qyrioi ' Tíaçtdsg xaQxívot záçafiov àíSta- 
5 xol êvúto^ xeil âiovQfiTLTcã/ xoXvfiâaivav d' eíçrjxev c 
'Ejcíxaçfiog iv totg nffOBXxav^évoíg ^ ág^úv Níxavâçóg 
g>rfiiy tò ^aXátíôiov alâotoVj òg d' ò^HQaxXaíàrig èv 
'Otl^ccçtvTLxp^ xrpf xaçtõa^ ^AçiisxotiXrig d* iv jcéfinTCí 
iátov (lOQÍíúv ^ rãv (ucXaxoútQoixanf òxBvovtai' (prfíl 
10 ' xáçafioi àõtaxoi xaçldag xal tà xovavta , ãônsç xal 

xà ÒíCLffdVVÇI^XVxà X4ÚV XBXQa7t6â(ÚV. ÒXBVOVXCCÍ õh xov 

iaifog «(^x^fisVot; nçòg xy yy (ijõrj yàç &7txccc ^ òxsía 
xávxan/ xàv 'xoiovxov)^ iviaxov ò% oxav xà <$vxa aç- 
XW^cci' ^BXaívBú%'ui. yívovxai d' oi (nkv xáçafioi iv 

15 xotg xçaxéúi xal íCBXçdÔBótv , oí õ* àúxaxol iv xotg d 
ÍBÍoig^ iv dl xotg jerjlcídEõLV ovdixBQOi. âtò xal iv 
^EXkrflnávxq) ^íhv xal xbqI &áúov áúxaxol yívovxai^ 
%Bifl dl xò JSíyBiov xal xòv*'A%'íú xáçafioí. bIõI õ* oí 
xáçaptoi fucTcçófiioi aávxBg/ &BwpQaaxog d' iv xà 

20 XBçl xãv çoíXbvÓvx&v xovg àôxaxovg xal xaçáfiovg 
xal xaçtõag ixòvBO%'aí fprfiv xò y^çag. 

66. IIsçl âh xàv xaçídíov oxt xal nóXig i]v Kaçfí- 
ÔBg íCBçl Xíov xi^v vij(fov"Eq>OQog iv xy TCQWxy hxoçBt, 
xxíaav ipáúxGn/ avxrp/ xovg õiM<ía)ê'évxag ix xov inl 

25 ^svTcaXícM/og yBvo(ffiévovxaxaxXv0iiov (iBxà MaTcafog, e 
xat i^éxQ'' ^^ ^^^ xonov xaXBt6d'aí Kaçíõag. -6 õl 
o^lfodaíõaXog ^(^{árr^aro^ naçaivst xáÕB 

^v âi Ttox Blg "laõov KaQÒv nóXiv BÍúatpíxijaiy 
xttQtõ^ BVfiayéd^ Xi^bi, 0icavCa Sa XQÍa0d'av* 

30 iv âl Maxydov£a xb xal 'Afifiçaxía ^uiXa noXXaL 

ixxBxa(íévmg d' BtçípcB xaçtâa ^Açaçòg {ihf iv Kaii- 
nvXlmvL r 191 

a% xt xafiMvXai 

xcíQbâsg éi^i^iJiovto âeXfpívanf ÕCxrp^ 
f *fe 6%OLv6%kBxtov ayyog. , 

xal Evfiovlog iv ^OQd'<ittg 

TtaçlSa 7ta%ij[Ka xátm Havéônats^ avõ'ig, & 

^AvaJ^avdçCdrig Avxovçy^ 

xal úvyiicaííat xaQcâccçioig 

(íatà XêQHiÕLfxn/ xal ^Qcçttidí&Vy 

xal ijnjttaçíoig (isrà xfú^açímvj 

xal exLvõaçíoig iistà TUofiiõÍGnf. lo 

o d' avròg xàv Ilavâcíçp tprfiív 
106 ovx èitixBxvipàg ÒQ%'òg ío fiéXtuft' êaet' 

avrti âh xaQiâot tò úáiia xafixvXri 

ayxvçá r ' è^rlv avxiXQvg tov 0(úiiatog, 
èv Õ€ KsQXÍqi 16 

èçv%'ç6tBçov xaçtõog osrr^ç (f' áxog)avá. 
EvfiovXog Titd'atg ^ xaçtõãg ts tóv xvg>ãv.' xal 
^Slq)eXL(ov KaXXaí6%Q(p 

xvfftal d' óftov xaQlòeg èv £i}pcS néd^. 
xal èv^laké^fp 20 

íOQxovvto tf' ág xaçtâeg ãv&QÓxfúv ítív 
b TCTidâ^t xvQtaL 

<íwsõtaX(isvG>g d^ sIqtjxsv Evnolíg iv Ai^v ovxmg 

xXijv « 

cííta^ Tcor' iv Oaíaxog itpayov xaçíõag. 25 

xal iv ATinoig 

ê%(Qv xò icQÓúGinov xaQÍdog fiaú^lfixívfig, 
67. ^Slvoyiaúè^rfiav àl xaçtõsg àicò xov xaça ' xò 
TcXetúxov yàç iiéQog xov úcíiiaxog f^ xeq)aX^ aTtfjviyTca-- 
TO. xaçíÕBg 8\ ^ça%é(úg ol Axxixol ãvaXóyíog ' ícaçà so 
yàç xò xáçr^ yéyovs^ âià xò [isí^ovi xsxQ^^ai. x€(paXfi. 
Ág ovv Tcaçà xò yça^ri yQaq>£g xal /J0A1} ^kíg^ ovxm 192 r 

Ttal íca^ xh xáçri xaçig. rad-síõriQ âh tfjg naçatslev- 
raíag ètá%^ xal rò té^g , ocul Ofioi^ioff XéysraL np ^17* 
q>lg Ttal xçr^TCÍg xal tsvàíg. * 

nBQl ò% rãv Ò0tQaxodéQ(i,G}v tovt(ov ^íq>iXog ^v 

5 6 2Jcq>viog ovra yQáq)SL ^ rãv d^ òõtQaxoiéçiKOV xa- 
q!ig áútaxòg xocçafiog xaçxívog kéevv tov ecvrav yévovg 
ovta âtag)éQOvút. fieí^túv d' iútXv ò Xémv xw àôxa- 
xov. ot S^k xocçafioi xal yçailfatoi Xéyovxai* xãv tcoq- d 
xíviQv d' slôl iSaifXfúdéiSXBçav. o Sh xaçxlvog ^açvg 

10 Ttal õvôJtSTtxog.* Mvri0íQ'êog í' o ^jíd^ivatog év xà Tteçl 
èdsôxâv " xáçafioL (<pfi(fl) xal xaçxívoL xal xaçtdsg 
xal xà oiioia dvanenxa fihv návxa^ xãv d' akkG^v 
ixd^GTv BviCBTCxóxsQa Tcokk^, tcçítcbl è* avxotg ònxã- 
6%'ai fiãXkov ij BÍfEõd'ai/ xovçíâag âi xàg xaçtôag 

15 EÍçfixB 2^(úq>çG)v iv ywavxBioig ovxtag ^ tÕB xaXãv xov- 
QÍdaVj HÕB xafiiiaQCOVj tÕB tpíXa' d'ãõat (làv òg íqv- 
%Qaí r' èvxl xal XBioxçL%miSaL.^ ^Eníxaçfiog d' év Fã « 
xal &aXá06a ^ xovçCÒBg xb (poivíxiaiJ iv Sh A&y^ xal 
Aoyívva^ôià xov a BtçrpíBV ^ atpvag xb xcoçíãag xb 

20 xafiTtvkag.^ UiciiGn^íõrig âé 

dlJVVOLOL XBVd'íg , X&fiLO{0V XfúQÍdsg, 

68. ^E^ijg BlúBxofiíõd'!] xayriviõxà ^jcaxa xbqíblXi^' 
fisva xá xakovfiévG} inÍTtÃç} , ov ^iXéxatçog iv TtiqbV 
inlitloLOiv Btçr^xBV. BÍg a àicofiXé^ag 6 Kvvovkxogy 

25 kéyB riiitv, iq>rij ã 6og>i Ovkmavé, bI itov xBtxai a£í- 
xcog xò ri%aç iínBXvhy(iévov. xal og , iàv tcçÓxbqov f 
ÔBÍ^yg 6v naçà xivi 6 inínkovg Btçrixat inl xov kínovg 
xal xov v(iBvog. ãvxixoçviS0Ofiév(úv ow xovxmv o 
MvQxíXog ^9717, 6 (íhv éTCÍJcXovg ytaç^ 'EixixccQiip iv 

80 Báxxacg ^ xal xòv açxov inixakv^ag Í7tí7tk6m,' xal 
iv 0Baçotg *òõtpvog xb icéçi TtàntnkóovJ* xal o Xtog 107 
Sh I(Qv iv xatg ^ETtLÕfniicug êfpri * x^ iítixkóm invxa^ r 193 

Àvifttç/ Í7cé%BiQj fpíkvi TtBKpakri OvXnuxvi^ ròv iní- 
jtlow, Zv^ íjâi] seoth ccvtp dvTvXixd'£lg xcnaxav^g 
xal návtag {^fuíg ^líjftriúBGyv ãnakXcHíyg. ró xb iia^tv- 
Qiov zov ovtio âiB0xBV€c0(iBvov T^Teatog àixatog bI úv 
anofitnjiioyBikíaL , XQOBiQrjiíévov ôol náXaiy otB tcbçI & 
róv íotimv xal nodáv è^ritoviiBv y^AlB^ig iv KçaxBva 
ri 9aQiiaxonoíÁ.ij bUçtixb. nãúa õ' rj ixXoyíj XQrfiíinri 
oviSa BÍg noXXá' íxbI rà vvv âià iivij^fig ov xçatBtg^ 
b avròg éyò âiB^BÁ,BV(fO[íaí, q)ricl d' ovtcDg ò xmfiixóg 

TCQmtov (ih/ [oin/] oútQBia jeaçà NrjQBt uva lo 
lâáv yeQOvra KpvxC rJiíg>íB6(iéva 
êXafiov ixívovg r' * êõrt yàç TtQooífitov 
ÕBÍnvov %aQiéín(úg tavta JtBn(fvtavBV(iBV<yv. 
xovtiúv d' ànokv%'BÍg^ xBifiévov l%^vSíc^ 
fiixçãv xçBiióvxmv xà dési XLXBÍóstac^ 15 

^aççBtv XBkBvúag bvbx* ifwv xaik\ ovõ\ h^ 
ipi^ag àdi^xrfiBiv^ inQiáfiriv ykavxov (léyav. 
c fytBtxa váçxi^v ika§ov^ èvdv^íOviiBvog 

Zxi ÕBt ywavxòg ènupBQOvarig õaxxvXovg 
aTtaloifg v% ãxãvd^g [irjõi 2v xovxcsv na%'Btv, 20 
ènl xò xccyi^vov qyifxiõagj ^Yftxag xtvág^ 
xaçtâa^ gwxfiv, xcofiióv^ xéçxrjVy úicáçov^ 
èTCoírfiá r' avxò noLXílcíxBQOv xaà, 
XQBaâv' oíxxa, noSÁQia^ ^^X^ xivá, 
àxáçc* vsv\ ipcáxuyv éyxBxakvfifiévov' 25 

al0%vvBxav yàç ytshxvòv ov rç5 %(>G}ftfisrt. 
xovxotg iiáysiçog ov nç6iSBi<í% ovx oi(fBxaL' 
olficí^Bxat yàç vri jdí\ àkX^ èyò õogxúg 
xaik' oixovoi/,T^00 xal yXatpvQÓg xal noixlXtag 
ovxíú, TCOíã yàç xovi>ov avxóg^ &úxb xovg 30 

ÕBinvovvxag BÍg xà koTtáâv^ é^ífiállsiv noiã 
èvíoxB xovg òõóvxagvjcò xijg '^õovijg. 

ATHENAEUS. I. 13 194 r 

tàç 0x€V€c6íag Tcávtav âl fcal tas õia^é^Biq 
tovt<ov êtoifióç êiiu dsixvveiv íéysiv 
nçoZxa 7e(foâifâá0xsiv^ ãv d'éljj r^g (Mcvd'áv€ív. e 
70. '''Or^ õ* Sdog t^ ixístXp a£(fixaXv7et€0d'ai tà 
^ íptátux 'Hyq^avâçog 6 jáBixpòg èv vicofivri^úí (ftfii^ 
Metávsiçav xrpf hcUçav mg iv totg x€«aXvfi(iéíK>íg 
fpeatío^g avtri nvsvyióviov ãXafiSy xal ág nsçí€kov6a 
TO 6téaQ elâsVf àvéxçayEv 

anólcoXa, néick&v ft' âXeUav nBQi,mv%a£. ' 
10 firJTeote âh xal KçcifivXog 6 xtúfiGíâíOítOiòg alú%w6iiB" 
vov bItcb tÒ toimkov ri^caç^ ÔíStcbq xaVAkB^ig^ èv Wbvõ- 
vitopk>lviiaip kéyíúv ovt&g 

xal nXBXtávrjfv Ctupçàv 6g>6âQ% iv tovtoig té nov f 
alôxwóiiBvov rpcaç xançíôxov 6xatoq)áyov. 
15 fptátLOv d' BÍQfjXBv ^AQitfto^ávT^ èv Tayip/uftatg xal 
^Akxatog iv naXaÍ0tça EvfiovXóg t iv jâBvxaXlmvi. 
õaõwtéov âi kéyavtag tò rixaç. xal yàç ^ óvvaXoi,' 
q>i^ iúti xaQ^ ^Aq%ilÁ%<íú àià âaniog. ipricfl yíç 
%oXi(v yàç ovx ê%Bvg itp^ rflati. 
30 ^rt õ^ê xal Ixdvg tig í^natog xaXovfisvog^ ov ípr^úiv 6 108 
avtòg EvfiovXog iv Aáxfo^vv f} Aijâa ovx Sx^t''^ x^^V^ 

ovx ^OV iSV [if& 

XoXriv ix^iv, ág d' fiTcátoo (iol duXéyov. 

iyà âé y* Bl(ã tâv fíBXafiTCvyíúv êti. 
26 HyTfiavõ^g d' ivv7t0(ivi^(iaiíiv iv tatgxBq>aXaZgtpvfíl 
tòv ípeatov dvo Xtíhyug Sx^iv ty fihv avyg xaltmxçeí- 
[latL naçanXri^Covg totg òôtçBÍoig, tp âh (^ji^ft^íri ^ofc- 

fiOBLÕBtg. 

71. TayfivcútíSv â' Ix^^vv (ívijnovBVBiZáXBiig 
to iv Arifiifcçí^ j xad'áxBQ xav t^ açoxêt^iiév^ õçáfiMVt. 
EvfiovXog 'OQd'cnrfi b 

• xãaa â* BVfíO(fq>og ytn^ r 195 

içãóa ípoir^ tTfiyávcmf tê 0vvrçoq>a 

òfiov dh t6vd'lg xài çaXrjQLxri xÓQtj 
tí7cXáy%voi0Lv áçveéoifSc 6vfi(is(iiyfiévfj 
nridã %0Qev8i^ xãXog Sg àxò gvyov. 5 

^ixlg í ' iysÍQSí qwXaxag ^H^aCútov xvvag^ 
Q^sQiirflf xaQO^vvovõa xriyávov jtvoíqv * 
Ò0[iri õh^xpòg iivxtijçag riQB^ítí^ivri 
c aiS6èt ' [í€(iayfiévrj âh jdT^fnjtQog xÓQrj 

xoíkrjfv tpáçayya daxtvXov xiáúiiaxi 10 

6VÇSV xqiriQovg i^fioXàg (icfwviiévrj, 
âeÍTCvov ít^óâçofiov aQi0tov. 

^0d'iov âh xal tayrjvt0tàg 6ri%íag, Nix6<Sxçarog ri <ít- 

Xixaiifog iv ^AvxvXXip q)ri0Cv 

ovnox* avd'tg ãv . , , 16 

úTjTCíav ànò xriyivov 
xoXfLrfiaiint ipayetv iióvog. 

*HyrifLmv d' iv ^iXívvy xal yóvov ix xayrjfvov i0d'(ov-' 

tag noiBt iv xovxoig 

(lãXXà xaxiiúg íòv %çí<o [loc ocovXvxow 20 

xal âòg xaxafpaystVj xaTCÒ xriyávov yóvov. 
d 72. ^EtcI xovxoig ov% rfi%'slg 6 OvXniavòg ãvLad'6lg 

âh ãstofiXitlfag ág fjfiãg xal xà i^ 'Oq^Ávov EvfiovXov 

taiifiêta siíeáv 

ág €v vsvaváyrpcsv inl xov xriyávov 26 

b õ'sotiSíV ixd'çòg 

Mv^íXog* oxi yàç ovõlv xovxmv n:Qcá(isv6gxoxsSq)a' 

yev sv olõa xciv xivòg olxsxãv avxov sÍTeóvxog fioí 

xoxs xà ix IIoQvopoõxov EvfiovXov lafifista xáda 

xçétpsi (IS ©cxxaXóg xig av%'ç(únog PaQvg, 80 

TcXovxciVj q)LXáçyvçog õh xãXíXi^QLogy 
e òíl^oqíáyog^ òtlfovàv âh iiéx9^ XQC(ofi6Xov. 

13* 196 r 

ixel âl JtS7caiâev(iévog ip/ 6 veccvíõxog, xal ovxl xaçà 
tã MvQtíXfp ys àXkà ícaç' aXXp rvví^ mg ènvt^avó* 
lirjv avtov nãg sig tòv MvçtíXov évéxsô^v, ifpi] ^v 
tà èx Nsottíõog ^AvtLtpivovg táds 
b TCatg ãv fisr* áâsÃpijg slg *jád'ijvag ivd'áõs 

ãq>Lx6(iriv áxd'slg vtcó tívog è^nóçov^ 
£vçog zò yévog Sv. xsQi^tvxòv d' f^iitv oâl 
xriQvttofiévovg ò^oXoiStáxrig cSv inQÍaxo^ 
av%'Q(ú7Cog âvvjtéçfiXritog slg novriQÍaVj 
10 xoiovtog olog (irjdlv sig tipf oixíav f 

fM^í' CUV 6 IIv%'ay6Qag ixstvog ^0d'Lêv 
ò tçlg iicíxaQÍtfig sl&tpéQBiv ^ci ^^nov, 
73. ^Exí xov Ovkmavov xoiavxÁ xíva Ttai^ovxog 
6 KvvovXxog ãvéxçaysv^ açxov âety xal ov xov Mbú- 
15 0aitífQv fiaõikécog léyco xãv iv^Iajcvyia ^ nsçí ov xal 
0vyyQa[iiia iúxi IIoXé^Kúw. ^vtj^ovbvsi d' avxov xal 
®ovxvdídrjg èv êfiõó^ij xal ^ri^r^Qvog oxcDiimâíOXOiòg 
iv xá èTCiyça^poiíévfp õçáfiaxi UvxsXía duc xovxcuv 

xãx£td'sv slg xrp^ ^IxaXíav àvéiífp vóxp 109 

20 ÕLsfiáXofisv xò néXayog slg Meôôaxíovg' 

*'Açxog í' ávaXapòv i^évussv fi^iàg xaX(3g, 
' ^évog xaçCsig yàç ^v ixstvog xal ^iyag 
xal Xa^LTCQog, 
ov xovxov ovv xov "Aqxov o vvv xaiQog rjv , àXXà x&v 
26 svQi][iév(úv mcò xijg aixovg xaXovinévrig ^T^(ii]xçog xal 
lliaXíâog' ovxag yàç rj d'sòg Ttaçà JSvçaTtoffCocg xifiã' 
xat^ ág o avxòg noXéficJv Cúxoçst èv xã Ttsçl xov Mo- 
Qvxov. iv âi xã TtQcixca x(3v icçòg Tíiutvov iv SxáX^ 
tprfil xã fioccDXLaxp MsyaXá^ov xal MsyaXoita^ovh 
90 ãyáXiiaxa [ÕQv6d'av. ítcsI õh ijdrj açxoi slõsxofií^ovxo 
xal %Xri%'og i%^ avxotg navxoda^áv fiQfú(iáxfúv, ano- 
fiXéilfag slg avxà êg)7j r 197 

rotg ttfftoig ocag 
Í0rã0v nayídag <h taXaíxmQOt fiffotoí, 
ípifilv"AkBÍig èv tfj elg rò ípçiaQ, {jiiêíg ovv êtniúfiév 
XI xal xsqI ãfftwv. 

74. nçog>õ'cÍ6ag â* avròv 6 Ilovtíavòg ifpti^ Tçv^ 5 
q>&v o ^AkB^avSç&vg èv totg qyvrixoig Í7eiy(faq)0(iévoig 
açxmv ixtí^atat yévri^ et ti xáyà ^i(ivri(iaí, ivfiítfiv 
c aivuMv CsfuâaXÍTip/ %ovàç{t7{v avyxoiiiõtòv (toikov 
d* slvaí fprfiL xal âiaxG>Qririxcír€Ç(yi/ rov xad'aQOv) tòv 
é^ òkvQÓv tòv ix xupáv xòv éx fiaXivãv. yivexav âé^ 10 
qyri0iv^ 6 xovõçíxrig éx xòv ^suSv' éx yàç xçíd"iíg xóv- 
dçov ff.^ yivB0%'at, naçà dí xàg ònxrfieig òvo(iá^ê0^aí 
lavíx'qvy oi ^vrj(iov6vstv Tifioxkéa év VsvâoXyffxatg 
ovxfog 

xaxaiiad'<úv ih xs^iisvriv . is 

d'6(fii^v úTíáfpriv d'6Ç(iàv Itívixóv í^6d'iov. 
éôxaçíxrjfv. xovxov [ivri^iovevêt ^AvxCòqp^og év Uçmxo^ 

lafióvxa d'€çiiovg i(y%a(»^rag , nâg yàç ov ; 
d xovxovg àvsvkíxxovxa ^nxBiv eig ykvxvv. ao 

xal Kçmfivíog év 'A7tayxo(iévp 

xal õxágífiv laficív xiva 
xáv é^xaçixfSv xãv xad'aç(5v. 
Avyxsvg d' ó £á(iiog év xy X(fòg Aiayóçav éieiúxoXy 
õvyxçívayi/ xà ^Ad'ip/Tfii yiv6(i€va xáv éôoõífifov xçòg 25 
xà év^Pódíp ^rfiív ^ixi d% 0êiivwo(iév(ov xaç' éxeívoíg 
xóv ayoçaí&v açfXíúv^ à^xo^iévov (úv xov Ssinvov xal 
(isúovvxog ovâhv Isiítofiévovg éniq>éçov0iVj àxBiçipeó- 
e xíãv dh xal ]t€xXijç(ú(íév(ov ridíõxnflf éitsiúáyovôi dia- 
XQífiip^ xòv ôwxfiTfífúv éúxaçíxTiv xalovfisvov , og ov- so 
xíú xdxçaxaí xotg iieMyiia^t, xal x^ (laXaxóxi^xij xal 
xovavxijv évd^çvnxóiisvog ix^i nçog xòv yXvxvv úwav- 198 r 

kíav ãcte 6(iov lefoúfiMcióiuvog 9'av(iLa0tóv n õw- 
ralet' Ka&ãxeQ yàç àvavTqtpe xoXXáxig yívêTav tòv 
^ed^ovta^ tòv avtòv tifónov vitò t^g fidav^g àvanet^ 
víp/ yívBxai tòv Í6d'(ovta/ àta^vQÍncufv, Sd^catçog 

6 iv Kviòía 

ÁcafivQÍtijg d' a(ftog ip/ ^Íij0(yvcid'og. 
â%cítvag. xovxov tov aQXov [ivfi^vevsí JS^fiog iv 
òyõwp ^r^XiMÒog kéymv tatg ^sôiioípóçoig yívsú^ai. f 
aUtl õh aq%oi, fisyáloi^ íccà éo(ftri xaletta^ lísyakáç- 

10 tucy èxíXeyóvtcív tàv ipBçávtan/ 

áxcítvrív õtéazog iiijclsaw xçáyiyv. 
xçífiavíXTiv. xovxov (ivniiiovsvBi *Açí4Sxoq>Ávrig iv F17- 
(ftf, * noLBt d\ íéyov6av áçxÁjCGíliv âvtiQXcuífiáviov av- 
xiíg xãv açx(ov vnò xóv xò yijifag àicofial&vxaiv 

16 xovxl xí rjv xò stçãyfia; B, ^açiioiig, o xéxvov. 

jÍ. álX' ij 7taçaq)(fovBtg; JB. xçvfietvíxag^ m xéxvov, 
iyxçvg>íav. xq/^xov iivrifiovBvai Nixócxçaxog ív^Ibço- 110 
q>ávxji xal 6 òipodaíâaXog ^Aç%éox(faxog ^ ov xaxà xav 
qÒv xò fiMQXvçMv tjtccçad^ofiut. õínvçov. Evfiovlog 

20 èv ravvin^ÕBv ^ õcxvQOvg xs ê'BQiiovg,^ oí Síxvçoí d* 
bIóIv xtVBg cÍqxoc xçvqxSvxBg. ^AXxatog ravvniiâei. íUx- 
yavov. xovxo ikccq)Qáv x* Í0xl xal ãx(foq)OVf xal fiãl' 
Xov avxov ixv ri Í7tav^Qaxlg xaXovfidvrj. ybvriftúvsvBí 
Sk xov fikv A(fí(Sxofpávfig iv^Exxkfiúía^ovúai^ tpáãTtmv 

2ft ^káyava itéxxBxai^ xr^g â' ixavd'(faxíâog jáiMtkifi o 
KafViSXLog iv xçdxji ^TyiBivóv ovxcoúl Xiyav ' ^ d' b 
ifcav^ifaxíg Í0xi^ xév kayávmv àicakmxéça. Soi/xs Sk 
xnl ovtog in ãv^çáxcov yívaõQ^avy SõJtSQ xal o sro^' 
^AxxiTtotg iyxçvípíag' ov Ttal 'AkB^avÔQstg xw Kçávp 

30 cig>iBçovvx6g 7CQOxiS'Ba0iv Í0^{eit x^fiovlofUvp èvxf 
xov K^ófvov CêQp.* r 199 

75. 'Sheíx^çftog d' iv ^Hfkcg yéfifi %àv Movffcuç 
(t(yõto õi tò õçãfia âiceaxsvii iôti, %w ^çoxsvfiávov) 
&ft<úv ixtid'êt<u yévij ^ XQifiavítip^ õfimçov útaixCtriv 
èyxçíâa àXBiq>azíxrp/ fjfiuÍQtLOv.* mv xal Uíú<pq&v év 

c ywaixeíoig yUiiiOig fivifíãMfêvsí Xéycm ovtag * dstniHyv & 
ralg ^êíaig xçtfiavítag xal òfiáçavg Tcal ijfimprtoi/ 
^ETiáta* olõa d\ avõçeg q>íXoi^ oxi 'Attixol (ihv âià 
xov Q 0xoi%BÍQv kéyovôi Tua xfífiavov xal xQifiavíxtjVf 
^Hçóõoxog õ' év âsvxéçc^ xàv íõxofLciv ig)ri^ xXtfiávp 
õutípavév*^ xal 6 Hfútpçoív ô^ fypri* xíg úxaixlxag ij xXi- io 
fiavíxag Ij fi(iiá(fxia xdifasL;* ò â^ avxòg fívri(U>vsv£^ 
xal TtXaxíxa xivòg açxov èv ywaixsíoig^ èlg vvxxu ft' 
é(fxvÍ0HV ã(fxp xXaxíxa.* xal xvQÔvxog õ^ açncov fivifi- 
(lavBvsv 6 SáípQeiv èv xy èmyçatpoiíévri IlBvd^Bçã ov- 

d xmg^ õvfLfiovXBVfú x* i(ig>ayBtv' offxovyáçxigxvçãvxa i^ 
xotg TCaifõioig tais* Níxavõçog d' 6 Kokofpdviog èv 
xatg yXíÁú6aig xòv ã^vfiov açxav xaÍBt âáçaxov. nxá- 
x&v d' 6 xofi^âionoiòg èv Nvxxl (Mxxça xovg (iByá- 
Xovg açxiyug xal ^vnaçovg xiXvxíovg ovoijuííbc âià 
tovt&v 20 

xad'* f^xBV açxovg oe^iá^svog. 
B. (ifj xàv 7Uzd'aQvXXoyi^y áXXà^ByáXovgxiXixíovg; 
èv õh xp MeváXB^ ' èmyQatpofiévp aysXaíovg xivàg 

e aqixiyvg xaXBl. avxoxvçov ê^ açxov (ivrKiavBVBL^jíXB^tg 
èv Kv7tp£^ ^ 

xòv õ' avxónvQOv ãfxov áffxíag fpayáv. 
0(fvvixog â* èv Iloaôxçiaíg avxoxvQÍxag avxovg xa- 
Xàv iprfiiv 

ainovcvçíxaKSl r' açxoig xaí Xíitàôv úXBfnpvXoig. 
OQÍvâov õ' ã(fxav (léiivijtaiflkHpaxXijg èv T(fiiexoXd(ip, so 
íftoi, xov è^ ò(fv^i^g yivo^évov q aKo xw èvAl^toicta 200 r ^ 

yivoíkévov 0xéffiatogy õ éõt&v o^ioiov 6iffiá(M> tíoXIá- í 
fiovg á' açtovg ò 'AçiútiHpávrig iv Tayrivvútatg 
ka[ífiávêt6 xólXafiov ^aõrog. 

xal náXiv 
5 ^* âáiApasujit òicmçiv^ 

tftçvaiav fpéçsts d€V(fo [istà xolláfi&v 
XÃíêçãv. 
yívoírtair d' oí a(iro^ ovtoí éx véov xv^ov, ág 9iXvX" 
kiog iv Avyri xaçiõtTfiLV 
10 avròg ípéçaav Tcáçeifit avçáv èxyóvovg tçvfirpfiavj ' 

yaXaxtoxçátag xolláfiovg d'€(f(wvg. 
líaxfúvid(ov ^' aQt&v fivrifioveveL *Alxiiicv iv tp Tcifi- 
ntcji ovxíog 

xXtvai (ihv BXtà xal tóõai tçán&fõai 111 

15 liaxGtvíõav açtfíiv ixufrétpouíaí 

Xlvtp XB CMáiia r€ xr{v 7CBkl%vavg 
icaldB0tSv xçvdoxóXXa. 
(iarl fiQ&iuÍTtav õià i/Léhxog xoii Xívov.) x^ âh xoXXv- 
Qag xaXovfidvov &(fXOv 'Açtúxwpãvrig iv Elifipni 
20 xoXXvQav iiByãXrfi/ xal x6vdvX(>v o^fav in ovrjj. 

9 xal iv ^OXxáct 

xal xoXXvQav xoIúl XB^ãõiv èià xav Maça^ãvi 

XQOiccUov. 
76. 'o âh òfiBXíag açxog xéxXr^at r^oi oxi òfioXw b 
25 7Ci7C(fÁ0XBxaiy ág iv *jíXB^avdfBÍa, ^ oti iv o^sXíaxotg 
ànxãxo. 'AQiúxotpávijg rBmçyotg 

bW ã(fxov òxxàv xvyiKjívBi, xig ò^BXíav, 
^BÇBxçãxrig ^EjctXi^úitovv 

mXsv òfiBXÍav õtcoôbIVj a(fxov âh fi^ nçoxiiiãv. 
ao ixalúvvxo âs xal òfiêXiM^çoL oC iv xatg stoiiatatç na- 
çaipéifOVXBg avxovg iítl xmv Siic9v. léiúxQáxi^g iv sxtp 
EycixXrfiBCiv xòv òfiBXíav g)ij6lv ãçxov ^íáwõav ev- r 201 

çêtv iv tatg ôtçcetsíaig. ètvítas aqtog^ o nçoõayo^ 
çsvóiievoç Isxt&ítccg^ Sg q>fpíiv EvxQatrig. navóg^ ãç- 

c tog^ Ms6õcatí0i. koí tr^v nXTjõfiovfiv nuvíav^ xal ná- 
via tà nXrfiyi,ía^ BXat6og èv Msôotçífia xal ^eivóXo- 
Xog iv TriXéqyGí ^Pívd'a}v ts iv *^(iq)iTçvíúvi. xal ^Pcsj- 6 
(icctot âh Ttãva tòv açxov xakovõi. vatStòg Sçrog ^v^í- 
rrig xalsttm (léyccg, ãg fprfii Ilokéfiaçxog xal 'AçtêfíL- 
õ&çog' ^Hçaxlétúv d% xlaxoihnog slõog. Nixóútçatog 
í ' iv Klívfj 

• vatfròff*rò [Léy€d'og tfjktxoikog , õéanota^ lo 

XsvTcóg ' tÒ dh itá%og viCBçéxvnrs tov xavov. 

d o^iiri dé, TOvytifiXfifi^ inel xsçijiçédTij 

avwi* páõi^e xal (léXtrc fis^iiyiidvri 
àtfiíg tig slg tàg ^tvag' êrt yàç õ'6Q(wg ^v. 
xvrfixog ã(ftog noiòg jeaçcc^Itoffiv, ^^çrs^iíÕGíQQgò^Eçé- 15 
õtóg q)ri6vv iv Imvixolg vTCOfLvi^fLaúi. éçóvog açtov 
oi/Ofitt, Nsiv^Tig b Kv^txip/òg iv âsvtéça^ElXrivixâv 
yQÓxpav ovtmg ' 6 õh Kódçog rófwv açtov tòv xalov- 
fiêvov 9'qÓvov Xtí(ifiáv€í xal xçéag xàl rp XQsfffivtáto) 
véfuyvin/ páxxvlog d' iõtlv açtog úTCoõítrig ícaQ^ ao 
'HXsíoig xalovfievog^ ág Níxavdçog iv âetrci^c) PAocr- 

e 6(úv tõtoçBt. [ivfi(iov6V€L d' avtov xal jál^ikog iv 
^lafiaiftavovõij ovt(úg ^ 

&fftovg õxoõítag xçrfiBçítag xeçtgíéçBLV, 
a^ov 6* Blàog iiSti xal 6 àiconvQÍag xaXovfiBvog, iit^ 25 
àíf%'çáx(ov í' òmãtai. xakBlxai d^ ovtog imó ttv(ov 
iPfLÍtijg. Kçartvog MaX&axotg ^ TCQãrov ànonvçiav 
êx<ú Ç;v(i£tav luc AC ov %Xéov yvafpákktov.^ 

11. ^A(f%Í6rçaxog õ* iv rg raútçovofiéa TtBçl ãk- 
q>ÍT€9v xal a^mv ovtog ixt{%'Btav 30 

f XQ(3ta (úv ovv Séçmv (iB(jit^6oiiat tjvxófioio 20% iúxv yàç ow tà x(fári4ít€c Xafistv ^ktttítá tb navtiovj 5 svxaQJtov xçi^^g 9c<xd'aQcig fjõxri(iJva xávta, 

iv Aéõfi^ xXsLv^s '^' *Eqs0ov Tteçtxviiovi^ ^iccõtm, 
Xevxótsç ccl^Bçiag %ióvog, ^sol sIxbq idowfcv 
aXq>it\ èxBt&BV iòv 'Eçfi'qg ecvtotg Àyoçá^Bc. 112 
êiStt õh xàv &'^Paig ratg ê^ranvkoig ímbíxíj 

10 xàv ®Í6ç) ivt' ãXlaig tcÓXbõív rmiv^ áXXàyf- 

yccffva 
g>aívovtav xçòg ixstva. aSafpBlrid^ ixíôtaôo õó^y, 
õtçoyyvXoâívijtog ôh tBzçi^évog bv xatà X^^Q^ 
xóXXi^ ^'BMaXixòg 6ol vfiaç%it(ú^ ov xaXéovõc 

16 xb£vol xçífivcctíav , oí d' aXXot, xóvâçivov açtov. b 

bIxu tòv iv TByéa óB(uâáXBog vtòv éjtuvvS^ 
éyxQvq)íav. tòv õ' Blg ayo(fàv TtoisvfiBvov açtov 
ccC xXbivoI 7ea(féxoviSL fiçototg xáXXuStav ^jídijvai. 
èv õ% q)B(fB0rag>vXoig 'Eçv^çatg èx xXi^ivov 

20 ÍXd'€9V 

XBvxòg ifiçatg ^áXX&v Açaig téç^Bv xaçà ÕBt- 

nvov. 
xavt Blytòv ò ttí/õijg ^jiçx^^'^9^'^^S ^^^ "^w táv aftmv 
TCOífitrjv è%Bív (SvfifiovXBVBt 9oívixa n^ AvSiv* 'ijyvÓBi, c 
25 yÍQ tovg aTCÒ t^g Kccicjcadoxíag açtoitoiovg ã^fStovg 
ovtag. XéyBi í' ovtwg 

êúxm ârj úoc àv^ç Ooívi^ ^ Avâàg èv oHxpy 
oôtig Í7ti0xi^(imv êôxai õíxoio xccx* Vl^9 
Ttavxoíccg lõéag xbvx^^'^j ^S ^ ^v XBXêvgg, 
30 78. xciv d' axxíxãv açxfovtúç âiatp6(f€9V pitnuM' 
VBVBv xal ^Avxtfpávvig èv 'OfupáXj] ovttoç 

nôg yàf av xig BvyBvtfg yByòg r 203 

Õvvmz* ãv i^êXd'stv nov ix trfiàs ^táyrig^ 
d offéSv i^lv ãiftovg XsvKOôtDfiátíyug Ixvòv 

xavaiiíxéx<ovt€cg iv nvxvalQ èul^óioiÇj 
òçáv âh iu}çq>rifv xçtfiávoíç rjXÁMy^évovÇj 
lUfifina xeiifòg ãttix^qg , ovg õriiióxaig s 

0sa(fí&v êdei^^sv, 
tnnág éctt GscíQÍisyi/ ò açtoxotòg ov ^vri^ovevsí IlXá^ 
rmv iv Foçyía 0vyxaxaÁ,éy€9v avtà otal Míd'€Cixov, 
ovtfog yçwpanf ' óltivsg áya&ol ysyóvaúiv ^ slõl úío- 
fuxtmv ^eçanevraí, êXsyég fioí xiwúnovdáiiov* Gea- lo 
qíoív 6 ãçroTcÓTCog xal Míd'ai,xog 6 t^ òilxmoiíav úvy- 
e y€yQaq)àg tiiv õíXêXixijv xaiUáifafiPog 6 xistijlogy otv 
ovtot &av(iÍ6iOL yayóvaúLô&^x&v ^sça^evtaí^ ofiev^ 
ãçtovg ^avftaetovg TCaçaúxavá^mv ^ o õi o^v, o ôl 
olvov.* xal ^Açvõtoipávfig iv rriQvtáâij xal jíioXoõí- 15 

XíDVt õtà tOVtiúV 

r^xfú Sea^iúvog àQtoxcíXiov 
Xv%Qw^ Zi/' è6tl iCQíficív&v êdfúXia. 
x%)7CQÍmv d' aqxmv iiV7i(MVêvst EvfiovXog mg diwpó- 

ÇiOV iv ^Oç^Úvy âíà tOVtfúV 20 

f dstvòv fúv lâóvta TeaçLTtasvúcu 

xwtQÍovg açtovg' 

(utyvijtig yàç kC^og ôg akxBi 

Tovg yesLvávtag, 
táv õi xoXXixímv ãçtiúVj ol avtol d' eiól totg xoXXã- 25 
fioíq^''Eq>i%%og iv ^AfftifiLâi^ fkVT^fiQvavsi ovtiog 

%KÇ ^AXa^ivàffOv d' ix &BttuXíag 

xóXXixa ipaymv XQÍ^vog açttov. 
*j4(ftõToq>ávfig d' iv ^A%uifVBÍkSi,v 

o %)CtZç6 xoXXLXíHpáys Bouãtídiov. 30 

1 13 79. Tovz&v ovtwg XB%^hnmv ifpti xíq xáv naçov- 
x&v yçcciífuxxi^xáv ^Aççiavòg ovo^m^ xaOxa 6ixía x^o- 204 r 

vtTuí iiStiVy (ú itatçou ^^€tg yàç ovr' ãktpítoitív xai- 
QOiíSVf xX'^QflS yàç açtíov ff xóXig^ ovxBxà %àv a^- 
t(ov toytíúv xatalóya}. ixel âh xayxáXp X(fv6Í3ticov 
tov Tvavimg úv^y^á^iiatt èvé%v%úv è3eiyçag)0iiévp 
6 ^AQtonouicà xal jtatçav êújifnf tãv avxód^i ovofia0õ'éP' 
xGiv %açíf, nokkotg x&v ipíXmv, êçxoficci xul avtòg Xd- 
Ifin/ ti TCBçl açtmv. o àçtojetÍTuog ãçrog TcecX&úfiêvog 
Tclifiavixíov xal gxwçvaxíov âíag>éçêt. éàv â* ix úxXij' b 
Qãg ^vfti}Ç içycíiv fxvtóv^ Sôtai xal Xcciíic^g xal av- 
io fiçorog nçòg ^riço^payíav' si d^ i| ãv6i(iévrigj &Jtat 
làv èXaq>ç6g^ ov XafLXçògõé. xXvfiavíxiog ôh xal gxwf' 
vãxiog xaíçov0cv ànaXfútéqa vy iv(ifj. fcaqà èhxúl^ 
"EXXrfiv xaXattaí tig açtog SkaXóg^ á^vófisvog yá-- 
Xaxtv òXíyp xfd iXaífp xal àXcflv áçx^oig. dst õi t^^v 
15 (MtrsQÍav ávsi[iévfiv eivai.* ovrog õh 6 açtog Xéyêtai 
xan%aõ6xiog^ è%Bi,dri èv Kan^adoxia xatà tò xXst- 
úrov ànaXog açtog y£vetai, tòv õh tòwvtov ãçtov oí c 
JSvQOí Xajyiàv scçoúayoçsvovôc^ xal êtítiv ovtog èv 
Hvçla xQTfit&tatog yvvó^Bvog^ õtà tò ^BçyíÃtatog 
20 tQ(úyB0d'ai , xal èútiv avd'BL xaçaxXrfiíog. 6 õh fioXíi" 
Ttvog xaXovfiBvog açtog TcXáttetai fihv ág fic^Xi^rig^ 
xal àXBlq>Btai ^ ^áxtça wtonai$õoitévrig liípcoívogj è^ 
ri ijtitíd^BtaL ff (latBçíaj xal iv tp í,v(jLOV0d'ai ov xoX- 
Xãtav ty xaçõóítp. è^Biõàv d' ififiXtfiij BÍg tòvípovç- 
25 vovj vnonáoôBtai t(p xBçáfiqi} xóvõçog tig, xal zát* 
ènití%'Bta¥0 açtog xal bXxbi xQ^Í"^ xáXXuítov^ ofUHOv 
tã fpoviuóiScD tvçã. o d\ 0tçBntíxíog açtog (twava- d 
XafifiávBtccv yáXaxti òXíyp xal jtçofífiáXXstai ^éiCBçi 
xàl iXaiov òXíyov' bI dh fuj, 0tiaç. BÍg Sh tò xaXõVfu- 
30 vov àçtoXáyavov è^fiiXXBtav olváçiov òX£yov xal %i- 
nBçt yáXa tB xal iXavov òXíyov ij útéaç. slg õh xà r 205 

80. Tavr' ixd'êiiévov xàQittxáçxaia õóyiuctarov 
^Pmi/MÍ&v ^syaXoaoq>i0t(yv ò KwovXxog êiprij jdáfiatBç 
úotpíag. ovx itòg aça ifafitiiaxoõiovg i%Bi, fia^T^xàg 6 s 

e ^^viiáúiog BXstl^íag xal jeXoikov aTttivéyxato ro<Tot;roi/ 
ix r^ Xftliig tavxvig (íog>iccg vjtkç Foçyíav xal Uço}^ 
rayóçav. od'SP oxvó iià tàg õ'sàg siastv náxaçov av- 
rog ov pXixscy ^ oí iavrovg fiad^àg avtp jcaçaõi- 
dávtsg TCÁvxeg ava i%ovõiv òq>õ'aXftóvj mg ^íóXig âuc lo 
xò 3cl'^og OQãv. iiaxaçíovg ovv avxwg, [lãXXov õi 
lUCTtoQÍxag alvcU qn^ii xoutvxag dsí^s^g xáv õ^âaiSxá- 
XíúVTCOíOVfUvaw. je(fog ov 6 Máyvog^ g>iXoxçáx£Íog iSv 
xal xòv yçaiifiaxíTcòv xwxov VTCSQSTCaiváv âià xr[v 
ixxévBiavj &pti 15 

^ otrtoc àviTCxónodeg x^iMciswáôeg asQÍovxoi,, 

xaxà xòv x&fiiTcòv Evfiovlov^ ãvóúioi XíçvyyBg^ àk- 
Àjoxqí&v xxèávcnf jcaçadeinvídeg ^ ov %Á nçojcáx&Q 
vfiãv ^íoyévrigj nkaxovvxá xoxs i0d'£ay^iv deíitvfp 
láfiçag^ oeçòg xòv ^w&avófisvov èXeysv açxov 2o 
iad^íeLV xaXãg xeítocf/iiévov -, vfistg d' co Xo7eaâáy%aij 
xaxà xòv avxòv xocr^iiv EvfiovXov , Xsvxãv vzoya- 
0xçvdíiúv^ ixéçoig ov ítaçaxcaçovvxsg tp%'éyyaiS^ai xàg 
llArfivxí^cg ovx aysxa Sfog ãvxtg v(iZv ág xwíâioíg aç- 
xoív ^ o0xd(ov TCÇfoôçíify^ 7c6õ'6V vfitv siâdvat oxv xal 25 
xvfioi , ovx ^S ^sl fi€xaxsi'ÇÍ^€iíd's , açxov elõl xêxçá- 
yan/oi, 7iâv0(iévoi àvrfi^ xvçci xaliXaíp , ãgqyrfiiv 
'HçaxXsiâi^g èv'ChlHxçxvxíX^. ^caçetdeõh xovxov o BXb- 
ifCag^ ôônaç xal xòv ^áçyrjXov, ov xivag xaXoikJt 
^aXvõLOV {Kçáxrig ô* iv âêvxáçc^^jíxxixijg.diaXdxxov so 
ê-áçyijXov 7taXet6d'av xòv èx X'^g õvyxofivõ^^g icçáxov 
yivófievov açxov) , ^xal xòv ôrfia^íXT^v, ovx êóçaxê õh 206 r 

ovâh tòv ává^xatov HaXoviisvov , a$ vatg ãççriipóçoiç 

• yivBtuv. iôxi Sh xal o ítvçafuyug^ a^oç dià õrfiáfimv b 

jtsvtófi^êvog xal ráxa o avròg tá'6fflafiítij ãv. iivtj- 

liovêvêi âh ^cívtiúv twtmv Tçvtpmv év yeçmt& qyutL-- 

' 6 x(3vyXad'á7têçxccl tãv %'Ucy6v&v òvoiJUx^o(iévG>v' ovroí 
õ ' síúlv açtOL õ'£otg xsrtóiísvoí év -AlxioXícç. ôçáfiixeg 
âh 9uã aça^vg xaQ* jíd'a(iã6ív affxot tivhg ovtio xa- 
Xovvtcci. 

81. xàl ot yXfú6iíoy(fá(pot âh açzíúv òvóiíatcc xa- 

10 taXéyoíHti. JSéisvxog (ihv âçáficv tmò Maxadévoav ov* 
tfúg xaloviievoV) õáçcetav â* vitò 0êtraX(Sv. ètvítav 
àé q>iffiiv açTOv elvat Xsxi^ítfjv^ içtxítav âh xaXêt" 
ód^at tòv i| içTiçiyfiévav xàl à6yfit(yv ícvqov yi/yvófis- c 
vov xal x<>vS9^6ovg. ^jíiieçíag âh xaXêt ^i^QOXvçírav 

15 tòv avtònvçov açtov òfioíaig âhxal Ti^xíâag, Ni-- 
xavâ^g âh ^layovag q>rfllv açtovg v%^ AitaXãv xa- 
Xêt6d'at tiyug totg d'sotg yLvo^ív&vg. Alywtxioi âh tòv 
vxo^t^ovta açtov xvXXáútiv xaXovúiv, iivrifiov&óei â' 
avtoU *Açi^fOfpávijg év ^avatfít 

20 xal tòv xvXXá^tcv çd^syyov xàl tòv HetóiíLÇiv, 

^wiitovsvoviSiv avtov xal ^Exatatog xal ^HQÓâotog xal 
ò 0avóâi](iog év éfiâófiy ^At^iâog. 6 âh ^vatsiçr^vòg 
NCxavâçdg tòv éx t^g xçídijg açtov ytvófisvíyi/ vxò d 
táv Alyvitt£(Ov xvXXáôtiv q/rfíl xaXêVó&ai. tovg âh 

25 ^wtaçovg açtovg g>avovg àvóiiaósv^^AXe^ig évKvnçíp 
ovtmg 

-^ BTCBita nàg 7iX^Bg\ B. (lóXig 
OTCtiúfiévovg xátéXaPov. B. éi6Xot\ atàç 
Ttóôovgtpéçsig; A, éxxaíâsx*. B.oliísâsvço âiq. 

80 A. Xsvxovg fihv òxtd^ tãv âh tpaiãv tovg l^tU>vg. 

pXii(ia âá tprjúi xaXstifd'ai tòv évtsd'QV(i(iévov ãçtov 
xal ê'êÇfLÒv JSéXsvxog. 9tXfj(itov â^ év nçekm navto- r 207 

õ^%âv xçrfixffifí&v xvçvw fprfit xttXêtiíd'€ci tòv èx 
e jcvifciv àôrfixíov yivófievov ciiftov uai xávta èv éavtà 
i%inna* fiXmfíiaíQvç õh ãiftovg òvo(ucÍ60d'aí léyH rovg 
ixjovtag ivTOiíãgj ovç 'PapLOtov xodçátovg Xiyovúi' 
fiçatTÍfifiv X8 xalstiS&ai tòv mxvçíxifiv açtov, Sv ev- 5 
aKM^«^ [tsvxQvov] òvoíiá^ovúiv jí^€(fíag Tcal TvfiMxí-' 
díxg. Oiíifcãg d' èv totg jírãxtotg únokéa xakBt0%'aí 
XIV*- cÍqxov ^ ov V7CÒ xáv 0vyy6V(Sv (lóvov xaxava-- 

82. xal (lá^ag â* Sfíxiv bvqbZv avayeyçmiifiévag 10 
staçã xs xá TQwpoMfí ^al xaç* ãXlotg icX^íotSiv. naç* 

f 'jíS^ivcUoig (ihv q>v6xi[v xij^y ^ ayav x&c(fL(iiiév7iv , êxí 
Sh xaçdtqiákriv xàl fiijçrixa xal xoXwcag xal áxiX- 
XeiQv* xal ti$&g avxri àúxlv ^ i| àxiXXBÍíov xqiõíSv yi^ 
vofídvfi ' %'çiõaixivag xe xal oivovxxav xal (isXcxovxxav is 
ouxl xQÍvov^ xaXovfisvov xal ^XVl^ ^^ X^9''^VS ^9XV' 
6£C9g naQ^ *AitoXXo(pávsv iv jàaXíâi. at Sh naçí* 
'jíXxfiÃvi d'Çída7CÍ6xac Xsyófisvai aí avxaí bIõí xatg 
àtxixatg ^ifvSaxlvavg, Xdyei â* ovxGtg 6 ^AXxyMV 
* ^ifiõaxíõxag xs xal xQtfiavmxíÁg. 20 

1152]íoõífiiog d' iv xçíxp nsçl ^AXxfiãvog x^ fiava (prfii 
Xéys6%'ai0 nXaxovvxag xtvag xp úxW^^^ (latíxoBidetg. 
vyÍBia õ% xaXsZxat ^ $íâo(iév7i iv xatg ^ifiaig fiã^, 
Iva ÁnoyBVfSfúvxai. xal 'Hàíoõog âh (lãÇiav xvv^ afioA- 
yccíav TtaXBt 25 

ficr^á r' a(U>Xyaíri yáXa ir' alyãv ófiBWVfiBvátúVf 
xij^if noi^íBvixip/ Xéyatv àxfmCav* ãfioXyòg yàç xò 
ãxfiaióxaxov. xaçaixvpíéov âh xaxaXByBiv^ovâhyàçov^ 
X€Síg Bvtvxàg (iv^firig Sx^9 ^ iiéd'Bxo Mfcava xal ^£(1- 
ftaxa *jÍQUfxo(uvfig o ^AQ-rivatog èv xçíxo3 xáv xçòg so 

b vàg Ceçovçyiag. lyvci>(iBv õi xal fi^iBtg xòv ãvõça xov- 
Tov vsáxsfot ítQBCfivxBçov. vstoxfiXT^g d* ijv àçx^^^S 208 r 

x€i>fLipiíaÇy â3t$ksvd'SQog xov furuffixanátav ficutiXimg 
*Aãfvavov^ xaXovfievog v%* avtov ^Atuxoxáçõi^. xal 
ò Ovkíoavòç i(^ j ò d' àxslsvd'SÇOç Tcaçà tivt xstteci; 
sixwtog dé tivog xal âçãfta iai/yçáq>éàduí ^Qwí^ffyv 

h ^jíaeXsvd-éçovg , MivavÕQov d' èv ^Paxiioiíévji xal 
àjtêksv&éQav el^Ttávaij xal iittúwáxtovtog núkhv 
&pfíf xívi à\ SuiípéçBL iÍBX6vd'éçov ; taika fikv ow 
lêoÍ€ xatà tò naçàv avafiaXéúê'aí. 

83. xal 6 Falrivòg iisHóvzmv r^iiâv ètpáiexBtíduv ^ 

10 tâv ã^&v, ov ^çAtêÇQv\ igyrif ÕBiTCvrfioiísv^ stog ãv 
xal %aç^ ri(i(úv àxwiúifjftB o0a êl(f7pca0i xbqI ã^mv iq 
xs(iiiccT(úv Ití dh àkfpíxfúv 'AôxXfpciaâáv Jtatâeg. ^i- 
9tAo$ ^v 6 Ebpviog èv rp neçl táv %QQú(pBçoyLÍVfúv 
totg VO0OV6L xal tolg vyiaívovúiv * açxot (sf^olv) oí 

16 èx jcvçàv xQí^ívfov bIúI jtoXvx^fotpwtBçot xal bvovxO" 
vò^Lrjft&tBçoL xal xò olov x^BtrtovBg' BÍd'' otúBiíhdaXZ' 
rai' fi^* ovg ol àkBvçZtai* b1^^ oC úvyxofuõroí, è^ 
aCrfit&v ãkBvçiov yivófiBVOc. ovrot yàç xolvtçoqxÁtê* d 
çoc slvai âoxovõí* 9iXi6tlwv d* o Aoxçòg xãv %qv^ 

30 âçvxãv xovg úBficõakíxcíg Ttçog l0%vv qnfií fiãlXov têê- 
q>vxdvac' [isd-^ ovg xíwg %ovSçíxag xCd^w^ slxa xovg 
akevQÍxag. ol âh èx yvQÍog apirot yivófisvoí xaxoxuhó- 
xêQoí xé slúi xal òXLyoxQoqxúXêçov. návxBg õ* oíd'BQ- 
fU)l cíqxoi xãv ètlfvy(idv(ov BvocxovoíMiixáxBçov sroAv- 

25 XQOtpcíXBQOÍ XB Xal BVXVIÓXSQOC , Ixi âh XVBV^XlXol 

xal BvaváõoxoL. oC d' èi^vy^évoi %hrfi^ioi ^ dvúoíxo- 
vóinjxoL ot õ% xBÍBÍmg ícakaiol xal TcaxBifvyiiévoi 
àxQoqxÁtBifOi ôxaxvxol xb xoilíag xal xccxóxvAoi. o d' 
èyxqvípiag agxog fia(fvg dviJotxov6(íi^wg xb õià xò e 
30 ãvmfiákmg *òjexã0d'ai. 6 âh istvíxfig xal xafuvíxfig 
dvõiCBTCxoi xalõvúoíxovóiifixoi, 6 d' è6%aQÍX7fi xal axò 
xriyávov àià xiiv xov iXaíov iníiu^w BVBXXÇixmxBifogj r 209 

â$Á dh tò icvvúòv xttxo6tofiax(ÓT€fog [fiç]. 6 ih xHifia- 
vCtrig xcc0aig ratg áçsiatg Ttsçittsvst* êvxV^S Y^Q 
, xal €v0t6(iaxog oçal Bvmnxog xal açòg avádoôív ^^^ 
0vog * ovrs yàç tôtávsi xoMav ovts naçatsiv^tf *Av^ 
òifiag d% o iatçòg açtovg rivág qyrfiiv èv £vQÍa yívs* 5 
f ad^aí ix 0vxafiívaWy tov tovg fpayávtug tçi%(s>Q^Btv. 
Mv^iõ'Sog ié q>ri6v tòv ãçtov f^g^iá^g swtBTtxótsQov 
eivai xal tovg ix xr^g tígyi^g fiãXlov txavág tçifpsiv* 
7céxxB6^av yàç avxovg xal ov fiexcc jeoXXov jtóvov. xòv 
ô* èx xáv iecãv açxov aõfiv ^prfilv Í6%'i6(iBvov fiaçvv 10 
elvat xal õvõaBfevov * õiò ov% vycaivBiv xovg avxòv 
116 iiSÕ'íovxag. Bldévai S\ vfuíg ÕBt oxv xà (lii xv(f<ú9évxa 
ri x(fiq>d'évxa 0LXÍa qrvúag xal fiáçvi Tcal 6xQ6g)0vg xal 
xBq>akaXyíag tcoibL 

84. MBxà xàg xoõavxag õtali^Big íôo^bv ijâi] noxh is 
Tcal ÕBinvBtv. xal stBçisvBxd^évxog xov xalovfiévov 
Áç^fov b Asavídrig lq>ri, Evdiiõri(iog ò ^Ad^^vatog^ av* 
õçBg q)íloiy èv xã xbqI xaQÍ%iav^HúíoSóv q>ri0i ytBçl 
Tcávxoiv xãv xaçíf^Bvoíisvcov xáõ* Blçrixévat 

afupaxBg (ihv TCçáxov óxófia xal xçixaíavxa xal 20 

Uaipf 
yva^^ãv rjvâá^avxp õv0BÍ(íOVBg ix^fioí'^Bgy 
b olg ó xaçix^xXB.mg aÔB /Sód^opog, oC avQ^afíxQOi 

xfiifyovxBg xBXQayfúva xaçlxia xBxxaívovxai. ' 
vai (ifiv ovx áxlB^g dvrixotg yévog ò^vççvyxov^ 25 
ov xal oXov xal xiiritòv aXBg XQfjx^tg ixó(ii6iíav, 
%vwíov d* mçaíav Bv^ivxiov êjelBXo ii^ixtiQ, 
c xal 6oí6iiP4f(ov xvfiííúv XB xal bvxÓçxov Xi^l- 

fiaXXBCD, 

xal náçiov xoXiãv xvâvii xçoq>òg itfXB noXíxvri, 30 
^láviov â' ãvà xv(ia q>vyòv raÕBíç6d'BV a^ic 
Bfáxxiog ij Kan^avòg ij ii âyad'oto Táçavxog 

ATHEKAEUS. I. 14 210 r 

OQKVvoio tffymva^ xá x* iv ôtáfivaufí ts^ivta 
âfbqwlíàí ètticvoiOtv èvX nçáxoiaiv asc^qõêt. 
tmka tà Sjtij é(Ml (ikv donal tiíH>g fkayaíçov slvat 
fiãXlov fj tov fkowftxanáxov ^Húióâov, nó^ev yàf èlõé" d 
6 vai õvvatai, Iláçhov ^ BviávxíOVj Sti âi Tccçccvta xal 
BçBtxíovg Tud Kafkxavovq nokkolg heói xwxanf nçê- 
õfivxsçog âv; õoxst ovv ifM)l uvxw xiyõ Ev^ôi^iiov 
BÍvav xà xoiT^iMcta. xal ò ^êowõiOKX^g i^pri , oxov fihv 
luxi xà noirifjxxa^ a ayad'h jÍsíovíõiJj vfíciv iôxl otçí- 
10 v€iv xàv õoxíiicnáxe9v yçaiifiaxiKÓv' oÀJi* ijtêl 9re(»l 
xccçíx^^ i^xlv ò lóyoÇf ytsçl év olêu xal xaçoífUav 
livijfLijg "^miitépriv vnò xov SoXéwg KXsáç%iyu 

óaieçòg xã(fi.%og xtjfv òçíyavov <piÍ6t^ e 

içxoiiat xa%Á A^coí; xi ntiifí avxáv xà xijç xéxvijg. 
15 85. ^MxXrjg^fikv ò Ka(fv6xiog iv xotg ^TyUivotg 
Í3Ciyça^(iévoi,g xmvxaçíxan/ (pijel xó5v áxLfiiíav xçá- 
xiôxa alvav xà ÓQata^ xáv di niAvenv xà %vwbw. 'iMá- 
6iog õ^ hxoQst ovx slvat BvsxxQÍxovg xoiXíag ovxe 
jer^Xaiivõag ovxs xà túçata^ xà õh v^/óxeça xáv dw^ 
2» veíiúv xipf avxfjv ávaXoyíav §%£ív xotg xvfiioíg, [isyá- 
Xrpf X€ eivai âvaipofàv xçòg návxa xà Áçala Xsyó" 
lí€va. òfioiíúg õh Xdyei xal xáv Sv^avxítav Áçalíovj 
%çòg xà àfp* héçmv xónmv Xaiifiavóiísva, xal ov fu>- 
vov xáv ^vwBCmv^ aXXà xal xáv aXXcav xáv ãXiõxo- f 
25 iiév€9V iv Bv^avxíip. xovxotg xçoóé&iptêv 6 *Eq)Í6iog 
^áffvog^ ^Açxéóxçaxog [ihv 6 sceçtxXsvtfag xi/v olotov- 
(lévfiv yaõxfòg ivsTuc xal xáv vxò yaexéça tpnfií 
xal óixêXov &VWOV xéiiaxog . . . 
xiifiõ'hv Sx* iv fiíxoiút xaç^x^véiSd-ai, iiisXXsv. 
30 6anÍQÍij S ' ivéntú xXaísiv fiaxffáy xavxixp oi^^j 117 

xal xotg xêtvov ixaivúv0$v. tcovçol yàf lôaõtv 
av^çán(Ov o xi ^avXov igyu xal xsdvòv iÕBófuc* r 211 

àXXà tçítatav ixaiv óxóiifiçovj xçlv ig àXfivçòv 

. vdmç 
ild'stv^ ánq)0ÇB(úg ivtòç véov rintrd(fixov. 
Sv d' átpÍTejj xXstvov Bv^avríov elg itóXiv àyvr^^ 
b mçttáw ípáys [lov té^axog jeáXbV ê(íxv yà^ s 

iõd^Xòv 
xal iiaXaxóv. 
xccçéXtiCBv o tévdijg *Açxé6tQatog iSvyxccraXe%at fnnZv 
xal rò Jtaçà Kçártiti tá xc9(i^dioxoià iv JSafiíoig Xs^ 
yófievov èXBtpávtvvov tÍQix^g^ nsçl ov íptjoiv lo 

úxvtívfi íTor' iv ^wpçf táçíx^g èXsfpávrivov 
rpffe Tcovxiàg x^Xcívifi nsvxívot^t xv(ia0tv^ 
TWQXÍvoi icodávs^l te xal ravvTCVsçot Xvxov 
vúoçiiittXBtv avõçsg ovçavov xartvfiata. 
c TCat* ixstvavy ayx ixstvov. èv Kérn xlg fj/iiça; i6 

OTL dl âiafióritov ijv rò tov Kçátrjtog èXBtpúvtivov tá- 
çi^X^g luciftvçet ^Açiõtotpivrig iv Ssafiofpoçta^ovúaig 
àià tovtcav 

71 (isya tL X9V(^* iiStlv 17 tQvypõovtotofiovúlxiqy 
ij^vlxa Kçátriti ta táçixog iXsfpÁvtivov 20 

Xa^TCQÒv ixóiit^sv aTCÓvog JcaçafiepXrniévov^ 
aXXa t£ toiavd'' hepa ^nvçC ixixXí^sto, 
86. 'Slfwtãçixov âé tiva^éxXTixBv^AXe^ig iv ^AjtB- 
yXavxtOfuévtp. o â^ avtòg noiritr^g iv Ilovrjça JtBçl 
d úxBvaúiag taçíxc^v iiãysiçóv tiva TtaçáyBt Xéyovta 25 
táÔB 

0(i(úg âl toyfáaú^UL itçòg iiiavtòv fiovXoftai 
xad'BÍÓi»^vog ivtav&a riji/ oiffíúviav, 
oftov tB iSwtá^av ti icçãtov oiõriov 
7iõvvti(yv tB X(Sg htaútóv i0tl /xot. 30 

tÁQixóg i€ti XQoitov mçatov toií, 
õtfúfióXiyv tovt' iútí. TcXvtiiSv sv [iciXa. 

14* 212 r 

slt' slg kouiòiovj vjcostáaaç riôvônatay 
.ivd'€ls tò téfiaxoç, Xsvxòv olvov è%L%éaqj 
ijfêifxéêaúa tovXaiov' ald"* S^eyv Tcoià 
fivsXóv^ aipstXóv r ' hciyccváôas 0vXq>íp. ^ 

5 èv õ^ xã ^Ajtsyiavx&iiévp tív^i^oXág tis àjtaitoviísvóg 
g>fl0v 

jcaQ^ éliOvd%iàviirixad'^ Si/ exaôtovstávtadfpSj 
XaXxov iiBQOs õíúâéxatov ovx av ànokáfioig. 
B. âíxatog 6 Xóyog, A. ãpáxuyi/f il;^q>ov, Xéys, 
10 B. êót* (oiiOTcíçLX^s itivte xakxãv. A. kéy ' stêQOv. 

B. [ívs BTCtà %akxãv^ A, audh/ àúêfiets ovõéxm. f 
kéys. B, xàv è%lv(Ov òfiokóg. A. íyvsvaig hi, 
B. àç* ípf ^6tà xavQ'^ ii ^ãfpavog ^ ifioãxs; 

A. vai' 

15 xif^^^^^y^Ç ^^* ^' ^^^^^ xavxíig õv òfiokovg. 

A. xíyàç i^oó^sv; B.xò xvfiiov xçimfiokov, 

A. òvatv XB%BVQfDv ys ovx èTCQu^ax* ov8\ av. 118 

B. ovx ol0d'ag a> (laxáçia xijv àyoçávy oxi 
* xaxBÕriõ6xu0ixà ká%av* aC XQa^akkíâag, 

20 A. âià xovxo xò xáQi%og xé%'avxag Õt7cka0íov ; 

B. 6 xaQix^zdkijg é0xív' ikd'òv 3Cwd'ávov. 
yóyyQog õéx* òfiokãv. A. ovxl aokkov. kay^ 

izBifOV. 

B, xhv &7exòvl%%'vv èíeQicí(ifivdQaxiirjg. A.%a7eaX^ 
25 &07ta(f TtvQsxòg àv^xav^ alx* ènéxaivav av, 

jB. 71^00%' ag xov oívovy ov iiad'vóvx(úv jtQO0ékafiov 

viiãv^ %6ag xçatg' õéx* òfiokãv o xovs» 

87. ^Ixé0vog d^ iviâavxéQp staçl vktjg Tcqkafivàag 

xvfiia alvaC qni0i, ykayáka. xv^ícov õi iivrjiMvavav TZo- b 

30 0aídi7C7tog iv Maxaq>sfoiiavp. Evdvdfjiiog iv xp naçl 

xaçíxGiv xòv âakxaváv q)ij0iv Ixd^ ovòiMÍÍa09ai àm 

^ékx(úvog xov icoxafi^v, àxp ovTCaç xal akí0xa0d'€u xttl taQix^vófievov £v0tofiax(ótatov eivai, ^coçícdv d^ 
iv Tç5 X€çl t%dv(úv ròv [XêTttLvòv] Ispíav ÒvOflá^GÍV 
^piffil Xéyevv tivàg ág 6 avtóg Í6rv rç5 âsíxavãy tóv ta 
ocoQaxtvov V7CÒ TtoXXãv Xéysô^ai OaicéQdriv xal slvai, 
xçcctKStov tòv êx T^s MaiáridoQ Xífivrig. d'av^a6tovg 5 
c âl slvac XéysL xal tovg nsqX ^ÃpdriQa aXtõxoiiévovg 
xstftQstg^ [isd** ovg trovg tcsqI Uívcí^rjv, xccl raQLxevo- 
(lévovg svdtoiíãxovg imaQXBiv. xovg dl nQO0ayoQsvo- 
ybévovg <pij0l ^ivXXovg vicò fihv rvvãv xaXel0%'aL ãyvo- 
tCdia^ VTCÒ Ôs tívàv nXatiótáxovg^ ovxag tovg avtovg^ lo 
xa^iitSQ xal tòv x^XXaçirjv ' xal yaQ xal tovtov êva 
ijvta Ix&vv scoXXãv òvoyLaOiãv tstvxiJxévaL' xaXst- 
a^av yaQ xal fiáxxov xal òvíúxov xal x^XXaQLi]v, oí 
(ihv ow fiêí^ovêg avtãv òvofiá^ovtat xXatíótaxoCy of 
Õ€ (isòrjv êxovtsg iiXvxíav ^vXXot , ol õh ^aiol totg ^e- is 
ydd'£0tv àyvcottdca. iivrifiovevei âs t£v iivXXcav xal 
à ^AçLôtoípávrig iv^OXxáúi 

6xó(iPçot xoXiai Xspíai (ivXXot úanéçõai %'vv- 

viâeg. 
88. 'Estl tovtoig úioinrfiavtog rov jáiovvúioxXiovg 20 
6 yçafiiiattxòg iffij ÒaQog , aXXà [ifiv xal ^Avtitpávrig 
6 novfitfjg iv jdsvxaXí&vi taQÍXfov tâvõê (léiivrjtaL 

tÁQLXog àvtaxatov ^ttig fiovXêt* íj 

yaÕBiçixóv^ Pv%ainlag 8\ %wv{Sog 

êvfpQaívst^ òúiiatg. 25 

xal iv IlaQaúítGí 

táçLXog àvtaxatov iv ^iúcj 

itlov oXóXbvxov d'SQ^Óv. 
e NLTcó^tQatóg tê fj 9iXétavQog iv *AvtvXXai 

pvlavtióv te tipLaxog ijtífiaxxeviSátG} , ao 

yaâeiçixóv d** vnoyãôtçiov naçeiolton. 
xal leçoeX^áv 214 V 

alX* èxQiÁfLíffy 3ta(f* àvõçág^ C9 y^ xuí &êo£j 
X()^Qi%oicmXpv %ávv xalov xb xàyud^ov 
tíkxov ^éyuíxov a^iop ÕQCcxfH^^g dvotv 
òpolotv, ov ovx ãv xaxafpúyoLiiBV fifisçãv 
5 xqlSv xaxs0d'íovxss ovveg õáâsxa' 

v7t6QiiéyBd'eg yãç iôxiv, 
ifcl xovxoLg ò OvlsCLCcvòg ÁTtofiléifag Big xòv nXovxaç- f 
Xov ê(pfi y^iqjcox* ovxig ivxovxoLg, o ovtrog, xovg %a^ 
vfitv xotg 'jéXBÍavÕQBvúí HaxélB^s ^Bvdifiíovg ,^ <ov 
10 ovâ* ãv ^aivófiBvog xv&v yBv0atxo av TtoxSy rj xAv 
xakãv õovTiiiLvijQmVy ij xãv xaçLxriQciv óclovQmv. xai 119 
6 IIXovxaç%og^ ò (ihv fijiívtiQog, I91}, xí âLccq>dçBL xov 
Tt^TcaxaXBkBy^évov fninaçixov , 01; 6 xalòg vfiàv *Aq- 
Xé^xçaxog iié^ivrixai; àXX^ S(i(og civ6(iaóBV fniívniçov ò 
15 náipu>g UcÍTtaxçog iv Mv0xáxov õ'ijxíp ovroç 
idé^ax^ àvxaxatov^ ov xçágjBi (léyag 
"lõxçog^ Èxvd'cci<ívv fi(iivriçov fjdoviiv. 
xal xòv iiBVÕTfíLOv ovxcjg o avxòg xaxaXéyst 
HLBvõrfiLog '9'' áçatog àxQoitaôxog bv 
20 Íavd'at0ív oTCxòg xd<paÁX)g àxxZôiv Ttvçóg. 

xaOxa d% xu fiQ(ú(iaxa oxl icokX^ ridíío èúxl x.óv tcuqu 
60I nBQiôTCovõáôxíúv Tcóxxcc Tcal lémõt ot aBiçad'ivxBg b 
túaõi. léyB ow '^(itv xal ró si xal àç^BVixãg o xáçi- 
Xog léy&taL TCaç *Axxvxotg' Tiaçà yàç^Emx^Qln^f^ ot- 
25 da^Bv. 

89. ÔV Íi]xovvxa 7tQoq>d'á0ag 6 MvçtCkog bp^j 
Kçaxlvog (ihv iv /íiowiSaXBl^ávèQ^ 

iv aaçyavíõiv ã^o xaQÍxovg novxixovg, 
niáxayv ^ã xaxov^év^ 
so ág axx^ Ix^ xaik' ig xa^íxovg âxokiôa. 

AçíúrotpávTig ^aixalBvútv 

ovx alúxv^ovfiat xòv xáçíx^^ xovxovl e r 215 

xlwmv SmaõLV otfa tfvvoíâ* tevtp xaxá. 

Tcal ráv ^í/wvfúv S^uv x(fij, 

l%^vg r* o%xãv xovg ta taif(%ovg , 

ilf^Sv â* cato x^^9^9 ê%ê0^ai. 5 

iõCms d* iõxfjiiátiêtm xaç^ ^EçiUxnp iv ^AiftiMmkiúv 

Xttl táçíxoç fííava. 
2!oq)(}7tX'^g t^ iv 0iv£t 

vsitfóç^ Taçi^xog slHofãv alyvxtiogé 
vseoxoçiatvxás ^' aliffixsv ^AQiatinpávqQ iv EtfTJvTj 10 
d ãyÓQMÓv ti xç^ri^xòv sig áyçòv taçíxiov. 

xal Kri(pi0Óâ(OQog iv^Tí 

xçB^õiév tt ipaCixyif rj xaçôxiov, 
OsQBxpátfig iv Avtofióloig 

fl yWfj d' fifiàv ê7uutr& kixt&ov hfHyuô^ fj q>axrj;v 11 

ávccnivêi xal úynxçòv OTCtws^ òçq>avòv taQÍxtov. 

xal ^Exixaçi/Log d' àçõavixág stQípcBv ò xÍQixog. ^Hçó" 

doxoç d^ iv iváxfj ovtmg *oí ri)í9^;i;o^ iícl rá nvçl xêí- 

e iiBVOL htáXkovxo xal rfíieaiifov! xal aí ytaQOífiíat âi 

xaxà rò açQSv Xiyov^i so 

xáçvxog òietòg Bv^g av Cõrj rò xvq, 

õaieçòg xáç^x^g xifVOQÍyavov q>ilBt. 

wx av stãd^oc xáç^x^ túvnBQ^ a%iog, 
^AxxMol õ\ ovÕBxiçmg kéyúvõi^ xal yívBxav fi yBVixri 
tov xaQÍxovg. Xtciívíâfig Iltcoxotg 95 

aç* av ípiyovx^ av xal xaçíxovg^ a> %'boL 

71 ôi âoXCX'^ XaQÍXBl Ág ^ÍÇBl 

ixl Tç5 xaçíxBi x^âs xoívw xónxstov 
Mivavdçog ^Enixçinovôvv^ xal inl alxvatíxijg 

inixaõa so 

f ixl xò xá^^xog ãXag , iàv ovxm xvxn. 

Sts õh àfâBVixóv Í6XIV j tj yevixij ovxéxi Ubi tò 6. 216 r 

90. To0€(vtiiiv â* jiõ^atot enovàifif htoiovvvo 
XEçl tò táçi%oç mg xal %okíxag ãvayQÓ^cu tovg Xaí^ 
QB(píkov xov tctQtxoTtmXov vtovg^ mg qiffiiv ^AÁs^ig iv 
^BjTCiõavQÍfp ovtmg 

b tovg Xai(f£q)ílov â' vUtg ^jid'tiwití(yog oti 

sitívffay^v ti(fi%og^ ovg xcâ TifioxÀ^^g 120 

lõàv ijcl tmv LTCTCmv Õvo 0x6^fiQovg ii/yq 
iv xolg óatvçotg eivai. 
^vfi(iov6V€L d' ccvtmv xccVVjeêQÍâijg 6 fijtmfn Evd^- 
10 vov õi xov xaçi%(MCmlov (léfiviixccv 'Avx^pávng ivKov- 
QÍâí ovxci}g 

iXõcív xs nçòg xòv xsimxo^mXtiv ítêQÍiisvs^ 
* xaQ^ ov ipéçsiv símd'a' xav ovxm xvxy y 
Ev%DVog . . . aTtoloici%mv avxod'9 
15 xçrjóxáv XV neçiiiévmv xékevúóv (Wl xsiistv. 

Oaiàínnov õéy xal yàç ovxog xaçtxostcílfig /jils^tg iv b 
'IxítíOK^ xàv Zmçáxoig 

Q^aíSiTcnog ax€(fóg xig xaçíX''!?^^ iévog, 

91. ^Eki^tóvxmv d' ii^mvxò xiçixog xal nokkmv 
20 oQiiriv ixóvxmv è%l xò xialv 6 ^áçvog iq>rj àvaxsívag 

xà x^^9^9 ^HQaxlsídfig 6 Taçavxtvog^ avÕçsg q>íXoi, 
iv Xíp ixiyQatpoyLévip UvfiTtoeím q>rfií ^hr^xéov õvii- 
(isxifov XQogy^ nçò xov icívsiv^ xal puíkí&ea xàg êl^i- 
úfíévag X(foxaçaxí^&íd'ai nsçitpoçág. ix àvafSxtifuxxoç c 

35 ytiQ eiõipeçofiévag ivaXkãxxêiâ/ xàoacò xov oívovn(fO0^ 
xa^iiovta rf5 iSxofiáxp koI dtjyfimv atxva xad^Lôxa-- 
^lêva. otovxav Òé xvvsg xaik' êlvai xal xaxoóxófutxa^ 
Xiym dii kaxúvmv xal xaçíx^mv yévtj dipíxiniov xi 
xexxfifiéva^ evd'sxêtv âh xà xollmdti xal ifciúxvqtovta 

90 PQm(iaxa, àyvo&vvxeg oxc scokXá xmv xàg ixxQÍifeig 
xouyóvxiov avXvxovg ix xmv ivavxCmv svõxófiaxa xa^- 
i^xíixêVy iv olg i0xi xal xò ôí0a(fov xtíXovfksvov, ov r 217 

ftpriftovsveí^Ejtíxaçiioç iv *Ayç(oútív^ iv Fã xoíí Scc- 

TêikXov rò XsvTcóv^ tò yàç iiéXccv xcc&^sxtixóv èútiv 
èTíKQÍtíB&v^ 7íóy%ai^ ôíúkippsg^ (ivsg Q^akámoi^ XVl^h 
xtévsQy ráQvxog téXstog xal jx^ fiçafjL&dfig xccl lidvmv 
£vxvk(úv yivi^, xçoxaQttTÍÕ'S0d'aí d' iiStlv àq)ékíiwv 
rriv ksyoiíévijv (pvXXiõa xal têvtkíov^ êti Sh xiçi,%og^ 
slg tàg òç^g elg tavta . . . ft^ òiMÍc^g xãv noXv- 
TQÓfpiúv ájtoXavsiv. tàg êh á^çóovg iv à^xij aóõêtg 
ixxkiréov* dv6xk7jftov yàç eig trjfv nkaíova táv vyçôv 10 
nçoôfpoQáv. MaxsSovBg d\ ãg <p7fíiv ''E^vnTCog o 

e ^OXvvQ'Log iv rã ^sqI tijg ^jíXê^ávÔQOV xal ^Hq>at0t£0- 
vog raíp^^gy ovx ipclútavto nlvsiv sytáxtíúg, ákX' sv- 
S'éwg ixçávto {LsyÁXaig scçojtóõsõvv ^ m0ts fiad^Bív 
iti scaçixxBiiiivcov táv sCQwtcav tQa%B^áv xal (lij dv- 15 
vaóõ'at táv óitimv ànoXavBiv! 

. 92. ^tfptkog á' 6 JSíçvióg (pfiõv^tà taçíxv '^à. ix 
tmv è^akaôúímv xal Xv(iva£<ov xal xotafUayv yivófiBva 
iútlv òltyótçoq>a òkiyóxjvXa Xavódâti bvxoíXim içB^t- 
6tixà ÒQÍ^B(úg. X(fátt0ta ò\ táv (úv catLOVCOv xv/Seo; 20 
xal (úQata xal tà tovtoig o^ia yiwj , táv õh niov&v 
tà dvwBta xal xoQâvXrj. tà di itaXaià xçB£0iU)va xal 
âçv^vtBça , xal iiaXiúta tà fivlávttcc. tò Õh dvvvBWVj 
qyrfii^ yívBtav ix ti^g (iBÍ^ovog TCi^Xafivõog , av tò (ii- 
xçòv àvaXoyst tá xvfi£&, i| ov yévovg Í6tl xal tò a& 
áçatov. ii Sk õáçâa TCçoóhiXB t^ xoXía (iByéd^si. 6 âh 

121 fgxófifiçog xo§(pog xal taxécog áytox(OQáv tov 6toiiÀxov. 
ò xúXCag õl õXLXXmõéõtBQog , ÕrixtiTecítBçog xal xaxo- 
XvX6t£Qogj tçóipiiipg, xçbí00íqv S% 6 à^nvxXavòg ocal 
lúnavog^ ò õa^ttavòg Xsyó[jLBvog* XsietófBçog yàç xal so 
yXvxvtBQog* I^tçáfioiv d' iv tQÍtGi rEmyçatpixáv 
xçòg tatg ^HçaxXáovg ipri<jl vrfíoig xarò: Kccçxv^^^ 218 r 

tifir Katvfjv Ttóhv $lvm Sal^tavUxVy i| r^g vtal %à ta- 
QÍXm éxwvvfttog Xéyt6%'aij xal aklip/ I!xo(ififoa(fíaPy 
áxò tòv ahfSxjoyiév&v úxóp^çfúVy è^ mv tò açuítov 
6xsváls6d'tti yÓQOv. oC âh Xsyóiêsvot iisÁMvâifvaiy avh 

5 xal *Ení%açiíOç iivtjiãúvsvBi èv jívtafíóXaí'Oâv06êt ov- 
rmg * noti<p6çc^u>v tò té(iaxog ^g imoftslaviifWúâsg! 
liiíavâçvg õi táv iifyíôrGív Õvvvc9v elõóg Í0tiv j mg 
nú^vlog èv totg %bçI ovo^twv TtaQÍ^triOij xal ãôti 
tà tsiiáxfi avtov XixaQdtêça. 

10 93. ' Tò õh dpLOtáçix^v (tpuiõlv o ^i^ikog) xfpefjfia 
xívhg kéyov6ij xal êúxv fiaçv xal yXoiãõsg, 3tQO0éTí êh 
xal õvônBytxov. 6 âi stotáiiiog Tcoçaxtvogj 8v xéltip/ 
tvvig xakoihiVf o aaò xov NbíXov^ ov oí xaxà xijfv 
^AXB^ávÕQBiav lõimg ruiCvfiçov ovo^(,ov6iv, tmojtífLS" c 

15 Xog ^év Í0xi xal rpcitíta xoaitQ%vlog^ óaçxmdfjg XQÓ^i- 
liog BV7CB%xog Bvaváâoxog^ xaxà %ivxa xov iivXlov 
XQBÍfS6&v, xà (lévxoí XfSv l%^(ov xal xáv xaQÍXfQv Áà 
návxa 8v67CB%^a âv0<pd'a^a, iiãXXov õh xà xávXína- 
çanéçíúv xal fisilóvanf* ôxli^QÓxBça yàç fkévBi xal 

20 áâmíçBxa. yCvBxai, õi Bv^xo(ia fuê'' àkãv iSfiBúê^dvxa 
xal ixojtxri^évxa. Tcávtag Sh %çi^ rovç xaçlxovg alv- 
vsiv , axQi' av xò vâm^f avoô^iov xal yXvxv yévqxai. 
ò Õ* èx d-aXátxi^g i^iisvog xá^x^ ylvxvxBÇog yivê- d 
xat^ 9'6Qiio£ xê oCxÓQix^i iiâíovBg bíõív' Mvfi0{9'Bag ê* 

25 6 'AdTfvatog èv tfç5 tcbçX èõsiíxáv *oí aXt^xol (tprfil) xal 
ykvxBtg ;|fi;fU)l TtávxBg imáyovci xàg xoiklag* oí d* 
ò^etg xal âçifiBtg^Xvovõi xi(v ovifffiii^ oí ãh xítíçoI 
(lãkkov iiév bIõiv ovfyr^ixoí^ kvovôi S^ avxmv hwK 
xal xàg xoiUag' ot Sh úxqvfpvol xàg ixxQíõBig . . .' 

80 SBvotpãv â^ò ^vúixmxaxog èv xá èxi/yçaípoiUvqi ^lé- 
çoívi ij xvçawtxíp ôiafiálXav xà xoiaUxa fiQmfueté 
qyffli *xíyáçy Stpri b^Ié^fmv^ xà noXXk xaOxa f^qx^n^ r 219 

e fucta KUtavêvoípcats , â noQattítttm xoIq tvf^iwoiqj 
è^éa xal õçtyJa uai útfvtpvà xal tà tovtfiav aâelipá; 
nésw (ihf ovv , Sqyq o JSifitfúvidijs , aeoí jcáw yi fio* ih- 
xovvta TUcçà qyúâíiv èlvai taika àv9'Ç€Í3ep. ãUio ti 
oíeí, É^TI b^Iéçfúv ^ tavta tà èdéúfiata eivai ij iiii âià 5 
xaK'^grxal à0d'Bvovtírig ifvx^g ixidvin^fêficta; ijeal oi ys 
ridémg iú^ovtsg xal 0v tcov oUs^a oti ovâhv açofsêi- 
ovtai tovtmv tàv tíoipiôiiuítcnv/ 

94. ^Exl tavtoig kB%%'Bt6iv o KvwwXxog tcibIv 
^tffis âfixóxtav^ õêtv Xéymv alfiLVifOvg lóyovg yXvxé- lo 

f 0iv ÁxoxXv^€0ê'ai váfucõi. xçòg Sv 6 OvXxiccvòg 6xs- 
tXiáõag xal tv^ag ty xbiqI tò TCQOôxsípilaiov Sqni^ 
liéXQi xóts fiaQPaçí^ovtsg ov 7tavsad'£; ij Síog av 
xataXiHÒv tò ôviinóúiov of^ofUKt, Ttéttaiv vfLÓv tovg 
Xóyovg ov âwiiisvog ; xal og^ èv 'PbÍ(ijj vg fia€iXsvov- is 
01J ductQÍfian/ tàvvv d l^t im%e»çí^ xé%^fUíi Ttatà 
tij^ 6wrfitBiav gxúvy. xal yàç naçã totg oQxaíoig 
Tcoifitatg xal civyy(fag)BÍkSi totg ú(p6âça êkkr^víípvúiv 
i6tiv BvçBtv xal XBQóixà òvófiata XBÍfiBva j dià tiiv 

122tijg ;|^(^€c9?(Tin^i}^£Mít',<áç toifg naçaúáyyag xal tovg 20 
ayyÓQovg ^al tifif 0;i^ort'oi/ ^ thv 0%^^^^^' (idtçov d* 
Í6tl toOto òdov (léxQt' vvv ovtm Kaçà nokkolg xalov- 
liBvov, ^axBiovi^ovtág t* olâa jtoXiovg táv ^Attixàv 
Sià tipf iniiíi^íav. fidXtiov õ^ i^v fu>t 

alfiM tavçBiov mbIv' 26 

ó 0B(uútoxléot}g yuç &ávatog atQBtmtBffog' 
fj Blg rà éfi^BOstv. ov yàç av, stieoiiii tccvçBiov vÕoííq 
xiBtVy onBQ 0v ovx ohs^a ti èôtiv. ovdh yàç hUôta- 
<tai Zti xal xaçà totg éçíõtoig tàv jcoiijtav xal f/vy- 

b yçaípiav stiyiftaí tiva xal fpavXa* Kfjiptôóômfog yovv do 
o *l0€ní^tovg tov (^oçog fiaêTit^g év rc5 tQÍto} tâv 
XQog 'jiçiõtotélifv kéysi oti avçoi tig av vnh táv ai- 220 r 

Í0V xoiijtfSv q xal õofpiõtáv h/ ij âvo ywv 9roi/i}çdíç 
êíffiiiévtí, ola TCaQtt iikv ^AqxtXóx^ai rò tí&v%* avdç* 
àxoõxoXvíCtêiv y Gêoâdçp õh rò xbXsvsiv [úv stXéov 
iXBtVy èicaivBtv Sh rò Atov, Evqtníôri ta rò triv ykãt' 
6 xav òtiiOfMxévaí ipávai^ xal Zb^oxAcr rò iv At^Co^iv 

toíuvtá toí iSoi JtQog %Á^iv rs xov fiícc c 

XéytOy 6v â* avtòç õõxsQ oíifoq>ol tà filv 
dlxav ijcaívn, tov âl xeçõaivêiv è%ov. 
10 xal àXXa%ov d' o avtòg êq>ri firiâhv sívai §'^(ia 0vv xéç- 
âêi Tcaxáv' 'Oftijpç) dh rò t^"Hçav èmfiovX^ai rç5 
^à xal tòv "Aqti (loix^vstv. ig)^ ols itávxsg xatrjyo • 
^W0iv avtãv. 

95. èt ovv xàyé xv íj^açxov , w xaXXíúXíúv ovo- 
5 yLaxmv xal ^rjiiáxiov ^çêvxú^ iirj %aXinaíve, xaxà yàç 
xòv MvXrfíiov Tt(ió9'êov xòv noifftip/ 

ovx áeíâiú xà aaXaiá* à 

xaivà yàç ^áfta xçsíôõo}, 
véog o Zcvg paõtXsvsv^ 
20 rò náXair í' ^v Kçóvog a^x&v. 

ãicíxfo nov6a ^aXatá. 
^AvxiApÁvrig í ' iv ^AXxrífixidi Sq>ri 

Í7tl rò xaivovçyBtv q>éQOVy 
ovxc3g ixêivmg^ xovxo ytyvciiSxGiv Sxi 
26 h/ xatvov iyXBÍQT/ifia^ xav xoX^riQOV 17, 

itoXXmv TCaXaiãv iôxl XQ^fJ^f^ítcírsçov. 
õxí dh xal of ãçxf^^oi otdaúi rò omfo Xsyófievov võ&ç, © 
tva ft^ icáXtv àyavaxxrfirig âípcóxxav ftov Xéyovxog, 
âêí^. xaxà yaQ xòv OBÇBxçáxovg WBvdtjçaxXda 
30 êÍTtoi xig av xãv náw doxi^õiÕB^Íov, 

èyà â* av àvtBÍTCOt^v^ (i^ xoXwtQay^tÁvBi* 
àXX' bI õoxBt 6oiy TtçóúBXB xòv vwv xcíxçoá. r 221 

àXkà ^y ípdvvi^yg, êq>í] o OvXjtmvóg, Séoi^av^ (ii]dh 
tov tavQBÍov vâatog OTCotóv itftí õtikàúai. xàv yàç 
tOLOVTGW ip&vfSv êyò dvtlfã. xài ò KvvovXkoq, állà 
f 7CQ07tLV& 601, j êtpijy ípihitTfiíav^ õvi^g yàç kóy&v, xaç* 
^Alé^tâog lafiàv éx nvd^ayoQi^ovõi^ 5 

vâarog âjtég)ê'ov xvad'Ov ' ãv d* cáfiòi/ níjjy 

fiaifv Tcal xo7eàõ,sg, 
tò dl tuvQBiQv vâ(OQ òváfiaOBVy (ú ffíkêy HoipoxX^^g iv 
Alyely UTCÒ tov xsçl Tçoiíijva jroraftov Tccvçov^ aaç* 
p xaí XQip^ri xig ^Tóêúúa xalstrat, 10 

123 96. ^Eníôxavtai d' ot jíoíkaiol xal tò návu tlwxçov 
vâmç èv tatg JtQon6úB0iv. àkX^ ovx íqó^ èàv ft^ xal 
0v (i€ ÕLÔá^yg el Ítclvov d'SQiwv võcdç iv zutg avcaxCaíg 
qt àçxatOL, si yàç ol XQaf^çeg áaò tov Cv^i^B^rpcótog 
%iig òvoyMúlag êtv%oVj ovtoí tB xsçatS&svtBg aaçé^ 16 
xBivto nXriQBig^ ov íéov tò ítotòv aaçBtxQv XBfirjtan^ 
tQonov vTCoxavóiiBvo^. otv yàç oíâaôL d'Bçiiòv vdtúQ 
EvnolLg iihv iv ^ijiiOLg Jtaçí0tijiSi 

tò xf^^^^ 

d'BQlUCÍVBd'^ fJ^ltV xal d"Vfl TtBttBíV tivic 20 

xbIbv\ Tva 0^Xáyxvoi6L 0vyyBvcínB&a. 
b ^Avtupávi^g d' èv 'Oiitpáky 

èv x^9^ àé iíov 

on(og vàcDQ s^ovta ^Tiõév' oilfOfiai. 

ov yàç xaTcòv ix^ f^?7^' Hoí[l\ èàv d' aça 25 

útçèipy [iB xbqI ti^v yaCtiç ^ tov ò(iq>atívf 

naçà 0B(ftátov õaxtvXióg èútl (loi, àçaxiiiig* 
èv d' ^AXBi,ntçC(f^ q)éQBtaL tò õçãiia xal ág ^AXè^iâog, 

èàv õh tovçya0tT^çLOv noii^B xsçvpóritov., - 
c TcataõxBÕã, vr^ ti^v çCXíiv A'^iL7[CQa^ tijv ^sy£0triv 30 

àçvtatvav viiãv èx [léúov fiàifaúa tov Xèfiijtog 222 r 

iiavrogvâatog' si âh (iijj fii^ixo^* vÕíúç xíoifit 
iXêvê^éfiov. 
nXix&v d* iv tetciçtá Uokixêíaç ' — int9viUa êv xij 
^XV ^H' ^^^^ õíiinz Í6xl òí^Ht aça ys d^eçiiov noxov 
6 7J irvxçovy í] xoXXw íj òlíyoVy ij Tial évl hòy^ noiov 
xivoç sceí^xog; rj èàv fiév xlç ^eçiióxijç xá âíiffsc 
Jtçoúy^ xrivxoviruxçov êxid^itíav nQoôjeaQéjpt &Vy èàv 
dh irvxQOXfjg, X7ivvov9'€Ç(ioVj èàv Sh õtà itkijd^ovg leaç- d 
owsíav icoXXij ri õífa^g, xifv xov xoXXov itaçè^sxat, 
10 èàv âh òXíyri, xip; xov òXíyov; avxò ôe xò âctinjv ov (ii] 
noxB aXXov yévfjxav èni^fiía rj gvtcsq nétpvxsv, avxov 
xtÁfLoxog^ xal av xò jtêiv^, Pçcí[iaxog;^ 27^fM>^ d* 6 
jJfjXiog èv âêvxBQG) Ntiõiáâog èv KtficíXm xy vqpGi 
^rfíX ilruxsta xaxsiíxsváiS9'ai Õ'éçovg òfvxxá^ iv^a xXte- 
15 çovvâaxog TtXi^çrj xsçáfiia xaxa^évxsg xofLÍÇiovxai x^^' 
vog ovdhv diátpoça. xò âh x^'^9^''^ vÔíoq *Ad'fivatoi 
(iBxáxêçag xaXoviStv^ (úg JSáçiXog èv^AvÕQOxXet. "AXb- e 
%ig d' èv AoxQOtg 

at õh Jtatâsg Ttaçèx^ov 
20 f] iilv xò d'€Q(iòv ff d* ixsQa xò ^sxáxsQag. 

xaí OlXt^ikov èv Koçivd'ía. "Afiçig õ* èv BaXavaím 
ávefiórfi' vâcaç èvsyxstv %'Bq^mv^ aXXog físxáxsçag. 
97. MèXXovxog õh xov xvvtxov xovxoig èaufaçev- 
eiv xívà 6 Ilovxiavòg êipi]^ otõaúiv^ ã ipíXxaxoi av- 
25 âçáv, ot ãçx^^oí xal xriv xov náw ifyvxQov jcó^ív. 
^AXel^ig yovv èv Uaçaôíxp ^rfíi 

xal yàç fiovXoiiat 
võaxóg C€ ysvõat' nçãyiiM õ^ ètíxi (loi ^èya 
ipçèaxog IvSov ilyvxçóxsçov jíçaçóxog. f 

80 òvoíiá^êv õh xal "Eç(iimcog èv Kèçxaifí tpçBatutXov 
vâcDQ oikmg. oxi õ\ xal ;|rtóvaç imvov èv Mtcvàçayo- 
pilofièvg êipri^AXB^ig r 223 

êh^ ov nê(fÍ€çyóv iútvv av^çmxog ^vtòv 
wtavavtííxnttro^g te icXeíazoig xÇ^C^^^^i 
éfiD(i€v àkXoxQÍfoVj xccQoçáfisv õvyyevetg, 
124 ixovreg ovêlv avxoffoviisv totg sieiXccg, 

içãvavg (péçovteg ov ipéçon^i/ ãXX' ^ xaxág. 5 

xaxciig tçoip^g ãh t^g xad'* '^^léçav TtáXiv 

yXiXÓiisd^a trpf fikv ^^av Zva Xbvhti sra^, 

^íúiMV dl tavtji ikékccva ^fi%aviúiís^a^ 

rò xaXòv âi xçópM âevõonoip X99^^Í^^V' 

xal x^^ (^^ nívatv 7caçaiíx€vé^o(i€Vy 10 

xal ròv fikv ò|w olvov èxiívrC^pi^BV^ 
ènl xatg afivçtáxauít õ* ixpaxxsvo^sv, 
b ovxwv tò aolXotg xòv õo^páv slQtniévoVj 

rò iirj YBvéú%'ai ^uv xçãti4Sx6v Í6x^ ásí^ 15 

ijtàv yhnfvat d% mg Tccjrttfir' íx^lv xéXog. 
jJs^xfáxfig â* iv xá ixiyQag)Oiiévaí ^Pip' êavxàvnXa" 
v§íft£VOi qygfiiv 

ai Sh fiadvoí xal xf^óva nívm xal [ivçov 
i%íaxafL ort x(fáxi,6xov AtyvTCxog naist. . 20 

Evõ'vxX'^ d' iv ^A0íÁxovg ri 'Esuúxoly 

TíQáxog (ihv olõsv ai xtcív iúx^ ávía * 
nçàxov d* ixatvov axàâóva iat Ttávxmg tpayatv, 
c ol6a d\ xal 6 xa^g SBvoq>ãv iv ^AnoiLvrmovavfucôh X7(v 
âià x^ói/òff TCÓõtv. XáQTig d' 6 MvxiXijvatog iv xatg 2& 
naçl 'AXH^avÔQOv [õxoçíaig 9tal oicog âat x''óva àvaq>V' 
Xáxxaó^ai, atfyrixa^ âtrjyoviisvog ícaçl x'^g noXtoçxCag 
x^g iv *Iv6otg nóXacng IlixQa^ òçv^at (páóxaiv xòv 
^AXé^avõçov òçvyiíaxa xçiáxovxa õvxvá^ a nXíjçcí' 
0avxa x^^f^S aaçafifiaXatv âçvòg xXáâovg. ovrci yàç so 
JtaQanavatv jtXaím xçóvov xifv xt^ce. 224 r 

98. '^Otí âh xal tÒv olvov Sífwxov vxiç rov^v^ço- 
tSQOv avtòv TelvBíV Urçátti^ g>i]0lv iv Wvxaotatg 

olvov yàç nutv ^ 
ovd^ ãvslgdé^airod^BÇfióvj àXkànãv rovvatreíov 
5 irvxó^svov èv %ip ípçiuti otal xióvt nsiuy^íévov. 

Tcál o Avdmicoç èv Báxxcctg 

^E^liíQVy ti ã0ti; Ttáç l%Ofi£i/;. B. ri â* alio y r} 
o xatiff ãv(od'sv ig tò fpçéccç, ifíol âoxBtv, 
ãôyteç tòv olvov xov ^éçovg xad'eixivai. 
10 jdiq)Llóg d' èv Mvfi(iar£p (prfiv* ini^Qv tòv olvov^ ^o- 
çL' nQ0tayoQÍârig d' èv ôsvtéQp tàv xofiíXiSv Coto- 
Qiãv tòv ^Avtvoxov roí; fiaõilécog xatà tòv Tcotafiòv e 
õtT^yovfisvog itlovv léysc ti xcA neçl è%itsxvrfísmg 
irvxçàv vdátfúv èv tovtoig ^ ti(v yàç íjiièQav àwiliã- 
15 tfyinag avtò tijg vvxtòg áxrjdvvvtsg tò itaxvtaxov tò 
loiíeòv è^ai^QvcíioiHíLv èv võçíaig xsçfaiiéaig èsel tãv 
listscoçotíítfúv físçáv f^g olxi^atúg^ õt* olrjg tê tijç 
wxtòg õvo natdeg võati tà tevxv ^^ctaççaívovóiv, 
oçd'Qov dh xad^atQOvvtsg xal tr^v vxo6táê'ii7iv náliv 
20 VTCoàjtávtBg iBXtóv tB Ttouyvvtsg avtò xal xçòg vyí- 
Biav olov ãçuítov, èv àxvçotg ti^éa&i tàg võçlag^ bW f 
ovtfúg xçàvtatj ;utói/oç ovâ* rjvnvovv XQ^^^^ ^ovtBg.* 
laxxaíov âh vâatog (ivti^tovBVBv ^Ava^ílag èv Avlri^g 
ovt&g 
25 vâatóg tB laxxaíov B. ycaQ^ èfiov tovtí yé 6oi 

v6(ui^ imáçx^'''^- 
xal xáltv 125 

t00g tò laxxatovíf^ vâioç áxólmlé 0oí 
^AnollodíúQog S^ o Fslpog xal tov láxxov avtovy 
80 ôú%BQ riiLBtg léyo^Bv^ ftvf^^íovBVBi èv ^Axolifcovóy ov* 
tmg 

ayfúvvâôa tóv tB tov láxxov xáÕov r 225 

Xvúaúa xal tàv tov íp^Axto^ ávtffêstêtg 
xàg ífÂOVíàç nsitoh/^iía^ 
99. Tovtfov 6 Mvçtíkog áxovõag êqyjj, iyò d' mv 
^iXoxiifL%og , (ú itatçoi , x^ói/oç Tcutv fiavXofMi , xatà 
SiiiGwídfiv, xal o Ovkxiavóçj nêttm fihv 6 (piXorjãçi- 5 
Xog, Sq>i/i, Tcaç* ^AvtitpávBi iv 'Ofiçálji ovtag 
b ov ifílíyuíçíxog ovâafimg êlfi o mqní^, 

''AXeliig â^ èv Twannonçatia *cà i&iioráfix^ ^^^^ ^^~ 
xkriKBV iv r&vtoig 

6 õi KíÀiJí oâ' ^I%xoxl'^gy 10 

6 ^(DllOtáçtrXOg VTCOKÇltTj^, 

TO õ% xatà Uíii&vidíp/ t£ Í0xw ovx olia. ev yàç fíé- 
Xsí 601^ iqyri 6 MvQtíkog^ tútoçíugj a yiox^ffafy. xvnso- 
loixòg yáç tig si xccl xectà tov Safkiov noinfitrpf^Aúiov 
c xòv naXawy ixêtvov xul xvLõoxóka^. KalXífSrçatog iv is 
ifiâóiip Sv^iilxteiív ^njõlv mg Í6ticífiêíK>g naçi tlôí 
JSifLmvídrig o scoifjvrig xçutícíov xavfuctog &ç(f xal rãv 
olvíkxóiSÈV roig aXXoíg fu&yávt(úv alg xò itotòv %ióvoff, 
ainrcS 6\ ov, iaCB0x^àÍMB xóõê xò ijtiyça^ifia 

xy fá xox^ OvXv^aoio scêçl xksvpàg ixãXviffsv 20 

ol^vg ãxò O^xfjg 6çvv(juvog fiofiíjgj 
avâçãv d' ÁxlaívíM iduxê ip(fdvag, avxà^ id'cupd7i 
à Í(ú^ IIuifÍTjv y^v Í7CíB64Saykévvij 

iv xvg ipbol xal xiig x^itCD [léçog. ov yàç êoixBV 
õ'SQ(iilv fiaexá^Biv âvdfl ípíl^ xçóxoótv. 35 

xióvxog ow avxov naktv i^^qxat o Ovkstiavòg xovTCBt- 
xav o xvi^koixòg xal xíva iaxl xà xov ^Aúiov èxti xa 
xsçl xov xvi4Sox6kaxog. xà (úv owxov^AõCovj Stpui 
o Mvçxíkog, iTtfj xavx* êúxv 

Xix>Àòg Oxiy]ji,axírig xokvyi^ccog ítfog âAi}tg 30 

TiÀ^evò HV^óomkal;, evxe Mékrig iyáfkBv, 
axkrixog ^túfiov xBXfffUl^ivog" iv d% yLÍ4oi6iv 

ATHENAEUS. I. 15 226 r 

íjçiog ehtípcet fioçfioffov éJèccvadvg. e 

6 âh xviúoXoLxòg êúXL TCaçà (ikv £&q)íi,p èv Oilã^%ip 

OVX(ÚQ 

QifOtpáyog bI ftal xviúoXoi,%6çj 
5 iv í!h xotg èmyçíMpoyÂvoig I}vvxçé%ov6L xviaoim%íav 

SÍÇTjKBV iv tWtOiÇ 

6 íto(fvofio6xòg yáç f(' vxò ítvi6ohoi%íag 

Xoçâijv tiv^ atfUictttLV avtà õxavá^at 

ixélevôê tavtrpfl fie. 
10 tov xvi6okoL%ov õí xal ^Avxitpávrig fivijfiovavsc èv f 
Boiífivkíp. OTL d' ê%ivov xal yXvxvv olvov (leta^v 
iiíO^íovtsg^^AXêiíg qnfiiv èv ^Qfoníây 

bííí^Msv fi ^rccÍQa q>éçov6a ròv ykvxvv 

èv àoyvçã xovi^QÍaí %BxÁ%vci xivl 

15 àiíXBlOxáxG) Xf/V OljJlVy ovxs X^fiXícõ 

ovxs g)íáXti ' (isxBtxs â^ àfiípotv xotv ^vd'(iotv. 
100. '£|^g èitsiarjvixdi] nXaxovg èx yákaxxog 
IxfÍGn/ X6 Tcal [léXixog^ ov^Pmiiatoi ktfhv xakovfSi. ««1126 

ó Kvvovkxog êq)fij èfinlxkaoo OvX^ciavh x^^Q^^^^I^^^ 

20 TtaxQÍoVj og naQ* ovÕbvI xmv naXaiáv [là xipf dri^ti- 

xça yèyçaxxaL^ sel^v bI fkii aça leaçà xotg xà fpoivíxí- 

xà 6vyyByifaq)66íj UavxfoviaídiovL xalMoxã xotg ootg 

TCoXíxaig. xal 6 Ovlmavóg^ ãlX^ iftoí fiév, Sfpti^ ã xv- 

váyLVUt^ ^BXiicrpixmv ãXig^ Tidèmg d' av xóvâçov ipá- 

26 yoviii xãv òõXQaTcíâcDv ^ xãv xoxxáXixw ág)^6vmg i^íyv- 

xog. xalxo(ii(íd'èvxog^ ÕÓxBj ê(pij, fLVôxíXriv' ov yàç ãv 

BÍxoífií (ivôXQOv^ naç^ ovõbvI xáv xçò fifiéiv Bt^fid- 

vov. èxvXrfifjifov bI^ Igpi;, o d'av(uíiíve, ò AtfuXiavóg. b 

ov úv (lévxoi xòv KoXoq>cívu)v NÍTcavâçov ÁbI xb%w&- 

30 fiaxag xòv ènonovòv mg 9)tAcíp;|ra^ov xal aoXvfia^; 

xal tog xò nénBQi òvofiáaavxa 7CaQÍd'0v\ ovxogxotvw 

avxòg èv rç9 jtçoxdQp xãv FBOiçyixàv èftípavíiakv xrp^ r 227 

tov xóvâçov xç'^^i'V xal [ívútqov cipófiaõe õtà rovtcav 
áXk' OTtór^ 7] iç£<poio vsoúfpáyog rji xal áçvòg 
rj avtov OQVi^og è(po7cXí^riai èâcaâip/, 
XlSça fi6v èxTQLipeiag^ vitodxQtúOag d' èvl xoíXoLg 
c ayysGiVy evcíâsi õl (líyrj afia q)VQúov èXalco. 5 

Çofiòi/ d% PQOfiéovta xaravtXàg . . 

jtvtys âl 3cã[ia 
ãfiçiPaXcív' g)(úxtòv yàç àvoídaívsL fiaçi) xçt^ 

flVOV, 

riQéiia 8\ xliáov xoCkoig ê^aivvao, [ivótQOtg. 10. 

âtà tovtovj (ú %'av^aúi(útaxBj vTtoyçcctpeL 6 Nixavdçog 
rriv XQBÍav tov ts xóvÕQOv xal r^ç Í7tu0iiévi]g xçid^^g, 

d iíctxstv xeXsvfúv àçvòg rj èçíq)ov ^(ú(ioy rj oQvid'og, tà 
^£V otn/ X^^9^9 q>i]0LVj ixtQLrj^ov (ilv èv %'vta^ (i^ag â* 
êXatov avrotg avaq)vçaúov rjvíx^ ãv eiprjtat. ròv èxrrig 15 
tocãúâs 0xev'^g ãvaPQOgjLOVvta Çoftòi/ Ttvxvórsçov r^ 
^(úfiriçv6£L xaraiiíyvve^ [ir^õ* etsçov èiCByx^^v aAA' 
avxhv Í7t* avtov àçvófiavogy stQÒg to firjõlv VTtêQ^éõat 
tov MiLsXeotéQov, õlo xaC (priúi^ xatánviya to vtcsq- 
tfiov èni^elg stãfia ' tò yàç xçt^vov ovto q)(úxtòv yi- 20 
vó(isvov âtoiâet. tsXêvtatov õs TCçáfog x^Laçòv ysvó- 
fisvov xoíXocg 7tçoa<péQOv tolg fivútçoLg. àXlà ^r^v xal 
IjtTcóXoxog o Maxeõòv èv ty TCQog Avyxéa iTttõtoX^^j 

% di^ r^g i^q}aví^sv (laxsõovLxov ti õetTCvov stoXvteXsía 
tà Tcávta itavtaxov yBvóiísva vTCsçpáXXoVy [ivri^ovevei 26 
ág êxáatfp tãv õeiTCvovvtcov do^évtíúv fivótQCov Xif^" 
úáv. èitel 6% çcXaQx^^og slvat, %'éXsig xal ovdsv <piig 
g)d'éy^a0d'av o [if^ trjg áttvxiig èútl q)a)vfíg, o çíXtatSj 
ti èõtLV o Xéysv Nixoçãv 6 trjg aQx^^^S x(X)(ia)âíag 
nocTjtrig èv totg XsLçoyáútOQõLV ; iyo yàç xaltovtov 30 
BvçfíúxGH fivrj^ovBvovta tãv (ivútQcov otav Xéyy 
(iBiiPçadojcdXaLg, àxçccâoTtcíXaig^ 

15* 228 r 

ÁX(pit07tcíXccLgy HVótQLOTCcíXcctgy 
PifiXioxcíXa^gy xoãxivoTedkccLg^ í 

ÍY^íSo7t(úXaigj úTtsQiiaroxciXaig. 
6 tíveg yàç av sUv ot (ivútçíOíeãXccí íj ot tà fivútça sra»- 
Xovvtsg ; (iad'òv ow ix tovtmVj co xaXé (tov ZvQarti' 
xé, tifv tov nviít(fov xQ'^6iv i(upo^v rov %ivSçoVy %va 
(iri kéyyg ^ axixvg sliil xal òXi'yoõ(favé&! 

101. red'aviiaxa âh xal xãg òvx ètijtriôag, o âh 
10 xóvÕQog n6d'sv; in,Bya(fi%'BV ^ d'BttaXcxóg; od'ev xal 127 
MvQTÍXog iiStiv. xal 6 OvXitiavóg^ TULvoyMi,^ Igpi}, 
iad^LGív^ i&g av ^b âcâá^ijg naçà tlúiv Btçrivtai ovtoi 
ot %6v8çoi. xal 6 Al[iiXcavòg êtpri^ àXX* ov q>d'Ovríú(ú 
úov. oçãv yàç XafLítQorátriv õbíjcvov TCaffa^xBvrpf fiov- 
16 XoiicU 6b iíxTjfv àXBXtQv6vogèyLq>OQri%'ivxatov%6võçov 
xoQv%a09'av xal àiõáúxevv fi^ãg tcbçI (ov ^léXXouBV 
iÕB^fiátoDv iiBtaXaiifiávBiv. xal og âvaxBçávag iq>fiy 
n6d'Bv iSot xal tà èâsó fiara; fiii yccQ àvaieuv6a0^aC 
iate iritovvta aBÍ ti TtQog tovg ò^ifiad'Btg tovtovg úo- b 
20 tpiútág. àXXà [iip^j ^9'^ 9 ^^^ ^^çl tovtov 0ol tòv Ao- 
yovj ò AluLiXiavóg^ àitodáúcn. A^o õ% TCQíStov tcbçI tov 
XÓvÔQOV 'Avtig)ávovg ytaçati^éiLBVog è^ ^AvtBÍag táÕB 
iv tatg õitvQÍõL âi ti TCOt* èvBútiy q>ÍXtat6; 
B. èv tatg tQiõlv ^sv xóvÕQog ãya&òg (iByaçixóg. 
26 A. ov %'BttaXixòv tòv ;|^çij<yròi/ Blvaí <pa0c 8é\ 

B. . .'. . . trjg dl 9ot,v(xrig . 
(SB(iíõaXtg, èx íeoXX'^g CçÓÔq^ ilrjttijiiévri, 
ro í' avtò tovto âçãfia <péQBtai xal ág *AXé^iôog iv c 
oXíyotg ôfpóâça âiaXXáttov. iv âh Ilovfjífa náXiv 6 
80 "AXs^ig 

xal xóvÒQog ivõov iútl d'BttaXixòg noXvg. r 229 

Xaiksiv ovxGDQ 

^ XÓvõçov sfcDV sita iivtav ififialàv 
idíâov ^o^Btv av. 
Tcal úBficâcíXscog Õh (iB(iVfitaL j xal et fi^ rã [laçtvçia 5 
Tcçatcí^ Hrçocttíg iv 'uívd'çcimoçQaíútTj xaVíáXê^i$ èv 
d 'lúoõtaiSíGí. tfiv ysvíxiiv dh 0€(iiâãXidog sCçrixev 6 
I^xçáxng iv xá avxçi âçáiiccxi ovxo) ^ xãv dl ÔLâv[icDV 
èxyóvcDV ú€(iLÕãXLdog.^ xà õh iõé0(iaxa (ovófiaúsv ^Av- 
xiq>Ávrig èv jdtâvfiotg ovx&úí 10 

àjtéXavôa nokXãv xal xaXãv iõeúnáxcav^ 
ntáv xs TtQonóúBtg xçslg HiStúg ri xéxxa^ag 
iúxçijvífúv rnogj xççxafisfiQ(úxàg úixía 
iQíúg êXsipávxmv xsxxáçoav. 
à%ixm xéXog xal ^âs tj fiifiXog ixl xotg Xóyoíg xotg tcsqI 16 
e xfSv iâe6(iáx(úv è%ovi5a xr^v xaxa0XQog)fjv. àçxV'^ 7^9 
xov õêÍTtvov ãxò xãv «l^g jcoiriúóiisd-a. ov tcqoxbqÓv 
ySy co^Ad^vaiSf stçlv fi(itv õuXd'€tv xal xò xov^Izstb- 

X6%OV XÒ [laXBÔOVLXÒv ÚVI/LTCÓÕIOV. âXX' bI XOVXÓ 0OL 

g>ÍXoVj cj TifióxçaxBg , ovxíú TtaQaúxBva^cífiBd^a. 20 128 í/ljtJtóXoxog o MaxBÕdvj ixatçB TiiióxçaxBg^ xotg 
X^fóvoíg ^iv yéyovB xaxà Avyxéa xalAovQiv xovg Ea- 
liLOvg^ 9bo(pçÚ0xov õb xov^Eçbóíov (iad'rixágy ôvvd^- 
xag d' bIxb xavxag Ttçòg xòv Avyxéa^ ág èx xãvavxov 
Ita^Btv êúxiv èTtLõxoXãv, xávxtúg avxã âriXovv BÍxtvi 25 230 A 

I 

0viL7CBQLBvsxd'BÍ7i ôeiTtvp TeoXvtsXst ^ tà oitoia xãxsí- 
vov avtíTCQOTtívovtog avx^. êxatéçcav ovv úcí^ovtcct 
âsLTtvritixaí uvsg èjciúxoXal' AvyxB(úg (i^v to Accfiíag, b 
tijg 'Amxijg avkritgCdog^ è^q)avCtpvtog â£t7Cvov*Aõ"i^' 

6 vrl^t yBvó^svov ^fi^TjtQÍ^ rçí fiaúíXst, Í7CéxXriv âlllo' 
XiOQxijry' BQíú^svri â* i^v ri Acífiia tov ^rKirjtçíov' 
xov d^ ^ItctcoXÓxov tovg Kaçávov tov MaxBÔòvog èy^- 
(paví^ovtog yáiiovg. xal aXlaig Si tcbçibxvxoilbv tov 
Avyxécog èiciCtoXatg TCçòg thv avtov yByQa^fisvaíg 

10 'IxTtóXoxov õrjXovúcctg tó tB ^Avtcyóvov tov fiaOiXécog 
ÔBtJtvoVy ^Aq>Qo8i6ta èiaxBXovvtog ^A%"rp/ri6i^ xal tò 
ntoXB[iaLOv tov fiaóíXécag. ôcíiSouBV âé 0ol ri^Btg xal 
avtccg tàg èitiútoXág. ÍtcbI âl rj tov ^iTCTtoXóxov úica- c 
vCfog BvqCúxBtai^ èTtLÔQaiiov^al úov tà èv avty ysyQa^i' 

16 ^évcc ôiatQip^g bvsxcc vvv xal tl^vxaycoyíag. 

2. !Ei/ MaxBÔovícCy òg i(priv^ tov Kaçávov yáiwvg 
Bútíãvxog ot ^Bv úvyxBxXfj^Bvoo avÔQBg ijóav bIxoClv ' 
olg xal xataxXid^BLóLV Bvd'B(úg èdo%'ri6av q)váXav aQyv- 
çaX Bxáútod fiía dcoQBav * nçoBiStB^pavmxBi 6b xal exa- 

2O:0tov tcqIv bIúbX%'bIv útXByyíÕL xQva'^^ jtévtB %()t;<ycoi/ 
Bxáúty í' 1^1/ rè tí(iri^a. ítcbI í ' i^éjctov tàg q)LáXagj d 
iv %aAxç9 TCÍvaxi tãv KoQiv%'i(ov xataõxBvaúiiátayi/ 
à(ftog sxáútG} lúojcXatog sâ6d'T^ OQVBtg ts xal vifí0'ab^ 
TCQOúéti d\ xal (fáttac xal %^v xal toiavtri tig ãXXfj 

25 àq)d'Ovía úBúcaQBVfiévri^ xal Bxaôtog Xafiòv [úvv] avt^ 
TcCvaxí totg xatóiCLV ítBÕÍâov jcaiúiv. aXXa í' èú^lBtv 
7CBQLBq)BQBto TCoXXà xol JtOLx(Xa. xal fLBtàtavtaãçyv- 
Qovg 7tlva% StsQogj iq)* ca stáXiv açtog [léyag xal XV^^9 
xal Xay&ol xal ÍQiq)Oi , xal BtBçoi aQtOí TCBnovfi^évoi 

30 xal TtBQíõtBçal xal t(^y6vBg jtéçÕLxég tB xaloúov aXXo 
ntrivãv icXi^^og r^v. * êTtBÕdxaiiBv ovv ig>nõl) xaltav- e 
ta totg dovXoig^ xal (og aõrp/ BtxofíBv fiçdústog^ ^Z*Ç" A 231 

viifá(ii^9'€c. xccl 6titpavoi eiari[vé%%^6av xoXXól itavto- 
òanáv àv^é&Vf inl nãôl ta xçvúat títXsyyídsg oXxriv 
I2dl0ai rjS ycçoít^ óvsq>ávp.* énl õh tavtocg slnàv 6 ^Jmr- 
stóXoxog Áç IlQGnéccQ, ànóyovoç ixeivovirçenéov^Aa^ 
víxrig víov, íítig iysyóvsL t(foq)(>g ^Alê^ávdçov tov fia- 5 
0iXá<úg^ ènl xXstõtcv rpf nokvxáxr^g^ ág xal 6 xáxnog 
esvtov IlQcnéag 6 óvyyêvófisvog 'AXe^ávdçp , xcà oti 
%aCi leçovTttêVy £|% yQatpBi xal tavra 

3. ^''HSifi d\ fi^ãv ^âéfúg âxfiXXotQLmiiévaw tov 
6€9q>(fav€tv'ix€iiípáXXov6iv cevXtitçíõsg xal (uyixíovQ» lo 
yol xal úa^fivxúít^uti tiveg ^Póõiai , êfiol fjih/ yvfivai 
doxã, nXi(v iXêyóv tLVêgavtàg i%Bvv xitâvag' ànaç^ 
yífiBvaí rs aa'^X&ov. xal iieei6'^Xd^v aXXai, çéçovõai 

b Xtpev^ovg ftt^ot; ixáótri dvo ôwâsdsiiévagtfMÍvtíXQV^ 
6^^ zifv iiAv àçyvçãv ttiv õi xçrHSffv^ xotvXiaiag^ xal u 
êxácrp ^ifoõéâaixav. S^ect^ sifíçéçstai xXovtog àvrl 
dahtvov^ ycíva^ .açyvQOvg ésel 3rá%og ovx òXíynv nsçí- 

^ Xífvúogj Q6og dé^a(fd'av fiéyadvg xoi(fov tivòg òmovxal 
õipóâça ^syáXov^ og vnxiog ijeéxsiro triv ya^réça ôev" 
xvvg av(ú jcXr^QTi ov^av stoXXóv ãya9'óv' rfiav yàq iv 30 
avtp úwwmfjiiévat xixXai xal ^rlfeçai xal ôvxaXXÍ- 

c díov seX^^dvg uTceiçov xal pmv èTtLxsxvftévai Xéxtdí^L 
xal oôxQsa xal Tcxávsg, a xal ixáôtp itanv^cafiéva av- 
totg aíva^iv iõódirj. iisrà d^ taika xcóvtsg iXáfioiísv 
BTwatog ÍQi<pov léovta^ iq>^ êtiçp ndXiv kívax&roi^ 25 
ovt^y úòv (ivôtçoLg x^^^^g' oçwv ovv tfiv dvõx^" 
QÍai^ o Káçavog xbXbvbí 0Jtvçíõag fi(Uv xal áçtotpóça 
âià tfãÀvrfãv iXBtpavtívtnv XBnXayfiéva âo^ijvai^ ètp^ 
ofc 7fid'BvtBg ãvBXQOtaXíúaiiBv tòv w(ig>iov , mg xal 
ríSv êod'évtfúv fifUv avaòBõ(oiSfLÍvG)v. ênaita óté^avoi 30 
náXiv xal ÕLX^qxvdúv iivffov %^tHyow xal áçyvçovv 

d Í6éôtaõ'(i4}v totg aQOvéçoíg. ifivxíag õl yBvo^évvig 232 A 

ixBiúfiáXkovfltv fjfiiv oíxáv totç xvtifoig tolQ^A^^vrfli 

axlfiçootatsctm, xeci tivsg xal d'av(iatovQyol ywatTcêg, 
^ig iiipfi xvfiiútáõaí xal xvq ix tov &tófuxTog èx^nf- 

4. ^^EicbI ò\ xal xwtmv âxrikláyfiii$v , iTcXeciifié' 
vsí náUv fi^íãg ê'éQ(iQg ttg xal ^mçóts^ TtótogyOÍvcw 
ovtmv rj^tv ^aõímv xal (/Lêvâaíatv xal ksõ^Uov^ Xifv^ 
6Í&tov %Áw (leyáXtov éxáiftp XQOósvêx^stCÓv. xal 

10 fistà tòv Tcotov vsXovg iclvaJ^ ôistfjxvg mw rip âtáfU" 
tffov iv d"^xji xataxsí(i6Vog agyvç^ xXiq^g Ix^atv e 
QsttéSv nivta yévij ôtfvrid^çotúfiévojv ^ aTCanslte tcçoô- 
sõó^fl xal âçyvçovv açtoípóçov aqitíúv xaytnadoxímv. 
CUV xà ^\v ètpáyojLBVj tà õi xotg ^íçÁtcovúiv iiesdmxa" 

15 fisv. xal viiffáiievoL xàg x^^Ç^S i^teipavov(isõ'a, Tcal 
Tcáíiv iSxksyyíâag èkáfioiísv XQ'^^^ âtjtka6íovg ràv 
Tcçóxa^ov xal aXXo âikrjxvdx>v (ivçov. ffivxíag d% ys- 
voiiévtig i^aXkóiiêvog rijç xklvfig o Ilifiúxéag alxst 6xv^ 
ipov xoatov, xal xltiQOMfag óCvov d^aúiov òUyov r' f 

90 iniççávag v&axog è^éicuv iitsincív 

Q TtXstúxa %iv(úv Ttlattíxa xavtpQav^rfiBxai. 
xal o Káçavog iqyri^ isesl xçáxog fittsg, l%£ 7t(fãxog xal 
xòv úxfwpav iÓQOV x&vxQ õ% xoí xotg aklotg oeov ãv 
níoíôtv êúxai yéçag. i^^ olg Xêx^^^^tv *ot d* évvia 

36 scávxsg áváúxav a^áíiovxsg xaAAog ãklov (pd'áv<nfXêg. 
êlg ôh xãv ôwâstJtvovvxc^v f^fLlv aõ^kiog ov âwá^Lêvog 
%ulv avaxa^iaag êxXauv, ãúxvtpog yêvóiísvog, xal 6 
Káçavog avxã x^^^^cra^ xsvòv xò ixTCCDiia. hcl tov- 130 
xoig xoçòg êl6{íXd'€v avd^gdxmv ixaxòv êfiii^Xóg àõw-- 

80 xmv yafUTtòv v^vov^ fie^' ovg oqxV^Q^^S èvèCxèva" 
ópiévat xçóxav Nfjç^{ÕG)v, àt õ^ Nvfupóv.* 

5. ^ Tqv xqxov àh XQOfJÓvxog xal xiqg Sçag mo* Á 233 

ffxta^ovôfjg ávaxsrawvovõí twolxov^ iv f «vxJlfii 
adÓMMff iiêiXfjXto xávta lêVHal^f «ai èvansta6d'si- 
ómv â^ãeg iqmnfiav lá^Qa Tuxtà {i,ri%avàg iS%a^9iv- 
xmv tãv fpçayiLáxfQv xal içmteg xal àçtéfudtq Ktà 
xãvêg xal iQfutt xal roíavta xoXlà etàtèXa , àçyvifolg 5 
daàovxowta Á^aiixf^çói. ^av^f^ivxmv â* tifiãv t^ 
ts%v^t€Íav içv[iáv%ioi tá orrt 6vayQov xatà leiváxmv 

b tBtçajHÁvíov xçv^o^tçmv õifiwaíg áçyvçatg êiaxe- 
X€Qovi](iéíH>i X6Qiêq)dç(}vro êxáúteí. xal tòd'avfuÍ6L0v 
otL xa(f€í[iivoi xal xa^fiaçwvreg imò t^ liédijg, 10 
òxórs ti táv áyofiávíúv ^eaôal^êd-a^ návtsg i^Bvri- 
q>oiiev , òçdí>l tò. ôrj XeyófisvQV àviôtáiisvoi. ivattov 
ovv ot natÕBg stg tàg BVxv%Btg úxvQidag^ Síog èoilxiôs 
rò alíodòg tov tsXêvtaíov õbítsvov 6i](iBt(>v' wtm yàç 
tò [McxBÔovixòv oUt^a iê'og iv tatg noXvavd'QmcoLg 15 

c Bvaxíaig yivó^Bvav. xal 6 Káçavog aç^ag xótov (ii" 

ocçotg èxnápMúi TtBQiôofiBtv ixdX&VB totg naiúív. iní- 

'vofíBv iyvv BVfMX(fàg, Sóxbç átníâatov ixtr^gn^oti- 

(fag ãxçatoítocíag XaiifiávovtBg. iv tovt^ ôl o yBlm- 

* tonovòg bI^^Mb Mavdçoyévrjg ^ ixBÍvov Sx^tmvog 20 
tw^Attixw^ Sgq>aiSív, axóyovog ^ xal xoXXovg xat- 
iççfí^BV "^fiáv yéXwxag' xal ^istà tavva àçx^tto 
fiBtà vi^ ywaixòg hij íjdij oviítig wàç ta oyàovptovta. 
xal tBXBvtaZai ixBUf^^Xõw imõoQníai tçáns^ac^ tça- 
yfffMtá t' iv jtXsxtotg iXBfpavtívoíg ítcbòÓ^ Tcãat xal 35 
jtXaxovvtayv ixa6ta yivri^ xfftfCixdv xal táv 6mVy 

à hatQB Avyxsvy õa^iaxóv xal átttxáv avtatg tatg 
Idícug tàv XBfí^ftátcru ^xatg* iiBtà âl tavt* i^ava- 
ôtávtBg ayCTiXXattòiíB^a vifftpovtBg vi] tovg 9'Bwg âià 
tòv q>ópov tov TcXúvtíw ov iXápofiBV. 6v âê [fióvw] so 
iv *A%^aig (iiv(ov evâaifiovíÍBig tàg 9êaq>^á6tov %'i' 
0Big ãxov(ov, ^(na xal ^ico^ux xal tovg xaXovg 234 A 

^fd'ífúv útQêXtovg Xip^auc jcal xvtçovg Q'B&ifáv^ iu/^^tg 
â\èx tov KaçÁvov dêinv^m tcXqvtov avxl ^BQÍdmv 
Bvmxvfiévxaq vvv Írirov(isv ot fúv olxCaq ol Sh âyçovg 
oF di àvÕQcístod' (úvilfia0Q'av^ 

tCvL ôvyxfftvaL í%blq tév^EXXip/ixóv dUmv&y th aço- 
xBÍiiBvov tovto óvfiitóiSMV ; òxótB xal ^Avti^ávriq 6 

tí â av EXXrivsg fiwQOtQanB^oc^ 
10 gyulÁ^ZQÓyBg òifáOBUtv\ onav 

réttaça kijifBt xçéa fiíxç ' òfiolov. 
jtaçà â^ iuLBtéçovg 3t^oy6vot4Siv oXovg 
fiovg &7Ctfav, vg , ikáfpovg^ &4fvag ' f 

rò TBXBvtatov â' ò iiáyBiQog oXov 
15. ti^g òati^ag^ (íByáloi ^euSikBt 

d'Bfliilv JtaQBdijxs xá^rílov. 
ò ^AQLóroipãviig j' iv ^A%affv^i}0i, xal avtòg tãv Paç- 
páçfúv iiiq)av{imv tijfv [i^ByaXBiótiftcí q>rfiiv 
bW èyví^B, jeaçBtitBi ^' fifbtv oXovg 
20 èx xQL^vov fiovg. B. xài tíg bIòb itmcoxa 181 

^vg xçvfiavítccg; tmv âiMtovBVfuÍTGn/. 
A. xal vai fià AC offvív xçistlcctíiop KXBannífMV 
naifé^rixBv ii^ZVy ovofut d' ^v avz^ (péva^, 
^Ava^avÕQÍâfig â* èv IIçcDtBôtláq» õianvçiov tò tmv 
25 ^IçLxçátovg yáfiíúv 0v[iJ(6^i^P^ ora rjyBto tTfv K^isvog 
TOV &Q^xãv fia0ikdG>g d^atéça , fffií. 
7. Kãv tavta Jtotyg ãtíJtBf q>fáici>^ 
Xáfi^çotg ÕBÍTCvoíg ÔB^ófisd'* vfiãg^ . 
iyvdlv o^íovg totg 'Iq>txifáti)vg 
80 totg iv @Qífxjj * xaítot qnxôlv 

fiovfiavxaka tavta yavdõ^i ' ^ 

xatà tiiv àyoçÁv [liv vxB6tQAf9'ai 335 útçá^ccd'^ aXovçyii iiéxçi r^g &7CQas' 

âsf^Ttvêtv d' ãvâ^s fiovtvQog>áy€eç 

avxfifl^^ófíMg iivçioxXfi&êtg' 

rovg dh Xé^rjftag %akxovg slvai 

insíffivg Xáxxayi/ õ&âsxaxlíviov ' 5 

avtòv dh Kórw 7CSQL€^£0d'ac 

Í(ú(wv t€ q)éQSLV èv xot X9'^^V9 

xal ysvó^svov tãv xçari^çcDv 

JCqÓXBQOV (lsd"V6LV tãv TCLVÓvt&V. 

avXstv d' avtots^^vtLyêvsíõccv , 10 

'Açyãv d' adsLV xal xt^açí^eiv 

Kfig>i0Ódorov tòv ^Ax^çv^^sv ' 

liéXzêtv â* jpdatg 

toú fihv Sicáçtriv triv bvqvxoqov^ 

toth d' av ®ri^ag rág ÍTCtaTtvkovg^ 15 

rág «d*' aQ^novlag [lara^áklsiv. 

(psQvãg ts kafietv âvo (ãihv ^avõ'ãv 

Itctcíúv èyéXug aiyãv t áyéXriv 

XQV0OVV TB õcíxog q>iáXr^v xb iBTtaúítipf^ 

X^óvog XB TCçáxovv xéyxQ^v xb úíqov 20 

fioXpãv XB ;^tnr^ai/ òaÒBxáTCrixvv^ 

xal TtovkvTCoàfúv ênaxòfL^riv. 

xavxa ^jàv ovxtúg (paõl TtoiTÍ^ai 

Kóxvv èv ®Qttxy yãfiov ^Içlxçccxbv. 

xQvxiúv d' êúxai ytoXv íSb(ivqxbqov ' 25 

xal Xa^vCQOXBQOv naçà ÕBõTCOúvvoíg 

xotg fiiiBxiçovg. xí yàç íxIsítcbl 

âóiiog fj^éxBçog; icoCav ãyad'áv; 

av iS(t^v^rig [yàç] ôvQÍag òôiial 

Icfiãvov XB nvoaí; XBÇBvoxçãxBg 90 

fia^fSv oil;Big a^roi; ãiivliúv 

stovXímoÔBÍiúv xoXíxmv dfuiov 296 A 

tpvúxmv %íO(tov tsvtXmv ^çícn/ 
k£7c£d'ov 0xoQÓõmv àgyvi^g iíxó^fifíúv 

xváfLGiv Xadvç<úv ãxQfxtv ôoIl^íxív 
6 (lékLtog tvçov xoçí(úv nvçàv 

xaçvfúv %6vd(fov ; 

xá^^ot ôsrro^, tevd'iÕ€g òittai^ 

xearçsvs êg)d'6g , úriJtíai itp^aí^ 

(ivçai^v* éfpd^ri^ Hmfiiol iq)0'OÍj 
id ^vwCÒBg òxraíy fpvKÍdsg sq)d'CCLy e 

pátQaxoi «içxat 

ôwóõovzBg ovot ficctíSeg ilnfixai 

yaXêòg xÓtcxv^ %'QÍ60aL váçxai 

^Ivvig tsfiáxri <y%aíói/fis fiózç^sg 
15 0vxa TcXaxowxBg ii'^Xa xçávBtai 

$6tti êçxvllog (ii^Xfúv ãxçáõsg 

xvijxog èlãat úréfupvV afiiftêg 

ítQaúa yrfteiov xçófiiiva g)v6tii 

fiokfiol xavXól úlXfptov o|o^ 
20 iiáçad'* áà q>axrj tittiyeg osrol 

xáçdafia dffíafia xriQvxBg aXsg 

xíwccL XBnáÕBg fivsg oôt^Bia 

HxévBg OQxvvBg * xal ^çòg tovtocg 

ò^id'açí&v &tpatov nXffiog , 
26 vrittãv ipatrâv' XV^^9 6tç(yv^l ^ 

xíxXaí xóçvdov xitrai xvkvoí 

tíbXbxÁv xiyxXov . . yéçavoS^^ 

1^ t<yutovl tov %á<yicOíWrOff 

âiccTBLvaiiévfi dtà tov XQcnttov 
30 ocal xãv xXbvçSv 

õiaxóifBtBv tò ^étmvcov, 

olvoi âé yd 601 Xevxòg . A 237 

yXvHvg avõ'iysvfig fiõvg xaicviag. 
8. Avyxevg â * év KsvtavQ^ âiccnaí^av xà attixà 
dststvã gyijtfí 

luíy€Lif\ 6 dvcav èúzlv o âaixvíí&v ti (19 
^Póâtog^ iyà d' 6 xaxkfifíévog IlBQiv^cog. 5 

ovâéteçog {i(i(3v ijâêtcci rotg àttiTtoZg 
ÕBÍTevoíg, B. àrfila yÍQ ècnv áttixij ; 
132 j4, ãônsç ^sviTcq. yeaçéd'fpcs nlvaxa yàç (léyav, 
S%ovta iiiHçovg uévtB XLvaxíóxovg èv ol. 
tovxmv o (úv ê%aL úKÓ(foõov, o d' i%ívovg õvOj 10 
o âi d'ifv(iiiat£õa yXvxBtaVy o âh xóyxag dixa, 
o d* ãvtaxaíov fiíxçóv. èv o0q> d' itíõ^ím^ 
etêçog ixstv\ iv õúp d' ixstvog, tom* iyá . 
7ppivi6a. fiovXofíai dé y\G> péXviútB ^v, 
xàxêtvo xal t(yõt% áXl' âdvvara fiaviofiaí' le 

b ovre 0r6(iata yàç ovxs %BÍkri xévt* 1%^* 

o^LV iilv ow S%Bi tà xoLaika noixiínp/y 
èXX* ovdév è0ti tovto itçòg ripf yaõtiifa' 
. xatÍ7Cfic6a yà(f tò x^riog, ovx ivénkrfía dé. 
tÍQVv; i%€íg oiStQsia; B, stoXXá. A. ícívccxá fíoi 20 
rovrcív jcaça^ôBig avtàv ètp^ iavtov iiiyav. 
i%Big èxívovg ; J3. SvBQog êútai. 0oi nívcci ' 
avtòg yàç avtàv iaçiáitriv òxtò òfiokãv, 
A, òifáçiov avrò tovro TCaçad^Big fióvov , 
7va tavtà Jtáwsg^ ft^ tò ^hv iyá tò d' StBçog. 25 
c jdQOfiéag d' 6 TCaçáúLtog è^&trfiavtòg rtvog avtw^ ãg 
qyrfiív 6 ABhpòg ^HyrfíavÕQog^ xátBçov iy aútBt, yívB- 
tai fiBXt£c3 õatxva ^ év XaXxíâij tò xqooí^loVj bIxBj 
táv év XaXxíÕL ÕBÍxvfúv %açU6tB(fov alvav %iig év 
uôtai aaQuõxBv^g ' tò nX^d'og tàv òôtQéixiv xal tiji/ 3o 
TtokxiXCav ítçooíiiLOv Blnáv ôbíxvov. 

9. ^ítpUog d' év *A3CoXl7COV0ji (láyBi^v tiva naç- 238 A 

áyfxn/ TCOVBl táds Xéyovra 

^óifot rò jclri%'6g eiúiv ot x€xXri(iévoi 
elg tovg yá^iovg^ fiéXtiúrs^ xal TtórsQ^ ^Attixol à 
anavxsg rj xéx tov[i7Coç(ov tcvsg; B. r£ âal ^^^ 
5 rovr' iôtt nçòg õl tòv [láyecQov; A, tíqg té%VKig 

iiyayiovía rlg iúriv tavtrjgy o náxeç^ 
tò tãv iâofisvov tà 6tó[iatcc nçoeidivai. 
olov^Poõíovg xéxXrjxag' slútovai âòg 
svdvg àitò ^BQfiov xriv iisyáXi^V' avtotg onáúai 
10 àno%é6ag oCXovqov rj Xefiíav, iq)' p 

XccQiSt xoXv (lãXXov ^ ^vçévriv nço^syxéccg. 
B. aúretov ò úíXovQiõfióg. A. av Bv^avtíovg , 6 
ãiptvd'{G) újtódijõov 00a y ' ãv TCaQati^g , 
. xád'ccXa JcoiTiúag návra xàúxoçoài^^éva, 
16 õià ycíQ rô nkrjj&og xãv naç avtotg l%%v(ov 

návtag pilxavcíâsLg sial xal fiBôtol Xáitrig, 
Mévavâçog â* iv TQoqxúvíp 

^évov tò ÕBlnvóv Í6tiv vnodo%iig. B. tívog; 
xoâanov; õia^péçav tã (layBÍQp tovto yáç* 
20 olov tà vrfiKútLxà tavtl ^BVVÔQia 

iv 7tQO0ipátOLg i%^vdíoig tBd'çafi^éva 
xal navtodaTCOtg , toZg ãXfiioig [úv ov icávv t 

áKí6xBt\ àkX ovtiúg TtaQéçycog ajttBtav' 
tàg d' òvd^XBVõBtg xal tà xBxaQVXBVfiéva 
26 fiãlXov ytQoúBâé^at' ' ^AQxaõixòg tovvavtíov 

ãd'áXattog iv totg Xoitadíotg àXíúxBtai ' 
'Icavixòg TcXovtai,^ vnoôtáúavg Ttotâ^ 
xávdavXov 5 vjcofiLvijtcãvta fiçcí^ata. 
10. 'ExQ(3vto yàç otTtaXaiol xal totg BÍg ãvaôtó- 
90 iiccxfiv PQci[ia6tv^ SaxBQ tatg àXiiáew iXáaig^ ag oco- 133 
Xv^ifiádag xaXovúiv. *AçiCtoq)ávijg yovv ivFriQa (pvfiív 
(O xçB0Pvtay TtótBça çt^Xstg tàg òçvnBTtBtg ètaCçag^ A 239 

^ tàg vntmaifQ^ivovq aX{jLÍÕuQ mg iXáas 
ôtKpçág; 
^iXi^luxyi/ d' èv Mitióvti ^ jíc9(iip 

IX^g ti 0OV 
iípccíved'^ é^pd^g ; B. fiixçòg riv ' áxípcoccg ; 5 

aX[ir^ %B Xêvxijxal xaxsf wtsçfioky, 
b xovxl XoTtiõog açoiSã^sv ovâ* fiõvúiMctcm/. 

èfióíov SatavxBg mg àya&fjv ãXfíriv ícoutg. 
rfi%'vov Sh xal xézti/yag xal xsQxcÍTeag áva0tO(icÍ6smg 
xiifív. jÍQi6ro<pávrig ^jévccyvç^ ~ lo 

seçòg d'€ÓVy içafLai xéttvya (payatv 
xal xBçxcÍTCfjv ÕijQêvúaiiévij 
xaXáfiip kmtá. 
è^ti â^ r^ xsQxcÍTeiíj ^^ov ofioiov téttíyi xal ti/yovím^ ág 
IdTCsvfíinTSog xa^fiútrfíiv èv rexáçtm ^Ofioímv. ^vrifio- i5 
vsvêi avtáv *E7t£Xvxog iv KmçaXíôxoD. ''AXe^ig èv 
Sçáocaví íprfíi 
c cov â^ èyà XaXtútèçav 

ovxcmor^ dâov ovte xsçxcínriv, yvvai^ 
ov xívtavy ov x€líâóv\ <n> . . . 2c 

aò t^uy6v\ ov téxtiya. 
NvxÁútçatog í' èv'^A§if<f 

xíva^ o nçãtog rãv fisyáXmv riyrfisxav^ 
êxfàv èxtvov^ à(ioxáQvx^v, xájenaQiv^ 
^çvfifiaxéâa , xèiiaxog y fioXpòv èv vxoxQÍfi^xi. 25 
11. *^Oxi d' ^iS&iov âià Xfjv âvaôxófimõiv xal xàg 
õi^ o^ovg xal vájcvog yoyyvXíâag aaqxSg TCaQÍtíxriõi^ 
d NíxavÕQog èv âêvxèçG) rêmQyixiSv XéycDv ovxmg 

yoyyvXíâog dt^aii yàç lâh ^atpávoío yêvi^Xri^ 
[laxQ^ xs ôxvfpQTi xê, (paêívêxav èv XQa6íiJ6tv, 3o 
xal xàg (lév ^' avijvov cacoxXvvag fioQèyaiv 
jt(fO0fpiXéag xsiiicivv xal olxov^t0tv ãeçyotg * "> 240 ^ 

d^BQiiMg d' InfLCiv^aZ^at àvaÍ<iÁov6^ võát^Ww. 
xi/lí^e èh yoyyvUdog ^í^tcg xal ixaftpia íploiòv 
^xtc xadiíiçáfLevog kenrovffyéas ^ r^aXÍ^ 6% 
avrfvag iià tvr^óv^ or' èv ièúrip àTCo^ixtmv e 

5 vòati âçtpuíg je^Xéag ifipeacrujov ciXfm, 

alXots õ* ai lB%mnf yXevxog 6v&tcí(ivi0ov o^êi, 
lõ&v faço ^ xàg í ' évtòg Í7U0twlmg íkl xçú^íaig. 
nolXÁKt d' à^xafpldag ítifoxécug xçinxijfi Xêijvag 
úfcé(ffi€Íxa X ' ivõúxpovxn Htvipivog. elv évl õh x(fv^ 

10 o^Bog iK^báíovúa xal dftoxéQTfi^ ixl xóffõ^v 

&QLOV àXiiaíriv àvv6ai, Kèju^óffi ôaíxtig. 
jíííg>tXog â' ^ ZlcÍ0L3t^og iv ^jÍTtolmov&fj ^ 

%6xiv ivâov o^g ÒIêv 601 ; 
B. vífoXafifiáva)^ Ttaiõáçiav ^ ònòv BÍXrjg>a(i8v. 

15 açiiíxa xovxo^g xávxa miem nal nvíwá. 

q q>vXXàg ff â^ifUBta jeaçioiúQ^vcai ' 
xãv JtQS^PvxsQCJV yàç xavxa xáv rièvófictxíav 
ãva0xoiiot xÁ%i^xa tàíídijx'q(f$a , 
x6 xs vfúoeaçdiõsg tucI xccvr^fipXv&iiévov 

20 iiíxiâa0s xànodffiBv ifiiíog tpayslv. 

12. "AXa^ig d' iv Taçavxívotg iv xotg fSvfMWSlotg 134 
(prfíl xovg ^Axxixovg xal ò(f%èt6%ai, v^eoitióvxaç 

XQvxo yaQ vvv i0xí tíot 
iv xatg ^Adip/cug xatg xaXatg im,%fóçtov * 

25 aicavxBg òçxovvx* evêníg^ ãv oUvov yJuvov 

òiJiiiiv íâcDúí. B. fSvi^fpoçàv Xiysig axçav. 
A. ipaífig av slg evfmóctov slúsXd^Áv ag^vm. 
xal xotg lúv àyevaíoig t6iog ê%66xi t^g 
xá(fi^' aXX^ ixàv âfj xòv yáfjxa 0ê6iovov 

30 xòv naçafiaôvvxfiv atôídw xòv àvóôiov 

fiatfxiióiievov xà Xsvxá t' ávafiáXXovd'^ ofuiCy h 
í^âuíx* ãv avafti^aíii* ixl xov ^vXov Xafiáv. A 241 

ILT^ieots õh xal láêrti^ãvrig iv KaQúl Tcatà rò àtxvKov 
id-og t^s OQX^qêsfog xfoií^õst xiva xàv iíofpãv ág naçà 
âstjcvov OQXOVfisvov Xéymv ovtcDg 

. ov% òçãg ò^xfyviisvov 
tatg %B^l ròv ^xriXov; ovõ^ aití%vvatav 5 

6 xhv ^HqÍkXbixov nãúiv i^tiyovfisvog j 
6 xip/ Gsoõéxxov [lóvog àvBVçi^xòg xéxvrjv^ 
c 6 xà KBfpákaia õvyyçáipcav EvqijcíÕij. 

xovxoig ov6' àvaç^úxag ãv xcg èytsvéyxccL xà ^Eçíf^ip 
xà xíOfiLxm èv AlòXip slçrniéva xáde Jo 

Xóyog yáç èúx* àQ%alog ov xaxãg S%(av' 
olvov XéyovúL xovg yéçavxag , (ú náxeç , 
neC^Bvv xoQêVBvv xovx id'sXovxag. 
"jíXs^tg d' iv xã èmyQa(po^BV(p ^lúoúxaóióv (priôvv 

àitò úv^ipolãv iitivov OQXBtú^av [lóvov 15 

fikéicovxBg^ ãklo í' ovâév^ otl^cov òvóiiixxa 
à xal õLXÍcav èxQvxag /'Otl^cjv KccQafiog 

xal Kcofitòg SBjLÍdaXig. 
13. ^Axxixòv dí SatTCvov ovx àxaçíxíúg âiayçáfpBv 
MãxQov ò naQipdog, otcbq dtà xò úieáviov ovx ãv 20 
òxviq6aL(ic v(itv^ avÕQBg (plXoVj 6 IlkovxaQxog êg)ri^ 
àxo[iVfifiovBvõaí 

ÒBtnva iioi ivvBTCB Movúa nolvxQoq>a xal (lála 

TCoXka^ 
a SBVoxkiíg ^rjxcaQ iv 'jád"í^vatg ÒBÍnvLúBV rjiiãg ' 25 
e 7ik%'0V yàç xãxatõB , Ttokvg ds fioi bútcbxo kifiog. 

ov âri xaXXíôxovg ãçxovg Idov rids fiByiôxovg , 
XBvxoxiçovg x^^óvog, êú&Bcv â' à^vkoiôLV ofwíovg, 
xãfúv xal pogérig Tiçáúúaxo aB66oiiBVcí<úv. . . 
avxòg dl Ssvoxk^g í^btcghXbIxo oxíxag ãvâçãv^ 30 

ÚX'^ â' aç' Í7C* OVÔÒV icív^ iSXBd6%'BV âé Ot TjV Tta^ 

Qa&ixog 

ATHENAEUS. I. 16 242 ^ 

XcciQ€ipó&v , XBivãvxL Xá^^ oçÊfi^í iocxcíg j 
vffitrigy áXXotQÍcav sv eidòg âstxvoówácav. ^ 

tã dh iiãysiçoi [úv tpóçsov TcXifiiv ta tçaxé^ag^ 
olg ijcitsTçccTCtai ^léyag ovçavòg òxtavtáfov^ 

5 riiisv éxtóxsvõai õsíxvov xçóvov ^d' ávafistvai. 

êvd'* akXoi TcávxBg Xaxávoíg ixl xstçccg taXkov ' 
àlX iyà ov xiS'6iiriv, akk* ijód-iov stdaxa Tcávra, 
fioXfiovg áúJtáçayóv xs xal oúrçea (ivelósvxaj 135 
(ú[iotciçixov iáv x^^íQ^i^v^ g>OLVÍxiov o^fov. 

10 avtàç èxívovg ^tipa xaQijxo(i6a)vtag àxãvd'aig ' 

ót dh xvXlvõÓiibvoí xavaxipf êxov èv noéi xaíâav 
èv xad'ccçãj o-ô-t xvficcz* in iiiovog xXv^eòxsV 
TCoíXàg d' éx xsq>aX'qg xçod'eXv^vovg bIXtcov 

àxávd'ag. 

15 fl Õ6 ^aXriçLxii r^Xd'* àqyóri^ T(fíx(avog éxccíçr^j 

avxa xaçeiácov úxofiévi] ^vTcaçà Tcçrjdsiiva . . . 
xovg d' 6 KvxXdílf èipíXBv ... b 

xal èv ovQsóLV i^aTCegyvxst. 

TCÍvag '^XQ'S <péç(úv xaxà dd^axa i^xV^^^^^y 

20 ag xaxà gwxáxçixog nsx^g Xsvxòv xçéípei vdwç. 

ifiíxxá x€ xovâçoipvfig xal xçíyXri [uXxoxÚQfiog. 
xij â^ iyà èv XQcixoig èxéxov xçaxèQíÁvv%a X^^Q^9 
ovè* Sipd'fip xQcíiSag fiiv, aaõs õl Ootpog^AstóXXoiv. 
cag dh õõov UxQaxoxX'^, xçaxsçòv ^rfixfúça g>ófioio, 

25 XQÍyXijg [TCTCodáiioio xáçi^ fLSxà x^ç^l'^ êxovxa^ c 

aif d' éX6(ifiv x^9í^V9 Xaifiòv d' ajcXffixov aiiv^a. 
flXd'€ âs NriQríog dvyárijÇy ®éxig àQyvçáxê^a, 
úrpUr^ êvxXóxafiog, âsiv^ d^sòg avõíjsú^a' 
ií i/Lovfi Ixdifg ovúa xò Xsvxòv xal fiiXav olèav, 

30 xal Tixvòv slâov Xífivtjg èçixvõéa yóyyçov, 

xeífLevov èv XoTcáõeúõ^ ' o í' è^' èwéa xslxo 

XQanéíag. A 243 

rã ôh (i€t' i%VLa fiatvê d'Bà XêvxúíÁ,€vog Ix^vg, 
d èyx^^'^S 9 í ^tòg svx^'^* ^^ ãyxoívrjOi fiiyijvac 

iv 7coLtàv\ od'êv iyxéXstúv yévog àyçotsQáoVy 
naiífisyéõ-rig ^ ijv ov xe âv' àvíçsg à%'Xift{iQBg^ 
oloi &q' ^Aôtvãva^ ts xccl ^Avxrj^caç iyévovto , 5 
^TiLÕímg è%' afia^av ajr' ovâsog òxXliSiSBtav' 
rçcffjtíd^ccfixyt yàç tal ys xccl iwaanriXBBg ^0av 
BVQog^ áràç fi^xóg yB yBvéú^rj;!/ èwBÓçyviOí. 
noXXà d* avavta xátavxa xatà oréyog ijXd'* 6 

(láyBCQog , 10 

úbC(úv òtf/oipóçovg Tcívecxag xazà ÕE^tòv (b[Wv. 
e rã í' a[ia tBúúaçáxovra [téXaivav x^^Q^^ Snovro • 

atrriirp à%* Evfioíag loTcãâsg róõat èúrtxófovro. 
Içig <J' ayysXog fiXd'B noõ^^Bfiog^ àxécc rBvd'íg, 
néçxri r ávd'B6íxç(X}g xal ò dri^ríxòg (iBXeívovçogy 15 
og xal dvrjtòg èàv BTtBr^ lx^<5iv ãd^avároLúvv. 
otf) d' av dvwov xBçaXri d'aXa(i7iiccâao 
vóótpív àipBiõrriXBi , XBXoX(ú(idvrj bivbxcc rBvxdcav 
alQO[ih/<úv ' rò õh Tcfjiia d'Bol d'é6av àv%'Q(onov(SLV. 
f ^ívri %'* r^v (piXéovôi TtBQcóõãg réxrovBg avâçBg, 20 

TQ7iXBt\ ãXX* âyad'ri xovQorçó^og' ovyàçêyoyB 
r^g 0aQxòg dvvufmi yXvxBçárB^ov aXXo ldéú%^ai. 
OTCraXéog #' BÍariX%'B TCBXcíçtog titnòra xBôtçBvg' 
ovx ology ccfia rã ys âvcíÔExa õaçyol BTtovro. 
xvavòxQOig í' àiiíag èjtl rotg ^éyag^ og xb '9'a- 26 

Xcíóôrjg 
Ttáúrig fiBvd'Ba olÕB^ Iloasidáaivog vTtodficíg' 
136 xaçtdég d'' aí Zrjvòg òXv^Ttíov bIúIv ãotõoí, 

ài â^ yriçat xvtpal i0av^ xQ'^^'^^^ ^^ 7Ca0a(S%'ai* 
XQViSoq>çvg^ og xãXXiútog èv aXXoig túrarai Ix^vg^ ^^ 
xáçafiog, àoraxòg avtB^ XiXaÍBXo %'(úQriúúBú%'cci 

16* 244 ^ 

èv ^xáçmv ÒBÍnvoíq. totg õaitviióvag x^ç' 

èg>évtêg 
èv ótóiíccôiv Í%'s6av xat àntjyaYov aXXvõtg akXov, 
xàv d' aç èXo^ xqsícdv ôovQixXvtògfiyiiLávsvsVj 
6 ov icXi^çrig neq êàv xçatsçág.xakáiiy inoifé%%"ifv^ b 

yBV0ai5%'* Cgisíçcav' rò 8éy^ áiiPçoõíi] fwt iõo^sv^ 
ovi^v ôttívwtai fiáxaçsg d'6ol aiiv èóvtag. 
livçaivav â^ insd'ipís (péQmv xò xáXvfLfia rça- 

10 ^(6v7ivd'% ^ g>OQés0xev áyccXXofiévri tísqI ôsiçip/y 

sig Xé%og iivlx ê^aive ^QaKOvrtcíõij ^Bya^^^ia. 
õávduXa õ* av 7taQéd"rjXBv àsiysv^ ãd'avatámv, 
fiovyXcaôõóv d'^ og êvaiBv èv aXfij^ líOQfiVQOvôy , c 
xíxXag õ* s^BÍfig fiP^qtoçag wtfíXBt^Big 

16 xal Tcétçag xatapoôxofiévag j váâag d'* vdaxBL- 

vovg. 
èv d' àva^Lll^ ipãyçoi xb xal tTCTCovQOL yXáviég xe , 
li^QfLVQog &VXCC d' ifiVy yaXéfjj úJtcíçog' ovg 6 

(láystQog 

20 6{^ovxag JtaQéd'ij7CB ^éçmv^ xví6ghsb õ% ôãiia. 

xóv í' èXBysv daívvúd'tti' è^l õs yBd^r^XvzBçáíúv 
slvat fiQcí[iax* êõo^sv. êiíBid'^ Sçiiaivov èz'. ãXXa. à 
xstxo õé XLg fiaxávri , rig ovÕBlg i^tcxbxo ÔBtnvãv^ 
èv xad'aQp^ o&t jcbq Xoxádcav diaqíalvBto %éÍQog. 

35 ê%iig xóaavçog ^Xd'6 iióvog yBvaa6d'av etoiíiog * 

ov ft^v oví' £?(>' ad'LXXog êrjVy ító^sov â} xal 

aXXoi. 
x&Xnv Õ^ óg slâov^ ág êxçBfwv* èv dh ôivaxv 
XBlx ày%ov yXvxv Jtvstov ã XQvúòg ãv Ákb^x&v. 

Vi yBvaáiiBvog d' êxXaiov^ or' avQvov ovx êxi xaika 

oilfO(iai.^áXXá^sxvQ^ ÕBtxalimijjòxçriQy . . . 
vrjSvg d' ovx VTtèfiBíva, fiiáiBxo yàç ^aõÍB66r e A 245 

õápt/va (iiv i(0(i6g tê fiéXag àxçwíákiá ^^ iipd'á. 
naZg'9étvg ixZccXaiitvog ays tçcôxccíâsxa ínfiõag^ 
■ U^vrig i^ íêçijg^ (iccXa niovag" ag 6 fiáyeiçog 
õ^s (péçGtv IV* *A^y[ifttí(ov xatdxeivto ^áXay- 

yeg ... 5 

XccLçsipófúv d* ivóijiísv a[ia nQÓaóGf xccl òjtíòòm 
oçvi&ag yvàvai xccl évaí0i^a fíttí^aú^at . . . 
f rfl^^u d* ôõXB Xéiov\ seaXáiijj â^ 1%^ tò óxéXog 

avtov, 
oçQa oCotxad* lóvti jtáXiv xotiÕóçxtov Btri. 10 
%ávdçog d' fiâvjtçóófúxog , ov^H<paL6tog xífiav 

átttxã év x€çã(iúj icétxúiv rçiõxaíâsxa (liivag. 
avtaQ èiCBÍ âóçnoio [isXíipçovog i| ê^ov evro, 
XStçag viifa(jLévoi0tv àn émmvolo ^oámv is 

áçcttog ícatg riX%'s q>éçfov [ivçov tçivov f^âv' 

137 aklog d' av 6ts<páviyvg ixl õs^ià Ttãóiv íõomíbv^ 

ol ^âov àiitpsnkéxovxo ^ õiMvdv%a xoú^rftévteg, 
x^tiiç ô% Bçofiíov ixBçávvvto^ TCÍVBto d' olvog 
kéúfitog^ ov õri ukstúrov ávijQ vniç avâça na- 20 

nmxBí. 
âsvtsçat avtB tçájtB^av ifpfúTtkiiovto yé^ov6at' 

^ èv d' avtaliSiv ènijv oMioi xal níova ^^Xa , 

^oiecí TB ôxaipvXaí xb d'sov Bçofiíoio xt%i[vai , 
yCQO^ípaxog ípf «d*' aiuífia%w èxíxXrfiiv xakéoiMíiv. ^ 
xáv õ* êyòovÕBvòg ífi%i)v anXàg^ (iBffxòg í' 

àvBXSÍ(l7lV, 

mg dh íâov iavd'òv yXvxaçòv (léyav ãyxvxXov, 

avâçBg, 
^TlfÊ/rjftçog natô^ òitxòv éaêiôêX^óvxa nXctxovvxa, 30 
c yeãg av êxBixa nlaxovvxog iyò ^bíov aXBXOÍ- 

4ifiv; • . . 246 A 

ya0tiiQ d^ ãççrixrog , xálxêov õé pMv '^tOQ èvairi. 
jcoçvau d' êia^Á^ov^ Ttovçai âvo &ccv(iatonoioí^ 
ag Utçatoxi^^g TqlavvB icoòáxBag 0QviS'ag ãg. 
6 14. 'jíkB^vg d' èv SwtQBXovôLv èniúítájct&v rcc 
ituxà ÒBtitvá (pfjúiv 

fyfúys âvo ka^Btv ^yBÍffovg fiovXofkav 
ovg av 0otpG}tÁtovg âvvG)(i^ èv ty TCÓXeêk d 

[léXXovta Sbltcví^bvv yàç ãvdça ©srtalòv 
10 ovK ãtUTítjQág ovd' ãscrixQtfiiú^iéviúg 

Xt(iá ^taçBld-Btv ã ÔBtxa^' Sv 
BxMtov avtotg Jtaçazi^évta ^ByakBlíog 6é. 
BvtQÁ^JCB^ov 6^ êlúlv ovtíog ot ®BZtakoí^ xad'à xal^Eçc- 
çóg g)ij<Stv èv nslrcciSty ovtíúg 
IS. tãõ* ov Kóçcvd^og ovõb Aaíg^ o 2jvqb^ 

ovd' BvtQanéliúv QBtxaXàv ^éviov tçoipcUj 
mv ovx afiotçog ^õb xbIq èyCyvBXO, 
o Sh xovg slg Xiíúvíòi^v ávafpsçofièvovg Iltfoxovg Ttoii^- e 
<f€cg tovg ^A^rivaCovg ^r^úív^ orccv totg Aioúxovçoig èv 
20 TtifvxaVBdp aQLõtov %QOxi^ãvtav^ èxl xãv xçutcb^ôv 
xi&évai xvqÒv xal g)v<íxfiv dçvTCBiCBtg r' èkáag xal 
jtçáôay tm6(ivi]0iv jeotoviiévovg xijg a^x^^S èycoy^g. 
2JóX(úv ÕB xotg èv nQvxavBÍm útxovfiévoíg fiãiav xafè- 
XBiv xbXbvbv^ ãçxov õh xatg Boçxatg ^(fOõítaçaxid'èvai, 
25 iivfioviiBVog xòv'^O(irjQ0v. xal yàç èxBtvogxovgáçiúxêtg 
úvváyiXiv xçòg xòv ^jíya^ièiivovee ^ q)vçBxo õ' a^na 
(pri^lv. XçvúLnnóg r' èv xbxÍqxg) xbqI xov xalov xal f 
xiig r^Õov^g ipi/fiív * èv ^A^r^aig Sh Í0xo(fov6tv ov niw 
àçxaííúv õvoZv ytvoíièvcsv Õbíicvchv^ èv Avxbíoí xb xal 
80 ^AxadrifíBÍcCj xov (ihv slg xi{v ^Axadv^íBiav BltíBvéyxav* 
xog òi^OTCOiov XoTtáâa stçòg été^av xivà XQBÍav xòv xá- 
çaiíov xaxã^ai nivxa xovg ÍBQOJtOiOvg^ mg (ucxçó&ev A 247 

Gvx èuSt^iaç JtaQêUJâv6s&ç yivofiivfjg^ déovtog aicé- 
XBiSd'(u rovtmv râv (i€cxçód'èv* ròv d' év t^ Avusí^ 
xçiaç raçtxfjçòv eig xáçixog õiccôxsváúccvtcc fMcõnym^ 
138 d^aí Ág ^taçiaõoipílófisvov xovi^QÓg.' IlXátov d' iv 
devtiQip IloXirsíaç ovtmg êtSttã rovg avtov vsoxoií' s 
tag yçátpíov ^ avsv o^ov, ifpi]j ég êoiTtag^ Ttoutg ravg 
avdçag iótífOfiévavg. aÀrfi'^^ ^ d' iyd, Xiysig' èjes» 
lad'6(iip/ ore xal oif^op s^ovúiv^ SXag tê õtikovóti, iuà 
ikáag xaltvçòv xal fioXpovg^xal luxava ys, ola âfi iv 
Áyfotg ê:^ri^xa^ê^0ovtai. tcccI tQayijfiará tcqv naça- lo 
ê^Ofisv avtotg ràv ts úvxíqv xal èçsfiív^&v xal xvá^ ' 
^ovy xal (ivçta xal g>7iyovg (Sicodiovúi Tcçog rò xvç 
pi^stçíiúg vTtoitívovtsg. -xal *ovTtú âtáyovtBg ròv fiíov 

b iv sl^vy (isd^ vytsíag, àg eixog^ yr}çacol tslsvtãpteg 
ãXíov tOLOvtov fiíov totg ixyóvoíg ^àçaâcinov^iv,^ n 

15. i|^g õh Xêxtéov xal xbçI xáv htxmvixãv 
6v(ino0í(ov. ^Hçóõorog (ihv ow iv ty ivátfi xãv túxo- 
ÇLÔv jcbqI xijg Maçdovíov xaçaiSXBvijg Xéyenvxal [ivr/- 
ftovsvõag Xaxíovixãv avfixoúíoov g>Tj6í ^ Séçí^^ig q>Bvy(Qv 
ix xijg ^EXláõog MaQÔovíOÊ xtjv TCaçaõxsvijv xaxikiTCB 20 
r^ avxov. Ilavúavíav ovv idóvxa xrjv xovMaçõovíov 

c ytaçaõxBvfiv XQ'^^^ ^^^ áçyvQOí xal naçaiCBxàúftMi 
noixíloíg xaxBffXBvaduévijv xBXsikSaL xovg àçtojeoiovg 
xal òifjíMtúiovg xaxà xavxà xa^mg Maçdoviip ÔBtievov 
xaçaôxBváiíai. n^oiffiávxov âi xovxcuv xàxBkBv0%'évxa 25 
xòv Tlavasavíav lõóvxa xUvag XQ^^^^S ^^^ ãçyvçãg 
itíXQfúfiévag xal x^axé^ag âçyvQãg xal JtaçaõxBv^v 
ItByaXoTCQBnrj òbíicvov^ ixickayévxa xà XQOXBÍfiBva^ 
xskBvúai inlyék&xv xotg êavxov diaxóvotgxaçaúXBvi" 
fSai kaxmvixòv ÕBtnvov. xal 7ta(fa0XBva0d'ámog yBká- 30 
0ag 6 Havôavíag pLsrB7ti(ii;ato xãv ^Ekkrpf(úv xovg 

d tftQaxifyovgy, xal ikd'ávxmv imÕBÍ^ag ixatéçov xàv 248 ^ 

ÒBÍnvmv tr/v ytaQcc6x€viiv elxsv: avÕQêg^EXXíiveçjavv'' 
ijyayov ifiãg fiovíó^svos iicidêtiuv tov Mi^dwv ^c- 
(nóvog tijfv àfpçoõvvTijv ,* og totavxTjy âícuzav ãx&v ^X- 
d'sv ág fiiiãg ovtm taXaíxmçov êxovtag.^ ípatfl âéttvsg 

5 xal avâça Evfiaçítriv èmÒTniL^rfiavxa t^g Snáifti^ %al 
0W€6tiad'évta èv totg q>iâiríoig alxatv ' elxátaíg èv- 
âç€iótaTOÍ slúLV aitávtetv ot AaxBÔaiyíÁvvQi' êlovco 
yàç Sv tig bv q>QOvàv fivQiáxig àno^avatv i} ovtmg 
êvteXovg diaitrig iistaXccfistv, 

10 16. UoXéfLfúv õ^ èv tá ytccçà Ssvoq)mvti xavá^çq^ e 

tov xaçà AáxiDôi xcdov(iévov õeínvov xoníõog iivr^- 
lãX>v€vovta Kçattvóv [ipi^õív] èv Jlkovtotg kéyaw 

ccQ* áki]d'0g totg í^éiAyLõtv êúttv^ ág Xéyov6\ ixst 
xãõi totg èk^v0iv èv ty xoseíõi di)ivã6d'M xaXáçy 

i& èv õh tatg ké0%ai0L q)v0xaf, xço0xsítcettaX€viiévíU 

xataxçé{iavxav totoi itçêfffisvtatúiv ànoõáxvevv 

xttl EvTtoXig èv EXXgmíí f 

xal ysvfjtccv totõÔB õáfisçov xoxíg. 

20 ÒBt%vov õ' è0tlv làlíog ãxov fi xoTtíg, xapújCBç xal tò 
xaXoviisvov alxkov . . . èTCr^ õ\ xotcí^odói, xçãtov(úv â^ 
óxfivàg xoiovvtai naçà tòv ^aóvy èv âh tavtaig ótí- 
fiáâag èi vlv^g^ ènl èí tovtíãv âájtLÕag vitootQçawv- 
ovõtVy èfp^ alg tovg xataxkí%'évtag Bvm%ov6iVy ov fu>- 

26 vov tovg èx trig ruisõax^^g aípíxvovfiétHyvgj áXkà xal 
tovg è7cvdfi(ii^avtag táv ^èvov, dijovôi d' èv tatg 
XOXÍ0ÍV alyag , akXo d' ovõív IsQBtov , xal tàv xçaáv 139 
õiÃóaúí HLOÍçag Ttãóv xal tòv xaXoviiBvov ipvôíxikÍ0Vj 
og ètítw àçithsxog èyxçiât naçaTCkrfiiogy yoyyvXfátBifog 

90 õh tiiv Idèav. õiióaúv tàv úwóvtmv êocãõt^ tvqòv 
%kGiçòv xal yaútçòg xal ^vdxfig rófíov xal tçay^^iata 
0vxá tB ifiQÁ Ttal xváfiovg 4^1 g)€cõi/jkovg xkoíffovg. xo- A 249 

jcí^êv dh Ttal xáv aXXmv Sxaçtuxtéiv ò fiavlófLSvog. iv 
õh t^ icóXsv xoTCÍdag ãyotHfí xal totç rtdijviõíoig xa- 
Xoviuvots vxíq tàv xaíâiov. xofií^ovót yàç at tixd^al 
tà a^sva jcavõia xatà tòv xai(fòv twtov elg ayçòv 

b Tcal 3t(fòg trjfv xo(fvd'akiav ocaXov(idv7iv ''Aiftafuv, í^g tò 5 
tsifòv xaçà t^qv xalovitévrjfíf Tíaôcáv i^tiv év totg 
a^g tiiv KKfjffMv (léçeúi^ tàg xoicíõag xaçaxlriôíag 
tatg keksyfUvavg è%ixskov6v' dvovõí âh xal tovg ya- 
Xad'tivoifg 6(fd'ayo(fíúxiyvg xal 7Ca^att%'éa0iv iv ty 
^oívg tovg invírag açtovg. alxkav d* vxò ^v táv lo 
aXkíov ^íoçUayv xaXsttat tò ÕBtnvov. ^Eníxiu(f(U)g ywv 
iv^EXx£âiq>ijú(v^ èxiXaús yáç toíxvg iit alxkovêxmv^ 
XV êa éxàv &%ao xçé%iav! xà avxà atiffixa xal iv IJa- 

c QíokX^. iv Sh xy AaxadaífLÒVí xotg alúiovútv alg xò 
fptõCxwv (laxà dalTCViyv xò xalov^iavov alxkfyy afáfpd- ^^ 
çovõiv açxovg iv àçiftxiÕL xal xçéag ixá<SX(p. xal xá 
vd(íOvxi xàg fioíçag áxoXQvd'áv o õuíxovog xr^ifvxxai xò 
atxXov yCQOúxi^alg xov néiiifavtbg xi[v òvoftaúíav. 

' 17. xavxa (ihv o IIoXé(Uúv. xçòg ov àvxiXiymv 
^íõvfiog ò yQa^fiaxixòg (xakat âi xoUxov 6 ^TfiyLrjftçiog 20 
6 T(^v%v(viog fitfilioká^av^ ôiÀ xò xlijdvg íúv ixõéõmxa 
ífvyyçafifuíxiDv ' èôxt yàç xçítí%lkta %çòg xotg xavxa- 

d xoeíoig) ^prfil xáõa ^ JUokvTíQáxr^ iv xotg Aaxmvixotg 
tôxoçat oxí xriv (úv xáv vaxív9'íav dvóCav ot Aáxm- 
vsg i%l xçatg ijiiiçag úwxakovúi^ Ttal õtà xò xévdvgxò 35 
yavópLavov xaçl xòv *Táxiv^ov ovxa 6xaipavovvxav i%l 
xotg ialxvoíg ovxa açxov alaq>éçovtUv ovxa aá(i(iaxa 
xal xà xovxoiç ãx6kovd'a õtõóaôi,' xal xòv alg xòv %'aòv 
xaiãva ovx ^õovôiv^ ovd^ ãkko xv xoiovxovalôáyovótv 
ovâdv^ xa9'á%aQ iv xaZg akkaig d'tMííai^xoioÍHSiv^ ãkkà so 
liax' avxa^íag xokkijg õauxvrfiavxag ànéç%ovxav, v(} âh 

e lid<fy xáv xçtàv iifLaçáv^ívaxai%'éa notxikri xal nav- 250 A 

i^yvifig tt^ióloyoç xal iisftíXtj^ nulõiç tê yàç xtd^açí* 
^ov6i/u èv %itãíúiv ávB^múfLévot Tuã Ttçòg avXúv Síõav- 
tsg TcáaeíQ afta tp nkrpttçip tàg xoçõàg iitLVçéxovrsç 
èv ^v&iíá fúv ávaTtaíôTCi) fisr' ò^éog Si tóvov ròv 

6 ^BQv adovõtVj akXoi â* iq>* Zicnfúv 9tB9to6^riitévoi rò 
^éaxQov díS%ÍQxovtai^ X^Q^^ '^^ vsavtóxíúv nafvstXrfi^stg 
Bhtiçxpvtai xal táv è7cv%^9^^'^ ^^^^ itòíijfucTíOv aõ(yv- 
0ív^ ÒQxvi0taí ts èv tovtovg àva(i€(iLy[iévoi tf/v xívij- 
0CV áçx^^^V^ ^^^ ^^ avlàv xal rrpf ^õi^v Tcovovvtav. f 

10 táv Sh 7caQd'évíúv at (ihv èià xavvá&çíov^ Tcafiaçarcàv 
^vÃívmv àçiíátiúv^ q>éQOvrai ytoÃvtslóg xat&íHBva- 
dfgJviúVy áS â^ éip' a^lkXaig açiiátc^v i^êvyfisvGtv xopt- 
jeevov6LV' aitaúa d' èv xivjqúBi xal x^Ç^ '^^ ^Bcsçíceg 
71 nólt^g xad'é(Stipí6v^ ÍBÇBtá ts TCaiialrjd^ dvovõv ti^ 

15 fifié^av tavtfiv xal, dsi%vCtfyv6iv o[ nokttai icávtag 
tovg yvG^ífíOvg xal toòg âovlovg tovg lâííwg' wâslç 
d' ànokBÍ^BV tiiv %'ViSlav j álXà xsvovô^av õvfifiaívsi 
triv Ttóíív Ttçòg tip/ %'íav, tijg Sh xoieídòg (iVfi(M>vêve& 
xal *Açi0toq>ávrigri ^tkvkXiog èv tatg IIÓXbôlv, *Eál' 140 

20 kvxóg t èv KfOQttkíúxq) kéymv ovt&g 
Ttottàv xoTCÍÕ^ olá ôáfuxt 
èv 'jéfivxkatov, Ttá^a yèkkcDõiv 
pÓQaxsg TCokkol xaçtoi 
xal õiúfióg [tig] (lãka aâvg , 

25 õiaQQT^èf^v kèytúv fuc^ag èv tatg xoitíci %açaxí^Bú9ai 
(twto yÒQ oí páçaxBg âijkovõtVj (wxl tokwcag^ £g íf>ffit 
AvxóççcDv, ij tà TCçogyvQáfLata táv fiaióv, Ág^Eça- 
to6d'iv7ig) xal açtovg õh xal i(ú(ióv tiva Tcad^êvúiié" 
vav xsQtttág. tlg S* èôtlv fi xonlg 6aq)ág èxtíd'etai 

80 Mákjtig èv ti} Aaxêõainovímv TCokitsíúíyQáiptov ovtfog 
^ xoiotHJi dh xal tàg xakovfiévag xoTCÍÔag. Í6ti d' ij b 
otoxlg êst^vov ^ (lãia açtog x{féag lÁxavov áfwv ^ 251 

i&fíòg iSvoíOv tifáyrifux ê'éçiíOç* àkkà [iriv ovd' op- 
^ixyoçlõnov kiyovtai, £g q^iv o nokéfiwv^ otyaXa- 
^Tfftfol %otçoL^ àkk* ÒQd'Qayo^Í6xoi^ èxal nçòç ròv oç- 
^fov TcmçátíTuymcu , mg IlsçiSatoç CútOQst iv ty Aa- 
xcsvix^g TCokvcBÍa xal jàioifxovçíâfig iv õsvtéç^ noki- h 
tBÍag xal 'Açtõtoxk^g iv tó scçotéçat xal ovtog xiig 

c Aaxíúvmv xokitBÍag. hc qyrifflv ò Iloki^tov xalxò õet* 
jevov vnh r£v Aaxsâaifwvímv [fWViDv] cclxkov xçoóa^ 
yopsv£6d'ai^ vcaçoackrfíímg anávran; Aaçtéiúv ovt&g 
€cvtÒ xakovvrmv» 'Akxfiàv fiÍv yaç ovtm tpriol 10 

xrpd ta (ivka ^vq)'^av xrinl talg úwaixkíaig^ 
ovtm tà CvvÕBÍxvux xakãv. xal nikiv ' alxkov ^Ak- 
xiiácav ccQfió^ato.* alxkov d' ov kéyovôtv ot Ãáxavsg 
xijfv (istà tò dêtnvov (lotçav^ ãkk' ovdl tà õiõó^Bva 
rotç tpídixíoig (istà tò õsItívov (açtog yáç iútv xal 15 
xçiag)^ ákk* êTCaixka ydkv kéystaí tavta, ovta olov 
ixíxoftiyi^ftata tov ôwt&eayiiévov totg <piõítaig «r- 

d Tikov* nccçà yàç tovto olfiac trjiv gxov^v leBicolifiQ-au 
xal iôtlv 71 xaçaóxsvíi tóv ksyofiévcav Í7taíxkan/ ovx 
ccjtkij^ xad'ánBç 6 nokéfimv tmBÍkfjipBv^ akkà àittri, 20 
^V ft^i/ yàç totg scavel itaQÍ%ov6i^ náw tig Bvxokóg 
iõtí xal Bvtskrjg. aktpita yáç iútiv ikaím âBâsvfiiva, 
a tpffíi Nixoxkiíg o Aáxmv xcattBiv avtovg (iBtà tò 
dstxvov ivq>vkkocg âág)Vfig, xaQ* o xalxaiifiarídag fihv 
nço6ayoQBVBúd'aL ta q>vkka^ avta dh tà '^aiútà xáft- 25 

e fiata. oti âh i^og rjfv totg vcákai xal tpvkka õátpvvig 
tQay7iiiat£^B6d'aL Kakkíag íj Aíoxktjg iv totg Kvxkmipi 
qy^lúiv ovtmg 

fjpvkkàg íi ÕBÍitvíúv xatákvfSig ^õb xa9'áiCB^ 0X7^^ 

(látCDV. 30 

7fv 6^ Blg tà tav àvõçáv ípiõitia xo^í^ovúi^ ôxbvotcoi" 
Bttav ix tivúiv ij^íXÈV mçi6(iév(úVy Tcaçaxoçijyovvtog 252 A 

avtà totg ipiõitatg ivòg tóv amcoçovvtew , i6%'^ 5tê 
dh xal jcXeióvmv. 6 âh MóXxcg xal itccttvijv qyrfil jtçaõ- 
ayoQêV€0d'at tà êitavHka. 

18. ^bqI dh tóv ixa£xÁ.<ov Ileçôatog èv vg Aa-- 

5 xaDviK"^ noktXBÍíf ovtfúúl yçãq)sv * xal evdvg rovg fuv 
svitóçovg í,riiMot elg ênaLxXcc' xaOta d* ètftl ^stà õet- f 
xvov tçayrj(iata' rotg d' àjcóçotg è%itáxtsi xãíafiav 
ij ôtvfiáõa TJ gwXÁM Õáqyvfig q)i(fsvv^ o%mg ê%GH(i tà 
êicaiTtXa xájttêLV ^srà õbZtcvov* yívstai yàç aXípiTa 

10 iXalfú ÍQça6(iéva. tò õ^ oXov &6%bq icoXítBviíá xi xov- 
xo dij 6vvíúxaxat (ivxçóv. xal yàç ovxiva ÕBt tcqíSxov 
xaxaxBlõ%'ai iq õbvxbçov, íj èxl xov úTay^nodiov xa^^- 
6%'ai , nivxa xouxvxa xolovOlv BÍg êicaixka* xà Ofioia 
[axoçBt xal AuHSxovQÍâtig. ^bçI âs xóiv xccfii^axíâiúvl^l 

15 xal xâv xa^fiátan/ NixoxX'^g ovxag yçáçst * diaTuyó- 
õag dh nátrtfúv 6 êçoçog rfcov àitékv6BV rj xcexBÕíxaôBv. 
6 dh vvxrfiag è^Yi^iímôBV èXaq>çág r^xov xá(iiia(fivijxa(i' 
[laxíútv, êtSxt Sh xà yàv jcáiifiaxa ifaiúxá, at õh xa(i- 
lucxíÕBg íxlg xáicxiyvôt xà if/aiôtá.^ 

20 19. sCBçl õh xov xãv q>vSixí(ov ÕBÍnvov AixcUaç* 
%og xáÔB [iSxoçBt èv x^ Í7CtyQaq)oiiévG) TçiitoXixixá 
^ xò òbZucvov nçãxQv (ihv êxáõXGí x&çlg jeaQaxid'éiisvíyif 
xal ^Qog BXBçov xoivoaviav ovÔB^Íav ê%<n/' BÍxa fiãÇav h 
(úv O07IV àv Bxaúxog ij fiovXófiBvog, xal jtuZv TcáXiv 

25 õxav jí ^(lòg éxáúxip xcid-av ^açaxBÍfLBvóg itfxiv. 
oifov Sh xavxòv aBÍ tcoxb tc&ôív iúxiv^ vbiov xçéag 
sfpdw^ èvíoxB í' ovõ* 6xt(iBíHyõv nXriv oi^ov xt (iixçòv 
i%úv 6xa%'iu)v ág xéxaçxov fiáXiôxa^ xal ^taçà xovxo 
BXBQOv wâhv-TcXrjv o yB àxò xovxatv ^oftóç, íxavòg mv 

80 Tcaçà 7C&V xò ÕBticvov aicavxag avxoòg aaçastifistBiVj 
xav aça iXáa xig ^ xv(fòg rj ôvxov. aXXà xav xi Xáfim^ 
6iv imâóõiiiuiVy Ixdw ij Xayáv ^ fpáxxav ^ xi xowv^ A 253 

c Tov. ãx* o\ém^ í^òti dêdevjtvrixóútv võtsça nê^upéçs^ 
tav taika tà êxaixXcc owXov^Bva. iSv^g)éçsi> d' exa- 
ótog elg tò q>i,6CtLOv àktpíxfúv fihf òg tçía iiáíiôta 
T^iu^édifiva ãttLxá , oUvov di x^^S SvÕBxá tivag ^ do»* 
õsxa^ Tcaçà Sh tavra tvQov õru^^nÁv ttva xal Ovxcdv^ ò 
êtv âh slg òi(f(ovíav tuçI âéxa tivàg aiytvaiovg òfio- 
Xcvg/ Ikpatçog d' iv tçínp Aaxavixijg Tcokixaíug 
y^g>£í ^ q>éQ0v6v d\ xal êxaixXa avzoig o[ çidttav' 
xal xáv i^kv àyQ6V0(íév(úv vç)' avxôv èviotê ot nok- 

d kol^ ov ft^ àkX OL ys ytkovúioi xal aQtov Ttal (úv ãv lo 
S^a ix ráv àyçãv o^ov êig avtify xiiv úwovcíav, 
vofiílovxsg Ttal xò nkaiova xãv Ixaváv xaQaõxsvátBiv 
jCBçtxxòv elvai^ iiri (lékkovxá ys nQO0<péç60d'au^ Mok- 
TCig âd q>ri6v ! ikBxà Sh xò õelnvov eloOtêv àal xi Jtaçã 
xivog xo^í^eó&aiy ivúns âh xal TCaçà nkaióvcrv^ naç^ xh 
avxotg xax olxov i^çxvfiévri ftaxxvri^ o xakov6iv iscai" 
xkov/xáv âi x^it^Ofiévaív ovâslg ovâhv àyoçáiSag síg}" 
#£ ipéçBiv' ovxs yàç '^âov^g oxrc áxçaõíag yaõxçòg 
ovvsxBv xo(i£Íovõiv, ãkkà x^g avxàv àQ£X'^g aTCÓâBL^tv 

e xijg xaxà xr^v d^i^çav xolov(ievou xokkcA õl^xal itoí- 20 
^vu avxáv xçétpovxBg ã(pd'6vG)g ^BxadidòaôL xãv ix- 
yóvav. êHxc í ' 17 ^xxiyq fpáxxat xqvBg xçvyóvBg xi- 
%kaL xóúúvtpoi kayá açvBg içLtpoi. ot Sh (láyBiQoi õrj- 
fiaívovõv xovg aBÍ xi xofiíÇiovxag Blg iié6ov, Iva jcávxag 
tdfoõi xijfv xijg d'rJQag ípckoxovíav xal xr^if alg ávxovg 25 
ixxBVBiav/ ^rjfi^qxçiog d' 6 JSxt^if^íog iv xã Ttçtixp 
xov xçoíixov õiaxóôfwv x^v xãv xagvBÍan/ q>fi(Slv boq^ 
X7{v Tcaçà ÂaxBÕav^ovioig [lífM^fia BÍvai ôxçaxianixijg 
àyoíy^g. XMOvg (ihv yàç slvai^ iwia xãaQi^fiã^ôxiã' 

f âag dh ovirot xakovvxai^ 0xijvatg ê%ovxBg TCaçaytkffii^óv so 
XI* xal iwia xad'^ ixaôxov avâçBg õbitcvovíSí ^ Tcávtjoc 
XB aTcò xçotfxáyfiaxog xi]çv00Bxai, êxBi xb êxá^xri úxiàg 254 À 

ipçatQÍug tçêtg, tcal yívataí ^ tàv xacçvei&v êoçtij ixl 
fuiéças èvvéa. 

20. xifv Sh T^ âíaítrig tiig toiavtfig õítlfiçórrjvcc 
vútsçov xaxakvfUxvt^g ol Aáiimvsg i^cíxsilav sigt(fV' 
5 ^v. 0vÁ4)C(fxog yovv iv vfj ^avtêxaiõexátij xal sixo- 
õty xãv toxoçvãv tida yçáipsi. asçl avxáv ^ Aaxêõai^ 
(lóvíOL elg [íkv tà qnàixva ovx ^(^^omro xatà xò tucx^mv 
êd'og' Sxs õh nal naçayévoLVxo ^ (iixçà ôvfiJtsçuv- ^^^ 
sxd^stõt i/oftov xccQív jtaQBõxevá^sxo xal tcXla avxotg 

te OXQWfivaí x€ xotg (iêyéd'êúiv ovxmg i^ffixtuiévccí sroAt;- 
xsXág xal xíj jsotxMa: õiag>6çmg &6tB xáv ^évmv iví- 
ovg xáv xaç€cXijqid'évxfúv òxvstv xòv àyxãva inl xà 
íCÇ(HSxeq>ãÁMta içsíÕHv. ot Sh xçóxêçov htl xov xXívxfi- 
çíov ilfikov diaxa^sifovmsg r^g xlívijg naç^ oXip/ xtfif 

15 úwovúíav oxs xòv ãyxáva axíx^ içeíósiav^ sig xijv 
XQOêiçijiidvfiv XffVfprp; í^kd^ov^ noxfiçíeov xl ixd'êõ6Lg 
noXkáv xal fiçmfjuíxcin/ navxoõanãg nexoínKiévcjv yca- 
çad'é0Big^ èev Sh (ivqgív i^rikXayfiévíúv , ág â* avxmg h 
otv&v xal xçayijfMÍxiúv. xal xovxgív riç^av ot [uxqov 

20. 9r^ KXêOfisvovg fiaõiXsv0avxeg ^Açavg xal ^Axçóxa* 
xog^ avXiXTjfif è%ov6Cav ^i^XcSúavxeg' ovg xooovxov av- 
d^tg VTceçiJQáv xivag xáv Idifúxãv xãv ivUxáifxy ytvo- 
^évíov xax^ ixstvov xÒv%q6vov xyxoXvxsXsíax^g Tcccd'* 
avxovg âúxs âoxêtv xòv ^Açéa xal xòv ^Axçóxaxov sv- 

25 xaXaiff návxag vnaQfiafiXijxévatxovgãq)aXa0xáxovgxmv 
TCçóxaçov.* 

21/ KXaofidvT^g õhítoXv dcavéyxag xà [xa] ôwiâatv 
nçáyfiaxa xaíxot véog ãv ocal xaxà xr[v âíavxav atpa^ 
Xiúxaxog yéyovav. í^â^q yàç xrjXixovxoiv nçayfíttXiav c 

30 iiyovitavog êfupaóiv xotg seaçaXafifiavofiévoíg jCQog xtpf 
%:o6Cav éstoíai^ dióxi xà naç' ixeívovg xáv naç* avxòv 
ovdhv Tcaxaõaéôxaça atri xccçaUxava^ófiava. «oXXáv A 255 

õh XQ€0fi€W^ 7Caçayivo(iévmv xçòg avróv, (yvâáxotê 
èv(úQÍ0tSQOV tov naxBi^íú^évQV úvvqys xaepov, JCêvtu- 
xXlvov %6 âi66tQoívwto ovõéatots TtXstov' ore âl (i^ 
nttQslri TCQBú^BÍa , xqíkXivov. xal xçóõtay^ia ovk éyí" 
vsto âi^ éâsãtfov tíg aUtBzaíxalxatoKXidrfiêtaí TCçá- 5 

d to$j alX 6 XQSófivtatog r^alto ijcl rig xXívag^ st (ii^ 
rti/' avtòg X(fo0KaXd0aito. xatsiaiifiãvsxo âh ixl rò 
zolv li^êt' ttâsXqiOv xcciax£Íii,syog ^ (urú vivog xãv 
f^Xixi&xíSv. èicl xs xp XQÍnoõí ifn/xxfiQ %ahíovg èné- 
xHxo xal xáõog xccl úxaípíov ãçyvQOvv âvo xoxvXag 10 
X&çovv xal 7tva%xíg^ ^ d' è7CÍ%vúLg xalxij, maZv Sh ov 
%ifOúttpéçsxo\ €Í iii^ xig alxrfíêuV iâíâoxo õh xva^og 
bI^ tcqÒ xov âsíxvov' xò ôh nokv xçáxip' xal oxa 
xçoúvsvõsimf èxslvog^ ovxíag rjxow xal ot XotJtoí. xà 
õh xaçaxi^ép^sva è^l (íhv xçoiu^ov ip/ xov xv%6vxog^ 16 

e xà ò\ Xoinà &0xb (ii^^ vxsQaíçstv ^ijfc élXêínsiv, àXk^ 
[xavà ã%a6L yívB6%'av xal ^ri nçoúSalô^i xovg Ttaç- 
óvxag* ovts yàç ovxog pexo dstVy âóxsç év- xotg 
iptâtxíocg , òé%Bú^at íto^ xal xça^âíotg à^BXóg ovxs 
xáXív ovx^ vnsQuaívBiv^ ág eig xò (iriôhv âanavãv^ 20 
VJCBçfiáXXovxa xò úviifiBXQOv xijg dvaíxrig. xò ^^v yàfi 
avsXsvê^SQOv èvófii^s xò d* vnaçvppavov. 6 õ* olvog 
Tiv fuxQp fisXxí&v^ oxs naçBÍrfiáif xivsg. ítcbI õi õbl-- 
nvTfiaiav^ íúícÍxíúv návxsg. ò dl xatg èq>BL(íxrpíBi, xs- 

f xça[iévov Sx&v xò tcoxÒv xal xá ccixovvxí xçoôsipsQs. 25 
xòv avxòv Sh xQonov xal (isxà xò õslnvov ov nXslov 
iâíâoxo âvo xvád^iov^ xalxovxo n^foúvsvCavxv uçotí- 
sq>ÍQBxo. àxçóafia âh ovâlv ovâéxoxs 7caçsm>QsvsxOy 
âvBxsXst â' avxòg jcgoúOfiiXàv n^g sxaúxov xal Ttav- 
xag ixxaXov^iBvog sig xò xà fàv àxovsiv xà âh Xéysvv 30 
avxovgj ãúxs xsd'riQSV(iávovg anoxçB%Biv aTcavxagJ 
âiaxíoupâàv â^ ^Avxí^ivvig xà Xaxmvixà âsticva 256 ^ 

iv TjS èiciyçafpo^v^ õçáiiatí^AQxmv tpi^lv ovtmg 

iv Ancxêõaífun/ir 143 

ysyovag^ ixeívav xâv vó^mv iiad'extéov 
iótív. fiádii* ènl õatjtvov êls ta q>iõlxva ' 

5 àscókavB zov (cifio^, ^wpBi^ tovç fiv^taxccg 

fiil Tcatttípçóvêi, fti^d' itsç^ èni^vitèi, xaXã^ 
iv totg õ* ixsívem/ iO^súiv túd'^ àçxatxóg, 
22. TCBQÍ d% róv xffrjtt^xiSv õv^ôlxííov Atoiíuíâag 
bstoçâv èv ty rstáçtri xãv K^xi^xãv yQÍq>Bv ovxtog 

10 ^ ot âi AvxxLOi 0wãyov0v (úv xà xotvà 6võ0Íxuc ov- 
xiog. Sxaúxog xc5v yvvo^évmv xccçxáv àvafpéçsi xipf 
âexáxijv slg xriv êxacçíav' xal xàg r^g ^ólBtúg XQOõó' b 
âovg [ag] òiavéiiovúiv oC 7t(fOB6xrpc6tBg x^^g yeókBfúg sig 
xovg Bxáúxmv otxovg. xàv dh dovX(úv exa0xog aiyi- 

15 vcctov tpiçBi úxttxiÍQa xaxà xBg>aXipf. ditjçfivxcur d' ot 
xoktxai návxsg xad'' êxaiçícc^ , TcaXovfSt âh xavxccg àv- 
dçstcc. xrpf X* èicméXBiav è%Bi, xov 0v06ixíov yvwq, 
xçBtg-^ xéxxaçag xãv õfifwxixáv TCçoúBiXrppvta ycqòg 
xàg VTCriQBôíag. ixcÍ0x^ â^ avxãv ãxolovd-owSt âvo 

20 ^BçinovxBg i^vXotpóifOL' xakoiksi, d' uvxmg xaAo^ó- 
çovg. si0l õh TCavtaxov xaxà xijv KQiqxtj^ olxoi âvo 
xatg 6vúúLXÍaig^ mv xòv ^v xakovôiv àvÕQBtov\ xòv c 
d' akXov^ iv çd xovg %éi/ovg xoínCí^íyvOí ^ xov^rix^QWV 
nçoOayoçBvov0i, xaxà èh xòv óvõõlxixÒv olxov srpcS- 

25 xov ^Iv xBvvtav õvo XQáTtB^av ^BVíxai xaXovfiBvavy alg 
7tQ06xa%'llovOL xâv ^ivcav ot xaçómag' £|% â* bUív 
ai xáv aXXtov. naçaxí^exav Sh xãv na^vxGrv í6ov 
liÍQog ixáóxa * xotg âh vBmxBçoig iq^iúv dídoxcuxçdwg, 
xáv â^ aXXiãv ovÕBvòg aicxovxai,. sita xoxiqQiov iv 

30 Bxáúxri xçaTté^y Tcaçaxí^axai xsxçafiévov vâaQOvg' 
xoixo xoivfj návxag %ivov0iv ot xaxà xijv xoivip^ xfá- 
XB^av* xal ÕBinvffiaúvv aXXo naçax{%'Bxai,. xotg õe d A '257 

^aiôl xoivòg xéxçcttai xçccti^ç. totç òl stçsúfivtéçois^ 
iàv fiovXíúVtav nXstov ntetv^ è^ovCÍa ôéâotac, ãxò dh 
T^<S tçccjcéiijg tà pélrtúta xáv staçaxeifiávíov tj Ttços- 
CtTiHvta T^^ 0vúúiríccg yvvii q>av£Qfúg ãípccíQOVôa na- 
QaxC%^6L totg xará tòv nóXe^Mv ^ xatà úvvbúív õsâo- 5 
^aiíiiévoíg. aTCÒ õi xw dsmvov nçãxov fi^v slcíd'aúír 
^vXBveúd^ai TCBçl xãv xovvóv^ elxa fisxà xavxa fié- 
ILVTivxai xãv xaxà xóXsfiov TeQá^scjv xal xovg yèvofié- 
vovg ãvõçag ayad'Ovg ixaivovõc , nçoxQBTCÓ^BVOv xovg 
e vBOXBQOvg Blg ãvÕQayad'íav.' Uvçyícov d' êvxQÍxcs 10 
KQTixixáv vofiífieov ' êv xotg úvúúixioig (ç^iytflv) oí 
KçijxBg xad'T^[iBvot 6v00ixovúí. [xal oxi àfiafifiá' 
xBvxa xotg òçfpavotg xaQaxíd^Bxai ^] xal oxv ot psé- 
xaxoí avxâv ètpBúxãCv âiaxovovvxsg ^ xal oxv fisx' 
Bvg)i]iiíag õJíBÍúavxBg xotg %'BOtg fisçí^ovôi xmv ota- 15 
çaxid'B(iévwv aitaúLVy á7eové(iov<St âh xal xotg vtotg 
xaxà xòv d'ãxov xòv xov TCaxçòg vtpiijívovútv i| 
rHiíúBÍag xãv xotg ávÕQaôv aaçatt^sfiévcDV. xovg é' 
ÒQq)avovg {(So^BQBtg- Blvat' %açaxí%'Bxav é' avxotg 

f ãfiafipáxBvxa x^^jXQá^Bi xad'^ sxafíxa xãv VBVoníúfié- 20 
vmv. riúav Sh xal Í,Bvixol d'ãxov xal xçccTts^a xçíxrj ÕB- 
^iã$ bIúlovxíúv Blg xà àvõçBta^ rpf ^Bvlov xb jáiòg |6- 
vlav XB Jtçoúf^yóçBvov* 

23. ^HQÓâoxog dl 6vyxçlv(úv xà xãv ^EXXi^v&v 
Cvinnóúia TCQog xà Ttaçà IléQúaig q)7iúív ^ vi^éçriv d% 125 
ndçõav àjtaúéav fiáXvúxa èxBÍvriv x^iiãv vo^it^oviív xrj 
€xa0xog èyévBxo. iv xavxy dl scXécí) âatxa xãv aXXcDV 
6vxatBv0v %Qor{%'BiS'd'av. iv xy ot BVÕaífiovBg avxãv 
fiovv xal ovov xal ítítcov xal xáiirjXov Ttçoxi^éaxai^ 

144õAot;ç òicxovg èv xa^iívocg' ot ôl stévrjXBg axftãv xà 30 
Xsnxà xãv nço^áxíov Ttçoxi^éaxai. úixoiõi xb òXíyoiút 
%QéovxaVj intg>oçT^iia0c ôl TCoXXotúv xal ovx àXé^c. xal 

ATHENAEUS. I. * 17 258 A 

ôíà taikó q>a6i Ilsçõm rovg^^EXXfivaç ^itBoiísvovg nn- 
vãvtccg nuvBd^ai , ore .õgjíúiv ájtò Sbítcvov ytaçafpO' 
çéstcci (yòâiv Xóyov a^iov' et Sé tt ícaçecipéQOitOj 
iõ&íovtag ãv ov navB6%'ai. olv^ âh xáçtnc n^aõxéa^ 

5 tai" %aí0tpiv QV7t i(íé0ai i^sõtiv^ ovx ovç^av àvríov 
$Xlov. taika [líhv ow ovt& ipvXá&Oêtai. (isdvHxófie- 
vot õi Btíú^aõt povl€VB(íd'ai tà úTCovõaioxata xmv 
XQfiyfiátcDV. vò â' ãv ãây (Upí&v fiovXBvop^évoíôi^ b 
rovro rg vútBçaíi] vijq>ov0i nçoxi^Bt o 6tByéaç%og èv 

10 Toí; civ éóvtBg fiovXBvcDvtai. xal ^v ^ilv aây xai vj}- 
q>oviSVj xQéovtat avtp' Blâh [n^^ (iBtcBt0i. tà â^ ãv 
vYitpovtBg TCQO^ovXBvúfúvtm , (tsdn)6xóiiBvoi imâucyi- 

VCÍ6X0V6C.* 

24. TtEçl íi t^g tçvipilg tóv èv Uéçúaig fiaCí- 

16 Xbcdv lB!EVoq>âv èv ^AyrfiiKá^ yçáfpBi ovxíog ' xá fikv 

yàg nBÇ0y nãúav yijv ítBQiéQXOvxai pia^xBVovxBg xí 

ãv f^êéayg niot ' iivçíot êh XB%vãvxai xí ãv fjâécDg g>á- 

yoi. OTCcog yB fifiv xaxaõccQdoí ovõ* av Btnot xig oóa c 

nQayiiaxBvovxai, ^AyrfiíXaog õ\ õià xò g)iX6xovog bI- 

20 vat nãv fihv xò necçòv fidé(og êitivB^ nãv d\ xò 6wxv- 

%òv fidstúg ííó9'tBV* sig dh xò áifiiiv&g xoi(iri^'^aL xãg 

xónog Cxavòg r^v avxpJ èv âl xá ^Uqíqvv èitíyçccfpofiB- 

v(p Xèycav tvbqI xãv xotg xvçáwovg naQaúxBva^Ofiévcíi^ 

xal xãv xotg idiáxaig Blg xQoq)ág (pYfiiv ovxcug * xal 

25 oldá yBj ig)fij ã Hi^GivíSri^ oxi xovx^ xçívovõtv ot 

> TckBtúxoL rfiíov fjfiãg xal tcívblv xal è0d'ÍBtv xãv iâim- 

xãvy oxi ÕOXOV0C xal avxol íjdiGv ãv ÕBiicvipav xò 

Tifitv TCaçaxL^é^svov õbItcvov ^ xovxotg. xò yàç xà d 

Bt(úd'óxa VTtBQpáXXoVy tovxo naQéxBi xàg r^dovág. õiò 

30 xal ítávXBg avd^QCOTCoí ridétog 7CQO0dé%ovxai xàg êoçxãgy 

TtXriv ov% ot xvQavvoí. SxicXbgí yàç avxotg asl naçB- 

õxBva0(iévat ovâB^íav èv xatg êoQXatg ènidoúiv ixov- A 259 

6iv avtãv at rçaTts^ai ' ãõtê ravrrj xcçãrov r^ svipço- 
awfj tijg iXTciõog fLsiovexrovõL xôv Idvcorãv. lyescta, 
iq>fj, ixstvo 6V olõa oxt xccl õv IfiJtsi^g el^ otv 06^ 
av xig nkslío ^ccQad"ijtat rà jcaçittà rãv Cxavãv, ro- 

e tfoinrç} xal d^ãúúov (lãXXov xóçog i(in£3tt6i tijg idcoõrjg. 5 
ãõrs xal tà X9^''^P ^ÍS rjõov^g (leiovsxtst 6 naçart^ 
^é[i£Vog nokkà xãv fiêxçífog dicccx(A)(iév{úv, ákXà vai 
fià^ta^ Sfpri 6 Utfiovíõfig , o6ov ãv xqovov tiin^x^ 
nçoalrixaij xovxov noXif (lãXíov T^doínac ot xatg itoXv- 
xeXeuxéçaig naçaiSxsvatg xQsq)6^svoL xc5v tà avxeké- 10 
(Sxaxa naçaxid's^éva)v/ 

25. @e6<pQa0xog í' iv rç5 nçòg Káúavâçov n:€çl 
fiaúílsíag (el yvrfitov xò õvyyQafifia' noXíol yàç avtó 
(paõiv eivai Uoúcfitov^ elg ov KaXXí^axog 6 Tcoir^f^g 
inívixov iXeyetaxòv iTCOcrfis) tovg UeQúãv tpricl /ia- is 

f ôtXstg imo tçvtprig ^çoxfiQVtteiv totg éq)€VQÍ0xovõí 
tiva xaivíjv riõovr^ aQyvçíov nkijd'og. Seó^Ofinog tf' 
iv ty tÇLaxo0tij xal néfiTCtij tãv tõtoçiàv tòvIIafpXa- 
y6v(av q)riõl fiaõiXéa @vv éxatòv jcávta jeaQatíd'6úd'ai 
âêtTCVovvxa ènl tr^v tçaTCS^av^ a%ò fioãv ãç^áfievov ' 20 
xal àva%%'évta al%iiáXíútov Ág fiaúíXéa xal iv <pvlaxy 
ovta %áliv tà avtà Tcaçatí&eõd^ai %ãvxa kaiinçág, 
dtò xal àxoviSavta ^Açta^iç^riv bItcbIv oti ovttog av- 
145 tà doxoiri ^ijv âg taxéfog ànoXovfievog. 6 í' avtog 
0€6jto^3tog iv til teifeaçeUxaLÕexáti] tãv ^tXinnixàv 26 
' oxav (spri^X) paúiXsvg stg tivag àq>íxifitai tãv áp^o- 
(lévov , slg tò dalnvov avxov ianavã6%'at sUxoúl ta- 
Xavta 5 nox\ ô% xal tçiáxovta. oX Sh xal %oXv JtXBÍfú 
SaTtavãeiv. êxáútaig yàç tãv nóXsiOv xatà to (léys- 
^og ãfSTCEQ 6 q>6çog xal tò õêtTCvov ix naXaiov tetay^ 30 
(lévov iõtív* 

26. 'HçaxXeíâfig í ' o Kvfiatog 6 tà UBçúixà 6vy 

17* - 260 Ã 

yQÚil^ag iv tá õevtéçp tãv iítiyQaq>oiíév(úv IlaQa- 
õxsvaarixàv * xctl ot %'SQa%BvovtBg (9>i]^l) Tovg IIsq* b 
úãv fiaúiXstg ôscjcvovvrag anavtsg íeXoviiévoL âiccxo- 
vovúLV Í0d'^ag xaXàg Ixovrsg, xal diatQÍfiovei 6%BÕòv 

5 TO íqyiLúv trjg rjfiéQag ytsçl tò õstTCvov, rãv âh tov /5a- 
6ils(úg 0vvd€Í7tvG}v oí [ihv ê^<o ôèLTCvovúLV ^ ovg xal 
òçãv ê^s0tL ícavxl rçS povXofiéva) ^ rít dl etõa (ísrà Pa- 
õiXsGig. xal ovtOL õl ov <Swdsi7Cvo{kíLV avrp, áAA' 
è6tLv oixtifiata õvo xatavztxQv àlífjlíúv, iv p 6 ^aúi- 

10 Xevg xò açiõtov noisttai xal iv ço ot 0vvdaínvov. xal 
6 fiaúiXsvg ixBÍvovg oçã ôcà tov ycaQaxalvfLfiatog tov 

Í7tl ty dlJQOC • ixBtVOl á' aVtÒv 0V% OÇÓÚLV ' ivíoxB c 

Hsvtoi^ iiCBidàv BOQtri y, iv ivl olxiqiiati axavtBg õsi- 
1CVOV01V iv (p xal o pa0iÍBvg, iv tã iiByálcíí otxp. 

15 otav âs 6 fiaúilBvg Jtótov noifjftai , jcout Sh ^oXkáxig^ 
úv^TCÓtaL avtã bIôlv ég [láXcõta õcíâsxa. xal otav 
dBLitvjqúiúúiv ^ o ta ^aúikBvg avtòg xad'^ avtòv xal ot 
úvvdavnvoi^ xakBl tovg 6v(i7t6tag tovtovg tcg tàv bv- 
vovxfov» xal otav BiõiÁ^foút, õviiJtívovõc ^iBt^ avtov 

20 ov tòv avtòv olvov xàxBtvoi , xal ot yàv xa^iiMl xad"^- 
^BVOL o í' ítcI xXívqg %Qv06%o8og xataxBCfibBvog' xal d 
v7CBQiiLB%^(Sd'évtBg à7CÍQ%ovtai. tà âl TcXBtiSta 6 fiaút- 
iBvg [lóvog aQiútã xal õbltcvbT. ivíotB d% xal ri ywii 
avtâ (SvvÒBLTCVBl xal tàv vtãv êvLOi. xal naçà tò õat- 

26 7CV0V aôovõíts xal ^álXovúcv atnaXXaxal avtâ^ xal 
^ía (ilv i^áQx^''^ cct d' alXac ád'Q6(Dg aàovúv. tò è\ 
ÕBtxvoVy q)fi0íy tov ^aõiXétog xaXovfiavov àxovôavti 
{íkv õól^Bv iiByaXoxçBTclg alvai^ i^ata^óiiBvov õl g)avBt' 
tai olxovo[iLxãg xal àxQi^âg (SvvtBtayfiévov xal totg 

30 aXXoig IléQúai^ totg iv SwaútBÍa ov0i xatà tòv av- 
tòv tQOJtov, êóti iihv yàç tã ^aiSiXBt %ÍAta tsQSta f^g e 
^(léçag' xataxoTCtó^Bva. tovtav â' bíôI xal iTexoi xal A 261 

xccfiriXoi xal fiósç xal ovoi x€cl êXafpoi naí tà yckBtúta xçó- 
fiata ' 7toi,Áx>l dh xal oçvíd'Bg avaXiafxovtai, ottB õtçov- 
dvl ot ãçápiOL (l0tL âh to tãov fiiya) xal XV''^^S ^^l 
áXsxrçvóvsg. xal iiérQia (ihv avtáv 3caçaríd'€rat ixá^ 
0xm ráv õwâsístvfãv rov fiaõUécDg xal aTCOipéçetai 6 
éxa0tog avxãv o ti av xataíÍTCtirai èià tp áçLõtcD. tà 
âh jtXetúta tovtcív táv Csqsííov xal tãv ôLtiíov ovg 
f tçéq>BL fiaõtlsvg tãv tê dopvq>ÓQG>v xal táv itsXta- 
õtãv , tovtotg ixg>éQ€tai slg ti/v avXi^v ' ov rjv lõstv 
axavta (isQÍdag nqii^úavtsg tãv xçsãv xal tãv aQtov lo 
tõag õcaíQovvtai, ônneQ d\ ot [íi6d'og>6(fov èv ty ^EXkáSi 
lii0d'òv ãoyvQiov Xaiifiávoviíiv y ovta)g ovtoc tà õitía 
jtaQà rov pa0iXé(úg slg vnóXoyov ka^ifiávovôiv, ovta 
di xal naçà totg ãlXoig THçúaig totg èv õwaõtsítf 
ov6ív àd'Qáa návta tà õttía è%l tip/ tQÁXBt^av naça- i5 
ti^Btai • èitBvdàv dl ot õvvâBinvoí ÕBi%vrfi(o0í , tãv 
ànò tr^g tçaicélrig xataXBmoiiévcov (xatalsínstai dh 
tà nlBUSta xçéa xal ãlftoí) 6 ti^g tQanélrig iniiLBXov- 
fiBvog âvõcHftv éxáõtc) tãv olxstãv ' xal tavta lafiãv 

liQtriv xa%'^ "^(lêçav êxBi tçoq)ijv. xaçà yàç tòv fiaútléa » 
q>OLtãaiv ot ivtcfwtatoi tãv úwÕBÍavcav ènl to açt- 
õtov (lóvovy dtà tò 7taçyt'^6d'ai ^ %va (iri dlg jcoçevíúv- 
tai, àkkà xal avtol tovg úwÕBÍnvovg vnoSé%(úvtai. 

27. ^Hçóèotog õé çrficv èv trj Bfiâó(ii] ég ot vno- 
ÕBxófiBVOL^Elíip/Bov tòv fiaõiXéaxal ÕBinvílovtBgSiQ- ^ 
^Tjv èg Ttãv xaxov àfpíxovto ovtmg ãetB èx tãv otxfov 
âváótatoi èyévovto ' oxov &a0loi0i v%\q tãv èv ty 
'^XBÍçp TCoXlmv tãv úfpBtéçcov âsiaiiévotg tifi/ Sbq^bg} 
õtçatiàv xal ÕBcnv£0a0t tBtçaxóúia táXavta açyvQÍov 

h ^AvtínatQog tãv àútãv àvfiç èdanáviífiB, xal yàQ èx- 30 
ít(D(iata àçyvçã xal XQvúã xal xQaf^çag itaçBtí^Bvto^ 
xal tavta iiBtà tò ÕBlnvov,, bI d%SÍQ%'^g àlg èúitésto^ 262 A 

(istalafífiávíBV wá açiõxov^ avÁStatoi av èysyivsôav 

aí Tcóleig, xal iv ty ivity õh tãv tútoQióv qn^ai ^ fia- 

6vkr^iov âetxvov ficuSvXevg nçoxí%'Bxai. roviro Sh Ttaça- 

úxsváisttti^ asea^ tov ivuxvrov^ iv iifiéçy ty iyévsro ò 

5 ficciJilevS' ovvo(ia â^ tp õaíxvip %èç6i6xl fihv tvxtcc, 

êXX7pfk0tl Òí téleiov. táts xal xiiv xBtpaXriv úfiãxat 

luwviyy xal IZéçCa^ õwçéêxm.' 6 âh (léyas^^Xé^aV' c 

õ(^g âsmvãv éxáôxaxs ^lexà xãv ipiXtov^ Ág CôxoQBt 

"EfpíTCTCog o ^OXvv%'iog iv x^ icsçl xijg ^jáXs^ávâçov xal 

lu 'H^ai,0xl(úvog (isxaXlay^g , ãvi^h0xs r^g i^éçag iivãg 

éxaróvy âsLJCvovtníov t0G>g B^rixovxa ri êfiõofiiqxovxa 

ípíXmv, 6 õl Ileçôãv fiaõvXavg^ ãg q>Kfiv Kxi^lag xal 

^êívav iv xotg IleçúLxotg , iâsíxvst (isxà ávdçãv fti;- 

QÍíúv jCBvxaTu^xiXífúVy xal ãvriXíúxsxo €Íg xò dstítvav 

n ráAai/ra x€X(fax6oia. yívexat âh xavxa IxaXbxov vo- 

pU0(iaxog iv fiVQiáoi, diaxoõíaig XBiS6aQáxovxa. avzai d 

Sh Big (jLvçíovg nBvxaxi,0%iXl(wg ^nBçiló^BvaL ixíiSzei 

àvòçl yívovxai àvà ixaxàv à^rpcovxa ixaXixov vofií- 

0(iaxog. ãúx* Big tõov xa^lõxaúd^av xá xov 'AXb^Ív- 

20 dçfyv àvaXeífiaxi' íxaxhv yàç (ivãg àvqXiúxBVy ág 6 

"Eg>i7t7tog hxóçTfiBv. 

Mévavdçog í ' iv Mé%^ xov fiByíúxov õbízvov âa- 
nivrifia xáXavxov xíd'rfíí Xéymv ovx(og 

bW ovx ofioía TCQaxxo^BV xal ^vofiBv; 
25 ojtov ys xotg d'BOtg fúv riyoffaãykévov 

ÔQaxiiáv ãy(ú nQofiàxtov àyaTCrixòv âixa, e 

avXfjXQÍâag di xal [ivçov xal ^aXxçlag 
xvçòv 9'á0LOv (livdatov iyxiXBig iiéXí 
^LXQOv xaXávxov, yíyvBxav xo xaxà Xóyov, 
so ág yàç VTCBçfioXijg xcvog avaXdiiaxog xáXavxov dvó- 
fia0B. xal iv ^v0xáXp âé tpTfiiv ovxtog 

mg %'vov0L d' ot xoí%iúçvx^^ À 263 

xoírccg fpéçQvtsg 0t€íptvía t' ovxl tÁv ^êáv 
€P€x* ãlV iawóv. 6 XífiavGnòg svesfihg 
f xal rò nónavov* roik* êXafisv 6 d^sòg ènl tò nvç 

axav éTCits&év. ót âi rifv òúq>òv aTcçav 
xal t^ xol^ òútã r' afiçcrta xotg d-eotg s 

Í7U^évtsg avxol xakka xatuxívovõ^ 
28. OvXo^êvog d' o Kvd"^QU)g ip tá Í7eíyQaq)0^é' 
v& ^BÍnvp, síiesç tovrov xal 6 xiOfipâtojtoiòg nki- 
rcav iv rã 0á&vi i(ivilfid'fi ^ Tcal (iri xov Asvxaâíov 
^tXo^vovj toiavtvjv èxtí^stat xaçaoxsvipf âsíscvov lo 
ig d' êfpBQov diTcXooL natdag kinaçôna xçéitslav 
147 ^f^ft'9 ^éçav d' êxsQOij aXXoc d' ^éxéçav ^lixQt 

ov nXriQ(ú0av olxov. 
xal êh xçòg ii^iXvxvovg êõxíkfiov avyàg 
sv6xsg>ávoig Xaxávaig naçoTlfíúi r' ò^vfiáqxúv 15 

jtXríçsígj 0VV xê xX(,õ6(ú6at 
JtavxodajcotOí xéxvag Bvçrnucõi Tcçòg fivoxáv^ ifv- 

%ág dsksaú^xloiôLV. 
• . xáçfpsQOv èv xavéoig ^lá^ag xf^ovoxQÓag, akk- 

ot d\ . . 20 
ia si XQcixa Jtaçiikd'^ ov xixxafiog^ (ú qxvkóxag, 

àlX ãkkoxkaxêtg xò fiiycõxov 
návx* ê%a^BV kiTtaçóv r' ig iyxéksá xivêg ãçi- 

õtov^ 
yoyyQOixoi<ovrixê(iòv itk^Qsg d'êoxsf7eég. ist av- 25 

akko Tcaf^k^ê xóúov, fiixig d' ivérig lúóxvxkog. 
^ fitxfà âh xaxxa^í^ rjg^ ixovxa rò ^sv yaksov xi 

váçxtMf akko xaQ^g axB^ovnímv ano xsvd'iãâ<ov 

xaí 30 

úTpcionovkvnoòaífov xãv àxakonkoxãfi&v. d'sç^ 

liòg (iBxà xavxa TCaçfjkd^Bv 264 A 

laorçáne^og oXog vifitiç 6w66íúv 

nvQçóg^ èxaita fiad'iiovg àt(i£ÍGív* ixl rã í' èseC- 

nvúxau 
rev&íõsg^ ãtplksj xal ^avd'al (lélv xaçíôsg ccí 
5 xvipal xaQ'^kd^Vj 

Q^QVfiiiccviõeg â* è%l xavraig svTtdtaXot %X(OQaí 

d'' fjâvgxíçvyysg 
icvifViúv XB úxeyaval q>v0xal (léyadiíg Ttaxxáfiov c 

yXvxvov ogto^ . . . 
10 òiífpaXhg %'oívag xaXalxaL naçá y' ifilv xal xiv, 

úáfp* olõa. 
èg xáds vai fià d'£ovg VTCBQ^éyad^êg xé(iaxogd'w^ 

vov iióXev òicxhv èxat^av 
^BQinóv^ oQ'BV yXvtplúvv xsxiiri^évov Bvd^g Í7t\ 
16 avxàg 

xàg vTtoyaúxçíõag âtavBxécag incí(ivv6 
. . 7t ifiív XB iiéXoi, xal xívy (láXa xsv x£Xccçoi(iêd'\ 
áXX^ ovd'hv iXXÍTCOfisv %'oíva xaçéijg orVjraAAóê- 
aL âvvax^ ènixQaxéíog iymy^ ixi xov xa Xayoi xig. 
20 sccívxa TcaQtlg èxvybfog afi^iV naçéxaíúB ò% d'aQ- . 

liòv 
axXcíyxvov. inaixa õ\ vrfixvg àéXfpaxog olxazi- d 

xãg xal 
vãxog iií'^Xd'B xalòctpvg xal (iLvvçíyfiaxa d'apficí. 
25 xal xag>áXaiov oXov diánxvx^g êfp^òv àxaçaaV" 

d^vòg ãXaxxoxQÓ^ov itvixxãg éç£<pov xaçé- 

dípcav^ 
alxa 6ÍBq>%'^ áxçoxcíXLa^ ^xaXÍ&ag xa f^ftr' avxâv 
XavxoípoQtvoxçóovg ^ ^vyxV ^^çcíXaia ycódog xa 
30 ;i^i/cti;ftár^()i/ xa 6a0iXíp(oiiévov. 

£ipd'ú r' inaixá XQé\ ò%xá r' aXk* içíípcw xa xal 

ãçviSv ' A 265 

àd'V7céfíú^ xa^g xoçâà yXvxíiíra 
^c^sçiípaçvoysvTjg ^ ãv 8ri tpvkéovti %'BOÍ" t(ySt\ 
e ã tpikótag^ êiídi>ig xs. kayáa d* IxBit* 

aÃBxtçvóvGn/ re vso66o£, 
TtBçdíxíov q>a06ãv xb %vSav rjârj nccçsfiãXXBto b 

^BQiià nollãy 
xai imXa7íOXtvxé(ov açxmv. Ofioôv^vya âi |cift/- 
d'óv t' èxBhõ'^Xd'Bv (idXi xul yáXu õvfixaxr- 

ov^ TO XB rvçòv anag tig 
7IIIBV ê(pa0x^ cmaXóv, xr^áv éq)á(iav. otB S* íjâij lo 
fiçwTvog flòh notãtog ig xó^ov rjfiBV êratQOv^ 
t^va (ihv i^aTtástçov ôfuSEg^ ixsLtcc dl natâsg 
vIjctq* iâoúav xatà xsiQfSv. 
29. UcMçárijg õh ò 'Póêtog iv tQÍrci ifiqyuXíov no~ 
XéfLOv tò KXBOxáxçag avccyçcígxov 6v(isc6iíu>v ^ xijg r£- is 
f XBVxccíag AiyvTCXov fiaaiXsviíáúfjg , y7](ia(iBvrig í' 'Av- 
x€sn/ím xá ^Paofialíúv òxçaxfiyp iv KíXixíú^j xpriólv ov- 
tmg ' à%avx7fia6u xá *AvxtavCfp ii KXBOitáxça iv KvXi- 
xíif xaQBôxBvMBv avx^ paúiXixòv iSv[ixóôiov , iv p 
^vxa xçvôBU xalXi^oxóXXrjxaJtBQíXxágiiBtçyaaiiéva 20 
Tcctg xéxvaig ' rjoav âh (^riúí) xccl ot xotxot aXovQyéiJv 
xal âíax(fv6otg* iiíXBfíBxaô^évoí vq>B0t, xal âciÔBxa 
tçíxXivcc õia0XQíÁ6a6a íxÍXbOb xòv ^Avxmviov (iBd'* (ov 
148 êfiovXBXo ij KXBOstáxQcc. xov Si xy xoXvxbXbícjí xrjg 
oifBiog ixjtXayévxog vTCO^BidíáúMa xaik* ê^ Tcávxa 25 
â&ÇBtôd^M avxá, xul slg avçcov naçBxáXBv õwõbi-- 
Ttvifiat^ náXiVy íjxavxa (iBxà xóv g>ÍX(ov xal x<Sv f^B- 
fióvav oxs xal itoXXà xçBtxxov õiaxo6^írfía6a rò 
õvfiKÓôLOv ijtoíífiB fpavijvaí xà nçáxa {ivxçáj xal ni- 
X&v xal xavxa iâmçrfiaxo. xãv õ^ rjysiióvGn/ iq)^ ^ 30 
êxaoxog xaxéxstxo xXívtj xal xà xvXixBta, 7ead'mg xatg 
0X(f(Onva!:g iiíB(iÍQièxOy éxáúxa^ fpéQBiv ixixçBiffB. xal 266 A 

xatà trp/ aq>odov rotg fikv iv â|c«fia<l» çoçHa 6vv totg 
xo^ovúLy totg ítlêíoõi âi xarccfyvçotg úxsvixtg xsxo^ b 
õfifiliévovg tx^eovg , %Mí Sh ÁM(ixtfiifoq>óçovg ícaldag 
AlQ'ío%ag TCagéútrfiB, v^ õi têtá^^g tàv fjfisçóv ta- 

6 keevtiaÍQvg aíg (óêa fiuíõ'ovg õiéâmxêj xalxatsiítQcíd^ 
èjclarjxvccta fiáO^ tà iâáçtj tàv ávÕQcívfúv éfixsiteta' 
úlUvfúv dixtvíov totg xikv^iv,* htoçet Õi Tccclavtw 
tòv ^Avtcívvov iv *Ad'ifuaig fistà tadta dtaxçíifavta 
nsQÍúXtov VTciç tò ^éatçov xataôxsváúavta ^%êdíav 

10 %ifoçSí 7esjevxaõ(iévfiv víri , âôxsç è^ltmv fiaxxmmv 
civtQiúv yívBtcct, tavtrig tvfocava xal vêfiçídag xal c 
navtoõájt' ãlk' ád"vç(iatcc diúw6iaxà Siaqitrfiavta 
fistà tâv g)ÍX(úv ê^ êat^ivov Ttataxlivófisvov fisdií' 
6xB6%'ai^ Xsitovçyovvtav avtá táv è% ^Italíag fteta- 

15 7C8^q>^éínGiv àxçoafuitmv^ ^vvfi^Q0t6(iévc9v istl ttiv 
d^éav tàv IlavsXXrjv&v. (istéfiaivê d* ivíota^ W^^9 
xal iitl triv àxçóxoXiv^ á^ò tàv teyàv XafiJtáat àa* 
dovxoviiévijgjtáórig t^g *A%^a{(ov aóXsiúg. xcà ixtor* 
èxéiêvõsv Sccvtòv AióvwSov ãvaxi^QVtts69íxi xam tíeg 

20 jcóXaíg ÍTcáôccg. xal Fatog âh 6 avtoxçátaf , 6 KalC- d 
yovla 7Cço6ayoç6vd'6lg âtà tò iv atçatojcéâ^ yswti- 
d"^vaty ov ^vov àvo^tá^sto véog Ai^Vvôogy álXà xià 
triv õiowôiaxriv nãúav ivâvvav ôtoXifv xçogs^ xtà 
ovt&g iõxsva0iiévog iSlxaiêv, 

25 30. slg tavta êetiv àno^kéicovta tà tmiç inêãg 
àyaicãv ti[v éílrivixiiv TCsvíav^ laiifiivovta srpo 
oq)d'aíiiàv xal tà nagà Oijfiatoig dBtnva^ xsçi íSv 
KXBÍtaQ%og iv ty xçàvfí tàv ítsçl *jíli^avâçov Afro- 
Qiàv dLfiyovfisvog f xal otv ò xãg avtàv ^Aovrog i^v* 

80 QÍbi^ iiBtà tijfv V7C^ ^AXB%ãvd(fOv tijg TCÓXBiúg xataiSxa^ 
<pi^ iv taXávtoig tstQaTUHííoig tB^ôaçáxovtá q)ffitv, e 
Sr» tB iiíXQÓiwxoí ffiav xal tà icbqI tr(v tçoipi/v Xixvoíj A 267 

naçaúxsváíqvtêg iv rotg õsí%vaig ^ift» xal hlnjtovg 
xià átpvag xal èyx(f€í0i%6lovg xcil àkX&vtag naX 6%bU' 
âag xal èxvog^ olúi MaffSávtov èíaría0ê ^utà tóv aX- 
Xíov TUVfqKOvta Ilsfãóv ^Axtaytvog 6 Qçvvaívog, ov 
q>7fiiv ^Hçódotog év r^ èvát^g ptsyáXtog ^Xovtp ;ra^£« 5 
f óxêvã0d'ai. i^ovftav í' otL ovx ãv Tta^yévovto^ oi/d' 
ãv èdérfía totg'^Elkrfii, xaçl IlXárctutv naçatártsúd^cu 
á7toX&XÓ0iv ijêrj V3tò xáv toiovrmv tçoq>ãv. 

31. à^xaôíxòv âh õeticvov õiayQÁqxxnf o Mvlrfiiog 
^Excetatag iv ty tçíry tàv yevsccXoyi^áv fuH^ag q>r^0lv 10 
slvai Tcal veia xçéa. ^Açfwdtog â^ 6 AeTCQsátr^g iv t^ 
Ttêçl xãv xccxà 0vyúX£tav vo(iÍ(ííúv ^ 6 xatáõxa^slg 
(g>fl0l) xaçà 0iyecX€v0L 0(xaç%og êtpsçs tiig rifísçag ot- 
vov XQStg xóccQ xal aXq)ÍX(ov [liâifivov xal xvqov tcsv- 
ráiivow xal xaXXa xà 3t^g xi^v açtvôiv xáv Csqbííov 15 

li9 âçfiátxovxa. ij d^ nóXtg naçEt%Bv êxaxéçfp xmv %oçáv 
xçCa síçófiaxa Tcal (láysi^v võçucfpóçov xb xal x^aicé^ 
^ag xal fiáõ^ça xçòg xr^ xad'éâçav, xal xipf xoiavxfiv 
axaúav xaçaúxsvip/, TcXipf xãv xsçl xòv fuiyBi(fov 
úxBvãv^ a 6 xoQifyóg. xò dl õbMvov tj^v xou)vxov' xv^ 20 
Qog xal (pvCxii fiã^a vóiwv %aQiv iscl xaXxãv xavãv 
xáv naçá xusi xaloviiévan/ ^a^ovófi&Vyã^X'^ x^BÍag 
Blkrfí>6xtov xrjv iaciyiwiiíav' oyiov õ\ xy fíã^y xal xp 
xvçã ôJtXáyxvov xal ãXsg Jtçoôtpaystv, xa^-ayusávxfúv 

b àh tavta iv XBçafiéaxoxxapíõt nutv èxáúxip iimqov, 35 
xal ò 7tQO0q)ÍQmv àvBlTCBV svõSLTtvíag' slxa â* BÍg xò 
xoivov ia^ftòg xal 7CBçíxt>(i(ia ^ TCçáôxBça â* ixánxco õvo 
xçéa. ivófiiiiov ô* iv a%a0i xotg õaíjcvotg, luíXiõxa õi 
xotg XByofkivoíg (la^ãav^ xovxo yàç êxi Tcal vvv tj Ôm- 
wúiaxii úvvoõog IxHxovvoíiía^xotg iú^íovõixôvvémv so 
àvÕQixmxBçov Sdfioi/ r' iyxBtv nXBÍen xal i^álag xal 
a(ftovg naQafiáXXaiv. yBvvalog yàç 6 xotovxog ixçí^ 268. A 

vfTO xal ávõçáâi^g vnáç%Biv. ^'avfiaõxòv yàç Tfy %al c' 
nBçv^órjfCúv xccç* oivtoíg^fi ^oXvfpayCa. (letà âh rò 
õst^vov õTCOvòàg èTCoioinnOj ovx ãTCovtifáfievoL zàg 
X^^Q^S ^^' ànofujcttóiísvoi totg ilfODfiotgy xal trpf áíto- 

5 fiayâakíav sítatítog áytéípsçs, toiko xoiovvrêg iv€Ha 
táv èv tatg a[i4p6doig yvvofiévcyi/ wxteçívcSv tpófimv, 
ànò à\ xAv úxovõáv xaiàv ^âsrai. otav dl totg ^qghíi 
^atúL, fiov^võía fieyáXri yív&cai xal êôtiãvxai núv- 
tsg [lêxà xóv âavXíov* ot 6\ natòsg èv xatg êatiáôêúi 

10 iiêxà xãv TtaxéçcDv èici Xíd'(úv xad^fisvoc yviivol úvv- à 
âêiJCvoíHSvv.* Gêóitofifcog í' iv xy êxxy xal xsôõaça- 
xoúxy xãv OiXtTCXLxáv ^ ot ^AqxáÕBg (^iprfilv) èv xatg 
ênxiáõBótv tmoõéxovxaí xovg ÕBõTCÓxag xal xovg Sov- 
Aovg, Tucl yUav nãoi xçáTts^av naQaúXBvifyvõi, xal xà 

16 iíLxía nà&ív Blg xò ^Í0ov naçaxi^éaõt xal xçaxr^ça 
xòv avxhv Tcãõi xiçvMiJ* 

32. naQa à% Navxçaxíxatgj ãg g)ti0LV'^Eç(iSLag 
èv TÇ9 ÕBvxèçp xãv ^bqI xov yQin/siov ^AnoXlavog^ èv 
rçS xçvxavBÍp ÕBiycvovút ysvsd-Xioig ^Eõxíag jcçvxavi- 

20 xiõog xal âiovvôíoig , Sxl õh xji xov x&iiaíov *Aa6XXa)- 
vog TCavijyvQsij BlCcóvxBg TtávxBg èv õxoXatg XsvxatÇj e 
ag i^éxQi xal vvv xakovõi nçvxavcxàg è0d"^xag. xal 
xaxaxXi&évxBg ènav{6xavxai Blg yóvaxa , xov {bçoxi^- 
fvxog xàg nwtçíovg Bvxàg xaxakéyovxog 0viS%évdov- 

25 xBg. fiBtà Sh xavxa xaxaxXiS'BVXBg Xa(ifiávov0iv Bxa- 
0xog otvov TíoxvXag âvo, nXr^ xãv tBffèmv xov xb nv- 
d'iov *A7c6XX(úvog xal xov ^vovvúov' xovxmv yàç ixa- 
xéQíp õcxXovg 6 olvog (iBxà xal xàv aXXmv fisçíõav 
èlèotai. êjtBíxa ixá^xw naçaxíd'Bxat a(fxog xad'a(fòg 

30 Blg xXáxog XBXoifniévog^ èq>' ã ènlxBvxav aqrtog exBÇog^ f 
ÒV xQL^avíxrpf TcaXovúv^ xal xçéag VBiov xal XbxÓçíov 
%xí0ávrig ^ Xaxávov xov xaxà xaipòv yivoítévov , má ^ 269 

TB dvo xal tvçov rQoq>allg úvxá xs ^riçà xal nkaxovg 
Tcal 6téq>uvoç, xal og av ê^cn tt tovtcav Ufoitoiòg %a- 
çccúxsváõji vnò tãv tLyLOv%(úv ^fifiioikoci. àXkà [liiy 
ovâh rotg 0vroviiévoig iv nQxrtavBÍfp S^íú^bv nçoúBiõ- 
tpéçBvv ti PqcÍõihov l^Bútij [lóva âh tccvta xatava- 6 
XífíTCOvúí , tà imoÁ.Bíx6ii6va totg olxétaig (iBtaôiâóv^ 
150r£^. tatg d^ aXXavg fi(iÍQavg náúaig roí; èviavxov S^b^ 
0X1 tãv 0irov[iév(úv rp fiovXoiiévcD ávBÁ^ávxi slg tò 
jeQtrtttvBtov ÓBinvBtv oõxod'Bv itaçaúxBvá^avxa ccvxã 
Xa%oLVOv XI ^ xãv Ò67tçí(úv xal xáçL%og r^ l%%vVj xçécog lo 
â^ XOíQBÍov fiçaxvxaxov, xal xovxfov ^BxaXafifiávcov 
xoxvXriv oivíyv. yvvaixl Òh ovx il^Bõxiv Blúvévai BÍg xò 
TCifvxavBtov 71 iióvy xfi, avXrjXQÍâi. ovx BlOfpéçBxai Sb 
ovõ^ afãg BÍg xò ^QvxavBtov, èàv êé xig Navxçaxixãv 
yá(Kyvg íúxiã^ mg iv xp yaiiLXÓvóiip yéyçaTCxaiy àiCBÍ' i$ 

b çifcav (pà xal (iBlÍTtipcxa âíâo0d'ai. xlg Sh ii xovxcdv 
altCa OvXiciavòg i^Lag õídáôxsív õíxaiog. ^ 

33. AvyxBvg í ' iv xotg Alyvnxíaxotg icffox^ívmv 
rà alyvTtxiaxà ÕBlicva xáv XBQõvxãv ' Alyvicxímv ini- 
0xçaxBv0ávx(úv (q)ri0lv) inl ^Sl%ov xov nBç0âv fia0C' 20 
Xéa xal vixrfi'évxmv, ènBl iyévBxo alx[iáXcDXog o xáv 
AlyvTCxlíúv §a0íXBvg^ o Sí%og avxòv fpLXavd'Ç(Ó7C(og 
ãyeov ixáXB0B xal inl ÕBtstvov, xrjg ovv naça0xsvijg 
yBvo(iévrig XafiTeçãg ò Alyvnxiog xaxsyéXa ég BvxBXàg 

c xov ns(f0ov õiaíxcauévov. bI ô\ %'éXBLg , iipri , Bidévai, 25 
ã fia0LXBVy TCÔg dst 0iXBt0%'at xovg Bvdaí(iovag fia0í' 
Xéag , Í7tíxQsilf0v xotg i^oTg seots yBvofiévovg (layBÍQoig 
3eaça0xBvá0aí 001 alyvnxiov ÕBtitvov. xal XBXsv0aV' 
xog èjtsl jtaQB0xsvá0d'fi ^ fi0d'Blg o £l%og xp ÕBLTtvcDy 
xaxòv xaxãg 0b ^ l<PVy ^ AlyvnxuB^ ánoXé0Btav of 30 
d'Bo{, o0xtg ÕBtnva xotavxa xaxaXiTcàv ènB%"viL7i0ag 
%'OÍvrig BvxBXB0xéçag.^ xlva d^ rivxà alythtxia ÕBtxva 270 A 

nçmtayoQÍÒrig iv rã nçcítp nêçl õaq>vix(5v áycív(Ov 
õidáiSxst Tiiiãç kéyfov ovtaç ' rçítri tf' iõrlv liéct âêí^ 
xviúv alyvyttiaxrj , zçaxe^áv (úv ov Tcaçcctid^êiiévíov, à 
Xíváxcn/ õl nsQitpsQOfiévíúv* 
6 34. IlaQtt d\ FaXátaLg ipriúl ®vAap%og iv tij êxtij 
iv tcctg XQccjtéiatg aQtovg leoXlovg xaraxexkaií(iévovg 
naQatid'66d'ccL xvdriv xccl xçia ix rãv Af/Jijtror, (úv ov- 
õslg ysvetai íjv (iri nçótsQov %'BáiS7]ftavtòv fiaõikia^ el 
íj^ato rãv naQaxst(iiv<Dv. iv dl ry rçíti] òavtòg Ov- 

10 Xaçxog jÍQLccfivrjv q)7iõl xhv FaXátriv 7cXot}0icítatov 
ovta iytayysíÁM(Sd'cct éiStiãúat FaXátag návtag ivtav- 
ròv xaí rovro õvmskéúaL noirfíttvra ovrcog. xatà ró- e 
xovg tijg xtúQag tàg intxaiQorátovg tãv oõâv õíékafiB 
6tad'(iotg, ixí Tê tovrotg ix xaQccxcjv xal tãv xaXá- 

tó jttcDi/ xàv XE olúvtvíúv iitBfiákXexo 0xr^àg x(úifov0ag 
àvu XBXçaxoúíovg tivdçag xal itlBÍovg èxi , xa%'ág Sv 
ixnoiãúLV oí xÓtcoi xó x* ãxò xãv nólBcov âi^aúd^at 
xal xãv xG)(iãv (léXXov imççBtv 7tXfj9'og. ivxav%'a 8% 
Xipfixag iiCBúxriiSB XQBãv TCavxoSajcãv fLByákovg , ovg 

20 tcqÒ iviavxov xal nçò xov fiikXBiv . . . ii,Bxa%Bfi^á'' 
fiBvog XBXVÍxag ^| aXXtúv icóXBGyv ixaXxBvôaxo. dv- f 
fucxa âh xaxapáXXBõd-ai xavçav xal 0váv xal írço/3a- 
xíúv XB xal xãv Xoiitãv xxrivãv Bxáúxrig rj^içag noXXá. 
7tl%iyvg XB otvov TCaçBõXBváõd^aL xal nX^^d^og ãXipíxmv 

26 seBgyvçafiévoJV. xal ov [lóvov , tpricíív , of TtaçayivófiB- 
voi xãv FaXaxãv ánò xãv xa)[iãv xal xãv nóXBíov 
àniXavoVy âXXà xal ot naçióvxBg ^évoi vnh xãv iipB- 
õxfixóxcn/ naCõíov ovx ritpÍBVxo^ Biog av (iBxaXápciHSi 
xãv naQa0XBva0^évxiOv. 

30 35. ê-Qaxííúv dh õbítcvcov fivrjfiovBVBL SBvo^ãv iv 
ipõó^Tl ^AvapáõBiog xò xaçà UBvdi] õiayçá(pG}v úvfi^ 
icoúíov iv xovxoig ' ítcblõti tf' b10íjX9'ov inl xò õbIiívov 151 A 271 

juívtêg , tò di ÕBlnvQV r^v Xií^fiévo&g xvhIg) , inaixa 
Sh tçí%oÕ6ç stõipféxd^õccv nãõtv. ovtov Òh oôov BUxoõt 
xçeáv (iSfStol v€V€fiijiiévGn/'Hal açtot %v^riT6g yLsyákoi 
TtQOúnsxBçwnifLévoi v^ôav Ttçòg rorg xçéatSi. iiáXtifta 
dh tçáxB^av xavà tovg ^évovg ãsl itíd'Svro . . vóiwg 5 
yàç rfif, Ttal nçmtog rot;r' íxoíbl JSêvdi^g' ãvsXó(is- 
vog tovg Ttaç^ avrp xstiiévovg ccçtovg õiéxXa xatà 
(iixfà xaí duçQÍxtêc olg avtá iâóxsi, xal tà xçéa 
to6€cvr&g , 060V fióvov y€v6aõd'ac iccvtã xatuXixciv. 

b xal ot alXob Sh xocrà rà avxic ènoiovv^ xccd'^ ovg xnliio 
at tfoate^av ixBWto, ^Açxàg õé rvg^ 'AQvõtag ovofm, 
fpayêtv dsivógy tò [úv dtaççisttetv ata %aíçBiv^ Xa- 
fimv d' Blg triv XBtça oúov tQv%oivvxov açtov xal xçéa 
d'i^Bvog ítcX tà yóvata íõbítcvbv. xíçata í* otvov xb- 
Qvéq>Bçov xal xávtag éõéxovto. 6 â^ ^Açvõtag^ êxsl 15 
xaQ* avtòv q)êçGyv tò xéçag 6 olvoxóog 171/, bIxbv, idmv 
tòv SBVoçàvta ovx êti damvovvtaj ixB{vip^ êq>i]^ 

c õ6g' ^xoXá^Bc yàç ^íij, iyà í' ovxw, hnavê^a iihv d^ 
ydXfog iyéveto. íxbI âh xçovxcÍqbi 6 xótog , ai^^^Xd^sv 
áviío 0Qà^ txxov Sx€!>v XbvxÓv, xal Xafiàv xéçag iib- 20 
0t6v, XQOxívíú 0ot^ (O £Bvd^, íçjiy, xal tòvinxov íci- 
QOV(iai, ètp* ov xal diáxcov ov ãv d'éXjig atçTfíBtg^ xal 
âxox(x>Qàv ov (ifj iaíffrig tòv xoXéfiiov. aXXog nald^ 
Biúayayàv ovtmg èdtQçrfiato xqoxívíqv xal aXXog í^- 
tta tij ywavxl' xal Tt(ia0í(Dv tcçoxívgív q>iáXi^v tê 25 
ãçyvpãv xal xoxíâ* ài,lav Séxa (ivãv, Fvrfiixnog 6é 
tig 'Ad"ijvatog àvaôtàg bIxbv otv àçx'^^^S ^tri vófiog 

d xÁXXtiStog tovg ^liv êxovtag àidóvai rçi fiaúiXal tífiijg 
BVBxa , tolg ô% iirj êxovõL âtõóvac tòv paútXéa. Sbvo- 
q)óv dh àvéútri d'aQ0aXB(úg xal õa^áiiBvog tò xéçag 3o 
bIxbVj iyá 60iy fii Sav^ri^ õídmiiciíiavtòv xal tovg 
iptovg tovtovg haíçovg <plXovg alvat ntútovg xal ov- 272 A 

diva ãxovta, xal vvv ítáfatúiv ovâhv XQOôaitovvtsçj 
àXXà xal TCovBtv imkçf úov xal nçoTtivdwBvsLv fiovló^ 
lísvoí. xal 6 IJsvd^g àvàútàs (SwáTtvs xal úvyxats^ 
axeõáúaro (ísz^ avtov tò xéçag. iiBtà âê xaOta elõfjX^ > 
5 d'ov xéçaúí tê oíovg ôrifucívoviíiv avXi}vvt€Q xal úáX- e 
niy^ii^ dfwpotvaig ^vd'ftoi;^ te xal oCovêl (layáõí úaX^ 

36. IIoõetdcivLog dh o ájtò tijg útoãg èv tatg foro- 
çtaig alg owéd^xsv ovx àílotQÍcog rjg Tt^yçf^w^ ípi- 

10 lo^íwpíag noXkà naçà TCoXXotg ãd^cfia xal vó^fuc àva- 
yçátp&v * Kaktol ispviél) tàg t(foq)àg n(fotí%'Bvtai %6(f' 
tov vTtofiáXlovtsg xal èicl tçaTts^óv ^vklvfov (iixçòv 
ànò tijg yrfi éxi]çiiévc9v. '^ tQoq)fi d' iôtlv ãçtoi fãhf 
òXiyovy xçéa Sh stokkà iv vSari xal ontíc èn âvd'çá" 

15 x(úv 7] òfislíiSxcjv. 7C(f06q>BQ0vtai d% taUtaxad^aQBÍíoglfíiT, 
[ihv XBOvrcodãg ôi tatg %6^crli; áfMpotsQacg alçovtBg 
oíla p^ékri xal aTCoâáxvovtsg' iàv dh y ti âvóaTCÓúna- 
ôtov^ (laxaLÇÍp iiixçá ítaQatéiivovtsg , o totg TcoXsotg 
èv Idíoí %"fpíT^ TcaçáxBLtai. nQ06ipé(fovtai 6\ xal l%%vg 

20 o? tB Ttaçà tovg nota^vg oixovvxBg xal %açà tipf iv- 
tòg xal tiiv ê^& ^áXaúúav^ xal tovtovg Sh òntovg 
(isd'* àXãv xal o^ovg xalxvfiívov' toOto âi xal €Íg tò 
Tcotòv ififiákXoviSiv. iXaíp d' ov xçávtai âià 0ícÁvív^ 
xal dià tò à<Svvfid'Bg arjôhg avtotg tpaivBtaí. otav âh 

25 TcXBÍovsg úvvÕBinvãúv^ xád'rivtaí (úv iv xvxXú) , ^iúog b 
d' 6 XQátiútog (úg ãv xoçvg>atog xoqov^ diafpÍQGÈV 
tãv aXXfov ^ xatà tr^v noXB^ix^v sv%BVQÍav rj xatà 
tò yivog rj xatà TcXoUtov. o d' tmoÔBxóiíBvog ítaç 
avtóv, iq>B%iíg ô* BxatÍQm%'6 xat^ á^íav rig Ix^võiv 

30 vjtBQOx^^g- xal ol (i^v tovg d^vQBOvg òxXoq>OQOVírcBg ix 
tàv OTtíúca naçBútãúíV , ot dh do(fvq>6QOv xatà tijfv èv- 
tixQv xa%"fiiíBV0L xvxXg) xa^áitBQ oíÕBôjeótai ôví^vm- ^ 273 

Xovvrai. tò âh notòv of diaxovovvtsg iv áyysíocg %b^ 

c QLq>éQ0V6iv ioLTcóõí ^Iv aii^ixoig ij xsQa(iéoig ij àçyV" 
çotç' xal yàç tovg nCvuxag^ èq)' ãv tàgrçoq>àg nço- 
tí%'avxai^ roLOvtovg êxovúiv ol õh xakxovg^ oí õ\ xá- 
vea ^vkiva xal nkextá. rò ô^k Ttivóiísvóv èúxi naçu s 
làv tovg TcXovtovúLV olvog i^ 'iraXiag xal xrig MaôfSa- 
iLrjtáv x^Q^S ytaçaxoiiL^óiiBvog ^ axçatog d' ovtog^ 
èvCors ÔB xal òUyov vd(úQ 7caQa[i£ywrac ^ Ttaçà õh 
rotg VTCoÕEBaréQOcg Ívd'og tcvçlvov fiarà iiéXitog èúxBva- 
õfiévovj naçà âa rotg TtolXotg xad"' avtó* xaXBtxav lo 
ôs xÓQ(ia. aitOQQOtpovúL Sb èx xou avxov jcoxtiqíov 

d xaxà fiixçov^ ov TtkBtov xvád'ov ' nvxvóxBçov ò^ xovxo 
icoíovúv, TCBQKpéQBi ÔB 6 nalg ènl xà õs^ià xal xà Xaiá. 
ovxíúg Siaxovovvxai' xal xovg d'B0vg tcçoõxvvovúlv 
ítcI xà da^ià <SxçBg)6fiBvot.' 15 

37. "Exv âh 6 noúBLÕciviog âiriyoviiBvog xal xòv 
AovBQvíov xov BLXVLXog jtaxQog Ttkovxov, xov vicò 
'Pcj^aícov xa^aLQBd'évxog , ipi]úl ârjfbayayyovvxa avxòv 
xovg ox^ovg èv aç^iaxí (péçB(í%'av Sià xãv tcbõícov xal 
(STCBÍQBtv xQvúòv xal ccQyvçov xatg axo},ovd'ov0atg xàv 20 
KbXx(úv iivQiãiSL^ q)Qáy(ia xb tcovbIv dtQÕBxa^xáõiov 

e xBXQÁyGnvov^ èv o nXi^Qovv ^ByáXovg krivovg noXvxB^ 
Xovg xófjucxog xaçaôxBválBiv xb xoiSoiko pçofiáxmv 
itX^qd^og SôxB iq>* r^fisçag nXBÍovag è^Btvai xotg fiovXo- 
liávoíg BiõBQXOfiévoLg xàv TCaQa^XBvaú^évxcyv ano- 2S 
XavBLV aõiaXBÍitxtog diaxovovfiévoíg, àfpoQÍúavxog d' 
avxov nço^Bôfiíav noxh X'^g d'o£vfjg àfpvúxBçrfiavxá 
XLva xóv paçfiáQCJv nonjxi^v atptxéú&at , xal õvvav- 
xrfiavxa fiBxà pd'^g vfivstv avxov x^v vxbqox'^Vj iav^ 
xòv d' à7Co%'Qr^Btv OXL vúxéçrixB, xòv dl XBQ(p%'évxa 9o 
dvXãxíov alx^úai j^vúíov xal çtij^aL avxp naçaxçé' 

f ;i^oi'r^, àvsXó^svov õ^ èxBlvov náXvv vfivBtv Xéyovxa 

ATHENAEUS. l/ 18 274 A 

õiótL rà t%V7i T^g yiiç iç)' ijg áQfuctijXatBt xçvôòv aaX 
evèçyeúíag ãvd'QcízoLg tpéçsi.' tavta ^v ovv iv ty 
TQÍzy xal slxoory [útÓqtiúbv. 

38. ^Ev dl trj Tcé^nry n€QÍ TIiq%'(úv âvriyovfievós 

5 ipriúLV ^ ò õh xakov(i6vog <pélos rçaTts^r^g lúv ov xol- 
vcDvety %a{Lal d' vTtoxad^yfiBVog i<p' v^i^kijg xXCvrig 
HataxeL^évoD rà fiaúiXet rò naQafikyd^ev vtc* avtov 
xwL0tl úLXBlxav^ xccl noXXíxig õià tiiv xv%ov(Sav ai- 
xlav àno<S7Caú%^B\g xov %a^mBxovg õbíxvov ^ãfiâotg 153 

10 xal í^ãiSLV ãúxçayaXíúxoLg (laúxvyovxaí, xal ysvófisvog 
af(ióipvçxog xòv XLfifúçyúáiLBvov ág svBçyéxi^v ènl xo 
êâag>og Tcçr^vrig tcqoúxsúÒv TtçodxwBt.' iv âs xy êx- 
xaiÒBxíxy jcbqI SbXbvxov õiyyoviiEvog xov ^aúiXé&g 
é>g BÍg Mijõíav àvBXd'(úv xccl 7ColB(iãv ^jÍQúáxBí yj^a^ 

16 X(úxí6d'ri VTCÒ xov fiaQ^áçov^ xal òg nokvv xçóvov 
Ttagà rç5 ^AçúáxBL õiéxçíifBV ãyófiEvog paõLktxãg, 
yçãq)Bt xal xavxa * Ttaçà n(ÍQd'OLg iv xotg SBÍJCvovg o 
fiaúiXBvg xr^v xs xXívrjv, iq)^ i^g fióvog xaxéxBíxo, (le- b 
XBtOQOXBçav xòv aXlov xal xBXCoQLúiiévyv bIxb xal 

20 xijv x^aTCB^av [lóvcD xa%'i^BQ r^çíp TtXyçTi fiaçfiaQcxãv 
^oiv^fiáxcov ^aQaxBt,(iBvriv.' [(Sxoçóy dl xal Ttaçl 
^HQaxXétovog xov Bbqoicuov, og v^ò xov Fqvxov xa- 
kov(iévov ^AvxlÒxov xov fiaúilécog nçoax^Blg iiixqov 
SbIv xrjg fiaúílBÍag i^épaXa xòv BVBQyéxriVy yçáq>£i iv 

26 xy XBxiçxy xãv túxoQiãv xáda* inoiBlxó xa xáv ax(fa- 
Xííúxciv xàg xaxaxUúBtg inl xov idáçovg iv vxaíd'Qp 
àvà x^^Xíovg õbitcví^gív. xò õl datxvov ^v açxog (liyag 
xal xçéag , rò d\ icoxòv xBXQa{n,évog olvog olog ôfjnatB c 
võaxí ifvx(fã. âtrixóvovv âl avõçag (iaxai(fog)6çot xal 

30 úLCHTCy yv Bvxaxxog! iv dl xy dsvxéça ' iv xy 'PdfLavfúV 
(^ycl) stólBíy oxav svmxãvxav ^ xã xov^HçaxXéiWS 
taQoiy SBLTtvCiovxog xov xaxà xacçòv ^ifíaiifievovtoç A 275 

xal fj nccçccõ^xsvfi f^g svmxíag tjçaxlsatixri iexL õioi* 
voxosttat ^àv yàç oivófielí^ tà dh Pçdfiatcc aQtot (tê^ 
yaXov Tuã Ttanviõxà éfpd'à xçtsa xal tàv nQoõ^áxtoç 

d xad'isQ(od'évtmv ònvà õccflftX'^. jcaçà dh TvQ^rivotg dlg 
t^g fi(iéçag tQccxe^aL xokvrsXêtg nccçaôxsvã^otnaij s 
èv&tvaí Tê ôTQfúfivecl xal ixTcáfiata ãçyvçã navro- 
õaTCcíy xal õovXfúv nX^^og ev^QBnãv naçsiStijTcsv 
Í0d^ú€6t noXvtsXéúi xaxoCinriyLévtúvJ Tifiaiog d' êv 
T17 Tcçátri tãv tútOQvãv xal tàg d'SQanalvagq>7iél naç 
avrotg ilbxqi ov av av^T^ãot yvfivàg âíaxavstffd^ai. to 
39. Msya^^dvTig d' iv ry ÒBvtéçcf, tãv 'IvõlxcSv ^ 
rotg 'Ivdotg tp^úlv iv tà deíjcvp naQaxí%'S0^aL êxá-- 

e 0rç> Tçáas^av , xuvxrjfi^ í ' èlvai oiioíav xatg iyyvd"i^^ 
xaig^ xal Í7tixC^a6%'av èic avxfi x^yv^Xiov x^infoiru, 
êig o i^páXXsiv avxovg ^çáxov fihv xriv oçv^av étp%^ 15 
mgavxig êíl^rjôsts x^SçoVj SicsLxa oipa TCoXXàxsxei^ 
çovçyrjfiéva xatg Ivâi^xatg úxsvaõíaig. FsQiiavol âé, 
mg fáxoçei Iloõevâáviog iv xij XQUcTtoõxy, açifíxov 
xçoõ<pé(fovxat xçéa píEXijdcn/ áTtxrníivaxal í^itcívovõi 
yáXa ocal xòv oívov tixQccrov, Ka^iíeaváv õé xivsg 20 
naça xà (SvfiTCÓtSux fiovofiaxoviSi. NtxóXaog d' 6 jâa* 

f (taõxTjvóg , slg xãv ã^ò xov ^SQmáxov q>iXoij6q)G)v^ iv 
xii dexixri xçòg xatg ixaxòv xãv túxoçvàv ^P(ú\Laíovg 
[úroQBt xaçà xò õstítvov 4Sv(ipãXXêLV (lovoíiaxíag yçá^ 
q>mv ovxcjg^xàg xãv fLOvofiáx^»^ d^iag ov fióvov iv na- as 
vrjyvçBút Tíoi è^sátifOig ixoíovvxa ^Pmiiatoi naçà 
TvQqifÈfáv yeaçaXafióvxêg xò id-og, áXXà xãv xatg 
êõxtáôêiSLv. ixáXovv yovv xivsg noXXáxig inl dstievov 
xovg fpíXovg Ítcí xs ãXXoig xal o^tog av õvo íj xçía 
Isvyri tdovBv (lovo^áxcav, oxs xal Ttoçsõd^évxsg dsinvov 30 
xal (í^ijg êliíêTtáXow xovg 'novo(uíxovg. xal o (ihv 
afta ieg>áxx^0y avxol â* ixçóxow ixl xovxa> ^dóftf* 

I8* 276 A 

vot. i^âtj âs rcg xâv tatg õia^TJxaig yéyQatps ywatxag 154 
£WtQB7t60rárag (lovofiaxijóav ãg èxéxtr^to^ stsçog õl 
natdag avrifiovg içcajiéj/ovg éavtov, áXkà yàç ovx 
ffvdúxBto 6 â'qiwg xipf Tcaçavofiíav tavtrjv^ áXX' axv- 
b Qov tr^v âiad'fiKriv ènoírfisv! 'Eçaroúd'évi^g í' èv 
ytQfitíp 'OXvfbTeiovvxàv tovg Tvççrjvovg (pridi nçòg av- 

40. UoúBiSáviog d' èv tçíty xal rçtaxoútij twv 
tótOQiãv ^Kslrol ((prfílv) èvlota jcaçà rò dstTCvov fLO~ 

10 voiiaxõvúvv. èv yàç totg ojtkoig àyeQd'évtsg 0xiafití' 
%ov(Si xal jCQog àkkrikovg àxQO%BiQCtpvraL^ 7tox\ õ\ xal b 
Ilíxql rçav^axog stçotaút , xal èx tovrov èQS%'Lú^év' 
teg, èàv (iri ènia%ã6iv oC^açávreg, xal scog ávaiçé- 
6€cjg êQ%ovtaiJ' tò õh ^akatóv fprfiLV oti naQats&év- 

15 t(ov xcjkrfVcov tò [ii^QÍov o XQátiõtog èkáfiPavsv, si dé 
ttg Stêçog àvtiTtoirfiaito^ úwíõtavto [lOvofiaxi^ovTsg 
lidXQ*' ^^yàtov. aXXoL õ' èv d'êát(fG) Xafióvteg àçyv- 
QLOV ^ ;|r^t;<ffov, oV dl olvov xeçáfLÍcm/ ãQi9'(ióv zlvu^ 
xal íCLõtíúúáiisvoi xipf âóóvv xal totg ávayxaCoig ^ tpi- 

20 Xoig õiadcjQi^úáiisvocy vntiov èxfta%'évt£g èicl ^vçeáv c 
xBtvtav^ xal naçaótág tig ^lq>Bi ròv Xat^iòv aTtoxoTCtsi, 
EwpoQÍfov â* ò XaXxtÕBvg èv fátoçLXotg vscofiviqiiaaiv 
oiitfú yçáipsí ^naçà SI totg 'Pcn^íoig nQOt(^Bõ9'ai 
xévts invãg totg tmofiévBiv fiovloi^évoíg tijv xsg>aXfiv 

25 ànoxonfjvai xsXéxBty ãúts tovg xXfi(fov6(íOvg xofiíôa- 
ó&ai tò ad'Xov' xal aoXXaTug ãjtoy(fag)0(iévovg xXaí' 
ovg âLxaioXoyBt0d'ai xad'^ o âtxaiótatóg èativ Sxaútog 
avrcDt' cacotvfiTcavi^^ijvai.* 

41,^EQiiLn7tog d' èv nçátip %bçI vofiod'Bt(Sv tmv à 

30 iwvofLaxovvtcDv BVQStàgàxoq)aívBirMavtvvBtgj^i](m' 
vaxtog ivòg tàv xoXitãv 6v(ipovXBv0avtog' kal £17- 
Xc^tàg tovtov yBvdisOuv. Kvçijvaíovg. ^Eq)0(fog d' èv A 277 

ôerij kfxoçimv ^rfíxow (sprfll) ta nolêiivxà of Mavti- 
vstg Kal l^Qxáâeg , ri^v te eroliiv trjfi^ noXêfiixriv xccl 
f^v otitXí0cv rfjv âçxaíav j ág svq6vv(úv ixeívcn/^ Sti, 
xal vvv ^avtiVíHT^ axootaXovúi. xçòg êh tovtovg xal 
ojtXofiaxíccg (iad'i^6ig év Mavrvvela JCQfStov svçedTj- » 
e õavy jdriiiéov to tsxvtifia xaraSsí^avtog.' oxt Sh àç- 
Xcctov riv tò TtsQil tovg (lovoíiáxovg xal '^çiõtotpávijg 
blçtixev èv 0ocví06aig ovt&g 

ig Oiõíjcov Sh natds ôixtvxcD xáço 

''AçTig xaritfjci/^', êg xs (lovonáxov xáXrig lo 

àyãva vvv êúxãôiv. ^ 

loixs d^ nB7toiffi%'av xò ovo^ia ovx ix x(yv yuíx^y 
ãXX* ix §i^nccxog xov (láxBú^aí (lãXXov (SvyxBtfS^ai. 
bnóxs yàç xò (iccxV <JvvxLÕ'é[i6vov xò xsXog síg og xqs- 
xei, ágjvxp õvfiiiaxog, nQGytó(iaxog , ènlybaxog^ àv- w 
f xí^iaxog, tpUóiiccxov ysvog iitllBçúBCDg xaçà nivâáçeDy 
XTlvixaUxa ytQOTCaço^vvsxai' oTtóxs dh TtaQo^vvBxav, 
xò iiÁxB0%'av ^fjfící XBQtBXSCj ág èv xà 5rvyftá%oç, vav- 
(uíxog ,^ ccvxóv õB TCvXa^x^ Ttçôxov' naQaExffívx^Q^^ 
OTClofiáxog j XBcxoiíMxog^ Ttvçyoiuíxog. 20 

ó dh xfDiKpdifyjcowg IloõBÍdiTtTCog èv Iloçvofioôxm 
qnflív 

6 ft^ jtBJtkBvxàg ovdlv bÓqccxbv xaxóv* 
155 xãv iiovoíiccxovvxtav èa^iiv âd'licíxBçoi. 

5x1 õh xal ot ivõoiov xal ot fiyBnóvBg èfWVQfiãxow xal 25 
èx TCQOxX^iSBODg xoOx^ èitolow èv aXXoig BtQrfla^Bv. 
Z/ívXXog í' o ^jád^ijvatog èv t^ èvãxrj xâv CúxoQiãv g)r)- 
olv ág KáúavÕQog èx Boianíag èitaviòv xal d'áifag 
xòv fiaúLXéa xal xr^v fiaõiXiaaav èv Alyalg xal ^lbx* 
avxãv xrjv Kvvvav xíjy EvQvòíxrig (iijxéça xal xotg 80 
ãXXoiç xciiT^iSag olg TCçoe^XBL , xal iiovo(iaxíag ày<Sva 
i^rpcsv , Blg ov xaxéfiiffíav xèxxaçBg xãv iíxçaXLcnfSv. 278 A 

42. ^riii^fiog d* 6 Sxiqiftog iv t^ âad6xátç> t<yv 
tçmixov òuxxóúyLOv ^naq>^ ^Avtioxp (^iJ^^O ^P ^aiftilfíb 
TçS fíByákíp 7Cqo(Sayoçf6v%'évti, iv r;S õsÍTCvm n^òg oxla 
ÓQXOvvto ov (lóvov ot fia0iÁ,i&s q>íkoi. allàxal avvòg 

b o fiaõiXsvg. ixsl âh xal sig 'HyrfiiivaxXa tòv ^Aka- 
iavôçéa á^ò Tçç^áâog tòv tàg tatoçíag yçá^avta ^ 
f^g òçxi^<í£(og rcélt^ iyévsxo, àvaõxàg eljts, nóxaçov 
cS fiaôiksv Tcaxóg oqxov^svov èfih ^eáúatí^at fiovlei 
Tj xaXcig ànayyékXovtóg (lov Mtcc xoii^^ta d^élsig 

10 axQoá0a0d'ai; xsk€v0d'elg ovv Xiysiv ovtcog rfia tòv 
fiaõiXéa ãút* içávov ts á^iío^^ai xaltãv q>£kç:yv elg 
y6vé0d'ai.* ^ovQig d' 6 Hcíiuog èv ty tãv tõroçiãv c 
éTCtaiuciõexáty IIoXvúTtéQxavtá q>rfitv , si iiadvõ^siT^, 
xaéxoc Ttçsiífivxsçov ovxcc OQx^^^^^y ovâavòg Maxa^ 

16 dóvav ovta devxsqov ovxs xaxà xr^v úxqaxriyCav ovxê 
xatà xriv àl^£cj0iv , xal ivdvónBvov avxòv xçoxarcòv 
xal VTCoâovpLSVíyi/ ôvxvdvta âiaxsXêtv o(>20^f^£i^oi^« 
^AyaQ'açxl^'^g ^ ' ^ KviSiog èv òyõóy ÍÂútatixcSv Coxo-- 
çêt ág ot ipxtmvxeg ^AléijtxvÕQOv xòv ^Myeaov xav 

20 (piííúv xò (léXXov aaQaxsd'Tj0e6d'at xàv xçayijfiáxatv 
nEçiaxçvdow' ox€ âh %'ékoisv àvalíúxsiVj tcbqlbXÓV' d 
xag xòv X9'^^òv aiia xotg aklocg i^épakXoVj tva x^g 
noXvxslsíag of ftii/ q>ÍXoi Q-aaxal yévoívxo oí d' olxéxai 
xvçiOL. èTtikskrfi^évoi d* rfiavovxovy mg TcalJíovQig 

25 túxoQBl^ 0X1, xal QvXvXTtog 6 xov ^AlB^ávõçov naxi^ç 
jcoxiqçiov xQv^ovv òXxiiv ãyov XBVXípcovxa Sçaxiiàg 
xBxxtifiévog , xovxo iXáiiPavB xoifiáiíBVog ãal xal xçòg 
XBipalíjy avxov xaxBx£d'Bxo. UéÍBVxog âh &Qaxãv 
(prfií xivag iv xotg úvin^oôíoig àyxóvtjfv Jtaí^Biv fiçó^^ ^ 

30 x<>^ àçnvfiavxag êx xivog v^vg 6x(foyyvlov^ nçòg ov 

TCaxà xád'BXOV 7C(fOaxl&B0&ai XÍ&OV BV7CB(fíXQBWCX0VX0tg 

ixifiaivovõi. õi^XayxàvBw ovv avxovg xal xòv Jm- A 279 

%6vra Ixovta õçêxávíov imfiaívsiv tp X£d'm xccl ròv 
TQcíxfiXov eig ròv ^ç6%ov ivrid-évai^ xaçsçxófiBvov á' 
alXov iyêÍQSiv ròv XCd'ov , xal 6 xçêfiá^êvog imorçé^ 
Xovroç rou Xl^ov , èàv (irj taxv (pd'(Í6ag àitotéiir) rã 
ÕQSTcávpy rédiffixs , xal oC akXoi ysXãiSL natdvàv êxov- 5 
rèç rov íhbívov dúvarov. 
f 43. Tatir' bítíbIv bI%ov^ avSQsg tpíXoi xal 6v(i7c6' 
r€CL rôv ^EXXrivGiv xoXv Ttçãtoi^ tcbqI aQxaC&v õvfiTCo- 
6í(ov éjtLúrãfisvog. àxçifiãg í' o úotpòg IlXáríúv iv 
rã nQ&tG} NófiGív tceqI Oviiitoôímv ÕLijysttai Xéyíúv 10 
raos xccl ot;ir av é% ccyç<úv tootg otnr év aíSrsõiVj 
oófúv IjTCaçriáraig ^éXeí, úv^itoúia , ovd^ oicóúa rot;- 
roíg ^vvsxó^Bva Tcáuag ridovàg xívbZ xará ôvva^iv. 
156 oví' ã0rLV oõrvg aTCavrãv xcofiá^ovrí rivt (isrà (iéd'rig 
ovx av rip/ {iB^iúrriv ôíxijv Bvõvg èni^BÍri^ xal ovr* 15 
ãv diovvúia nç6q)a6tv ê%ovr avròv ^vcairo , &6nBQ 
iv aiiá^aig bIôov JtaQ* vpLtv èycí^ xal èv Táçavri d^ 
Ttaçà rotg fifiBréçocg àicoíxoig %ãiSav rrjv noXiv id'Ba- 
0áfii]v xbqI rà díovvaia iis&vov6av. iv AaxBÕaíiiovt 
ovx è0riv ovd\v rotovrov* 20 

44. xal 6 KvvovXxog^ aXX* (úg â<pBXov^ iq>ri^ rip/ 
d'(f(fxí0v ravtrjv ícaCèjag itaiôíàv diB^^áçrig* ávérBi- 
vBg yàç rniÂg Ô(Sxbq vrfirBÍav ayovrag xal jtBQífiévov- 
b rag rò àvariXXov aarçov^ ov g)a6l firi <pavévrog ot ríp/ 
XÇfjiíriív ravrtiv q>iXo0oq>tav BVQÓvrBg vófiLiiov slvat 25 
HTiÕBvòg yBVB6d'at, iyò â* 6 ráXag, xará ròv xoftç)- 
dioitoiòv /ííq>iXoVj 

XBõrQBvg ãv Btrpf SvBxa vr^õrBÍag axçag. 
iítsXád'B0d'B âh xal v^iBtg rãv rov 7COir)rov xaXáv^ og êfprj 

ov lihv yág ri, xÍQ^''OV iv ã^rj ôbItcvov êké0d'ai. ao 
xal 6 xaXòg d' ^AQiõrofpávrig iv KíúxáXtp ètpri 

ãXX* ê0rív, d nársQj xoiiid'^ (iBúrnifiQÍaj 280 A 

rivíxct ys tovg vscDtéçovg deinvalv %qbwv. c 

èfioi te noXká tp/ ãiisivov xará rò naçfisvíúKOv tãv 

xwixáv úviMCÓúvov ÕBiTtvstv iq ivd'(í⣠Ttávta ãúTtsç 

tovg ítvçéií0ovtag neçifpeçóiísifa òçãv. yaJuuôávtciv 

5 d' iiiiãv êipri tLg^ aklC <o Xpóts ávôçãv ft^ (põ'ovij6yg 

TlfLtV to naQpLBVÍÕXSlOV ixStVO die^StV 0V(l^66U)V. 

xal og fistBOQOv avtòv Jtaçavaútiqôag, ê<pfi , o(ivviu í * 
viiiVf avÔQBg^^xatà tòv riõvv 'jívttgxívi^ ^ og èv vq 
naQSxSi,âo(iévi] Sqni 

10 ofiwiiir í' v(AtVy SvÕQsg^ avtòv tòv õ^BÓVy 

i^ ov tò ^^Biv TcãõLV fiiitv ylyvBtai , 
q ftijv íkiúd^ai tovtov av t^ifv tòv fiíav à 

71 tfiv UsXbvxov tov fiaõtkécng vTtsQOxip/, 
§oq>Btv (paxi^v è0d'* rjdv iirj ÕEÕÒLxóta^ 

15 (laXaxãg xad^avõscv ad^Átov ÕBÕOíxáta. 

45r «AA* o yB IlaQ^Bvíúxog ovtog vTCrjç^ato^ ITaç- 
fiBVL6xog MóXjtLÕi xaÍQBiv, -nlsovÁlcav èv tatg xqo^- 
^(úvridBúi nçóg 0b jesçl tãv inLq)avâv xkrflBíov áyen- 
viá /til} Tcote BÍg n:X7jõ'€ÍQav i(i7t£0mv iiBiíifi(AOtQij0ijg. 

20 õiò xal ^Btaõovvaí 0ol fiovlopLai tov TCaçà KBfirjtt t^ 
Kv%Lxrp/ã ÔBÍ7CV0V. %ço7tíòv d' v00(ú%ov triv ãçav ^ 
Í7távayB èitl triv B0t£a0ív' dwvv0{(úv yà^ ovtaw 
^A%-rj[V'Yi0v naQBkriq)%'riv Jt^òg avróv. xatékafiov õh xv- 
vixovg fisv àvaxBtiiévovg ^ , Bva ôh xvvovkxov Kaç^ 

25 vBtov tòv (iByaçLxóv, tov ÕBÍTCvov dl XQOvi^ovtog Ao- 
yog èyévBto nolov tãv vdátcnv ^di0t6v Í0tiv. xal 
tãt fihv iyxcDiiia^óvtav tò ànò tijg Aé(fvijg^ aXkcDV õh 
tò á%ò tijg IlBLQ^Tigy 6 KaçvBlog xatà QiXó^evov 
bItcb tò xatà x^f^çãv. xal f^g tçana^rig itaçaxe^BÍúvig 

30 èÕBvnvoviiBV ^ xal tr^v {ihv è^rivtlovfiBv q)axrjv^ ^õ* 
iaet0éQQBi. BLta nákiv tpaxol nQO0r[vé%%7i0av o^bí /íe- f 
Pçsyiiévocy xal o^tttQé^g õça^á^evog êfpij A 281 

Zsvj (i'^ káõ'01 <Ss távõ* og ccCtiog ipaxâv. 
xal aXlog i|^ç àv£fióri0€ 

g>a7eóg 0e õaífiiúv xal çaxi^ xv%ri kãfioi, 
iiwl âh Tcatà tòv xofiixòv jáifpvkov^ g)ij0l d' ovrog iv 

to âsiTtvcíçiov ãvd'7iQÒv T^v ^ yXafpvçòv Otpoôça^ 
ipax^g xat' avÔQa tQv§Á,u>v (leútòv iiéya, 
157 B. XQcÍTtútov oifK ãvdiíiçóv. A, ènl tavryçeQCDV 
aig xò (léõov Í7C£%6çbvúb úanéçôriè (léyag 
V7c6 XI dvúéSrig o^trog riQog àvd'£avy lo 

ov TCokkèí xatg xixkttig íqdri Xéysi. 
yéXmxog ovv èitiÇQayévxog jtaQÍjv 7jd'êaxçoxo(fvvri Mé^ 
XLõúa xal ^ xvvá^via Nixiov * avxai d' r^aav xãv ovx 
àoriiiGiv ixaiçíÕGyi/. à%o^ké^a6ai ovv avxai elg xà 
xaçaxsí^sva xal ^av^iÁúa^ai iyéXcDv. xal ^ Nlxiov 15 
ig>flj ovâelg vfiãv, avÕQsg ysvBLOOvkksxxádaiy lx%'vv 
b èa%'ÍBv ; ^ xa^ánBQ o scçóyovog v^tãv MBkéayçog òFa- 
SaçBvg iv xatg Xáçiúiv è7Ci,yQaq>oiiévaig êfpri xòv 
"ÚiiriQOv HvQOV ovxa xò yévog xaxà xà xáxQia l%%'V(úv 
áxsxo^évovg Tcoc^úac xovg ^A%aíOvg^ ôatl^Lkstag Ttok- 20 
kijg ovõr^g xaxà xòv ^Ekki^0aovxovy ij ^vov àvéyvGnxB 
6vyyçaii(juix<ov avxov xò Tcsçiéxov kBxíd'Ov xal q>ax'^g 
avyTcçciíiv; òçã yàç itokkijv TCaqí* v^ílv xijg q>axfjg xrp/ 
0XBvrp/, Blg ijv àno^kéicovOa õvfifiovkev^aL^* ãv v(itv 
xaxà xòv õGMQaxLTcòv *Avxiad'évrjv ê^áyBLV éavxovg 25 
c xov fiíov xoiavxa õixovfiévovg. Ttçòg íjv 6 Kaçvstog 
lg>i]j Ev^£d'Bog ò nt^&ayoçíxóg ^ ã Níxuyi/^ ãg q>rfiv 
KkéaQ%og o nBQiTtaxtjXLxòg iv ôbvxíqc) fiífov , êkBysv 
ivâBdÍ0d'aL xp óáfucxt xal xp xyÕB fiip xàg oatávxiãv 
tlrvxàg xiiiG}Q(ag x^(f^'^9 ^^^ dulna0%'ai xòv %'bÒv òg^ 30 
bI inri (IEVOV0LV Í7tl xovxoig êag ãv éxàv avxovg kvõrjj 
7tkéo0i xal] (íBÍ^oúcv i^TtBOovvxa^ xóxB kv^Mug. âlÀ 282 A 

aãvtag êvlafioviiévovg tip/ tâv xvqí&v àvixMvv (po- 
Pst6d'cci tov ^rjv êxóínag éxpijvav (lóvov te tòv èv tá d 
yi^ça Q'ávttxov àúnaúímg 7CQot6tM%'av ^ ytê7C€i6(iévovg 
xrpf àn6Xv0iv rijg in^x^jg (istà tijg tãv xvqíoív yíyvB^ 
6 6%'av yv<ú(irig. tovtoig rotg dóyfiaõtv T^fisig íTft-St)- 
(isd'tc. vpitv dl q)d'óvog ovai slg iXéú^ai êv ti tãv 
tçvãv ixBiv xaxãv. ov yàç inÍ0ta0%'B , o taXalncn^ 
QOí^ oti at fiaçetat, avtav tçofpéti ççáttovõí tò ijysfio- 
VLxòv xal ovx èãõi trp/ (pQovrfiiv èv avtrj slvca. 

10 46. ®s6jto[i7tog yovv iv ^dfiTCtG) ^iXitctcíxóv q)riúi 
*rò yàç Í6Õ'£slv xokXà xal xçéa q)ccy6tv tovg ^iv koyi- 
õliovg ê^acçet xal tàg tlwxàg noveltai ^Qaàvtéçag^ oç- e 
yrig d\ xal dxXrjçátijtog xal ítokÁ,'^g õxaíótrjtog i^nífi- 
ickri(Su xal 6 d'av(iá(íLog dl SBVOtpãv g)i]0lv ág fiâv 

15 iisv ^lã^av xal xáçôana tpayètv neivãvtt^ fjdv õi 
vdcoQ ãçvúáiievov ix ytotafiov diilfãvta ntBtv. Sío^ 
XQatTjg õh xal noXlaxLg xatslaiifiãveto õcajcsQtjeatãv 
íúTciçag fiad'síag tcqÒ f^g olxíag , xal TtQog tovg nvv- 
d'avo[i£vovg ti trjVLxáõe ; êkeysv oipov õwáysiv n(^g 

20 rò dèlnvov. rj^tv ôh avtÚQxrig (isçlg rjv ãv Tcaç^ viiãv f 
XápcD^iev^ xal ov xc^^^^ccívOfiBV wg êXattov ípBQÓfiBVoíy 
xa^áxBQ 6 naQ^ ^AvtixXBÍdri ^HQaxXrig. fpri(Sl yàç ov- 
tog èv tã ÕBtrvéQ^ tãv Nóôtwv ^[iBtà tò úwtB^Búav 
tovg ãd'Xovg ^Hçaxkéa EvQv0d'B(og d'v0íav tvvà ènitB- 

25 Xovvtog <Sv(in:aQal'^(pd'évta xal tãv tov EvQv0^é&g 
vlãv tàg ^BQÍSag éxáõtp naçatí%'évtiov ^ tã â* ^Hça- 
xkBt ta^Bivotéçav [ícaça^évtGyi/]^ 6 ^HçaxX^^g ãtiiuc^B" 
6d'ai vTCokafiòvaTcéxtBíVBtçBtg tãv xaiõcov nB^ifirj- 158 
õriv EvqIíjPlov EvQvnvXov! ov totoikov ovv tòv dv^ 

30 iiòv f](iBtg , bI xal návta ^HQaxXiovg ^TjXiotaí. 

47. Tçayixòv iyaQ) ij g)axij ^c%\ rjg q>a6lv ^Ayi- 

ê'a(fxóv TCOtB A 283 

ysyçatpévat ^aqxyõvt* ^Oçiõtriv f^g vóúov ns* 

navfiévov, 
tpriál Scíipilog 6 X(0(ipâi07toí6ç. õtcoit^v âh õóyiux 
éõtlv oxL TB Tcivxa Ev Ttoirfisi, o úotphg xàlipaxip/ g)(fo^ 
vifiíos àçtvasi. õlÒ xal Tífiav 6 OXiáõLog iq>7i ^Tcal 
b ZrffifíÁvsióv ye q>axrjv Sípsiv og (ifi q)Q0VÍ(íC9g iis(uíd'ri' 
xBv! ág ovx akXwg dvvafiévijg étlffid^ijvccí (pccxfjg, el 
liij xatà ZTjV Zriyáveiov vípriyrfiiv , og êg)rj 

eíg ôh q>ax^v SfipaXíe ôvcnõéxatov xoQiáwov. 
xal K(fátijg d' ó Bvifialog êleys lo 

(iri nçò q>ax'qg límáâ^ av^0v 

€Íg otáõiv ãnfiê páXrjg, 
XçvúvTCicog Sh èv zá ítsçl xov xaXov yvcífiag xivàg 
fiiitv elúfpéçcív q)ijúí 

liiq iwí icot ikcUav i69'i àxaXrfíniv êxmv. i$ 

XBifiãvog &QCÇ fioXfioçaxijv Papal fiafiaL 

fioXfiíHpax'^ í' Cõov áfiPçoaíy ^yv%ovg xçvósvtog. 
[c ò xaçíscg rs ^AQiútofpávrig iv rtiçvtády Sfprj 

TCtiúivr^v ÕLÔáoxsig avtòv iil^siv ^ g>ax^v; 
xal iv ^jíiupiaçáp 30 

o0ng (pax^v íjdiõtov o^coí/ Xoiõoçstg. 
*Ejc£%aQyLog 6^ èv dvovvúoig 

%vtQa di (paxéag rjil/sto. ^ 

lávtLçávrig í ' ^Ofioíaig 

6V ô* èylyvs%'^ oxi tpàxífif 25 

ei>BLv (í* èd£ôa0xs xãv ènL%mQÍ(ov tig slg, 
olÕa dl xal xrpf ^OdíHJõdog xov q)çovL(i(úxáxov otal 0w- 
Bxcoxáxov àÕBXtpriv ^axrjv xaXovfiévrjv , íp/aXXoixc- 
à vlg KaXXiúxò òvo^bá^ovõiv^ ág hxoQBtv Mvaúéav xov 
Ilaxçéa iv xçíxgj EvQcoxucxáv íprfiv Av0íiiiaxog iv so 

XÇÍT^ N60XG}V. 

48. *Eícl xovxocg yaXáúavxog jcíw SxXafixçov xov 284 A 

nkovtÍQ^ov owc êvéyxag 6 xvmv xaçoQad'£t6av tr^v 
xeçl f^g g>axrjg TfoXvfiad-íav y akk^ viistg ys^ ^917, ot 
cato f^g xaXijg ^jíkè^avdQBÍag , o IlkovraQx^ 9 Hvvtço- 
ipoi éõtê rp q>a7Uv(p §Qci(iatt xal Tcãôa vfiáv fj jtóXig 
ixíi^çrig ^(ítI çaxivcDV' (ov xal Ucíjcatçog 6 gníxiog 
xaçpõòg fiéfivifCM iv ÔQaiJUXtv Bax%íõi kéymv wtcng 
ovx ãv õwaí^riv sltíoçáv %akxrikaxov e 

yiéyav xokoochv tpáxivov aQtov ío%'Cblv* 
iícsl ri âêt fiçoTOtóv^ xaxà thv úhv EvQixíõriVy yçafi- 
10 iiarixcítaTS , Ttk^v dvotv ^ávov, 

/áruttixQog àxtijg noíiiatóg d"* vâçi^xóov ; 
ajtsç xãçeau xal 7cé(pv% fi(iãg tçéipetv: 
(úv ovx àjtaQxst 7cXri6fiovií * t(fV(pjj yé xoi 
aXXiúv èÕBúxãv (itjxavàg d-fjQSVOfiBV. 
15 Tcàv akXotg dá tpriúLV o ôxip/ixòg ovxog q)ik6<íog)og 
àqxBt (iBXQÍa ficoxá ft06 õcífpQOvog XQaitilrig , 
xò d' axaiçov aicav xóâ^ vTtBQ^áklov xs fi^ f 

nQo<fBÍ(iav. 
xal 6 Ucoxçáxrig d' êksys xãv akk(Xiv ãvd^çcíxan/ àut- 
20 q)éçBtVy «aft' oúov oP (isv %ãúiv tv^ iôd-ícDóiv ^ avxòg 
tf' ê6d'ÍEL Xva iy. zÍLoyéí/rjg xs nçòg xovg éyxakovvxccg 
avxã aTtoxçifio^évp ikByBV, bW^ iqâwá(ifjv xal xipf 
yaOxéça XQÍifag xijg vcsívrig xalxfig ivÔBÍag navôaú^ai. 
EvQV7t(õrig tf' iv^IxixiHv ^bqI xov Kaxavécjg tprfíí 
26 KaicavBvg otf ' èúxtv , (p fiiog ^hv rjv vcokvg^ 159 

í^xiúxa tf' okfip yavçog lyv, q>Q6vfifia tfi 
ovdév XV líBt^ov bIxbv rj névi^g àvr^Q , 
^éyíúv XQajeé^aig Bt xig è^oyxotx^ ayavy 
xoQxovv ènaLvãv' ov yàç èv yaúxçòg fioç^ 
80 xò XQV^''^^v Blvaiy (léxQva tf' i^a^Btv ^9)17. 

49. Ovx 7]v yòcQ xoiovxog , ág iotXBv , 6 KanavBvg 
olov o xa^g XQvôixjeog õvayçiq^Bi, iv rçS tcbçI tmv iiri A 285 

ít' avrà atçstãv kéycov oífi *ijtl to6ovtov tiv\q ítc- 
b 7CÍ7trov0t TCçòs rò àçyvçtov ãóts [0toçrj0d'at Ttçòg ty 
zeksvtrj tívà fihv xaraníóvtcc ovx ò^íyovg XÇ'^^^S 
àno%'avBtv ^ ròv ôh stsçov ^atlfcífisvov stg xiva. %vxãva 
xal èvdvvt* avtov ini0xiiil)at totg oixeíotg ^ájl^tti ov- 5 
TTog, f*i}r£ 7cav6avtag (ii^s d'£Qa7t6V(Savt(xg,^ ovroí yàç 
xal ot toiovtOL iiovovovxl ^oàvxeg à7tod'VTjcíxov(SLV 

o XQvúh ds^LCOfia xákkiútov fiçoroig^ 

mg ovts (irjti^Q iiòovàg ro*a(?í'' ê%£i^ 

ov TCatâsg èv âó^oiúLV^ ov q>íkog narriQ^ lo 

o!íuQ 6n %0L õs ôáfiaúLv xextrifiévoi, 
c £Í í ' ^ Kvnçig xotovtov òq)&aXfiOLg òçã , 

ov d'cevp\ êçfúxag [ivQÍovg avxrjv i%Biv. 
xoiavxri rig rfv ri q)Lloxçri(iaxta TtaQu xotg xóxs' Tteçl 
rig ^AváxccQ^ig^ nwd'avoiLévov xvvòg TCçòg xC o['^EKkri- 15 ' 
vsg ^()coi/rfic^ xã aQyvQVG), bItcs nçòg xò áçid'^stv. 
^Loyévfig d' èv xy éavxov noXcxêta vó^iõfia elvat vo- 
fi^exêt àoxQayáXovg, xaXàg yàç xal xavxa b Evçitcí^ 
õrig atçrixB 

(ly Tckoikov eí^rjg ' ovxl d'avncii(ú d'BÒv 20 

ov x^ xàxiúxog ^aõíog èxxrfíaxo, 
d Xçv0i%nog d* ivxy Btóayfoyy xy Blg xfjv 7CBçlàyad'(úv 
xal xaxáv nçay^axaíav vBavtúxov (pri^í xtvu ix xi^g 
^Ifãvíág cKpódça nXov6bOv èTCLÕrifL^^úaí xatg ^A%"rjfvcítg 
7toQ(pvç£õcc rj^q>iEú(iévov êx^vúav XQ'^^^ xçúòTCBÕa, 25 
nw%'avoiLÍvov âé xtvog av^ov ^oâaTCÓg iõxiv ãnoxçí- 
vaõd-at oxi TcXovúiog. iurptoxa xov avxov ^ivijuovbvbí 
xcclXáls^cg iv ®rifiaÍ0Lg kéyov caÕB 

êefxiv ôh TCoàanòg xò yévog ovxog\ B. TtXovõiog' 

xovxovg ôi návxBg çaalv BvyavBõxáxovg, 30 

insl Tcévrixag avicáxQidag evòalg oçã, 
e 50. Tavx' eínáv ò KvvovXxog , ítcbI fw? èxçoxalí- 286 A 

0íaQ%s^ vnò koyoõtaççoíag ivoxXoviisvoL [lij icsivãúiVj 
ij tà ítsçl tijg ipax^^ç Xa%%'évta xlavá^ovútv èv vp 
ixovtsg rà êíçrniéva ^eQsxQáxsi èv KoQuxvvot 
b ipéQS dij TcccraxXtvà' úv âs tçájts^av etõçeçs 

xal xvÃLxa ocàvxçayBtVy Iv* t^õiov nico. 
B. lõov xvh^ 0OL oíal rçájes^a xal (paxoí, 
A, firj pLOL g)axovg (là tòv ^C* ov yàç íjdofiai. 
rjv ycíQ TQcíyy tig , tov útóiiatog o^si xaxóv. f 

10 i^sl ovv dt,à tovto (pvXárxovtat ot 60(pol ovtoi tovg . 
q)axovg^ àXX* fjfitv ys %olriúov dod'^vav ãçtov^ ftfO** 
(OV iiriâhv tãv xoXvtslcSv , âXXà xav rriv vcoXv^QvXri" 
tov Ixrjg g)axrjv y 7} ròv xalov^ievov xóy^ov^ yelaúáv- 
rov õi Ttávrov xal Í7tl rçi xóyxp p,áXíõta , ànaíÕev- 
15 toí iúrs^ ^9>V9 «^íp^S daitvfwvêg^ ovx àv€cyivcí<f7coV'' 
reg fic^kía a [lóva tcucõsvsl tovg ys Í7tLd^(íovvtag tãv 160 
xaXãv' kéyiú ò\ rà TificDvogtov nvQçayvBCov xãv úlX- 
Icov. ovxog ycÍQ èúxiv og xal xov xóyxov (ivrj^iovêvsi 
èv xã ÕBVXBQfp xãv úíkXtúv Xéytov ovx(og 
20 ovxB pLOt ri XBti] ftãj' avdávBV ovxs xaçvxri 

7j Avõãv , Xíxy dh xal avaXéy èvl xóyxp 
^EXXyvcav rj zãúa 7CBQi00oxQvq>rixog òiivg. 
Siaq)6Q(úv yàç ovaãv xal xãv èx Teta lux^mv (áq xal 
xãv è^ *EQBXQÍagj ág Eãnaxçog èv Baxxíôog (ívri- 
25 0x^ç0L' q>riúl yáç * 

^Eçéxçiav cjQiii^d^fiBíf BÍg XBVxáXtpixov) b 

xal xãv Xvâ£(úv xaçvxãv^ TtçoxQÍvst ã(ig)oxÍQWv o Ti- 
(loiv xov xáyxov. 

51. Ilçòg xavxa o xaXhg íjiiãv aúxiéxtoç Aaçffpf- 
3u (Siog xal avxòg è<prij (o avdçBg xvvBg [oí], xaxà xipp 
JJxQáxxLÕog xov xcoiipâLOTCOLOv^IoouíiíXTiVy ípcig èv xalg 
èiCLyçatpoiíévaig ^oivíúúaiq tpfjõí à 287 

xaQ«ivÍ6at dh 6q>Sv rt fiovloiiai, úoq>áv' 
orav (paxiiv ailjrixB^ [líj ^7Cv%etv (ivçov. 
xal 6 JScoTtatQog í«, ov rà vvv ^éfivriõaiy iv Nexvía 
c [ivriíiOvsvsL ovtGíg 

''Id'axog ^Oõviíõevg xovnl xy q)ax{j [ivçov 6 

7táQ£0xi • ^áçõet %'vijlL 
KXéaQxog à% 6 àitò xov jcsçiTtáxov èv xotg tcsqI naçoL- 
[iiãv G>g JcaQOLfiíav uvayQáq)Sv xovTtl xrj (pax^^ fivçovy 
rjg [isiivrixaL xccl 6 êiiòg TCQOJtáxcoQ Òáççcov 6 Mavln- 
nsLog èTCLxalov^Bvog ' xal oC TtoXXol xãv yça^iiaxLxãv lo 
xáv çcofialxâv ov% oubvXriúavxeg xokXotg èXXrivLXOtg 
xoíijxatg xal 6vyyQttq)svúLv ovx tiSa^iv o%'bv bCXij- 
q>BV 6 Òáççcav xò la^^Btov. õv õb fiov àoxBtg íJ Kv^ 
d vovXxB (xovxp yàç %aÍQBvg xã òvónaxc ov Xéytov o ix 
ysvBxijg úB ri (ii^xriQ xéxXí^xs) xaxà xov úòv Ti^cova 15 
€lva£ ftot xaXóg xs fiéyag xb, ovx ixLõxáfi,Bvog oxt xóy- 
%og xaçàjtçoxBQp iivrjiirig XBXvj^rixBv 'Ejtixccçiic!} iv 
XB^Eoçxã xccl Náúoig 'AvxiçcívBv xs xà xa^iLxp, og 
VTCoxoQíúxtxcixBQOv cívxòv ávóinaúBv èv riiíGi ovxíog 

xoyxíov XB fiiXQov àXXãvxóg xs 7tQO0X6X(irj^évov. 20 
iyjg àç%áúag xhv Xóyov 6 Máyvog^ o (ihv nãvx' ãçc- 
e úxog^ ^9^5 AaçrivúLog oi^émg xal xaXâ^ am^vxrjõB xã 
yáiSxQiôí xvvl TtBQi xov x6y%ov. iyò ds xaxà xovg xov 
Ilafpíov 2(onàxQ0v TaXáxag^ 

TtaQ* olg êd'og iúxív^ ^v«c' ãv nçoxéçrníá xí 25 

iv xotg TtoXé^vg Xáfioút^ %'vblv xotg d'£otg 
xovg alxiiaXoíxovg, xovg FaXáxag nL[ioviiEvog 
xãycà TtaxaxavôBiv tiv^áfifiv xotg dai^oõLV 
õiaXBXXLXOvg xçBtg xãv TtaQByyayçafifisvav. 
xal iir^v q)iXo60(pBtv q>iXoXoyBtv r' àxrixoãg 30 

f vftãff imiíeXãg xaçxBÇBtv &[ atçov^évovg^ 

rriv XBtçocv viitv Xi^tl^o^iaL xãv doy^ixcovy 288 A 

icq66%'Bv xanví^oav' êlt* iàv òytt&itéviov 
Wgj TM/' v^áv ôvónMavta tò ôxéXog^ i 
^rjvovixã jtQad'rjCfBd'* ovtog xvqíc) 
èic^ i^ccycíyyVí ^^ fpQÓvri^iv àyvoãv. « 

5 52. (isrà JcaçQTiaíccg yàç içã nçòg avtov^ ' d 
avtáçKBiav âôTtã^y , tpiXóiJOfpe, xí ov xovg xv^ayoçt- 
xovg ixs£vovg Çi^Aor^, nsQl cdv q)7iõlv *AvtLg)ávi^g (ihví^\ 
év Mvi^(ia0t ráôs 

t(5v 7tv%'ayoQi0tãv í' êrvxov ad'XíOÍ rivsg 
10 iv ty xaçádça rçdyovtsg aXifia xal xaxà 

roíccvra úvlXéyovteg iv tá xcuQvxm, 
xâv rã xvQÍcag K(úqvx(ú d' ixiyQccq)Oiiévp fpriúC 
nçárov [úv ãúneç nvd^ayoçílfúv Í6%'Íbv 
l(i^vxov ovÔBv^ rijg âs ickBÍ0trig tavfioXov 
15 li^cctrjg (iBlayxQfj fiBQÍÕa kaiL^ávcnv Xítcbí. 

"jéXB^Lg ô' iv TaçavtLVOíg b 

o[ ítvd'ayoQ(^ovTBg yáç^ òg àxovopLBv^ 
ovr' oiIjov í0%'Cov6lv ovt akX^ ovSb lèv 
^[i^vxov^ olvóv r* ovxl x£vov0iv (lóvoí. 
20 B, ^Ejtíxccçíârjg ^évtoi^ xvyag xatBõd'ÍBL, 

rãv Mvd^ayoçBÍcDv BÍg. À. àitoxxBÍvag fihv ow' 
ovx êxi yccQ iõx^ ifiifvxov* 
nQOBÁ,d'áv xé (priot 

7Cvd'ccyoQuí^ol xal Xoyoc 

25 XbTCXoX ÕLBÔllLlBVIlévaC XB ^çovxíÔBg 

x(féq)0v6* ixBLvovg, xà âh Tcad'^ riiiéçav xáÕB, 
ccQXOg xad'aQÒg BÍg êxctxiçp^ noxr^Çiov c 

vàaxog" xotSavxa xavza. B, dB6ii(úxi]ç{ov 
kéyBig dícLLxav. návxBg ovxíúg oC 0oq>ol 
30 õiáyovõL xal xoiavxa xaxonad^ovúC xov; 

A. xçvip£(5iv ovxoL nçòg êtéçovg, uq* olõd'^ oti 
MBlavinnlÔTig êxatQog iexi xal Qáo^ A 289 

• 

õsi^voviSt xs^iJttr^g àkfpíxíov xorvírjv [liav ; 
xal iv nvd'ayoQt^ovay 

fj d' éatíaaig iõxádag xal eréfiçvla 
d xal rvçòg êúxav * ravtoc yàç dvsiv vóiiog 5 

rotg xvd^ayoçeíoig. B. vfi ^i\ tsçatov lúv ow 
OTtotov ãv xáXUútoVy cJ fiéXxi0T\ SxVS' 
xal ft£r' òXíya 

SÔEv 'd*' v7eo(istvaí fLixçoúiríav ^vtcov 
^tyog õifúnrjfv úxvyvótrit^ alovaíav. lo 

53. Tovx(ov d' vfistg^ (ú ipiX6(Soq>oíy ovdlv a^xstxe^ 
àkXà xal xò Tcãvxcav xaXsTtcíxaxov kakêtxB jísqIcdv ovx 
otõaxB^ xal (Ág xofSfiíag Í6%'lovx£g noiBtxs xipf êv^sóiv 
xaxà xòv ííâvóxov *Avxiq)ávfi' ovxog yaQ iv dQaiCBxa* 
e yoyó Xéyei 16 

xoú^log noiãv xrjv êvd'€(Siv 
(iLXçàv ithv èx xov 7tç66%'S^ ^sõxrp/ â* ivdod'SV 
xrjfv x^^Q^y xad'ã7C€Q aC ywatxsg, otaxég>ayev 
stáuxoXXa xal xaxvxaxa ' 
é^òv xaxà xòv avxòv xoUxov xotijxfiv iv @Oft/}i;x/fi} 20 
kéyovxa âQaxfi^g (Áv'q(Saú9'at xàg XQOúfpoQOvg vfitv 
xçoq)ãgj 

exoQOÕvaj xvqÓv^ xçó^itva^ xánitaQíVj [9't;/xoi/,] 
anavxa xavx^ iúxlv Sçaj^iiig. 
*AçLõxo(pãv í' iv nvd'ayoQiiSxj} ^ 2S 

xçòg xãv d'S(ov oióiisd^a tovg náXai jtox% 
f xovg' nv%'ayoQi6xàg ytvogiévovg ovxa ^jcãv 

êxóvxag^ rj q)0Q6tv xçífiiúvag rjâécag; 
ovx iõxi xovxíúv ovdév, ág iiwl ôaxet' 
âlV i^ aváyxfig^ ovx ãxovxsg ovõ^ ev, so 

xiig êvxslsíag nç6g)a(Jtv svçóvxsg xaiip/ 
0(f0vg ixri^av xotg ^évijúv xQfl^ili'Ovg' 

ATHENAEUS. I. Id 290 A 

* 

iitsl naQtt%'eg ccvtotúiv l%9iiç ^ xçéag^ 
xav ft^ xats0d'í(O0L xal rovg daxrvXovÇy 
éõ'éko xQéfia0d'aL ÕBxáxíg. 
ovx axaiQOV ô^ iúrl iivrjiixyvavúat xal zov sig vfLãgl62 
5 novril&évtog êjrtyçá(i(icttog^ qxsq JtaçBd'£xo 6 /lektphg 
'HyrfiavSçog èv Ixtp víCoiivri(iLoíta)v 

ò(pQvava0na0{âaí^ ^iveyxatccTcri^Lyévsiocy 

úaxxoysvstOTQÓfpot xal XonaàaQjcayldav^ 
stiiatavcDscsQípaXloL^ ãvriXíTeoxaLpXsnélatot^ 
10 vvxTLXa%'Qaioq>áyov^ wxxmataijckáyioi^ 

lieiçaxie^ajcátaL xal ôvXXa^ojtBvúvXakTj^aiy 

âo^oiiarai60o(poL^ ^r^açBtrióiáôai. ^ 

54. ^AQ%é0tQar()g d' 6 rskãog iv tfí ra^tçokoyía, 

ip/ nóvr^ v[i£tg çail^çiâíav o[ 0oq)ol áúTtã^eú&s, 

15 (wvov rovro %v%'ayoçltpvtag to úitoTcãv^ dt^ ã6d'€- 

veiav XóycDv toOto TCOLOVvtêg' hi ôh tr^v Uipoõçíov 

rov xvvixov xé%vifiv íqcduxÍjv xal tàg IlçGnayoQÍdov 

àxQoaúBvg içotíxág, IlBQúaíov xb xov Tcalov ipvXoôó". 

Spov 0v(inoxixovg âialóyovg 6vvxB%'évxag ix xàv 

JM> SxíXnfúvog xal Zijviúvog áítoiívri^vBVfLáxtov ^ ivolg 

ivj^tBt ojtíúg ãv fir^ xaxaxoiybriQ^mStv ot úv^iitoxai ^ xal c 

nãg xatg ini%v6B6i xçriúxéov nv^lxa xb Bl0axxéov xwg 

mçaíovg xal xàg éçaíag BÍg xò óvfiTCÓõiov , xal xóxB 

avxovg TCQOCÔBXxéov a>Qa^oiíévovg xal tcÓxb staçaxaii- 

25 ítxéov âg VTCBQOQÔvxag ^ xal tcbqI 7CQO0oin]ficítG)v xal 

xbqI ãçxcov xal tvbqI xãv allcov o0a xb TCBÇUQyóxBfOv 

xbqI (piXTiiLaxav bUçtixbv 6 U(oq>QOví6xov ipLlo(Sog)civy 

og TCBQil xaika xr{v diívoíav ÍbI õxçégxúv , niúxBX)d'B{g^ 

ãg g>ri<ícv'^EQ(iLjt7Cog j vn *Avxiy6vov xòv ^AxçoxÓqiP" à 

w ^01/5 xod'(úvci6[iBvog è^éjCBiíB xal avxrjg r^s Koqív^qv 

xaxtíaxçaxrjyTjd-Blg v%ò xov Ucxvcdvíov '-^çárot;, o arço- 

xBQov iv xotg âíaXóyoig nçòg Zi^cDva día^iXXáfLBVogj A 291 

ág ò 0og)òg xámog ãv stij xal ótQatrjyòg ãyad'ógj jtó- 
vov rovto Stà tãv êçycDv dia^sfiaKúiSá^Bvog o xaXòg 
Tov Zip/ovog olxLXvevg, xaQiévxíúg yàç [^9?^] Blcuv 6 
BoQvõ&svÍTTjg j ê^êaõãfisvog avxov %ttlxij[V elxÁva iq>^ 
iig èjtsyéyQanxo IlsçCaZov Zrjvovog Kiriã^ s 
3tS7tÁ,avfJ0d'aL Útcb tÒv èniyQa^avta ' âstv /yàç ovtog 

e è%Biv HsQõatov Zriv(ovog olxirvéa. rjv yàç 
ovtcog olxBTTig ysyovàg 'pov ZT^vcavog, ág Ncocíag 6 Nc- 
xasvg laroQBt iv rfj xbqI rãv ípiXodo^íov tútoQÍcç xal 
S(otC(úv 6 ^jíXB^avâçBvg iv tatg õtaôoxatg. 8vo d\ lo 
õvyyçcífi^ccOí, tov UsçúaCov aTtrjvtT^xafiBV rrjg 6o(pijg 
xavrrig TCQay^axBÍag xolovxov êxovOi xovTCÍyça^na 
CviLTCoxLxãv dialóycn/. 

55. KxrjúLpLog õ* o XaXxiÔBvg ò MbvbÔi^^ov yvcS- 
çifiog, ãg tpTiàiv ^Avxíyovog o Kaçvõxtog êv xotg fitOLg^ i» 

f éç(DXi]d'Blg vno xivog xí vCBQiyéyovBV ix (piXoCOiplag 
avx£; êtpri^ àúv^fioTiOg ÔBncvBlv. ôiò xal 6 Tífiíúv nov 
TCçòg avxòv êq>ri 

ÕBinvoíiavég , vbxqov ojifiax* êx(Ov^ xQaâíriv ô* 

àxvlLÚTfV, 20 

7(1/ õ' BvCxoxog 6 Kxrfíí^iog xal x^Q^^^S ^^Q^ ^ò ys- 
163Aorov (õlÒ xal návxBg avxòv ijcl xà aviiTCÓóLa naçs- 
xákow)^ ovx ãõxsQ 0v, xwixéy 6 nrjõéTCOxB xatg x'^" 
Qiúiv akX^ ov8\ xatg ^vúaig d^õag. çvyovúa yovv 
Cs ^al xovg 0ol naçaTcXriõlovg ri ãçBxri iidov^ Jtaça- 26 
xád'7ixai, ãg (priúv MvaciXxrig 6 Ucxvcivtog iv im- 
yifáfifiaCtv 

aâ* iyà a xláfAcav ãçBxà TCaçà xãÕB xád^rniaL 

adova^ al6x^^'^^S xBiQa^éva nkoxccfiovgy 
d^(wv axBL (iByáXp pBfiolriiiévay bItcbq aicaCiv 3o 
b a xaxóççcDv xÍQÍf(,g xçéooov iiiov xsxqlxçíi. 

Bccxtúv â^ ò xcofiíxòg iv ^Avdçoçóvoi tpriôí 

19* 292 A 

rãv tpíloõóqxov xovq ffcíq>QOvag iínavdl xaló, 
rovg ayad'òv avtotg ov õidóvtag ovõ^ ív, 
tovg ròv KpQÓvLyiOv ^ijtovvtccg iv rotg JCSQmátoig 
xal tatg õiaxQi^atg ãúitsQ àvcoàsòçaxóxa. 
5 av%'Q(x)7t àkáorixiQ^ õvà ti úv^poXàg ê%(Dv 

vri^Big ; ti triXixoikov aâtxetg tovg ^aovff^ 

ti tàçyVQlOVy CCV&QfXIJtSy tl(llcÍt£QOV c 

õavtov té^SLxag ^ ytéq>vx€ trj (pvoei ; 
àXvúLtsXrig êl tfj nóXai niv(ov võcdq' 
10 tòv yuQ yscaçyòv xal tòv i(i7C0Q0v xaxotg. 

iyò õi tàg 7CQO(í6õovg fiedvcov xaXàg jcokS. 
êicstd'* êcDd'sv nsçiáyetg triv l7ixv%'0v 
xccta(iavd'ávG)v tovXaiov^ ãdtB 7CBQiq>éQBvv 
(úQolóyioV' dó^BL tig^ ot5;|rl Irpcv^ov. 
15 56. *AQxé(StQatog í% cJ KvvovXxb^ ov avtl xov 
^OfiijQov 7CQó0xwBtg õtà tiivyaõtéça^ *iys ovXafbVQw- 
XBQov ovdév* 6 Tififúv (Jov (pi](íi^ JCBçl xov xtn/òg xov d 
^aXatxiov tóxoQãv yçáípBt xal xavxa 

àXX^ ov xoXXol tfSaúi fiQoxáv xóds d'Btov lÕBôiia^ 

» Ol5d' f6d'BCV éd'éX0V6LV 060L XB7C(paXtBXBp(áÕfl 

^XV^ ^é^xrivxav %'vrixãv bíúív r* ánoTcXrixxotj 
ág àv%'Ç(07Coq)áyov xov d^riQÍov ovxog, anag Sh 
l%^g úaQxa (ptXBt PQOxériv, av xov XBQcxvçõfi' 
ôaxB nçÍTCBi xa^açãg otcoúov xccôb fnoçoXoyodôiv , 
35 xolg Xa%ávoig XQOõáyBtv xal TtQog /ííóSmçov 

lóvxag 

xòv 60(pòv iyxgaxdog ^bx^ íxbívov xvd'ayoQÍ^siv. e 

fiv í' o /^LOÕGiQog otnog xò fúv yévog ^Aúnévdiog^ scv- 

^ d'ayoQi7íòg âh âó^ag Bivai vfiãv xãv xvvixãv xçóxov 

90 ê^Tj^ xofiãv xal ^vxãv xal ãvtmodrixãv. od'Ev xal xv- 

^ayoQVTcòv xò xijg xóiirig iâo^av Blvai xivBg^ àxò xov 

jdioâcÓQov XQoaxd-iv^ mg q)rj6Lv"E(f[)íiítm>g. Tifiaíoç õ* A 293 

õ TccvQOfievitíig èv ry ivãtji xãv íótoçtSv tcbqI avtov 
y(fcíg>£v ovv(og^ ^loõtÓQOv rouro yévog ^AfSnsvdíov xrpf 
i^riXXbtYiíévriv siúayayóvtog xatcusxsvr^v Tcal totg tcv- 
f ^'ayoQsíoLg scB^tXijiSictxévaL ítQO07COLfid'évtog' TCQog ov 
éxíõtéllíov o jSxQatáviTtog éxéXsvúe tòv ãxocÍQOvta zò 5 
§fld'lv Ástayystlccí 

tp xeçl %'riçonéitix)v [lavíag 
vfiçsdg xa X6(fL0xã0L(U)v Cxoàv S%ovxi 
IIv%'ay6Q0v TCakáxcç,* 
UaHSLkçãxijg <$' iv XQÍxip q)ilo0Óq>aív ÔLadoxijg fiad-et lo 
xdyajVL xQffia0d'aL xòv ^tóâtoçov [õxoçet xalxQÍ fiava 
ávaXafietv 7c6(i7iv xs (poç^óaiy xaxá xivu xv(pov xi^v 
éntxi^Õ£v0iv xavxTjv êlõayayóvxa^ x(õv nQO avtov 
164 3tvd'ayoQixãv ÀMiíZça xs Í6d"^xt àiKpiswvfiévan/ xal 
kcfvxçotg xal àkalyiiLaôi xovçã xa xjj úvvrfi^ai, xçío^lí- 15 

VÍOV. 

57. ai d' v^iLBtg ovxíog^ ci çptAóiToç^ot, t^i; avxaQ- 
xaiav à6nálao%'a xal xà xíSv õaíJtvcDv avxaX'^, xí èv- 
xav%'a icaçayLva6%'a (irid^ xlrid'avxag ; rj ág alg ãõcíxLOv 
fiayaíQLxà Cxavr^ xaxaXéyaiv (ladijcófiavoí ; ij ág xòv 2o 
^Loyévovg Kaq)aX((úva ájtoõxonaxLOvvxag; xaxà yàç 
xòv 2]oq)OxXéovg Kridakífova ènxé 

ftaõXLyíai xdvxQovag ãkXoxQLoq>áyou 
oxv â* vy,atg o[ €píX6õog)oc tcbqI xà õaticva àal xòvvovv 
ixatBj õéov v(iãg èxifpayalv xl alxiflai ij èna0%'{avv xi 25 
b xgív xvvixáv fiQ0iuíx(ov (ovõh yàç x^Q^'^oyí(06úatv 
fllii^g ^éiiis\ Í^Aoi/ i^ ãv xal^JUa^ig iv rçí é^iyçaq)o^ 
liévp Aív(p lúxoQat. v%oxí%'axav òl xhvHQaxXéa aaçà 
xfpAivG) ytaLÕavófiavoVj xal xakavú^évxa ajcò fiifiXítov 
Tcokkmv 7taçax£Lfiév(úv Xafióvxa èvxvxalv. ixatvog tf' 30 
òil/açxjrtvxòv kafiòv fitfikiov iv ^^(^ori/ naQLúxovSá- 
úx(úg ixQÁxat. kaysL ô' ovxcag ò Aívog " 294 A 

fiifiXiov 
ivtsv&êv o tt fiovXst íCQOõêl&civ^ natj Xafié^ 
ktei/c^ àvayvíÁúBíj %ávv ys âiaôTcoTtáv " c 

àjtò t(Sv i^LyQccfifiátcav àrçéfia te xal ^%oA^. 
5 *0(f(p6vg êvBCtív^ 'HôLOÕog^ tQccypdía^ 

• ^EicíxccQ^ogy^^O^iriQogy XoiçíXog^ avyyçáfifiata 
navtodaná. driXáõBig yàç ovttú Tr^v (pvúiv 
iscl ti (láXíõd'^ ãQfiijxs. HP. tovtl kcciípávo, 
AIN, õstiov tC èútv jCQmtov. HP. òtl;aQtv6ía^ 
10 ãg (priõi tovTCLyçaiifia, AIN. g)LXÓ60(póg tig si, 

«rJíijAov, og Ttaçelg toõaika yçá[i^ata 
Sí^iov téxvTjv êXa^sg. HP. 6 Ut^iog í' éútl tí^; d 
AIN. fiáX^ avgyvfíg avd'ÇG}3tog. iicl tQaypdíav 
ãç(iriX6 vvv^ xal tãv (úv mcoxQitmv stoXv 
w Ttçátiútóg iúttv òilfonoióg^ ég âoxet 

totg xçcufiévoLg, tâv í ' ò^OTtotáv intoxçiti^g. 
Povlífióg é6d'^ avd'Q(Oítog. HP. o tt fiovXst Xéya. 
Tcawà yáç, sv tovt t(S%'i. 
58. TaOta tovMáyvov 11% xcctaÕQafWvtog âjrô- 
20 fiXérpag 6 KvvovXxog elg tovg staQOvtag tãv 9>tAo<To- 
9?oi; êtpri 

slâeg tifv %'a6lav aX(iriv oV oítta fiav^si; e 

ãg €v xal tccxécag àicetlúato xal Ttaçaxinf'^' 
OV [lévtoc jtaQax(oq)òv o tvtpXòg êoixs XaXrfíat, 
v> ág o Kçattvog èv totg ^AQX^Xóxotg iq>7i. Í7CíXav^av6^ 
fisvog yàç èv olg scoisttaL dixaútriçíoLg tãv xaXãv 
iãiifiíúv avtov tàg Í7CLÕ6Í^6Lg, vicò trig siig>vtov ya- 
6t(ff,(íaQyíag xal riâvXoyíocg xoXáfiQovg àvaytvtáiSxsi xal 
liéXrj JcáçavXa xàxQotJita xvfifiaXa. 
80 xal iistà tàg xaXàg tavtag à^oviSoXoyíag jtsçiéçx^''^^ ^ 
tàg olxCugy è^Btáinúvojtov òatxva XaiiTCçànaçaúxBvú" A 295 

^êtaiy vxIq tòv *Adirivatov XaiQsgxSvTcc ixêtvovj xbqI 
úv (prjiSivZáAs^ig iv 0vyãât 

""àèíy 6 XaiQstpáv xtv* bvqíúkbi xé%vv^^ 
xal vvv noQÍ^staíys rà õstjev' àúv^ifioXa. 
onov yccQ èctiv 6 xéçafiog iii0d'cÍ6v(iog ^ 

ò rotg [laysíçoigy €vdvg i| ê(úd'ivov 
iúxvpíBv èX^áv* ícav tdrj (ii0Õ'OVfi£vov 
165 slg iatíaõiv, xov (taysíçov n:vd'ó(A€vog 
xòv Búxiãvxa^ xiig dvçag xtt0(i(O[iévr^g 
av èniXá^rixuL^ Tíçãxog bIobIt^Xv^-bv. lo 

ovx oxvBt d^ ávTjpotrtogj xccd'cÍ7CB(f xal 6 xccXòg Má- 
yvogj xal vjCBQoçCovg áxoâfjfiíag noutúd^av xfig ya- 
úxçòg %àqiv^ mg 6 avxòg^^AXB^cg bíqtixbv iv IJwaxo- 
%v'{fixm}6ív 

éiel ÕBt%vov Blg Kóçvvdw/ iXd'òv XaiçBtpóv is 
axXr^og^ íqSri yàç néxBxav õianóvxíog * 
ovxa XL xàXXóxQL* íô&íblv Í6xl yXvxv. 
b xal GBÓítoiíTCog d* iv ^OÕvúúbZ êg)rj 

EvQiítíõov xaqi* iôxlv ov xaxág êxovy 
xàXXúXQva ÕBtTtvBtv xòv xaXág Bvêaífíova. 20 

59. FBXaõávxíúv ovv Tcávrov inX xovxotg 6 OvX- 
xiavòg ^qpi}9 n6d'BV ôl xal fj riôvXoyía xotg riâovtxotg 
xovxovg à(iaQXoX6yoLg; nçòg ov 6 KvvovXTcog^ áXX^ cJ 
Xotçíov bvÓqxvxov^ 0QVVLXog 6 x(ú^GidiO7C0vòg èvxã 
*Eg>uíXx'jj iivi][wvBVBt xov fjõvXóyov âtà xovxan/ 2& 

iúXLV á' avxovg yB qyvXáxxB0%'ai xóSv vvv x^^Xb- 

Tcdxaxov l(fyov ' 
c êxov0i yáç xi xévxçov iv xotg õaxxvXotgy . 

(iL6ávd'QG)7COv ãvd'og ^firjg ' 

aW fidvXoyovõiv ajcaúiv aBl xaxà xi/v ayoçàv so 

ítBçióvxBg, 296 ^ 

i«l toi0i fiád-foig d' otav &6tVy inst tovtotg oíg 

fiõvXoyoikfív 
(leyálag á(ív%àg xarapv^avtBg ital úvyTtv^ccvrsg 

a%avxBg 
yslãúi. 

to dl xaçLtoyi(o00€tv Al0%vkog BlQtpcsv èvIl(fOfí,7fist 
Õeúfimy 

yváõaL SI vád^ ég Itvfi*^ ovdh fiárfp/ 
%aQixQyXtQú0Btv èvL fiot. à, 

10 náXiv XB Btitóvtog tov OvXniavw^ tíva d' Í6r£v, ãv- 
ÕQBg q>lix}v, tà iMxyécQCTcàõXBvri; xovtfov yaQ i(ivti(i6- 
vBvúav èv xotg aQxaífí^otgdBiavotg (ivi^iiTig '^^LfOfiévoív, 
xccl xò aúcíxíov tcqv XBtxav ; àõcíxovg ^úv yàç olda Õia- 
fioi^xovg' Bva fihv ov [ivriiiovBVBi"AXB^ig èv KviõCtf 
16 jdiodiOQog ovníxçtTCXog èv êxBõiv âvo 

iS(pátçav àxédBi^s xr^v naxçáav oviSiav ' 
ovx(og Ixaitãg aitavxa HaxBfiaiSrfiaxo, 
èv d% Oaíõçp (priúí e 

CyflXil ys vil ''^^'^ í^XíOv^óxolfj XèyBig^ 
20 è^CBl XaQÍÕrig o [iLXçòg iv xévd"* rjfiéçaig 

0<patçav è^o(ri0B xrjv ícaxQíAav ovôiav* 
ovxío OvvBúxçóyyvXsv Ixaiiãg xal xa%v. 
60. Kal KxYi(Si%7Cog d' ò Xk^qíov vtòg Blg xoôoikov 
riX9'&v àúcoxíag ág xal xov fivi^iiaxog xov itaxçóg , BÍg 
35 o oVA%iffifatoi %iXlag évcíXcHJav âQaxfiãg, xovg Xidwjg 
TtcoXijúcur Blg xàg riõv7tad'BÍag. jdíffíXog yovv èv xotg 
^Evayi^ovúl íprfítv 

bI [ifi. õvvT^d-rig 9aiÔlfkfp y èxvy%avBv f 

ó XapQÍov KxrfiLTcnog^ Biúrjyrjõáiiriv 
30 v6(iov XIV* ovx axQtfíxov^ ág è(ioí âoxBty 

&6x* èxixBXsúdijvaí ^ror ' avxá xov xaxQog 
xò [iv^fia' xwt èviavxov Uva X0ov A 297 

ofíaiiatov. xal óq>óÕQ* evtêXhg kiym, 
Tc/xoxA^ff d' iv nJrf^õaTvçoig gyrjtsív 

'ovd* 6 Xa^QÍov Kxrfím%oç ixi tqls xêiçêtav^ 
166 iv tatç ywat^l lafinçóç^ ovx iv àvâQciúiv. 

xal MivavÕQoç 4' iv 'Opyg nsçl ccvrov táôe liysi, 6 
xaítot vdoç srotr' iysvó^riv xáyáy yvvac' 
akV ovx ilovfiriv Ttsvtáxig x^g rjiiéçag 
Tor', àkkuvvV ovSh %kavíd^ *?%oí'j àkXà vvv' 
ovõh fivQov sl%ov^ àXkà vvv' xal páil}OiiaL 
xal naçatvlovfiat vij ^ía xal ysvrjôofiat lo 

Kn^tjtnog^ ovx av%'Qismog^ iv òXíyci} xqÓvoí)^ 
b xad'^ ág ixetvog xatiõofuxí xal tovg XLd'0vg 

ana^ánavzag^ ov yàç ovv xij^v y^v (wvriv, 
xá% ovv díà xf^v noXXrp; xavxfjv àõtúxíav xal xtvai- 
âíav xovvoíia avxov staçiXmê '^f](Wôd'ivfig iv xà tcbqI 16 
àxBXevãv. xçijv õh xovg xà naxQ^a xaxBÔriâoxóxag 
xaxà xòv Msvávôçov NavxXriQov ovxmg xoXi%s6%'au 
ípriol yáç 

w fpilxáxrj yij iifjxsç , (og ôsfivòv Ofpóõç si 
xotg vovv è%ov6i xxijiia ^okkov r' a%LOv. 20 

ág 4q|r' ixQ^j ^^ '^^9 Jtaxçoíav xaçalafimv 
c yrflf xaxatpáyot^ stXetv xovxov í^õri âià xiÁX)vg 

xal [iijâ^ iTCifiaívêiv y^g, tv* ovxcíg fj<íd'€X0 
olov Tfaçaka^Áv ayad'òv ovx ifpsiúaxo. 
61. nv%'oõrikov di xtvog àúcixot iivr^fiovsvsi ^A^to- 25 
Víxjog iv TvQQTjvp ovxcag 

6 IIvd'6drikog ovxoõl 
o BaXkíayv nQoaiçxsx^ iyeixakoviisvòg^ 
(isd^ovací r' i^67Cí0d'sv ^ do^onáxiq 
ànúxviinavKSxàg xaxà yeódag TtoçEvaxav, ao 

d IloXvevxxov d' ^Ava^avSçíôrig iv TijQet xtOfi^SiSv 

OQVíg xsxkTfisi {qn^^C). B. âtà xí, Xifòg x^g^EkSxíag ; 298, A 

• 

stótsQov Haxatpuyáv vfiv %wcQtpav W0lav 
ãôTesQ IloXvsvxtog 6 xaióg; A. ov â'qv% àXk^ ozl 
aç^v vxò d^fiXsiáv xcttszó^riç. 
©sójtofiTCOç d' iv tfl âsxáty xmv OiXvjc^vxíqv ^ a(p* ijg 
6 tcvsg rò tsXsvtatov (lé^og xcoçíõavreg iv m iúil rà 
ícsqI tãíf ^A%^ri0t dfi(iayoyáv y EvfiovXóv ípfi0í tòv 
driíiaycsyòv aõmtov yavéúd^ai, ty ié^sc âhtccvtrj éxQví' e 
0ato' * xal toiíovtov àúcutía xal tcXbovb^ícç âvevip/oxs 
rov âtjfiov tov TaQavTÍv&v^ oõov o ft^v Ttsçl tàg êõrux- 

10 0£ig slxs [Mvov ãxQatwg, 6 âh tãv 'Ad"ijvaí(úv xal tàg 
TCQOõádovg xata(iL6d'oq)OQmv ôcatsréXsxs, KaXXOsxQa- 
rog õh (friislv) 6 KalXixQcctovg ôi^(iay(úyòg xal avtòg 
XQog lúv tàg i^dovàg íiv áxQatrjg, tãv âh noXitixàv 
stQay^ãtcav r^v Í7ti(isXi^g.' xeçl âh tàv TaQavtívav 

lò htoçâv èv ty õsvrsQa ítsvtrjxoiJvi} tãv tàtOQvàv yQÁ- 
q)si. ovtcog ' ^ TcáXcg fj tãv Taçamivíúv <f;|r£Íòi/ xa-d** 
exadtov fi'^va fiov^mst xal âifi(io0ía iútiÁúeig xout- f 
ra^, rò õh tãv idcmtãv xX'^d'og ásl xsçl 6wov6íag 
xal Tcótovg êútí. Xéyovúv d\ xa£ ti^va tovovtov Ãóyov 

20 ot Taçavttvovj tovg fisv allovg àv%'Q(D7Cot)g dvà tò ç^t- 
hmovst6%'av xal tceqI tàg è^yaUÍag dtatçí^iv ytaça- 
6xsváÍB6%'ai ^^Vj avtovg õh âià rcèg úwovúíag xal tàg 
f^âovàg ov (léXlsiv, àXTJ i^dij ficávai.* 

62. IlêQl dh f^g áiS&tíag xal tov ^íov ^lUmcov 

26 xal tãv êtaíçmv a^ov iv t7Jtsa0açaxo0t7J ivátij táv 
tõtOQvãv o ©soTtOfiJCog táâe yçá(pBi ^ ^íXiTCicog istal 167 
iyxçatfjg noXXãv iyivsto xQ^lJ^^xíov , ovx àváXoOêv 
avtà taxécag, àXX^ i^éfiaXs xal içQvilfS návtav 'àv- 
d'Q(67t(úv xáxíútog âv olxovóiiog ov ^lóvov avtòg áXXà 

30 xal ov ytêçl avtóv. aTcXãg yàç ovdelg avtãv rjjc£0tccto 
íijv ÒQd'(Sg ovôh CGKpQOvog oíxstv oixCav. tovtov ô* 
avtòg altiog ^ àicXrfltog xal xoXvtsXtjg mVj TtQOxsi' A 299 

Qiúg Sieavttc notãv ntal xtoifisvoç ioã âtõovg, etça- 
ximxrig yàç âv Xoyí^sú^aL tà Jt(fo0iávta xal rávaít- 
6x6(i€va ât* àõjifiXíav ovx i^dyvaro. Í7CSLxa d^ ot stat- 

b QOi avtov ix TCoXkãv tóx&v ijõav fSweçQvrjxótBg^ oV 
(ihv yàç èi, avtiíç xr^ X^Q^S^ of d' ix GêxxaXíag^ oS d' 5 
ix xijg aXkfig^EXXáõog, ovx aQLúttvôriv i^eiXsyiiévob, 
akX^ st xvg r^v iv xotg EkXrfiiv ij xotg fiaQ^áçoig ki- 
õxavçog ij fiâekvçòg ij d'ça6vg xòv XQÓnov, ovtot 6%^' 
âòv aTcayxag atg Maxsõov(av àd'çoL0d'évx6g êxalQot 
0lX£7C7COv Jtçoõijyoçsvovxo. si di iirj xal xoioircóg xíg 10 
ikrikvd'£ty vjco xov píov xal rijg ducitrig r^ç iiaxedovi-- 
xiíg xaxécng ixsívoíg o^iog iyívsxo. xà filv yàç ot ic6- 

c Xb^lov tccA at 0XQax6taí^ [xà 8\] xal at icoXvxéksiav ^Qa- 
óatg avtovg alvai n(fOBXçéitovxo xal ^r^v (ifj xo6(ií(úg 
ãXX' ãacixíDg xal xotg Xriúxatg naçanXi]õíiúg/ 15 

63. ^ovQig õ* iv êpôófiaj Maxsõovíxãv Jtsçl lia- 
0ixv%QOv Xiyíov xov iv KvnQCj} fiaôcXiiog or^ aúanog 
7[Vj ygátpBv xal xáÕB ' ^jíXSiavdçtúg ^Bxà xrjv Tvqov aro- 
XiOQxíav TLwxayóçav áTCOõxéXXmv aXXag xb ÕOQsàg 
êõfúxs Tcal xmçíov o '(ixrfiaxo. jcqÓxbqov âh roiJro i7a- 20 
õíxvTtçog 6 fiatSiXsvfúv àxédoxo 8l* aóaníav nsvxiq- 
xovta xaXavxmv nviiáxa xã KtxtBt, afia xò %(úqíov 

d xal XTjfif avxov fiaôíXatav' xal Xafiòv xàxQVficcxa xaxB- 
yriQaúBv iv ^Aiia^ovvxíJ* xouwxog iyévsxo xat Ai%'ío^ 
ò Koçívd'iogj ãg çijõv jdi](iijxçLog 6 Hxriilfiog^ ov fivri- 25 
fLOVBvst ^Aç%lXo%og. vxò q)iXrfiovlag yaç xal àxçaõiag 
xal ovxog^ fiBx ^Aq%Iov tcXíchv BÍg JSixBXíav^ or' êfisXXB 
xxíIbcv IJvçaxovõag^ xip iavxov 0vú0Íxp iiaXLXOvxxrig 
anéõoxo xov xXiJQOV, ov iv HvQaxoxHSaig Xax(àv êiiaX- 

XeV B^BIV. 80 

64- Elg xoúoOxov í ' aúoxíag iX7iXvd'Bi^ xal /ÍTifjLr^- 
e xçLog 6 ^TU/LtíCifiov xov ^aX^géong àicóyovogy ãg çtjíSiv 300 ^ 

%'íav ÍQ<úfiávfiv, i'^ dl m>XvteX(5s» ttvaxccleôapLévGiv 
d' avtòv rãv ^jíçeoxayítáv xal xeXsvóvrcDv fiéXxtov 
Çijvy ãXXàxalvvv^ eíicav^ èíev^eçícag gcD. xalyàQétal" 

5 Q(xv i%Gi tr^v xaXXíôtr^v xal ^dvxá ovôiva xal nív& 
%tov olvov^ 9cal takX^ Áqxovvxgíç jcaçaôxsvá^ofiaiy xãv 
tâicav (lov ÍCÇO06Õ0V £Íg xavx' ixjcoíovúãv, ov xa^á- 
^€Q viiãv ivLOt âexa^ófisvog ^ã xal (ioix^víúv. xal £ 
xáv xà xovavxa TtçaxxovxGiv xal i%* òv6(iaxog xivàç 

10 TcaxsXe^s» xavxa d' âxovúag ^jívxíyavog ò paúiXsvg 
d'jBõiio^sx7jv avxòv xaxéõxriúa. xotg de Ilavadijvaíoig 
iicicaQ%og ãv Ixçíov lúxijús Tcçòg xotg êçiiatg ^Açiõxa- 
yóça (isxe(ú(f6x6QOv xãv eQfiãv' ^EXavútvC xa iivõxij' 
çífúv ovxGJv êd"rixav avxy d'çávov jtaçà xò ãváxxoQOVj 

ik.oi^ci^aú^at (prfiag xovg xfoXviSovxag. 

65. **'On 8h xovg àúmovg xal xovg (lij êx xivog 168 
^BQiovúíag iãvxag xò TCaXaiòv ãvaxaXovvxo ovaQso- 
Tcaytxao xal ixòXalov íõxoQriúav Oavódrifiog xal ^iXó-^ 
XOQog akXoL xa jtXaiovg. MavéârifLOv yovv xal ^AúxXm- 

7» jciáâriv xovg q)tXo06q)ovg^ véovg ovxag xal Tcavo^iévovg 
(laxaJCBfbiljáiiavoi '^çcíxiiôav Ttãg oXag xàg ruiéçag xotg 
^cXo06q)ovg 0%oXálovxag^ xaxxri(iavoi êe ^ridévj av- 
axxovõLV ovxa> xotg. cd^aôL ' xal ót axéXav0av fiaxa- 
naiK^%'rjyai xiva xãv iivXc3d'çãv* èX&óvxog õ^ ixaivov 

35 xal alnovxog oxl vvxxòg axáúxyig xaxióvxag alg xòv (iv- b 
Xáva xal àXovvxag õvo Sçaju^g afKpóxaQOv Xafifiá- 
voviSi^ d'av(icc0avx£g oí aQaoTCaylxai Swxoúlatg ÕQa%- 
(uctg ixí^Tiôav avxovg. xal Ari^XQixov d^ ^Afiõriçtxa^ 
õriitoútoí xçívovxag ág xaxatp^aQxóxa xà staxQ^a, ixai- 

so Õ7I àvayvovg avxotg xòv ^éyav âváxo0(wv xal xà ícaçl 
xóv èv ^âov alxav alg xaOxa àvi]X<úxévai^ àípaídij. 

66. oí âi ft^ ovx<og acaxoi xaxà xòvZdfi^iv A 301 

nívovo^ êxãôTTig rjfi^Qag õt* rjiiéçaç^ 

c õiaústófisvoL rovg XQoráípovg vjtò tov ãxQcítov xal 
xará tòv ^ItptXov xsq)aXàg êxovtsg tçstg ãúnsQ açvs- 
(ií6iov^ TeoXéfiiov T^ff ovúCag v7eáç%ovxBg ^ ág Eátvçog 
èv xotg nsçli xuQaxtiqQGiv etQrjxSy xaratQé%ovxBg ròv 5 
àyQÓVj ÕLaçjtá^ovteg tr^v olxíav^ Xag)VQOJta}kovvtBg rà 
v%áQXOvray 0xo7tovvtsg ov ti âsõccTtávriraL áXXà ri 
òaitavri%'rfiexai , ovd\ xi TCSQiécstai, ãXXà xi ov nsçié- 
úxttt , èv X7i vsóxriXL xcc xov yi^çcog è<p6dia TCQOxaxavtí" 

d kiôxovxsgj xcciQOvteg xrj êxaiça ov xotg íxaiçoig^ xal lo 
rã otvGi ov xotg 0v(i7tóxaig. ^j4yad'ccQxi^VS í' o Kvi- 
ÔLOç èv xfj òyâóy ytQog xatg Btxo6i xãv EvQcymccxáv 
' rvciocxítov (frjúlv) adcoxov yevóiísvov èv xrj IJTtccçrrj 
èxdXvov ot iípOQOv ovvavaúXQÍrpBiv xotg véoigJ naçà 
Sh 'Pouaiocg fLVTjiiovêVBXca ^ ãg (pijai noúêtõcíviog èv is 
rfj èváxTj xal xe^^açaxoúx'^ xãv taxoçiãv , 'jíjtixióv 
xiva ènl àúcuxia Tcávxag àv%'Q(Á7Covg vjtsQrixovxtxévau 
jomog d* èúrlv ^A^ixiog 6 xal r^^g çvyijg ahtog ysvó- 

e (isvog ^PovxlHç) xã xf^v ^ofiaVx'^ túxogiav èxõsõfú- 
xóxL xy ^EkXr^vcDV tpcjvfi, nBQl Sh ^Anixlov xov xal av- ao 
xov ènl adcaxia ÕLafioi^xov èv xotg líçáxoig BÍQrixa^BV. 
67. jJíoyévi]g d* 6 BafivlcSviog èv xotg ícbqI BvyB- 
VBiag ' xòv Ooxicovog vtòv (tprjõl) (Pãxov ovx riv og 
*ovx è(ii<fBt ^Adirivaiíúv. xal otcoxb àjtavxrfíBié xtg av- 
rp, ilByBv^o xaxausxvvag xòyévog* návxa yàç àvá- 25 
AcM^a xà itaxQma BÍg ãôoxiav , xal fiBxà xavxa èxokã- 

f XBVS xòv èitl xijgMovwxiag' èç* cd TcáXtv vnh Ttávxov 
èiCBQQaTCit^BXO. èmdóiíBCDV dè noxB yBvofièvcov ytaçBX' 
%'mv xal avxòg êlg xfjv èxxXtjôiav êçrj^ èitíâidofit xâyd. 
xal ot*Ad'rjvatoi 6[io&V(iadòv ávB^oriúav^ BÍg àxoXa- so 
íSiav. rjv d* 6 0(Sxog xal (ptXonóxrig. vvxrfíavxog yovv 
avxov t^moig navad'rjvcsfay ág ò xaxiiQ etatta xovg 302 A ' 

ff 

êtaÍQOvg^ 6vvêld'6vt(ov slç tò dstitvov lafiiCQà (ihv ^v 
71 Ttaçaúxsvri xal rotg eldixyvdi 7tQO0s(péQOvto nodovi- 
ntrJQeg olvov di àQWfiátcDv. ovg iôàv ò TCarriç xaXé- 
6ag ròv 0áxov^ ov xavúBigy ê<p7j , ròv statQov õia- 169 
5 tp^BLQOVtá (Sov rijfu víxriv;^ 

olâa âh xal aíkovg àúdtovg TtoXlovÇy tcbqI gjv 
viitv xataXeÍTCfú ^ritstv, tcXt^v Kakkíov ròv ^Iitnovíxov^ 
ov xal oí tãv TtatÕGív túadv TtatâayGiyoí. Ttsçl âs rãv 
akk(úv áv g)d'áv(ú xçopspkfjxòg et te kéy^iv ê%BTe, 
10 ãvaTtSTCta^Bvag $%(*) tâv ãrcav tàg xvkag. ôúrs ké- 
yBTBy èTCL^Tjtã yuQ. xal Mãyvog BUçtjxs rò è^sis^íeiv 
xal tò Í7Ci(payBtv. 

xal ò Alfiihavòg Íg)i]^ tò (ilv aõcítLOV ê%Big xaçà 
JkQattLÕL èv Xqvúl^^gj kéyovtv oikcog 
16 si ^rjÕB xéúat (y avt^ ú%okri ysvi^ústac^ b 

fi?^d' BÍg àóétiov tQaJtéiíd'av, (ii^d* iàv 
avt^ ^vvavta tvg , kak^^ôat iirjõh ev, 
68. (layBLçtxà dh úxsvi] xataçid^fisltav *AvíÍ,iic- 
stog èv Ki%'aQ(p8^ ovtcog 
20 ^(Ojji/i^QV0iv q)éQ\ Oi0* èpBktaxovg õdêBxaj 

xQsáyçav^ %'vtav^ tvçoxv^õtiv naidvxrjfv^ 
ôtskBÓVj 0xaq>l8ag tQBlg ^ õoçíõa^ xoTtíâag tét- 

taçag, 
ov [lij ^QOtsQOv ot6Big^ ^Botõiv ix^ç^ 0v^ 
25 tò ksfiip;tov ' tàx tov vítçov* Ttákiv v6tBQStg ; c 

xal trjfv xvfifjkLV tr^v tayriviútriçCav. 
tiiv %vtQav í' ^AQiiStotpávrig èv IJxrivàg xataka(ifia- 
vovúacg xaxxáfirjv et^xev ovt&g 

f^v xaxxáfifiv yccQ xãe tov õída0xákov, 
30 xav Aaitaksvi^c * xayeiv èxBtd'€V xaxxáfiriv/ ^Avti^ 
q>ávfig d' èv 0tkod'rifiaí^ 

Ttavt* è^tlv '^(itv íj ts^àq owíiwfios A 303 

tijs ivõov ovúrig fyxeXvg Boicníag 
Tlifld'€t6a xolkoiç èv fivd'otat Tcaxxáfirjg 
d xXLalvBr\ atçe%'\ sílfstai^ ícafpkálexai» 

fiatcíviov í ' êHçrixêv ^AvxitpávTig èv Ev&vâíxp 

ítcblxu 1 uovkvnovg teriii^iiévog 5 

èv PatavíoLúiv éq>d'6g» 

"AÀe^cg èv ^AúxXrjTCioxksídri 

" ovwúg d' òílfoicoiêtv €vq>v(úg 

jtsçl zfiv UlxsXíuv avtòg è(iaõ'Ov ãúts zovg 
Ssinvovvtag slg xà fiaxivb è^fialstv itoiã 10 

èvíoxê xovg òâóvxag vnh xijg rjõovijg, 

nativiov Sk õià xov n 'JlvxLipãvTig èv rãfia} 
e staxávia asvxXov õíXípcov xvxçag Xv%vovg 

. xoQÍavva xçómiv' aXag êXaiov tçvpXiov. 

^iXéxaiQog Olvoxícovi 15 

6 iiccysiQog ovxog Ilccxavícjv TtQOúeX^éxo). 

xal náXiv 

TtXBÍovg ZJxçaxqvíxov xovg ^ladi^xág ftot õoxst 
e^stv IIccxavLCDV, 

èv õh naçaõixp 6 ^Avxi^ávr^g xal xaõe bI^xbv 20 

aXXog èitl xovxg) (léyag 
i^^ev xig lúoxçáTCs^og svysvi^g. B. xíva 
Xéyeig; A. KaçviSxov d'Q6fi(ia^ yviyevrig^ ^écov. 
f JB. slx^ ovx ãv sÍTCOig; vjtays. A. xáxxafiov Xéyíú' 

úv d' t6(og ãv alnoig Xo7cáõ\ B. èiiol õh xovvofia 25 
oíêí ÔLafpsQStVf slxs xãxxafióv xivag 
%aíçov0iv òvofiá^ovxsg stxs õixxvfiov; 
nXip/ oxL Xèysig àyyelov olâa. 

EvfiovXog d' èv^Iíovv xal fiaxávía xal naxávia Xéysi 

èv tovxoig 30 

xQvfiXía di xal ^axávia xal xaxxá§ia xal 
Xostáõva xal naxáviq nvxivà xaççéa. 304 A 

xovâ^ ãv kéymv Xé^aifit. 
69. rjõvõfuítíov õh xatccioyov^Aisitg ènoiTfiaxo 170 
èv Aéfirjtv ovtiús 

M Im] ytçoq)ã0€íg ivravd'á ftot fiijí ' ' owc ixcaJ 
5 B. àXkà Xéy* otov dst' AiJ^Oftat yàç Tcdvt* èyci. 

A» ÒQd'<úg. tÒ TCQiãtov ^ihv Aá/S' ild'àv úrfia^ia. 
B, àkk* èúuv ivõov. A. àúta^píòa x8xoii(iév7jv, 
ficcQa&QOVj avi]d'Ov^ v&jcv^ xavXóv^ 0íX<ptopy 
xoQÍavvov avov^ ^ovvy xvfitvovj xàiCTCaçLVy 
10 oçtyavov, õxoqÓôuc^ y^siovyd^itov^ ^ 

ag)áxov, úiçaLOVy úétíaXv^ Ttrjyavov^ Tcçá^ov. 
èv d\ navw%i8í íj ^EQÍd-Oíg ^ãysiçov xáda notst ké- 
yovia 

xvxXfp ÔST^úSL xsQirçBxsLV fLS xccl fioãv^ 
15 av tov dé&^ai. õstxvov altrfíBig (is 0v 

^dfj xaçBÁ^áv' ovx ê%(úv de rvyxávG> 
ovx o|os, ovx av7i%'0v^ ovx òçíyavovy 
ov d'çtov^ ovx èXaioVj ovx áfivyõãXag^ » 

ov óxÓqoõov^ ov úÍQaLOVj ovxl yrjdvov, 
20 ov fioXfióvj ov Jtvç^ ov xv(itvov^ ovx ^^«^> ^ 

ovx cáóv, ov ívX\ ov óxág)ijVy ov triyavov^ 
ovx ^C^ovLáv^ ov káxxov aldov^ ov <pQéaQ^ 
ov (fráfivog èúxí' âiccxBvijg ô* adxrix^ êyò' 
i%B^v fuixcctçccv nçocétt xsQvs^íúúfiévog. 
25 Ttãv TlovriQa 

ri^g òçiyávov 
xçdtiarov VTCod^slg êlg Xonáda vsavtxi^^ 
rò rçt(i(í^ iiCLjtoX^g evQvd-fi^íog õieiiiivov 
o^síúiçaí^ XQ(x>^cctL6ag xal úikq>lGi 
80 nvxvà Tcará^ag. 

íxb6%'Cblv í* BtçrixB TriXBxkBÍdrig Ilfvtávsõiv oikíDg i 
' TVQÍov i%B6%'íov%a^ èmq>ayBtv õ^ EwtoXig Tcc^uxqxoíç A 305 

Í7Cíq>aystv 

(iijâiv ãXÍ* 7} xçófiiivav Xénovta xccl tçetg ai- 

(ládag. 
xal 'jÍQiúroípávrjg IHomcD * • 

xqÒ tov í' V7tò f^ç XBvíag anavt^ iTCrfid-vBV. 5 
70. Tãv Sh fiaysÍQdv âvág>OQoC tivsg rjõav oí xa- 
Xoviisvoí tQaJts^omfíoí. elg o ôh ovtOL Ttaçela^fiá- 
vovto 0aq)ág naçíútTfiiv ^Avritpávrig èv Mbxoíxíú 

ítQOõéXafiov èÁ^òv rovtovl 

TQajCE^onoióv , og xlvvst iJxevi], Xvxvovg • 10 

6 êtoi(uc6êi^ újtovâàg noiffist^ xakX* oõa 

rovrp XQodi^xsi. 
^ritiftéov d^ H xal 6 tQccTCs^oxófiog o avróg è6ti rã 
tQanstpTtOLà. 'lófiag yuQ 6 fiaúcXsvg iv xalg ^O^ió^ 
xrfív xòv avxòv eivai q>7i6i xça7t6^ox6[iov xal xòv ima is 
'Píoiiaííúv xaXovfisvov ôxçovxxiDça , JtaQaxid'é(i6vog ix 
õçáfLaxog 'jáXe^ávÕQOv od ixiyçafpii Ilóxog 

alg avçióv [ís âst lafisty avXrjxçíâa • 

xçaiCBtpnoiòv õijfiiovQyòv k^^ofiaí. 

è%l xoik' àxéoxBvX^ i^ áyçov ^l 6 ÕBõTeóxijg. 20 
ixáXovv õi XQaTtBlójcoiòv xòv xçaitB^ãv èxL(iBXrixriv 
Ttai T^ç aXXrjg Bvxoõiiíag, OíXi^fiav IlaçBiúióvxL 

xbqI xovTCxávLOV ov yíyvBd'^ rj õxsvcaçía ' 

xçaTCB^ojcoióg èâx^ inl xov diaxovBtv. 
êXByov âl xal ijtiXQaTtBpúiiaxa xà è%iXí%'i^Bva xy 25 
xçaiti^ji p^á^axa, IlXáxov MbvsXÚg) 
171 ág oXíya Xomà xâv iníXQanB^íúiitíxcov. 

ixáXow âh xal àyoçaúxiiv xòv xà oi^a àvovfiBVOv^ vvv 
í' òijjcováxmça , ág SBVog>óv iv nçcírp ^jíicofivrifio- 
VBVfiáxov ovxcDõl Xéycov ^ âiáxovov d' av xalayoça» 80 
õxijv xòv xoioikov id'éXoLiiBv JCQOtxa Xa^Btv; xaça dh 
Msvávôça) iôxl xolvÓxbqov iv 9avíp 

ATHENAEUS. I. 20 306 A 

g>êtôci}Xòg Tfv Tíoi nétQíog áyoçaôr^. 
òiffcívi^v d* êtçrpcsv 'jÍQi4ít0ípãvng èv Tayijvtíftalg dtà 
rovvíov 

ág ovifdvfig Sitítçípsiv ^ 

5 fiiiáif tãçiõtov êoixev. 

xaQotl^Gyi/êtv d' lq>ri Kçccttvog iv KXsofiavkívaiç ovt&g^ 
naçayoQa^siv â* ^jálê^ig èv ^çtíTCÍdji. elXéatço^ dl 
TíaXovvtavj &g tprfii ná(iq>LXog , ot èsel r^i/ fia^iXtnrf» 
xaXovvtsg rçcínêiavy ícaçà tàv èXsóv. 'A^reiíiâmçog õ* 
10 avrovg õsvnvoxXi^oQag ovoíiá^i. 

71. ^ExáXow õé, ipriúl^ xal tovg xçoyèvõxag 
idsátçovg^ oti nQ07fi%'íOv táv ^MvXémv xçòg áútpú- 
Xsíav. vvv d\ o iõéatQOg inuíxátiíig yiyovs tijg oXífg 
diaxovlag. rp/ â^ ijtíq)avijg ^al êvtífiog fj xçeCa» Xi- 
16 Q1/^g yovv èv fg tçítrj tóv túroçiáv IltoXsfjuxtóv g>f^ói 
tòv úfútrJQa èõèatçov èTCoâsvxd^vat ^AXe^ávõçov. fii}- e 
xoTê âh xal ov vvv xaXovôi 'P^fiatoí xçoysvõtfpf 
tÓxs oCEXXrivsg TCiforév^rfif àvóiia^ov, &g ^Açiôtwpá- 
VTjg èv TtQOzéçaig NetpéXavg õià xovrtov 
50 níSg oi dé%ovxav dr^ta rjj vovfirivía 

àçxal xtt XQvxav£t\ áXX* ivfi xb xal vèa ; 
B. oxsç oí TtQOxév^ai yàç õoítoikíí (loi aa^stv, 
7i/' ág xi%i6xa xà XQvxavst* wpeXoiccxOy 
âià xoOxo ítçovxévd^svõav fifidço: (u^, à 

25 (iíni(iovêV€i avxâv xal 0aç6X(fáxfig èv^AyçCoig 

fiil »m>(aavg; 
xmv yccQ XQOtsv^áv èú^iv áXX* ovx oliJ&a õv. 
xal OtXvXXiog èv ^HçaxXet 

fiovXsúd'ê âijt* èyà g>QáH(o xlg êtfi èy€Í; 
30 fj xmv ^oxev^cSv ^oçTtía xaXovpi^ivri. 

êVQiõxGi õh xal il;iíg>i0(ix)c èxl Kriçiúoõciçov a^wnog 
^A^rpniiSv yevófisvoVf èv m ãõZBQ xi úvõxrnuc oí arco- \ A 307 

6 zév9'aí slõíj xaQ'áxsif xal ot TCaçáaitoi woyMiòfUvoi^ 
i%ov ovtíúg ^Ocixog ahcBv' on&ç àv ff §ovkii ayy 
táxcctovçia (iBtà tãv aXXtúv ^AQiafPcUmv Tuxtcc tà ná-- 
tçiay i'^7itpíú9iiL r^ /SovAg àg>slií9ai, tovg fiovlêvràg 
vàg fiiiiçag^ aõiCBQ ocal at akXav jovial at àg>STaí, s 
aTtò f^g viykiçag r^g ot TtQOtivd-ai ayoiMSí Tcévts ruLéçag! 
ore ô* êlxov ot àçxatoí wà tovg kçoysvatag níalov^é- 
vovg SBvoq>ãv èv tp émyQaq>oiiévp 'léQmvt íj Tvçav- 
VLxã çrjúLV '6 tvçavvog ovts ôníoig xal xovotg nv- 
(írsvcov dcãíyBi^ áXlà xal Tovtav àvxlxov àitaQXBúd^ai, lo 
f totg ^Botg TOlg dutxovovõi nçãtov xbíbvovúlv àno^ 
ysvB6d'ai^ âià rò àniõxBlv pi,'^ xal iv tovtoig xaxóv ti 
q>áyc!}0iv 7] tcIgjoív! ^Ava^kag d* iv KaXvilH)t q>riú£v 
172 naçayBvôBxai 0oi nçàxov ij yqavg xov xoxov. 

72. Tovg õh xà xé(ifiaxa nçoúéxi xb xovg nouyvv- ift 
xag xovg TtXaxovvxag ot tcçoxbqov õijiiiovçyovg èxá-^ 
Xow. Mévavdifog WBvdriQaxkBl 7caxafiB(ig>6(iBvog xovg 
IMzyBÍçovg (og ixiXBíQOvvxag xal otg M 6st tprfílv 
liáysiç\ àridrig noi doxBtg Blvai OfpóÕQa. 
Ttóõag xçaTcélag ^léXlo^BV xoiBtv xqíxov 20 

ridri II èçenSíg. %oiQldiovh/ dwfiBV^ 
òxxà noií^õovxBg xçaxi^ag d* ij (líav, 
b xí 001 àiatpéçBi xovxoy 7caQád'sg õtifiíav. 

ovx 16XL xavâvXovg icohBtv ovâ' ola 0v 
Btfú%'ag BÍg xavxhv xaqvxsvBiv^ (léXt 25 

ús^õaXiv pá* xccvxa yàç xávavxía 
vvy iõxív 6 fiáyBLÇog yàç èy%vxovg noiBt^ 
ícXaTcovvxag oxxa, %6vSqov bíI^bi xal çiçBi 
fi,Bxà xò xÍQi%og y BÍxa %'Qtov xal fióxçvg ' 
fl âtjfLLÒvçyòg í' ãvxíTCaçaxBxayfiévfi 30 

xQBtfÔL^ Oícrçc xal 7U%Xag XQayrj(íaxa. 
Í7CBi%'^ 6 dsiTCváv (ãv xçaynfMxClBxaty 

20* 308 A 

livQUSáiisvog dl KOÍ 6tsípccvc^0á(iBvog nákiv c 

dsLTevst (islÍTCrixta tàg xíxXag. 
oxL Sh Í7tB%foçi0to rà rfjg vseovçyiag XB^LpÁtanf (ihv 
7C(fovo(w6áv tóSv àr^^iovQyíSv y òilfaQrvtiTc^g âh rãv 
5 (layêiifiSiv y ^AvtifpivTig õieõáçrioev èv Xqvúíõi ovt&g 

réttaçeg í' avXrjftçlõsg 
iX0v6v iii0d'òv xal fiáysiQOL õcíâêxcc 
xal õfiiLLOVQyol (léhtog altovúai õxáfpag. 
MévavÕQÓg jdij^tovQyá 
10 zí xovto , nal\ ÔLaxovixãg yàç vii Ala 

%QOBhqlv%'ag. B. vai' ytláttOfiBV yàç 7cé(i(iataj d 
rfiv vvxra t* riyQV7tvrjxa(iBV' xal tfvv êtt 
àitoív[ta xáiiTCoXX^ êatlv fnitvl 
TCB^nárayi/ às utQãtov ^yiúv fivrmovBvúai Ilavva^w 
15 SékBvkòg èv olg xbqI rijg %aQ Aiyvntíoig àvd'Q(ú7tO' 
%v6íag õvfiyBttav^ aoklà (àv imõ^Btvav kéyíov tcb^- 
liataj sutXXàg dh voúúádag OQVBg, ^çoxéçov Zlnq^i- 
%6qov Tj 'Ifivxov èv^A^loig èjayQatpofiévoíg BlQijKÓtog 
tpéQBúd^ai ry xaQd'évG) õáça 
ío óaõafiíõag %6võqov xb xal èyxQÍÔagj e 

aXka TB néiifiata xal fiéXí %Ac3(>oi/. 
otí âh rò 7toífi(ia roiko UtijõixÓQOv èúxlv Cxavcítccxog 
(iccQXvg Ziiiíúvídfig 6 TtOLTixijg , og tzbçI xov MBXBÚyQOv 
xòv Xóyov ^OLOviisvóg q>ri0iv 
25 og õovqI nívxag víxaúB véovg, 

õivaBvxa fiaXàv ^AvavQOV vjtBç jtolvfióxQvog ii 

'JoAxov. 
ovx(ú yaQ^O^riQog rids Sxaoí%OQog ãstúB Xccotg. 
6 yà(f 2}t7iúí%OQog ovx&g bíqijxbv èv xp nQOXBviíivf ^ 
30 aõfiaXL xotg "Ad-koig 

d'Q(á<SxG)v (ikv yàç ^AiLq)váçaog ^ 
axovxt õ\ víxaõBv MBXéayçog, A 309 

73. Ovx iyvocS di Tcal itsçl /írjXÍ&v a *AicoXX6d(0' 
çog 6 ^jíd^atog sCçijxsVf Zxi [laysíçayi/ xccl rçccxsÇiO' 
jtOKúv naçeí%ovxo XQSÍag rotg naQayívofisvoLg xçòg 
tàg ÍBQOvçylag^ xal oxi r^v avtotg àjtò tãv nçá^eoav 

173ovóftara Miyiõsg xal FoyyvXoij éjteiôfi ràg fuc^ag^ & 
fprioXv *jíçi0roq)ávfig ^ èv tatg ^oivaig êt* fniéçag tçi- 
fiopteg naQètxov ãôjcsç ywai^l yoyyvXag (iBiiayfié- 
vag. xaXovvrac âs xal (léxQv vvv xivsg avxãv. Xoiça- 
xoc xal ^Afuvol xal ^AçxvõIXb^ xal I^rfiai/LOi Tcal láQtv- 
aítçayoi xal NEOxoQot^ xal ^IxdvfióXovy xáv Sh yv- lo 
vaLxãv Kv(iLvávd'aLj xopvy dl návxsg ^EXso&vrah^ 
àiM TO totg iXeotg vnodveúd-ai SiaxovovvxBg èv xalg 
^oívaig, iXsòg d' iúrlv ^ iia^jueiQLX^ tçáne^a. '^OnTjQog 
avtàç Í7CEÍ ^^ ÔTCtriõB xal eiv èXeolúiv êÕTpcsv. 

b od'Bv xal noXvxQÁtcav 6 K(fid'(ovog ^Privaisvg õlxrpf w 
yQaq)ófíevog ov jdr^Xíovg avtovg ovo^^et, âXXà rò 
xoLvòv xãv ^EXêoâvtév injináiSccto. xal o tãv j^ii- 
(pixxvóvmv d% vápLog xsXsvsi võoq TCaçéxsiv iXêoâv- 
raç, tovg TQaTtsloicoiovg xal tovg tOLOvtovg õiaxóvovg 
õrj^MÍvcív. Kçírov ê* & xcoiipÔioxoi^òg èv ^vXoTCQÍy- 3o 
fLOvv ^aQaúltovg xov ^eov xaXst xovg ^tjXiovg âtà 

X0VXC3V 

9olvixa^ lisyãXov xvçu>v fiaXXavxíov y 
vavxXrjçov èv xã Xi^évv %Oírfíag axXovVf 
c ífãq)^ OQfiov (úõat. vavg avayxáõag dvq ^ u 

elg ^riXov èXõ'Etv rfiéXvfi* èx TÍBiçaiãg^ 
xávxov axovov õc6xl naçaúlx^ xóxog 
ovxog xçía [lóvog àya^à xBXXiJ6d'aL õoxbZ^ 
evotlfov ãyoQaVy navxodajcòv TtXovxovvx oxXov^ 
avxovg na^aúíxovg xov %'BOv xovg ^rjXíovg. so 

74. ^AxccLog í' 6 'EçBXçuvg èv ' 4Xxiiaí(ôvc xã Ca- 
xvQLxS xaçvxoícoiovg xaXBt xovg ^sXtpovg õcà xovxmv 310 A 

I 

xccçvxoTtouyvç ytçoõfiXiitmv pâsXvtto(iai. d 

TCaçàúov tà Uçeta acçitéiivovteg àiíXov cos iftayèí- 
çBvov avtà xal ixa(fvxêvov. elg xavta Sh anofiíéxGiv 
xal ^Ãçuftotpávfig kpm 

b àlX* d jdsXtpáv Tclsfárag àxovmv 

9otfis (laxaíçag, 

xal UQoSiõÁúxGDv tovg 0ovg açojtóXovg. 
xãv totg ê^^^g d' 6 'jÍx^^^S çri^tv 

tig imox€XQv^(iévog fiivec^ 

10 úaça^Lxãv xoitíõ(ov úvvoficívvfiê ; 

Í7ti6x(6ittov0i, yàç ol úátvQOí rovg ^sXtpoòg tng xeçl e 
tàg dvõiag xal ràg Qvívag òmxQÍ^ovtag. ^i}(iog õ* iv 
XBtáçtíp ^íiXiáâog ^^siq)Otg (^ffil) xaçayivoíisvotg 
elg ^ijXov scaçstxov ^r^Xioi aXag xal ol^og xal IXaiov 

15 xal %vXa xal õtifcifiara! ^AçiatotéXTig â* tj Sêó^ça- 
útog iv totg wtofivi^iiaài xsçl MayvrpciXiv Xéycav xãv 
èuX xov Maiávdçov noxafMv oxt ^BXq>áv Bltíiv anoi" 
xoíy xoôavxag imxsXovvxag avxovg xoist XQBÍag rotg 
xaçayíyvo(idvoig xãv ^évíov Xéymv ovxtúg ^MiyvrftBg 

30 ot ènl xã Maíávdçp Tcoxayiã xaxoíxovvxsg tsçol xov í 
d'BOv y ^BXqxSv axoixov , naçáxovôv xotg imõi^iíovõi 
úxéytjfv aXag ÍXaiov o^og^ hv Xvxvov xXivag õxçm- 
(laxa xffanéiag! /úrnkrjftQiog õ* ò IJxiiil;f'Og iv êxxai- 
âsxáxp xQCDixov õcaxóõiiov iv xy Aaxíovix^g tprfilv 

26 i%l xf^g òdov xr^g xaXoviiivrig vaxiv^ídog íõçvo^ai 
rJQ(úag Máxxctva xal KBçátava vxò xãv iv xotg tpidt" 
xíoig ítovovvxmv xb xàg iidí^ag xal xBçavvvvxistv xòvll^ 
olvov ãiaTcóvfOv. o d' avxòg taxoçBt xàv rji XBxoQxp 
xal Blxo0xã xi^g avxr^g TtçayiiaxBÍag Aaíxrjv í^çma xt- 

80 iiãfisvov Tcaçà xótg TçchSív^ ov iivtiuovbvsív MífívsQ- 
[íov. xãv Kwtçp ôé q>ri6í xifiãõ&at *Hyi^avd(fog o 
^BXxpòg Ala êlXajeivaúxifv xe xal 0scXayxvox6iiov. A 311 

75. Ilokkãv dí roíovttov ht Xeyofiévov èx xáv 

fjâvg xal tsçxvóg^ mg icávzag ripLag èTtiútçatprp/oíi 

b ^eXx^dvtag imo f^g èfifiskeícçg, xal 6 OvXmavòg áyto- 
fiXé^ag Ttçòg tòv (lovóixòv ^AXxEÍÒrjfv^ áxovBig^ êtpri^ 5 
liovúixtútavs âvd(fciv, t^g xaX'^g tavxrig sv^an/lag^ 
Tjftig Tifiãg èmê^TQE^ê návrag xaraxriXyi^évxag vtco rijg 
lJioviííX'^g; xal ovx mg Ttaç* ifilP rotg 'AXe^ccv^Qêvõt 
noXvg b (lóvavXog ãXyrjõávcc (lãXXov rotg áxovov0i naç- 
iX(ov íj riva téçtl^ív iiovõixrjv. xal 6 ^AXxBÍdr^g êq>i]^ lO 
aXXà f^i}t/ xal tò oçyavov xoUto^ ri vÕQavXvg^ shs tãv 
ivzatãv avxò %'éXBig sUts %ôv i[i7tVêv6tóv ^ ^AXel^v- 
dçémg iõzlv {ifjUêâaTCov evQrjfia , xovQémg f^virdxvrjv' 

c Krri^ífiiog í' avrã tovvofia. htoQst âl rovro Ldfpe- 
õtoxXiig èv rm jesçil xoQãv ovtmúíxag Xéycov^ itjtêttav is 
xótsça rãv ênTtvsvõtáv èõtlv ÒQyávcav rj vdçavXig 

' 7] rSv ivtatfõv. 'Açiõtó^êvog ^Iv ovv tovto ovx otõs. 
XéyBxai Sh nXáxmva ^ixçáv xiva iwouxv âovvai xov 
xaxa6xêvá0(iaxog wxxsqivhv noirfiavxa áçoXóycov 
ioíxòg xm võçavXixã^ olov xXsttrvdQav (isyáXtjv Xíav. 20 
xal xò võçavXixòv âl oçyavov õoxet xaxà xXsjlwÕçav 
eivai, ivxaxòv ovv xal xad^axxòv ovx av voiiLúd'eíi], 

d è^7tvBV0xòv d' ãv tumg ^T^éBÍri âià xò i(iJtvstõd'aL xò 
òçyavov vnò xov vdaxog. xaxBúxçafifiévoí yáç bIõlv 
ot avXol Blg xò vdmç^ xal àçaôúo^évov xov vdaxog u 
vjtó xivog VBavCúxov^ êxi ò% õuxvov^bvíop ã^tvmv õià 
xov òçyávov, è(i:tvéovxai ot avXol xal r^xov áscoxB- 
Xovúi nço0riv^, Solxb õi xò oQyavov fimii^ úxQoyyvXp. 
xaí g>a0v xovxo BVQfjõd^ai vTtò Kxrfitfiíov xovQÍmg^ iv- 
xav^a olxovvxog iv xij ^Aó^BvÕia ítcI xov õbvxíqov 30 

e EvBçyixov, dvanqiilfav xé q>a0i ^syáXcjg. xovxovl ovv 
xal xi^v avxov dvdá^av ywatxa&aíâa.* Tçvgxúv d' 312 A 

iv XQÍtip nsqX opopiaifiôv^ i6tt 9% xò eyyyçKfiiut Xêçl 
avXãv xal òçyÁvonv , 6vyyQáil>ai tprfil tcbqX tiiç vâçav- 
Iscog KtriOi^LOv xhv ii,ri%avvxòv» èyà da ovx olõa ai 
TtBQÍ xò ovo(ia 0q>ákXsxat, ò fiévxoL ^jíçiúxó^avoç xço- 
5 xQÍvsi xà ivxaxà xal xad-axxà xc5v oQyávcav xáv éii- 
nvav0xãvy §áova eivai çáoxov xà i(i7Cvav(Sxá* xoX- 
Xovg yàç fiii õtõax^évxag avkaZv xa xal úvçí^aiv^ 
SúseaQ xovg TCOLfiévag. * 

76. Kal xoúavxa ^ãv i%ío 0oi iyâ Xiyeiv tcbçI xov 
10 vâçavhxov òçydívov^ OvXniavL . yiyyçatvonSv yàq oí f 
Ooívvxsgy ãg (pvfiiv o S^voqxovj è%çãvxo avkotg úni" 
Q-a^utCoig xh (isys&og, ò^v xal yoaçòv ^ê'ayyo(íavotç. 
xovxoig âl xal ot Kãçsg xçãvxau iv xotg ^çrjvoígj ai 
[ifl aça xal fj Kaçla Ootvíxi] èxakatxo , (og ^açà Ko- 
16 çívvy xal BaxxvXíây êúxcv avçatv. òvoíiá^ovxav dl ot 
avlol ylyyçov vícò xôv ^oivíxov ãxò xáv jceçl^Aôa}' 
vtv ^çrivtov* xòv yàç'u4dcí)viv ríyyQTjv xaXetxe vfiatg 
ot 0oívLxegj ég toxoQat jàrj^oxlaídrig. fivtjfíxnravat xóp 
yíyyçfúv avlciv ^Avxttpávrig iv ^laxçp xalMévavâçog 175 
?o iv KaQÍvy ^^Ayiípvg r * iv ^íd'V(fáiiPp Xéytov ovxtag 
iyò õh xòv yíyyçavxa xhv úoqxÁxaxov. 
jB, xig í' &'9'' 6 ylyyQag'j A. xacvòv i^avQTifiá ti 
flfiixsçovy o Q'eátQp' (lav ovâaxcíjtoxa 
iÕEL^ \ ^A^ipn^ôiv âh xaxaxêxfffifiávov 
2& iv õv(i7Coútoig í^dri Vrí. J5. õvà xCd^ ovx ayatg 

alg xòv oxXov avxo ; A^ ôióxi tpvXfjfv naçifiévm 
0<p6dQa (piXovecxoviíav Xaxatv xtv\ ólâa yàç b 
or^ Tcávxa . . . ávaxQiatvdiSai XQOXog. 
xal ^A^LOViocog iv ^lXbvçljcíSti 
90 ovxG> yàç Í7cl xotg (iíXb6l xotg Evçiniõov 

aiiqxú voóoikíLVy Sõxa xaXX* avxotg doxatv 
alvai (léXi^ yiyyçavxà xal xaxòv ftéya. A 313 

77. nóôG^ Sh XQBtttoVj íú OvXiciavl ôoqxÁtccte, rò 
vâçavXtxòv tovto oçyavov tov xaloviiévov váfiía^ ov 

c 9>i7<Te JScÍTtcctQog o 7taQG)âòg iv tá ènvyQafpofjiév^ õçã- 
luctí IlvXttv 9oivÍH(ãv eivai xal xoikov svçTHia. kéyst 
d* ovtiog A 

ovts TOV õ4fd(úvíov váfila . . 
, XttQvyyóqxovog ixxsxÓQÕtorat tvaog. 
xal év MviStaxov âlp^tíç) g)fi6Í 

váfiXag iv aç^çoig y(fa(i(iát(úv ovx eifieXi^g , 
çi Xmtòg iv xXsvqoíúlv atlwxog nayslg lo 

êlixwyw àvÍBv iíov6av. iyçéxm àé zig 
d tòv riâovijg (ibX^õov svá^cav xoQOv. 

9iXi^^íDv iv Mov%£ 

• êdsi xaçetvaiy IlaQiiivmVj avXritçiâ^ ij 
váfiXav ttv\ B. 6 õh vápXag ri inti [diõjtoza;] ^ 
^ A. [vápXag o u ê0t^] ovx olôag^ íiíPqÓvttits õv; u 
B. fíà jáía. A, tC 9ijff ; ovx ol^Q-a vãpXav; ovõlv 

ovv 
ofo^' áyad^v* [ovxovv] ovdl úafiPvxfátQiav; 
xal TO xçlyfQvov à\ xaXoviisvov oçyavov *l6^ag iv tê- ao 
táçtúí d'satçc7c^g lõroçiag Uvqgiv svçrniá gyípíiv slvaiy 
óg xal tòv xaXovfiBvov XvQoq)oivLxa iSaiifiyxriv, tovto 
e de tò OQyavov NBavdijg 6 Kv^íxrivòg iv TCçcítG) ^Slçav 
svçrjiia BÍvai Xéysc ^Ifivxov tov ^Priyívov noirj^tov^ &g 
xal ^Avaxçéovtog th páç^itov. ítcbI d)^fi(i<DV tãv 'AXb- 26 
^avÕQiíov xatatQÍ%Btg Ág à^ovocov xal tòv (lóvavXov 
ôwsxág ovoíuc^Big imxtoQiátovta %aQ* r^Llv^ axovB 
xal ^bqI avtov a vvv ixcD óoc XéyBi/v iv tcqoxbíq^. 

78. 'ló/Sag {liv yàç iv tá 7tQúBiQr}fíiv^ úvyyçúfi- 
liati AlyvTCtlovg tp^iôl XéyBiv tòv (WvavXov 'OúÍQiõog 30 
BÍvai BVQTnuXj xad'áxBQ xal tòv xaXov(iBvov fpátiyya 
JcXayCavXoVp òv xal avtov TCa^^trfíOfUii líVfUiovsv^ 314 A 

ovta iííóyinov Svõça. ixixoQtá^Bi yuç %(à 6 qxStiyl f 
. avXòg zuçi* fjfitv. rov õh iiovavXov fiVfiiAOvevBi 2k>tpo- 
xX'^g (ihv èv Saftvçc^ oUrcog 

olxoMê yàç xfotrità nípctidGÈV fiil'^, 

. vaog OtsQri(ia xm^ucõccútig. 
láçaçòg í' iv Ilavòg yovatg 

açTciõag {lóvavkw bv%vç nãg õonatg 
Hovq>0g ávi^XXsro. 
10 ^Ava^avdçíârig í' iv 0fiõavQá 176 

àvaXapòv (lóvavXov rfiXotn/ tòv vfiévatov. 
xal iv 0LaXi]ip6çp 

ròv [i(wv] lióvavXov jcol xixçotpag\ ovtag SvifB. 
B. xotov (lóvavXov ; A. ròv xáXaiuív, 
H JSeí^at^g Bax%lÕL 
K xal tò (lóvavXov (liXog r^%7i6Bv. . 

llQiútccyoQidrig â* 6 Kv^ixrjvòg iv âsvréçp xbçI xãv 
ítcX Aáfpvfi ytavTjyvçscív g>ri(SL ^TCavtòg tf' òçyávov xcc- 
tafiítov Tjíttaíj TCQoráXoíVj vnò q>avov^ ^avõovçovy b 
20 xã X6 fiõst (WvavX^ xàg rjdíiíxag aQfíQviag ávafiiWQÍ' 
Í€i.' Uoúsidiúvios tf' õ UTCÒ xijg axoãg q>íX60Ofpog iv 
xfí XQÍxri xãv [õxQQiiSv âiffiyQV(isvog Jtsçl xov ^Ana^ixyp 
TtQog Aaçiúaíovg xoXéfiov yçátpBi xáds^ Ttaçaliayvídux, 
xal Xoyxá(fi* ávecXijipóxêg lã xal (vTtp xsxçvfifiéva, 
25 nsxáõia tf' iien^^si(iivoc xal jcçoõxmuCj úxtàv fikv 
noiovvxa xaxanvslõd'av tf' ov xfoXwvxa x&ug rçajij- 
Xovg, ovovg tf' ifpeXscófisvoi yiiiovxag otvov xal fiç&- 
(láxiúv navxodaxóv^ olg jtaçixstxo <p&x£yyia xal §10- c 
vavXía^ xcíficuv ov noXéfiov oçyava! íâe oacixBig^ 
30 xaX% OvXmavi, xal xòv xi^g (páxíyyog p/mifuovBvovxa. 
ovx âyvoá õh oxi ^Afisçíag 6 Maxsâàv iv xatg FJloítf- 
õaig xtrXVQíváv fprfii xaXsM^aí xòv (lóvavXov. otí âh A 315 

6 (lóvavXog t^v 6 vvv xal(w(isvog xala(tavli]g 6a<p<Bç 
staçíózrfiiv ^HdvXog êv totg Í7ttyçámiM(fív ovtixxfl « 
Ãéyan/ 

rovto ôécDv 6 iwvavlog vat' '^çíov 6 yXyxvg oItcbZ 
avXijri^g^ liífiGiv x^qv d'V(iéXfj0c X^Ç''S' * 

à tVfpXòg vTcal yrJQGjg of^oxf , JSxiQnáXov vCóg , 

vípcíov ovt ixcílsi Uxiçnalog EwtiXanop^ 
aBÍÕBLV avtov tà yevé%'lva ' tovto yàç sI%bv^ 

nãv (laQjtãv ^õvú^a úrjiiavécov. 
TjvXsL õh rXavxffg iiBiiBd'V0iiiva ncccyvuc Mav- lo 

0é(úv 
xal ròv iv âxçi^tocg B&xxaXov fjâvjcótijVy 
ij xal KcítaXoVj rj xal IIcÍTcaXov. áXXà ®i(Ova 
ròv xaXa^avXi^7iv BtnaxB^ X^^Q^ Gécov. 
(oiSTCBQ ovv tovg tá xaXáftoy avXovvtag xaXofiavXag tò 
e XéyovõL vvv^ ovtío xal ^aicavXag^ &g q)'j^atv^j4[iBç{ag ^ 
ò MaxBÔàv iv tatg FXdiSóaig , tovg xfi xaXáiiij av- 
XovPxag. 

79. riyvdõxsiv dh povXo(ia£ õs^ ávâçSv XãõTB 
OvXmavéj ort ^AXB^avdçifúv iioV0lx(úxbçoí ãXXov yB- 20 
véfSd^au ovx hxóçrivxac. xal ov Xéyo jcbçI xi^açmâíav 
fLOVTjVy r^g xal ò BvxBXéôxàxog naq^ fifiXv ISidxTig tcçoú- 
ixv âh xal ãvaXq)áprixog ovxmg èdxl 0vvi^rig ég xáx^" 
6xa iXéyxBiv xà ^bqI xàg XQOvúBtg afiaçxTJiiaxa yvvó^ 
f jíBva' ãXXà xal tcsqI avXovg bIúv fiovúixcíxarot , ov 25 
HÓvov xovg TCaç^Bvlovg xaXovfiévovg xal Tcaiètxovg 
àXXà xal xovg àvÒQBÍovg , rííxtvEg xaXovvxav xíXbloí xb 
xal vtcbçxíXbioIj xal xovg xi^açiúxriQÍovg d% xal tovg 
õaxtvXtxovg. tovg yaQ iXv(íovg avXovg^ mv {ivrjiio^ 
VBVBi 2oq)oxXrjg iv NlÓ^tj tB xàv Tv^LitaviiStalg ^ oix ao 
aXXovg xivàg BÍvai àxovo^Bv ^ xovg tpQvyiovg^ cov xal 
avtãv é(i7CBÍQmg ix^^võiv ^AXB^avd^Btg, otdaúi õl xal 316 A 

tovg ÕMitovg^ ên ta {leúoxÓTtovg xccl tovg Tealovfié" 
vovg vjtqtQT^tovg. rmv ê* ilviKOv avXãv livrjfiovBvec 
xal KaXUag èv Tladrixaig, ^lófiag âl zovtovg 0QvyãvX77 
slvac €V(fri(ia^ òvo^ãie(fd'ai dh xal CxvraXCag xar' 

6 ifiq>éQStav xov 7cá%ovg. %QYfi%'a(, í' avtotg xal Kv- 
XQÍovg (priõl Kçattvog 6 vatútBQog èv Srjçaiiévsi,. ot- 
õafiev dh xal tovg fi(iL6iJtovg xaXoviiévovg , Tceçl (ov 
çijolv ^Avaxçsmv 

tlg èçaú^lffif 

10 tçéíl^ag dvfLOV ig i^firiv tBqév(ov rifiiÓTCmv v% 

avXãv 
OQXBttai ; 
alél d' ot avkol ovtov èXáôõovBg tãv tBXsimv. Aloxv- 
Xog yovv xatà (iBta^OQav èv 'l^íovi tprfií 182 

16 ' tòv í' iiiLÍonov xai tòv èXáú0(o c 

taxéog 6 (léyag xatanívBu 
Biol â* ot avtol totg TCai&LXOlg xaXoviièvoíg , oíg ovx 
OV0ÍV èvayovíoíg ^Qog tàg avo^íag xçòvtau õiò xal 
té^Bvag avtovg xéxXrixBv 6 ^Avax^éiov. 

20 80. Olda S% xal ãXXa yévq avXãv tçayixmv ts 

xal XviSí^dãv xal xid'a(fc(ítri(fían/^ (ov (ivri^ovsvowfLV 

"EkpOQog t* èv totg BVQrj(ia6i xal Evtpçávmç 6 srv^a- 

yoQtxòç èv t^ tcbqI avXãv , êtt â% xal ^AXb^ííov xal 

avthg èv tã tcbçI avXãv. 6 õi xaXáfiivog avXòg titv^ d 

26 Qi/vog xaXaltav naçà rotg èv ^ItaXía AoQiBvciVy mg 
^AçtBiiíèíúçog [útoçBt o aQiútotpávBLog èv âavtéQp 
XBçl AfúQÍdog. o à% [íáyaâig xaXovfisvoç aiXóg^ 6 xal 
xXaycofiáyadtg ovofuxióiísvog y èv tavtp ò^vv xal fia- 
çi)v q>%'6yyov èTCLÕBÍxvvtai,, ég 'Ava^avõçíõrig èv 

30 *07ckoiíá%ip tprfií 

liáyaâig XaXrfiiO (iixçòv afia 0ot xal (léya. 
ot õixaXov(ísvoi XétívovavXoloitoÍBltíiv ot vm JÍXê' A 317 

e ^avd(fé(úvxaXovii€voíq>miyysg. ouctttCxevciiovTatd* èx • 
rov xaXovfiévov Xarovj %vkov d' èúxl rovvo yivófievov 
èv Ai^vji* 0i]Pa{(Xív d' evfrjfiá fpifiiv eivai ^lófiag ròv 
ix vsfiçov xdXíOv xtttcc6x£Vcii6(iêvov ccvXóv. 6 õh Tçv' 
qxov q>ri6l xal tovg TtaXoviiévovç èXsfpavtivovg avXovg 6 
TCagà Ooívi^tv àvarçrid^rjvm. olâa õh oti xal iiáyaÔLg 
oçyavóv iiStiv èvtaróv^ xad^áiceQ xal XL&áça^ Xvça^ 
páç^ttov. EvípoQÍíúv dh 6 èiCQTCOLog iv rcS tcbqI ^Iúd'^íayi/ ^ 
*o[vvv (g>rifjl) xaXovfisvoL va^XiCxalxal Ttavdovçiútal 
xal õaiipvxLútai xaiv^ (ihv ovdsvl XQmnai òçyávc). lo 

f ràv yàç fiáç<ú(iov xal páQfiítov, ãv Uantpà xal ^Ava- 
XQé<úv pLVi](iov£vov0Cj xoi xr{v iiáyadiv xal tà rçíyoiva 
xal %àg úvfipvxag açxata eivai, iv yovv MvtiXrjvjj 
fi{av tãv MovõfSv 7CB7Coirfi%'ai vtco Aêtffiod-éiiidog 
ixovúav õafL^vxriv.^ ^Açiõtó^svog S^ ixtpvXa oçyava i5 
TiaXst tpolvixag xal níjxzíàag xal lucyáâidag úafipvxag 
ts xal TQÍycDva xal xXêtlfiãiipovg xal úxivòarlfovg xal 
tÒ iwêáxoQÔov xaXovfUVOv. IlXátov d* iv rçíxíp 
IIoXixBlag q>7jú£v*ovx aça, rpf d' èyd, noXv%oçSlag 
ys ovSh navaç^víov ri(itv ôarfiai èv xatg ádalg xs xal 30 
fiéXeUiv. ov [loi, ifprij (paívsxai. xçiydvov aça xal 
íSSxípcxíõcyv xal Ttávxav OQyávctv oõa noXv%OQda xal 
xavaçfióvia.^ 

81. "Eúxi d* o cfxivdaifòg xsxçáxoçdov oçyavov^ 
ág 6 7taQC!^S6g fprjõi Máxçfov èv xovxoig 35 

ovd' ànò %a0õaX6fpiv xçifiaúav, od'i ítsç xexá- 

wúxo 
úxivSa^òg XBXQá%OQÕog àvriXaxáxoio ywçtixóg. 
livrjiiòvBVBi d* avxov xal ©BOTtOfiitog 6 KoXogxáviog 
ènoicovòg èv xã è7Ciyçag>0fiévp ^Açfiaxía) 30 

b 6xiv6ailK>v XvQOBvxa fiéyav xbCqbCGi xiváôomv 

òl^vivoVf TtçoiíáXoio xBxvyiiévov ai^ijBVXog, 318 A 

. xíâ ^jívaiílctg iv AvffQXotó 

iy& õh Paçfiírovg xQL%6qdovç ^ijxtíâaç 
xtd'áQecg Ivçag <f7uvdaiK>v i^i^çtvov ãv, 
2]67catçog d' 6 staQpâòg èv rçS imyçcupoiíévp Mv6xat 
5 Sl%0(fdov eivai fpieiCi tijv Ttr^xxída Àéyav ovxog 
nriKzlg Sh ^wv0y yavçtóúa Pctçfiáp^ 
dí%oçâog slg rijy %slçá ntúg xateiStcid^ c 

^(Sv õh Ttaçiaiipíâíúv ^Eníxaçfiog èv Ueçuíll^ fii^jxo- 
vsvet ovta>g 
10 2]£[iéka dh %oçsv6L' 

^Tcal wcaklú^iv 6oq)òg xi^ÚQa naQta^píSag' u 

dl yèyá%'£i • 
Tcvxivmv XQsyiíãv èxçoa^o^iéva. 
rò 06 ifaltijQiov j Sg tpriúLV^Iofiag^ ^AXi^avÕQog 6 Kv- 
16 9^QU>g õwenki^çGHís %oçdatg^ xal iyyrjçá^ccg ty 'Eq>s- 
0Ímv %6Xai ég úofpcitarov xijg êàvtov xé%V7^g xovxl xò 
êVQfifia ãvéd^xêv iv ^AçxéyiLdog. fivrmovBVêt d* o 'Jó- 
fiag xal xov Xvçofpolvixog xal xov êytvyoveíov , o vw 
êig iffaXxi^Qtov oç%'vov iisxa6xriiiaxt6d'lv õíaõcílet xifv d 
20 xpv XQi^úafiévov TCçoúriyoQÍav. ijv d' õ ^Eaíyovog qív- 
0ev fihv ^AiifiQaxicíxrig ^ Srmonoírixog Sh Sixvwviog^ 
líovúixcíxaxog d' Sv xaxà xstça õíxa nXrpiXQOv è^aXXa. 
návx(úv ovv xovxíúv xàv 7t^€iQri(iév(úv òçyávfúv xal 
avlãv êfL7t£ÍQ(úg èxovúi xal xsxvixãg ^AkB^avÕQètg^ 
26 xal iv olg av [wv ^éXyg ànoiesiQa^i^aL^ imõsC^opLeíi 
úOL iyò avxógy xoXlàv aXXcuv (wvôixoxéQGiv yurv iv 
xy naxQÍdi vicaçxóvxav. 

82. ^AXi^avõ^g d\ 6 noXlxrig ftov, ovxog â^ ov ^ 

%qÒ TtoXXov xaxsXèvxrpcs^ ârjiioõía iTtiõsi^ánsvog iv 

30 x^ XQtydvo) imxaXov^ivp OQyãvp ovxmg ijcolrfiB 

utávxag 'Ptúfiaíovg fiovõo^vetv ág xovg icõXXovg xal 

aTCouLvriíiovavsLv avrov xà XQOV(í[iaxa. iivijiAOVBvei dl A 319 

vov tçiymvov tovzov Tcal UogxncX^qg lúv iv Mvúotg 
ovrog 

xoXvg õh (pQv^ XQÍyim/oç àvtÍ07CMxá xs 

ívâijg iipviivst Ttrpcxídog úvyxoçâícCf 
xal èv Oa^vQa* ^Açiõxaipãvr^g â^ iv jâáixukavcv Ttal 5 
f @€6xo(i7Cog èv IlijvsXóxf] , EvjtoXcg d' iv Bájcxaig 
q)7l6iv 

og xaXãg (ihv xvfixaví^SL 

Tcal âtail^álXet xçiycívoLg. 
xov dh xcckov^évov xavSovQOv Evfpoçííov [liv, ág lo 
Jc^eíçTlxai , xal IlQGnayoQÍôrig iv õêvxéQp sceçl xãv 
ènl jdátpvid TtavifyvQBGkv. IIvd^ayÓQag âl 6 yayçaqxàg 
184 7C€(fl xi^g i^v^Qag ^akáúúrig xovg TçíúyXoõvxocg ç)iy<yl 
xccxaúxsvãistv xijv navõovçav ix xf^g iv xy %'aká6ú'Q 
g)vofiLÍvfig õáqyi/T^g. TvQQip/ãv â' iúxlv evçf^iia xiçaxá is 
X6 xal oáXmyyeg. MfixçóStoçog d' 6 Xtog iv Tqíol- 
xotg õvQtyya fiév g>ri0LV evQstv Ma^fõvav xal avXòv' iv 
KeXaivatg, xãv xqÓxsqov êvl xaXá(iç} õvçi^Óvxíúv. 
Etxpo^ímv d' 6 inonoiòg iv xã tcsqI inaXoitouãv xr^v 
lihv [íovoxáXafiov <Svçiyya ^E^fiiijv svçBtv^ xivàg d' 30 
túxoQBlv I^sv&ip/ xal 'Píúváxriv xovg Matõovg , r^ âi 
nokvxaXapx>v SbiXt^vov , Maçúvav d% xtiv xriQodstov. 
83. Tavxa ixBvg xaQ^Jifiàv xáv iáXs^avdçiíúVj 
h OvXxiavh ovo^axo^Qa^ xãv nsçl xovg gtovavXovg 
iúTCovòaxóxíúv. ov yàç oldag [oxoçovvxa MevèxXéa 25 
xòv BaQxatov óvyyçafpia êxt xs ^jívÔQ^va iv xotg 
Xçovvxotg xòv ^AXa^avõçéa oxi ^AXa^avâçstg slúiv o[ 
naidsvaamBg Tcávxag xovg ^EXXrivag xal xovg fiaçfiá^ 
Qovg^ ixXiTCovúrig ^dij x^g iyxvxXiov ítatÕBÍag âuà 
xàg yBvofiivag úwaxBtg xivrfiBig iv xotg xaxà xovg 30 
^jíXB^ávãçov ÒLad6%ovg xçóvoíg. iyévBxo ovv àvavém- 
6ig TcáXiv naiSBÍag àicáúrig xaxà xòv Bfido(iov ^aCL- 320 A 

XêViSavta Aiyvatov (ioaiXéa nrolsfiatov, tòv xvçíiúg c 
vseò rãv 'Ake^avâçéíov xaÃov(í6vov xaxsQyétriv. ov- 
rog yàç TtolXoifg ràv 'JÍXs^avdiféov áyto0(pá^ag, ovx 
òXíyovg õi xoàyyvyaõsvúag rãv xatà tòv ádsltpòv ai- 
5 tov iq)rifii]6ávz(úv, ijeoíriae nXijQStg xág xb vrfiovg xai 
TtóXBig àvâçáv yQaiifiatLXsSv (piXoúóqxúv ysG)(i€' 
tçãv [lovôixóv f^coyoáqxav TCaíSotQL^ãv rs xaX la- 
TQáv xal ãXXcov icolXãv xs%vixáv , oX âcà xò 7cévB0%'aL 
SidáúxovxBg a riitícxavxo TtoXXovg xaxBtíxsvaúav av- 
io ÕQCcg éXXoyiiwvg. 

84. "EílbXb Sí xotg nãXat tc&úlv^EXXiíiúl fi(yv6íX'^g' 
õiOTtBQ xal 7^ avXijxtxri <CBçixSitovda0xog íjv. Xc^fiac- d 
Xécav yovv o 'HçaxXBcíxrig èv xã ê7Ciyçccg)0iiévG> Uço- 
XQBTtxixã jíaxBdat(iov(ovg çrjõl xal &riPa£ovg Tcávxug 
15 uvXbIv fiavd'ávBLV , ^HçaxXBéxag xb xoyg èv xã Ilóvxíp 
xad"^ êavxòp èxvj ^jid^rjvaííov xb xovg èTCLtpavBúxáxovg 
KaXXíav xb xòv ^Itctcovíxov xal Kçcxíav xòv KaXXaí- 
0XQOV. jdovQig â* èvxã tcbqI Evqltcíõov xal £o(poxXB- 
ovg ^AXxifiíádriv fpriél (iad'Btv X7{v avXfitLxrjv ov xaçà 
20 xov xvxóvxog , ãXXà Jlçovóftov xov (iByí&xr^v iôxf^otó- 
xog âó^av. ^AçLúxó^Bvog âs xal ^EstaiiivcSvõav xòv Qf}' e 
fiatov avXBtv }iad'Btv ícaçà 'OXvfiTeioâcíçp xal ^O^d^a- 
yÓQCf. xal xãv IIvõ'ayoQcxãv õh xoXXol xi^v avXrixixip/ 
íflxifflav^ (úg EvfpQÍvfXiQ xb xal ^Açxvxag OUóXaóg xb 
26 aXXot XB ovx oXíyoi. 6 â ' Evg>Qáv(úQ xal úvyyçafiiia 
XBçl avXãv xaxéXíTCBV* ò(io(íX)g â^ xal 6 'AQX^xccg. è^- 
(paví^BV Òí xal ò ^AQi0xoq)ávrig èv xotg ^aixaXBVút xifv 
nBQl xò TtQayiia xovxo õTCOvâip/ , oxav Xéyrj 

o0XLg avXotg xal XvQaLúi xaxaxiõ'QV(i(iaí XQcí- 
30 iiBVog, 

bIxÁ (IB 0XÁ7CXBÍV XBXBVBig; 

9QVVLxog ^EtpiãXxy f B 321 

ov tovtovl (léptòv fSv ííi^açí^HV arotà 

avksZv x iSída^ag ; 
xai r^ ^A%"r(vãv õé (pTiúíV ^EhcixccQfwg iv Mov6aiq 
ixavkijõcct rotg jdLoõxoQOtg tòv èvonÍLOV» "Itov õ' iv 
0o£vixt ij Kaivsl áXsxtoça tòv avXòv xaXst iv roínrot^ 5 

iíá í ' ccvlòg ãkéxtíúQ Ivõiov vfívov à%é(úv. 
\%hèv ih ^çovçotg tòv aXêxtçvóva iâatov stQrixB õv- 
çtyya âtà tovtfov 

çod'6t dé toi úvQiY^ iõatog ãXéxtcoQ. 
èv dh tà âsvtéçcD ^oCvixv ò avtòg^'Imv tprfiív 10 

híxtmov àtíov fiaçvv avlòv tQé%ovxv $vd'(i^, . 
avt(o Âéytov tà q>çvyía). fiaçvg yàç ovtog' naq o xal 
tò xéçag avtà nçocáittovCiv^ àvaXoyovv tp táv úaX- 
xíyyGJV xcádcavc, 

^Enl tovtoig têXog ixétm xal í^âs fj fiífiXog^ étatça n 
Ti.ii6xçat€g y txavòv alXritpvta fírpcog. E 185 1. ^AXX^ ítcbI itoXtfg oikcog Xóyog óvfiTtoôítov «(»- 
õíipftXiftccc^ ã TifwxQatsgj èv totg ícçò rovrov, ytapê- 
Xí^o^Bv 6h avtãv tà xçriCniátata ital ov fiaçovvtcc 
xip; ilwxvv, àípêXovvta ãh xal tçéçovta xatà oçavâcu- 20 
õíav^ a^Bç o %'Btog'^O^riçog xaçBLúriyays^ (ivri(WVBvúcD 
xal tà ZBçl tovtiúv Xax^évta vnò tov %avt àçíõtov 
Ma0ov(fíov. rjiístg yàç xatà tòv xaXòv Ayá^cyifa 
tò [úv xáçBQyov êçyov dg xoioviisõ'ay 

b rò õ\êçyov ág TcãçBQyov éxTCovovfts&a. . 25 

AT^NAEUS. I. " 21 322 E 

q)rial â* ovv o ^otifciíg icêçl xov MêvsXáiw tòv kóyov 
noi^ovfiBvog 

tòv d^ evQOv daivvvta yáitov %oXXõl6iv êrrfiiv 
vtéoç '^õi dvyar^g ãiiv(iovog p ivl oíxm* 

5 (úg vsvófitõtaL aysiv úv(i7c6úicc tcsçI tovg yáiwvç , ráv 
xs yafifjXíciiV %'Báv svsxcc xal f^g ofoi/fl (laQtvifíag. xò 
iik TCQog xovg ^ivovg íív(í,^6íJiov 6 xijg Avxíag padvísvg 
âíõáúxst olov slvaí õst^ xòv BellsQOtpóvxriv nLsyaXjo- 
nçBTcãg ÔE^á^evog c 

10 iwijfiaç ^sivtúõs xal iwéa fiovg Céçsvús. 

2. /íoxBt yccQ èxsív ^çòg (piXlav xi ò olvog êlxv- 
6xvx6v, 7CccQccQ'éQ(iaív(0v xfjv ilrvxriv Kcà dcccxéav. ító- 
nsç ovõ^ àtçóxBçov ^pcároi/ oXxivBg bIbv áXX^ vúxbqov, 
(og xr^v %Bvlav avxfiv XLfiãvxsg àXk* ov xovg èv (léçec 

í& xal xad'' BxaiSxov rjiiãv. xáv âh vvv ÕBÍTtvmv ítçovo- 
ovvxBg o[ vo^od'BxaL xá xb fpvXsxixà âstieva xal xà íq- 
IwxLTcà 7tQ0(Séxa^av , êxt 0} xovg %'táúovg xal xà (pça- 
xçixà xal TcáXíV òçyBCovcxà xaXovfiBva, TtolkãvyoiiviSQ 
bIõI tpvkoúotpíúv èv aGXBv õvvoõol^ xíSv iihv dioyBVi- 

30 0xãv xãv âl àvxL7CaxQi(íxãv XByo^évav xãv d% Jta- 
vaíxiaôxãv. xaxéXiTCB d\ xal ®B6(pQa6tog slg xfjv rot- 
avxrjv úvvoôov xçiq^iaxa, ptà ^C 0%)% tv* àxoXatSxoU- 
v(O0i úvvLovxBg^ áXX' Xva xovg xaxà xò úvfinóúiov ió- 
yovg 0(O(pQÓv€ag xal XBTCaiÕBVfiévíúg õtB^áyoHfi. tfwf- 

25 SbItívow í ' oúri^éçai oC jcbqI TtQvxaviv 6íÁq>çova xeA 
úíúxriçia xãv TtóXBov úvvÕBtnva. icçòg yovv xotovzo 
0viiJt6õióv fpri^vv o /írnioúQ^évrig àvBV7ivé%^av xfiv*EXa^ 
XBÍag xaxáXrpIftv* ^ êtíniça (úv yàç r^v, tixb Sh ayyiX" b 
XiDv xlg (og xovg TCQvxávBtg ág ^EXáxBia xatBÍXrperai.^ 

80 xal xotg (piXo06q>otg âh ixifiBXlg rjv 0vváyovtfL xovg 
véovg HBX* avxfSv nçóg xcva xsxaynévov vóiiov £va>- 
X6t0d'ai. xov yovv SBVOXQaxovg èv 'ATCccõrnieía xcã E 323 

xáltv ^jiçtôtordÀovg õviix^niJtoí ziveq '^úav vófioc* tà 
d* êv Utcccqti] (ptdítta xal naçk Totg Kqt^õIv ãvõçiêta 
(i€tà TtáúriQ izi(ieXê£(xg aí TCÓXeig úwrfyov, 6iò xccí ng 
ov xaxãg ifpi] 

ov xQrj 0v(ino6£oco tpiXovg àné%eod'ai êraíçovg » 

c âfiçóv' áváfivrfiig âh xéXet %açi,ê6xátifi avri], 

AvtÍTUxtQog õ o q>iXÓ0Oipog 6v(iaÓ0i6v jeoxB 6vvéy<xiv 
õwéta^€rotgÍQXOiiévoig ág ^€çl0og)í6^t(úvêQOv0iv. 
^AQKSOÍlaov 8éfpa0iv eíg 0V(i7CÓ0iov jta^axlij&Bvtazcít 
0vyxaxaxXLd'évta êvl rmv fioçãg è0d'wvt<úv, avròv dh lo 
(ifjâsvòg anoXavtfav âwáfievovy èitsí xíg ccvrá zãv 
xaçávrav i^étSLVs , q>ivav 

sv 001 yévoítOy TriXétp^ d' áyco voa* 
êrv%s d' 6 xarot(foq)ayãv Ti^XBq)og xccXovfiêvog.ò âh 

d BifúVy inaC rig tâv accQovtfov òilH>^áyGiv à7té0v^Bv u 
€Í(Uí tâ mxQcctsdijvac tò i%ivíú tov l%dvog^ 0tQé'^ag 
ròv lx%vv xal avròg ã^é0VQSv èjccXéycDv 

Hmxçátrig d' iÕáv rvva áfiétçtog ty inoinfiai, %çáp^- 
vov, <o ycccçóvtsgj Sqyijy xíg vfiãv rp (ihv affXfp ág o^c» 20 
XQ^tai^ 7Ç9 d' 6Vçí> G}g aQXGi\ 

3. ^HuLBtg õí vvv nB^X xâv òfiriQixãv 0vjiaco0lQxv 
Xé^oiiev, àfpoQt^sí^yàç avxãv ò xotríxiig xçóvovg arfK)^ 
e 0G)na alxíag, xoiko d\ òífd'ãg ájCB^á^xo 6 Ssvoipàv 
Tcal nXáxav , o? xax^ aQ^àç '^^'^ 0vyy^aii(iáxc!»p ixxí- %h 
d'Bvxat xrp^ altíav xov 0vyL%o6íov xal xlvBg ot ícaçóv- 
XBg. ^EstíxQVQog âh (w xójtov^ ov xçóvov aq)OQ£^í^ ov 
it^XiyBi ovâév. âst ovv p,avxBv0a0%av jcãg nox^ ãv^ 
%'Çíxmog i^aitivrig ix(^v xvXixa ocffofiáXXBL irixriitaxa 
xa9'áitBQ iv âiMXQcfiy Xéycnv. [AQiASxoxéXT^g âh ãXov- so 
xov xal xovLOQxov íjxBiv tcXyi^ xhvà inl xò 0vii7eÓ0íQV 
^pfj0ív.] SxBtO'* 6 (íhy'^Oitri(fog ixâiâáúxBí xtvag xXtj* 

21* 324 È 

téov^ elitòv ág rovg aQÍiJtovg te xccl èmífiovg 359^ f 
xaXetv • 

xíxlfiõxsv âh yéçovtag èçiõtijccg IIava%avàv. 
ovx ov tçÓtcov ^Hcíodog' ovrog yàç à%ioZ xal rovg ysí- 
btovag' 

(láXiõta xaXetv oõtig ôéd^sv èyyv%'v vaísi, 
tovto yàç ég ãkrid'ág poL(úttx'^g è(Sxlv ávaiO^õíag 
6vfiic60tov xccl tij fiiiíavd'Q(úíCotátij tàv xaçotficàv 
aQiióttov 
lò rriXov (piXoc valovteg ovx sialv q>íXoi. 187 

nãg yàç ovx ãkoyov rojrai ti^v tpMav xài ov rçoTeço 
xQ(vsúd'ai; TOiyaQOvv naQ^ ^Oy^riQfp (istà tò niBlv 

totg d' 6 yéçfúv n'á[i^(fG)rog vg>aivBív iJQX^^ 

Í5 Ttccçà dl totg ov tà 0cíq)QOva iíviíitóífia úvpáyovõt 

rotg í* ó xóXal^ ítá^Ttçcjtog vtpalvsiv ^qxbxo 

(lãxov. 
itv õ\ o iiBv^OfiTiQog iiXvxíaig sloáysí õiaq>éQomccg xal 
ttttg 7tQoaiçé0s6c tovg xsxXij^évovg , Néôtoça xal At- 

jo avta xal ^OSvúõsa^ tò (úv xa^ólov ôvfiTtavtag tijg b 

. ÁQSt^g àvtaxoyiévovg , bISbi Sh ouxipÓQOig oõotg òçfiri' 

xótccg iic avf^. 6 Õ' ^EitíxovQog anavtag BitSiqyayB 

xçog)'^ag,ât6(iG9Vj xaltavt^ ixiov jeaçaâBÍy(ucta tij» 

ts tov TCOiTitov 'tãv (ívfL7to&£cov noixíkíav xal tifp 

95 nXátcjvóg ts xal SevoqxSvtog X'^Q^'^» '^'^ ^ f^^^ i7Aá- 
tcyv thv ft^v 'Bpt;|tfta;|fov íatçóv, tòv â^ ^jíçvõtogxíwj 
TtfÂ^vpf^ aXXov â^ dyt* aXXfig TtçoaíçéõBog úTeovõáiov- 
tag stúi^ays^ SBVogxSv õh xaittvag íõmtag &wavi'- 177 
^i%B. xokXã toívvv xákXiOv^OfifjQog èicoíji^B xaí iiá- b 

w q)OQa 7taçatLd'éfiBvog úv^^óôía. itãv yàç i^ avriíeaça- 
fioX'^g o^ãtav [lãXXov. ê6ti yàç avtã tò (ihv tãvfivfi- 
tífqçfjDv otov ãv yévoíto vsavítíxíov iiéd'aig xal ãçenfiv E 825 

àvaTiBífLivcív , TO Sh t£v ^máxíov evõta^éiStSQOv fúv 
tovtanf, ^íXiqàovov õé, rovxoLg í' àvt6d'i^xa tà (ilv 
è%l útçatíãg , tà SI nolLtíxdvsQOv tslovfASvcc úonççó' 
víxig» xal TcáXtv ccv ôutXs tà (ihv õripi^dvLvúcv èxovtUj 
tà d' olxBÍav 0vvodov, 'Etcíxovços õh úv^moúiov ç^t- 5 
loc6q>&v [lóvov jtsjtoífitm, 

c 4. 'Eâída^e Õ^^^^Ofirjçoç xcà ovg ov dst xaletv^ àJX 
avtofiàtovs levai nçenóvtcDg^ è^ êvòg tãv àvayxaCfúv 
ÕSixvvg triv tàv òfioííúv xaçovõíav 

avtófiatog dé ot rild's poiív ccyoc^òg MsvéXccog, . lo 
Õ^Iqv yàç cág ovts àdektpòv ovts yovéag ovts yvvatxa 
xliftéov ovt* et tig l^otCficDg tivàg tovtoig ayei' xal 
yàç ãv ifwxçòv etri xal affUov. xaítoc uvlg 6tí%ov 
Ttçoúéyçaipav rijv altíav Ttçoôti&^évteg 

^õse yàç xatà di^iiòv àdeXfpehv mg inovettOy 15 
rnôjceç ãéov ov elnelv altíav õt^ ^V àâeXipòg avto- 

d (latog ãv ^xov stQog õetjcvov, 7tid'av'^g f^g altíag àico- 
õiõofisvifg. ^ TtótBQOv yáp^ qyriàlv^ ág ovx yâei tòv 
ãdeX.q)òv êútiãvta; xal xãg ov yekotovj onóte seeQi- 
(pav^g Tjv fj §ovd^0ía xal ^ãffi yvcíçifiog; xâg d' ai/ 20 
^Á^ev, el (iri yõei; i] vri jdla TCeçtústcífievov , tpriúív^ 
avtòv elõòg 6weyv(o^vei tá [i^ xexXtixévav xal ôvii- 
neçLtpeQÓ^evog ijX&ev avtóiUtatog ;* ãôxeQ o q/ífiag 
ãxXritov íjxeív, tva (lij %ç(útag v3Copiéjt(ú0LV âkli^Xovg 
o (ihv alÕovfievog o dh [ieiig>6(ievog. àXkà yekotov ip/ 26 

e Í7CLka%'éc!^aL tòv^Ayafiéfbvova tov ãdelçovj xaltaOta 
õt èxetvov ov fwvov elg to TCaçòv dvovta^ àXXà xal 
tòv icákefLOv ávaâeâeyiiévov xal xexXijxóta tovg (irjte 
yévei itQOúrpiOvtag ^r[tB ítatçiõv XQOúpxei&iiévovg. 
l/íõ'7ivoxX'^g í ' 6 Kv^txrivòg ^ãXXov ^A(fiàtáç%ov xata^ 30 
xovfúv táv oiiTiQtxãv iaãv evTtaíõevtóteçov fnitv qyiffii 
toOtov "OiiTjçov xataXiTCelv^ òg r^g àváyxijg 6 Mavé- 326 £ . 

iBog oixêix>téQC9$ i%Biv. ^fifirjtçíoç â^ ò ÒuXtiçèi^ 
Í3caQ£(STE(fov tipf xov ôtíxov xaçáXiíf^iv vicslxÒv xal f 
t rijg TtovTfíêàq ãXXótQiov xov 

yõês yàç xatà dviwv âôsXipsòv ág ijtovêtto^ 
5 nLXQõXoyíav iiipáXXet totg ^s6iv. ^ oliíat yaQ^ q)ij6£vj 
£xa<Stov rãv xa^fiévxfúv àvO-çm^enf 1%bvv xal olxêtov 
xal <p£Xov, açòg ov av êX^oi dvúíag ovúrjg tòv xa- 188 
AotSWfl^ ft^ iC6QV(is{vag,' 

5. nXátfúv d* iv tà iíV(mo6Íp 7C€(fl xáv avxóv 
to XéyeL ovxtog * tva xal xijv ítaçoiíiiav , ^rjõí, ãcatp&sí' 
Qeo^êv insxapáXXoTTtsgy ág aça xal àya^âv ènl Satxag 
íaôív avxóiíaxoL àyad^oL "Op,7içog [úv yàç xívõwbvbi 
ov (lóvov Sia^stQai^ aXXà xal v^QÍõat, sig avxrfu^ 
%ov7fiag yaQ xòv ^Ayafii^vova áyadvv xà ytoXefiíxáy 
n xòv MsvéXaov dl (iaXd'axòv alx(ifíxip^^ %'v6lav írotóv- 
líévov xov ^j4ya(íé[ivovog axXrjxov èjcoíri^Bv iXd'6vxec 
xòv xBÍQOva iitl xtp/ xov á^BÍvovog âíaixav/ Baxxv- b 
Xídrjg Õi TtBÇfVHçaxXiovg Xéymv mg í^Xí^Bv ítcI xòv xov 
KrjfVTCúg olxov tpvfiiv 
ao iútri â* iitl Xáívov ovSóv, 

xol âh doívag êvxvov, mSé x* hpa * 
avxóiucxot ã^ àya^âv 
datxag Bvóx^^ovg ènéçx^ovxai âixatot. 
> qxSxBg. 
35 aí Si naçOLiiíai ^ iiév fpvfiiv 

tímofiaxoL d' àya^ol àya%'Av ixl SaZxag iMtv^ 

nsi 

avxófucxoi àyadol ÕBiXãv ixl datxag Ía0{v. 

ov ÕBÓvxfúg yovv UXáxov xòv MevéXBmv ivófii^BV bIvol 
3o õblXÓv^ ov á^ig)tXov''Oi]brjQog XéyBi x(à [wvov vxhç e 

IlaxQÓxXov àçtúXBvõavxay xal xp^ExxoQL ueçò xwtmv 
- n^^iiov fU)vofLaxBtVy xaí^Bff ovxa xij ^cífi^ij xata- E 327 

Õ€Í6TSçov, èq>^ ov (tóvov tàv útQatsvôaiiévíXív stçrjxsv 

êl õl 6 è%^(fòg b filafSg)ifi[ic5v uvxov sCqijxs (laÁ^axòv 
aíxfir^rjvj xal ôià xoiko lIXãtcov rã ovti fuxXd'axòv 
ttvtòv imoÀaiipãvsí j ovx av ipd'ãvot xal tòv ^Jíyaiié- s 
firvova tid'£lg iv totg çavloig, ov avtóg qn^ôiv elvac 
d àyadWf etnsQ eig avtòv alçritaL zovzo rô Sjcog 

oivo^açég, xtn/ò^ o^^x^ ê%íxiv, xçadíip/ d' iká- 

ov yàç eítt léyBtai naç'OiLriQ^^ rovd-^^OiiijQogXsysí. «> 
xig ycLQ ãv eCri iiald'axòg Mavékaog 6 ròv"Exroça 
fióvog ãTCsÍQ^ag xov IlaxQÓxkòv xal Evtpo^^ov aTCo- 
XTSívag %B xal õxvlsvHag iv (liõoig xotg Tqcoúí; xò Ôi 
e fíriôh xòv úxí%ov Sv yxiãxo xsXsí&g xaxavo^ai ãxOTtov^ 
di ov fioiflf àya^òg Mavékaog kéysxau xotg yàç áv- is 
dQSLOxáxoLg'^OnriQog stto&sv Í7tig)Gn/st^ , xakovvxíov 
xãv xaXamv xòv ic6Xb(iov fio^, 

6. Tcívxa õ' cSv áxQifii^g^^Ofiriçog xal xò [ilxqÒv 
rovro ov TCaQékiics^ xò detv d-sçazsvúavxa xò cTcoftártoi; 
xal Xovúáfisvov levai TCQÒg xò SetTCvov. iscl yovv xov 20 
^OSvMéíog bItcs scqÒ xiig zaçà ^aCa^v %'0ÍV7ig 

avxóÕLOv â* aça giiv xaiiírj Xovôaõ&ai avaysv. 
f Í7tl dl xãv TCsçX Trjkéiiaxov 

êg ç' àúaiiiv&ovg fiávxsg iv^éúxag lovúavxo, 
a7tçB7c\g yàç r^^ fpr^úlv^AQLúxoxéXri^^ íJxslv elg xò iSv^- 25 
xóúiov 0vv [ÕQfúxt noklfp xal xovioQxp. det yàç xòv 

Xaçisvxa iirjxs ^vitãv fii^xs avxiiatv iii^xs poçfióçp x^^' 
çatv xaQ'^ ^HçáxkEixov. âst âh xal xòv tcqccíxov elg ãX- 
Xoxçíav oixCav içxóli^svov iicl õstTtvov (i^ yaõxçíõó- 
ll9(ísvov 6vd'vg iytl xò 0v\il7c6<Síov ^cop^rv, àXXáxLÕovvai ao 
n^xB(^v xá (pLXoQ'ãafiovL xal xaxavorfíai X7^'oixíav. 
ovdh yà(f xovxò aaçéXiXBv 6 fcotrftrig 328 £ 

ccvtúl tf' sfáijX9ov d'stov õóp^Vy ot õh lâovtBS 
%'avfiaiov nata õãiut SiotQSçsog fiaúcX^g. 
ãóts yàç r^aklov afyXij néksv ria ú£kipn]g 
õãfia ítad'' vilfSQeiphg Mevekáov ocvõakL(itOto* 
( Hal uíçí,õroq>ãvi]g iv 2?979}|l xout tòv ayçíov yéçovra 
uai tpíXoãiTtaôtifv 7caTaQQvd'iiíÍÓ[ievov alg fiíov í^fiefov 
VTCÒ tm naiSóg ^ 

nav\ àkkà Õsvçl TtataTckieVslg ítQOõfiáv&íxps 
^viiTtotLxòg eivai xal ^wov0iaõrix6g * 
10 âifõá^ag te avtòv ég âet xataxkíveô^ai tpujôív 
êTteit èicalveúóv ti tãv %ak%miiÁt(ov^ 
ÒQoq>riv d'éa0aij xçêTcáâi^ avk'^g d'av(iaiíov, 
7. xal TCçò tov d'Otvã0d'ai' õh a õet ycotellv r^ftãg 
ãiõãúxei ntákiv^^Ofiijçog , à7Caç%àg tãv fiQ&iiátmv vé- 
16 iieiv totg d'eotg. ot yovv Tceçl tòv^Odv00éa, Twíaeif 
ovteg iv tá tov KvxkcDJtog óxijka£G> c 

ivd'ãde nvçi xEÍavteg id'v(Sa(ieVf ridl xal avtol 
tvQãv aivvfXfBvoL tpáyofiev. 
xal o^A%ikkevg^ xaíiceç Í7Ceiyo^v(úv tãv xçéafi€€9Vy 
20 óg iv [néiíaig vv^lv fjkóvtCDv^ o(i(og 

d^eotiíi dl Qvúai àváysi 
nãtQoxkov, ov êtatçov* o d^ iv ^vçl fiákks 

d'vrjkcíg' 
xal 07tovdo7Coiettai ya tovg ôaitv(i6vag * 
26 xovQOi (ihv xçritiJQag ineúté^avto Tcototo' 

vcífujóav tf' aça naúiv iTtaqU^á^evoí õaicie0úLV. à 
avtaQ Í7cal 0jtêÍ0avto. 
aTtaç xal nkãtcov ^vkattei xatà tò 0vii^60iov. (Uta 
yàç tò õaiTCvrfiai 0novdág té fp'q0i %oirfiav xal tov 
80 d^aòv xai<ov{0avtag totg voiii^o^évoíg yéQa0v [tifi- 
7te0%'ai TCQog tòv Ttótov.] JcaçastkKfiimg 6% xalSevo- 
q)âv. naçà tf' ^Emwvçip ov 0xovõiqy ovx áaaçxíl 329 õêots^ aXX OÈúnsf ZtiMúvíõêg ãtprj àeéçl fqg aTcoô^bov 

yvvoixóg 

ãd^<Sta õ^ tçà xolXáxig xatB6%'ísí. * 

e. 8. T^v yàç õvfiiiBtifov xçãdiv tov otvov vxò Wft- 

q>ixrvovog pa^iXevôavtog dcdaxd'rjvaí (paCiv ^Aõ'fivaí- & 

ovg^ xai âuc tovro íeçòv jJlovvííov ÒQd'Ov Câ^fvcfaôd^ai. 

tóxs yàç òçd'6g ióri t^ ovti, xal ov óipaisçóg^ otav 

õvfLfiévçíog xalx97tçafiév(úg nívTfcau 

olvog yàç ãvcíysi 
'^leóg, og tr' ètpérpiB nokvfpçovi %sq ftáA' àstôat^ lo 
xuC 9"^ àaalov yskáiSai xaí t ÒQxrjfSaú^ai ávij- XSVy f xaí Tl ÍTtog ítçoéfixsv oyeéç t' Sqqt^ov a(iBiíH>v. 

xhv yàç olvavlífiijQog ovx r^kaòv Sôxsq riU^iov xaXet 
xal lULxaiAMCOióvj ovSh xbXsvbl úxvd^^mxòv slvai (n^tB 16 
aõovra [H^xb yBkãvtcc fAfjft* iççv^iííúg.ytoth xal xçòg 
oç%rflifV tçBXÓiiBvov' ovx ovtag ãyçotxog óvõ^ inaçi- 
õxBQog iõxiVyãXl* yÕBixwx&v êxáúxov xal 3tò0Óx7jxog 
xal itotáxijxog õtatpoçccv. o&sv ovx bIscbv ág aça xòv 
lS07eoXvg>Qova 6 olvog xoiBt a0ai^ ãXXà(iáX* aBUícci, xov- 20 
r^ant/ à^iéxçíúgxal ènl^XBtov^ ãúxBnqw3o%kBZv* ovõ^ 
Sxt yaXáaac fm //^' ovâ* òç%rfia6d'aí' xoívòv d' éíC^ 
àf/xpoxÍQcyif Xafiàv xò ajcaXòv xrp^ avavõçov BÍg xovxo 
^ç6itx(ú6iv imúxoiií^Bi * 

xaí ^' íítalòv yBÁMóat xaí r' òçxifíaó^ttv àvipiBV. 35 
7Ca^ èh xãi nXaxfúvi xovxmv ovSív lniisxçov, aXXà 
nívovúv [úv xoiSovxov ôúxb (iriâi xolg ISloig no6lv 
tóxafí&ai. oça yàç xhv êjiíxcDfiov^AXxtfiiáâfiv mg àú%7i- 
(tfOVBt* ot d' aXXoi xòv oxxaxóxvXov ilrvxx^^ça TCÍvovai, 
b xçoçáúBog Xa§óiiBVOí^ ítcbI nBç avxovg X(fOBÍXxv0BV 90 
^AXxifiiÁõrig ov% ãúiCBç ot aaç*^Oiii^(fro 

avxàç ítcbI 07eBiaáv r' iziÁv d'* oôov i^S^bXb tíviíóg. 830 K 

tommv ovv S (ihv 9ca9'áitce^ nsçiyfccípciov^ olg dà tfvft* 

aito^Xé^avtaq^ 9cccd'€CJtBQ'^0(iri^g êHifvjxB 

b. daítóg. 

9. to d* oXov rò itQog tà tovaika vsvsvmg totg 
(ivTjcft^^çffL xal totg Oaic^iv ivê^físv, àXX^ ovjijL Né- 
títoçv ovâa MaveXim' ov iv ty yayuonoiía fu^õvvJvtêg c 
o[ asQÍ ^Aç{atàQ%ov otL ovvB%ovg ovíSrjg tijg ê0tLá0B&g 
ia Tcal tãv àxfiavtúv rifisQmv TeaçsXijXvd^iãv ^ év aíg na- 
çsíXrjTÇto ^v fi yafwvfiévfj XQog tov íWfi<píov , scéçag 
í ' elx^v ò tov MBya7cév%'ovg yãfiog, avtol õl (lová^ov- 
tsg difitmvto o teMsv^éXaog xal ii^EXévri^ f*ij 6wivtBg 
àXX* i^ajecctrid'évt6g tntò tov jCQcítov êxovg 
%$ tòv d' svQov daivvvta ytcfiov 7toXXotâ€V It^õiv. 

stQOõúvpijílyav touwtovg tivag õtijjovg 

âg of (ikv daívwto xud'* tnlfSQS<plg fiéya 9âyM d 
yÉ£tov€g '^õl êtai MsvsXáov xvSaXífU)LOy 
tsçjcó[tsvoL ' (letà dé <fq)iv ipLéXTteto ê'Btog áoiâòg 
ao ^OQ^^cjv * õotm õh xvPi0tritijçB xat* avtovg 

(íúXxijg i^áçx^>'^^S iõívsvov xatà ^é06ovg, 
ftstBVByxóvtBg ix f^g^OTtXoTCOLÍecg 6vv avtóíysrpiCBçl 
VT^v Xé^tv ap^Qti^iUcti, ov yàç é^aQxovtBg oC xv^iõtij^ 
f^QBg^ àXX* ê^á^X^^^^^S ^<^^ ^íov xávtiúg àç^ovífto. 
u th yàç i^áçx^'''^ '^VS <pÓQ(iiyyog tdiov. ôíOXêQ o (ãv 
^Húíoâóg fprflw iv til ^AtSitidi ' %'Bíd tf' i|^9Jjov àoiiffi e 
fLOvúui 3Uêçid€g\xal o *Açx^Xoxog 

ttvtòg i^áçxatv TtQog avXòv Xéúfivov nai^ova*. 

wtXBf Sk Strflíxo^g iiàv tr[v fiovúav àçxB^ínoXaov^ 

80 IHvduQog tf/ àyrfííxoça tà xçooífiicc. jdi6dG}çog tf o 

AçLútoípávBiog oXov tòv yáfiov XBÇiéyçénlfSj roará^cH/ 

ícçcitag f}ftéQttg slvai^ xal to Xijyov avxav Hl tfi xal B dst 

TO Síúlov rljg ôvfínoõiag ovx iitiXoytiofiêvoç, SnBtta 
oeêísvêí yQÚtpsív ^ õoià de xvfiiôtrif^QS xaõ'^ avtovç* 
iv t^ ÕMBt yçi^LfLuxL^ 0oXot7tí^6LV èvayx€ÍÍ€9v. tò^filv 
yàç xat* avtovg Ttatà Cipãg Í0tiv avxovgy tò à\ Xiyeiv 
iavtovg õólotxov. ò 

10. ãXl* oasçêÍTCoVj fj tãv áxçoafuitcsv slg tò 
õmfpQOV toiko úviiitói/íav eícayoiy'^ jca^éyyçaq>6g 
Í0tiv ix xov xçritLXOv xoQov iisrevrp/êyiUvri , ns^l ov 
181 fpTj^lv èv oTtkonoUtf 

iv ôs xoçòv TColxiXXs TCSQixXvtòg ^Aiupiyvijêigj i» 
ró CxsXoVj oUv TCOft hii Kvanfõâ êVQêíy 
j^aíÕaXog i^ôxijóev xaXXiTtXoxáfAGí ^jáçtáõvjj, 
êvd^a (i6V 7J£d'£0c xal staQd'évoi àXfpsõCfioiai 
íúç%Bvvx\ àXXviXfov éjcl xaçn^xBtQag è%(yv6ai. 
rovtocg yàQ impáXXst tfr 

ítoXXòg d* IfLSQOBvta loçòv ^eQíí<Tvad'^ SiiiXog 
b tsQTtóiísvog* doto âh xvfii^ftrjt^^çB xax* avtovg 

[loXitrjg i^ttQXOVtsg iâívevov xatà iiéô^fovg. 
rotg [ilv ovv Eçriúlv ^ tê OQXV^^g ^e^có^^og xal tò 
xvfiíõtãv. di6 q>'ri6i XQog tòv KQ'^ta MrjÇLÓvíjv » 

MrjQtóvri , rá%if xév ús xal d(>;|ji7<yTijv nêç éóvta 
lyxog i(iòv xatéxavús ScaiiTtSQégj et c* êfiaXáv 

od^êv xal XQfjtixà xaXovôi tà t^o^^i^fiara 

xQfjta lúv xaXéovõi tçoTCOv' tt 

tò â* oçyavov iioXoõôóv, 
c ' of âh XaxmviAStal Xayo^BVOi (jcpTiúiv 6 T((iaíog) iv 
rêtçayeívoLg xoQOtg jjõov.^ Tcad^Xov ôl dmq>oçog tjv ij 
liovôvxii xaçà totg^EXXrfit^ tãv (úv ^A^ip/aítov tovg 
. âcowataxovg xoçovg xal tovg xvxXíovg xçotificívtenf^ ao 
SvçaxoúC&v õ% tovg laiifitíítágy aXXmv d' aXXo ti. 
o í ' ^AçíútaQx^g 0^ [lóvov slg tò tov MevsXáov 832 E 

íSviiic60t0v ifi^aXòv ovg oò nçoú^ocs ^xt%iyog xal r^ 
Aa%mvíov Tçmdaiaç áXXótçLOV iTtoirjas xalz^qg rot; fia- 
€ilé(og úmtpQoõvvfig ^ ãXXà xal tov xçr^t txov ^o^^ot; 
ròv pâòv è^atJLev*, ixczsfimv tà xoii^(iata ròv tçóaov d 
h tovtov 

icoXkhg d* tiieçósvta xoçòv ícsçífárad'^ ofiíXog 
t£(fJc6(iLSVog' ÕOL0 âl xvfiiútTit^^Qe xat' avtovg 
(lOÍTC^^g ^|£^(»%oi/r£$ iõívsvov xará iié(S0ovg. 
o<yr' ãvíatov yívsõd'ccL %avxÍ7ta0i, tòêiáifxfyvtsg^ fwj- 
10 xéxL òwanLBVTig rfjg Ítcí ròv ^dòv àvaq>oçãg õcí^eõ^cu, 
11. õíótL âl ov 7Ci%'àvòv MCQoaiia ytaçà rã Ms- 
veXáíp rvy%Ávuv âiiXov ix rov õv^ òfiLAiag okov rò 
0v^7c60LOv 7C6Qaíve0d'aí r^^g x(fòg aXli^ix)vg j ovofta âl e 
liTldhv alQYfi%'av rov mdov (irjSh ^õiiv íjv yõsj iifiõl 
t6 xçoôéx^ív rovg ^sçl TriXéiík%ov avr^^ xa&áítsç â* hf 
útAQTCy rtvl xal r^çeiiía: xaravostv (lãlXov ròv olxov' 
xaíroí yé TCcSg ovx ÍtcíOuvov rovg rãv qíQOvifLiúráxmv 
vtéag ^Oâvôôémg xal Ndôroçog ènaçiASréQOvg elúãys- 
0d'aíf ãúré r^fónov ãyçoíxcin/ rivâv fi^ %QO0é%Bi,v zotg 
20 xaQ€0x£va0(idvoLg àxçoãyiaOiv ; 6 yovv 'Oõviíõêvg nçotí" 
i%6i, rotg rãv ^aiãxmv aOfiaroiTi^iotg 

avrà(^^Oõv00svg 
(iaçpux.ifvyàg dijstro xoâãv^ d'aviiaie õi %^p,^' ^ 
xaÍTCSQ è%(Qv TtoXkà rà ícaifUXxovra xal âwãpLSvog 
3» ^iscetv 

xr^òei iiOL xal (lãKXov èvl (pQe0\v i^Xêisf ào^daC. 
nãg ovv ovx av áfiékrsQog aírj 6 Tr^kénaxog põovxaç' 
óvrog xal xvPi0r'ririJQog XQO0xv7ermv xçòg tòv IIsi- 
0í0rQarov xal rãv 0xavãv õcan^éiiavog ; á^^^Ofir^çog 
M &0naQ àya%'òg ^py^áipog Tcávra o^íolov tjí xaxçl ròv 182 
TfjXéiiaxov 7Caçí0rij0ir. staTCoírpca yovv ànq>otéifQvg^ B 333 

tòv ph^ tci*AXxiv6a) tòv dlt^Msvêláp^ êià iax^fvmv 
yvcoçiÇofiivovg. 

12. év âh xã ^ExixovQOv 6vfíieo6io3 xokãn&v 
è(Stlv ayvçig álli^Xovg Í7taivovvtmv ^ tò dhlUátíúvog 
Jtl^^çég èótv (ivxti^Qíõtãv alXrjlovg t&^átpvxfúV ròv 5 
yàç Ttsçl 'j4Xxipiádov Xóyov iSicoTcá, naçà õ* ^Ofii^çp 
»6xç6ri]tat rà ífciq>çova úvfijtóõuc. xal tcoú fihv inrj' 
vs0é tig (prfiag iCQÒg ròvMsviXaov a>g ov ToXiiã Xéysiv 

b ãvta 08d'SVj tov vàt ^'sov âg tsçTCÓiísd'' avây, 

o d' Í7esXáfisró tivog xãv ovx 6çd'ãg Xêyo^ivov rj yv- 10 
yvoíiévtúv 

xal vvv, sí ti itov iiStíj 7eid'oi6 (lov * ov yàç SytoyB 
xéçnoii òdvçóiiêvog iisxadóçjCíog. 
o di TcáXvv 

TfjXi^axs^ nolóv 6s hcog tpvyBv êçxog òdóvttúv. 15 

tSlovxs yàç xóXaxa nçéicov iõxlv èlvai ovxs fivxxijçL' 
c 0xip/. níXtv ^EicíxovQog iv xó 2]v(ixo0ip irjtst scbqI 
õvúnêflfíag y Sõx^ olwl^íõaiíd'ac' eld'^ i^'^g tcbçI xvqs^ 
xàv. xifv [ilv ycLQ inLXQé%ov0av r^ Xiè,Bt àççvd^fUav 
xC ÕBt Ttal XéyBív; TlXáxtúv d\ (xòv ^v wtò xfjg Xvyyòg 2a 
oxXaviiBVOvxald'EQcc7eBv6iiBvovàvaxoyxvXiaúiiotgvda'' 
xogj iv âh xatg wtod^acg xov xáçtpovg^ Iva xrjv ^tva 
xivffiag nxiçri^ naçírjpit' xcoiicDÕEtv yàç ^^Afi xal 
âL€C0vQBiv) xXBvá^sc XB xà lúóxíoXa xà ^Ayád^mvog xal 
xà ávxíd'8xay xal xòv ^AXxificáõijv âl naQayBt Xiyovxa 35 
ort xa^x^ixiã. aXX* o^Gig xoucvxa yçáípovxBgxcn/^Ofifi- 

d ^v ixpáXXoíHfc xáv tcÓXbov. aXX^ ovx* ixd^fifiçagj 
iipTj j^Tiiioxá^ç^ Xóyxi] ovx* èx xoiovxcíw Xóywv ávrjQ 
ayad'òg ylvBxai. ov (wvov í' ^AXxifiiádirpf àiaiSvçBi^ 
àXXà xal XaQiiídijv xal Bvd'vâi](iov xal aXXovg tcoX- 90 
Xovg xàv vimv. xovxo âl xcifi&âovvxóg inxt xr^v^Adui- 
vaíojv aóXtv^ xò x^g ^EXXáâog (lovõBtov^ fjv 6 lihv IIÍv^ 334 B 

õaçoç^Ellcíõog Ifei^fux iqyri, Sovxvõíâfjs à^ i^ t^ ^is 
EvQíJtíõfjV Í7tLyçáii(iau 'ElXáâog 'EXXáòa , ò ôh IIv^ 
6'M>ç &St(av xal XQvtavatov tmv^EXkrp^íov. dióvt rol- e 
vw xatiifsvõtcct xâv vsavíõxoDv %ÍQB€tL ôxonslv ^| 

» avxov tov nXíxmvoç. tòv fúv yàç ^AX^ificáâip/ q)riôlv 
èv tá òfíe)vvfia> âiaíóy^ Ttaçaxitáúavxa tóta ngãtov 
uQ^c^C%'OLi Sancçáret XaXetv^ ore xávreg avròv xaxiJu* 
nov ot tov ú(6(iatog èieid^pLritaí, kéyev yàç tavta xect* 
ccQxàg tov âtaXóyov. tà d* èv trp XaçiUâij èvnvttá- 

t9 fLUta £i avtov. tov âiakóyov 6 fiovXóftsvog eCôaxau 
ytOLSt yaQ avtòv ã(ív[iq>cív(og 7C0t\ (ihv ôxotoõtvtcivta 
xal (isdiMSxóiiEVOV tá tov xai^âòg içat^ xul yivófisvov f 
êí^sõçov xal xa^áiCBQ vsfiçòv vxoXEatíoxóta Xéovtog 
àkxi}^ a^a d\ xatatpçovstv tprfil tfjg ôçag avtovS 

iò 13. ãllà (iriv xal tò Ssvotpávtog Ev^módiov^ 
xaÍTCeQ htaívov{íevov ^ ovx è^Mttovg Sxbv tovtiov éxt- 
lifilfsig. KakXíag ^\v yàg õwáyav tò úvimóúiov^ iitêi- 
òrpCBif tà naidixà avtov AvtóXvxog Tcavad^auc ^ay- 
xpáir&oi^ BiStBfpavádnfi. ouã Bvdvg ot xaxaxh^évxBg x^ 

20 íCaiSl ycçoõixovtfl tòv vovv^ xal, tavta tov %atçòg na-' 
(faTcadiíi^ivov. * ÔOtcbq yáç , oxav tpéyyog èv wxxl 18^ 
xa^y, icáín&vít(fO0áy6tai.tà Oft/itara, ovt& xalxòAv- 
xoivxov xáXXog Tcávtcnv ètpélxEtaí tàg o^sig èfp^ iav» 
ró. litBita táv Ttaçóvtfov ovâalg rpf og ovx S7ea6%é xt 

» xify ^vx'^v wt^ èxBÍvov' ot fiév yB 0ic9X7ilótsQoi èy£^ 
yvovto^ oS ÕB xal è^xi^itatí^omó nog.* àXÃ^ oix^Ofêif^ 
Qog totovtóv ti bItíbIv è^BXBÍçrfiB xaíxêç r^ ^EXivfig 
naQov0ijg^ XBçl i]g tov xáXXovg tlg xávèvavxi&v levrg 
xouxvx^ bItcbv vxò xijg ãXíjd^BÍag èxvixáfiBvog 

ao ov vdfiB0cg Tçáag xal èiíxvi^iiiâag ^Axatovg b 

Toe^d' àixApiyvvavTà stoXvv %^vot/ aXyBanátí%Biv* 
alvág à^avát^0i 9'Byg alg (úxa êoiXBv. K 335 

elttc (pffiív 

ékkà xal Sç toíriTesç èovú^ iv vffvõi vsiô^m. 
tà ôi (léiçáxia tÁ óg tòv Mevékaov xaçccyaváiiêva, 6 
Néótoçog v&g xal 6 Ttjlifictxog , èv otvcjovtsg xal iv 
yufíixá ôviiTeoóÍG) õiatQÍfiovrsg xaltr^g^Elévrignaça- % 
c xad^ifiém^g, ág TCçixov iúxlv tfiyxíecv ayovtsg stifòg to 
XEQvfióritov ixxBXQHpmfUvoi xákXog. 6 âi £ioxçárfig 
tlvog %áçiv rtúv avXiftQÍõcDV àvBxó^kSvog xal tov oq-' 
Xovnévov Ttcaõòg xal xi^açííovtoè , Iti dh xal r^^g xv^ 
fiiOTciúrjg ywavxòg ànçenãg , rò ^vqov ixBÍnato ; ov- lo 
àslg yàç av avrov àyskaatl 'qvéúxsto xcctà vovv íjfajv 
Xttika rà íany 

Tovg (úxçt^íovtag, xovg àwTCoâiftovg Xéyetg, 
íúv ò xaxoâaíiiGív UtúXQárrig xal XaiQStpãv, 
xal (lip/ aóvfiqxúva xal tà fiêtà %avza ry av0tiqç6t7{ti. ih 
d o yoQ õ'^ Kçitáfiovlog^ iisiçáxíov ã^tstov^ yéQOvra x<d 
iiâcíõxaíov avrov tòv 2J(ox(fát7i Cxmittsi noXv táv 
Hukniifmv aiôx^'^^ kéyíov sjvai, 6 õh avt^ âiaiioQ^ 
^oúxoTcettai xal xçtràg êló^svog tóv te natSa xal tr/v 
offxrfltQÍda nQotC%'rfiL vcxriti^^ia g>tXrj(iata tãv xçv- 30 
tc5i/. tCg ovv tãv véfúv ivtvxàiv tovtoig ovx èTCitçi- 
^rfietav (lãXkov iJTeeQ elg âçstffV leçoax^BÍfi ; 

14. Tcaçà d' ^Op^i^çp èv tà tov MbvbXÓov Ov^- 
%o0Íip 7cçofiállov0tv ãXX^^koig Sõxbq iv diatQi.py ^i]- 
f^fiata, xal noXitcxãg òiiLXovvtBg téçTCoviítv ãXlijXovg » 
6 xal Tiftãg. 6 yovv MavéXaog TtaçayBVo^évov ix tov 
lovtQtSvog tãv %bqI tòv Trikéikaxov xal tãv %bqI r^v 
iàmàifl/ naçatB^évtcDv TcaçaxaXBt fiBtaXaiifiávBLV Xé" 
ymv táõs 

úítov â^ axtB0^ov xal x^cíç^tov^ avtàç iiCBita so 
ÕSÍ7CV0V xa00aiiévcD aiçTfio^B^^ oltivBg Í6tóv, 336 K Ínsita TCQOúsmdíSoMfL táv ãaçaxBiiiivGyi/ avtã çi- 
lav9'fmnavó(isvog 

mg q>áto^ Tcaí <tq>iv v&ta. fioòç naçà leíova dijxsv 
OTCx^ èv xBiféiv éXcív, rá ^á oC yéça náff^afíav f 
6 avvã, 

ípayávtêg â^ èxetvoi (istà 6vwa^g, mg ^qí^bv véoig^ 
akXriXoíg OfLiXovOLV rjçéfia nçoônv^avtBg^ ov nsçl èÕB- 
6(iátG}Vy q>ri0lv^ ovSh tcbqX %'BQanavvóv xov xBxXrpcó' 
rog, vçj' mv èXovfSavro^ tcbçI êi rmv KXTUiarmv tov 
10 vjeoÕB^ct^évav 

Zrivóg Jtov toiavta âófiotg iv xn^fiara xBttai. 
pé^tiov yàç ovtmg q)ri6lv 6 UiXBvxog yQág>B6d'ai, *AqI- 
útaçíxog dh ov Ssóvtmg yçáfpBi 

Z/qv6g íTov toiTida y* òlv(míov ivdo^sv avXri. 189 
15 oi; yàç rfus olxíag rò xákkog (lóvov aTtod^aviiá^oviSv. 
9cmg yàç í^XsxrQOv xal açyvçog xccl iléçccg iv totg ro6^- 
XOLg ^v; àXkà tà fiiv seaçl rov otxov Blçr^xat^ív^ mg 
i0Xi õdií^axa 7i%riBvxa. xoiavxa yàç âri zà v^6(fOipa 
xal (iByáXa. jcbçI õh xmv iSxsvmv x6 
io XQV0OV t' fjléxxQov xa xal àçyvQOv ijí ' Héípav- 

xog. 
olg alxóxmg èniApéçBxai 

Zip/6g itov xoiavxa dófioig iv xxi^fiaxa xstxai, 
000a xád* ã0XBxa nokXá^ 0é^ag fi* êxBi ei0oç6- b 
25 anmcL 

ovx l0xi d' ax6Áxyvd'ov xm 

Zrivóg n:ov xoit^õs y* òlviixíov ivdo^av avki^ 
imq>éQBiv 

000a xáâ* a07CBxa noXXá* 
80 06XOIXOV ov xfp à0\)vrfi'si xiig àvayv(ú0Bmg. 

* 15. êxi xoívvv oví^ fj avÀ"^ açfwxtsi ixl tov 
otxov. 6 yàç dianvaóiiBvog xónog avkii Xiysxai. xal E 337 

ÕLavX(ovi^Biv ipaiúv rò dB%QiiBvov i^ êxatéçov xvsvim 
c xcjçíov. êxí dh avlòg (ihv tò OQyavov co dUçx^ai xò 
jcvsviía, xal nãv xò Siaxsxaiiévov slg ev&vxrjxcc (SXVI'^ 
avXòv xakov^evj ôoiceç xò úxáÔLOv xal xòv xQovvòv 
xov ai(iccxog 5 

avxíxa d' avXòaacivà ^tvag ^a%vg 7iX%'B. 
Koi xr^v nBQixBtpukttCaVj oxav ix xov [léúov XQÒg ÒQd'òv 
ãvaxBÍvy^ avkÓTCLV. kéyovxav õb ^jád^rjvrj^t xal Cbqoí 
XLVBg avÁãvBg , (ov (iB(iV7jxai QUáxogog iv xy éváxy^ 
xaXwúv í' ãç0Bvixcjg xovg avkãvag^ &6jcbç Govxv- 10 
âtâtig iv xy xBxá^rj xal návxsg oí xaxaloyádrjv 6vy- 
à,yçaq>Bigy oí S\ Tcotrjxal ^rilvxôg. Kaçxívog fihv 
'AxvkkBl 

fia%'Btav BÍg aviava TCBçíâçofiov úxçaxov, 
Tcal £oq)Oxl^g 2Jxvd'aig is 

XQrifivovg xb xal 6i^çayyag rjd* Í7taxxíag 
avkávag, 
ixÕBXxBov ovv xal xò Tcaç' ^EçaxQapévBv iv xã^Eçiiy 
d'i]kvxcíg Blçrj(íd'aí^ fiad'vg diaqyvBxai avkciv^ ávxl xov 
Paõ'Siaj ^ad'á7tBQ kéyBxai d'^kvg iéçúrj. nãv owxò 20 
e xoiovxov avXri xb xal avkàv kiyBxai. vvv à\ xà §a6í- 
kBia kéyovúLV avXág' Ôõjcbq Mévavõçog 

avXàg d'Bça7tBVBiv xal õaxçájtag. 
xal At(pUog ' 

avlàg %'Bça%BVBiv d' iúxCv^ ég ifiol doxBi, 25 

íj ^vyáâog rj nBivãvxog rj fiadxiyíov. 
iqxov ãíà xò ^Byákovg êxBtv xovg nçò xàv otxQv vnaL" 
^çiovg xoTtovg ^ ij xá naQavkí^Búd^ai xal TcaQaxoiiui- 
0%'ai xovg ÕOQv^póçovg xotg fiaOikBLOig. '^OfirjQog íi xip/ 
aiXi^v aBl xíxxBL iitl xãv v7taíd'Q(ov xonmv^ êv%'a tjv ao 
f o xov bçxbIov Zrjvòg /Sco^óg. 6 [livxoL ys nijkBvg xaxa- 
XafufiãvBxai 

ATHENAEU6. I. 22 338 E 

avlijç iv xÓqtgí ' ê%B Sh %qv6hov akscúov^ 
07cévS(úv at%'07ta olvov in^ ald'Ofiêvoíg [sQotúL* 
6 õi IlQÍa^og 

ocvXijg iv xoQtoiõL xvÁ,Lvd6(i€vog xatà ocoTCçoVy 
* xal 6 ^O8v60Bvg jCQOútattei totg tcsqI tòv Ot^iilov 
ãXX^ i^€Xd'6vtsg (lêycíqm^ av vatsraótrtfov 
èx (póvov €Íg avhqv. 190 

Zxi 8\ oftoí xóv XB olxov «ai xà xxrjfiaxa èn'^vB6sv o 
TrjÁ,é^ccxog iiKpaví^st 6 MavéXaog 
10 xéxva (píl\ r^xoi Zrjvl ^çoxãv ovx avxig èçC^oi' 

ãd'ávaxoL yàç xov ye âóiwv xal xxrniax* êadív. 
16. àkXà yÁQ ènavixéov éitl xò úv^noúLOv ^ iv ç) 
"Oiiriçog imd£^v(úg áípoQ^riv svqs lóycjv^ ãtSxs xxipLV 
úvyxQlvai q)lXov, ov yàç ág TCQÓpXijua TtQOXSÍvsi, àXÍ! 
15 iTtLXccQLXcog TtaçEveíçag 6 Mevélaog^ Í7CELÕri fjxovôe 
xãv Í7Calv(úv^ xò iisv eivai Tclovúiog ovx á^vetraL' b 
xàvxavd^a õh n^SQLskòv xòv (pd^óvov^ TtoXkà yccQ^ (pri^iy 
nad'àv êxBLV avtçv. ov ^bvxol ya c?|fcOí êccvxòv d'aot$ 

0VyXQÍVBLV ^ 

20 ãd'cívaxoi ycíQ xov ya So^v xal xxrjiiax^ ãaõLV. 

évÕBi^áfiBvog ÕB (pLXaSBXq>ov ri%'og xal (lax^ ãvãyxrig 
^r^úag ^ijv xa xal tcXovxbIv ávxLXaQBd'ijxB xòv X'^g fpi- 
XCag Xòyov 

(OV otpaXov XQixãxrjv Ttaç êx^^v iv õcíiiaúi (lotçav 

25 vaÍBiv^ o[ í ' ãvõ^ag ú6ol êii^avaiy o? ror' oáovxo c 

TQOÍy iv BvçBÍfj Bxàg^^Açyaog fearo/Jóro^). 

xlg ãv ovv xãv ixyóvcov ixaívov xãv vtcbq xov xoiov- 

xov XBd'vrix6x(úv ovx av àvxa%íav õ6i,Bia xr^v ixl rj 

6xbqt^6bv xov natQÒg Xvjtijv xjj xov xaxçòg avxaçltíxip 

so (ivfj^rj dcoçd'ov[iévfiv ; OTCcog âh fifi âó^ij xoivòg slvat 
Jíçòg Ttávxag xovg TtaçaTtltiàiog avxã Xfjv avvoLav iv-' 
daÕBLy^ivovgy iTCrjvayxa £ 339 

tfSv Tcávtmv ov túôõov òâvçofiat^ ãxvvfisvóg tcsQj 
d ég êvóg^ oiíts fioi vnvov ãxEx^^Q^^ ^^^ iõoõip/. 
Zva de firi fpaívrixai, (n^dsvòg %áv ixeívov TCaçaiislãv^ 
èiLvrfi^ri xav ' ovoíia 

òdvçovtccí vv nov avtov 5 
Aaéçrrig '9'' ó yéçmv xal èxéq)Qmv IlT^BkónsLtt^ 
TTjXéfiaxóg d'\ ov êXsLits vsov yayaãx^ èvl otxfp, 
roí? Sb daxQV0avtog Tcçòg xijfv (iv^fiijv o (ilv iípéótriúij 
xav xoúovxfp x^g^Ekévrjg iTCSLõódo), xãxeívrig ix r^ç 
e onoióxiíixog xexfir^Qafisvriç (tcccw yàç at ywatxeg õià lo 
xò 7caQaxriQetú%'aL xr^v ÁXXrjXav (í(oq)Qoavvriv õeival 
xàg òiiOLOxrixag xáv Jtaiôcov JtQog xovg yovéag iléy^ai) 
TcaçsfificílXovxóg xvva kóyov xal xov IIsLõLóxçáxov, 
XQvi yàç xal xovtov firj naçelvai doQVfpoçrjfiaxog xq6- 
TCov, xal õialex^évxog ev6%i^ii6v(og xeçl xijg alõovg is 
xov TrjXsfiáxov , niXtv èittpáXXBi o Mavékaog jcbqI xi^g 
xov 'OâviSõéag (piXiag^ oxt ^Bxà [lóvov xaxayijQcivai 
(láXviSx* av ri%'BXBV ixBÍvov. 
f 17fc xaxà õh xò alxhg oP ftev daxçvovõtv, fj í' 
^Ekévri , jdiòg ov0a Q'vyáxifiQ xal Ttaçà xãv èv AlyvTCxp 20 
úotpàv fLByM^rixvta itoXXovg XóyovÇy Big xòv olvov ^ft- 
páXXBL navaxkg xá ovxi fpáçfiaxov xal açx^'^^f' õirjyat' 
ú&ai xà TtBçl xov ^OàvCúécag^ ftcra^v xaXa0tovQyíag 
aTCxofiévi]^ ov ât' ãçéúxBíav xovxo jtçáxxovõa^ âXX' 
191 otxod'Bv Bxovoa xrjv xotavxrjv aiQBiSLV, ti yovv ^Aq)QO- 26 
díxri èQ%oiiévri Tcçòg avxrjv iiBxà xò (lovofiáxiov bIxÍ- 
t^Bxai 

yçiíjl õé fiLV^Blxvta itaXaiyBvév nQO0éBi7CBV 
bíçoxÓiio) , ^ oí AaxBÕaíiiovt vacBxaovõij 
íqúxBiv Btçia xaXá. 3o 

iyitpavllBxat á' avxrig ov naQÍ(fy(og xò tplXBçyov xàx 
xovxcav 

22* 340 ^ E 

ty í' ttç' aft' ^Adifvfirri xlt4SÍi]v svrvxtov êd'rptev' 
'AXxLTtJtrj âs táicrjfttt ípéçBv iialaxov èçloio , 
9vlà õ' ãçyvQsov tálaçov q>éçs^ tóv ot êõax^^ 
*Akx(ivÕQrij IloXvpoiO dáfiaç. 
5 tóv ^á ol ã(iq)£jtolog Ovkà naQé%'riXB <péQOv€a, 

vrjfiarog àúxritoto fispviSiiévQV' avràç iv avtá 
rjXaxáti^ xetáwúto , loòvB^íg slçog ixovúa, 

êoíXB d\ xal avrii f^ iavtrjg xaXkttB%vlav dwoQãv. 

rá yovv TrjlBfiáxcD Ttéitkov ttvà õa)QOV(iévi] fpriúl 
10 õãçóv xov xal êyd , réxvov tpikB , xovxo d/dofu, t 

liv^(i* ^EkévTig %Biçàv^ TCokvfiQaxov ig yá^iov 

avxfj â ri ípikBQyía xr^v acoççóôvvriv avxijg xccxafLipwBí' 
15 ov xkidmúa yàç ovõi d'çvjtxoiiBvri âià xò xákkog bIúÍ- 
yBxai. BVQÍúxBxat yovv ^bqI tõxòv vfpalvoviSa xalicoi- 
xíkkovúa ' 

xrjy d' Bvç èv (iByáçG) * rj õl fiéyav lúxòv vtpcavB^ 
õínkttxa fiaQ^iaçériv' noXéag â^ èvéna06Bv èi-à 
20 õ'kovg 

TQcícm/d^ Í7t7toâcí(iíov xaVjéxccmvxakxoxttcívav, 

ovg Bd'BV BivBx' ê^cuSxov vx^ "Agriog Tcakanáov, 

18. õidáôxBv í' riixÂg^OiLfi^g oxi ÕBtxal xovg «f- 

xki](iévovg i(p* B^xíaúiv %aQaxaXBtv àjeavciSxaif^ai 

25 tovg XBxkijxóxag. 6 fãv Trikéfiaxog xòv MbvíXoov 

akk* ãyBx\ BÍg BXfvr^v xçãvCBd'^ r^fiéag^ otpça xal ^íi? 
vjtvcíí vnò ykvxBçã xaQ7tcífiBd'a xot^rid'évxBg. 
^ õh TtQoônovoviiévri MévxíOQ bIvíxC 'A^rjvã. Tcçòg xov 
Néoxoça 
80 akk* ayB^ xá[ivBXB (úv ykáúúag^ xBQCcõcc6d'B âe ^ 

olvovy 
Ofpifa IIoõBiâátoví xal akkoig á&avãxoiõiv E 341 

6«eíóaweg xolxoio (èeõdiis&cc* roto yàç ãçr). 
iv õh toctç róv d'sàv éoQtatg ovâ* oóíov eivai õoxBt 
xkeííú xçóvov xaçafidvBiv. yviúfLiHág yovi/ ç)i^2 xaçà 
%^ ^0(L7lçip ri ^A^rivã 

i^dri yàç ipáoç otxs^^ vzò ^óipoVf ovâh loixsv 

drid'à &ê(Sv iv õaivl ê'cctt00éii€v , áílà véaú^at. 
xal vvv àii vónog éx ^v0iàv xivãv scqÒ riliov âvvoV' 
f tog amivat. xal xaç' Alyvntíoig 61 rò nalaiòv õto- 
ípQQVíxâg õiB^rjysto rò rãv 6v^7CO0vGyv yévog^ xa%'i" 
íCBç BtçrpíBV ^AnoXláviog o tcbçÍ ioçtãv yByçaqxóg, to 
9eaê^^BV0í nlv yàç íSsítívovv^ '^Q^ÇV ^ff hrotátji xal 
vyLBiyotáxri Xçdfisvoi xal olvfp xoúovra o0og íxavòg ãv 
yévoLxo TCçhg Bv^^íav, fjv 6 IIívõaQog alxatxai naçà 
xov /dííóg 

xC à* êçõov (píXog 15 

õoí XB xaQXBQofiQÓvxa Kçovíõay (pCkog 8\ iioíúaLg 

Bvdv[i£a XB iiéícav Btriv^ 

TOtJr' atxrjii£0s. 
192 TO d^ nXÁxcjvog óvfiJtóôiov ov CwéÕQióv Í0xiVj ov 
fiqvíevxiÍQiov , ov kiú%ri q>tkoú6(p(úv, UtoxQcíxrig yàç 30 
ovas xov óv^TCoúíov áxo6X'^vaL %'BkBi^ xaíxoí^Eçv^L- 
IMXXOV xal 0aíâçov xal aklcav xvvãv à%oúxávx(úv^ 
àkk* iyçi^yoQB (isx' ^Ayá^fúvog xal ^AçiOxoipávovg xal 
TtCvBv i| àçyvQOv (pçdaxog ' xakãg yáç xig xà ^iByáka 
noxriçia ovxGig (ovófiaOB. scívbv r' ix xijg g>tákrig im- 25 
ôé^ia. fpi]0l õi xal fiBxà roiJro xovg (liv dvo wOra^Bív^ 
xaxadaQ^Btv à\ tcqÓxbçov xòv ^AifL0xo(pávri j ^íiy õh 
h Tj^éçag vjtoípacvov0íig xòv 'Ayád'ci)va' xal xòv 2(0- 
xçcíxij xaxaxoiiLtfiavxa ixBÍvovg áva0xávx* âaiévaí 
Blg xò AvxBLOv, èíóvy iprfílv 6 'Mçóõíxog^ BÍg xovg 30 
^Ofiiqifov AaitíxQvyovag^ 

iv^a X avTCvog àmiif õoiovg i^i^çaxo ^í0^vg. 342 £ 

lj9. nãHa õi iSvii7to0{ov iSwayayyii naçà rotg aQ- 
%aÍ0Ls tipf altCav sig ^aòv ávéçaçê, %al 0t6^ávotg 
è%çávxo rotg oixsíocg tíSv %'Bàv xal vfivoíg Tccà àdatg. 

f xai õovXog ovdslg rjv 6 ôiaxovrfííov ^ àXX^ otvéot táv 

6 ilsvd'SQmv ávo%6oWy Ág 6 tov MavsXãov vióg, xaítot 
vv^íog v7cáQ%(úv xal èv avxolg rotg yã(iotg, xa^à õl c 
fg xaly UaTtípot xal 6 ^Eçfi^^g olvo%oBt rotg d^sotg. tcoÍ 
xukXa Sh TCÁvxa ícaçsúxBva^ov rotg ôblxvovíSiv ikev- 
d'6Q0t. xal ot ÕSLnvTJôavteg àjceXvovto q)wtòg ovtog. 

10 iv èvioig d\ xal ráv Tle^LXÓv úvfiTtoõíeiyi/ èyívovto 
Tivag xal fiovXaC^ xa%'a%£ç èv rã tov ^^yaiié^ivovog 
xatà tiiv iStçaxBÍav. rò õh tov ^AXxivóov úvp,7c6úiov^ 
nçfòg o àitotétatai tov ^Odvúoécng 6 Xóyog 

ov yàç êycnyé ti iprifii tsXog %aQLÍ0t£çov slvoí 

15 71 otav svg)Q0úvvrj (ilv êxji xatà õtí^lov ãjcavta, d 

âaítv(WV6g d' ãvà dcóf^íicr' ãxová^cavtai aoíâovj 

iivov v%oòo%rj[v ê%£L^ ovtcov xal avtãv tãv 9aiixv3v 

tQvg>BQ(Sv. 07CBÇ úvfifiáXXcív tig XQog tà tãv q>LXoú6' 

gxúv úv^jtóúLa xoúijlvÁzbçov av bvçol^ xattoi toiko 

20 nBQiéxov xal [Xaçótrjta xal jcaiõtàv BV0%rinova. (Utà 
yàç tov âyãva tòv yviivixòv ^Sbl 6 põóg ^ã(iq> ^AçBog 
(piXátKita^ jivd-óv ttva xXbvtj xBxçafiévov xal Blg tifl 
(Lvr^OtriQOtpovíav v3tod'7Jxag vxoti^éfiBVOv tã ^OâvúiJBt, 
ág tov'H(pal6tovxal tov xvXXoxodícovogtòv avâçBió- o 

25 tatov^Açri xatayG)VL(Sa(iévov, 

20. èxa%'étfivto S\ xal SaiitvovvtBg oC xota. noX- 
Xa%ov yovv oTOfuyçóff (pi]0vv 

i^BÍTig B^ovto xará xXc0(iovg ts d'QÓvovg xb. 
6 yaQ ^çóvog avxò (lóvov iXBvd'dçc6g èúxv xad'éõ(fii 

30 Ovv vxonoõip, o^BÇ d'Ç'^wv xaXovvxBg ivxavd^av ov-, 
xòv (ovó^aiSav ^çóvov tov %'Ç7fíaú9ui, xáçiv^ owcbq i^í 
tov xu9'éÍBiJd'at táõõovôíVy ág 0íXfitãg E 343 

í odh xliúfiòg xsQittoréQGíg xs7c6ú(irirccc àvaxliõsí. rov- 
tmv â* êvtsXéõtsQog vjv 6 âíq)çog. rã yovv *Oõv00êt 
èicakri^lvav doxovvti* õltpqov àsLKéXtov, (prfií^ nata- 
^BÍg òllyriv xs tçáns^cív.' 5 

o[ õa xQatrJQsg avtotg , ôóxsç íxsl xal rowojtuK, 
^sxça[iévoí ítaçetõtT^siSav j i^ cov o[ xovqol âiaxovov- 
^BVOL totg fji^v ivti^otároLg asl TcX^^Qsg naçelxov tò 
aorijpiov, totg d* aXXoig i^ lóov ÕLsvefiov, 6 yovv 
^yafiéiiv&v Xffòg ròi/^IÕoiiavia tprfil 10 

^93 0Òy Sh nkatov âéjtag aiel 

€(ít7ix% SôTCSQ ifLóí^ TCcésLv OTS dvfiòg ãvcíyoí, 
xçfoémvov d' àXki^koig ov% &07t6Q ri(ietgy tovto yàç 
JtQosxmstv èmtívj àXlà ^6zhv ròv õxwpov * 

nXTiiSá^LSvog d' olvoío âé^ug dBÍàaxt *A%íXiia. 15 
oúdíxLg dh xal tçog)àg iXá(iPavov nQoei(f^xaiisv T^âi] ' 
ou dii tQ£tg ijõav õicc xò xavxò Ttoxe [ihv açi^xov xoxh 
d\ âstjcvov òvoiiáÍ€0d'aL. yeXotoi yáç slõiv oíçáúxov- 
XBg ort xçcl xéõúaçag iXá(ifiavoVy éieel 6 noiíif^g êqyri 
bVv d' êQ%so ÕBieXíTfíag^ ov voovvxsg^XL Xéysi.xòv 20 
ÕBvXcvòv âiaxçíírl^ag %q6vov, Oficjg õi ovÕBlg õbc^bl 
TCuçà xá itovTixii xçstg xiva Xanfiávovxa xçotpág. õva- 
(icí^cívovúí dl ^oAAol na^à '€ò xottixij èips^fjg xi^év- 
xsg xovxovg xovg 6xl%ovg 

ôtxov õ* aldoíi] xafiífi xaffédipeê g)sçov0a^ 26 

stõaxaTCÓXX! Í7Ci%'BZúa^ %açi^o^évri n:açs6vx<úv' 
õa^XQÒg dh XQBvãv ntvaxag xaçédTjxsv àslçag, 
bI yàç atdaxa jeccçiédTjXBv ^ xafiíij, Õ^Xov ag xifaáxcMf 
Xaíilfttva xvy%ávovxa xòv ãaixçòv ovx êÕsv naçaiúq^é- 
ÇBLV. ÕLonaç xò dí6xt%ov' aTCaçxsL ãxaXXayévxcDv õh 30 
x(Sv õsvxvovvxfúv atxQáTCBÍai ifia0xá%ovxo^ ÔOiíbq naçà 
xolg fivfi0x^çí0í TCttl xotg ^ccía^tv^ i(p^ év xal Xéyav laK*_ 344 E 

ã(jLq>íitoloi S* ansKoúfiBov Svtsa daitóg ' c 

õ^ov óg rà àyyeta. xal yàç tãv oxãgív tà 0xBna- 
õtixáy ^oíçaxa xal xvri(itdeíç xal ràrovrotç iiiíps^j 
Xéyovõiv êvtijj xa^áicsQ áyysta tãv xov õeíftatog ^f-* 

« Q(úv ovta. rãv dh fjQCJtxáv otxmv toòg fia^ovag^Ofwy- 
çôg (íiyuQa xakst xal âci fiara ocal xXufCag^ ot di vvv 
l^êvmvag xal avdçiàvag òvofiá^ovúi,, 

21. riovv òvofiáõo^sVy ãvdçsg tpCXoi^ xò 6v(iic6- 
õLOVj ÕXBÇ ^Avxlo%og o Í7Ci(payiig iilv xkri^BÍg^ iich 

to (lavTig d' ix rãv Ttçá^sGiv 6voiia(íd'££g; paOilêvg á' r^v à 
ovrog rãv úvQiaxãvrãv ành ZsXbvxov elg' nBçXov 
'q)riúl Ilolvfiiog ráõs ^ ág ãxoõidçãõxGív èx r'qg avk^s 
ivíorê rovg ^BçanBvovrag ov rv%ot rijg TeóXewg àívcnv 
èq>aívBro ÔBvtBQog xal rçírog* fiáXiõra õh nçògratç 

IA aQyvQOxootBÍotg évçíôxBro xal %qv^o%oBloíg^ svQvfiilo- 
yãv xal (pvXoxBxvãv nçòg rovg róçBvràg xal rovg il- 
lovg rB%vírag. êxBira xal [iBrà df^torãv âvd^Qcia&P 
úvyxara^aCvtov ãfiílsi p rv%oi ^ xal fisrà rãv naçs- 
nvõrniovvrcyv pwéittVB rãv evrBXB0rár(úV» or« i^ 

20 rãv vBCuréçay al!úd'Oiró rivag úWBvtúxov^évovg ^ ov- o 
ÕB^iíav êfiípaõLV noirfiag xa^v èitvxoDiiálmv fiBrà xb- 
çapLÍov xal úv^ixpmvíagy ãõrs rovg noXloyg õià rò ara- 
çádo^ov àq>í0ra(iévovg ípsvyBtv. TCoXláxig âi xal tiiv 
PafSiXtxfiv â3tod'én8vog iódijra rrifiBwav ÁvaXa^ov 

25 TCBÇLyBi xarà rrp/ àyoQav àç%aíQB6iM%(úv ^ xal rovg fàv 
õs^iòvfiBvog rovg âi Tcal xsçL7Crv<S0&v yeaçBxáXec q>é- 
çBiv avrã rijfv ilfijçovy Tcorl (ihv ág ãyoçavóiiog yévfi- 
rai nors âh ág drujbaqxog. rv%àiv dl rijg aQX^g xal Ttad- 
Í0ag ikl ròv èXsqiávrivov òlfpçov xarà rò na(fà 'Fio- ' 

so iiaíoig Sd'og õli^xovb rãv xatà rrjv ayoçàv ysvofiiv&v 
6vvaXXay[iárfúv xal àiixQivB (isrà jtoXXijg õnovâijgiud 
nçod'Viiíag. i| êv BÍg ástoçíav ijys rãv ãv^iféx&v E 345 

rovg éatHTCBtg' ot plv yàç ãq>èX'^ tiva avtòv slvav 
vxêXúfiPíxvov ot âh fuxívóiievov. xal yàç tcsçI tàg do- 
194tQsàç T^v xaçaxXij(Stog. iõíâov yàç rotg (ikv áõrQayá-- 
Àiwg âofxadsiovg rotg õe fpoivi7ío§aXívovg aXkoig è% 
XQVôíov. xal i| àítavtiqfSsmg âé tiút 0wtvy%áv(úv^ ovg s 
[A7i ioçáxsL 9roT£, íõíõov õtúQsàg aTtçooâoxT^iyvg. èv 
Sh tatg nçòg xàg %6leig ^vúíaig xal talg nçhg tovg 
^&yug ti(iaCg xávrag wtBçéfiaXXa tovg fiêfiaõiXsvxó" 
rag. toiko í' av xig tex^n^paito ix ta tov jcaç' ^A%"ri' 
vaíoig 6Xv(iici€Íov xal tmv icsçl tòv èv ^riXip ficofwv ia 
àvâ(fíávtov. iXóvBto õl xav totg õijuoôíotg fiaXaveí^ 
otg, ots ârjuotav r[v ta fiaXavêtã nsnXijfCDfiéva, xs- 

b çaiiímv slàtpsço^évoyv avtã [ivifon/ táv «oXvtêXsútá^ 
Tonv. otB xai tivog slnóvtog, (laxáçioí i0ts vfietg ot 
fiaõiXêtg ot xal tovtoig xçáyi^svoi xal òãcDÕótsg riâ^^ a 
fifldhv tov avd^Qiúnov jcçoósmáv^ otcov xstvog ty é^ijg 
éXovsto^ Í7Cs^0sXd'(ov iitoívfiBV avtov xataxv^ijvav t^ 
XBípaX-^g (léyiútov xsçéfuov noXvtsXêótátov ^iiíçov 
tijç úxaxtiíg xaXovfiévrjg ^ ág itávtag avaõtávtag xv^ 
XÍE6d'ai Xovofisvovg tó (ivQe) xal dià tijy yXiúxçótrjta 20 

c xataicíittovtag yéX&ta naQé%BLv^ xad'áxsQ xal avtòv 
TOV paúLXia.* 

22. ' ó í ' avtòg ovtog paôiXsvg àxowsag tovg iv 
tf} MaxBÒovía õwtBtaXsõiiBVOvg áyãvag vitò Alfu* 
Xlov IlavXov tov 'Pofucían/ atçatriyov fiovXófiBvog tij 25 
[iByaXovçyía [õcoQsã] vitSQãçat tòv IlavXov iÍéiCB(iipB 
seçéafisig xal d'Bm^vg alg tàg icóXaig xatayyaXovvtag 
tovg èúofiévovg áyâvag vtí avtov è%l Aéq>vrig* ag 
TCoXXrpf yBvéú^i tãv *EXXr^mv 6novdi(v slg tifv ág 
aétòv atpt^iv. açxfjv 6^ ènoirflato t^g xavrjyvçs&g zo 
rijv «oiiJtBÍav ovtog imtBXB(íd'slôav. xa^ijyovvtó tv- 

d vsg ^ojucVxòv i%ovtBg xadiOTcXiõiíòv iv 9'cí(fa^iv àXv^ 346 E 

0LÕanot$ avêfsg ãxfíá^Qvtss tatg fjXíxiuig nBvtuxus- 
XÍXiot, fied'* ovgMvúol %BvxcíHLú%íkvoL iívvsxstg ^6av' 
KÍXtxsç d' sig tòv xàv sv^áv&v tçóxov xa&OTtXíaiíé- 
vot tçíúxíXiov %çv0Qvg êxovtsg ôtsipávovg. ijcl dh rov- 

» totg Gifãxsg xçiúxí^i^f^ 9cal FaXãraí TChvtasuúxíXtoi* 
rovroig i^ifiaXlov Maxsõóvsg âuSfivçiot xal xccXxá^ 
Cmdeg xsvraxtúxiXcoí^ ccXXoi õh àçyvçáúmõsg. olg 
ítítixoXov^si iLOvoiiãx(xyi/ tsvyri âiaocóõta rsõiSaçccxovta, 
tovtcDv xtíroTtiv ^õav txnstg viõaZoi (ihv x^Xiot jcoXt- ^ 

10 VLXol õl tQiúxíXvov^ újv oC (uv JcX€íovg rjúav xQvôoípá- 
Xaçov xal XQ'^^'^^9^^'>^oi, oC â^ &XXo^' èçyv^oipãXcc^t* 
yLBtà Sh tovtovg 7^0ccv ot Xeyó^svov êtatçoc ÍTCXêtg' ov- 
toi âh ritfav alg x^^íovg nivxBg XQVOoqfáXaçoi, tovtoiç 
0w€X^g ^ tò tãv ípíXíov evvtayfia túov xal xatà tò 

15 ai'^ê'og xal xatà tòvxÓ6iiov, ènl èh tovtoig èxíXextoi 
XíXiov. olg èjerixoXovd'Sv tò xaXov(isvov ãyrjiicc^ xçon- 
0tov dvav âoxovv iíviStriiuc xãv t%jcéíúv , tíbqI xí^Xíovç. ^ 
tsXsvtaía õ^ '^vrj xatá(pQaxtog tíCTtog, oixsíog ry 
Jtçoúriyoifia tãv Ijcytcov xal tãv ávõçàv è^xs^taõiu- 

20 v(ov totg OTcXoig' v^Cav à\ xaí avtol xíXmv xal jcsvta- 
xóôiov* -néansg õ^ oí xçosiçfifiévoc elxov TtoçgyvQãg 
èipajctíSag^ noXXol âh xal âcaxQV<3íovg xal ipaniç. 
ènl Se tovtoig s^íxxa (ihv f^v éxatóv, té%'çv7cna S\ 
TSõõaQaxovta' èicsita éXeípávtcov ãçiia xal óvvoqís' 

25 xad'^ êva âl Bvnovxo iXéipavtsg diBOxBvaú^évov r^- 
xovta xal l|/ 

23. ^ trpf í' aXXTfv xo^xiiv Xéystv èútl dvúéfpí" 
xtov' ág èv xBq>aXai^ à\ XBXtéov. èqyri§ov fihv ya(f 
èx6(tXBv0av alg òxtaxoúíovg xQ^^^ovg êxovtBg útBtpi' 195 

so vovgy fioBg d' BvtQBípstg tíbqI %tA^i;g, ^BG^çia âh fiçapf 
Xsíseovaac tçtaxoúífov^ éXBfpávttúv âhòâóvtBg òxtaxo- 
õiou tò ÕB tóv àyccXnátC9V nX'^og ov õwatòv ilif E 347 

yrfiaõ^tti* leávtov yàç ráv naç^ ãvd^çoíxoig Xsyo(té- 

V6)V íj VOlMlOflévtOV d^sãv ^ êailWVCDV^ TCQOÓStV di 

'^QiúGnf^ eldmXa ôvtj^sxo^ tà (ihv xsx(fv0(onéva rà d' 
riliq>uõnéva ôtolatg âi^ocxçviíoig. wà 7cã6i tovtOLç ol 
^ifoõrptovtsg iivd'eL xatà ràg naçaõedoiiivag Ustoçíag 5 

^ iv âiaôxavatg 7CoXvtsXé0L xaçéxsivto. slxsto d' av^ 
xolg xal wxròg etdoXov xal fjiiéçag yijg re xal ovça-- 
vov xal rpvg xal (lêórifífiçíag. rò dh xáv x(fv0(O[nit(Ov 
acal açyvQtúfiárGív Ttl^^og ovt&g av tvg imovorfieiev 
06QV ip/' ivòg yàç táv ípíXtov, ^lowôíov rov iittõto- !• 
ItayQÁqxyvy %iXtoi jcatSsg hcófiTtêvóccv , àçyvç(D(iat* 
h^vrag (Qv ovà\v èláxxov* oXxipf sI%b âçaxpuSv x^Xítsyif. 
(^aúihxol Sh natisg aaç^k^ov ê^axóôLOc ;|r(>t;(To)ftar' 
êxovteg, BnBixa ywatxsg ix xçv^fàv xaljcíâcav fivçoi^ 

^ iççaivov slg diaxoõíccg. xavxaig d* ê^^^g ixófiiCBtxn/ u 
iv xçvúóxoúv iilv g>oç€Íoig òyòovpcovxa ywatxsg áQ- 
yvQÓjcoúL âh Ttsvxaxóôiai xad'i^(iBvai,, xoXvxêXág âis-- 
^xsva0fiévaL. xal x^^g (ihv sroftsr^g xà ènupavéóxaxa 
taina ií\v^ 

24. * éMX6X£6d'évx(Dv âh xãv àydviúv xal (lovo- 20 
Ha%i(úv xal xwriyB0i(úv ^ xaxà xçcáxovd'' fifiéçag iv 
«fe xàg 9'éag úwbxbXbv icévxa ^iv xàg nçtátag èv rç5 
yvfiva0(^ TcávxBg ix %çt;tfc5v òXxíaív^ rjÍBÍ^ovxo xqo- 
xívj) i^vçcD' rfv à\ xaika navxBxaíÒBxa^ ocal xivta^ 

u (HúiUvov xà Í0a xal vaçdív&v. %açç^Xri6í(og Sh xcd 2& 
^«^S «I^S BÍ6B(péçBX0 xiqXcvov áfiaQcíxívov Hçivov, 
vãvxa õiaq>éQovxa xatg BViúdíaig. laxçtúxo dh slg «vo- 
Xiàv yeoxl(ihv x^Xia xçixXiva noxh dh xíXiaxBvxaxóúLa 
fiBxà xrjg TCoXvxBXsõxáxrig duxffixBv^g. 6 âh xet(>t<Tfiòg 
iyCvBXo xãv XfayiueTGW õi* avxov xov fiaóiXécag. %%- 30 
JToi; yaQ ix&v BvxsXrj xaçéxçBXB Tcaçà xifv TCoiixip/ 
X(nfg fílv zçoáysi^v xbXbv&v xovg d' ijcéx^ív. xaxà õh 348 B 

rovg 9t6tovg ccvtòg inl tàg slóóõovg iq>L6ttt(isvog ot;^ e 
(tkv slõ^sv ovg d* ávéxlcve, xal tovg âiccxóvavg ôh 
rovg tàg 7taçad'éiS£cg tpéçovtag avtòg slúi^yays. xal 
X£QmoQ6v6(iêvog ov fihv n(foôêxã9'íisv ov ôi X(fo6- 

5 ttvéjtíxte, xal Tcoth (ihv ãxo^éfievog [leta^if ròv i^miiòv 
xoxh dh xò 7Cot'^Qiov àven^õa xal (têtccvíiStato ^ xal 
íCsçL^^SL tòv Jtótov JtQonóúsig Xagifiávíov òç^òg ãXXozs 
TCaç^ ãXXoíÇj afia dl xal rotg ãxQoá(ia6i nçoõicaCi^&v. 
xçoi:ov0fig d' iitl TCoXv tijg ôwovôíag xal ítoXXãv ^dfi 

10 xsxoQiõfiévcDv, imo tãv (lífKOv ò fiatítXst^ slõsfpéçBXO ^ 
oXog x€xaXvfi(isvog xal sig t^v y^v itíd^sto^ mg êlg âv 
õ'^a tãv fiífianf^ xal tijg úviifpmvíag xçoxaXovf^dvris 
àvanriõrfiag àç%Blto xal inex^veto fiaxà ráv yêXch- 
tojtoiãvj Ô6XB Jtávxag alõxwofiévovg q)êvyeiv, raOta 

16 à% nivxa ówexsXéõdTi i^ mv xà (ikv ix xijg Alyvxxov 
èvoúçíóaxo 7Caça6icovSrfiag xov QtXoiii^oça ^aútXéa 
natàifSxov oi/Tff, xà Sh xal xãv g>ÍXíov úvfifiaXXqiié' 
vov. Cêço6vX'qx6t âi xal xà nXsttfxa x£v íéçíãv' 

25. ©avfiaõávxíúv õh tãv dacxvftóvfúv xrj^xa TotJ196 

30 fiaúiXéog âíávoíav, Ág ovx êxupavfig aXV avxag èm- 
[lavfig V7CrJQx^9 xçoúédijxsv 6 Maóovçtog xsçfl t% iv 
^uíXs^avÕQsía yeysvi^fiévi^g vnh xov xãvx* açíúxov 
IlxóXsiiaíov xov 0cXaâéXq>ov xal fiaôiXéog «Ofiniis 
KaXXÍ^evov xòv *P6õlov lóxoçovvxa iv x^ x&táçx^ 

tb nèçl ^AXB^avÕQBÍag ^ og qyrfíi^íeço âh xovãQÍaõd'at xipf 
xaxa6x£va09'£tõav 07(7[vip/ iv xp xijg axQag naffi^Xm 
%íoq!ig xijg xmv úxQaxianàv xal xs%vixàv xal naçsxi- 
di^(iiúv vjcoSox^g i^rjyrjúopLaí» xaXfj yàç sig VTCBçfiO" 
Xip/ a^la xs àxoijg iysvj^d^. xò (ihv ovv (iéyedx>g ov- b 

30 T'qg ixaxòv XQi^áxovxa xXívag iniõex^f^^^^^ xvxÍ4p^ 
diaúxBvr^ õ* bIxb xoiavxipf. xíovBg diBúxá^rfiav |v- 
Xivoi^ xévxB láv xaxà xXêvçàv éxanítifu xov ftijacotis^ £ 349 

TSsvtfixovTccjcrjxBi^ xçòg viH)g^ êvl õh ^Xáttovg xatà 
nXátog* i(p^ C3V èicietvkiov xad'riQ(W0difi r£tçáy(ovoVf 
vnBQEtàov XTjv úviixaúav tov õvfiTtoútov õrsyrjv, avtri 
â^ ivex£tá6d'fi xatà [lé^ov ovçavíôTcp otOHnvvo^atpat 

c nsçiXsvoíip^ xad'^ êxátsQov õh ^éçog sl%B6oxovg (ibõo- í 
XBvxovg iiiTtBtáúfiaõí TtvQycavotg xarsLXi](i£vag , èv alg 
4j)arvci^ta y^Ttrà xaxà ^éóov ivétato. xáv 6% xió- 
vcDv olfúv réúiSaQBg (ú(ioíc3vto (poívi^iv^ o[ d' ávà ft€- 
0OV dvçôcav bIxov tpavtaõíav. rovttãv d' ixtòg tcbqí- 
0rvXog è'3CBJtolifito úvQiy^ tatg tqiúI jcXsvçatg xafia- lo 
ÇGnrp/ è%ov6u útáyr^v, èv ri rip; tãv xataxBLfisveov 
Áxokov%'íav Bútávai ^vvéfiaivBv. rig rò (úv ivxòg av- 
Aaíaig tcbqibIxbxo <pOLVíxCvaig , ènl Sb tãv àvà (léúov 
%mç(Sv êoçal %'riQlfDV ^açádo^oi xal xy Ttotxtlta xal 

à xotg (iByéd'B6iv ixçéfiavxo. xò dh nsçiéxov avxriv vTCac- is 
^çov (ivçQÍvaig xal dã(pvaLg ãlloig r' èTtLXT^ÕBtOLg 
içvBôiv éysyóvBt <SvvriQBq)ég. xò d' éâag)og nuv ccv&eííi 
xaxB^éxaõxo navxoíoig. ri yàç AfyvTCxog xal dià r^v 
TOV nBQíéxovxog ãéçog BvxQa0íav xal õià xovg xtixbv- 
tyinag xà iSytavimg xal xad"* ãçav ivBóxrixvtav èv ixé- 20 
çoig g>vóiiBva xójcovg ag)Q'Ova yavvã xal dià navxóg^ 
9tal ovxs Qodov ovxB Xavxótov ovx^ ãXXo çaãtcDg avd'og 
èxXíTCBtv ovShv ovÕBJtox ' Blcod^sv. diò dfi xal xaxà fid- 
4fov %£tfiíoi/a x^^g vjcoâoxijg xóxB yBvr^BÍôvig , %aQÍ8o- 

6 Í,og fi tpavxaúía [xoxb] xotg %évotg xaxéúxri, xà yàç BÍg 25 
(uCav Bvçaè^^ai 6xB(páv(úúLv ovx ãv SvvriQ^èvxa èv 
akkri TcákBL ^aâííog , xavxtc xal xá icXii^Bi xáv xaxa^ 
xBvm^évfúv èxoçr^Btxo Blg xovg õxB(pávovg ã(pd'6v(xjg oíoi 
elg xò xiig 0xrivijg lõaípog xaxB%B7ca0xo ^tííi^i/ , d'Blov 
xivòg óg ãk7id'(úg àyeoxBlovvta Xscfiávog tíçÓóoíIjív/ so 

26. ^õiéxBLxo ôh èxl (ilv x(Sv xijg õxrivijg aaça-^ 
ôtáõíov %^a (iaç(iáçLva xãv itçmttDV xBxvi/tãv êxaxáv. 350 E 

èv Sh tatg èvà {léúov xtúçaiç xívaxsg tãv úvKV&vvxm 
^G)yQá(p<úv^ èvaXkà^ d' éxHsxtov eixaúiat navxotai 
xal xítàveg xçvôovçstg éçasctídeg xs xáXhôtai^ xvveg í 
(thv sixóvag i%ov0av táv fiaúLXéov èvvq>a6(iévag ai dl 

I livd'Lxàg dtad'éõ6ig. vxbqccvíú de rovrtúv d^^sól xs- 
çLSXsivto èvttXlà^ áçyvQOt ts xal %qv0oI. èv Sh tatg 
ímvg) tovtcov xcíçaig ovõaig òxtaicriXBóiv ãvrça wtX" 
eõxsvaúxo, xaxà (ihv xò (i'^xog xijg úxrivrjg ?| iv êxa- 
xéça TtXsvQáy xaxà TtXáxog âh xéxxaça' 6v(iyc6<SLá ts 

10 ãvxía àkkriX(ov iv avxotg xçayixàv xs xal x(ú[uxáv 
xal (Saxv^ixàv t,á(QV àXri%'Lvòv èxóvxcov [(laxiúiióv^ olg 197 
ítaçéxstxo xal jcoxiqQia XQ'^ôí. xaxà fiéõov âi xáv «v- 
xQ(ov vviKpac ilsífpd^ôavy èv alg èxsLvxo dehptxol 
XQVúol xçCnodeg v%oúxri^ax^ èxovxeg. xaxà 6% xòv 

15 v^rikóxaxov xotcov xijg òçofpfjg ãexol xaxà otçóúiúxov 
Tfiav «AAijAoi/ ^çvífor, TCEVXBxaiôsxanrixBig xò iiéys- 
d'og. êxEivxo dl xXlvai xQv^cct^ útpiyyóstoâsg èv tatg 
õvõl stlêvçatg êxaxóv' rj yàç xaxà ^çódc&xov o^tff 
ã<pBtx^ ãva!JtBJtxa(iévrj, xavxaig ô^ í^íxaxoi àXovQ- 

20 yBtg vTCBôXQCovxo x^^g nqáxrig èçéag^ xal TtBçtúxQcípLata b 
novxlka ÒLa7tQB%ij xatg xéxvaig èiciív. ípckal dl tcb^í- 
xal xrjv àvà (léoov xãv nodãv x^Q^"^ èxáXvmov, 
ãxQifiij X7]v Bvyça^iitav xàv èvvfpaúfiévmv ê^ovú^^ 
^^âímv^é 7taQBxèõ'íi0av õh xal XQÍ^oõsg xotg xaxaxst- 

25 iiévoíg xÇ^<^ot diaxóúLOí xòv ãQid'(ióv^ ãóx' Bvvai àvo 
xaxà xklvriv ^ èic^ àçyvçãv ôlbôçíúv, èx õhxwvõxi' 
0%'BV TCçòg x^v aTto^iv êxaxòv àçyvçal XBxávai wà 
xaxaxvõBLg lúav ícaçéxBivxo, èiCBXriyBi õl xov õvfixo- c 
úíov xaxavxixQv xal éxéça xXlvri itçòg xriv xtSv xvU- 

ao xBÍmv xalscoxfiQÍov xmv xs Xoltcóv xáv Tcçòg x^v X9V' 
0iv ávfjxávxGív xaxa6xeva0fLaxíúv hi^súiv ' a ãii Tcávta 
Xçvúã xs r^v xal âiúXtd'a, d'av(ía6xà xatg xixvaig> B 351 

tovt(úv âh fqv (jãv xatà (léifog xata0xêv^ xal rà yév^ 
^xçòv éxBipaívaró (wi ârikovv' tò dh tov 6ta^(iov 
jtÁ,rjd'og £Íg (ivQta xálavz^ ãçyvQÍov xifv úv^icaéav 
àlxs xataCTtBvrivJ* 

27. ' iiiLsls èí ítíbiSti tà xatà xrp/ axrjvriv âceXij^ 5 
Xvd'a(isv^ ^Oii](í6(i6d'a xal fqg nofijf^g è^r^rfiiv. ijyeto 

à ycLQ dià xov xaxà xfiv TCÓXtv úxadíov. TtQcíxi^ í' ifiá- 
âi^sv BGiúfpÓQOv' xal yaQ àçxriv bI%bv i^ noiíicri xa%'* 
ov o nQOBL^yLBVog àúxriQ ípaívBxai xqÓvov, êTtBid'' tj 
Torg xáv fiaõLÍécav yovBvúi xax(X)VO[ia0(iév7i. fiBxà dh lo 
xavxag at xáv %'Báv àicávxfDVy oixBÍav ixovúai r^g 
tcbqI BxáiSxmv avxãv túxoçCag âiaõxavip/. xrj^v d\ ré- 
ÃBVxaíav BúytBQOú 0vvi^atvBv alvav^ x^^g Sçag BÍg 
tovxo 6wayov0rig xòv xaiçóv, xà ôh xaxà fíéçog av- 
xãv b[ xig Biàévaí fiovkBxai , xàg xãv ^BvxBxrjQÍâíov 15 

e yQa<pàg Xanfiávcov èntúxoTtaíxoD. xrjg õh âtovv0caxrjg 
n^O[iX'^g TCQíúxoL ^hv jtçoysfSav of xòv oxXov àvBÍçyov- 
xBç úBLÍfivol xoçq)vçãg ^Aaftv^a^, o? ôs tpoiVLxldag 
'^^<piB6(iévoL. xovxoig d' Í7trixoXovd'(yuv úáxvçoi xa^* 
€xa0xov xov õxadíov fié^g sUxoút^ Xai^tádag ^éçov- 20 
XBg xvúôivag âcaxçv0ovg. fiad'' ovgvtxaí ;ç(n;flraç ^;jjov- 
úav TCxéQvyag, õtpBQOV í' avxai diffiiaxrJQia ê^ãTCrjxi^y 
Xí60ívoig XQ^^^^^S xXcDúl âcaxBXOõiiriiiBva, ^acaxoifg 
ivÕBÕvxvtav ;|jfcro5i/ag, avxal dl xoXvv xÓú^lov xQ'^" 

f iSovv ^BÇLXBÍiiBvaí, (isxà dl xavxag bljcbxo Qofwg é^á- 25 
TCTixvg õiTtkovg^ xtõõívjj qyukXáõi diaxQVú^ jtSTCvxa- 
úfiévogj êxG^v âfixéXcvov XQ^ovv 0xéq>avov^ iibúoXbv- 
xoig fiíxçaig xaxBíXrniévov. ht7ixoXovd'ow d' avxA 
natõag èv x^'^^^^ Tcoçipvçotg kcfiav&xòv xal 0(ivçvav 
ixi 6% xçóxov ènl XQvúãv (ia^ov6fi,iúv q)dQOvxBg êxaxòv 30 
atxo0t. (iB^* ovg úáxvçot xBúúaçéxovxa i0xsq)av(ú(ié- 
voi xt00Ívoig ,xQv6otg CXBçávoíg, xà õh ^dfiaxa oCfihv 352 E 

ixéxQtvto òatçsi&y tivlg âl (iClrtp xccl XQdfiaõív éré- 198 
(^ot^. êg>êQov ôh xal ovroc óté^avov %qv6ovv è% âf&« 
néXov xal XLÚ0OV £ÍQya6(iévov. [isd'* ovg ósUrivol õvo 
év utoçq)VQatg %XayLVúL xal xQriTcZúv Xsvxatg. elxB õ' 

5 avtãv o lúv Tcétaõov xal xriqvxaiov %çv0ovv o às 
úákxiyya. yiéúog õ^k rovtíúv éfiáõi^ev âvijQ fisí^cov tê- 
tQocTcrixvg èv rçaycxrj dtaõ'S(íBL'xal stçoõcÍTcpj (péçiov 
XQVõovv ^A^La^^BÍag xéçag , og Jtçodi^yoçsvêto éviav- 
róg, ro yvvri nsQixakleútáxri xatà xò fiéy£d'og bZjcbxo 

10 nokkà XQ^^P ^^^ òiM%ç£iCBt xsxoõiirj(iétrri , q)BÇOVúa b 
rrj (iBv fit^ ráv x^içãv úréipavov JtaçOaiag ry d' itéça 
^áfidov (povvixog' êxalstro õb avtri TCBvxBtriQÍg. xavxi] 
d' ê7e7ixoXovd'ow (úçac xsõõaçBg âisúxBvaõ^éva^ xal 
éxáúxri (péQovaa xovg idíovg xaçnovg. èxóiieva xov- 

16 x(ov d^(iiaxT^Qia õvo xCúúiva éx xQ'^<^ov B^aTtTJxV ^^^ 
Pa)(iòg àvà ^éõov xovxcov XBXçáycavog xQViSov, xal xa- 
Xvv úáxvQOi 0xs(pcívovg ãxovxag xiôúívovg XQ^^^^^ 
q>ovvixídag 7CBQt^Bfilri(iévoc' êq)BÇOv d' oí (úv olvo- 
XÓriv xQ^^Vy ^5' ^^ xaQX'^f'OV. (lad'* ovg Í7toçBVBto 

20 OMôxog 6 noírixiig tBçavg âv ^tovvúov xal Tcávxagot^ 
nsQl xòv ^Lowúov XBxvtxai, xovx&v í' i<pB^^g iq>i' 
Qovxo ÒBkfpixol XQÍTCOÕBg , ad^Xa xotg xãv ád'Xrjxóv xo- 
çfiyotg^ o (ihv xatÕtõxov èwéa Tcrjxàv xò víffog^ o âl 
mjxàv õdÕBxa o xãv àvÕQciv.* 

35 28. *(iBxà xovxovg xstçáxvxXog nrix^v xBúúaQBtS" 
xaiÕBxaj òxxò âl xò %Xáxog^ i^yaxo vjtò ávÔQÓvoy' 
êQ;jíxovxa xal êxaxov^ iicl ds xavxr^g èjtijv ãyaXitaJto- 
vvõov ÔBTcántjxv úTcévôov êx xaQxV^^^^ X9^^^9 Z*' 
xáva JtOQipvQOvv èx<^ âtaTCê^ov xal èn\ avxov xqo%0' 

30 xòv âLag)av^' TCBQufiéfiXrjxo ô% t^áxiov xo^v(fOvv 
XQV0ojto{xiXov. nçoéxBLXo Sh avxov x^axiiç Xaxc9Vixòç à 
XQvúovg iiBx fficáv TCBVxaxaíàaxa Tuà xfCpovg%j(/v0ovg^ E 353 

ètp^ ov d'Viiiat'^QLOV XQV^ovv xal çiãlcct âvo XÇ'^^^^ 
xatfíccg (isúral xal xqoxov. nsQiéxsivo d' ccv\p xal 
oxíàg èx X106OV xal á[i7téXov xal rijg Á,oí7e'qg òjtdçag 
XBXO0(ir^vbévi^ ' TCQOúfjQfrivto Õh xal úxétpavoi, xal rai^ 
víai xal d"VQ(SOL xal xv^Licava xal ^írçac ytçóõojtá tê 5 
e ôatVQixà xal xconíxà xal tçayixá, f^ ôs rsrçaxvxlúi 
é • . ísçstg xal tégeLai xal Ttéçúsig rsXetal xal %'Ca0Oi nav- 
roôaTCol xal và XCxva q^éçovõat. fistà õh xavta iiaxé- 
xai aC xalovfH?vav líLfiaXlóvsg xal paóôãçac xal kvÕaí^ 
xaraxsxvuévat tàg tçlxag xal èúxetpavGi^évai xiv\g fo 
fikv o<pE6ív ai 06 iiíka^t xal âft^r^Aci xal xiúõã' xax- 
sixov dè xatg ;ua(Mylv aí fuv iyx^^9^^^^ ^^ ^"^ ofpsig, 
liExà ôs xavxag T^ysxo xsxQaxvxXog nrix^v oxxgí jrAa- 
xog vitò àvÕQãv ê^i^xovxa^ èg)* i]g ãyaXiia Nvúrjg òxxá* 
f TCrixv xad^rJiiEvoVy êvõeõvxòg ^hv d'cciftvov x^^^va x^^" 1* 
úOTtoíxUov^ Í[iãxí0v 06 7J(iq)ée(íxo Xaxtavtxóv. ávíõxaxo 
âs xovxo iirjxavLXíog ovâevòg tàg x^^Q^S Jtçoúáyovxog, 
xal ^{Sjestóav ix XÇ^^VS ^t^álrig yáka Ttáliv ixád'fixo. 
elxs õh èv xrj aQKíxsQa dv^6ov iúxs^iiévoê/ fiíxçatg. 
avxri d' éõX€<páv(úxo [ttxsqxivai] xioúívo) X9'^^^ ^^^ ^ 
§6xçv0i âtaX£d'oig icoXvxsXéúLV. bIxb õ% úxiáda^ xal 
èxl xmv ycaviãv x'^g XBXQaxvxXov xatB7tBJti^yB0av Xafí- 
199 stáÕBg õiáxçvúOL xixxaçsg. ê^rjg bvXxbxo ãlXrj xbxqÚ" 
xvxXog fiTJxog nrjxfSv Btxodi , icXáxog êxxaíÕBxa , v^ò 
ãvÔQciv xQLaxo0í<ov' è(p^ 7jg xaxBúxBvaúxo Xr^vòg %ri^ 25 
Xãv Btxoúv xBúfSaQíov ^ xkáxog TCBVXBxaíÕBxa^ TcX^^çi^g 
dxa(pvkrig. Í7táxovv ôs ê^r^xavra oáxvQOi TCQog avlòv 
aõovxBg iiélog ítclXt^vlov' étpsLúxrjxsi í' avxotg õBílfi- 
vog' xal dfc' olrjg x^g òõov xò ylBvxog IçQSc. B^'^g èfpé- 
QBto XBxçáxvxXog firJTcog niix^ bUxoõl névts , ^Aárog 30 
XBCSaaQBúxaiÕBxa' i^ysxo õi v7to ávÕQãv B^axoõtíov' 
B<p ' r^g rjv diíxòg xçioxMovg bxouv ^Bxçrixãg , ix scaQ- 

ATHENAEUS. I. 23 354 E 

daXâv [âsQfuítwv] iççafiiiévoç' iççst di tcoÍ ovtoç xccvà b - 
[iltcqÒv ãvíéiísvog xará TCciúav trjv òõóv. 'rixolovd'ow 
í' avrç5 <;cí'rt;(>oe xal úeiXrivdi êxatòv bHkoúív èúteqya- 
v(úiiévoi 5 (péQOVteg oí (úv olvoxóag ol õh q)LcíXag of âh 
5 d'riQixls(ovg [isyáXag^ Tcãvra xQV(fà.' 

29. ' ixo(iévG)g riysxo XQatrjQ àçyvQOvg ê^axoúíovg 
XCDQiúv iLSTQTiràg èitl tetçaxvxXov êlxó^evog vxò àv- 

ÔQmv ê^axoôíav, slx^ S% v%ò tà X^^^V ^^^ '^^ ^^^ ^^^ 
VTCÒ triv fiáõLV Çç5a tstOQsvfiéva , xal âíà fiéõov êúts- c 

lí^ (pávcaro 6t£(pávG) xQv^p ÒLalíd'fp. ê%rig êipéçero xvXt- 
xsta àçyvQã S(o8sxa%rixri õvo^ v^l^og ntix^&v é^. xavxa 
í' ãx^v ãvo) ts ãxçc^trjQla xal èv tatg yáotQaig xv- 
xXcp 5 xal ítcI tãv seoâãv ^ãa tQíi]iii7CT^xV ^^^ ^rixvala 
nkrfiBi, Tcokká. xal Xow^Qsg (isyáXoL õéxa xal xçut'^" 

16 çsg 6xxa(õsxa j CDV ol ^sí^ovg èx(ÓQOvv fistQtjràg TQiá- 
xovta oC á' è^áxí^ff^tOL tcbvzs. sita képrjfteg fl, fiavatol 
eíxoúL téõúaQEg Ítc^ èyyvd^iíxatg Tcévts xal krivoi ãç- 
yvçat âvo^ i<p' év rjúav ^txov etxo0t téoõaQsg^ rçá- 
ns^á XB ÒÁÊaçyvQog dcaÒBxá^rixvg^ xal ííkkai ê^aTcrJx^'^ i 

20 TQLcíxoína. JtQog õh tovtoig tçínoÔBg réõúaQsg^ mv 
BÍg fúv bIxb tfjv ytBçí^Btçov nr^xàv êxxatÔBxa, xaráç- 
yvQog ãv okog^ ot d\ rçBtg èkáxrovBg ovvBg dtákt^oi 
xará fiéõov vtc^çxov, ^iBrà rovrovff i<péQOvro ÕBÃgíi- 
xol rQÍTtoÕBg ãçyvQot òyõOT^xovraròv ãQíd'fióvy èXáx" 

25 rovg rãv jtQOBLQrjfiévtúv , mv aCycovíav . . . rBTQafiB' 
XQTíjftoi vÕQÍai BÍxoõL xol l|, ãfLq)OQBtg.xavad'rivaVxól 
êxxaíÕBxay ifvxriJQBg êxaròv s^i^xovra' rovrov ò fié- 
yv0rog t^v (iBrQr^rãvB^^ 6 õ^ êkãxí<írog âvo. raOra 
líkv ow rjv aicavra ãçyvçã.^ e 

30 30. ' ixófiBvoí õh roíírov ítcÓiitcbvov ot rà XÇ^^" 
(tara q)éQovr Bg^ xçar^Qag kaxovixovg rérraçag êx^w- 
rag orBfpávovg à(ijCBkívovg . . . rBrQafiérQrftoi. etBçov E 365 

xoQívd'tovQ'ystg dvo (ovrot õ* £1%^^ ccvmd'£v xa^rníBvcí 
7CsçLq>av^ TStoçEV(iévcc Çwa xal iv rã tQa%rilip xal èv 
ratç yccútçaig n^QÓúrvTta iitviLBXãg ítSTtOLrjfiéva ' è%cí" 
çec d' €xcc6tog (letQrjràg òx€cí) ijt' èyyvd^rjxaLg. xal 

f Xrivòg èv 77 ri^av fitxoL déxa ' òXxsta dvo êxúteçov ic^- 5 
Qovv ^etQrjTag ^ávts ' xcíd'(ov£g ÔL^ézQrjTOt dvo ' il;v- 
xr^^çsg stxoúi õvo^ cav 6 ^éyLútog è%(úQ€t ^stQrjtàg 
TQiáxovta 6 í' iXá%í6xog ^êt^riri^v, Í7t6fL7têv0av õh 
TQCTtoÕEg X9'^^0i ^eyákot rérraQsg' xal xQvOcD^to- 
%iqx7i XQV0ÍÍ dccclLd'og Ttrjxãv âéxa vrl^og , êxovúa fia- 10 
0(iovg £^ 5 èv olg xccl Çç5a r^xQUTciXaiúta èmiisXãg tcb- 
noirniévoí TtoXXà tòv ãQtd'fi6v ' xccl xvXixsta dvo , xccl 
váXiva díáxQViSa dvo ' èyyvdijxai ;|rpv<yar têrQa7Ci^X£t'S 
200 âvo, aXXav èXccxrovg tQElg^ võçíat dèxcc^ ficofiòg rçi- 
nrjxvg 5 (icc^ovófiia etxoiSt névxB, (iBtà Sh rccvra è^co^ 15 
QBvovxo TtatÕBg x^^f'Oí xal BÍ,ax6úioi èv&BÕvxótBg ;i;tríD- 
vag Xsvxovg^ èdxBtpavca^évoi oV (lev xi6<sã ol íi tcíxvI' 
ov diaxòõioi fiBv xal Ttsvxípcovxa xoBtg bIxov XQ^^^ovg^ 
tBXQaxoúLOv í' àçyvçovg^ bxbçoc di XQLaxóaioi xal Bt- 
7COÕV TpVKxriQia êtpBçov XQViSã^ ol d' aQyOQa, fiBd'^ ovg 20 
ãXXot itatdBg êtpBçov xBÇ<i(ita Tcçòg xriv xov yXvxL(í(iov, 
XQBÍaV ov Btxo6i fihv Tjv xQv^cCy TCBvxrpiovxa í' ãçyv^ 

b Qa , XQiaxóõta dl XBXtjQÒyQafp^fiéva xçc^í^^ccõl jtavxoí- 
otg. xal XBça0d'èvxmv èv xatg vdçCaLg xal Ttíõ^oig xáv- 
xsg xoúfiítúg èyXvxávd-rjõav oí èv xã õxadí^/ 25 

31. ^E^'^g xovxoig xaxaXéyBi XBXçaicrix^tg XQaité- 
^ag^ ètp^ cov TCoXXà d^èag a^ia ytoXvxBXág xaxBUxBva-- 
0(iéva TCBQtriyBXO ê'Báfiaxa, * èv olg xal 6 X'^g ZB^êXrig 
^áXa^og, èv ã ixov6i ^trcSvag xivlg diaxQViSovg xal 
Xi^oxoXXrixovg xãv noXvxiiirixov. ovxa^iov d' rjvna' 30 
çaXnCBtv xiqvdB xr^v xBXçáxvxXov ^ (i'^xog òvõav itrixãv 

c eí^TíoúL dvoy nXáxoq xBúdaçBOxaldBxa ^ vnò ãvdçãv 

23* 356 E 

êXxo(iivriv nsvrccKOiSicov' èq>^ r^ç avtçov rjv fiaOv xa^fr' 
VTtsQfiokriv 7tí66á xoí (liXtp . . êx Tovtov 7tSQt6tsçal xal 
(pccôaav xal tçvyóvêç xad^' oXijv iÍ,imavto triv òdóv, 
Xriiivíóxotg tovg Tcódag õsâs^évccc TtQog rò QaÕíog im> 

6 rãv d'S(opLévG)v ccQ7tá^Ead'ai. àvépXv^ov d^ j?| avtov 
xal xQOvvol dvo , o (ihv yákaxxog o d% otvov. nudui d 
atTCBçl avròv i^(i<paL útstpávovg slxov xQv^^ovg' ò d\ 
^Eçiiijg xal xtjqvxslov xqvôovv^ Í6d'^rag õs JtoXvtslBig. 
èicl S\ ãXlrjg TBXQaxvxXoVj 7} %BQiBt%£ rriv i^'jvdáv 

10 xád'OÔov jdLOVV0ov^ ^Lowõog tjv dadBxájtTixvg^ ht ^ 
èXétpavxog xataxBÍ^svog , r^^tpiBO^évog 7toQq)vç{Sa Tcal 
útécpavov xLúdov xal à^nikov xQV(Sovv èxcav * bIxb d 
èv xatg x^9^^ ^VQúókoyxov xQvõovv, vTtBÕBÕBto d' ifi- 
páâag XQ^<foyQa(pBtg. JtQOB7cád'rito í' avrov Í7tl tá 

15 t^ax^i^G) rov èléfpavrog 6atvç(6xog otBvráitrjxvg^ ^^^^' 
ipavci}(iévog icCtvog õtBçávG) xQvõãj rij õs^loí alysíçi 
XBQari X9'^^^ úrifiaivcav. ò õl èkétpag ^XBvtjv bIx^ xQ'^' 
0ijv xal tcbqI rã rçaxrjkcí xCoclvov xqvúovv etéqxtvGV. 
7lxokov%'(yvv Sh tovta) naidíõxaí nBvtaxóoiav xBXOôyLHi- 

20 iiévai x('t(S<íL'7tOQq)VQOtg^ XQ"^^^ ÕLB^oõfiévaL. iots- 
q)áv(ovto õi at fihv Tfyov^Bvai êxaxòv Btxoúi ;|r(W(?oft 
mxvtvoíg õxBtpávoíg , r]xokovd'ovv âh avxatg tscítvçoi 
êxaxòv BtxoOí^ TCavoítUag ot(iBv áçyvQag oFd^ jjaAxíg 
êxovxBg. fiBzà âh xovxovg Í7tOQSvovxo ovcyv Ikai nivxBy 

25 iç)' (Qv TjOav ôBLkrivol xal úáxvQOi ê0xBq)avcD(/JvoL 
tóv dl ovmv o? fíhv XQ^^^^S ^í à* ãçyvQag sCQoiiBtíoní- 
âogg xal úxBvaõíag bIxov,^ 

32. ^iiBxà d% xovxovg ikBtpávxiHv aç(iaxa àtpBl^ ^ 
êtxoóL réoõaça xal úvvoQÍÕBg xçáycjv ê^rpcovxa , xo- 

30 k(ov ÕBxaâvo 5 òçvycDv ê^tã, povfiãkaw itBVxexalÕB%a^ 

0TÇOVd'ãv ÕVVOQéÕBg Òxxci^ ÒvBkátpOV BTÍxá, xal 6W(0' 

çíõeg xéôúaçBg ov(úv áyçítúv^ aç(iaxa xéúúaça, iitl Õ£ E '357 

yeávtav rovt(úv âvafisfii^xst xaiâccçia %itãvttg l%ovx(x, 
ipfvo%txovç xal nêtáúQvg. Ttaçavafiefiijxsi õh ptaidt^ 
<SxÁçLa ÕLê0x€VceafLéva itBXtaQÍoi,g xal d^çúoXóyxoigj 
xsxo<S(irifi6Vcc I(iat£oig xal xçvúCqlç. èõxatpávGito Sh 
tà fihv í^vioxovvta TCCíidáçca nízvty tà âh jtatâLõxccQLa & 
xi00p, èxijúav âh xal úvvtoçííâsg xafLTJÍcjv i| éxatéçov 
201 iiBQovg TQetg^ alg Í7Cfixolovd'ovv áxyvai, vg)' rifitóvcov 
àyó^iavat, avtai d* bIxov axtfifàg Paç^a^ixág^ êg)' cov 
ixáõfivto yvvatxsg IvSal xal stêçac, X€XO0(i7fiiévac ág 
alxiiákmtoi. xá^ijloí d* aC fúv êq>Bçov Xifiavfútov lo 
fLvãg tçuxxotííagy õfivQvrjg rçtaxoóíag , xqÓxov xal 
xaeCag xal xivvaiicíiiov xal ÕQiâog xal tãv Xot^õãv 
«QíOfíátíúv 6taxo<sCag, èxóiisvoL rovtcDv rjOav Ald'£o7tsg 
âíúQiHpÓQOí^ (ov olb [ihv iq>SQOv òõovtag é^axoúíovg, ats- 
(fot d' èfiévov xoçfiovg ôiiSxMovgy ãklot xçvffovg xal i5 
éçyvQOvg xQaTrjçag é^tjxovta xal il^r^y^iata %pv- 

b úíov. fisd'^ ovg ènóiiTtsvôav xwriyoi àvo êxovtsg 
úvfivvag invxQvcovg. íqyovxo d% xal xvvsg àiúxíltoi 
rsTQaxóôíOLj ot ^Iv ivSoí^ ot Xomol Sh vçxavol xal 
fUikoúúol xal êtéçmv ysvãv. £§% ãvÕQsg êxaròv 20 
aevtrjxovra (péçovtag âévõça i^ mv àvriqitrfto d"ifj' 
çía ^avtoâajtà xal o^vaa. alx iq>6çovro èv àyyeC- 
aig íIfLttaxol xal ra^ xal iieXêayçídsg xal ípaúia- 
vol o(fvid'€g xal aXkoi al%'L07Cixol 7cXrid'St seoXXoí/ 
eÍTCÒv da xalaXXa icXatúra xal xataíé^ag ^pcnvàyéXag 26 
ÍMípé(fsi ' Ttçópata al%'iojCLxà axatòv xçiáxovta^ àçá- 

c fiiatçiaxóôLa^ av^otxà atxoúiVj oXóXavxoi póag ívôlxoI 
alTtoúiv fl, al%'ionixol òxtxú^ ãçxtog (ãv kavxri (jtayáXri 
(líaj naçdákayg tatSúaçaôxaídaxa^ scávd^çag éxxaíâaxa^ 
Xvyxía xi06aça^ ãçxtjXoí xçatg^ xaiiriXoTcáçõalig {lía^ 30 
^ivóxaQGig ald'W7CLxòg aíg.^ 

33. ' a^rjg inl xaxQaxvxlov Jióvvõog naçX xòv xijg 358 E 

^Péag p0iiòv xataxeq>svycíg , ora vaò^Hçceg édiáxstary 
úxétpavov êxcov xçvõovv^ UçíÁtcov avtã 7ta^s0t(5roç 
è0t£q)avG)p,évov [^teçávp] x^vóã xi4í0{vg^. tò âh Ttig 
''Hçag ayaX^cc útBq)ávifiv elxB %QV0rjfv. *Ake%Ávõçov S\ d 

5 ocal IltoXsiiaíov âyál[iata Í6rsg)av(Oiiév€c õtBq>ávoig 
xi(í0ÍvoLg ixxQvõov. tò õh r%^jÍQ£tijg ayaXiia tò ^aç- 
sõtòg tá IltoXeiíaíp Ctéfpavov elx^v èkaíag x^^^ovv. 
Ttal IlQÍaTtog d' avtotg iív(i7taçiív ê^^v útéfpavov xiõ- 
õivov èx xQvdov. K6çiv%'og í' ^ TCoXig seaçBútáoa tá 

10 UtolsiLaÍG} è6t£q)ávwto õiaõ^piati XQ'^^?* TCaçéxeivto 
êy7tcc6L tovtotg xvXlxbIov (iBõtòv xQv^f»^(^(í''^^v xçati^ç 
tB x^^ovg iJLBXçritãv %évtB. til ^^ tBtçaxvxX^ tccvtij 
^xolovõ'ow ywcçtxBg êxovúav íyLÁtia nohvtBXií xa\ e 
xóúfiov' XQOútjyoQBvovto dl TtólBig^ at t àit 'líovíaç 

15 9cal XoiTtaVEkkip/iâB^ ^ oúav v^v ^Aútav xal tàgvrfiovg 
xatoixoviSai vnò tovg Uéçúag itáxd'ri(Sav' iq)6çaw dl 
nãúav útBfpávovg xQvúovg, iq)BÇBto xecl ítc^ ãXXfov ts- 
tQaxvxlov dijQõog ivBvrixovtãjtrixvs JKpvtfovç xcà 
Xóyxv àçYvçã ê^rixovtãxrixvg y xal iv ãXXy ^aXÀÁg 

20 X9'^^^'^S ^VX^ £xaròi/ bUxoõLj õiaysyQaiifiévog Tcal 
ÕLaÕBÔB^iévog 0td(ifia(ft diax(fv0oig, Sx^'^ ^^' aTcçov 
àútéça xçv0ovVy ov rjv rj TCBQÍ^iBtçog nr^xàv ^1/ 

^%oXkãv ovv xal seotxiXcov BlçruLéviov èv tatg xofí- 
statg tavtaig ^óva i^BXB^á(iBd'a èv olg rpf X9^^^^^ ^ 

25 iíçyvQog. xal yàç âia&éõBLg icoXXal àxofig rfiav Sl^uu 
xal dijçímv ^Xi^d"t] xal Inntov xal Xéovtsg jca^iisyi" 
%'Big Btxo0c xal tB00açBg. i]0av âl xal aXXat tBtçáxv- 
xXov ov inóvov Blxóvag fiatívXéíúv tpéçovúai àXXà xal 
^BfSv noXXaL fisd"^ ag x^QÒg in6(i7tBV0Bv ávâçfãv ê^a- 

80 xoúícDVj iv olg xiê'aQt0tal úvvBçcivovv t^iaxóõtoí 
èiCLXQV^ovg êx^íyvxBg oXag xi^áçag Ttal 0tBq>ivovg %í^- 
0ovg. fiBd'^ Qvg tavQOí díijXd'Ov õiõx^^^^ 6iioioxfcí-20i E 359 

ftcnoí xçvfSoxéQip y jcçofístmniâag xçvúãg xal àvà (lé" 
0OV útsipávovg opfiovg te xal aiyídag aço rãv (St7id'(Sv 
èxovtsg' 7^v á' axavta taika xçvôã,^ 

34. * xal ^stà tavta^tògiíysro ytO[i7trpxalaXl(ov 
aa^%6kí(úv 0'sãv xal è%l TcãõLV^AXs^ávÔQOv ^ og i(p* 5 
ZçiMxtog éXsipávtíov ãlrid'iv(5v èfpéçsto XQV<Jovg , Ni- 
X1JV xal ^A^rivãv è^ ixatéçov fbéçovg êx^^v. èjcóiiTCsv- 
0av dh xal ^çóvot, xoXkol è^ èké^avtog xal xçv0ov 

b xcctaOxsvaiífiévoL' mv è<p* êvòg ixBixo 0t£(pávri X9'^^%' 
èx^ akkov ôCxsçag xçv^ovvj è% aXXov d' ^v úrétpavog 10 
XQv0ovg^ xal è%^ ãXlov õs xéçag òíóxQvõov. è%l Sh 
ròv UtaXsiiaíov tov õmtrjçog d'ç6vov 6ré<pavog èicéxei- 
TO ix (ivQÍov xaxs0x€va0iisvog XQvúãv. ijtóiinevôs de 
xal d'v^Lati^Qia XQ'^^^ tQiaxóõia xal xevziíxovta, xal 
ficífiol Ô£ èycíxQvúOL iótsfpavcoiiévoí. XQ'^otg úteçávoíg, I5 
&v êvl 7CaQ€7C67Ci^y6iSav âãõeg jj^^vcJa? SsxaTtiqx^f'^ "f^^^- 
OaQBg. èjt6(iit£v0av õi xal iúx^Ç^'' èiclxQvaoi dciõsxa, 
cav ^ (isv d(úÕ£xáit7ixvg tf} sesQifietçGi xsúOaQaxovtá- 
TCqX^Q v^£i, ^ 8\ TCrix^v Tcsvrsxaíõsxa. Í7t6^7Cevúav 
Sk xal âsÁApixol TQÍxoâag XQvúot ivvéaj ix TCrjxãv tsas- 20 

c úãçcov akloi òxxfúy nrixãv «l* akXog Jtrjxf^v XQiá- 
ocovxa, èg)' ov r^v Çpa XQ'^^ xsvxaxrjxi] xal úxéfpavog 
xvxXp X9'^^ á(i7céltvog, naçrikd'OV dh xal çoívtxsg 
iníxi^^Oi òxxaTCTixBi^g êjtxá, xal xijçvxstov èicíxQV0ov 
XTIX^ XB00aQaxovxa jcévxs , xal xEçairvòg iícíxçvúog 25 
^fjX^^ xêOôaçáxovxa f vaág X€ êxixçvúog , ov r^ tcsqí- 
fíSTQog fcrixãv XBúúaçáxovxa' õcxsçag nçòg xovxoig 
àxxánrixv. aokv Sh xal l(p(úv nli]%i>g ítcixçvõgív õws- 
xáfijtsvsvj év r^v xà ^Jtoílà õcaõsxaJtT^xV ^ccl di]QÍa 

d vxsçáyovxa xotg iiByé%'Búv xal aBxol xrjxàv bIxoúl. 3o 
ótifpavoí r' èzlxçv60í Í7t6(i7CBv0av xçtúx^^^oí õiaxó- 
útoi^ hBçóg XB iivcfxixòg xç^^ovg 3Líd'0ig icokvxBlé^í 360 B 

xêxo6[tijiiévos òyõarpeovtáitrixvs' ovtog âs nsçistiê'Svo 
tp rov BeçsvLXBÍov d'VQciiia%if cclyíg te 6fLo£(úg XQVá^^ 
Í7c6fL7t6v<íav dh xal útsçávcu, XÇ^^^^ náw noXXal Hg 
êipeçov TCaLÕíõxaí TtokvtsXãg xexoúfirifiévaL y mv fiCec 

5 SCnrixvg elg vif^og, xrpf de tíbçí^bxqov êx^vôa êxTcaíâs^ 
xa nrixãv. ijtóiiicsvõe õl xal d'cÍQaÍ %pt;<foi;g Tti^x^ ^ 

. âdõexa xal ItBQog aQyvQmíg itri%£v òxxtoxalSaxay . , . 
ivvéa^ íjrcjv ètp^ éavxòv xsçawovg XQ^^oHg âsxaxi^' 
^êig dvo xal Cxé(pavov ÕQvòg âicíhd'Ov ' ã^nídêg ;iípv- 

10 0at slhtoúc^ TCavonUai XQ'^^^ ê^i^xo^ma xécfõaQeg, xpr^^ 
litõsg %^t;<^ar XQLTtT^x^^S Sve, ísxávai XQ'^^^'^ âdâsxecy 
ípiáXai TCoXXal návv xòv aQid^iwVy oivoxóai xç^áxovray 
i^ãXsiTtxça iisyãXa Õéxa^ vÕQÍai ôdõexa^ iia^ovófiuc 
TCBVXYix^vxa^ xçaTCB^at StáqtOQOi^ xvXtxsta x(>t;(7fiifiá- 

16 xcov TTsvxSj xéçag 6x6x9V(íovvc7ix<Sv xçiáxovxa. xavxa f 
Sh xà xQV(Scífiaxa ixxòg r^v xãv iv xy xov ^lovvsov 
%oyL7ty ÔLBVBX^BVxíov. bW aQyv(fGí(iáxG}v ãfia^ai xb- 
XQaxóúLai xal XQV<íGi[i(ítcsv bÍxoúi, áçw^áxtQv Sh òxxa-- 
xóúiau 

30 35. ^ ítíI 8\ icãõLV ixóiiTesvôav at dwáfíBís ai 
t%^ixal xal TCB^ixaí^ 7tã0at xa^micXiô^évat d'fxv^õ£&g, 
vcE^ol (iBV èg nivxB iivQiãõag xal B^xaxL6xi'X£ovg xal 
i^axoúíovg^ iXTcatg õ^ âL(í(ivQcot xçiôxiXMt 6iMx66iot.2(Si 
TtávxBg ô* ovxoL é7tó(i7tev0av ^ xi^v c^çnó^ov^av BxáfSxtji 

3&> T^fKpiBúiiivoc õxoXijV' xal xàg TíçoúrpcoviSag êxovxeg na^ 
voTcXíag. èxxòg í' Ç3V návxBg ovxoi bIxov navo%Xi.ãv 
Xal aXXai nXBtúxai rjúav ànoxBl^íBvav ^ mv ovSh xòv 
àçi^^òv àvayqá^at, ^áõtov/ xaxéXB^B õ^ avxòv o 
KaXXí^Bvog, ' èúxB(pavád"rfíav á' èv xp áyãvt xal úxi- 

90 çávoíg xç^^^otg bIxÒhSi' nxoXs(iatog âl o nçàxog xal 
Bbçbvíxti Btxoúi xQtúlv ètp^ âçiiáxan^ %(>v<J(dv xal tc- 
[íSVBiSiv iv ^(úôcívy. xal iyévsxo xò SaTUnnjiiux xw B ' 361 

b voftíôiiatog tékavta dia%iXia diaxóiSLu tçicixovra év* 
véaj lívat nsvtrjxovtay xal taik^ '^Qíd'iirjd7i nivta 
xaçà totç idxovóiioig^ õià tiiv tãv 6xBq>av(wvxmv icço-- 
%v^íav^ n(fò rov ràç %'éag ncLçaX^Blv. 6 ò\ ^vXadsX- 
^pog IltokByLatoç, vlòg avróv^ bItcÓúi xçvõatg^ âyúl (úv s 
Í97' ccç^tcsv XQVõáv, inl õl móvtúv B^a%ri%Bi fní^^ 

7CBVta%ri%BÚt íCivtB^ XBXÇKItr^BÔlV l|/ 

36. Iloía ovVf ttvâçfBg ÕULtviióvBÇy fiaóiXaía ovtmg 
yiyovB 7CoXv%QViSoç\ ov yàçtèí ix IlBfffíàv xal Bafiv- 

c Xávog Xafioviía ZQVl^^^^y V (^éraXXa iQytc^oiiévrj^ ^ IIcc^ 10 
xzioXòv i%ov0a xQv^ovv i^ijyiicc xara^éçovra. iwvog 
yàç cíg ãXrid^ág 6 xQV(íoçQ6ag xaXov(iBvog NBtXog ($età 
tçofpáv áq>d'6v(ov xal XQViSÒv àxC^òriXov xarafpiçBCy 
ãxtvdvvcDg yBCOçyoviiBVOVj ág xãúiv ê^açxBtv àvd'çcí' 
TCoig, âíxfjv TçiTcroXéfiov TCB^nófLBVín/ alg nãúav yrjv. 15 
õlÓjcsç avTÒv xal ò Bv^cívtiog Ttoiritfig IlaQ^évav im^ 
xaXovfiBvog, alytntriB Zbv^ q)rfií^ NbIXb. TtoXXáv d' o 
9iXíSBX(pog PaúiXécDvjcXovtp õvéfpBÇB^xaljeBQlnávta 
ióTtovõáxBi tà xata0xsvá0[iara (piXotíficog ^ âútaxal 

d nXoí&v nXri^Bi xávtag vyCEçéfiaXXB, tà yovv (léyiôra 20 
rãv nloífúv ip/ naç* avró^ tçftaxovrrJQBíg dvo^ bIxo^ 
ó^^Qrjg (lia, réMaçBg tQiaxaiâsxfJQBvg^ dcidBxriQBig õvo^ 
êvdBxriQBvgxBiS6aQB6xalàBxay èwriQBigxçtáxovxa^ ênxr^» 
ifBig XQiáxovxa éxxá, iyjçBig névxB^ TtBvxi^çfBig êjcxa- 
TcaíÕBxa' xà d* ànò XBXQi^QOvg lUxçv xçiriçrniioXíag 25 
SiTcXióia xovxcDv. xà d' BÍg xàg vriõovg JtBfiycófiBva xal 
ràg aXXag ^óXaig cdv tjçxb xal xr^v Aífivr^v icXBÍova rjv 

e xàv xBXQaxvúxiXie^v. tcbçI à\ pifiXitúv 7eXiqd'Ovg xal 
PifiXíod'r^xãv xaxaaxBvrjg xal X'^g alg xò Mov0Btov 
õvvaycoy^g xí ÕBt xal XéyBíV nãav xovxtov ovxatv xaxà 3o 

37. ^Eie$l Si tcbqI vsmv xaxaóxBtrIjg Blç^qxafiBVy 362 • E 

^iql* BlxmfLBV^ àxoijg yáç Í0tiv a^tcCf xal tà vieò tov 
^íioitcíroçoç ficciSLÍéíog xats6x6vcc0(iéva õxátprj. Xêçl 
CDV ò avzòg KaXíí^svog htoçst èv tp n^áttp %€^l 
ItiXB^avâçsiag ovtídõI Xéyav ^ xipf rsõtíaçaxovtiqçfi 

fi vavv Kat€iíx£va0£v 6 OiXoxáttOQ ^ tò (lijxog i%ov6av 
dtaxoõícov òydoT^xovta ycfjxàv^ òxtá âh xal tQcáxovta f 
aTtò ycaçóâov Í7tl xccQOÕoVy víl^og âh eag àxçodtoXíov 
xeôôaçáxovta òxtm nrixàv. ànò Sh tãv XQVfi/vrjftixáv 
àtpXÁOtfúv ijcl rò seçòg vij d^aXáõúy (léçog ccvv^ zçêtg 

10 XQog rotg scsvti^xovta nr^%Big. 7Ci]dcíXta õ* slxe tdvra- 
Qa TQiaxovta^íixV 9 ^^^g à% %'Qavitt^àg òxtm xal 
XQiÁxovta jcrix^'^ "f^àg fLsyCúxag^ at õià rò fi6Xvfiâov2Q^ 
iX^iv èv rotg iyx^^^Çf^^^ovg xal ysyovévai Xlav bHúío fia- 
çBtav xatà xi[v ^vyoHSvv Bvi^QSíg vsc^^qxov è%l zijg 

15 XQBÍoíg. âÍTtçpçog d' èyByóvBi xal âíst^fivog, xal áfc- 
fioXa bIxbv Í7ttá' rovtcov h/ (úv rjyovfiBvoVy tà d^ 
wtoõtéXXovtay tivà âi xatà tàg ènartlSag. v^ro^cí- 
^ata d\ èXi^^avB âáÕBxa' S^axoaímv d' r^ Sxaatwf 
Xfjxàv. BVQv^^ç â^ fjv xad'^ VTCBçfioXfjv' d-av^õtòg 

20 d' fjv xal 6 aXXog xóofiog f^g VBoíg. i^a lúv yàç elx&v 
ovx iXattco ddÕBxa Ttfjxáv xatà ye^fipav tB xal nç^ 
Qavy xal %ãg tóicog avv^g xrjQoyçaipíoí xatBTiBicoíxiX- b 
ro, TO d' iyxcDTCOv aicav itéxQt' tiig tçóiCBíog xiCõivrpf 
fpvXXaâa xal dvçõovg bIxb xbçi^. xoXvg õ* ijv xal 6 

26 tàv wcXmv xóúfiog. àvBnXriQov Sk tà xçoífâBÓiieva 
r% vBÒg ^éçm. yBvoíiivijg õh ãvajcêíçag iõé^ato içé^ 
tag nXBÍovg tãv tBtQaxiúx^^^^'^^ ^k Si tàg mcriQ&ííag 
XBtçaxoolovg , Blg 8\ th xatá6tQG}[ux ixvfiáveeg tçufxê" 
Xíovg^ àxoÕBovtag Bxatòv xal%BvtrpíOvta^ xai%wçig 

80 vnò tà ^vyia xXij9'og ãv^çcÍTCiúv stBçov iiít6itiafu>v c 
ts ovx oXCyov. 7cad'BiXxv6di^ âi tfjv (ilv àçxv^ ^^ 
èõxafíov tivóg^ o <pa0L TCayiivai TCBvtijxovta nhoímv E • 363 

xsvnjçtxmv ^leíay vxò âl oxlov iiêtà po'^g xal aaX^ 
níyydãv Tcatrjysto. võtsçov âh táv ãxò 9oivíxfis tig 
ixèváriús tfjv xad^lxi^v , tátpçQV vnoõttiísáfievog túrj^v 
ty vfil xará fi^xo^, íjv nkvfiiov tov Xt^évog âçv^s. 
tavtij d} tovg õ^sfLslíovg xccraxodófiriús XCd^oi ôtsçs^ s 
TiQÒg scsvtB TCT^eig tò fiá^og, xal âíà tovt&v q>cíXayyag 
èxixaçõíag xatà.Ttlárog f^g tág>QOV SiátSug úwBXBtg^ 

d tBt(fá%ri%vv sig fiá^og tOTtov ànokintyvúag, xal novr^- 
fSag BÍfSifQW áxò rijg ^'ttkáúúrig èvéTChffiev avt^g seãvta 
tòv ÒQv%^évxa tOTCov^ elg ov ^aõíog ano tàv rv^w- !• 
toív ávâçóv aiúTfyays t^v vavv . . . rò avaixd'lv xat 
àçxàg ifiq)Qá^avrag iists^avrX^úaí náXcv triv d'áÁ4x6^ 
õav òçyávoíg. xovtov 6% yBvofiévov êõçccú^^^av rò 
xXotov âõipalóg iicl tàv nçosi^fiévav ^akiyywvJ* 

3S. / Karsúxsvaús d* ò OLloxátoç xal xotáfiiov is 
Tciotovy r^v d'ala(iriyòv xalov^évr^v^ rò ^'^xog èxovõav 
fl^iõtadíovy rò í' evçog y TcXaxvtatov tçiáxovxa mj^ 

e xàv • rò õi viJH}g 6vv tá tijg (Sxtiv^g avaoti^fiari gii^ 
xçòv ãnédev tsúôaçáxovta nrixàv, rò d% ^XW ccvt^ 
wts tatg (UíTtçatg vavúlv ovts ratg õtçoyyvXaig èoi- 20 
xóg^ àXXà Tca^XXayi/tfévov ts xal Tcçòg ri^v %()f^ai/ tov 
nota^uw rò fia^og. xáta^sv ^Iv yàç àXitsviíg xal 
xXatsta, tá d' oyxp fiBtéiúQog' xà d' inl xãv axçciv 
avx^^g (léçrj, xal (láXvúxa xà xaxà açpçavj TCaçéxBcvBv 
iq>' íxavóvf xi^g ávaxXáõBCsg Bvyçáiipov ^aivofiévrig. » 
dinçfiú(fQg d' èyByóvBi xal ôíit^[ivog^ xal TCQog vilfog 

f avBXBivSy âià rò [iBxéíOfOv ayav i6:ta6^ai TCoXXáxig èv 
%^ naxafi^ rò xvfia. xaxBôxBvaõxo â^ avx'^ xaxà (úv 
(léõov rò xvxog xà ôvfimúta xal oí xotxtSvBg xal xà 
XoLxà xà XQog xip; õiaycyyriv xifV^''^VQ^^' néQí^ âh r% 3o 
VBÒg TCBQÍJtaxoi xaxà xàg XQstg ytXsvçàg iyByóvBõav 

díaXoL iOV ij (ÚV TtBífíllBtfOg IIV TCévXB TCXéd^QCÍkV ovx S64 B 

iXcitt€9Vf fj àh âuid'60íç Tov (úv xatayêíov ícaçíútvlfjp 
7caQa%krfi(,Qç ^ xov d' vTtBQ^pov KifVTtffi q>çay(íOts xal205 
d'V(fÍ6í stêQisxofiévji scávto^ev. ytçátri d' slõcávtt %a%à 
ZQv^vav èxétaxto TCçoútàg i^ èvavxíov ^v ãvaxe- 

& %tmkév7i^ xvxlp dh neçíxteçog" tjg iv tá xatavriTCQv 
f^g JtQciifag iiéçsi %(fO%vkaiov xateôxevaôto , d^' iXé- 
ipavtog xal f^g TtoXvtsXêõtávrig vXrig ysyovóg. zovto 
dh disX%i>v6iv áôavú itifoúxrpfiov ineTeoífjto irg âuc- 
d'iõUy xaráúteyov avo. núhv oyLOÍmg xará [ikv vr[v 

10 (léõip/ yckavçàv Jt(fO0ticg étéça TCafféxsixo omo%'BVj %al 
retçá^Qog ifpsçev slg avtrfv nvkmv. il^ àçtõxeçáv õ\ b 
xai ds^iãv QvQÍÕBg vxéxBivxo evavyêiav seaçéxovUai. 
ôvv^stxoâl xovxoig 6 (léyiúxog olxog' Xêçíjexeçog d' 
iiv èlxoúi xUvag ix^âsxófisvog, xaxBúxBviúdiíi õ^ av* 

15 xov xà ^Iv jtXstõxa aieò xéÕQOv 6%i6xiig xaí xvTtaçiõ- 
Cov iitXij6Íagy at ô\ xr^g TCBQiôxiúsíúg '^vçai xov açt^- 
fiòv Btxo0ív oxHSai dvtvaig xaxBXBxóXkrpno õavíúiv^ 
HB<pavxívovg i%ov6at xovg xóõitovg. ^ d' iviqkíXHSig i} 
xaxà tcqÓúcd^ov avxfSv xecl xà ^nxça i| èçv&QOv ya- 

20 yovóxa %aXxov xrp/ xçv^môiv èx Tcvçòg BÍXíj(pBí. xãv 
dh xióvcjv xà fihv àcífucxcc t^v xvnaçíúõiva ^ at d\ xb- c 
ipaXal xoQivd'iovçyBtg èXéffavxi xai X9'^V àf^^^^^^ 
6iiijfiévai. xò õh ítílõxvXiov èx xjfvúov xò oXjov^ isp 
ov õvá^&aiia iíp^qçfioôxo naçupav^ ^mÕLa èxov iXaípáv- 

26 XLva (isí^ova ytijxvaímvy xy fihv xéxvy [léxçuc r^ xoiffi- 
yí<f d' áíio^avyiaõxa. è%éxBtxo Sk xai õxéyfifcaXii xõ 
0V(iJto6{p xsxQáyíoyog xvjcaçiõôlvT^' yXvnxol d' av- 
xiig rjoav oCxáúfjtoiy xíf^V^ ix^vxBg xrjy ixíq>ávBíav. 
naçixBixo Sh xíp Ov(í«o6íp xovxp xai xoixmv iarróxAi- 

so vog, ço úwrpcxo CXBvii úvçiyl^ xaxà %Xíxog xov Ttvxwíg à 
%Bi>9Ílov6a xipf ywaixmvtxLV. iv di xavxji óvpueóôtífv 
ivvBÓxXivov riv %açânXrfívov xy xoXvxbXbíoí xfi ftsyi- ^ 365 

jlco, ocal itoitíàv xsvráxXtvog. 9eal tà (liv SxÇf' '^VS ^ç(ó^ 
rfi$ úxéyifig xcct€6xsva(S(iéva toiavr^ ^v.' 

3d. ^ ávafiávtí dh tàg jtaçaxstfiévag nXrjúíov tá 
jCQOsiçi^^évp xottãvv xXífiaxag olxog rjy alXog Tcsvtá- 
xXivog òçóipcDiia ^/x/Joròv è%(úv^ xal nXr^õíov avtoy s 

e vaòg ^AtpQoòCrrig ^oloeidrig ^ èv p (laQfiáçivov ccyaliia 
r^^g ^êov, xarsvavxiov dh tovtov ãXlo úvfiitóõLOv no- 
XvreXhg tcsqítctsqoV ot yàç xíovsg ccvrov ix Xíd'<úv 
ivdtxãv &wéxHvto. naçà 8\ xal rovtos rã úvfiitoúíoi 
xoircivsg axóXov^ov xrflf xatccúxsvijv totg ^QodêÕTílcã' lo 
(lévoíg ê%ovt£g. Tcçoáyovtt dh ítíI riiv nçãçav olxog 
VTtéxsiTO paxxtxòg tQiúxatSsxáxXivog jcsQtntSQog íjíi- 
XQVffov êxcDV tò yetôov eog tov nCBQbTQéxovrog imúrv- 
Xíov* útéyí} õk rijg tov d-sov õiad'íú£wg oixsia. iv Òh 

f rovrçj xatà fúv tr^v âs^tàv nXBVçàv avxçov xccrs- 15 

úxsvaõTo , ov X9^(^^ í*^^ V^ H'^'^ '^Ví^ nsxQonoUav ix 
X£d'fúv ãXi]d'vV(Sv xalxQvõovâêdi^fiLOV^TjfLévov' íõqv- 
ro í' èv avrà rijg rôv paõtXéov úvyyevBÍag áyccXfiata 
êixovtxà Xi%i)v Xvxvéíog. èTtixBQnhg í' txavãg xal 
aXXo Ov(iyt6e(tov r^v ènl tij tov fisyíôtov otxov õtéyri 20 
xsífiBvov^ íSxfiv^g êxov tá%LV ' ãôts tij ^}v ovx inr[v ... 
ôiatóvaia dl to^oeiõij õtà jtoõov tvvog èvstétato dia- 
206 (frijftarog, èq>* erv avXatai xatà tòv ãvájtXow àXovQ" 
yêtg ivsitêtávvvvto. (istà âl rovro at%'Qvov è^èdéx^to 
tfiv ijcávG) tijg v^oxsifiBvrig Tcçoútãõog tá^tv xatixov^ 25 
ç) xXtfux^ tB iXcxtij fpéQovõa Ttçòg tòv xQvntòv nBÇÍ- 
natov itaçéxBito xal óviitcÓõlov íwbccxXivov tij õva- 
%'éíSBt tijg xataúxBvijg alyvTttiov. of yccQ yByovótBg 
avtóf^v xíovBg avrjyovto CtQoyyvXov diaXXáttovtBg 
xotg ôTCovõvXoig^ tov (ihv (léXavog tov õh Xsvxoíj naç^ 30 
b áXXfjXa tt^BfiBVov, bíõv í' avxãv xal at XBfpaXal tã 
úXVP^'^'' ^^Qt(pBQBtg^ cov Ti (ihv oXrj ítBÇLyQatpri ícaQU" 366 E 

nkffiia ^óâoLç iitl (iMçòv ãvaTesnrafiévoíç èôtív^ %B^l 
d% ròv Tcçoóayoçsvófisvov xáXad^ov ov% skvxsgj Tta^à- 

^ úCBQ ènl tãv éíkijvixàv^ xal qyoXlu rQa%éaTCBQÍ7íBLtai^ 
kforãv Sh TtotafLÍCQv xálvxBg xal ípovvíxcsv à^XL^Xár 

& atmv xaçjtóg' êõti d' ots xal nkBiÁvcjv alltov àvè^émv 
yéyXvmau yBvrj. to d' vtco rrjv QÍt^av^ o dij xô úwi- 
movTL TCQÒg rtjv xsfpakriv è^íxBitai úscovdvkp , xl^O" 
ÇÍC3V ãvd^BOt xal (pvlkotg ácíavBl xaraTCenXBy^évovg 
ò(io(av slxB ti^v dtcíd'B6ív, tovg (ihv ovv xíovag ovtag c 

10 AlyvTCtiOL xaxaúXBvá^ovúi ^ xal xovg xoi%ovg Sh Aev- 
xatg XB xal fiB^aívaig diajtovxtllovõL 7tXivd'tõvVj 
èvioxB dh 3íal xotg aTcò x^^g ákafiaôríxidog %ço6ayO' 
QBV0iiéí/7jg JtéxQag. noXXà dl xal bxbqu xaxà iiéúov xf^ 
vBÒg xò xvxog èv xoíky xal xaxà icãv avx"^ fiéçog ol- 

16 xi^fiaxa fiv, o d\ íõxòg i^v avx'^g êpâofirjxovxa %7i%mv 
Pvi5<fLVOV ê%(úv túxCov akovQysi TtaçaõBÍçco xBxo&fii^- 
(iBvov. Tcãg d' ó xov fiaúiXéíog xov 0irXaÔBkq)ov %kov- 
xog (pvkaxd^BÍg xaxBkvd'!] vnò xov xBkBvxaíov TIxokB- d 
(laíov, xov xal xòv Fa^LViaxòv úv6xri6afiévov TtókBfioVj 

20 ovx àvÕQÒg yBVOíiévov ãkk' avkrjftov xal fiáyov.* 

40. IIsqI âh x^g vjcò 'léçan/og xov Zvçaxo^Cov 
xaxa6XBvaúQ'BÍ0rig vBcig, tjg xal ^Aç%LfL7idrig r^v ò yBm- 
[iBXQfig ixójtXTjg^ ovx a^iov BlvacxQÍva) 6i,(újtYfiatj6vy^ 
yQa(i(ia ixdóvxog MoíSxíiúvog xivóg^ á ov TCaQBQy&g 

25 èvéxv%ov vjtoyvífúg. yQáq)BL ovv ò Moúxítov ovxíog 
^ ^lOxkBÍÒrig (iBV 6 ^A^ÕriQÍx^g %'aviLalBxav Í7tl rg ít^wç 
xriv ^Poâíiúv nókvv vnò ^tifofcçíov nço6a%^BÍiSri xotg 
xb£%b6lv êkBTCÓkBCj Tí^aiog í' ènl xy ucvQa xrj xota- e 
6xBvaiSd'BÍú7i 2lvow0lip xã SixBkíag xvçávvcOy xaVls- 

30 Qvívvfiog ènl rg TtaxaúxBvy xr^g açfiafiá^fig y õwé- 
fiaivB xaxaxoiitúd^^^vat xò 'AkB^ávÔQov (SíSfLa, IIoXv- 
xkBíxog d ènl xá kv%ví&i xã xaxaôxBva&^évrí xm E 367 

néçttri' 6 d' ^léçeru ó xãv Dvçaxoôídív fia^ílsvQ^ o 
%ivxa ^Pmiuxiotg tpíloç^ éúxovõáxsi (ihv xal tcsqI íeçãv 
Ttal yvfivaúiíúv xata6xsv4sy ^iv S\ xal fjtsçlvavTCriyíag 
q)iX6tifiogj TcXota õvtrjyà xata0x€vai6(i£vog ^ cov évòg 

f v^g xata0x6V^g iivri0d'ij0o^i, slg vXriv fúv ^vXcov $ 
èx tiigAttviíig naQeíSxevaõxo iipfixovta tçcrjÇLXciv õxa^ 
q>ãv 7cX'^og S^BQyá^aú^ai, dwa^Bvrjv, ág âh xavta 
rjftonuLúaxo ^ yó(iq)Ovg xs xal iyxoCXia xal ôxa^itvag 
xal xf^v €Íg xfjv aXkrp/ %^BÍav vXfjv tijfv fúv i^ 'ixaXíag 
xij^ d' è^I^ixeXíag, slg õh 0%oivla Xsvxéav [ih/ i^^Ifiri' lo 
QÍag^ xáwa^LV dh xalxíxxav èx xov^Poôavov Jtoxa-- 
fiov , xal xakka Ttávxa xà ^qslíúÕti noXXaxó^sv õvv^ 
ríyays. úwrjyays Sh xal vavitrjyovg xal xovg ãXXovg 
xs%víxag , xal xaxaúx^ífiag èx aávxcDv ^AQ%íav xòv Ko- 
QÍv^iov açxLxéxxava Teaçsxálsôs seçodiilKúg èntlafié' i^ 

20l6%^av xiig xaxacxsvijg^ TCQoúxaçxBQãv xal avxhg xàg 
rjlièçag. xò ^Iv ovv rjfitôv-xov ycavxòg [r% vBÒg\ èv (irj^ 
(Slv lê^ è^scçycíõaxo , Tcal xatg èx iioXéfiov xoi7jd'BÍ(Satg 
iC€Qa[u<íLv ásl xa%^ o vavscriyri&BÍri (lèçog seBQiBlafifiá-- 
vBxo 5 mg av XQvaxoaítúv ovxcm/ xáv xijv vXriv ^^ycrÇo- 2» 
liévcKf^ xB%vixàv^ %m(flg xáv vxriçBxovvxtov, xovxo ^^v 
ow xò (lé^og slg xijv d'áXaú0av xa^éXxsiv jtçoúBxé- 
xaxxoy xi^v Xaijcrp/ xaxaúxBvfiv ív' èxst Xafipávy, ág 
ôh ytBçl xòv xad^BXxv^fiòv avxov tòv slg xip/ %'áXa66av 
aoXXfi íiqxfjúig ip/j '^(>%^ft9^di}g o [irixavixòg [lóvog avxò 25 
xaxr^ays õt^ òXlytov úío\iáx(Ovl xaxaúxBváeag yàf 

b êXiíça xò xriXixovxov ôxáfpog Big xf^v %'áXa06av xaxi^- 
yayB. Tcçãxog â' 'Açxifii^âi^g bvqb xrjv x^g êXixog xa- 
xaOxsvijv. mg âh xal xà Xomà ftéçi] x^g vBÒg èv ãX- 
Xocg £| ffti}<yl xaxB0X6vã0d7i xal xotg %aAxorg ^Xovg 3e 
xã0a nBçiBX'^q>^, mv ot icoXXol âsxáftvoov fjúav ot d' 
aXXoi xovxmv rniióXíOi ' õià xqvnávmv d' ri6av ovxoi 868 ' E 

fjQ^ioôiiévot tàg ôxapZvag awéxovrsg' (lolvfiõívcctç 
âh Hêçafiíiítv áTtBúxêyavovífto Jtçòg cò ^vkov , vstoti- 
^êyiévíov òd'ov{Giv iistàxittj^g' ág ow Tflv èxròg èxi^ 
q>ÁvBvixv il^BiçyácatOf vriv èvtòg diaúKsvriv è^sxo- 

41. 'ifv í' ^ vavg ty ^av] xataõxevg slxoõríçi^gy c 
Tçtjcáçoõog âs^ trjv ^ilv xatíQtátío ê%ov0a éxl ròv yó- 
fiovj iq)' fjv âvà xkifieÍKcav TCvxvàv ^ xaráfia&vg éyí- 
vêTO' 71 í' héça totg eig vàg õvaitag ^ovío^évoíg 

10 eidiévai pLS^7i%ávfito* fiêd"^ fjv 17 teXBvtaía totg èv xoig 
oxkoig tBray^évotg. riaav âh t^g ^sõrjg %a(f6õov ícag* 
éxátsçov tãv xoí%íúv àíavxai xsxçáxXivot xotg àv- 
SçátSi 5 XQiáxovxa xò xX^^d-og. fj âs vavxXi^çixij ôíaixa 
xkvvàv ybkv rp/ Xêvxsxaíâaxa ^ d'alcí(iovg õh xçetg slxs 

15 xçixlívovg^ áv i^v xò xaxà xriv xçvfivccv òxxáviov. 
xavxcc dh xávxa õoíxsdov al%Bv èv ãfiaxíftxoig úvyxBÍ- 
fiBVOv ix xavxoícov ítòwv^ èv elg tjv xccxsúxBvaifftévog 
Tcàg 6 XBçl xfjv ^líucâa iivd^og ^avfíuôímg' xatg xsà 
ííaxaCXBvaVg xcà xatg ÒQO<patg xal d'VQéfMctSv âh návxa 

30 "r/v xavxa XBXovrniéva. xaxà Sh xrpf ávmxáxm néçoêov 
yv^vátíiQv ip/ xecl XBçhcecxoi ãvfkfiBXÇGv êxovxsg xipf 
xaxaôxBvrpf xâ xov xXoiov {HByé^Bt^^ èv olg xr^xoi nav- 
xotoi d'ccvfiaííí<úg rjôav XBQifiáXXovxBg xatg ipvxsíaig 
dtà XBQafiídmv (loXvfidivàv xaxê^XByavíúftèvaw. Ixi 

25 èh óxifval xixxov Xsvxov xal ãftxaXaiv^ év at çC^m 
xiiv x^oq>fiV èv xí%'Oig bIxov y^g XBxXi^çíúfiér^ig , xipf 
avxifv açÕBViSiv Xaii^ávovCav xa^áxBç xal oí xiflM. 
avxai ÒB at 6xrival úvvêoxia^ov xovg XBQvxáxovg. S^^g e 
Sk xovxíúv aipçodíúuyv xaxBUxBvatíxo XQÍxXivov^ êá- 

so xsõov èxov èx Xíd^v àxaxãv xb xal aXXov xa^e£<yvá- 
roí/, otfot xaxà xf^v vrfiov 7i6av* xovg xoixovg â' êlx^ 
xal xtiv oQotpriv xvxaifíxxov^ xàg às Qvçag êXé^avxog . K 369 

xal dvov* fçaqxttç õh xal àyákfiaiSiv ^ ízb dh xovij^ 

42. 'rotnrov d* étps^ijg iS%oXaatr^çi^v tmrJQx^ ««;• 
tíxXivov^ éx jev^ov rovg to{%ovg xal tà dv(fm(icíva 
xat€0xeva6fiévov f fiifiXio^xtiv ê%ov ivavt^, ocatài 

f âh xipf òçofpiív aókov èx rov xuxà tfjv ^jíxQaâívip/ 
áxo(ie^t(iri(iévov rjlíOTQOíeiov* nfv âh Ttal ^aXavatov 
xçíxUvov xvQÍag xaXxãg ixov XQBtg xal Àovrijça Ttdvrs 
fistçijtàg õêx6(ièvov ^oixíXov xov tavçoiísvítov kí^ 
^ov. xatBõx£va0to âh xal olxr^iuxxa itleCm tolg èjufiá" lo 
xaig xal xotg xàg àvxXíag qyvXáxxovõi. X^9^S àhxovxtov 
[jtxàvêg i]isav êxaréçov xãv toix^ov âéxa, xaxà Sh 
Xiwxovg ij XQogyq xotg iicnoig ixsixo xal xãv àvafiatãv 
xal xãv naiõcjv xà 0xev^, ^ âh xal vâçod^fj xaxa 

208 xriv TtQãçav xIbicíxti âtiSxf^liovg [isxifijxàg âexofidvij, ^* 
ix 6avíâ(úv xal 7e£xxijg xal ò%x>vl(úv xareõxevaúfiévrj^ 
naçà âh xavxriv xaxsúxèvaúxo âcà (íokvfiâcífMxtog xal 
úavíâmv xksiúxòv ix9'VOXQoq>6tov\ xoOxo â' tjv ííA^- 
ç€g d'aíáxxfig, iv ç5 sroAAoí ix^vsg bv ixçéipovxo. 
vxiJQx(y^ d^ xal xãv xoí%gív ixccxéçiod^svxQÓytOí írçoíia- 20 
0(iévov âíátfXTifia cfvfifisxçov ixovxsg* iq>^ wv «ar- 
S0xsva6iiévai r^úav l^vXo^xaí xal xQÍfiavov xal OTtxá- 
via ical (ivkot^ xal ^Xsíovg axBçav âiaxovíav. axXav- 

b xig xs xsçíéxçsxov xt^v vavv èxxòg Síastiqx^^^ ^^ ^^^ 
oyxQvg VTCsiki^tpsõav xovg avanáxib xal xò x(flyXvq)OVy 25 
návxeg iv âiaõxripiaxt fis^ãxêg. ^ âh vavg nSaa ol- 
XBÍaig yçaçatg ixexóvifto/ 

43. ^nvQyoc'xs r^oav iv avx'g òxxò 6v(i(isx(f0i xò 
fíiys^og xotg xijg vêòg oyxoig * âvo fihv xaxa nçv(ívav^ 
ot â' tõOL xaxa nçãçav , ot koixol âh xota (lé^riv » 
vavv. xovxiDV d' ixáiSxm naçeâsâêvxo xe^tou âvo, 
iç?' (ov xats(íx6va0xo g>axvci(uxtay ít* wv vppísvxo kC^ 

ATHENAEUS. I. 24 870 . B 

^í nffòg tovgvjeoTtkéaviíicg tâv nolsfUmp, èzl õl tmy c 
nvQyíúV SxuúvQv ãvéfiatvov réttaçêg lãv lea^mnlt- 
úfiévoi vêceví^Tcoif âvo êh to^ótaL. nãv Sh rò évròg 
máv nvçywv Xíd'íúv xal fiskmv nkiipBg r^v. têtxog õl 

fiávtíúv xaTi0xsvaiSto * i<p' ov ltQi>páXog è^scúz^ai, 
nçitáíavtov U&ov àtp^ acvtov àq)ulg xal âíúõa$ecífci/^v 
pélog. roiko õh rò (irjxccvfincc xatscxevaõsv 'jÍQx^f^V" 
âfig. éxãtSQov âh ráv fièkáv ê^ctklev ènl útáõtov. 

10 fisrà ô^ tctõrcc staçatçiqfíccta ix r^ósroi/ naxéíov 0vy- 
xsifieva dtà aXvascov xaXxóv xçeiucfieva. VQiáv ts à 
totãv vnaçx^'^^'^ ^ êxcíõvov xêifatai Xt^ipÓQOt é^tiÇ' 
rrivro âvo, è^ év ãçxayég tê xal nUvQov (lokífiov 
^(fòg tovg êxiviS-êiiéifovg tjipísvto, 7{y dl xkI %'^9^ 

^5 xvxkip tijg vsmg úvõriçov nçòg xovg ènixêirçovvxag 
ãvafiaívêiVf xóçaxég te õtâfiQOt xvxIciè rijg vedg^ tít 
õí^ òçyãvGíV ãiptéfJLevoL tà tãv èvavtííúv ixçátow 
exifpri xal naQéficclkov eig 7thí[yi{v» éxatéçaí âh táv 
to£x<úv ê^'^xovtec vsccvíUxol Ttavojclíag êx^vtag ig>BL' 

so et^^jKS^aVy xal tovtoig tiSov xêçí tê tovg Catovg xal e 
tàg Xiêoçóçovg xêçaCag. ^0av ôh xal xatà tovgíotovg 
èv tolg xaçxv^^'^ ^^^^ ^aAxofg éxl fúv tov JtQmtov 
tQêtg avdçêg^ êW éiflig xa^ êva Aêmóiievoí. tovtoisà' 
év Tckêxtotg yvçyá%'oig 8ià tçoxM&v êlg tà d'(Xíçáxia 

25 Xí&oL TCaQB^ákkovto xal fiékrj õuà táv staíâfúv. ayxv- 
Qtti, âh ri0av ^vktvaL fíhv thtaçêg úidtjQat õ* 6xt0. 
tãv âh totãv 6 lihv õêvtêçog xal tçítog evQéd^Uv' 
Õv6x^9^9 àh o xçãtog èv tolg oqbúi, %^g BQêttiag êv- 
çéd^ vm õvfiwtov ãvéçóg' xati^yayê d' avtòv ixl i 

80 d'ákattav0Lkéag 6 T€CV0ofLBVLti]g infixavtxóg. ^ õh ãv- 
tkía xaCuêç ficíd'og tma^fiákkov êxovúa õi* ivòg iv- 
âçòg i^fivtkstto âuc xoxkíov , ^Açx^inriôovg è^evQÓvtog. 
ovo^a õ' rifu rg vril EvQaxoúía^ ote d' avtip/ i^éxê^- E 371 . 

n€v 6 'léçGiVj 'AXe^ávâçsiav àvtfjv (i£tmvó^aOev. 
iq>óXxia d* ffiav avrij tò [ihv nçãtov xéçTcovçog^ xçia- 
XÍXia tákavta õéxaú^-ai âwáfisvog' staff d' rjv ov- 
rog èxixcíiTeog. fisd'^ ov %íXia sesvraxóúta ^aúxá^ovúat 
aXiádsg ta xal ôxáçuí icksíovg, o%Xog d' fjv ovtc iXát- & 
tcív (istà tovg TCQoecQfi^Bvovg ^ ãXXot r' i^aicóútot 
jtccçà xiflf nç^çav è^ixifiQOvvtsg rà naQayyakXófiava. 
209rc5i/ dh xcctà vavv áãLxrjfiútcjv ÕLxadtriQiov xaõ'£L' 
úxiqxsi vavxXriQog xvpsçvi^xijg xal ZQpçevg^ ovTtSQ 
èâéxa^ov xaxà xovg 2IvçaxQ0ÍG}v vófiovg/ lo 

44. ' úíxoi) â^ èvs^Ákkovxo alg xrjv vavv iivQuí- 
õsg ^, xaQÍ%(ov Sh óíxeXtxãv xêçáfita (ivçia^ íq€(Sv 
xikavxa õt0(ivQia, xal Mxeça Sh (poçxía âiaiivQia. 
Xíoçlg âh xovxíov o Í7tí€(LXL0[wg ip/ xãv èfixksóvxcov. 
ò í' 'léçcjVj èTcel Tcávxag xovg Xtfiévag T^xove xovg (ihv is 
h ág ov Sxrvaxoí êlúv xriv vavv déxa^^ai^ xovg dh xal 
èxixívdvvovg imáç%Btv^ disyvG) ÕíSçov avxr^v àico- 
axetkai Ilxolsfutíp xip ^aúikst eig ^Aka^ávdçEiav' xal 
yàç rjv újcávig úíxov xaxà xf^v Atyvjtxov, xal ovxfúg 
éTtoír^aa , xal rj vavg xaxi^xd^ alg xijv 'AXa^ávõ^atav^ 20 
ãvd'a xal èvacaXxiqd"!]. 6 õ' ^léçcav xal !^px^ft?jAov xòv 
xàv BJCíyQafi^áxcov xoirixiiv yçãil^avxa algxtjv vavv 
è7t£yçaii(ia Xf^Xíoig nvçãv ^aôí^ivoíg, ovg xal xaçé- 
(Jtsiii(fav idloig âastavT^fiaútv algxovIlBvçaLà^ èxlyLrfiav. 
ãxat d' ovxag xovnicy^a^ifia 26 

c xíg xóõa <sdk^ néXtúQov ítcI x^ovòg atõaxo; ueotog 
xoÍQavog ãxa(iãxoíg naiCiiaúiv rjyáyaxo ; 
TCãg âh xaxà dçv6x(ov ènáyri òavig ; ^ xíví y6iiq>0L 

X(bifi%'évxag TCaXéxav xovx^ éxá(iovxo xvxog^ 
TJ TCOQvçatg Atxvag aaçL0ov(iavov^ ^ xivl váúoiv, 30 

ag AiyaXov võiúq Kvxláàag èvâéõaxaij 
xolxoig áfKpoxéçGi^av liS07tkaxég\ ri ^á Fíyavxag 

24* 972 E 

toiko jtQÒg ovQáviag l^s0ai/ ãtQajettovg ; d 

ãõtçíov yaç ifavev xaQXi^óia , xal tpiaUHTOvg 

^'(úçaxag fisyúktúv ivròg í%bi vêipéayi/, 
n€Í0[ia0í d* àyxvQag àiCBQBÍSBxai^ olatv 'jífivõov 
^ Séç^rig xceI Srflxov duSôòv êõfi0B xó^v. 

IMXvvBi útifiaçãg xar' èjttoitíâog ÁQtixáçaxtov 
yQáfifuc ríg ix %bçúov xávô^ ixvliôB xçoTtiv' 
q>atl yuQ ág^Ié^&v ^iBQOTcXéog^ElíáÕi %áoa 

Tuã vátSoig xaçjtòv Tcíova d<BQog)OQãv^ e 

10 UixBXiag ôTcaictovxog ò. õcíQiTcóg. ãlXà IIópBiôov 
õfú^B xatà.yXavxãv õéXfitt tóâs ^od'£mv. 
naçiXinov d^ éxòv èyà tijfv ^Ayziyóvov ÍBçàv t^&iK^^ 
g èvCxiffiB tovg IlroÍBfiaíov ôtQatriyovg xbqI AsvxoX- 
Xav trlg Rcíag^ onov dii xal tá ^A%6kla)m avrifu ávéd^- 
15 XBV' TJtig ovÕB tò TQÍzoVy táxa íi ovãlrò rsTaçtov 
bIxs tijg ZvQuxoúíag ij 'Als^avõçídog xavtrig vBoíg.^ 

45. Toõedk* ovv xal itBql xov xóv vaáv xaxaho- 

yov ovx àxo BoccdxíSv aç^áiiBVOt xaxBXé^afiBv ^ aAA' f 

ãxò TtavTiyvQixãv no^inãv. xa\ ixsl xòv xalòv Ovk- 

20 xiavòv olêcc niXiv nçofiaXovvxa i^fitVj xlg avtij % 

xccçà xá KaXXi^év^ iyyvdiperi , ipafiBV avxá ore xal 

Xóyog xcg slg AvasCav àvafpéçBxai xòv ^iftOQa naçl èy- 

' yvd^xijg èxiyçatpófisvog , ov rj içxV ^ ^^ f^ âCxaiov 

ikByBv ij fihçiov^ ãvâçBg díxaóxaí, Avúv^évvigJ* iv m 

35 íC^BÍ^(Áv Kpriúiv * ovx uv èif^ovõa^ov xbqI ccvr^ x^ 

iyyvõ^Tig . âixatoXoyBt0d'av^ íj ovx S<íxiv á^ía rçtá" 

xovxa d^axiiâv.^ oxi õ% x^^^V W V iyyv^V^V i|iji?210 

fpTfií^ néçvúv â^ èni0xBváúai avxr(v fiovXófiBvog i^d- 

âmxa Blg xò xàXxBtov* ãaxi. yàç úvvO'BX7I xal úaxvQ&v 

30 êxB^ 7C^Ó6(oxa xal povxsq>áXta . . . aXXo hv (léyB^og 

xavxó. 6 yàç csvxòg XBXVíxtjg ítoXXà 0xbv7I xavxà xal 

õiAoia iffyáisxai..* iv xovxoíg o Avôiag alxáv m xal 873 Kallí^svog sCçrixê, Xêfi^qt&v avràg wtod^rniata slvau 
h ovtog yàç xal IIoXé(i(úy 6 nsçirjyritiig bItcbv iv rçit^ 
ráv xçòg ^Adatov naí 'Avríyovovy è^ijyovfisvog Suíd'£^ 
atv iv 0kcovvTL xará tifv xoksiLáç%BLOv 0toàv ys- 5 
yçaiifiévrjv vseò UÍXXaxog tov^PtjyívoVy ov fivtjiiovsv' 
ovfSiv ^Exíxaçfiog xal 2JifMúv£dfjg^ kéyíúv ovrag ' èyyv* 
.d"iíxri xal è%^ avtijg xvnekXovJ* ^Hyrfíavdçog õ^ oAbI- 
tpòg iv xá êTCiyçaiponévm V7t0[ivi^^ati ávÕQiávttúv xal 
àyaXiiÁtmv riavxov ipi]al xov XCov rò év AsXtpotg lo 
vTtóõtfjiia, otov èyyv%"^xriv xvvà iSiõtiçãv^ ávcíd'7i^a 
^AXvávtov ' o V ó 'Hçóâoxog (ivrifiovsvst vitOTCQfjtijçíõtov 
c avxò xakãv. xal o (úv ^Hyi^avâçog xavta léysi , ff- 
õo^sv d' avxò xal rifistg ávaxsífisvov iv Aekq>otgy ég 
àkri%'ãg d-éag a^iov, âià xà iv avxp ivxsxoçEviiiva is 
gcod^áf^ta xal akla XLvà ^(úvq)La xal ipvxÚQiay ítcíxí^s- 
ú%'ai ítc avxã Swá^sva xal XQaxrJQag xal aXka 
0XSV71, ^ tf' im ^AXê^avâçéav xalovfiévri àyyo%iípt7i 
xçiy<úv6g iúxiy xaxà fiéúov xoikri^ dé%B0%ui8waii,évri 
itni^éfiBvov XBQá[iLOv. i%ov0c õh xavxTiV ot fikv névri" 20 
XBg ^vXivfiv^ OL âh TckovpLOi xakxijv fj açyvçãv. 

46. ElxóvxBg ow tcbqI iyyvd^xijg í|^ff ^álív f*vij- 
õd'i]iSÓiiBd'a q>t,loâBÍxv<BV ^aOiXétov. 6 yàç x^ açoBC- 
d QTjfiévp ^AvxLoxfú ò(icíw(iog paõikBvg, ^drjiirixQÍov d* 
vtóg, ág hxoQBt UoiíBtdcívLag ^ vno8o%àg jeoioviiBvog u 
xa-Ô*' ii^BQav 6%Xixág^ %^QÍÇ xãv ávaktõxofiévan/ õcH" 
çsvfiaxa êxáõxGí àitotpéQBLV iâíõov xãv énxiaxÓQfov 
òkoiiBÁ,'^ x^a XBQúaÍGiv xb xal xxrivâv xal d'alaxxÍG)v 
íáGyv aõiaÍQBxa iúxBvaúfLéva^ afia^av nkriçãúai õv- 
váfjLBva' xal (isxà xavxa ^eXLTCtjxxfov xal úxB(pávG»v ao 
ix 6^v(fvi]g xal Xv^avonov &vv ávâçofn^BiSv Aij- 
(ivÍ0x<ov TCikriftaúi %pt;<^org stXiljdij. xal aXXog õ* ^Av- 374 Ê 

ríoxog PaúiXsvg èitiXEXãv rovg èv /látpvri àymvag e 
èaoirfíato xal avròg VTtoõoxàg Xaiijcçiágy <og 6 avtóg 
fprfii, Ilo0siô(úviog, tò fikv yàç ;r(>iDroi/ ãvadó^sig 
ixoLi^õato xat* ãvÔQa ò2,0(i£Í(3v fiçcafiátaV fistàdl 
5 xccl ^ávrcav %r[ifãv kay&ãv xtcl âoçxáêíDv. avsdíõovto 
õh xàl ^pvííor útéqxxvoL rotg dainvovav xaí àQyvQ&- 
(uírov xk'^d'og xal d'sçcc7c6vt(av xal Zicn^yv xal otafi^q- 
Xcov. xai êSei ãvàpãvta Í7tl trjfi/ xáfiTilov mstv Bxa- 
cfrov xal lapstv rrjv xáfiijkov xal ròv naçeútâta 

10 xatõa. ^ xal ot xatà triv SvQÍav d% návtsg (q>7psi) 
õcà r^v tijg xcÍQccg avfioóíav ãnò ti\g xeçl tàvayxata f 
xaxonaO^BÍag awóâovg êvsfwv Tcksíovg, Xva Bvmxovvto 
úx)vs%ãgj rotg i^kv yv^LvaCíoig òg fialavsíoíg XQcifievoíy 
áísiipóiiêvoi [âh] èXaC(p noXvtsX^ xal fivçocg * rotg ds 

15 yQa(i(iar€ÍOíg (pvrcog yàp ixákovv rà xoivà rãv õw- 
Õ€Í7CV(úv) ág olxrirriQÍotg ivÕLaLrcíiuvov, xal rò nXêtov 
[léçog r^ç fjiiéçag ya^rçi^ó^svoc iv avrotg otvoíg xal 
PQ(úfLa0LV^ ãórs xal íCQOúaxoipsQatv nokíá^ xal xccxav- 
Xovfievoí TCQog x^^^^^^àog tcoIvxqÓxov ^óçjovg, ãúrs 

7» ràg Ttóksíg oXag rotg roíovrotg xsládoig õwf^stúd^at.* 

47. *E7Caivâ dé ys^ o avÕQeg q>íXoL^rò y£t/oft^i/ov211 

naQ^ ^AlEÍ,ávÔQíp rçS fiaút^st r^^g Uvçíag fSvpLTeáúiov^ 

o ê* 'jíXé^avdçog ovrog âv ^AvrtÁxov rov iniq)avovg 

vtog V7topX'Yi%'e{g y di o slxov (itfíog itávreg av^çtúnoi 

26 Blg jdij(irjrQLOv' jtBQl ov CdrÓQtjôêv 6 êtatçog ijfmv 

^Ad"^aiog iv rotg.tJteQl rãv iv ZJvçía ^aúiXsvaávrfstv. 

rò ovv õvfijtóútov rovro roióvds ri iyévsro. jdíoyévfjg 

6 ^EmxovQSLOg e^iv èx^^v txavrjfv iv olg ftêrsxstQÍ^Bro 

Xóyoig, rò fúv yévog r^v ix IJsXsvxsíag trijg iv Bafiv^ 

30 kãvíy ávaõox^g d' irvyxavs xaçà tov fiaõLliiDg, xaí-- b 
roL rotg ànò rrig úroãg Xóyoig x^cÍQOvrog. ixolvcíçBi 
ovv avròv o ^AXé^avõçog^ xaíasQ ovra rá fií^ q>av^ E 375 

XoVy itc d% filáoq>riiiov Tcal fiáaxavov Sj/sxá ts tov ys- 
Koíov (iijâh xãv fiaúcXéwv à%B%6fLBVov' xal aitr^6a(ié' 
vp avxã q)^ío6oq)ías àXXotçlav atxricSiv, ozcDg tcoq- 
q>vçovv %B XLt€oví(fxov (poçy xal %qv6ovv (ítéçavov 
iXQvxa ycçóõíDTtov ã^st^g xará [lécov , ijg [açavg rj^íov 5 
nço6a'yoç€vs0d'aíy 6vvax(Á^0B xal ròv 0tég>avov nçoú- 

c xaQLõãfLBvog. ãxBÇ 6 ^coyévrjg èçaú^BÍg rtvog Xv0ip- 
dov ywaixòg è%aQl6ato avry. àxovCag í ' 6 ^AXS^av- 
õçog xal úvvayayòv q>bXo66q>(DV xal èxtõi^ficDv ãvdçãv 
iív^Ttóiíiov èxáXB^s xal tòv jáioyévri * xal jcaçayBvó- 10 
^svov rj^íov xataxX£vB0d'ac êxovxa xhv úxétpavov xal 
xr[v è0d'^a. axaiçov d' alvai, alxóvxog, VBv6ag BÍaa- 
yaystv éxéXavúB xà axovõiiaxa, iv olg xal 17 kvúKpdòg 
€ltS'^Xd'Bv èiíXBçavfúiiévri xòv X'^g ãQBX'^g 6xé(pavov xal 
évâvôa xr^v xoçípvçãv ia&^a. yéXoxog ovv TCokXqv is 
xaxaççayévxog êii&i/Bv ò g)iX6úog)og xal xfiv Xvútpâòv 

d BJCaivàv ovx iscavúato. xoikov xòv jdtoyévr^ 6 (laxa- 
Xafiàv xrp/ fiaúiXaíav ^Avxíoxog^ ovx ivéyxag avrov 
zi^v xaxoXoyíav à'JC06q)ayfj[vaL èxaXsvôBv. 6 í' 'jÍXb- 
l^avâ^g Tcçoór^vr^g r^v èv Tcãai xal (piXoXoyog iv xatg 20 
òfiMaig^ xal ovxoiiOLog^Ad'7^VLC9VL x^ JtBçmaxrjxixã 
9>tAo(TÓ9>G} , xà xal ÕLaxçcp^g^TtQoaxáínL (pUo^óipov 
^A&rpni0í XB xal èv Maúôriv^^ $xi òb xal èv Aaçíúy 
xi^g &BxxaX£ag, xal [iBxà xavxa x^g ^A%^vaí(úv jtóXBCjg 
xvQawrfiavxv. jtBçl ov xad** Bxaúxa fáxoQBt IIchSbí- 25 
õíÁviog ò ^AjcaiLBvg. axsQ bí xal (laxQoxBçá èõxiv, 

e ixd'i^0O(iLai^ tv' Í7ti(iBXãg návxag i^sxá^cJiiBV xovg çá- 

óxovxag slvao (ptXo0Óq)ovg, xal (li^ xotg xçificovíOLg xal 

xotg ãxáçxoig acíyaxSL tclúxbvíúilbv. xaxà yàç xòv 

'Ayád'aiva 30 

el (ilv (pçáacu xàXri9'ég^ ovxC <s' Bvipçavã* 

si í' svq>çavâ xi0\ ovyjL xàXrfilg fpçáõco. 375 B 

áXlà g>£lfi q>aúlv ri èX^d^êi^a^ ix^úoiMU^tà Tteçl vòv 
avõça ég iyévsto. 

48. ^Ev tfl 'EQV[iv.é<úQ tov aeçiscatritixov ^x^^V 
Sistçifié tís ^^dijviGiv 7C(fO0xaQt£Q(5v totg Xóyotg* 

i oúug AlyvTCtíav (ovriúáiiBvog %'BQÍ%aivav istsxlsxeto 
avry, xavtrig ovv eh^ êi avtov tsxovúrig êh^ i% aX- f 
Xov ttvóg^ òii(óvv[iog A'd'7iyÍ0vii rã deõTtótij xuQStçé-i 
ipsro. yQá(i(icctcc âl iiad'òv xal Ttça^fivtriv ysvóiuvov 
tòv ÕEiSxótriv (letà r'^g iiijtQÒg èxBLçayàyat^ xal asro- 

10 d'av6vxa xXriQOvoin^0cíg sCttQéyyçaçog *Adi]vccÍ£ov jro- 
litrig èyévstp. yr^iag te n:aLÕi6xeí(fL0v 6viioçq)ov (utà 
rovtov XQog tò 6oq>i0tBVBiv ôç^^rfiB ^Btçáxuc úxoXa- 
0tixà d'i]QBVG)v. xal (íoq)i,tStBviíag èv MB00ip/ij xav212 
AaçCúYi xfí®Btxakixfl xal TCoXXà içya^áiiBvog xçi^fiara 

15 Í7tavYiXd'BV BÍg rccg 'Ad^i^ag. xal x^f'90tovfiê'slg vxò 
tãv ^Aéijvaííúv ítçBú^Bvtiqg^ otB elg Mi&çMtijv tà 
Tcçáyiiatçc fiBtBççBi^y vnoâçafiáv tòv fiaffíXéa xâv g>í-- 
Xov BÍg èyévBXO , fiByítíxijg xv%àv nçQayfúy^g. õiojtBQ 
fiBXBdçL^s xovg ^A%"rivaíovg õi iTCíõxoXãv mg rà (lé^ 

20 yLúxa naçà xã KajtTtaâáxji òvváyi,Bvog^ ãõxa firi fióvov 
xâv Í7ttq)BQO^évc3v òq>Xri(iáxíúv ãjtoXvd'Bínag èv ofko^ 
voia tijv, aXXà xal xfiy dij^xQaxíav ãvaxxrflafiévovs 
xal âcoçBciv [iByáXcov xv%Btv làía xai dri^unslcf* xavta b 
oí ^Adip/atOL ÕlbxÓ^jcovv xi[y 'Pco^aioív fiyB(Wv£av x«- 

35 xaXBXvú^ai Jtsm0XBvx6xBg. 

í^õi] ovv xiig ^Aúlag (isxapsfiXfjfiévfjg 6 jádTiviatv 
inav^yBV Blgxàg^AQ-rii/agj xal vjtò xsí^iSvog ivoxXsi- 
d-Blg BÍg xrpf Kaçvúxíav xaxrivéx^fl» xoiko {ut^óvxBg 
o[ KBTcço^íâac ê7CB[iil;av ixl xr^v avaxo^uõrjfv avtov 

so vavg (laxQag xal (poçBtov àçyvçóxow. áXX' Bikf€iúív 
iíõrij xal õx^^^'^ ^ò 7tXBt0xov (léçog X'^g nóXe&g inl xipf c 
èxàoxrjfu avxov é^Bxéxvxo ' úwéxçBXOV de xoXXol xal E 377 

ciXXoi ÕBaral rò staçáâo^ov rijg rvxfjg d^avfuc^ovteg, si 
o jtaçéy'yQCCipog*Ad'rivíc9v Btg^A^rpfag Í7t* aQyvQÓTtoõog 
xataTCOiií^erai (poçsíov xal xoQq)VQciv títQíúiuircjv , 6 
lífiâénazs ítcI xov rçifiavog ioçaxòg jtoçtpvQav xçó- 
tsQOv j ovâsvòg ovdl 'PaiiaicDv iv zoúavrri q>avra6lcç 6 
7tata%liõàvtog trjg^Atrixijg. úvvétffB%ov ovv nçògxifv 
^éav tavxriv avàçeg ywatxsg Tcatõeg [yéçovxsg] tu 
xákkiõta aifo^âoxàvtsg %açà Mid'QLdárov, ÒtcÓts 
^A^ffi/íanf 6 xévjigxal tàg içavixàg nmrfiáiLBvogàxifO- 

d á0Big âiM tòv paiíiíéa (Jíífi^oçâãv ôià r^g x^Ç^S ^fuà <o 
n^smg stoií^^vBi, vTCrpnrfiav d' avrã xal ot %bçX 
tàv^íówóov xB%vttai^ xbv ayysXov xov véov jdiovv- 
0OV xalovvtBg ítcI xr^v xotvíjv êúxíav xal tàg TtBçlxav^ 
xi/fif Bv%ig XB xal úTtovâág. b õi jcqÓxsqov èx iiiúd^wxijg 
olxíag i^iàv BÍ$ xrp/ jâUcag olxíav xov x6xb tcXovxovv- i5 
xog ãvd'(f<6^ov xatg ix jd^qlov TCQOiíóõoig BÍ<írivéxd'i] 
XBiCOúftriiídvriv úxçtn^vatg xb xal yçaq>atg xal ãvÔQtãõt 
xal ãçyvçcDiMxtíxyi/ èx^éúBi. àq>* tjç i^rJBi x^ccvíâa Xaft-- 
Ttçàv Í7ti&VQtúv Ttal XBçixsífiBvog daxxvkiov XQ'^^ío^ 

e èyyBylviifiivTiv êxovxa xijfv Míd-çídáxov elxóva' tcços^ ao 
stófLiCBvov d' avxov xal èfpBÍicovto %sçá%ovxBg nakloL 
iv Sk xp xBfíévBí xâv xBXvixãv %v6ÍaL x* íjcbxbXovvxo 
ijtl x'^^Afhf[vloyifog naçovõía xal fíBxà xijçt)xog nçoa- 
voipmv^qtíscDg úicovdaL xal xy iHSXBçaia sroAAol fisv 
è%l xip/ olxlav èXdmrcBg âvéiísvov avxov xriv icçóodov^ » 
7cli^çi]g â^ fiv xal ó KBQaiiBixòg áúzãv xal ^évtov xal 
avxóxXrixog slg x^v èxxkricíav xóv oxXcdv óvvôçoiíi^. 
o âi fióXig 7eçoijXd'e âoçvq>oçov(iBvog vnò xãv Bvâoxi" 

f fLStv jtaçà rç9 âi^iip d'BX6vtmvy êxã^xov óXBvdovxog 
xav nQo<sá^a0%'ai xijg io^^og. so 

50. àvapàg ovv èxl xò firjiia xò tcqÒ xijg ^Axxá- 
Xov (Sxoãg ^xodoiiijiiivov xotg 'PtofLaícuv axçaxi^yotg, 378 E 

ôtàg ítcI totnrov xal íceçifiké^ag xvxitiõòv rò 7cX^&àg^ 
i%Bi,t avafiXétIfag * ãvdçeg ^A%^valoi^ ligpi}, xà n^áy- 
fMctá (iB fiuíistai ííal tò t^g jcatQÍdog õv^éçov axay- 
yékkavv ã olôa. rò dh (isyed'og tàv (lêkXóvtwv Xéye- 

ft 0d'ai õià tò xaçáâo^ov trig X6Qi(Jtá66(og ifixoêí^ê^ (te' 
àd'(f6(Bg d* Í7ti^orfiávt(Qv avtíp xãv nsQLSúxátíúv 
^açQBtv xal kiysiv^ kéyfú xolwv j êg>rj^ xà ^i]dB7eaxs2ii 
ikTCití^évxa firjd^ èv òvBÍçm (pavxa0%'Bvxa, paútksvg 
Mtd^çLdáxijg HQaxBt (úv BiSwvag xal xi^g avo Kcctc- 

10 Tcaõoxíag, xçaxBt õh x^^g <SwB%ovg ^Aúíag a^cuStjg axç^ 
nafLq)ykíag xal Kiktxíag. xal ^úvkBtg (ihv avtòv 
^Aqiibvííov xal Ilsçiíãv âoçvq>oçov6v^ õvva6XBVBi ãh 
xãv TCBçl xr^v Maiàxiv xal xov okov Uóvxov xaxtpxi- 
ôfiévam èd^vãv èv jtBQi^éxçp xçtô^vçícív axaâictv. 

15 ^Pofiaímv Sh úxçaxriyòg (ihv IlaiKpvkíag Kóivxog^Ox- 
Ttiog 7caQadod'Blg ãxok(yud'Bt ôéõjiiog^ Máviog âyAxvk- b 
kiqgjo vjtaxsvxógj 6 xòv ájtò IJtXBkíag xaxayayòv 
d'QÍaiifiov, úwâixT^v i%ayv íkv0Bv fucxç^- Ba&toí(fVfiv 
TCBvxáxrjxw TtE^òg vxò Innéog êkxsxai. xáv d^ akkpv 

20 ^PíOfiaíwv ot [ihv d'Bãv âyoík(iaiJí xçoúJtBscxcÍTcaõiVy . . • 
oí õh komol (iBxaiiq)LB<ííí(iEVOL XBXçáyan/a [(láxta xàg 
^1 açxvs ^axQÍdag xáktv òvo^iá^ovúc. n&6a Sk xókíg 
xatg VTchç ãvd'Ç(OJtov xt^tg vjcavxãõa xaxaxakBlxat 
%'BQv xòv ^aúikéa' %Q7fiiiol d% iicÁvxo%'Bv xò xçátog 

tb xrig ol760V(iévrjg ^BúnupSoikSL. diò xal nffòg xijv Sçá-- e 
XTjv xal xfjv MaxBÕovíav (iByáka xéfiscBxaí 6xçax6%B* 
da, xal xà r^g EvçdjtTjg aitavxa (léçri ãd'(f6a BÍg amiòv 
fiBxafiBfikfjxai. ucáçBi^í yàç nçòg avtòv nifénfiBig ov 
fióvov ix xáv ^Ixakixãv èõváv, ákkà xal TCaQa KaQ%ri' 

30 dovCcnv, 6vii(iaxBtv â^LOvvxBg iicl xijy x^g^Pvififis enmí" 

51. [iLxçòv d' iseiiSxfàv éal xovtoi^ xal èã^a/g xovg E 379 

itoXXovç 6vXXaíi}ôa^ xsqI rtSv ^açadó^mg xçoijyysX'' 
fiévoiVy tfíifag rò (létiootov ^ xí odv (êlns) úVfifiovXsva ; 

d ^ij avé%Ba&av ri^g àvaQ%{ag^ ijv^^Pmfiaicuv 6vyxXrj[tog 
híi6xsd'ijvccv TCSTtoírjxev , €(og ãv avtri doxi^úy ycsçl 
tov nàg rjiiãg xoXítsva0%'aí dst. Tcal ft^ XBçUâcofiêv 5 
rà [sçàxsxXsccfiiéva, avxiiávta âh xàyv\iyáiSiaj xò 
^éaxçov àvsTcxXrjõíMxov ^ aíps^vd à% xà âixadx^i^Qia, 
xal xiiv %'Bàv XifTjOnotg xad'G}0i(ú(iévriv icvxv^ àq)yQifi- 
(lévriv xov driíwv. (iri 7CSQUdfX)[i€v dé, avdçsg^jídTi' 
vatovy xr^v Csçàv xov ^Iáx%(yv (pwvrjy xaxà<ís0iya(Siísvriv^ 10 
xal xò 0s(ivòv àváxxoQov xotv d'BOÍv xsxXBia^évov^ xal 
xãv q)iXoa6fpcyt/ xàg õiaxçtfiàg atpdvovg.^ TCoXXãv ovv 
xal aXXíúv xoiovxfúv XB%%'évxG)v VTCÒ xov olxóx^ifiog 

e úvXXaXi^avxBg avxotg of oxXoi xal owdçafwvxBg slg 
xò d^axQov BvXovxo xòv ^jád'rjví<xíva úXQaxrjyòv ítcI xáv is 
oxXfúv. xal TCaQêXd'àv 6 ^BÇLieaxtixiocòg BÍg xip/ òçxi^- 
ôxçav t0a ^alv&v I1v%'0xXbI svxaQÍõxtiõéxaxotg^Ad'!]'' 
vaioig xal èípri õloxl ^ vvv viistg éavxtSv úXQaxriyBtxs, 
Tcçoéàxrixa í' iycí. xal ãv 0wB7tL0x'^V^^ y xoôovxov 
dwrfioiíat o6ov xoivij jcávxBg vfiBtg,^ xaik' bItíÁv 2» 
0vyxaxé0X7i0BV êavxã xovg ãXXovg ccqx^^^^S (ovrjfiov- 
Xbxo vTto^aXàv xà òvófuxxa. 

f 52. xal (iBx^ ov ^toXXàg fniéçag xvçawov avxòv 
ávaÕBÍ^ag 6 <pcXÓ0oq)og xal xò xãv 7Cvê'ayoçLXc5v àva- 
ÕBÍ^ag dóyfia xsqI xijg éTttfiovXfjg xal xí rifiovXsxo av- 25 
xotg fj q)tXo0oq)ía ^t/ 6 xaXòg nv%'ay6çág BÍ0fjyT^axo^ 
xad'ãaBQ t0x6Qri0B ©BOTCOfiTtog iv òydág ^iXLXTeixav 
TíoTEçiunnog 6 KaXXiiiáxBiog ^ svd'é(og xal ovxog xovg 
2íA(ihv Bv (pQovovvxag xãv noXixãv xaçà xà^AQi0xoxé- 
Xovg xal SBOtpQá0xov dóy(uxxa^ ág ãXfld^ slvai xriv w 
xaçoiíiíav X71V Xéyov0av (iti «atol iiáx^''Q^'^9 èxxoâcòv 
BV&vg i«4}i,rfiax0y ípvXaxag â ÍtcI xàg TtvXag xaxé0xij' S80 B 

0év , Ág vvxtCDQ xoXXovg tóv ^A^n^vatiov BvJLafiov(ié' 
vovg tò fi^AAoi/ xatà tàv tBi%iov avtxyòg xa^ifi^qúcevtag 
fpBvyaiv. xal 6 jíd'riví(ov t%xéag i%a%oútBÍlag ovg ft^v 
iq>óv6v<í£v ovg âh xal õsdêfLSVovg xatr^ays âoçv^ó^ 

5 Qovg i%pv TCokXovg rãv q)Qccxnx(ov xcclovfídvaiv. . úw^ 
áy&v dh xal ixxXtjúíag TCoXkaxig tà 'P&iuxíwv ipço- 
vstv X(fo<S€Xoutto' xal noXkotg aixíag iitig)éçGív mgh 
èiajC£[iJCOfLévoLg nçòg tovg q>vyáâag xal vsmvsçí^ov-* 
cfLv, iipóvevsv avtovg* xal tàg TCvXag^ tQiÓKOvra xa- 

10 ta6x7iCag ifp' íxáútrig^ orr' slúiévaixòv fiovlónsvov 
o^r' i^iévav eia. àvêXáfipccvs âl xal tàg ovCíag icoX- 
Xãv xal toúavxa XQ^fJi^xa Cvvtfi'çobôev mg xal tpçéaxa 
TcXriQàiSav nXsíova. è^anéuxeils 6% xal iní xrpf %wQav 
SõjesQ òâotâóxovg xáv àseoxcoQovvxioVy olxiveg avxwg 

16 àvijyov mg avxóv' xal àxçíxovg aTCcilXvs srpo/Síúrtfa- 
vfáag xal õxçsfiicítíag. jtoXXotg dh xal xçodoúíag õt" c 
xag èTCrjysv^ ág xotg çvyáúv X€(fl xad^õov úwsçyov" 
õvv' (ov o? ^hv õià xòv ipófiov ^qo x^^g xçíôsag iq>sv^ 
yovy 6t í ' iv xotg âixaúxriQÍovg xatsâ^xúiovxo , avtov 

20 xàg il^T^ovg tpéçovxog. ivscQycíõaxo d' iv xjj TCÓXêi xal 
tàv n^g xò i^v àvayxaífúv ãvâsiav , XQi^ièuz xal 
jtvQOvg òXiyovg ÕLaiisxçciv. i^é^eefí^s dh xal ènl r^ 
%(Áçag OTcXítag tovg difiçsvôovtàg et tig tàv àvaxB- 
X&Qfixótíov èvtág èúti tàv oq&v^ ti tàv ^A%^aímv ttg d 

25 slg tfiv VTCêçóçLOv a7Codi^fL£t' xal tòv Xijq>d'évt* âxs- 
tv^^ávv%BV^ wv ivíovg xal xçoxataváXífSxê tatg fia- 
úavoíg. ix^qçvaõd tê âvvtog tov iiXíov jcávtag oixov- 
çetv xal [^riài] iistà Xvxvo<p6çov [nif^déva q>ofxãv. 

53. xal ov ftóvov tà tàv TCoXitãv õirjçxa^ív^ 

80 aXX* ^âi^ xal tà tàv ^évan/, ixtsívag tàg x^^Ç^S ^ 
ixl tà slg AijXov Toi; d-aov ^^^ijfutror. ixxéfáifag yovv 
èlg trjfif vifiov 'ATcaXXixãvta tòv Tfjtov, noXltfp^ £ 381 

^A^yfifatmv yevófisvov, noix^l&tccróv xiva xal cciffíxo- 
çov Irfiavta fiiov' oth fúv yàç . . . ètpikoôóípBt xal xà 

e TCêçiTCartitcxà xal trjv ^AçiatoxiXúvg fiifiXiod^xtiv xal 
ãlkag õwrfyÓQa^s õvxvág' ^v yaç jeolvxQi^fíaTOQ' tá 
T éx tov iifiTçpov xãv uaXaiáv avxóyQafpa ifriq>í' h 
õfiaxa vq>aíçov(isvog ixxãxo xal ix xáv alXeov xólêcm/ 
Et XI xalaiòv Btiq xal ànó%'sxov, iq>^ olg íp(úçad'£lg èv 
xatg ^A^Tjfvaig éxivâvvsvaev av , si fi^ Igyvyav. xal 
fLBx^ ov noXv náXiv xaTÍiXd's^ ^'êçaTesvõag xoXXovg' 
xal õvvaxeyQÓipsxo xá 'Adifjviíovv , mg ãv ano t^ç av- lo 
xiig dfi at^ú6(úg ovxi. 'jídijvítúv d' Í7tvXad'6fiêvog xãv 

f âayfiáxfúv xáv xov TtsQiitáxov %olvixa xçi^áv alg xês- 
õaçag rnUçag âisfiéxQBt xotg àvorjxovg ^Adifvaíoig^ 
àk$xxoçCÒ&v xQiHpifv xal ovx àvd-Qcíicmv avxotg âi- 
âovg. ^AnekXvxáv d% fiêxà dwcífisfúg è^oQfiijiSag slg 15 
ArjXov xal xavi]yvQixág (lãXlov rj õxçatLCoxíxág àva* 
0XQBq>6fiBvog , xal icçQípvkaxrjv àfiB^Bõxéçav nffòg xi^v 
^i^Xov iiBçíôag , (táXiata âh xà iÍÓ7ti0d'B xijg vriúov 
èátíag áq>vXaxxaxal ovâhxáçaxa fiaXófiBVog ixoifiãxo. 
xovxo õh ijciyvovg 6 ^Oçófiíogj õxçaxriyòg^Pmfiaíwv ^ 
2íòípvláóóav xrpf jJ^^Xov^ g)vXá^g aõéirjvov vvxxa xal 
èxfiifiã^ag xoifg iavxov õxçccxmxag^ xoifbíú^évoíg xal 
(isdvovõiv èniTCBôÁv xatéxoil^B xovg ^A^rjyaíovg xal 
xovg fiBx* avxáv õvõxçaxBVoíiévovg mg §o0xrif/Mxa 
S^axoúíovg xòv áQíd'(i6v, i^ciyQriõB âh xal TtBçl XBXça- u 
xodíovg, xal 6 xaXòg õxçaxrjyòg 'AxBXXvxáv iXa^B 
q>vymv ix At^Xov. stoXXovg êh xal &u(iq>vy6vxag xati- 
dàv ò 'Oçófiiog Blg hcavXBig 6vyxaxé(pXB^Bv avxatg 
olTcíatg xal navx avxáv xà TCoXtoçxijxixà oçyava õvv 
h x^ bXbxÓXbi^ f]v Big ArjXov èX^mv xaxB^XBváxsi. <yiri}- ao 
<Sag evv xçó^caiov inl xáv xojtmv 6 ^Oçófiiog xal §m* 
liàv èxéyça^B 382 E 

tovôõê d'av6vtag í%bl l^BÍviyuç t(íq>og, ot X€çl jdijlov 

fui^áfisvot i>v%àç âXsúav èv jcsXáyat, 
zr[v [eçàv ots vffiov ^jíõip/atoi xeçãi^ov 
Ttovvòv açri ^atííkèt Kajcnadáxmv d'é(i8V0i. 

5 54. Kid Taçõov õh iaixovçsvog ípilóôoqíoç ixv- 
^vvrjtís Avúíaç ovoficc. og vjcò rijg naxQÍÕog úts^- 
vr^ipóços atçB%'BÍgytovt êóriv [EQBvg^HQaxXéovÇj ovx 
àxBtC^èxo .xijfv àQ%riv^ ãXX* i^ t^íoxíov rvçawog f^v, 
íCOQtpvçovv ^hv fLBúóXBvxov %txãva ivdsâvxcígj xkxt" ^ 

10 yi/òòoL Sb iipBútQÍda 7tBçi>fiBfiX7i(iávog noXvtBÍ^ tuxI v%o- 
âovfiBVog XBVTcàg Ãuxcavixág^ útéipavov âá^vtig XQV- 
óijg èõrB(i(iévog j Tcal ÕLavéiiíov tà xãv JtXovúÍGív Totg 
Tcévrfíí^ noXXovg ipovBvcov xãv ov ôiâóvxmv. 

55. Toioikoí bUslv oC àicò ^)iXo0oq)íag ôxçaxr^yoL 

15 7CBQÍ CUV ^rj^xccçrjg êXsyBVj wíítcbq èx dij^ifiçag ovâslg 
ãv õvvcttxo xaxa6xBvá(Sat XóyxrjVy ovd* èx SmxQáxovg 
úXQaxídTfjv aiiB(i7Cxov. 6 yàç nxátmv q>ffil XQ€tg 
úXQaxsíag ííxçax6võa0d'av Ucoxçáxri ^ '^'W f^^^ ^'^ -^^~ ^ 
xiòaiav , xr^ dh slg ^A^fpiícoXiv , xi^v d\ BÍg Boimxiyig^ 

20 oxB xal úwéfiri xrjv ènl AriXlip (láxijv yBvéiSd-ai, nuq" 
âsvòg dh xovd'^ tfSxoçTixóxog avxòg xal ãgtúxsííDV çwj- 
õlv avxòv XBXVXfjxévai àicávxmv xãv ^AdTjvaííDV fpv- 
yóvxcav^ TCoXXáv Sb xal âseoXoiiévmv. návxa Sh xavxa 
éil;BvdoX6yrixat. ^ lúv yàç Í7t* *jáfLq>(7CoXiv óxçaxBÍa 

35 yéyovBV Í7cl ^AXxaíov aç;coi/roç KXémvog 'qyovfiévov i| 
imXéxx&v ávâçàv^ Sg q>7^6i &ovxv8l6rig. xovxíxív ow 
xãv èTtíXéxxov àváyxrj dvav xal JSojxçáxip/ , m nXi{v 
XQÍfifúvog xal fiaxxTiçíag ovâhv r^v. xíg ovv bIjcbv Cifxo- e 
çioyQáq>og rj Jtotfixi^g ; rj nov @ovxvâíâfig xòv Sancçá- 

30 xfjfif xaçBvéxQ(*^<íB xòv JlXixmvog õxçaxeãxtiv; ríyàç 
á07t(dí Ívvõ"q(ia xal fiaxxriQÍa; xóxB õh xal slg noxí- 
daiav iaxçaxBvõaxo , ág èv xã XaQiiíây B[ftptsv ò E 383 

ilXátcêv 9 g>é(íx(ov avtòv xal tmv àçiõtsÍGív tóte '^A* 
zifiiáây^açccxtoififiai; xoUto ovrs Sotncvâíâov âAA' 
ovd' 'lôOTCQcctovg BÍçrixórog iv t^ stsçl xov %&vyovç. 
Tcoiag âl xal ^uixrig yevoíiévrig êlafiê tà ãçiõteia Ucd- 
XQilítTíg; xal xi nçá^ag éxiípavhg xal õiáúrifiov; xoc^&ó* 5 
lov fMxrig (ifidsfiiãg cvybnB^ovúrig ^ ág tõxóçrjxs ®ov- 
f xvdldrig. ovx à^€iSd'elg di xavxy tiJ xsçaxoíoyía ò 
niáxfúv ènáysv xal xr^v ítcI ^riUcj) ysvofiévriv, fwíA- 
Ãov õh xeTcXaOfiévrjv ãvÕQayad^tav. el yàç xal xò ^1^- 
kiov yQfjxsí Ucaxçáxfig^ ág tôxoçêt^Hçódcxog ò Kçaxi^- 10 
xsiog iv xotg TCQÒg xòv ^tío0c»xçáxriv , afia xotg noX- 
Xotg á6xri(ióv(úg av itpvya , Ilaycívâov âvo xéXíj ^sçt- 
xéfiíl^avxog xãv Ijctcschv ix xov ãfpavovg tcsçI xòv Aa~ 

2169701/. xóxs yàç ót fúv Tcçòg xò /íiqXiov xáv ^A%^al(ov 
iqyvyov^ ot õ^ èicl ^áXaxxav, ãXXoí d' è%l 'A^OTrói/, o? 15 
í ' Í7tlII<içvi]d'a xò oQog ' Boicoxol í' èq)Sx6(i€vot êxxBi- 
vovy xal [lãXiôxa ol [itnBtg oT xs avxàv xal Aoxçmv. 
xouwxov ovv xvdoí(iov xalfpófiov xaxaXafióvxog xovg 
'Ad^ccíovg* fiávog Uaxçáxrigy fiçBvdvóiísvog xal xá- 
q)d'aXiiò naçafiáXXtúVj Bi^xrpcBi àvaOxéXXcrv xò Boiíd- 20 
xãv xal AoxQÒv t^icixávr, xal xavxrjg xijg ávâçcíag 
avxov ov ©ovxvâídfjg ^é^VTftav^ ovx aXXog ovõèlg 
[ovxB Côxoçíoyçáípog ovxe] Ttoitjx^^g. xág dh xal xáv 

b àçLôxBÍfov ^AXxL^dri naçaxtoçBt^ xà furjâ* oXcogxBxoi" 
vmvípcóxi xavxr^g x^^g ôxçaxBÍag; èv dh xàKçlxiovt 6 25 
T^ Mvfii/UHSvvTi (píXog nxáxíov ovõh ^oiTfiaú&aí 7eox6 
ãacdíifiiav xòv S&xçáxri Íè,(o X'^g Blg ^Iad'fbòv stoçBÍccg 
st^xB. xal ^Avxiô^évTig d' 6 õcníçaxíxòg yCBffl xãv àçi'- 
iíxBÍiúv xà avxà xp JlXáxcuví tóxoçBl. ovx êôxi, d' êxv- 
(wg Xóyog ovxog* x^Q^Í^'^^^ 7^9 ^^^ ^ xvayv ovxog 30 
JtoXXàxãS&xçáxBt' od'BV ovôbxbçgj avxãv dBtjaúXBv- 
Biv^ úxonòv ix^[>vxag &ovxvõídr[i;. 6 yàç^Avxiod^évrig 384 £ 

xttl TtçaõêTcéysí ty ifèvdoyçaq>l<f Xéymv ovzíúg* ripi^tq c 
Sk aHOvofLBV Tíàv ty tcqoq Boiíotovg fMcxjj tàçiútelá ôa 
Xafietv. Evfpi^fisc, m ^évs ' ^Akmfiiáôov xh yéçaç , wx 
èiwv, £ov ys dóvtog^ ág rjfistg àxovoíiev.^ o dh nxá" 

6 tiúvog Uíúxçáti^g êig Ilotidaiav kéysí Ttaçstvac xal 
tãv ãçusteíiúv ^AXTcifiiáõy xaQaxe%€ííQi]xévai. nçineQBl 
de xaxà návrag tovg tõtOQíxovg f^g ènl ^i^kiov útça- 
tsíag rj itsçl notídaiav^ rjg OoQfiícsyv iútçaf^SL. 

56. nivx^ ow tl^svdovxaL oC q)tk60O(poi xal nokXà 

to TtaQa xovg xçóvovg yQcctpovxsg ovx alifd'cívovxai , xa- 
^'ccjesQ ovd* 6 xalòg SBVotpãv^ og év xá 6v(17CQ0Cgí d 
vnox(d'sxaí KaXkCav xhv ^In^ovíxov Avtokvxov zov 
Avxiúvog içãvxcc xal vêvixrjxóxog avxov Ttayxçáxiíyi/ 
êôxíaúvv Tcoioviiêvov xal úvv xotg akkotg âaixvfióóir 

15 Jtaçóvxa avxóv^ xòv tfíog (ii]âi y€vvi]d'svxa rj tcbç^I xt^v 
Tcavòirxipf iikvxlav v^ÁQXOvxa, êõxv d' ovxogo xaiçòg 
xad'^ ov ^Açíúrícmf aQX<úv i]v. èicl xovxiw yàç EvTtokig 
xhv Avxókvxov diòái^ag õià jávi^uo&xçixov %k^vá%Bi 
xffv víxfiv xov Avxokvxov, nákvv o Sevo^pãv noiet e 

30 xòv Utoxçáxij kéyovxa iv xm JSvfijeoaía} xavxí* xaíxoí 
navúaviaq ys, ò 'Ayá&cDvog xov stOLijxov içaúvi^j 
ajeokoyov(i8Vog vn^Q xmv áxçaúCa õvyxaktvõovfiévanf^ 
êCçfixsv ág xal úxçixBvyba àkmficíxatov ãv yévotzo ix 
naidixàv xal èçaúxãv. xovxovg yàç ãv êgyij ot&t^t 

V» iiákiúx av aidst0d'ai akki^kovg àxoktjeêtv* d^avfiaiítà 
kéymv^ Bt ys ov ifóyov xs àq>QOvxi0XBtv xal àvauOxov- 
xstv nçòg ãkki^kovg i9'í't6fiBvov ^ ovxol (lákíóx' aiaxó* 
vovxai alúxç^ 'í^* xoiBtv.* oxv (ilv ow xovxmv ovôhv f 
BÍçijXB Ilavúavíag .ê^Bóxc fuxd'Bi:v èx xov nkAx&voç 

80 cvimoõíov. Ilavõavcov yàç ovx olâa ôvyyçaiifuXj 
ovd BÍ6ipíxat Ttaç' akk^ Xakãv ovxog tíbçI x^^boç 
içacxãv xal naiêixãv fj itaçà Ilkáxmvv" Tckjp^ Bks £ 385 

TíUzi^BVfStKV tovto Sevoipãu êtt* aklc9ç yBYQafifiévçi 
xã nXátcovog èvétvxs SvfiTCOúÍGy^ xaQ€Í0d'<x)' rò õh 
Xttxà tovg %(fQvovg aõróxrjfia Àsxtsov. 'jéçi&cimv, iq>* 
ov tò óvfiTtóõiov vxóxectojL úwrjyfisvov , otçò rsaaci- 
21 7 ç(ov itàv Evq>^(iov TtQÓtSQog lypgf , xad'* ov IIXÁxayv 6 
xà 'j4yá&(úvog vixi]ti^çia yéyça^êv , év olg Ilavúaviag 
xà xsqI xáv èQfúxixàv õia^éQxsxai, d'av^aútòv ovv 
xal xêçaxáâsg si xà inínc} ^7]d'évxíx^ (isxà dl xétxaça 
êxri è%i%Biçrfiévxa scaç ' ^A'yá%'&VL , 2^(oxçáxrig nagà 
KakXía òsLjcvãv svd^vvst ov õsóvxtog çr^%^évxa. lo 

57, ^OX(úg d\ XriQog èõxi xá Tlkixtâvv xò 0V(i7c6- 
ôiov, ox£ yaQ^Ayá^-fúv ivíxa^ IlXáxmv riv xB^^açBú- 
xaíÒBxa èxàv. o [ilv yàç hã açxovxog Evqyi^fiov úxb- 
€p€cvoikai Irivaíotg^ IIXáxíQv õh yewãxai inVAnolXo- 

b ôáçov xov (lex^ Evd'vdrifíOV ãç^avxog' âvo âh xal 15 
òyâoi^Tcovxa ficd^ag hri (iBX'^íkcc^BV inl Ssotplkov xov 
(isxà KccXkíiiaxov ^ og iõxiv àyôoi]xo0xòg xal õsvxsQog, 
ãjcò õh 'AjcoMoõoÍQOVxal XTiglIkáxGivog yBvétíBfjag xb6- 
íSaQBúxaidéxaxóg èúxvv açx(ov Evqyrjiiog^ iç)' ov xà 
ixiVLXia ^AyáQ'{ovog êtíxiàvxai. xal avxòg âh 6 IlXá- so 
xmv drikot t^v úwomsíav xavxriv nçàêstoílov ysyové- . 
vaty léywv ovx(o^ èv xã 0v(ixoo£p ^bí vbíúúxI Tjyst xrjv 
0vvov&íáv ysyovévai^ &0xb xãfih JtaQáyBvé0%'av. ^Eyà 

c yaç' iq)ij, n6d'Bv^ r^ í' èyfÁ^ ca FXavxGív; ovx olõd'' 
oxv nokXãv èxáv 'Ayá&mv ovx iTtiÔBÕrjiirjxB'/ xal 35 
9eçoBXõ'cív fpijaiv ' «AA' bIjcí (ioí , scóx' iyévBxo tj úw- 
ov0(a avxi^; Kàyò bIicov oxi naíd&v ãxi ovxtov fjiiãv^ 
oxB xy xffaytúõía ivíxrfiBV 6 ^Ayà^^yv.^ oxc õh ícoklà 
o IlkáxfQv nagà xovg xQovovg a^açxávsi õ^Xóv iõxiv 
in Tcokkáv. xaxà yàç xòv slvcòvxa acúLrjxrpf ^ oxxí xbv sa 
èx ãxaiçífiav yXáxxav êk^y xovxo iiij dcaxçivag yçá- 
tpBí. ov yàç àyçágxDg xt ãksyBVy àkkà Tcávv àúxE^ifiévcag' 

ATHENÂEUS. I. 25 386 K 

58. ág iv tá Foçyíif yçáfpayi/ fpvfilv ' a^Ãtog aça d 
ovrog 6 ^Aç%éka6g èúti %axà tòv úòv kóyov. EtTCSç yê, 
à (pílêj ãâtxog.^ êlta ^ritàg sljeòv ág xatéxovtog rfiv 
MaK€dóvG>v ccQxiiv ^Jlçxeláov TCçofiàg yQcctpBi rida 

h^ xal IlEQixXéa xovtov vscKírl tstsksvtrjxóta.* si âh 
vsfúútl xsrekavtrpíB nsçixkrjg^ ^AQ%éXaog ovTcm xvçLog 
iôti f^g ãQX'^g' si í' otnrog fiaúiksvsi,^ itçò xoXXov 
%avv ;|rp()vot; à7tB%'avs Ueçíxkfig, Ilsçdcxxa^ roíwv 
arpo ^AQxakáov ^aúikevBv^ ág (ihv 6'Axávd'b6g ípriõi 

10 Nvxoybridrig êtri rs00açccxovta sv* Ssáxoiixog âh tçuí- e 
xovra TtévTB^ 'Ava^iiiévrig XBõífaQáxovta , ^iBçcíwiwg 
b£xo0lv òxté , Maçúvag dh xal 0ikóxoQog alxoúi tQÍct. 
tovtfúv ovv díatpoQfog íõtOQOVfiévcjv káp&fiBV tov 
èkcíxíútov áQid'(iòv tà BÍxoõL rçtcc êtri. llBQcxkijg d' 

15 ãxod^T^úxsv xará tò rçítov Stog tov IlBkoTCovvrfiuí' 
xov icokéiLOv^ ãçxovrog ^EítafiBÍvovog ^ iq)^ (y5 ZBkBVtã 
[^Aké^avÕQog , xal rrp/ fiaúikBÍav IIsQÔíxxag dtadi%s- 
tav^ og èficuSíkBVBV €(X)g Kakkíov^ iç?' ovtBkavrã] IIbq- 
dtxxag xal rrjv fiaútkBÍav 'Açx^kaog âiadéxBtai. aeág 

20 ovv vBOútl xatà Ilkátfova XBkBvtã IlBçtxkiig^ èv à% 
tá avtá FoQyÉk o IlkÁVGtv tòv Hmxçátri novBl ké- 
yovxa ^ xal Tcéçvôi fiovkBvsLV kaxdv^ i^BiSr^ fj q>vk^ f 
BTtQVtávBVB xaVêdst iiB êTCirlnjçí^Biv^ yéktoxa naçêt^ov 
xal ovx rjdvváiiTjv Í7Ct'^(píúai.^ rovro o EtúXQÓxrig 

35 ov xatà áõwapLÍav ÍTCoCrfiav^ ákkà (lãkkov xaxà àv- 
âçayad^íaV ov yàç '^fiovksxo kvsiv âijfwxçaxiag vó- 
fLOvg. naçlúxrfií Sb xovxo údttpág 6 SBVOfpãv iv xç&^ 
x(p^Ekkr[vvxãv ixxi^slg ovxtúg^xáv dh XQVxávsfov xtvóv 
ov q>a6xQVX(úv TCifod^Biv xrp/ dtainj^iúiv jcaçà xmg 

30 vófiovg^ av%'vg Kakkd^BVog àva^àg xaxi/jyoQBi a^cii;.218 
ol í ' èfioGiv xakstv xovg ov fpáaxovxag. otõhnçvxávBig E 387 

ipo^d'ivtsg ófioíóyow ãàccvtêg nçod^úaiv^ nkr^ 
£axQ€ctovs tov UcsHpQOvíôxov. ovtog de ovx êq>f^^ 
àkkà xará xovg vófiovg Tcávxa non^dêcv/ ovtóg èútív 
o dia^q)L0(iòg 6 ysvófievog xatà xãv yceçVEQaõLVÍâi^v 
útçari^yãv, oxi rovg èv ^Açyivovúaíg èv r^ vavytjxxícç 6 
ãxokonévovg ovx àvsíkovxo. èyévsto Sh fj vavfiaxícc 
è%l ÍQXQvxog KalXiov^ f^g IIsQvxXéovg reXevf^g vóts- 
çov êtê0iv stxoõL xal xétxaQúLV. 

b 59. ^AXkà fi^v xal ò iv xá IlQíúxayóççf õtÁXoyog^ 

listec xyiv ^Ijctcovíxov xeXsvxriv yevófisvog , jtaçsiÁ,i]q)ó- lo 
xog ^ârj xfjv ovôíav KakXiov, xov Uçtxítayóçov [(lé- 
fívrixat] Ttaçaysyovóxog xò õsvxeçov ov noklatg %q6- 
tsçov Tifiéçaig, o í' ^IjtJtóvixog inl (úv Evdn}ôrjfwv 
açxovxog úxçaxriyáv Ttaçaxéxaxxai ^Bxà Ncxíov Jtçòg 
Tavayçaíovg xal xovg xaçafi(yq%^vvxag Botfúxãv^ xal 16 
til fiáxV vsvixrjXB. xéd'vrjxB Sh TCçò x^g è^C^^Alxaíov 
ÕLÕaõxaliag xãv EvxóXtâog KokãxcDV ov TCoXkâ XÇ^^ 

c vçj xaxà xò eixog. XQÓútpaxov yáç xiva xov KaXUov 
xijv ycaçáXi]tl;iv x^govõtag êfMpaívst xò âçãfia, èv ovv 
X0VXC3 rçí õ^fiaxi EvxoXig xòv IlQíoxayÓQav ég èici- 20. 
õrj^ovvxa eloãysv^ ^Afisiifíag í' iv rç5 JSlÓi/i/g), ôvo 
TCçóxsçov èxsõí didax^ivxL , ov xaxaçid^fist avxòv èv 
rç5 xãv q>çovxL6X(úv x^Ç^- ^'^Xov ovv CDg [isxa^v xov- 
xú»v xáv x^óvciv TCaçayèyovèv, ò õh nXáxcav xal xòv 
'HXêtov ^iTCniav 0viíxaç6vxa Tcotet èv xá IJçcoxayÓQa 25 
fiexà xiváv ldí(ov TCoXixáv' ovg ovx elxòg èv 'A^^atg 

d àúípakág õtaxQCfisiv tcqÒ xov xàg èvvavúíag ènl 'lúãç- 
xov èXatpri^oXiávog 6wxsXEi5%ijfvav ójcovâág. 6 õh 
xòv àiáXoyov V(pl0xaxai yivófisvov xeçl xovg xaiçovg 
xovxovg, xa&* ovg at úTCOvdal nQo6q>áxíúg èysyóveúav: so 
Xéysí yovv ^ el yàç bIbv avd'QG)7Coi, ayQioi, olovg xéifvôL 
0BÇBxçcíxijg 6 Tcotifciíg iõíâa^sv ial XijvaÍGi.* idí- 

25* 388 £ 

ov èõtXv &f%<ov ^jÍ6tvg>i.Xog jcéfiscros vSv àm 'laáçxov, 
9cad'* ov at ^Teovõal èyévovto. "liJaçx^S yÍQ^.^W ^Ailbí- 
víag^ (lid'' ov^AXxatog^ ctr' 'jíçiútí&v, bW ^Aúxvq>i,- e 
5 ilog.. nuçà rr^ [úroçvav ovv 6 IlXátwv èv tá õvaXóyw 
slg tàg *Ad"^ag naçáysi xoXs(iíovg ovxag xwg sceçl 
tòv ^Ixxíav, [irj t^ç èxsxsíçíag avt^^g fiBvov&rig. 

60. Kãv aXíoig d' ó IlkátfQV (priúl Xatçetpàvta 
içwtifiai tfiv Ilv^íav at tig sírj UcaxQáxovg 0og>cít£- 

10 Qog * Tucl iifv àveketVj iiriâsvcc xàv tomotg dh ft^ õvfi- 
gxúvóv SBvoqxSv (prfiL ^ XaiÇhtpãvxog yccQ %oxa èicè- 
çíoxrfiavxog év^€Xq)Otg vnhQ è^LOv àvelkav 6 ^Axòkkan/ 
nokkãv TtaçóvxcDVj firiõéva slvai áv^çcíjciúv è^iov {krftB f 
dixaváxBQOV uLtjftB 04úq)QOV6iíxB^ov. ' nág ovv avXoyov 

16 ij jcid'€cviv £(oxçáxrj xòv b^iokoyovvxa (irjdiv èníúxa- 
o^av dogxÁxaxov aTcávtcjv v%ò xov nivxa èniúxaiiévov 
ê'BOV ávaQQ7fi'rjvaí'y aiyaQ xovxó è0Xíúo<pia^ xò puriõhv 
slÔBvat , xò seávxcc stõévai q)avkóxi^g av aíri, xig õ^ r^v 
XQBÍa xp XaiçBfpávxi naçBvoxkBtv xòv ^sòv XêçlUto- 

30 xQcíxovg nwd^avóiiavov ; avxòg yàç rp/ á^i,6jti4íxog 
ímhç avxov kéytúv Ág ovx êôxi, úofpóg. fika^ yáç i:tç219 
ip/ xocccvx* èQwxãv xòv ^e6v, Ágavsl ocal xoiavrá 
xiva, xóv ázxixáv íqígív bI ãkk* Í0xl (lakaTccíxspa^ tj 
xãv èv BéKXQOig xafijjkiúv Bl^iôíxtvsg dwtíxcíxBÇOi^ 

n fj bI Umxçáxovg Í6xl ttg 0i^X6(fog* xíwg yàç xà tot- 
avxa xw^avofisvovg ^tóxíog èxiçQaníÍBi o 9b6ç' 
ág xal xòv 7tv%^yLBvov^ bíx* Atôtjxóg è0xiv òkoyo- 
seoiòg ij ãkkog xig, 

' aág ãv jckovxi^a^fit^ /liòg xaX Atixovg víé\ 

so xksvá^íov ÁTCBxçivaxo 

bí xò (léisov xxrflttio Koqívõvv xal Stxvávog* 

61. *Akkà (ihv ovâhv pv 6 Ilkcixíov sÍQTfiCB xsfí £ 389 

b UeoxQétovg riSv xfúfiLXciv tcg êtçrjxsv, otr^d*' oti ^{ag 
pXo6v(fãg vCòg rjv otí-O'' ott Sav^ieTCtj xalejt^ r^v yvvij^ 
rftig xal vmtfjçag avtov xaxé%Bi tijg XBq>al^g^ ovd"* 
cjg ^AXxvfiiádrig ôvvsxoifii^fj vjtò triv avxiivysvo^svog "" 
xXatvav. xaítot ãvayxátov r^v tovto éxx(úScjviúõ"!jvat 5 
vxò ^Açiúxotpávovg XGv.xnl èv xciúviíJCwSÍGíxaxànXcí' 
xmvW w yàç áv èõíyrfis rotJr' ^j4Qi0xog>eívrig &g xovff 
viovg diaq>d'6ÍQOvxog^ jÍ6na6ícc (lévxoi^ fj ôotpii xov 

c SiúXQÓxfyvg òvdáúTtalog xãv çrjftOQixãv Xóymv^ ivxotg 
q>6çoiiévotg ág ttvx'^g insúiv^ ansç ^Hçódixog 6 Kça- lo 
viftsiog 7caQéd'€X0y q>fi6lv ovxag 

SdxQax^gj ovx êlcc^ég (is itò^tp drix%'B\g g>çévcc 

, Tcaiõòg ^eivoíiáxijg xal KXbivíov. àkV vnãxov^ 

ÔOV, •• 15 

bI PovXbi 601 i%BLV Bv naíõixá' (iriõ^ àni^rfirig 
àyyéXGíj áXkà xl^ov' xaí 001 nokv /S^Attov 

i6xac. 
xáym OTCmg 7]xov0a xaçãg vtco úàfia Xinccivfú 
d ÍÔQíúxiy fikBtpáQfúv ÒB yóog niCBv ovx èd^sXi^fúg. 20 

õxéXXov , JtXri^á^Evog dn)[iòv (lovôijg xaxóxoio^ 
71 xóvâ' aíffqóBig ^drjg SbívoIúl ic6dx)i0iv. 
aiMpotv yàç <piXlag ^d' àç^xv* ^17^^ xa%'é^Big 
ecvxáv^ 7tQO0fiiXX(úv áxoatg òjtxrjçia Q^fiov. 
xwifyst ovv o xaXòg UíúXQáxTjg èQcnodidáúxaXov 2S 
i%aiv XTjv MiXfi^íaVj aAA' ovx ccvxòg dijçBVBxai, ág o 
IlXãxcsív iqn] , XivoóxaxovfiBvog imo jíXxifiiccõov^ xal 
e [iiiv ov diaXBÍ^BC yB xXaícav, ág ãv olfiav âvôJifíBQíSv. 
lâovõa yàç avxòv èv otip rfv xaxaúxijfiaxc 'jíoxccóía 
(pijúív 30 

xÍjexB ÕBÔáxifvOaLj tpíXs SdxçaxBg; 1/ <^' ãva^ 

XtVBl 390 E 

(StéçvoLg iwaíiúv úxvptròg x6di>g 0fL(ta6i ^çav- 

0ê'€lg 
yeçccâòg ávix^qrov; ròv iyà ri&aúóv tSov vícéõtriv 

6 otv dl ovtmg ^çcc tov ^AXm^íidov êtjlov xoíst nkát&v 
iv tá JIçcatayÓQíf ^ xaítoi (íltçqov ànoXelnovxog tôv 
XQiÁxovra itãv. Xéyai if ovtmg^ nóQ^avj ca UdxQcczBg^ f 
fpaívst ; ^ dijladri à7tòxwf]yê<ííov tov neçl tr^v ^AXai- 
fiuíâov Sçav; xal fiviv (Wt xal TCçprjv idovtv Ttakòg 

10 èçaívsto 6 àvriç iti' àviíQ ^évtoi^ ca Hánçaxsg^ mg y 
iv 7j(itv avtotg Blçrfi%'av^ xal xmycivog i^õij rmoTem- 
xíáiievogi Elta ti Sri toik^ \ ov 0v iisvtoi'O(ii^çov220 
èicaivétrig «Z, og êtpyi xaçvs0tátriv í^fifjv slvai tov vxij- 
VT^tovy íjv vvv ^AkHi§íádrig avtòg l^et.' 

15 62. Il6q>vxcc6i d' ot nXstõtOL táv g>Llo06q)G)v táv 
xcaiicxáv xax^qyoQOi ^XXov bIvul^ etys xal Ai0%hnig 
o CcaxçatLxòg iv fúv tã TriXavyBi KçvtófiovXov tòv 
Kçítcavog iit a(iccõ'Lif xal ^VTtaçótrjtí fiíov xcaiipâat^ 
tòv âí Trjlavyriv avtòv [(latíov fihv tpoçrfiBcag xad"* 

20 'qfiiçav TiiivcafióXíOV xvcupBt tBlovvta fiLõd^v, xcaâip 
dl i^caõ^iivov xaí tà VTtoârjiiccta 0ita^íoig ivrjiifiévov 
õaTCQOtg' xal TBliúavta tòv ^i^toça ov ^tçícag ãta- b 
ysXã. iv õh ty 'AúJCaCía ^IitTCovixov fbhv tòv KaXXÍov 
xoáXanov %ifO0ayoçBVBi , tàg í' ix rijg 'Icavíag ywat- 

25 xag 0vXX'qfiâriv fwtxáâag xal XBçâaXéag. 6 âh KaX- 
XCag avtov icbçUxbi tfjv tov KaXXíov icçòg tòv TCcctéça 
Õiaq>oçàv xal tr^v Ilçodíxov xal ^Ava^ayófov nSv 00- 
g)í0tcSv êux(icixi]0LV. Xéyav yàç mg 6 [ihv U^dixog 
0fiçaiiivfiv lUL^^rpf ãjtstsXB0sv ^ 6 d* BtB(fog ^íXáí^s- 

80 vov tòv 'EQv^tdog xal ^AQvq)Qádifiv tòv áÕBXtpòv 'Açi- 
yvcitov tov Tu^aç^àov^ ^éXmv caco t^g tmv Õf/Xm-- c 
%'évtcav iM%%iíiQCag xal xbçI tà tpavXa Xixvsíag if^pa- E 391 

i^laav tiiv xAv ltaiâBV0€Ívtçí)V âi^daõxaXíav. èv Sh rã 
*A^iÁ%Gi TCtítçãg ^jíkíítfiiÁôov 7taxaxQé%£v áq olv6q>Xvyog 
%al X€çl xàg àkloxQÍag ywatzag úpcovâã^ovxog, 

63. jívxiOd'évrig í' iv %'axéQip xciv Kvçcov xaxo- 
Xoyóv 'AXxtfiuíõtiv xcA sta^ccvofiov alvav kéysv xal slg 5 
ywatxag xal slg r^v. ãkkrjv âíatxccv. avvetvaL yccQ 
quífiLV avxòv xal ^rjXQl xal õvyaxçl xal ãõektpy, ág 

d néçfíag. o d\ noXuxixòg avxov ÕiáXoyog à%ávx&v Tca- 
xaÔQOiLrpf TCBÇiéxsL xáv *A%"Y(mi0i ôrjfiaycayãv y o í' 
[^QXskaog roQytov xov ^tjftOQogy ri á' 'AõJtaúia xãv 10 
IleçixXéovg vlàv ISlavd'ÍZ7tov xal IlaçáXov ôta^okriv. 
xovxíúv yàç xòv [lêv ^AQxetíxçáxov q)i]alv eivai õvii- 
fiicDXip^y xov naQo^Jtkrfiia xatg inl xãv (iiaQciv olx7j(iã' 
T(ov è(fya%o^évm)y xòv í' Evipi^(iov Gvvi^d'7ixal yvd' 
çiyLOV xov q>oçxíxà oxcíxxpvxog xal tjwxçà xovg 0wav- 15 
xâvxag, xal Ilkáxtúva âh fiexovoíuíiSag Uã^cava ãõv- 
Q(3g xal q)OQXíXCÍgy xòv xavxnp^ êx'^'^^ '^'k'^ Í7Ci,y^atpriv 

e õiákoyov è^édcaxs xax^ avxov. xúvxoig yàç xotg áv- 
õçáúLVOvdelg ãyadvg õv^fiovkog slvav âoxst^ ovtíxça- 
xr^yòg v6(ji,i(iogj ov õo^Lõxi^g á^tókoyògj ov jtOLi^xfig 20 
fotpékiiLogy ov õ'^iJuog €vkóyL0xog' akkà UcsxQcíxrigj 6 
(isxà xãv ^A0xa0íag avkrixQÍÕm/ ítcI xãv èçyaúxrjQÍíúv 
õwõcaxçificJVy xal JJíúxcdvl xá ê-oçaxo^tovô diakeyo- 
fisvogy xal &6oâ6xriv ÕLÔáõx&v xrjv éxaÍQav òg õet 
zovg içatíxàg JcaksvaiVj ãg SBVOtpãv 7CaQCi5xri0t,v èv 26 
õavxéçG) ^Ã7CoiJiV7ijiovsv(iáx(X)v. xoiavxa yàç Tcoist av- 

f xòv 3t€C(fayyék[iaxa xy ©ÉOÍóriy kéyovxa , a ovxe Nixò 
71 JSafjUa rj Kakkt0XQãxtj ^ Aeafiía ^ QíkaLvlg ^ Asv- 
fcaõítt ákk^ ovds 6 *Ad'i]vatog nvd'óvi7cog Cweogáxaúi 
xó&wv d'ékyfixça' ovxoi yàç neçl xavta r^úx^iw^^ 30 
7CBQi/txãg. èTCikBÍTCOv d' av ft' ó nãg XQÓvog, ei èxxí- 
^sú^ai povkfj&aíijv xàg õsiivàg xãv g)ikoiíóg)C!iv ft£ft- 392 £ 

ifstg* xcctà yÒQ avthv 9% tov IHaTtova imppst âtj 
oxXognoiroiovt(úvyo^6vG}v xal ^fiyátSc9v xal aXkmv27,\ 
àiirixdívçDv nXr^Bi xb xal át<mía têQatokáymv rtvãv 
' q>viíêG)v. õiojtsQ xataõKúnyfio^m. 

& 64. ToCavta tov Ma6ovQÍov Blicávxog uai vxò 
návtfQv d'ecviiaõd'évtog dià úapíav ò Ovkmccvòg^iío^ 
ytijg yBVoydvrig êq>ijj ôoHBtté ^toiy ãvã^êg õavTVfíóvBgy 
6q>oSQOtg xatrpnXijií^Kt Xóyocg naçà TtQOôÕQxíecv /3a- 
Paxtíó^cci tB tp ànçÍT^ ' 

10 ávriQ yàç bXtcov ólvov òg vd<úç txxog 

axv^tútl gxúVBt xovâs xáxita yiyv&0K0v . . • 
xBttac d' ãvavõog iv Jtí^qi xoXviifiijeagy 
xáõvxvog &g ^iqxeyva (piçua/xiov xívfúv^ ^ 

q>iíl(íiv 6 Bvi/ívriog- Uccí^víúv. ij à7eoXsXÍÕ'(o0d'6 vm 

i& rãv JtqoBiçifi(iév(ov yoçyóvmv ; icbçX wv wg owíoç yB^ 
yovttúl xiva ^^a áTCoXi^ciCBiúg àvd'çcmoig §ãziM foro- 
QBt ^AXé^avõçog ò Mvvõvog èv ÕBvréçp xtipfãv túto^ 
Qtag ovtfúg ' triv yôpyóvcc tò ^ãov 4caXovúiv oí èv Aí- 
Pvy vo(iãdBgj ojtov TcalyívBrccij xat&pXéuca. &fti dh 

30 G3^ oC (ihv tcXbZOxov Xéyovõi^v, èx xfig õoçãg 07i(i6tov(iB^ 
voLj xçopáxú) iyçí^ oftoíov, ág d' lvw£<paiSi fU><TXF* 
IXBiv dl Xéyov0iv avxo xoiavxi]v ãvaxvtyqv ãaxB jcávxa 
xòv èvxv%6vxa xã Ççáçj âucip^BLÇSLV, g>éçBcv õi xaíxífo c 
ano xov (iBxeiítov xad'Bt(iévi]v èitl xovg 6ipd'aXfi4yvgj 

25 7}v QTCÓxav (wyLg ÔLaôstôa^évfi âià xr^v fiaçvxifta ift« 
pXéilni^ XXBÍVBV xòv vtc avxr^g d'BG)QTj^évxa ^ ov rçí 
xvsvfiaxL àXXà xfi yiyvoíiévij ã^tò xàv òii(iáx&v 91;- 
õBOjg q>0Qã^ xal vbxqov Jtout. iyvdiJ&ri dh ovxmg^ xàv 
(iBxà Maçíov xcvhg Í7tl 'loyóç^av 0tQaxBv6a^évíaf» 

so IdóvxjÊg xijv yoçyóva dó^avxég xb dià xò xárto vbvbv-^ 
xévai PQaõéiog xb xwBV6%ai, ayçtov Blvai xçófiaxoVj 
ãçiitjõav èic avxò mg xaxBQyaeófiBvoi oíg slxov if" £ 393 

d tpB0i* tò õh ^toij9h^ diaiíHúáiisváv ts t^ totg o^(ia^ 
ôív iíUHHiiévfjvxaíttiv itaça%çiífiLaè7iúírfisrovgoQiiYi-- 
ócívtag isr ' avtò vBxçovg. nakiv Sh xal stcíXiv rò avtò 
TCOífiõávrav iréçfúv vsxçãv ts ysvrj^évtav , isl xáv 
7Cça6(p€çopdvG)v cacokkv^évayv ^ tútòQrftavtes tiv^g & 
%açtt t^v è%í%mçífov xrp/ tov ^^íov gwUív [iccxçó^sv 
ivsÕQBvóavrsg avtò Cstytstg rtvig vo(iád6s Maçíov xí- 
XêvOavtog xatuixávtiôav , rpcÁv ts ^péçovtsg leçòg ròv 

e 0tçatriYhv th ^qíov.^ tovto fúv ovv ag íjv aça rot- 
ovto 71 doçà ^ ts MccQÍov õtçatsía firivvsi. ixstvo lo 
(livtOL tò Xsyóiisvov wtò tov tfStoçtoyçátpov ovtc iti 
TCíõtóv, ág sliSí tivsg «atà ti^v ÀtfivTiv òxc&dx>v6fioí 
xaXovfíSVOL fiásgj ôià tò ^riS^ço69'BvavtovgnoQsvo^ 
[lévovg vé(iEúd'aty áXX^ sig tovicífíti vjtoxcaçovvtag 
toiko TCOLsVv' slvav yàç avtotg iiiTtóâiovnçòg ri)v tov i5 
xatà q>v6w vo^fiv tà xéçata ovx ccvío ccvaxsxvq>óta 
xcc^ájtsç tà tãv XoL^ãv ^cimv, àXkà xátfo vsvsvxóta 
xal èTCiôxotovvta totg OfififCfSi. ^tovto yàç akiútóv 
èútiv , ovdsvòg stéçov èmfiaçtvçovvtog [atoçtxov. 

f 65. Taika tov OvXtciawov sljtóvtog ixtfLaçtvçãv 20 
6 AaçT^úiog xal íSvyxatati^éiisvog tá Xóyçí ãtprj tòv 
Máçiov tãv iiÁmv tovt&v Soçàg sig tiiv^Pcifiriv iva- 
TtSTCúfKpévat^ ag (irjâéva sixá^at Ssdvvr^úQ-av tívog 
slõí, dtà tò xaçáâo^ov f^g oi^scag ' àvats%'BtiS%'aC ts 
tàg õoçàg tavtag iv tà tov 'Hçaxléovg Csçó^ èv p of 25 
tovg d'ÇLáiiPovg xatáyovtsg útçatrjyol êútiãôi tovg 
TCoXítag , xad^ÁTtBQ jtokXol tãv {i(iBdajtãv icoiTital xal ' 

222 õvyyça^stg slçrixaúiv. V(i6tg ow, cd yça(i(iatixo£^ 
xatà tòv BafivXéviov 'HQÓâáxoVy [j^õlv táv toiovtcav 
CatOQOVVtsg 80 

tpsvyst' ^jíifiótáQXBiot i% siçéa vãta %aká6' 394 iS 

^Eíkáõa, vijç loti^ç êêikotêçot xsfiáíhgj 
yc!ívíofi6(ifiv9tsg , fíovwfvXÁMfio^ , olm (léfitiXsv 
rò <íq)lv xal rò íJg>^ xal tò pulv rjõh tò vív, 
tovd'* vybtíf êlfi õvií7céfiq>slov' 'Hqoõítc^ õh 
I» ^Ellàg âsl (lífivoL xcà d'€Óstaig BafivXcív. 

Tcatà yàç tòv xGí(i^âi.oycowv *Avce^ccvâç£âfiv 

ijâoviív ixsíj 
õtav tLg,svçji xaivòv èvd^fi^qfiá rt, 
õijlovv aitMiV ot d' êainotúiv úwfíol 
10 tcqStov [ihv ovx êxf>v6í tijg %é%V7ig xçvxr[v' 

. alta g>di)voijvtai. . XQV 7^9 ^^S o%Xov q>éç€LV, 
axttvd' 06 av tig xatvotrjft ê%siv doxy. 
istl tovTOíg totg Xóyocgávaxcaçovvteg o[ aroAAol XêXti" 
9ót(og õUkv6uv xrjfv úwovaUav. 15 . 1. ^EiCBiõii aTCaitsl^ õwsxmg àstavtmv^ itatça Ti- 222 
[lóxQazag^ tà naça totg iBinvoôofpiúxatg Xsyójievay 
xatvá riva voyU%oi»v r^^iãg avçíõxsiv^ wcofiVTfiOfiév 66 
tà naqi* 'AvtapávêL Xayófisva év noLr^6av tóvõs tòv 
xqÓtcov 
20 iMcxáçióv Í6tLV fi tQayípdia 

vcoífiiia xatà návt ' st ys nçótov oi Xóyo^ 
vnò tãv %'satàv si^v èyvíúQiúyi^évov^ 
ícçlv ^aí tiv alnetv^ ág vxoiiv^6air [mvov 
dat tòv xoiTjf^v. Olõhcow yàç ãv (lóvov b 

25 y>ãy toíXka návt^ t6a6iv' 6 jcat^ç Aáiogf <S 395 

l^i^riç ^lòxáôrrij dvycctéçsg, ^atâeg tívêg, 

ri 7Cêí06ê'* owaçy ri Ttaseoírpcsv, ãv ^kvv 

€ixy rtg ^AkxfLéG^va^ xàl rà naiâía 

návr^ av^vg b£qi^x% ort fiavslg áaéerovsv 

rijv (ifiréç\ áyavaxrfSv Õ^^ASçadrog êv^diog & 

ij^H, náXivr^ ãxaiAíL. 

c xo(itdy d* àTtBíçrptmiSf/v èvrótg dgápiaúLV^ 

aUçovótv Sõjcsç âcíxrvXov ripf (irjxccviivy 
xal rotg ^smiLÚvoíúiv ànoxQíÁvrmg ê%su lo 

223 fiix,tv àí ravr* ovx ètSriv^ ãkkà návra óet 
svQstVj òvóiiara xaivcí, rà âipxrjfiéva 
^çórsQOv^ rà vvv naçóvra^ rijfv xuraúrçotpypf^ 
rijy eiõfiokijv. ãv sv rv rotnroi^ staçakisty 
Xçé(n]g rig ij ^sídcm/ rig èxovçírrsnu' 15 

Ilrjkêt dh TCÁvr^ S^súri xal Tavxç^ xoietv, 
^£q>ikog í' iv^EXsyritpoQOvúLV 

m róvõ^ è%o%rBvov(Sa xal X8xrri(iévii 
BçavQãvog teçov d'eo(pLkéeírarov roTCoVy 

b ATjzovg Aíióg rs ro^óõafivs naq%évà^ 30 

Ág ot rçay^Sol (paúiv, olg ê^ovôta 
Sõriv Xéyeiv a%avra xal noutv fióvocg. 
2. TLfioxk'^g í' 6 xíOfiGiâíOTCotòg xavà ítokkà jj^mj- 
0í(iriv eivai Xéycav rã fiíp rrp^ rQaypSiav q)fj0lv év 
^lowõíatfyôàaig . % 

CD'Tãi/, axov6ov íjv ri óov ^éXkm kéysív. 
êívd-çcD^óg ènn i^ov èjcinovov gyvúsiy 
xal TtoXXà Xvjtriç o fitog iv éavrá q>ÍQBi. 
xaçatlruxàg ow tpçovridav ui>evQ£to 

c ravrag ' ò yàç vovg rãv lÕimv Aij-Stjv Xafimv 30 

itçòg àkXorçÍGi rs tlrvxayGíy7id'€lg ytád'€^^ 
fi$d>^ fjâov^g áxrjÁ^s naidavO^aig 9r a(ia» 396 ç 

ás áipelóviSi návr»Q. ó (úv mv yàç itévris 
xrtúxórcçov avtov xatáua&òv zòv Ti^XsqíOv 
y€v6f$svov í]iij xipf nsvíav ^ov q>éQBv' 
& o vocáv de (Uívtx£g ^AlxfiéGív* iõxéíl^axo' 

òq>d'aXfiíã rcg, elúl 0ivetôai tv^XoL 
tid'vipcé tp stutg^ fj Niófiij xsxov^txsv. d 

XtoXóg tíg éõtt, ròv ^vXoHTYfcrjv oçã^ 
yéçan/ tig étvxstif 9cccTÍ(iad'ev tòv Olvéa. 
10 aicavta yàç rà fisí^v^ rj %i%ov9'é xtg 

atv%riiMxx* aXXoíg yêyovox^ èvvoov(isvog 
tàg ccvtòg avzov iíV(i(poQàg çãov fpéçBi. 
3. Kal iiiutg ow^ m Tífióx^ateg ^ ánoâíâofiév iSoi 
zà tãv dBi7ívo60(piútàv Xei^ava^ xal ov õíío^sv^ ág 
i& 6 Kod'(ox(drig tptiõl ^Tftmç ^i^^io^d^évTiv xXsvá^fovj oç 
(íílixTCov ^AdTjyaioig ^AXówtiúov diõóvtog ôwêfiov' e 
À,€vs (i^ Xa^fiávsiv si õiõmHiv àkXà (iri ájtod£âaHSiv. 
oxsQ ^Avtifpávrig èi^ N&nrlàv naidiàv i^éfuvog içe- 
<y;^i}A«r róvds ròv tçóxov 
30 6 ÔBõTCÓtrig dl náina rà ítaçà tov íCatfòg 

ànékafiev^ o6aJtéç iXafiev. B. 7Jyájtri(S£v uv 
th p^fta rotnro xa^Xafiòv ^fiiio0&ávijg. 
"AXê^Lg d* èv SxQatmxri 

èxóXaPê. B. xovxl d' Í6xl xí; A. oxaQ* vfmf 
2s èyá 

Tta^iiçiov IXafiov ãxoipéçíov ^xm náXiv. 

B. Ttóg', ovx àçéàxdh 0ot x^g^stv; A. ovx ifSxt f 

^ yàç 

Tifiéxsçov, B. ovõ^ fjfiéxiçav. A. «XX* iõmucts 
30 v^kèlg iyLoX xovx\ B. twx èSfú^a^&V. A.ríõaí; 

B. àxsdtixa{uv. A. xò (tij nçfoif^xov iftol JíKfistv; 
xal èv ^ASahpotg « 397 

iyò *Õédfi9Ha yÒQ ti zccvraig,; etxi (lOi. 
M. oinc àXK' ànéà&Tcaç èvixvffov âijaov ktcficív. 
Tí\'Ava%au^ d' èv J^avõçia 

xal tàg xal€íí0z(fag oot fui ztiv yijv ft^ õv ys 
S^g^ àlX^ àicóòog. B. xal dfi ipéçova' dié^x^f^f^'" b 
TiiioxXijg d' ív'^Hq(ú<ícv 

owíovv xsÀsvetg vvv fis návxa iLuklov ^ 

tà TtQOOÓvta g>çá^6iv; B. Jtáw ys. A, ÕQaÒfú 

rovtó (foi, 
B. xal nçãta (lév úoi navúèxm Arj(io0ê'év7}g lo 
òçyiíió(i6vog. A. 6 Jtoiog; B, oxotog; oBç^açsvg^ 
ò tovg xaTajesltag xág ta l6y%ág èo^ifov^ 
b ^i6c5v kóyovg av^Qomog^ ovâsxoÍTtotê 

ávtíd'BTov êÍ7táv ovõhv àkVAçri fikéamv. 
xatà tovg ovv xço£i^(iévovg vcoii^tàg xccl avrol tà \h 
ênófisva totg Ttçosiçri^ilvoíg ànoõiàovtag xal ov ôl- 
õóvteg tãxókovd'a lé^oiisv. 

4. ^Eaêi0'^Xê'ov ovv Tjfjitv natÕsg nXiid^og ooov 
l%%^(úv q>éQOvteg d^aXaffútcDV XifivaÍGyi/ te inl neva- 
xov áçyvçáv, ãõte d'avfjLcíõai (istà tov nkovtov xal 20 
rrpf xokvtéíeiav. (lovovovxl yàç xal tৠvi^QTiíâag 
c cjtl^covi^xêL. xai tvg tãv naçaoítmv xçcl xoláxiov ètpri 
ròv noosíâái, n;éfi7C€iv tã NeTCtowéfp rifiãv tovg 
ix%vgj ov dià tãv èv ty 'Pcífiy túov túp tòv 1%%'vv 
TtíúXovvtcDv ^ àklà tovg (ihv è^ 'Avtíov xêxotiL0d'ai^ ^ 
êtsçovg õ* hí Toççoxívíúv xal tãv xatavtixçv vjq^fQv 
Ilovtífov^ aXkovg á' èx Jflvçyisov' %6Xig í' avtri tvç- 
çip/ixi^. oC yàç èv ty 'Páfby l%%vo%ãXai oiítf ' òXíyov 
ájtoâèov0i tãv xatà fqv 'Atttxip^ xota xtoyL^dri^év- 
tcovj naçl fúv ^AvtMpavrjg (úv èv Neavíõxocg qnjaív 3o 
èyÁ té(og (ihv pófitjv tàg yoçyovag 
eivai tL XoyoTtoÍT^fia' xpòg áyoçàv d' otav 398 , (s 

totg i%%^07cákaig U^ivog svêvg yíyvoficíí' 
Sút è^ ãvoíyxrig i6x aTtoútçutpévxt (lOí' 
XakBtv xçlòg avtovg. av íâ(ú yàç f^Xíxov 

5 ix%^v oúGv TLiiãõij xi^ywiiav úaq>ãg. 

5. "Aiiq)tg â' èv nXáva 
Jtçòg tovg útQaxriyovg ^ãóv èúxv (iVQÍmg 
yLOÍqatg 7tQO0sk%vvT âl^tG)d"^vat AóyoD, 
Iccfistv X aytáxQíõtv cnv ãv èneQfoxã rtg, ^ 

10 TCQog xovg xaxaçátovg tx%vo%ákug èv àyoçã. 

ovg ãv é7t£Qam^0y xtg^ ij Xaficív xi xãv e 

txaçaxBLfiBVGn/ êxv^êv Ôútíbç T'riXBq>og 
Ttçãxov 0i(ú7Cy (xal õvxaí(úg xovxó ys ' 
anavxBg àv8çoq)6vov yaQ bíõív évl kóyfxi) 

15 ÁObI ôb %QOúé%Giv ovdhv ovâ^ ãxi^xoàg 

êxQOv0E xovlvítow XLV' o í' ixçrfidTj .. 
. . . • . . xovkaXmv oXa 
- xà §riiíax àXXà õvXXafiiiv àg)BX(úv, xáçcov 
fioXãv yévoíx ãv' ij í^ xbõxqu ; xxò fioXâv. 

20 xoiavx àxovôai ÕBt xòv òrlfíovovvxá xv. 

"AXb^lç ^A7CByXavx(Qií,évfp ^ 

xovg (ihv úxçaxifyovg xàg òipçvg i%àv tõa 
àvBúTCaxÁxag , õbivov (ihv fjyov(iecv Tcoutv, 
ov náw xt d'ccv(icí^G) dh TtçoxBXtpLtjiiévovg 

25 vjtò xijg TtóXstúg fist^óv xi xãv ccXXcdv ipfovslv. 

rovç í' Ix^o^dXag xovg xixiúx àTCoXxyvyÀvQV^ 
ijtàv tÕGí xáxm §Xinovxag^ xàg d' òíp(fvç 
êxovxag ènáviú xijg xoQV^'^g^ âjco7tv£yo(iai. 
iàv í ' éQCDXT^õjígj Ttóúov xovg xBõxçdag 

30 sccoXBtg dv ovxag ; dix òfioXàv, <pri6ív. jSopv. 

òxxà Xafioig ãv. bIícbq (àvBt xòv bxbqov. 225 

(O xãv Xccfih xal (lii nat^B '- xo0ovâL 7eaçãxQB%B. $ 399 

xftvi oii^i srtxçórfiç ifSÚv avtijg %ijg xoXijg ; 
6. /íítpiXog IloXvytçáynovi 
ãfirjv iyò rovg ix^^vQJtmkaç xò TtQOtsçov 
eivai xovriQOvç tovg ^Aê^rpniúiv (wvovg. 
tóõs õ% ág ioLXS^ tò yévog w^nsQ ^rjQÍov s 

ènt^vkóv è^xv xi^ (pv0si xal Jcavta%ov. 
ivxav^a yoêv èúxtv xig VTtSQtjxovttxcígj 
xófiriv xçétpíov iikv ítçáxov têçicv xov d^eov, 
mg (prjôív' ov õià xoOxo d\ àXX^ iiSxcyfiévog 
TtQO xov fiEXcÍTtov TtaçaTcáxaõfi avxriv ê^ti, lo 

ovxog à%oxçíífBX ^ av éçcaxijôfig 7cÓ6ov 
6 Xápça^y àéx òfioXáv ovxl TCQoa^slg otco- 

êjtsix éàv xáçyv^iov avxà xáxapáXrjg, 
èicçái^ax alytvatov ãv d' avxòv õsy 15 

xéçfiax' ãnoâovvaiy Jtço&ccnéâayxev ãxxixá, 
xax ã[i<p6xsQcc õh xrjv xaxaXXaytjv ê%Bu 
Sévaçxog IIoQtpvQcc 
ot [i€v xoírjxccl ((pritsl) Xijçóg slúiv ' ovai h/ 
xaivòv yàç evçí&xovútv^ ãXXà (isxaípsçei ^ 

€xa0xog avxcSv xavx avo xs xal xáxm. 
xàv í ' ix^OTCcoXáv (piXoaotjpcíxsçov yévog 
ovx êtíxiv ovShv ovd% (lãXXov avoí^fcoí/. 
ijtsl yàç avxotg ovx èx\ê6x è^ovúía 
çaívstv^ aTCBÍÇTixav Õh xoOxo xtp vo^ip^ 26 

elg xig %'EOtúiv ix^çòg av^çcitytog stáw 
Í7]Qatvo(iBVOVQ atg êldè xovg Ix^S^ ^%VÍ*^ 
ítcoítjg èv avxotg è^BitlxfiÒBg bv scaw, 
ífiav Sh ytXfjyaí' xaiQÍav í' BlXri^pévai 
õò^ag xaxaitÍTtXBi xal Xi^oífwxetv doxáv 3o 

ixBixo fiBxà xãv Ix^csv, fioã âé xig 
^vdwQ vâaQ^' o í' 6vd"vg i^áçag kçóxow 400 «; 

tãv òfioTÍ%íHúv %tç rot; fihvàxaç'^ TtavtsXmg 
xatéxsê, xará xáv ijfivmv d' íicaijínav, 
BÍTCoiq y ãv avtovç àqrÍGiç iikmxévai. 

7. "Oxv Sb xal vsxçovg Ttwlovút rovç i%%vg xaí 
5 6s0rjjt6rag ijei07ifiaív6tat 6^AvTtq>ãvrjg èvMoixotg õià 

XOVXtúV 

ovx êúxvv ovò\v ^Tj^íov xóv i%%vmv c 

àxv%éúxBÇim, xá firj yàç àno%çiív aytod'avstv 
Cívxotg élovõiv, slxa xaxsârjôsiTfiévoLg 

10 evd^vg xag>rjvcii^ aaQudod^évxsg ã&Xioc 

xotg i%%i}0%fÁXaig xoZg xaxw^ ànokoviiévotg * 
Crpcov^^ £(úXot xb{(x^evoc âv' Tjfiéçag 
ij XQstg. (wXtg d' éáv %ox cjvrjxrjv xvtplòv 
AocjSgx^, iòfúxav xãv vsxçáv âvaíçaaiv 

16 ' xovxcD. xo(i{iíag í' ê^éfiaXsv otxadê^ 

xfiv Jtstçav iv ty çivi X'^g o0(i'^ Xaficív. 
èi> ^h 9ilod"ri^aítp q>ii]0ív ' f 

ov dsLvóv èúXL 7tQ06(peíxovg-(úv av xv^ri 
TCCDlãv xpg ij^vg^ cfwayayóvxcc xàg òççvg 

M xoikop ôxvd'QG}7ê<í^ovxá ^ 7i(itv nQoúkakBlVj 

êàv 0a%QOvg xo(iiâfj ôéj TCaí^siv xãt yêXãv; 
xovvavxíov yuQ %ãv êdsv xovxovg noislv * 
xòv (ilv ysXãvj xòv â* êxBçov oificí^Bcv fucxçã. 
oxL dh xal yca[iyt6XXov nvnçiúxovúLV^AkBl^vg èvllv- 

25 Xaíaig ç?ij<rí 

vil xijfv 'A%'7]vãv^ àXX ' iyà XBd'€íVftaxcc 226 

xovg Ix^voTcáXag nâg %ox ov*]^ icXovCioi 
aitwvxig BÍõi^ XafifiávúvxBg fia^iXutovg 
(póçovg, B. tpóçovg (lávov ; ov%l ÕBxctxBvovôi yaç 

90 xàg ov0íaQ èv xatg íhÓXbúv xad^fiBvoi^ 

oXag í ' áipatQOvvxai xccd'' BTCcíõxriv '^içav. 

8. xàv xá Ai^rftL Sé tpfjtíív 6 ec^òxòg xoirfpqg ç 461 

ov yéyovs xçsíttGiv P0(wQ'h7jg rov %Xqv€íov 
^AçvútovíxQv. xl^rfiL yicQ wvl v6(wv^ 
tãv Ix^vox&Xáv oõtig ãv xeaiáv tivl 

b l%%vv intOTifii^as aitoàãt iXártovog 

r^g slíts U(i'^gy alg th ôsõjiotiíçiov & 

svdvg Ánáyaúd'aL tovtov, Zva dsãoi^xÓTsg 
tiig à^iag ày%TtàúLv ri t^g êõzéçag 
õa^Qovg anavtag áico^içíoúiv otxaâe. 
xãvt€cvd'a xal yçavg xal yéQfúv xal tcuiSCov 
7ce^(p%'elg aTtavrsg àyoQaúovúi xará t^Jtov. lo 
xal 7tQ06ld'<úv âé g)ri<Siv 

ov yéyova (istcc UáÍGiva XQBÍtxcuv ovSh alg 
^AçLótovlxov vo^wd^étTig ' tá % akhx, yàç 

c vêvo(iod'ét7^xa noklà xal TtavxoZa èiq^ 

wví ta xavvòv aÍ0g>éçaL vÓ^lov tvvà ^ is 

XQvúovvy to ^Tj TCGííatv xad^tifiévovg hc 
tovg lx&'vox(ÁXagy diÀ téXovg â* éútrixótag' 
alt alg véana qyriúi yQã^auv XQa(iaiidvovg' 
xal 9'ãttov áxojtéfiifovúie tovg (ovov^évovg 
ano ix^rixavrjg TCcoXovPtag ãõxaç ot%'apí. 20 

9. è^q>aiíílaL d' avtãvxal tò úxaiòv êtL dhftiôáv' 
^(fojtov 'jívtLtpávfjg iv Miúonovriç^ nQÒg tovg iv tá 

ã fiíçí xaxiútovg tr^v úvyxçiúvv avtàv novoifiavog õià 
rovtcov 

alt ov (íoq)ol dijt aiolv ot ExvQ^ai 0<póÕQa; 25 

ót yavo(iévoi0ív avd'áiDg totg xavõíotg 

âidóa0LV Xzn&v xal fioáv Ttívaiv yáka^ 

àXk^ ovxjL xit^àg aiõãyovõL fiaúxávovg^ 

xal Ttaiòayfúyovg avõ-cg, év ft^/go [fiXá^fiv 

ovx ãv Xéyot ti,g, fiatá] ye fbaíag vr^ /aia. 30 

avxav á' vjtaçpáXXoviSt, fiaxá ya vri já ta 

tovg fLTjt^ayvQtovvtág ya ' xoXv yàç av yévog 

ATHENÂEUS. I. 26 . 402 « 

(Aucçcítatov tovt Í0tív, êi [lii víi Ala e 

rovg l%%vQ7íáhx^ us fiovietfu kéyaiv 
fLStá ye tovQ tçaxeiítag ' idvoç 
tovtov yàç ovdév ètíxiv H^coXá^ts^ov. 

5 10. ovx àni^ávmg Sh Ttal Aíg>tlog iv ^Eiiseóç^ 
xsqI tov TcafLTCÓXXov %i7Cifá6KB6%'m tovg Ix^Hg Xéysi 
cads • 

ov jcíúnot ixdvg olâa tiiucnéçovg 
lâdv. nóiSeiâov, bI õsxátrpf iXáfifiavsg 

10 avtàv UTCQ rijg.ti^^^g êxáútrig i^iéifccg^ 

noki) táv %'Bãv av rfí^a nXovôvázçetog. 
of(G)$ S% tovrcDv st (ia xçoõysXáiSBtá rtg^ f 

iâíõow õtêvtt^ag òxóóov alrrfíèU (is. 
yóyyçfov (lív, âúJCSQ 6 Uçíafiog thv^Ex/coqa^ 

15 ocov stlxvósv, toóiyuvo 9catad'slg Í7tçuíiifiv. 

^Als^ig â' iv^EXkT^idv 

àsl Sh xal %mn iótl xal tsõ^f/oeóta 

èv yg d'alátvji % òXéd'çt iifitv dijQÍa» 

ãv âvatçany yàç xlotov, sld^y ág yíyvsteuy 

2<r Iriifid^ véfúv tig^ 7caraãsx(Áxa</ svd'é(og. 

avtoí % istàv Xfjfp^áúiv vtco xàv aliémvy 227 

t6d'vsãtsg èmtçífiovõL tovg ávovfiévovg. 

f^g ovúíag yáç sUSív fifiáv Svíoiy 

ò xçtáiisvóg ts ntíoxòg svdvg à^(rcQé%Si. 

% S^òvóiiatog í ' l%dvoxcíJiov (ivfuiovsvsi^Eifiiaíov Ai- 
yvntCov*'AQ%i7C7Cog iv ^I%9^iv ovrmg 

Alyvjtttog (lucçdtatogtãv 1%õvíúv ttáTCqijog 
^Eçiiatogy og fiía dsçoív ^ívag yalsovg xs TtoXsl 
wãtovg láfiQaxag ivtsçsvíov^ èg Xéyovõiv ^(Uv. 

30 xal ''AXsiig d' èv 'EmxXi^QCi Míxífúvog íx^^fon&Xov b 
rivòg (ivi]fiovsvsi, 

11. sixótfog ovv xal ot akislg inl t^ t^Z^ f^iK^ e 403 

q>çovoihí fiãXixyif ^ of açiatoi xãv õtçatriyáv. t^tccçá- 

yei, yovv tiva tovtav 'Ava^avÕQÍâfjg èv ^Odvúúat neçl 

t^g aXisvtizijg té%vrig táde Xéyovta 

táv iciyy(fáq>ayi/ [ihv ^ xecXij %BLÇOvçyía 
iv totg xA/aiv xçeiucfiévri õ'av(iái€tcci, ' s 

avtfi âh (S£(ivág ix 4iJoniõog açTcá^stccif 
àstò tov tayi^v % hv^émg ãtpavC^staí. 
c ítcI tlva õift aXXrjv táxvfjv, ca xçífite <Tv, 

rà 0tó(ucta tâv vsaréçGn/ xaraxáety ij 
àd'Lúii6g Í0Tt âaxzvíaw xoiovtoôl lo 

^ nviynog^ ãv (irj ra%v dvvrirav xatccieiêtv; 
«AA* ovv jwvfj yàç tàg 6vvov6Íag nout • 
• evoílfog ãyoçá. tíg Sh õwdsmvst fiçorãv 
(pQvxrovg xatalafiàv íj Tcoçccxívovg fúvlovg 
7j (ittivíâ^; áçatov dh fiSíçaxvXliov is 

à noíaig Í7epdatg ij Xáyotg àhCoxetav 

ríõiVy q>(fá6ov yáç^ av rig átpsXy riji/ téxvr[v 
víiv xãv ccXiécav; íjâe yàç âaiiã^sxaij 
êq>^otg ^QOôdítOíg ix^mv xBtQOv^iévTjy 
ayovií iyjt avxà xà ffiófiax* àçítíxov Ttvkag^ ^ 

ãõvfx^Xov xXlvBiv àvayxi^ei q>v6iv. 
12. nçòg à\ xovg sesQtéçyaíg òfcn/ovvxccg xáda 

qyijúlvZáXsitg iv ^ExixXi^Qp 

õõxig áyoQa^sv axcaxòg âv oiJHyi/ TtoXv, 
aKoçovfisvóg xe xaXXa Ttçòg xovx eweoçstj ^ 

e x'^g wxxòg ovxog xovg ànavxàvxag ytout 

yvfLvovg Zitavxag. dst õ* ináv xig ixâv^ 
xfjQstv êfú^sv svdvg èv xotg Ix^v^i^v , 
ov av í' ríç xçiúxov ^évrjfta xal véov 
Tcaçà Mixíwvog iyxéXsig évovfisvovj -^ 

ànáyBiv Xafiófiêvov slg xò deôiiaxijçiop. 

26* 404 ^ \ 

^íq>i.loQ d* iv 'E^itÓQ^ xal vóiiov slvaí tpifií naçí 
Ko(fiv9'íoig rvvà xoiovxov 

vo^vULOv tovx èõtl fiéXtiõt év&adí 
KoQívd'£oi0iVy av xtv òil;(úvovvt âel 

5 lufiTCçág òçà^sv, toikov âvaxçívêvv ^69'ev ^ 

gg }cal ti TComv ' xav {ihv ovoíav êxg 
i^S ccí tcqÓúoõov kvovõi xáva^^nataj 
èãv ã^oXaZBVv toikov í^dti xòv fiíov ' 
iàv d' vxÍq xrip ovõíav àaiiavãv xvxfí^ 

10 áxstxov ayx^ xovxo fii^ zoulv êxi. 

og ãv õl (i^ x£^rix\ inéfiakov ir^iíçcv. 

iàv õh iirjâ^ òxtovv è%íúv g^ noXvxèkãgy 

trçS dri^íci Ttaçféâcoxav avxóv» B/HçáxksLg,' 

A. ovx ivôéxBxai yÁç iijv avsv xawyv xivog 22S 

15 xotkov' evviBtg; áXl^ ãvccyxaícug êxai 

-q Xmnoàvxetv tàg vvxxag ^' xov%&Qv%BtVy 
^ xãv TtOLOvvxiúv xavxa xolvcdvbHv xiaSív, 
ij õvxogxKVXBtv xax áyoçàv ^ iiaçxvQBtv 
ifBvàri. xò XOIOVXOV èxxcc^aíçofiBv yivog. 

?o JB. ÒQ%ãg ys vri jál\ àXkà âfj xC xovx í^aoí; 

A^ oQÓiiBv òilfovovv^ éx(Í0xrig '^(ibçc^ 
ov;i^l liBxçífog fféXx^xé (^ àXX* vTCB^fpivfjog. 
ovx êôxtv Ix^vriQÒv VTCÒ 0ov [isxaXafiBtV ^ 

0vvijxag Tifiãv BÍg xà Xix^vu xip/ xóXiv. 

25 jtsQl xãv 0bXív<úv fiaxójiBd'^ ãojCBQ lQ%'^Oíg* 

Xaydg x^g Bl6èXiqXv%\ ev^g 7ÍQxa0ag' 
TcéQÔixoc d' ^ xíxXijv yB vil Al ojòx iti 
êúxiv ÕL^ v(iãg ovâh TtBXOfiévfjv ÍÁblv* 
xòv ^Bvixòv olvov éjciXBtifiiptag xoXv. 

30. rò õh êd-og tovxo xal 'Ad"i^ri0í,v alvtci á^iot SwpiXog 
iv AvõçoxXBt ^ >òilfovó(iovg ã^ióv €([QBt0^ai izòx^ 
PovX'^g dv fj xal xçBtg, AvyxBvg á' 6 Sãfuog xal c iS 405 

réxyijv o^ovijrtx^v dwéyça^s itçóg úva âvtsdvrjv, 
SiSáfSxcav avxhv tiva dst Xéyovxa Tcçòg rovg ávõço* 
(fóvovg IxdvoscciXag Xvôtrslãg êti âl ãXvjtcog ávél- 
0%'ai S povXsvaL 

13. ix tovttòv icáXiv rãv Xsx^évt(av tàg àxccvd'ccg 5 
âvaXsiáfisvog OvX^cavóg^ êl êxo^sv, iq>ri^ deti^ai àç- 
yvQOtg 07t6ve(fiv iv rotg ÕBCitvoíg xçmiisvovg tovg ãç- 
Xcciovg^ xal êl ò nlva^ ékXriwmv ovofia. ^OfirJQOv yàç 
sinóvtog iv 'Oâvtfúsíaí 

totaiv õ* av Ttívaxag kqslôv 7taçéd"ijxs õv- lo 

à ^Açí0toq>áv7jg 6 Bv^ccvrtog Vêcitêçáv (pt]6ív eivai tò 
ènX ^íváxfav Tcaçatt^évac tic o^cc^ àyvoãv mi xàv 
alXoig stçipeev 6 icoiiftrig 

daitçòg õ\ XQSicSv icívaxag TCaçéd^xBV àsíçaé. 15 
^fjtà âh xal si õiyvXiúv Jtlij^og rivig èxéxtrjvto Sõtcsq 
xal ot vvv , xal si rò xr^yavov slçrirai xal fiíj ftóvog 
ráyrivov, ^if Jtavta nívmfísv ^ xal ê0d'íci)(iEv Ô0icsQ 
o[ dià rriv yaóxéQa TtaQçcõiroi òvoíuclóiísvoi ^ xó- 
íaxsg. 20 

e 14. ítQÒg Sv jílfiiXiavòg àjesxçívãto^ itívaxa (ilv 
IX^^S "^ò úxsvog (úvo^a6(iévov xal xaçà Mstayivsi rç5 
xtoiíixp iv @ovQtonéQ0aig' triyavov d' c5 pékuats 
êHçípcsv iv (liv Ariçoig Osçsxçátrig ovtíog 

ám TTiyávov t itpaiSxsv àtpvag av q>aystv. 25 

xal iv néQõaig 6 avtóg 

ifcl tfiyávoíg xad'í(Savd^ vtpáietsvv xov fpké&. 
f ^ihsyifídrig d* iv Kodvçvoíg * 

v7to8éxBO%'ai xal fiatíõi xal xtiyávoíg ' 
xal jeáíiv ' òdtp^fíivriv xàv xtjyáviúv! Evfiovlog d' 30 
iv ^0(fd'ávij 

^mlg â' iysÍQsi qyvXakag ^Hipaí6xov xvvas 406 ç ' 

ttBç^rp^ tcaifo\;ivov6a trffévov nvorpf * ' 
TÍOÍ TcáUv 

7Cã6a d* BV(ioçq)og ywii 
i(féi6a fpoít^ tfjyávp xs úwtQVfpSi^ 
h xal iv TitSai 229 

nçoúyêXãeã %s 
loaàç naq>XáÍBv fiaçfiÚQm lalrffuctt' 
nvidãõi í' 1%^Q èv fii0oí6c triyãvoíg. 
tov õh ^i^(iatog iiéfivijtttt 9qvvi%oç èv TQoy^dotg 
10 ii8v d* áxoTfiyavi^svy &vbv úvfifiolãv. 

xal 9êQ6Xçát7ig èv Mvçfirixeei/d'Q(6jcoiç tprfií * 0v d* 
aTCorijyaví^eLg! ^E^yrfiaitõçog d' 6 ^sXipòg SvçaxO' 
óíovg gyrjúl t^v (úv loitáda ti^yavov xíxXBtVj zò àh 
xrfyavQv ^fi(forijyavov, âtò xal Gsoâio^av ipávai èv b 
w^LVt ítOLTifiarí^ 

tijyávp Bv ^i^ijôsv èv i^nitiJQi xóXvfipov, 
tipf Xxmáèa trfyavov 7C(foõayoQBVíúv. %Biçlg 9% xm x 
úxoi%bIov liãVBg í^yavov XéyovUcv^ ág ^Avaxqémv ' jfíf- 
çá,x èv Tjyávp fiakBlv! 
20 15. BÍg èícíúxaúiv âé fUB aysi, xaXh OvXxuevi^ 
XBçl xiíg xãv á(fyv(fm(iáxiov %(frflBmg xò ^Aki^iõog èv , 
9vyádi BÍÇTj(ièvov 

ojtov yáç èúxiv o xéçaiiog (u6%'múífi/og 

o xotg (tayBÍçovg. c 

n iiéxQV yàç xãv (laxsõovtxmv xçóvcav xBQafLdoig ôtíbvb- 

õLV ot ÕBiJCvovvxBg dirpcovovvxo y Sg ^&iv 6 ènòg 

^lófiag. fi^afiaXóvxan/ í* èxlxò xolvxBlèúXBQQV^Pm- 

(ittímv xijfv õíaixaVj xaxà iiífirfiiv èxdiaixvfi^BlúaKXBO- 

nixQa^ 7} xrpf Al/yvjtxov xaxakvúa0a fia0ilBÍaVy xov- 

90 vofia ov õwa^èvTi àXKi%aiy áçyvQOVv xal X(fv6fvp 

àjCBxákBi xèçafiov avxó, xéça^iá r' ãjtBÔÍâoxo xÁ 

a^oçó(fflxa xotg õbi%vw6í* xal xwt ^v xò xoluxêlè- « 407 

fStmav. êlg ts xòv ^túôôtmv Bvecv&éútcctov ovta xé- 
d {fuiuív JcévtB iivãg iiitaçrfiíag èviqXiúxBv ri KXeoxccTça. 
IlTole(íatos â* 6 fiaaUevg iv òyió^ imofivijuárGyi/ 
Xêçl Ma06avá0úov tòv kóyov notovfisvog rovAifivíov 
fia<fiXé(OS qyrfil táde ^ òsticva ((úfiatTcóg r^v xatsõxevcc- 5 
Cfiévaj xeifáfL^ navtl xoçijyaviiêva àçyvçA. tàg õi 
TfSv âevréQfxw tçccxjif^ag ixÓ6fi6i rotg iraJUxotg id'1'' 
ói^olg' tà âh xavíaxia jpf anavzu %(fViSã^ ysyovára 
jtçòg rà nXexófieva xatg óxoivoíg' itovittxoig ti ixç^to 
êXXijvtxotg! 10 

e 16. *jí(fiótoq>ccvfig d' 6 xoiipõioxoióg , ov f^i/fliv 
'HXt6âm(fog ò ^A^rp^atog iv rotg xsçl àxçoaóXBmg (xsv- 
rsxaíâeTca d* èúrl tãvta fiifiXía) Navxifaxltrpf slvai 
yévog, èv tá IlXovtp tp ÕQapMtt, xcctà trpp tov òfia»- 
irvitov d'BOV Í7ti(pávêucv tovg txdvriQovg (pvfiL jcívaxag is 
àçyvçwg àvafpavrpfai^ oux^áxBQ xal taXX* axavta^ 
Xéymv áâí 

ò^lg dh xãaa xal Xoxièíov xal xvtça 

XnXxri yéyovB' tovg õí XívaoUôxovg tovg ôu- 

n^fovg 20 

f tovg ix^vfiQOvg ãçyv(fovg jcÚQBiSd^ bçãv. 

o d* bcvòg yéyov [ii^v\ il^axívrig èXBtpávtwog. 
nXÁtmv è' èv JIçdcfiBúi 

x^t iXafiov ^ETtixQÚtijg tB xal 9oQ(iÍ6íog 
xaçà tov fiaaiXé&g ncXBtúta õaçoõoxi^fuctay 35 
6^vfiaq)a X(fv6ã xal itivaxlôxovg ãçyvçovg. 
SfOfpçíQv d* iv ywaixBÍoig {línoig qnfií - tóv õh x^A- 
230 xcDficériOV xaltávaQyyQíúfiátaív iyá(fyat^BV a olxía! 
17. 9íXi7í7tíÔijg d* iv ^jí(fyv(f£ov áfpavi0(i^ ág 
^0(ftixov nii^vriftav tov totovtov xal fíxavíov^ ^i}- 30 
Xovfiivov di V7t6 tívmv vBonXovttúv iiBtoíx&v 
ãXX* iXBog ifucijttmxi ttg (U>i táv oAom/, 408 « 

otav ^oçavfthnyvg (úv ái^çíofcovg tSm 
éXevd'S(fovÇy fucúviyíaç d' ítc áçyvifov^ 
TCÍvttTtog ãyovrogiivãv t<ÍQv%og ivíots 
SvotvòfioXoSv ia^ovtag ij tçKúfióÀov, 

íyovxL TCsvtT^HOvra dçccxpiàg áçyvQoi, 
nçáxBçov â^ q>mXifv íjv ÁvaxsiybévTiv íãstv 
içyãdsg, B. afiéXsi toiko [i^v Kcà wv Éti,' 
av yuQ ãva&y ttg^ evdvg etsQog íjQJtatf$v* 
loláls^tg í' êv 'iTC^Íúxp v€av£0xov TCaQáyfov i^ãvtct Tuã 
iavõeixvviiEvov xòv nXovtov ty èçtúfiévi] tavta fcoist 
Xéyovta 

retg nai<í£ x dsecc^ êvo yàç Tjyov otHod^w^ 
tãx7tcí(iax slg rò fpavaçòv èKVêvit^túfiéva 
16. 9'Btvav. xvccdí}g d' r^v Àçyvçovg^ xèx9t€é(tata e 

^yav õvo d^axiiég^ xvftfiíov õh xéxxaçag 
[tiSmg êté^ccg]j ilwxtfiçíõvov õl õéx òfioÃtíug 
9ihicní8ov Xsjtróxsçov" àkXà xav^' oXcug 
xçòg ãlcc^oveiav ov xaxóg vsvon^iv r^v. 
20 oldu Sa xãyò xivà stolíxTiv rjfiéxsQOv nx&xaXa" 
^óva^ og õçaxfí^^g êx^iv xknávt açyvQCÍ(iaxcc ifióa 
xaXãv xhv olxéxi^v Sva ovxcç xa\,(tóvov^ òvóiiaiíídl 
XQcífisvov 'il;a^iiaxo0íotg ^ ntat Zxçoiífitx^âtiy ^fi^ xãv à 
XaifiBÇLvmv Áçfyv^mfiáxíúv T^tv ^ccça&'gg, ãlXà xãv 
35 %'eçfiváv. xoíovxóg êôxi xal ò itccçà NvxoúxQÁtei h 
xã Í7tiyçiaq>0(iévp âçáficcxt ÉMilêtg. aÁ^x^wv d' Í6xl 
õXQaxtmxrigj sesçl ov Xéysi 

XoiXT^ tig ò^íg ètíxi xal iwxxi^^ov 
%% svTtaçvfpov XsxxátsQOv. 
30 è^riXavvov yÚQ xtveg ròv a(fyvfov xal táxs elg vitivog 
tõéav. 

18. xíd^Avxupívnig S^ iv Aijftvimg t^fSl . ^ 409 

e itaçBt{%'7i tçíicovg 

icXttTiovvra %çyi0x6v^ o noXvtíitrjrot 9'soí, 
i%eiv^ èv ttQYVQá ts tqv^U^ (léXt, 
Tcal UoÍTcaTQog â' ò xaQcpSòç ii^OçéiSrTj * 

0ançòv 6ÍX0VÇOV ãçyvQOvg ycíva% l%&v. s 

iip Sk tá êniyçuipOfiévG} õçáimtc 0aKrj q>ri0ív 
aAA' àfMpl ÍBÍTCVOíg ò^iS^ áçyvçãv ê%Bi 
Õça7tovt0(i£(ioig òçyávGtv roQSvnaúLV, 
oiav %Q% i^jfi X€cl SífiQCDv õ Tavrcilov 
(laXaxòg taXávroig èxtaXavtiúd^elg avijç. ^^ 

^ OêonoiíTtog õ' 6 Xtog èv rcctg TCçòg 'AXé^ccvõçov úv^-- 
fiovXatç ^sçl Ssoxçírov tov xoXCtov tòv Xóyov jrotoi;- 
(ispóg iprftiV ^ èi, àQyvçcDfiátov dh leal xqvhSv nlvBi 
oíoí Totg 6XBVBffi XQ'^tat totg hcl t^g tça^élrig étéçoig 
toiovtoíg^ o tcçÓtbçov ovx ox&g ê^ áçyvç(0(icitciyi/ avx 15 
IXG^v TtívBtVy áXX* oèâh x^^^^'^i <^^^' ^^ oceçaiiéav, 
xal tovttov ivíútB xoXopàv! ^ítpiXog d' év Zíayçá(p& 
ã(fL6tov ítcbxÓqbvôbv èxXBXBy^iévov 
231 ePri véov rj itoõ'Sivóv, òôrçécov yévij 

leavroêçcTcáj Xoicádiov TeaQaTBrayftivij tpáXay^ » 
òfctóv èiciíyB 0GJQÒV âycò tov triyccvovy 
t^fifiátict tovtoig èv d'vtccig âçyvffcctg. 
^iXriiLíúv ^larçà ^ xal yvXtòv tiv éçyvQ&iiátav' Mi-- 
vavÕQog ^Eavtòv xviífúQOv^évGi 

Xovtçòv d'Bçayttíivag [<STçcí(iar^] âçyvçdiiata. » 
xàl èv^TfkVÍàt 

àXXèc rèçyvçcínata 
íjxfo Xafistv povXófjbBVog. 
b Avõtag í ' èvtá ^bqí rov 3J9i;<yoi5 tçÍTCoõog^ Blyvi^iog 
6 Xóyog ' àQyvçcí(iarcí te ij xçvúdfiata êtt r^v õvõóvcci. ^ w 
oí í ' iXXfiví^ovtsg XéyBiv ÕBtvipa0lv àçyvçovv xó^iwv 
xal xifvõovv xÁõf/LOV. 410 $ 

19. Toâavta zl^wtoq tov AlfuXmvov o Ilavtta- 
vòg i^y úTtáviOQ yà(f ovtmg ijv tò tcíúmwv TCti^çet roriç 
''EkXrióívò phv XQV0ÒS xal jeáwj o Í* Sifyv^og olíyog 

• ^6 iv tots iisváXXovgê âiò xtã 9ÍUnnov tòv tov (u- 
^ yálov ficufilici>ç ^AXs^ávdçiyu natéça tprfil ^ovQig o 
Sáliiog tpiáXiov xçukniv xsTctfUíévov ael rour' êxsív c 
wiífLSVov vxò tov %Qoú7tBq>ulalov. xal tipf [átifécog il 
XQvõijv ãçva, xsqI fjv ysyóvaõiv iikíov ta ixXeíipsig 
xal fiaiSvXé<úv fiêtafioXal iti ta tijg tQaypâíag 17 sroA- 

10 Xiqj ÇLaXfjv ãQyvQãvípri0LyayovévaL*H(fóâ0çog o^Hfa- 
xXecíf^gy S%ovúav èv fiÍ0^ a^a x(fv0^v. ^Ava^ifLévfig 
â' ò jíafiiíaxf{vòg èv taXg xç&tatg intyQaq>o(íávaíg 
htoQÍcug tòv'Eçtg>vXfig oçfUW' d4Mfióv[tov yavéad'ac õm 
tò úTciviúv alvíu tóte x(fv(fíov xaçà tolg"EXXrfií. xal 

16 yàç àçyvçovv notiiQiov r[v lõalv xota xaçáâo^. 
fLatà $h tiflf ^aXgxãv weò 0(úxé(ov xatáXijtl^iv nivta 
tà touxvta êailfíXaiav atXíypav. ix ftottiQÍmv Sh x^X- i 
xãv hcivov ot 6q>6õça õoxovvtag stXovtatv xal tàg^ 
9ijxag toítmv dvóiialov x^Xxod^i^ag, ^HQodotóg té 

2ú qyrfii tovg Alytmtimv íaçatg x(^Xxolg xotTiQíoig xívaiv, 
totg ta fiaúiXavúiv avtáv dijovúí nota Tcoivjj ovx av- 
ifa%^aí (pffii, dod'ijvai tpiiXoig ãçyvçãg' Waf^fi^i^ixop 
yovv vadtaçov ovta tãv aXX&v §tt0bXéGyv x^^^V 9^" 
Xy 0%at0av tãv aXXov àçyvçatg úJtavdóvt&v. õvXii^ 

Vk 9évtog yovv tov nv^^ixov taçov vxò táv 0Gnctícáv 
tvçáwtúv ÍnéXa(iilfe naçà totg^ElX7fii/v o xífviíóg, abs-- 
axwficafa âh xal 6 ãçyvçog. vútaifov d% roí; (layíôtov e 
*AXõ^ávd(fOv tovg ix rqg *A6iag ^úavffovg ávaXofté- 
vov ovta^ avétaiXav ò Tcatà lUvõaqov svfvófkêv^ 

30 ítXovtog. ^ 

20. Kal tà iv AaXq>otg õl ãvadiqfiuxta tà àçyvçã 
xal tà x(f^^ ^^ò vtfátov Fvyov tov Avõáv fiaõi- « 411 

Hicag èpsrid'n* oíol xqÒ trjg tovxov fiaôiXsíag àváç- 
yvQoç itL de ãxffvúog ijv 6 nv%'iog^ mg 9av£ag ré qni" 
6ív 6 *EQÍ0iog nfà @sóao(ixog iv ty ts^óaçaxoõt^g xàv 

f 0iXínmx(úv. tôtOQWõi yàç ovtoí xoõ^rfi^vai tòxv- 
^Lxírv Isçov vnó te rov Fvyov xal ttyu fUtà toikov s 
Kçoíõov^ fisd'^ ovg wc6 rs réXeruog xaViéçavog tàv 
SixsXionàv^ xov (làv xçinodu xal vlxr^ %çvoov yts^ 
noífi^iva àva^évxog xad'* iyvg xçóvovg Séç^i^g ijts^ 
CtQÁxsvs xij ^EXXádíj xov d' ^IsQwvog xà ofioia, Xéysi 
ê* ovxmg 6 Gêájcofixog ^ ipf yuQ xò TCaXalòv xò têçòv lo 
xsxoúfifUíévov xcíXxotg ãvadi^iiaõiv , ovx avõçLãõiv 
àXXà Xéfirfii xal xçíjto0v %aXxov nBnoiriybévoLg^ Aaxs- 
2Z2iaiiwvtoi ovv %Qv0ôúav ^ovXófisvoi xò nçóóíoícov xov 
iv láfivxXccíg ^AicóXXeyvog xal ov% sv^íúxovxsg iv x'g 
^EXXáòi. XçvôioVj niii^favxsg aig &bov inijQcíxmv xòv ^ 
9'6Òv Tcaç* ov x^^^^y^^Ç^^^vxo. o d* avxotg ãvstXa 
scaçà Kçotúov xòv Avõòv xo(f&võ'évxag àvst0d'aí naff 
ixaíí/ov. xal ot noQBv^évxsg jcaçà Kqoíúov àvífiavxo. 
'Iéçc9v â* òlJvçax66u>g fiovXófisvog àva^etvav xá ^sp . 
xòv x(fíaoda xal xiiv vixrjfv i% Á3téq>Õ'Ov %(»i;(Tot; ixl ao 

b ^oXvv xçóvov áxoQiàv XQ'^^'^ vúxbqov ã7$s^ilf6 xovg 
àva^fixi^õovxag slg xi^v ^EXXáõa' oXxvvsg (ióXig srorí 
êlg Kóçív^ov afpixóiisvOL xcà iiixvsixfavxeg svqov 
%açà *Açxf''^iXBt xâ JCoQivd'{p, og noXXã X9^^ 0W€9^ 
vovfLSvog xaxà ^ixçòv ^rfiavçovg bIxbv ovx òXvyovg, 25 
Á^édoxo yovv xotg Tcaçà xov-Ié^mvogoúov rifiovXovxo^ 
xal fisxà xavxa «X^Qcíôag xal xiiv iavxov x^^Q^ oúov 
r^dwaxo x^Q^^^ ixiôwxBV avxotg. ávd'* íov*Ié^oav 
xXotov 0ÍXOV xal ãXXa noXXà dãça ijtBfiifBv ix Svxe^ 
Xíag.' 30 

c 21. ^lôxoQst xà wxà xal .9avlag iv xá tíbqI xáv 
iv StíCBXÍot xvçáwavy mg x^^^^àv ovxmv xáv xcdamv 412 t 

èífccd^rKiátcDV uai tçmodov xccl Xsprjftdv Ttal iyxstQt- 
díofVy tov è<p' êvòg hccI éTtiysyçá^d^eci ^fj&iv 
d'árj0aí fí' ' itêòv fàç iv ^lUov evçéi Jtvgyço 
7iv^ ots xaXktxófiG} páçivãfisd'^ apç)' 'EXévij, 
» xaí ^^ '^vtfiPOQÍdrjç èipó^ei xQSÍ0v'EXL)tá(úV' 
vvv Sé fiê Arjtotdov d'êtov ê%Bi õãTtsdov. 
iutl âí tQÍitoôogy og fjv slg xãv ítcI UatQpxXip a^Xav à 
tB%4vtmv 

%ál7íB6g slfit tçÍJtovg' ÚvdOt í' âváxsLfiaL ayaX^y 
w xaí iJb éiti IlcctçóxXm d"^xêv Jtodag àxvg *A%vXXBvg' 
Tvdsíõrjg í ' ai/éd^rjHS fiofiv ãyáê^òg ^tofiiqdifg^ 
VíTCfjõccg %7C%OL0i TCaQa yeXcctvv ^EXXijetTtovrov, 
22. "Eg>oçog õh ij jdrjiwg>iXog 6 vCòg avrov iv vy 
tçtccxoiíty tàv hroQcáv Jtsçl rov iv AsXg)otg Csçov e 
15 Xéytov tprfilv ' ^OvófiLaçxog õh xal 0ávXXog xal ÍPáAat- 
xog ov yiovov ãiCttvta rà rov d'eov i^exófiLôav^ âXXà 
tò rsXsvtatov atyvvatxeg avrãv tóv tê tijg^EQiipvXrig 
xóúfiov êXapov^ ov ^AXx^aéiúv slg jásXtpovg àvé^riHS 
xêXêVúavtog rov •9'fov, xccl tov tijg ^EXévfjg OQitovMê- 
'^ vsXãov ãva^évtog. sxatéQW yàç 6 d'6Òg i%çri0&if" 
^AXx^aííúVt [ãv TtwQ-avofiévGí ftãg av f^g (iMviag 
àícaXXaysíii^ 

TLnijév {i altBig Sâçov^ (laVÍav àicoTCavúài. 
xal 0v tpéQBtv tt(i'^sv ifíol yéçag, gj xote fti^ti^^» f 
25 ^Aiiq)LcÍQaov êxçvil^' wtò fyiipf avtotõc fívv ÍíTíToís' 

MbvbXcÍp õh JtíSg ãv tòv *j4Xé^ãvdQov tífiGíçi^atrOy 
jtáyXçí>(fov q)éQB xé^fCov iXàv aUtò ^'^g âXóioíú 
6si4f'^gy ov iCútB Kvltpig êõcox^ ^EXivij [liya 

XiQjia. 
30 âg (íol ^AX^avõçog tíatv ix^íútrp/ anoõáiíB&. 

õvvéfifi 'õh tatg yvvái^v Içiv iftnBôBtv tcbqI tov ííÓ-233 
fffiov tovtov icotéça Tcótsçov kijtlfstai. xal ÍíohXii^ « 413 

^ovfUviúy ^ nàv 6xv^^(03tri ovóa xatà ròv fiíov huI 
úB^várrirog JtlilÍQTig tòv 'Eçtq>vXfjg ^oq^v ^ íj ôl Sq^ 
âcatpéQOvúju xal ^áx^og ovaa tòv f^s 'EXévrig etkr^B. 
Hoi avtri (ihv èçao^etca veavlõttov nvòg 'HTCSiçérov 
0W£^€Õi^(jLri6ev, ij Sh tç5 ãvôçl d'ávaxov è^ovXsvCBvJ* 6 

23. UkuxfQv $6 o d'stog xal Avxovçyog ò Aáx&v 
ovõ* €Í!(ov èvsxLÕTiiistv ratg lâíaig noXitaíaig ovzb rcov 
aík(ov noXvxskãv ovòév^ àkk* ovSh xòv a^yvçov ovdh 

b ròv xQvúóv^ tãv lístallêvoíiévcnv tòv ôídriQOv xal tòv 
XaÀTcòv ãçXetv vofUíovtsg ^ ixstva d' èxfiikkovxsg òg to 
XvfLaivo^sva xàg vyiaivovGag xáv scóksíov. Zi^vayi/ õh 
6 ccTtò x^^g úxoãg návxa xuXka nkrpf xov vo(ufi(og av- 
totg xccl xcckág XQV^^^f^ vofiíaag èdi^áipoça xr^v (úv 
evx^ avxáv xal q>vy^v ãjtêCJtáv , xriv XQ^^f^v àh xãv 
li/tãv xal aTtBçíxxmv nQOtjyovpiévcog 3Coi€t0d'aL ngoõ^ u 
xácõfov^ OTCíúg àõaii xal ã^av(ia0xov nçòg xakka xiiv 
õuíd^BõLV xr^g irvxijg êx^vxsg oC avd'Q(ú3toif^ Õ0a (ii^xê 

c xaká èúxi^^^r^^ aÍ0XQ^^ '^^^S ftèi/ xaxà ^võiv ág é^l 
stokv xçàvxaLj xãv á' èvavxícov (irjôlv okcsg õbõol- 
xóxsg kóyfp xal (lij ípófip xqvxíov Á^éxG^vxai. ovõsv 20 
yà(f fi (pvúig ixfiéfikTjxsvi ix xov xóúfiov xáv eiçti^é- 
vGiVy àkk^ èncoÍTfíèv imoyeíovg avxáv ipkéfiag nokvxo- 
vov xal xaksziív ixov0ag èçyaGÍav^ oxfog ot tcbçX xav- 
xa únovâáíovxsg òdwdfiBVOL (isxíc30l xrjfv xxii0ív^ xal 
ovx oí (iBxakkavovxBg (lóvoi ãkkà xal ol xà itsxakkav- 26 
Q^évxa 0vvayBÍQOvxBg (ivçioig iváx^otg d'rjQBv(ú0i xifv 
nsçífiksxxov xavxrjv jtokvxxi]0£av, ÕBÍyfiaxog (ibv ovi/ 

d %á()ti/ . . . èiCBÍTCBç èjCLTcókatov avxáv è0xv xò yévog^ st 
y ' iv xalg è0xaxcatg xrjg oixovnévtjg xal xoxã(iia xà 
xvxóvxa. tl^riyiiaxa XQ'^^^ xaxaçéQBi , xal xavxa yv- 3o 
valxBg xal ãvõçag aú&evBtg xà 0,fÁ^axa 0vv xalg afL- 
HOig v^oílfiqxovxBg 8u0xa0i xal stkvvavxag ayov0pv èzl 414 « 

t^v xmvrjv, mg nccçà totg ^Elaiftíoig qnfllv 6 ifiògllo- 
óBtòáviog xal aí^Lg rvúl táv KsXtáv. xal tá r$ srq* 
Aa^ (úv^Pinaia xccXovfisva oftjj bW viítêçov^OXfiia 
nço6ayoç£vd'évta ^ vvv èí^AXicia^ ê6xv d\ tijç rcda- 
5 TÍag^ avrofiátiúg vlrig è^7e(ffjõd'êíóijg aQyvço» âirSQçvfi. e 
TO iiivtoi ys %oXv Tovtov fia%'BÍavg xal xaxOTtádvíg 
liBtallBÍatg BvçíúxBtaij xaxàxov ^aXfjçéa /JnififjtçioVj 
èkittiov0rig r^^g JcXsovBl^íag avá^Siv ix tàv iiv%ãv tr^g 
yijg avtòv ròv Illovvfova. xaQiBvti.i6(ieifog yovv 917- 
M 0LV oti ^ nolkáxig xcçtavaXdi^vTBg rà g>avBQà rãv 
adfjlayif BvBxa a (ilv Í(ibXXov ovx ilafiov, a â' el%ov 
áytépalov, m&XBf aivíygiatog xç6%<yv utv%ovvTBgJ^ 

24. AaxBÕaifíóvíOi, â' vítò tàv èd'<5v xfoXvófisvói 
BhStpéçBiv BÍg triv S%ÍQtr[Vj ég 6 avtòg fátoçBt IIoósí' f 

u âcívLog^ xal xtãód^av açyvçov xal xQvóov éxtãvto (ihf 
ovâsv ffctov^ 7taçaxatBtíd'BVto õh totg ò(iÓQOig 'Açxá- 
6ív' sita TeoXBfiíovg avtovg ^%ov àvtl g>iXc9Vy oxag 
àwXBvdwov tò aitLOtov âuc trjfv i%%'Qav yévrirac t^ 
lúv ovv èv ABXtpotg ^AnóXXwvi tòv jtçótBçov èv rg 

20 AaxBÕaífiovi x^vúòv xal açyvçov Cõtoçovúcv âvatB^ 
^^cuj ôrifiGffía âi Blg r^ %6Xiv Avúavõffov êiõaya- 
yóvtà xoXXãv xaxíSv aítiov yBvé0%'ai. FvXixnov 
yovv tòv Svçaxoôíovg iXBv^^Qcíffavta aítod'aveí:vi3i 
ànoxaçtB^^avta Xoyog^ xatayvmiSQ^évta incò tàv 

25 ifpóçcDV voõfptõáiiBVOv èx tov XvHavÕQBÍov %(>i}fMnroç. 
tov âh àvati^B^évov %'Bã xal 0vyxfoçov(iévov dijiia 
ocad'tt7tBQ xoõ(iiq(iatog xal xtijiiaxog ov §áõtov ^v ròv 
dvritòv òXíyaçov yBvi<fd'aí. 

25. Ti3v êh FaXoxáv ot Koçfdiõtal xaXovfLêvoi 
ao xQvOÒv (ihv ovx Bitsáyovúiv slg tip/ ccvtáv x^óçaVj Xfi^ 

Çló^iBvot dh tf/v àXXotQÍav xal àèixovvxBg ov naçaXêí-- 
noxHSv. tò â^ Idvog avtàv ííTtI yikv XBÍipavov tàvfutà b ç 415 

SQitnHW 6tçatêv6€C(iévc9v íjcI rò âsXq)txòv (mcvtõVov 
FoúLatáv , Bad^ávaxog õé tig rffSfUúv ccvtovg dtpxiOêv 
ixl tiwg ^êçl ròv^Iarçov rcwrovç, aç?* ov xal xip/ oôòv 
di ris ivwStTfiav Badixvatsíav xakovúi xal rovg otco^ 
yóp&uç tovç ixBÍvm) Bad'ttvárovg hi xal vvv Xf^oúcc-- 5 
yoçevovôiv, âipfúõicíxaiít õh ovtol ròv x^<fòv xal ovx 
sliíipé(fiyu6ív eig tàg naxQldag^ dv ov %oXkà xal ÕBvvà 
ina^ov" MçyvçGi il XQtúvtai xal rovrov xáçiv TCoXXà 
xal dêivà noiov6u xaítOL.ys i%çr^ ovxVth yévog xov 

c ffvÀrfi^évTog àkXà tipf iBQOúvXrfíaúav áaéfiêiav i^oçí- 10 
0iu' el âh fiijêh ròv açyvQov sl0éq)6Qov êlg tfiv x^içav^ 
^ ítsçl tòv xccXxòv ãv xal ôídi^çov éxXri(i^ékow ^ xaíj 
ai fbfiêh xaik* r^v naQ* avxotg, xsçl xâv fi(f<oxãv xal 
noxãv xal xóv ãXXfOv ávayxaíayi/ oxXoiiavwmsg av 
diBXsXow, 15 

26. To6avxa xal xov Uovxiavov Binóvxog — ifpfi^ 
XotifiT^úccvxo yaQ ot nòXXol xag xov OvXxiavov asco- 
XvaSaõ^av xçoxáHBig' cav xàg v7CÓXBt7CO(iévag âiEXófis-^ 

d voí ò (ihv nXovxafx^g êipti^ xò âh xov naçaúlxov 
ovofia icáXai ^àv ip/ ôBfivòv xal tBçóv. IIoXéfKov yovv 30 
6 BtxB Eáfkiog rj Uíxvcivíúg sh* ^A^r^vatog ovoíia^ófiB- 
t/oç x^^p£t j ág 6 Mo^Baxrig ^HQaxXBÍÕrjg Xiyst xaxa*- 
fi^luyúiiBvog avxòv xal ait* aXXmv yróXsfov (Í7tBxaXBtxo 

^ õlTealõxriXoxóxagj ág ^HQOÕtxog 6 xçaxi^Biog BÍQtjXB), 
yçáifag nsçl Jtaçaõíxcsv q>fii5lv qvxcDg * xò xov naçatSÍ^ as 
xov ovo^ia vvv (ihv aõo^óv iõxt^ staçà ih xotg itp/a^- 
o^ BVQÍúxoi^Bv xòv naçáiíixov Cbí^ xi X(fV(^ ^^^ '^9^ 

e 6wd'0Ívm xaçófiOLOv. iv KwonáçyBc (ihv ow èv xá . 
ifçaxXsíp fSXiqXri xíg íõxlVj iv 17 ipi^fptô^a ^Iv^jíXxi- 
Piáâov^ yçapLfiaxBvg õb Zxéfpavog Oovxvdíâov, Xéys- 30 
xac ^' iv avxã tcbqI xijg nQoôrjyoçiag ovxíog ^ xà dh 
èníftffpfta dvéx0 ò hçBvg fisxà xóv 7Ca(faúíxav. ot à\ 416 « 

gfaçáôttoí fátov ix táv vó^mp xal xãv tovtwv %al- 
ÕG)v Hatà tà xixQia. og d' av yi^ri %'élri naqaúLXBlv^ 
êlõayéto} xal stsQÍ rovt€9v ^Ig tò ôiTíaorriQuov^ èv õs 
rotg zvQfiaõv totg xbqI xãv SiqXía0xáv ovxmg yéyQa- 
( zxai ' xal xà xrjQvxe èx xov yévovg xãv xriçvxGyif xov 
x^g fivõxíiçicíxidog. xovxovg õh xaçaúixeiv èv xip júri- f 
llcj) iviavxóv.' iv díIIakkiivíÕL xotg àvad'T^(ia0iv im- 
yéyQazxac xíàs ' ai^x^cnnsg xal Ttaçãcixoi avéd^õav oí 
ítcI Ilv^odcíçov ãçxovxog úxefpavfQQ^évxag XQVó^ are- 
io (pávoa Í7cl^iípíXfjg leçaCag! '' xaQáõixoi^ExíXvxoglAv" 
Ho]axQãxov FaQyi^xxiog^ n€Qíxl'^g UêQtxleíxov Uix- 
^avg, XuQtvog /IrmojuÍQOvg FaçyrjftXLogJ xav xotg 
xov ^aúiké(og às vófiOLg yéyQccitxm ' dvsiv xã ^AnóX- 
X(úvo xovg 'AxaQvé(úv Ttaçaõixovg.^ KXsaçxog d' 6 
16 jSoXsvg^ slg í' ovxog xãv ^AQt0xoxsXovg iúxl (ladifixàv, 
èv xã Teçcíxç} xãv fiícav xçíâe yçútpu ^ êxv õh Tcaçáúi- 235 
xov vvv iilv xòv €xov[iov , xóxs Õ€ XOV sig xò õvikfiiovv 
xaxsiXey^évov. èv yovv xotg aaXavotg vóiiOLg aí Tckêt- 
Cxai xãv jtóXsiúv êxv xal xi^fUQOv xatg èvxi^ioxãxaíg 
20 aQX^^S 0vyxaxalsyov0L xaçaCÍxovg.' Klsiõrifiog d' 
èv xij *Axd'£âc q)fi0Í ' xal 7Caçá0ixoL í * r^qá%^av xã 
'HQaxXst. ' 7uà ®£iií0(úv d' èv JlaXkrjvíÕL ^ èxifísXêt" 
0d'at õh xòv pa0cXèa xòv ãsl fia0iXsvovxa xal xovg na- 
Qa0ítovg ovg ãv èx xãv di^oi/ nçoaLçãvvat. xal xovg 
35 yèQoyxag xal xàg yvvatxag xàg 7CçcikxoxÓ0^íg.^ 

27. sxBtg dh xax xovxcuv^ xaXè [íov OvXmcsvéy b 
irixatv xíveg at 7tQ(oxoxÓ06ig yvvatxsg. ãXXà (Mp^y stêçl 
yàç xãv TCaçahlxíúv 6 Xóyog^ xàv xã ãvaxeíp èTtítuvog 
0xi^Xrig yéyçaTCxai ^ xotv dh fiootv xotv tiyeiióvoív xotv 
30 èí^aiçoviiévoív xò fúv xçíxov (léçog slg xòv áyãva y xà 
ãh avo ^ÍQTi xò fihv €X6(fQV xã CaQaty xò di xotg iffcça- 
0£xoLg.* Kçixrig d' èv õavxéç^ áxxix^g âiaXéxtov S 417 

fprjúi 'xal 6 TCaçáatrog vvv èn àdoifiv fúv xstrccí 
^QcíyiiaTog, TtçóreQOv (f èxaXovvto xccçãútrot olèTcl xriv 
xov [sQOv õLtov èxloyrjv ccCçovfisvoi ^ xal rjv ap^eíói; 

c rt naçaõÍTfúv. diò xal èv xã xov fiacfUscíg vófto) ys- 
y^a^xav xavxl ^ iTttfiskstú^aL ds xòv fiaOLksvovxa xáv 6 
X6 ãQ%6vx(úv^ OTtcjg av xad^Lúxãvxai ^ xal xovg Ttaça- 
úLXOvg ix xãv ôiÍikúv aCQãvxat xaxà xà yeyçaiiiiava, 
xovg Òh sta^aôíxovg ix xijg povxolíag èxléystv èx xov 
^éçovg xov iavxãv exaOxov êxxéa XQi^ãv^ daíwúd^aí 
te xovg ovxag ^A%'7ivaCovg èv rç5 tsQã xaxà xà Tcàxçia. lo 
xòv õ' êxxéa TtaçéxBiv slg xà aQXBtaxã^AjcòXkíavLXOvg 
^A%aQvé(úv naQaõtxovg àitò xijg èxkoyijg xáv xQid'ãv.^ 

à oxL d^ xal aQXstov rjv avxôv èv xã avxá vóiico xáSs 
yéyQanxai ^ sig x^v è7ti(íx£vriv xov vsci , xov aQxeCov 
xov naçaOLXSíov xal xfjg oixCag x^^g teçãg õidóvaL xò is 
ãçyvQioVy OTtóúov àv oí xãv teçéoiv èjtiúxBvaexal ftt- 
09'(ú0oõiv.' èx xovxov õrjkóv è0XLV oxi èv çj xàg aTtaQ- 
xàg èxíd^eúav xov Cbqov úíxov ol TcaçáúvxoL^ xovxo Jta^ 
çaOíxBLOv jtQOõrjyoQBVBXO.^ xavxà Cííxoçbí xal OlXÓ- 
Xoçog èv xij è^LyçaipOfiévy TBXçaTtóÃBu ^vri(iovEV(ov 20 
xàv xaxakByo^BvcDv xà ^HçaxkBt TCaçaúíxov^ xal Alo- 

e õfDçog ò IJLvatTtBvg xoficidcOTtOLÒg èv ^EjtixÁ^iÍQa)^ ov xò 
fiaçxvçLOV òllyov v0xbqov 7taçad"i^0oiiau 'AçLúxoxélrig 
õ* èv xij MEd'G)vaí(OV Jtokixsía ^ Jtaçá^LXOi, iq>ri0l) xotg 
lihv aç%ot;<y^íi;oíca'9'' Bxaúxov rjúav^ xotg õh 7toÁ,EiiáQ- 25 
XOig alg. xBxay fiava í' èláfifiavov %aq/^ akkcov xé xi- 
v(úv xal xãv àXiéav o\l>ov. ' 

28. xòv Sb vvv kayófiBvov naçáúixov KaQVõxtog 
6 nBQyafir^vÒg èv xã jtBçl diàaúxaXiãv BVQBd'rjvaí 
íprfiiv vTtò TtQcixov ^Alé^tâogj èxXad'ónBvog oxt Etcí- so 

f x^9(^^S ^^ *Elk7clàv rj nXovxo) Ttaçà Ttóxov avxòv alõrj' 
yayBV ovxfúúl Xéyav 

ATHENAEDS. I. 27 418 álX* akíog od' êiStijx^ (úÕs tovõs xatà xóâag^ 
ròv ^aõí(X)g ka^ rv, xaízoc vvv ya d"^v 
avmvov àsl úttov, àkV i^nag oâê 
a^vúTLV SúnsQ xvkixa tcívbl zòv p£ov. 
5 xal avtòv TCOLSt xhv naçácitov kéyovxu xotada TtQog 

xòv 7tWd'av6(l£VOV 

úvvdamvém xã kãvxi^ xaXéúai dst ftoi/oi/, 
xal xã ya \i7ffjL 'kãvxi^ xcavâlv õet xaXetv. 
xr^vst d% xaçlèig r' aliiXxai Tcotéco tcoIvv 

10 ysX(úxa xal xòv éúxiãvx^ èTCavvéfú. , 236 

xat xá xvg àvxíov xv Xy xrp^tp Xéysvv^ 
xrivfú xvâãio(iaí xs xait cdv 7ixd'6fiav. 
xi^Tceixa noXkà xaxag)ayàv ttóAA' è^íniáv 
ccTCSL^i. Xv%vov d' ov% 6 TCatg yLOv úviíçéçs^y 

13 êÇTCO) d* oXtad'Q(íicjv xs xal xaxà ôxóxog 

ãQtj^og. atxa á' ivxv%(ú xotg xsçiTCÓXoigj 
xovd"^ oíov ãyaõ'òv ijthXdyo xotg ^eotg oxí 
ov XâvxL 7Ca£(ov áXXà fnaúxvyãv xl [is,^ 
ènel 6é % £%x(o otxadig xaxa^p^aQBÍg^ b 

ío a0XQ(úxog svõa' xal xà ^Iv írpcSr' ov xom, 

ag xá ft' axçaxog olvog àyLfpénri q)çévag, 
39. xal aXXa 8\ xoiavxa èTCiXéyBv 6 xov ^Eni%i^' 
(lov Tcaçáevxog, 6 õh naçà xã jdcfptXú) xãâs íprfilv 
oxav fis xaXéúij nXovúLog òaticvov noiãv^ 

25 ov xaxavoã xà xçíyXvq)' ovdh xàg 6xéyag^ 

ov8^ ôoxLiiá^G) xoifg xoçtvd^íovg ocáõovgj 
áxevlg õh xrjQã xov [laysÍQOv xòv xanvóv. 
xav làv fffpoÕQÒg (psçófievog slg òçd'òv xçé^Q^ c 
yéyrjd'a xal xaíçm xs.xal TCxeQvxxofiav' 

30 av õh nXayiog xal Xeitxóg, svd'é<úg voà 

oxi xovxó (lOL xò õetTCvov àXX* ovd' aífi' ix^i, 
TtçcDXog o O^fiQog, cag xívsg q>aõívj sl&rjyays xaça- ^ 419 

úLtov^ tòv Tloàriv eivai Xéycov q)íkov elXaniva^tífu 

Tiv õé TLg iv TqcSsúõi Iloâijç, vCog ^Heríanfog^ 
d à(pvBi6ç X ãyad'óg ts * iidcliõta âé fttv zísv^Exroç 

drinov^ Í7t6i oí êtatQog êriv g>£Xog siXaTCvvaõxiqg. 6 
ròv yàç iv ellaTCÍvrj <ptlov êCQi]X6 tòv èv rã dencvelv. 
âtò xal nout avthv vxò MsveXáov tlxqgíúxÓ^bvov 
xaxà xf^v yacfxéçcc, q)Yfílv o Sxi^^iog ^r^fii^QLog' (og 
xal nivdaçov dià xò èitLtoqxrpiBvai xaxà xijg ykcíxxrjg, 
e XLXç<ú0xeí í ' avxòv Uytaçxíáxrig avd^ç&Ttog xr^v avxãç- lo 
xeiav i^rjXíoxcig. 

30. o[ d' ccQxatoL yeoifjxal xovg ^/taçaúixovgxóXa- 

xag ixãXovv^ àq)^ (úv ;eal EvTCoXig xã ÕQcífiaxL xriv 

iTttyçccq)^ iicovriOaxo ^ xòv %oçhv xãv xoXccxcjv ^olt^- 

0ag xccõs Xéyovxa is 

àXXà díaixav fjv i^ovú^ ot xóXaxsg xçòg v[iãg 

Xé^Ofisv' ãXX^ áxovúad'^ mg êôfihv axavxaxofiíl^ol 

ãvõçeg ' oxolúi Tcçãxa ^Iv TCcctg ãxóXovd^óg èõXLv 

âXXóxçLog xà TtoXXcc^ jilxqov õh xò xcc^vov avxov, 

LfiaxÍG) âé flOl ív' iifxÒv %aQÍEVXB XOVXG), 20 

f olv iiBxaXa[ipãv(úv aBl d-áxBQOv i^BXavvfo 

elg àyoQciv. èxBi í ' Í7tBtâàv xaxíÒcn xlv^ ãvÕça 
riXl^-LOV^ TcXovxovvxa õ\ Evd"vg JtBQlxoikovBl(ií. 
otav XI xvxv Xéytov 6 TcXovxa^^ Tcãvv xovx* 

èicaivã 26 

uai xaxaitXrjftxoiíai doxáv xot6L XóyoLúi xalçBiv. 
bIx^ Í7tl SbItívov iç%6^Bú%'^ aXXvSig aXXog fjpiãv 
(lã^av èn áXXóqyvXov, ov ÔBt xaçÍBvxa itoXXà 
xòv xóXax* Bvd'B(og XéyBiVy i] ^xtpéQBxat %^QaÍB. 
237 • olôa á' *AxB0xoç^ avxò xòv 0xiynax{av 7ta%'6vxa' 30 
axãfiiia yaQ slít^ àúBXyég, bW avxòv 6 Ttatg 

Ovifa^B 
27* 420 ç ^ 

i^ayayòv ê%ovxcí xXolÒv yeaQsÕGJxev OÍvsL 

31. rov ôh òvófiatog tov xa^aúítov ^vrifiovsvei 
'Açaçàg iv 'T^evaíci) õià tomav 

ovx è'0d'' OTtog ovx el xaçáattog, (píXtaxB' 

6 ó í ' ^I^xó^Laxog oõl rçéqxjDV úa tvyxávsi, 

TCoXv d' êútl tovvoíia Tcaçà totg vB(a%é^ig. to Ss çiiiui 
TCaçà nXátíúvi rã (ptXoõóífú} iv jíccxrjti. fprjal yáç b 
^xal ri(itv rà fisiQoíxLa TtaçaôLret/ naçaúítav d' alvai 
(pij0tyévri dvo^'^Xelíig èv Kvfisçvi^ty dtà xovttov 

10 n, òv èdtíj NavaíviTte^ 7caQa6£ta>v yévri^ 

iV ^\v th xoivhv xal x£xc3^pâri(isvoVj 
ot (léXavsg rj^stg. N. d'axsQOv t,rixã yévog, 
J7. õsfivoTtaQáõtxov èx fiéúov xaloviisvov^ 
úaxçánag na^aúixovg xal úxQaxrjyovg img>a- 

15 vstg^ 

vnoxQivó^svov av xotg piovg^ ò<pQvg êxov c 

%tktoxalcívxovg ávaxvXtóv r' ovôtag. 
voatg xó xa yévog xal xò yCQãyficc ; N. xal fiáka, 
n. xovxcuv á' êxaxaçòv xãv yavãv 6 (lav xvxog 

20 xijg èqyaiSía^ alg èúxv xoXaxaíag áydv^ 

SõTCaç Í7cl xãv fiímv âh xovg fiav ^ xvxi] 
fl^ãv ^syccXoLg XQOôévaL^a xovg í' ikccxxoôiV 
ald'* ót (ihv avxoQov^av o? í ' ãXvofiav. ^ 

aQoí ya âcdáúxca, Navúivix\ ovx ã6x6xf*)g\ 

15 JV. aAA' av O^ èicaivã^ ybãkXov alxrfiaLg (lé xi. 

32. jjapaxTijptÇít í' ovx ãççv^iicog xòv xaçici- 
xov OTtotóg xíg iúxt TtfioxXijg iv dçaxovxCfp ovxGig 

iitaix* iyò TCaçá^ixov iitLXçhlfíú xlvI 
xaxãg kayaiv ; rjxiúxá y ' ' ovôhv êúxi yà(f 
80 iv xotg xoiovxotg XQV^f^í^t^cif^^QOv yévog. « 

ai í' iúxl xò quléxaiQOv av xi xãv xakãv^ 
ãvfjQ Tta^áijvxog xovxo jcolbv âtà xélovg. ' ? í 42J 

i^ãg , úvvsQccõTtig à%QO(pá6i6xoQ yíyvsrui. 
nçáttsig r^, nçái^ei úvfiJtaçòv o xt ãv âéy, 
dixaia tavtà rã tQég>ovtt vevoíitxoíg. 
ixaivérrig d'av(ia6tòg olog rãv ffíXcav. 
%aÍQOv0L ÔEÍnvfúv rjâovatg áõvfifióXoLg ' 5 

TÍg â' ovxl &V7]tãv ; rj tlg T^çíog ij d'eòg 
à^odoxLfiá^Bi trjv toiavxriv Staxçi^riv ; 
%va iiri dh TCoXXu (iccxçoÁ^oyó õl' ijfiéçag, 
ft xexfi^^Qióv xi Ttaiifiéysd^sg olfiaí y içstVf 

6 xàv Tcaçttõíxtov Ág xsxl^rixai fiíog. 10 

yéQcc yaQ avxotg xavxà xotg xfolv^iTeia 
VLxãúi dCâoxai xçrj0xóxrixog ovvsxcc 
õixíiúig, ov yuQ fir^ xí%'8vxai úvfifioXaíj 
TtçvxavBta xaOxa návxa TeçoúccyoQsvxéce. 

33. xal ^AvxKpávrig d' èv jáiàvnoig q)ri6Ív 15 
238 6 yaQ TtaQÚótxóg èõxiv, ãv òçd'ãg axojtíjg, 

KOLVfavòg ãfKpotVy xrjg xv%rig xccl xov fiíov. 
ovâslg yàç ccõixog bv%bx^ àxv%Btv xovg fpíXovg^ 
xovvavxíov âh %ávxag svxv%Btv ásí. 
êõxiv 7Co2.trcBkrig xã fitco xig^ ov <pd'OVBty 20 

liBxéxBvv õs xovxcDv BV%Bx^ avxà ôv^jcaçáv. 
xàõxtv (pUog yBvvcctog áúçaXi^g d*^ &(icc^ 
ov ftá%(fto?, ov TcdcQO^vg, ovxl ficc^xavog^ 
OQyijv èvByxstv ãyad'6g' av õxcÍTtxyg ysX^, 
b ÍQcoxtxòg yBkotog íXaQog xà xqoicú) * 25 

náXiv úxçccxLcíxrig ciyad'òg BÍg v%BQfiokiqVj 
av f] xò úLxáçxW^ òbItcvov svxçB^dg. 

34. xal ^Açiúxotpãv d' èv 'IccxQà q)ri<Jv 
^vXo(iaí d' ccvxã ycçoBCJtstv ológ Blfii xovg xçó- 

jeovg. 30 

av xig B0xiãj ^áQBiiii TCQÔxog^ Ô0x^ ridri níXai 
. . . ^ofiòg xaXov(iaL. ÕBt xlv^ aça0%'ai (léúóv 422 ç 

tôv Tta^ívovvxtúv , TtaXaiõtiiv vófiuíov ^uíçystóv c 

ft oQav* 
jCQ06§akBtv xçòg oÍTciav ÕBt^ xçióg' ãvafirjvcU 

XI Tcçòg 
( xXlilÚxiov KaTCttvsvg, vtco^ívbiv jcltjyàg axgicsvy 

xovõvlovg TtkáttSLV dh Tslaficiv, rovg xaíovg 

nsiçãv xaTCvóg. 
xàv Ilt^ayoçiúry Sé qyrfii 

^çòg ftiv tò nBLVTflf èú9'ÍBiv XB ^fjdh ?i/ 

vÕGíQ âi 7CÍVBIV ficcxçaxog^ àjcoXavúai d^ficav d 
Xccxccvcov XB xáiijeijj nçòg xò ff^ lovú^ai ^jcog, 
• VTCaú&Qvog XBtiiãva diáyBiv x6ilfi,%og^ 

nvZyog vjtofistvac xul iisaijiifiçíag XaXstv 
15 xéxxi^ 5 iXaÍGí ^r^xB xç^0d'aí gn^' òçãv 

xovioçxóg^ áiwnóõrjxog oQd'Qov tcbqíxuxbIv 
yéçavog^ xad^BVÒBiv fii^dh (iix^òv wxxsQÍg* 
35. 'Avxcq>ávi]g á' iv Uçoyóvoí^g 

xàv xQostov (ihv ol09'á giov 
20 oxo xvípog ovx êvB0xvv^ àkXà xolg çílotg e 

XOLOVXOúCxíg BlflLj XV7CXB0%'aL iivÕQogy 

xvnxBiv XBçavvógy ixxvípkovv xiv^ àõxçaxiqy 
fpéçBiv XIV* açag ãvBgiog, aTCOTCvt^ai^ fiçóxog, 
d^çag [lox^BVBiv úBiúiiog^ BlõTtrjõãv axçig, 

25 ÕBinvBtv ãxlrixog fivta, (iri '^Bl&stv g>QéaQj 

ayxBiv (povBVBiv fLaçxvçBtv o0 av (íovov 
xvxv ''^^S BÍacívy xavx* àjeçóiSxBJCxog TtotBtv 
aaavxa. xal xaXovúí ft' oC vbíúxbçov 
õià xavxa Tcávxa 0xri7Cx6v. àXÍ* ovõiv (lélsi ^ 

90 t(3v úxagifiáxcav ftoL ' x£v q>CXcyv yàç âv ^Ikog 

ÍQyoí0c X9V^'^^Sj ®^ lóyois êqyvv yLOVOV» í .423 

^Cq>úiog â* iv UaçaCÍrp (isXlóvrtúv y£vB69'av yá^av 
xòv TCaQÍúiXQv leoul idyovta táde 

àyvoeZç iv ratg ãçatg 
o n lútiVj si tig líii (pçfáúBi òçõ'ãg oâóv 
239 ^ ítvç ivavõsi\ ij diaq)d'BÍQ€í* vô&Çj 6 

rj ÕBLTtvLstv (léXlovta HcaXvOai xvvi, 
EvfiovXog õ' év OiâÍTCodi 

6 XQãtog svçòv tãHótQicc deMvslv ãvrjç 
dri[LOtixòg 7IV TLg^ tog Soixs^ rovg xQOTtovg. 
ofStvg â* ixl ÕBlnvov í] q)£Xov riv* ^ ^dvov lo 

xaXéõag ixBtra úviifioXàg ixçd^ato, 
ipvyàg yévoLXO iirjõlv otxod'Bv laficív. 
36. jdíóõfúQog d* ó UivcDXBvg iv ^EtcixXijq^ scbqI 
xov TCCLçatSLXBtv xul avxòg ovx áykaípvQiúg xáÕB (prfií 
b fiovíOfiUL ÕBt^ao õagxSg is 

ág ÓBflvÓv iúXl XOVXO XCcl VBV0[lL<SflÍV0V 

xal xãv d'B(3v BvçripLay xàg í' alkag xé%vag 
ovÕBlg 9'Bàv xaxéÕBL^BV^ aAA' ãvÕQsg úofpoL 
xò yàç xaçaúixBtv bvqbv o ZBvg ò q)ÍÁ,iog, 
6 xãv d'Báv fiéyvóxog òitoloyoviidvcag, 20 

òmog yàç BÍg xàg olxCag sfáéçxBxav 
ovxl dvaxçívag xip; ZBVixçàv ij JcloviSiav, 
ov õ* ãv xalãg iúxQ&inévipf xXívfp/ [dy . 
naçaxsifiivrjv xb x^ xçújiB^av xáv^* ã ÔBt 

áçiiíxíúag êavxòv ivxçayàv mdv 

à7CÍQ%BX* otxad^j ov xaxafiaXàv úv^ifioXág. 

xàyò %oiã vvv xoik^ ' ixàv xXívag tSío 

ióxQGífiévag xal xàg xçaxéf^ag Bvxçsxstg 

xal xrp/ dvçav àvspyiiévipf y bí0bqxoii€u 30 

ivd'ádB õítojty Tcal Ttovrfíag Bvúxakii 

ijiavxóvj &0XB (ir^ ^vo%kBXv xòv úv^iTtóxvpf^ 424 $ 

ítávtoy ãxoXavõocg tãv TeccQaxsd^évrcov máv 
aTcéQxofi^ otxad\ Sotcsq o Zsvs o <píXiog. d 

otL í' fjv tò TCçãyii^ Svdo^ov ãel xal xaAòi/ 
êx6td'EV av yvoíri ttg êtv úatpéúzBQOv. 

5 xòv 'HçccxXéa TLfiãiía la^TCçãç ri nokig 

èv aTcadv rotg õi^fiOLg %'viStag xoiov[iBvri, 
BÍg xàg d'v6iag ravrag TCccQa&ítovg tã d'sS 
ovjtciTCOv^ ccxsxlrJQOúev^ ovdl Tta^éXa^sv 
dg ravra rovg rv%6vtag , àXXà xatéksysv 

10 ix rãv TCoXitãv^ Õcidsx^ avõçag èmybskàg 

ixXe^aiiévri tovg èx ív' ãútãv ysyovótagy 
êxovrag ovúíag^ xaXãg fispiíoxótag. e 

«ÍO-' vôtBQOv tòv^Hçaxkéa (iliioviisvol 
rãv evicoçcav xivhg Tcaçaúíxovg êlófisí^v 

15 xçéfpsLV^ TCaçBxáXow ovj^l xovg xaçtBdxáxovg 

ixXByófLBVoi , xovg dl xoXaxBVBiv õvvafiévovg 
xal vcttvx^ ènaivBlv' olg ítcbI ^\v XQOúBçvyot 
^arpavldag rj úançhv ôíXovqov xaxatpayfÁVj 
ta xal qÓÕ^ êq>a0av avxòv '^QiõxrixBvac' 

20 íjcbI d' ÁTCOTtáQÕot ^Bxá XLVog xaxaxeCiiBVog 

xovxcDVj TtQOOccyov xfjv ^tv íSbIx avxov q)çã(í(Uj f 
%6%'Bv xò d'V(iía(ia xovxo XafipdcvBig; 
õià xovg xoiovxovg xovg àúBkyãg %Q(0[íBvovg 
xò xi^iLOv xal xò xaXòv al(5%ç6v Í6xv vvv. 

25 37. xal ^AÍ,i6vixog d' èv XaXxiôixã fprfiiv 

oxB xov TtaçamxBtv nçãxov TiQaôd^Tjv [iBxà 
0cXo^évov T^g nxBQvoxoTCLÕog véog ir' ©v, 
aXrjyàg vyeéiiBvov xovdvXcov xal xçvpXícov 
Ò6xâv XB xò (iéyBd'og roúavxag^ &6xb (is 

30 êvíoxs xovXá%i6xov oxroi xçavfiaxa 240 

ãXBiv. iXvótxéXBt yccQ' íjxxcov Bl(ã yàç 
r^S fldov^g, êiCBixa xal xqÓtcov xivà <S 425 

rô Jtçãyfiá (lOí Xv<fcrsÚg slvat vsvófitxa, 
olov (fílsQÍg xlg iúti xal fiáxsrccí t£ fioi^ 
li€tefialó(i7iv TCQog rovxov^ oõa r' etçriTcé [is 
xaxãg 6(ioXoy<5v £vd'écDg ov pXájtropiac. 
leovriçòg ãv tê XQV^'^^9 slvcci fpffií rig^ 

iyxcofitã^ov Toikov ànéXapov %áQLV. 
b yXavxov psPçoxòg té^iaxog sq)d'òv ti^fisçov 

avQLOv e(úXàv rotJr' ê%(ov ovx ccxd'0^m. 
roLOvrog 6 tçójtog iúxlv fj q>v0Lg té yLov. 
*Avtl6otog 8^ èvtã imyçaipogiévç} IIçcitoxÓQÇ) xaçá- 10 
ysL tLvà ícaQaTtXrfliov totg iv tjã KkavõisÍGy vvv 60- 
ípiõtsvovúLV , G)v ovdl pLS[iV7J6d'aL xaXóv, toiavta jcsqI 
ítaçaõitLxijg téxvrig Xéyovta 

xatà tf^v útáúLv õri útávtsg àxQoá6a6%'é ftov. 
7CQÍV èyy^atpipfav xai ka^elv tò x^ccfivâcov^ 15 

c xsqI tov itaQaúitBtv st ttg è^%é0oi Xóyogy 

tò tsxvíov àel tovtó (lot xatenlvato^ 
xai 7taLdoiia9'fig Ttçòg avtò t7]v diávoíav riv. 
38. naçáoitoi d' èit òvóiiatog èyêvovto TLd'v- 
pbaXkog (lévy ov iivriíiovavst^jáXe^ig èv MlXíiíSÍcc xai èv 20 
^Oâv066t vq>aívovtt, èv Sh^Okvv^^loig (prfiív 
o d\ úòg Tcévrjg l6t\ ca ykvxsTa' tovto ôl 
á^áofcx' 6 %ivatog tò yévog^ ãg Kpaaiv^ (lóvov. 
d 6 yovv TLd"v(iaXkog àd'ávatog JteçiéQXBtai. 

jííç6(i(ov í' èv Vaktçla 25 

viCBçriôxwépiv^ 
^éXXtov àõVfifioXog nákiv dsiTtvetv * tcccvv 
alúxQÒv yáç. B. àfiéXsíy tòv TLd'Vfialkov yovv 

asl 
èQvd'ç6t6QOV xóxxov TesçiJCatovvt^ êôd'* òçãv' 30 
ovtcog èQvd'Qtã õvfipokàg ov xatati^síg. 
TiiioxX^^g KevtavQC) ^* Ae^a^evã 426 « 

TídvfiaXXov avtòv xal naçiúitov áicoxalíõv. 
èv Sh Kawíoig 

rjâij Ttçoõsvijpêxtaí. xí (léXXeig; õjeevãszsj e 

G} tãv. 6 yàç Tíd^fiaXlog ovrcjg àvspífo 
5 xo^tdrj têdvfjKcig, xãv àv* Òtctíd tovfioXov 

%'éQlLOvg ^aXá^ag. ovx á7tsxccçréçri08 yàç 
éxstvog, áXX' ixaçtéçrfl^ (o q>CXraxs^ 

èv d' 'EmaxoXatg 

10 oí^iOL xaxodaí(i(úv , ág içã. (là xovg d'eovgj 

Tíd"V(iaÁ,log ovâeiccÍTCox* i^çcíôd^ q>aystv 
ovxco 6q>6dQ\ ovõh Kóçiíog [fiáxtov XafistVj 
ov NstXog ak<pix\ ov Kóçvdog iõviifioXog f 

xivstv òâóvxag. 

15 AvxLfpavfjg Tvççrivp 

áçsxri xò stQOtTca xotg g>ÍXovg vxriçsxstv. 
B. kéysig êúsd^ai xòv Tid-v^Xlov TcXoviStov. 
elúTCQá^Bxai yàç {lUt^òv èx xov <Sov Xóyovy 
íTap' olg èdsÍTCVBL Tcgotxa HvlXé^Bi, Cvxvip/. 

20 39. ^ d\ xal 6 Kóçvdog xáv õi* òvófiaxog ncíça- 241 
ôíxfúv. fivrifiovBVBc d* avxov Ti^xlijg hf^Em%aíQB' 
Tcáxç) ovxcjg 

àyogàv lÕBtv svotl^ov bvtcoqovvxl [úv 
TjÕKSxov, av d* aTtOQy xt^g^ à^Xvcíxaxov. 

35 6 yovv KoQvõog axXrixog , ág ifiól õoxst^ 

yBvófiBvog (DílfávBL naç* avxòv o^Tcaõs. 
ífv õí xò nád'og yBXotoVyolfiaí, xixxaçag 
XccXxovg ê%mv ãvd'Qcojtogj èyxéXBig òçfSv 
%"vwBía váçxag xaçáfiovg' ^iioõía. 

30 xal xaOxa itávxa lihv xsçuXd'àv ijçBxo h 

oTCÓaoVj xv&óiiBvog õ' àxéxQB%* Big xàg luii- 

fiçdõãg. fS 427 

tov Kóçvdov , el dó^iD úvvaQUSxãv rtôiv 

ovxm xçoxBÍQ(og' ovx aTtaçvovfiaí â^ Ofitúg. 

ovõi yàç ixetvoçy av xaXtj rig. 5 

év dl Titdij 

6 Kóifvâog ovtog^ 6 xà ysXot^ sld'í0(iivog 
c Xéysív, BXsjtatog fiovXst* êlvat,, voUvy^ êx(av' 

nXovxBt yàç ò BXsnatog. 
Kçattvog í * ó vadtsçog év TitãrSi 10 

Kóçvdov tòv xaXxotvstov xsipvXa^o, 

bI fifj 6òl vofLtBtg avtòv firiõiv xataXBÍtl^Biv^ 

flljâ' OlpOV XOtVÍj llBtà TOVtOV JtfúTCOTB duíiíjjj 

tov KoQvâov, TCçoXsya 0OL' ê%Biyàç %BtQa xça^ 

taviv^ is 

XaXxijvy áxéfiaroVf xoXv xçBÍrxío xov 'nvçòg 

avtov. 
d oxi d\ yBXota iXsyBv 6 Kóçvõog wà inl xovxoig yalã- 
0d'at Í^sXbv 6 avxòg^jíXs^ig èv noifjxatg (prfii 

itáw XI fiovXofittc 20 

ovxcD yEXãúd'cci xal yBlot^ àal XéysLV 
fiBxà xòv KoçvSov fiãXíiSx* ^Aõi^vaíen/ %oXv. 
àvayQáq)Bv dl avxov xà ájeo[ivfifWvavfiaxa AvyxBvg o 
2!cc[iiog j Evxçáxriv avxòv xalBtõd'ac xvçícug q>iiSxíúv. 
yQáq)Bi â' ovxíúg * Evxçãxrig ^ Kóçvõog nívfov xaçá 25 
e XLVL õa&çãg ov07igx^g olxíag^ ivxavõ'a, ipr^iSL^ õbljcvbIv 
ÕBt vnoôxi^avxa xriv àçiúXBçàv x^^9^ ãôTCaç at Ka- 
çváxiÕBgJ* 

40. 9LXoÍBvog d^ 17 UxBçvoxoiàg ifiJtBôóvxog Ao- 
yov oxi aí xlxXai xíiiíccí él0i^ xaí xov Kóçvdov Ttaçóv- 30 
xog^ og èdóxBv stBJCOçvavú^ac, àXX* iycí, lg>fl^ fivrifio- 
VBV& oxB 6 xóçvdog òfioXov ijv. fjv dh xal 6 ^iXó^avog 428 ç . . 

záv nccQccõítcov y ág ^A^vÓvitíoç atçriKBv iv tá XalTci- 
diHip. xçóxsirai âh rò (laçtvQtov, [ivi^iiovevev d* 
avtov ocal MévavÕQog èv KêxçvçãXm avtò (lóvov 
IltsQvoxoTCÍda avtòv xaXciv. (ivtifiovsvsí í' avtov 
5 xal Má%(QV 6 xco(içíSloxoiÒç 6 KoQÍvO'tog fãh/ ^ Si- 
xvdvLog ysv6(i6vog, iv ^Alei^avòçaíff âh f^ é(i'^ xata- f 
^Lovg xai âiâáóxakog yevófisvog táv xatà xaiicDÕíav 
fLBçãv ^AQi6toq)ávovg tov yçafLfiatixov' og xal àné- 
%avBV èv ty ^AXe^avÔQsía , xal èmyéyQaíCtav avtov 
10 rã (ivT^^atv 

tá x(ú(imdoyQcc(pGJ xowpri xóví tòv ^iXáyiúva 

XL00ÒV vnhç tvfifiov ^ãvta MÍ%ídvi çéçoig. 
ov yccQ êx^ígxfiq)^va7taXíii7tXvtoVy àX^ aça téxvrig 242 
a%Lov áçxaífig Xsíjffavov tjfí^píêõag. 
15 t&õto í' 6 Tcçéõfivg ÍQ6t' KéxQÓTCog %6Xl^ xal xaçà 

NeíXp 
êútiv ot èv Movõacg õçifiv ^èq>vxs d'V(iov. 
èv tOTjtOLg ÕTiXot cfaçãg otv ^AXsl^avdçêvg rjv yévog. 
6 â' ovv Máxiúv tov Koçvõov (iVTjfiovsvêL èv tovtoig 
20 tòv KoQvdov rjçcitij^av Evxçátriv rti/iç 

tãv ifvfinaçóvtfov ycàg xéx^rit avtà nots ' b 
Iltolsfiatog. ovx olâ\ bIicbv^ ovdéitG} (Saçag. 
ntnotLXB fihv yag Ôôicbq iat^ ii% iq)vij 
a ÕBt ipaystv õh 0ít£' ov ÕBÕcoxè sro). 
25 AvyxBvg d' èv ÕBvtéçGj tcbçI Mavávâçov^ èn:l yBXoíoig 
(q)ffil) âó^av BiXritpótBg BòxlBÍdr^g o Z^icxçévov xal 
Ockó^Bvog, fj UtBÇvoxoxig ' (úP 6 (ihv EvxXBÍÕrjg ãao- 
q>d'Byyó(iBvog ovx âvá^ía fiifllíov xal [ivilj^iiig èv totg 
oXocg í{v àr^drig xal tf^xçóg, o õl OiXó^Bvog ovâív 
30 èTcl xB(pala£ov XBçittòv Xèytovj o ti kaXrfiBuv í^ ni- c 
xçavd^BÍg Ttçòg ttva tãv õv^cívtmv õiijyi^aitOf tcív 
èxafpçoõieíag xal x^Q''''^og ijv fiBOtáv. xal ovtto ys S 429 

õwéprj ròv ^ihv EvxXsídrjv xatà tòv píov [ov Tcávv 
6novòát,s6^at\^ ròv 8% 0Lk6i,Bvov vtco xãtmov çUet- 
O^av xal rtfiã<sd'av/ 

41. Mo6%l(úvog 6b xlvoç naçaõíxov (ivtjiiovbvgív 
^jáXs^ig iv TçoífíúvÍG) xaçaiiaúi^tr^v avtòv iv tovzolç 5 

sld'^ 6 MO0%L(ÚV 

6 naça^atSi^Trig iv fiçozotg avâáfisvog» 
iv õh f:ã IlayocQatiaúty^Aks^Lg tçêxeõsízvovg xará- 
d Xéycov (pridí 10 

nçàxov fihv tjv ôoi KalXinsâcov 6 KÚQafiog^ 
iiCBita KoQVÔog^ Km^iíúv^ KvçrjPtcDVj 
6 UTcó^fiçog^ 7} EByiidaUg. B. ^HQccxXBtg (plkB ' 
ãyoQáú(icct\ ov úv(ii7t60tov Btçi^xag^ yvvai. 
KvçfifiÍGív í' inBTcáÍBtto 'ETetxçãrrig 6 Al0%ívov tov 15 
^iqtOQog xtiÔEõrrjg^ ãg çfjõL jdr^iioõ&évrig iv rã tceqI 
rrjg itaçançBô^BÍag, ràv ôh toiovrov isti^ércDv, a ixl 
X^Bvri ^Ad^aloi Ttaí^ovtsg êXsyov , fivrjftovBVBc ^Ava- 
^avõçídfjg iv 'OdvõúBt ovtcog 
, e v^iBlg yàç àkXrjkovg ásl xIbvcc^bt^ oZí ' àx^ifiág ' 20 

ãv (ihv yàç rj ttg BVXQBTCrjg^ [bqov yáfwv xaXBtrs ' 
iàv õh fiLXQÒvn:avrBX(ãgcivd'çcíjtLOVjiSralayiióv' 
íafiTtçóg rig i^Bl'^lvd'% [€vd'vg] okolvg ovróg ian ' 
kíTtaçòg TCBQiTCaxBl Ari^oxXrjg, ^o/ctò^ xaxcavó^a- 

0xav' 26 

%aÍQBL xig avxfióv ij QVTtãv, xovioçxòg àvttTci- 

(pr^vêv ' 
f 07Ci6d'£v ãxolovd-Btxóka^ r ca, ké^í^og inixéxlv^ai ' 

xà TtoXX^ ãÔBiTCvog XBçtnaxBt^ xsõxçtvág iõxc 

v^úxíg' 30 

€Íg xovg xaXovg d' ãv Xig fikéicri^ xaLvòg%'Ba'' 

XÇOTtOLOg ' 430 $ 

vtpBÍXBx a^a xoifvivog naíÍ6iV9*^''^QSvg ixlrj^' 
iàv âl xçtóv, ^çí^og' ãv âl xpôáçLOV^ ^láútov, 
42. XaiQSípãvtog õh xov xaçaôítov (ié[ivi]vai ^úv 
xãv totg xqÒ tovtcnv' atàç dij xal MévccvÕQog avroí 243 
6 fivrifiovevêL èv Ksxçvq)áXG). xàv ty 'Oçy^ dé iprjOí 

ÔLa<péçBv XaLQsq)âvrog ovdi yçv 
cívd'QCJ3Cog ^ oiStig iúrív, og xli]d'6£g nots 
elg aútíaúLV dmdsxáTtoôog y oçd'ÇLog 
^çòg tfjfv úelTp^rjv íxqbxs ri{v úxiàv Iddv, 
10 a>g võtBQÍ^CDVy xal naçrjfv a(i* rniéçcc. 

i(ih yuQ ixétQiifBv 6 
xoiiifátatog àvdçãv XatçBqxov ^ Csqov yáfiov 
q>íúx(úv ^oirfíBLV õsvtéçav fiBt^ alxáda b 

16 xaO*' aiytóvy iva ry XBXQáõv ÕBLTCvy Ttaç êxéçoiç. 

xà xfig %'BOv yuQ navxa%ãg êxBiv xaXãg. 
fiVTjiiovBVBL í' avxov xal iv ^AvÔQoyvvip ijK^xí. Ti- 
fioxA^ç d' iv 'ETtLúxoXatg xal ág ^Tjfioxííovt, xp aad- 
x(p naçaúixovvxog avxov ^vtjiiovbvbi 
20 6 ^rifLOxicDv õ^ naça^Bvstv avxã 8oxãv 

xãçyvQLOv ovx èq>BÍdBx\ àkkà naQÍXQB^BV 
xov fiòvXó^Bvov. 6 XaiQBKpãv fihv xavxsXãg 
oUxaÕB fiaôí^Biv ^bx\ (d xaXávxaxog. ^ 

xal (ifjv ixi yB xovx^ èisxvv a^iov ^lóvov^ 
25 xov ícaçafiaúT^XTiv XafifiávBi dlxQow ^vXov' 

ovx* Bvçvd'(iog yaQ iúxiv ovx* áxQT^liaxog. 
*AvxL(pávfig d* èv Zxv%^ 

ènl xãfiovj bI ôoxbZ^ 
tcDfiBv &01CBQ IxpfiBV. B. ovxovv õãâa xal 
30 úxBtpávovg XafióvxBg. XatQBq>áv ovxag ♦ 

(iBiiád'rixB xcofiá^HV aÕBiavog, 
Tíii^Bog KwaçÍGi Ç 431 

d nsiçéiiêõ'^ vieoõvvt* ig zò ãetnvov àniivav. 

êig émáxXivov d' èúxCv^ ág i^pça^é ftot ' 
av ybíi TcaQcífivatóg icov yévvixai XavQB<pãv. 
43. ^AxoXXódfoçog õ* 6 Kaçviítíog iv ^Isqsícjí 
xaivóv yi q>aúi Xatçsçcivr^ iv rotg ycífiovg s 

ág tòv ^Otpékav ãxkijtov siCÔBÕvxsvaí. 
õTCVQÍda Iccfiòv yàç xal (ftdtpavov^ ég fjv 6x6tog, 
tpáfSKcyif Ttaçà rrjg vv^uprig 6 xàg oQvig çíqgív 
e ^BLVy da8sl7Cvri%\ ág êovxêv, eiúnsúáv. 

iv ds 2Jq)attOfiivi] lo 

xaXá â^'jÍQi] NÍX71V r' ér* iipdoig i^atg, 
xaX(3 âl XaíQsq>fSvra' xav yàç [iri xaXãy 
axXrjtog í^^ei, 

Má%(DV d' ò xcogiixóg (pni^iv 

òõòv iiaxçàv iXd'6vrog iid õetnvóv jcots 15 

tov XaLQBq)ãvtog Blg yãfiovg i^ aarBog 
bItcbZv Xéyovút tòv noirjftipf jJcfpLlov, 
Blg xàg õBavxov^ XaiQBqxSvy aiayóvag 
f iyxo'^ov riXovg êxccxéça yB xixxaçag^ 

Zvcc firj TtaçaúBÍov xal [laxçàv ixáóxoxs 20 

òâòv fiadí^mv xàg yvá%'Ovg dta0XQ6q)ijg. 

xcà náXiv 

6 XaiQBtpâv XQB^dv* áiljévBL Tcoxéj 
xal xov iiayBÍQOv, q)a0£v, òôxâÔBg ôgfódçcc 
avx^ XI KQOôxoTtxovxog àjcò xvxfjg xçéag, 26 

bIjcbVj (láyBiQB, iiij TCQO&Cúxtt xoOxó (Wt 
xovúxovV o d' bItcbv^ àkkà iirjv íóxl ylvxv' 
244 [xal (iriv xò stçòg Ò0xovv ^aúl xQsag BÍvai ylvxv.] 
6 XaLÇBqxov õij xal fiáX\ o fialxiõx^ êq>fi^ 
yXvxv [léVf xçoôiúxáiiBvov õh XvxBt navxaxg. 30 

tov XaiÇB(pmnog xal õvyyçufifia àvay(fãq)BL KalXí- 

fiaxog iv tá xáv aavxoõajeáv zívaxv yçaqxov ovxfsag 432 ç 

^ ôstTtvcc 0001 êyQail^av. Xavçstpáv Kvqti^ícdvv,* bW 
^êí? ^^^ àQ%Yiv v%é%'rfitBv ^ ènstôrj {loc noíkcíxig iné- 
CreUag. úxí%(úv xob! tíoí o Kvqt^^ííúv d' otL naçáci- 

tOg XQOBÍQfjZCCl. ^ 

6 44. xal ^AQ%Btpãvtog Sb tov xaçaoítov ^vr^io- b 
vsvov 6 Má%Giv çrjOÍ 

xlrid-Blg ítcI SbIicvov 6 xaçãõcrog ^AQ%Btpãv 
VTCÒ IIxoXByLaiov tov fiaõíkéoig , r^txa 
Tcaté^lBvúBV Big Atyv%rov èx tijg ^ArtLX^g^ 

10 oTpov jtBtçatov 7tccQatBd'évrog novxikov 

èitl xr^g TQaité^rig xaQÚ^cov r' aÁ.rjd^iváv^ 
istl TtãúL Xojtãôog r' Bl6BVB%^BÍ6rig ààçãg^ 
èv y TBgiaxt^xol xQstg êv^õav xíj^lol^ c 

ovg xaxsjcXãyriõav návxBg ot XBxkT^fiévoLj 

15 rciv ^hv úx<Íq(úv àicékavB xãv xQiykàv d'' ana 

xal ípvxtõov è^tl tcXbIov ^AQ%Bq)ãv Tcávv^ 
avd-QCDTtog VTch xãv ilulvCôíõv xal fiB(ifiQáô(úv 
g)akriçi,X'^g àfpvrig xb ôiaaBõay^évog, 
xãv xayficãv á' ã^é^xBx^ èyxQaxéõxaxa. 

20 Tcãvv dfj TtaQaõó^ov yBvoíiévov xov Ttçáyiiaxog^ 

xal xov fia0iXB(x>g 7tvd'0^évov xãlxrp^OQog d 

[ifl TCaQBOQaxBV ^AQXB^>ãv xovg xo^tovg , 
ó xvQxòg BlítSj náw (ihv ovv xovvavxCov^ 
nxoXBfiat\ éóçaxB Ttçãxog^ áAA' ovx anxetai^ 

25 xov^ov d\ úé^Bxat xovxo xal Sédoixé 7C(og ' 

ovô' èúxlv avxã jcáxQíOv ovx' ãovfipokov 
Ix^vv ãxovx' atjjrjfpov àSiXBtv ovdéva. 
45. "AXs^ig d' èv Tlvçavvfp Zxçáxiov xov staça^i- 
xov BlõáyBt õv0%Bçaívovxa rç5 xçéq)Ovxt xal kéyovxa 

30 xaÕB 

i(iol ytaQa0LXBÍv xQBtxxov rjv xã Ilijyá0Gi e 

fj xotg BoçBcíâaíg tJ bí xl %'ãxxov ixi xçéxBiy S 433 

^ Arifiia AéxTjfCoç itsopovtáâi], 
xétêtai yãç^ ovx olov ficcõi^Sí tàg oâovg. 
xal (ist^ òkCya 

UtQarÍB^ çilstg dtj xov fis; B. iiãXlov xov xa- 

TQÓg ' 5 

o fihv yàç ov XQéq>Bi (is^ Ov õh XafmQãgxQé^pBtg, 
A. sv%Ei X ãsí (íB Ç^i/; B. ana0i xotg d'Botg' 
ãv yuQ Tcád^g xt^ nãg iyà ficcídoiicci; 
f ^A^ióvixog d* 6 K(o^lxòg iv rç3 Tvççrivã rçvlXítovog 
xov aaçaúíxov iv xovxoLg iivtjiiovbvbi lo 

olvog ovx èvB0xiv* 
avxotg TCQÒg ixaÍQOvg xç6q)cc6iv iscl xcifiov xivãg, 

O^BQ XOlBtV Bl!<Od'B rQVXXÍiOV ãsí. 

^Açiõxódi](iog d' iv dsvxéçfp yBXo£ov aicoiimi(iovBV[Juí^ 
x(úv xaçaôíxovg âvayQÚçBc ^Avxi6%ov ftW xov fiaUc- is 
2,éG)g Uojóxçaxov^ ArjiirjXQÍov âh xov noktoçxrixov 
EvayoQov xòv xvçxóv , SbXbvxov õb 0OQ(ií(ova. Avy- 

245 xBvg í ' 6 Zláfiiog iv xotg *Axo(põ'éy(ia(íi ^UtXavòg (tpri- 
chi) o 'Ad^ijvatog rçvXkícovog itaçaúixovvxog MBváv- 
6qp xá õaxQocTei] , Bvjca^tpov õb xal [iBxà %'BQaiCBÍcíg 20 
jCBQiacaxovvxog^ ÍQ(úXijd'Blg xíg iúxiv ovxog, MBvávdçoVy 
êtprfiBv^ ái,ia yvá&og. XaiçBfpãv â* IffíjõBv 6 jcaçá^v^ 
xog aig yã^ov axXrixog bIôbí^wv xal xaxaxlL%'BÍg êú%a- 
xogy xáv ywaixovóficov açíd'fuy6vx(úv xovg xBxXrmé^ 
vovg xal xbXbvovxov avxòv àieoxQé%Biv ág naçà xòv 25 
vóiiov ixl xotg xQiáxovxa iicovxog^ àçi^fiBtxB diq^ ê<pfi, 
náXtVj àit i\iov àqijíyiBvoíl 

b 46. or^ d' ijv i^og xovg ywaixovófiovg ifpoçãv 
xà úvgiicóôta xal i^Exã^Biv xãv xBxXrniévcav xòv àçid'' 
(lòv bI 6 xaxà vó^v Í0xí^ TíiJLOxX'^g iv ^iXodíxaUxy so 
gnjõlv ovx(úg 

àvolyax^ rjâri xàg d^çag^ tva 7t(fòg xò g>£g 

ATHEKAEUS. I. 28 434 9 

(Slisv xatccipapstg ^uíXlov, ètpoàèvmi^ iàv 
fiovXrfit o yvvmxovóit^ tòv áçi^ij^v laiifiávetv^ 
xuxà tòv vó(iov tòv xavvòv otcsq sUg^s õçã^j 
t(úv êôXKúiLBVcyv. èdai Sh zoviiTtaXcv 

5 tàg rãv ãdsíscvcsv i^sra^eLV olxíag. 

MévavÕQog õ' iv K£x^q)áXp 

naçfà totg yvvaixovóiwtg da xovg iv totg yáfioíg c 
âcaxovovvrag à7toy£yQá<pd'aL %v%^BVog 
Tcávtag (layaíçovg xatà vÓ^aov xacvóv rwUy 

10 Iva nwd'ávGivxai xovg xsxXrj(i,évovg iàv 

ítXsíovg xig &v i^eúxvv êtsxiãv xv%ri^ 

ik^fúV. 

xal 0i^xoifog d' iv êfiSóiiij^jixd^íõag^ otywaíxovó^ 
HLDi (pri0l 'iisxà xáv àçBOTcaytxáv iúxájtow xàg iv 

15 xatg olxíaig 0w6âovg èv xs xotg yáiiotg xáv xatg aX- 
Xatg %'V(SíaLgJ 

47. xov Sh Ko^âov à7Coq)%'éy^axa xáâs àvayçÁ- d 
ípsi ò Avyxevg. ^KoqvSg) úv^icivovúrig xivòg êzaCçag 
y ovofia r^v rvcí^ri^ xal xov olvaçíov {moUicówoçy 

20 sl0q)6Q€vv ixéXevõBV Sxaúxov ôv' òfiokovg^ rvdfMiv 
âs 0vnfiãlX£0d'aL o XV ôóxet xá õi^iip. UoXvxxoifog õh 
xov xi^aQúidov qiaxipf §oq)ovvxog xal Xíd-ov fiaCífia- 
fiBvov, CO xaXcciítciHfê^ i(p% xal fj (paxi^ 0s fiáXXaiJ* puí^ 
Tcoxe xovxov xal Má%(ov fivi^fiovèvav. 9)9^1 yáç 

25 xaTíog XLg, ág êoixSj xid^aç^dòg ô^óâça 

xrpf oixíav ^éXXcov ãvoíxodofistv <píXov 
avxov Xí&ovg yxriúav ázoâdúca d' iyò e 

avxáv JCoXv nXalovg^ ^riúív^ ix xi^g Ssfíiamg. - 
^Xéyovxog dé xivog xã Koçvõp ég x^^g avxov yvvaixòg 

30 ivíoxs xal xQaxTiXov xalxovg Tr6r<9'ot'^ xal xòvòfiApaXòv 
q>iXat^ TCovriQov^ êiprj, xovx^ {íõrj. xal yàç o^HçaxXifg 
aitò xijg 'OfiçáXíig ^^^ r^v^lí/Jijv fiBxafiéfiipta. *vpo- ç 435 

(láxov 8* ifificn/fcciíévov êlg fpaxiiv koí xò tçvfiXiov 
ávcczQiifuvtog , ^riiiici)d"qvac avròv Ifpij êíxaiov, oti 
ovx ixiúráiisvog ãsi^vsiv axeyçcnlHXTO. tcccqu UroXê- 
(icUp di iMxrrvrig xsQLçe^^évrjg xal xat' èxstvov isl 
f ísmovúTig, IlToXefiatSf i(pri^ xórsçov iyò (lê^m ^ ^ 5 
õoxst (lOí xaika %EQL^éçs6%'ai ; Xai^q>mrtog õl rov 
xaçaõítov (prfíavtog ov õvvaõd-ac tòv olvov tpéQBiv^ 
ovõh yccQ tò eig tòv olvov ^ iq)?^, rov Sh Xaiçsfpàvrog 
yvfivov Iv ttvi ÕBÔTCvip õiavaõrávrog ^ m XccLÇSçãvj 
elxsv, &6neç xàg Xrixv%'ovg Òq£ 0s i^ixQi^ tcÓõov ft6- 10 
0xòg si. xa%i* ov õh xaiçòv júriyj)6%'évrtg naç* ^jíqxÍ" 
246 Aov xijv xvXixa slXi^fpsij ovxog^ ètpri^ xovgaXXovg 
àxQtxtoxfú^civag xaXãv avxòg xijv lísyãXfiv lúitaxev. 
eicodvxog í' ccvxov ^jcaQovg açxovg inl xà õstnva 
q>éQS09ai, ivByTcafiévov xivòg hi (liXavxéQovg ^ ovk 20 
açxovg ètpvi avxov ivr^voxévai^ ãll^ açxmvdxiág, 

48. Otkó^Bvog d' 6 ^açáetxog^ IIxsQVOxoxíg â* 
iníxXriv, itaçà IIv&mvL áçiúxãv^ naçtcxBifiévmv èkaòv 
xal (iBxà fiixçòv XQOõBVBx^BÍ0i]g XoTtáâog Ix^vwvy 
jcatá^ag xò XQvpiíOv ílgpiy ' fiáúXL^sv í ' ikaav! iv õbí- 20 
b 7tv(p ÕB xov xaXéôavxog avxòv (lélai/ag açxovg %aça^ 
xi^évxog^ (iri ^oXkovÇj slxs, naQaxí%'Bv^ iir^úxóxog 
stoíffiT^g. xòv í' vxò T^ç yçaòg xçbçÓiibvov xaçáôt- 
xov Ilavõífiaxog êlsys xovvavxíov ná^x^^'^ '^V yçccía 
6wóvxa' avxòv yàç iv yaúxçl íafifiávBivaBÍ, tíbqI 25 
xovxov xal Máxc3V yçáfpBt; ovx&g 

xòv vâçojtóxi^v [61] Moaxí(ova ÍByófiBvov 
tdovxa (paõlv iv kvxBÍip p,Bxá xlvíúv 
naçãõtxov imò yçaòg xçBq)6iiBvov jcXovúíag 
^6 ÕBlva^ 7Caçáõo%6v ys noiBtg itçãy(i\ oxl 30 

fj yçavg zotst 0* iv ya0xçl Xay^^avBtv ÍlbC 

28* 436 « 

o d* avtòg aaçáõttov áxovõag vxòyçttíagrQsq)6pLSVQv c 
õvyyívóiísvóv te avty êxcÍ0ti^g rniéQagj 

vvv návta^ tpaúlj yíyvsd'* ' í} [ihv ov xvsij 

iv yaótQl d' ovtog Xafifiávet xaê"^ '^fiéçav^ 

6 IltoXsiiatog í ' ó roiJ 'jíyTjôcíçxoVy MsyuloTCoXítijg yé- 

vog^ iv ry õevréça tàv itèqX tòv OiloTcitOQa íõtOQíóv 

evfinórag ípijúl tp ficcúiXet CvváyBõ^ai è^ ãjtáarjg xf^ 

nóletog^ ovg nçoiSayoçsvBú^ai yskoiaôtág. 

49. TIoõsLÔcivíog d' 6 ^jíxafbsvg iv rrj elxoiíry xal 

10 TQÍty tfúvlõtOQiâv ^KeXtol (q>ri<sl) TCêçtoíyovTai ijlb^* 
ccvtfSv xal íCoXêfiovvtsg (Sv(ipi(útàg ovg xaXovúu jcaça- à 
citovg. ovtov dh iyxá^ua avtãv xal Tcçòg àd'ç6avg 
Xéyovúiv áv&QcÍTCovg úwsútãtag^ xal icçòg êxaõtov 
tàv xatà fiÍQog íxbCvíúv àxçocofiévcjv. tà âh ãxov- 

15 ôfiata avtãv BÍ0iv ot xaXovfisvot. BáçâoL ' Tcoirital Sh 
ovroi tvyxávovúL (ist' ^d'^g iicaCvovg XéyovtsgJ iv 
õ% tfj tstáçtij xal tQuxxoõTTJ 6 avtòg 0vyyQaq)êvg 
^AitoXlávióv tiva àvayçáq>Bíy naçáúitov ysyovóta 
^Avxl6%ov tov iTjpvírot; ijtixaXov^évov^ tov f^g ZívQÍag 

20 fiaõiXéog. ^Açicftóârjfwg d' htoçBt Bl%'w tòv Avúi- 

.(láxov tov fia6iXé<úg xaçáôitov, íscbI avtov eig tò o 

l(uítiov 6 Avúí^xog ivéfiaXe ^vXívov úxo^íov^ ixta- 

çax^évta àvanridrfiaiy BÍta yvóvta tò yByBv^Uvov^ 

xayò úéy qyrfilv^ ix^po^rfi^o^ fiaúiXsv* õóg (loi táXav- 

25 tov. 7iv í' 6 AvúC^íaxog (iMçoXoyiitatog. ^Aya^affxi- 
õijg â* 6 Kviõíog iv fQ õêvtéQa xal slxoõvg tóvEv- 
Qmnvaxãv ^AçL^toiíáxov roi; ^AçyBÍcav tvçáwov xa- 
çáôctov yBvá0d'at çtiõlv ^Avê^snóxQítov tòv xayxça- 
tiaetffv. 

^ 50. xoiv^ ds %Bçi naQaúítíxyv êlçi^xaút TifíoxX^ f 
liBv iv Ilvxty ixióLtíovg xaXáv avtovg iv totóês 

BVQTiúBig õ% tãv intúiti&v ç 437 

tovtfov tíváçy ot ÕBinvoiksvv Í6q>vâiúiiévoc 
tcdl6rQc% iavtovg âvrl xaçvxíov Síqeiv 

Osçsifçárrig Õh Fçavõí 

0v í ' ovS\ %'ãxtQv I][iixvê'i€9v iniútust; & 

B. TÍg ã* ovtog vfUv i6ru; A, rovtov navtaxov 
aym XaQvyyixóv tcv' èxl iiLõ&p ^évov. 

èm^írvoi yÍQ xaXovvtat ot iscl tQotpcctg vxovçyovvtBg, 
2A7 niárov iv tstáiftip TloXirsíag ^xal tavt* ént^ítvoi 

xal ovêh (iiiSd'òv TtQÒg rotg õixíotg ãúneç otakXov la- lo 

pávtsg! jíçiiStOípíívrjg Ilekafyotg 

ijv yuQ ev avdç' aõixov õv õifáxjigj 

ãvtifucQVVQovaí 

õfáâsxa rotg héçoig èitíútou 

EvfiovXog d^ iv ^aiâáXp 15 

è^éXèi d' avBv fitúdxiv TCaç* ccvtotg xataiiévsiv 
è%iASÍxiog, 
51. jáíq>iXog d* iv ZvvmQÍÕc^ haíçag d' ovofia 1} 

Hw&çíg^ EvQíJtídov ^V7i6d'sígy xvfiog dé ng ovtog 
b xalstrac EvQiTeíõrig, Tcaí^&v xal scçòg tò tov aoiijtov 20 

Svofia ãiia xal xsçl xaçaõítmv táâê XéyêL 

ccQíõr aitalXãttêig i%i rovtov tov xvflov. 
B. àõtetog si. ÒQaxiLrpf vn6d'€g. A. xêttat nákau 
aãg ãv fittkoí(i* EvQvnlÕTiv ; B. ovx av nots 
EvQijeídrjg yvvatxa 6éúBt\ ov% oçãg 25 

iv tatg tçaypâíaiõLV avtàg ág útvyBt; 
tovg âh jcaçatsitovg ^yájta. XéyBv yd tov 
c ' avfiQ yàç oúttg bv fiíov xBXtrjiiévog 

(líj tovXi%i6tov tÇBtg áõVfifióXovg tçéçBC^ 
oXoLto , vóútov f*ij %ot Blg Tcátçav tv%évJ* 30 

A. u69'Bv i(Stl tavtay x^g ^bóv; jB. tiõécot 

(lélBí^l 438 « 

ov yàç tò âçãfia , ròv Õh vovv ííxoxoviis^a. 
iv õl ry õiixaxêvjj tov avtov âçáfbazog nsçl OQyíio- 
(idvov naçaúlxQv Xiymv ^pipív 

OQyí^etaí ; xaçáôttog âv òçyC^BtaL ; 
h ovH àXk^ áXei^ag tifv tçcacelav xij xoiy 

ãiSX6(f rà aacâi* avtòv ànoyaXuxtuL 
xal ê^ijg à 

tótstpáyoig^ xccQá(íid'\ B. oça 
ág âucõáJvQxs xijy véxvrjv. A. avx ob^' Sti 
10 (jLEtà tòv Xíd'açpâòv o xccQáoitog xçívatai ; 

xÁv rã dl Í7CiyQaq)o^dvp Ilaça^írm õçáiunC tprfitv 
ov õet naçaúiXBtv ovxa õvaccQSútov õ^óSça. 
52. MsvavÕQog d^ iv rij ^O^yy Jtsçl q>íXov Xéycn/ 
ovx VTcaxovovrog yi^mv õbíxv^ qyriõív 
^ Tov^' êratQÓg iõriv ovtíog' ovx içanã xijvíxa e 

ÕBtsevÓV Í6tLV\ SõJCêÇ ÍTBÇOl, XoX xl ÒBVJCVBlV 

xaÀvêi 
xovff fíaçóvxccg , àlxa datnvov Sxeçov Btg rçíxriv 

20 BÍxa jtBQiÕEinvov leccliv. 

xal^AXàí^tg èv ^OçéiJxij Nixóôxçaxóg r ' êv IIXovx^ Mé- 
vavõçóg r' iv Mé^ xal Noiwd'dxij^ 0tlGyvidi^g í' iv 
Kodoçvoíg ovxmg 

iyò d' áxÓ0cxog mv xotavx* ovx ávéxo^u 
25 xã õi naçá^i^xog 0(ioiá iõxtv òvófiaxa ixíõíxog^ Tcaçl 
ov XQOsÍQijxcci , xal olxóúixog ôttóxovQÓg xs xal avró- 
útxog, hv Sh xaxóúLXog xal òXiyóôíxog. (iVfifnovBVBi 
âi xov fáv im^íxov Kçáxijg Tól[iaig 
stoifiaívBi â^ inícvxov 
80 ^vydvx^ iv MByafivÇ/oVf * 

êi^Bxaí t' ítcI (iiod'^ 
(Stxov. « 439 olxoairov d jívalavõçíâfjg èv Kwrjyétavg 
f vtògyàç olHOúitog r^âv yíyvstcci. 

xaXetrav d' olxoúitoç 6 (lij p^iõõ^ov àkkà TCQOtxa rfj nó- 
ksí vaijQBrãv. ^Avtitpivrig £xv&g 

ta%v yàç yiyifBzai » 

xàíiKXrfiia6tiig oixóditog. 
MéiHxvÒQog ^azvvXíG} 

oÍTcóútrov wybipíov 
ovêhv âêófisvov Tt^txog i^evçi^TcafLSV» 
xal èv Kíd^uQiút^ 10 

ovx oixoôítovg rovg àxçoatccg lafifiáveig. 
248 iâííog d* iv Swai^iAStúiSaig ê^pfi 

á0r€tov tò 1171 
iSwáyBíV yvvatxag iiijõ^ âsmvL^Bív o%kWy 
ÁkTi oixoúítovg rovg yáftovg TCB^oirixévai. 15 

úixoxovifov d' "AkB^vg (W1](íqvbv6v èvllavwxíõv ij ^Eçí*- 
d-oig ' êõBL TCBÇínarãv úiróxovçogJ Mévccvõçog di tòv 
a%çi^6xov xal fiétip/ rQsq)ó[iBVOv óttóxovçov èv &Qa- 
úvXéovti ovt&g 
h òxvriQÓg^ Mcvta líéklmvj 0tx6xovçog o^oXoyàv 20 

naçatQÍipBú^ai. 
xal èv nmlov(iévoig 

ráktcg , Bdxrixttg êxu nçòg xatg dvQaig 
rò ipoçxíov ê'BÍg ; 6i,x6xov(fov ã%'kiov 
&Xfiffixov slg xf^v oixíav Blki^q^afisv* 25 

uvxóõixov d^ BtifípcB Kçdfivkog èv ^Anay%o^évfp 
TCaçÁíSixov avxóõixov. avxòv yovv xçéipav 
xà 7ckBt6xa6wBçavi6xòg bI xá ÕBúxóxt]. 
ocaxoôíxov õh (lèiLVfixat Evfiovlog èv ravviirjâsí 
c vTtvog avxòv ovxa xaxóôtxov xçéfpBu 30 

òkiyoúlxov 8í ^éfivrixaL 0çvvtxog èv Movoxçánç} 
o d* òkiyóaixog^Hçaxk^^g èxBt x( õqôí; 440 ç 

uai OsçêXQÚttig rj StQattvg èv 'jáyaOiftç 

ág òXiyóóêtoç ^(í&' ãç\ oç xatscd^ísig 
t^^g ruiéçag (laxffãg tçLiqifOvg ôtzía. 

53. Toõavra rov Ttkovxáçxov tlnóvtog xbçÍ na- 
5 çaúÍTcyi/ Siaâê^áfiBvog ròv Xóyov 6 ^i^fióxçLtog ^ aXXà 

lif^v xal avtóg, ^Wj ^^ xotíxoXlov ats í^vXov naçà 
Si;Aç9, Ág o ©tifiatog slçrixs xoiriti^g^ XBçlxoXáxatv içá 
ti,, TCçátxsv yàç návxGW o xóXa^ açvOta , 6 xaXòg sIicb d 
MévavÔQog. ov (laxçàv â^ èõtív 6 xóXa^ tovtãv xa- 

to Qaõízcdv òv6(iatog. KkeliSotpov yovv xòv vtcÒ xávtmv 
xóXaxa 9Mxjc<yirtav táv Maxedáveiv fiaõíXsmg ãva- 
yçafpóiiavov , 'jídTivatog d' i^ yévog, &g fpriúi 2Játv^ 
çog 6 TCBQmux^ritíxòg èv xp 9vXix%ov fií(p^ Avyxsvg o 
Sáyiiog èv xotg ^Ãxo(ivrifi>ovsviuciít Ttaçáõizov èvoíux^et 

15 XéycDv ovxfúg* KÍBÍfSiHpog 6 ^ikiitnov xaçáúixog, iui^ 
xtiiiSvxog avxà xov 9ikínií(nj dióxt ubI alxBl^ tv\ Iqni, 
(171 èxíXav^ávaiMxi. xov Õi 9iXíxxov âóvxog avtó 
Zscscov tçaviiaxíav catéâaxo. xal ykBxà %ç6vov èxsifah' e 
X7iõ'Blg vnò xov fiaúLlèog xov èõxív, ixxQvxçaviucTogj 

20 êiffij xBÍvov xèxçaxccí. õxdnxovxog â^ avxòv xov ^t- 
kínnov xal BvrjiiBçovvxog ^ alx^ ovx èyá úb^ êqyri^ d'çi' 
^0);' xal 6 ^Bkq>òg Sh ^Hyrfiavdçog èv xotg vxoyi^vff- 
fiaõv XBçl xov KlBiaóqíov xccôb fáxoQBt* ^ikíxxov xov 
^aõíXéíúg Blxóvxog âiázc y^áfifiaxa avxá èxoiUõ^ 

25 xaçà Kóxvog xov fiactkéfúg^ KXsíõofpog naçòvh^^ 
Bv yB v^ xovg d'BOvg. xov õh OvXíxxov Blxóvxog, xl Sk 
6v olõag vnkç av yéyçccxtat ; vii xòv ^ía xòv lUyi- t 
0xoVf bIxbv, axQíúg yé (loi, èxBXÍ(ifi6€cg» 

54. £cíxvfog d* èv xà xov 0Mxxov fi£^ 'Sv« 
^ ((prfil) 9íkixxog xòv ò^akfiòv è^BxóxTi^ úvfixçoiji^ev 

avxá xal ò KkBÍúotpog x6ka[ifúvi0d'Blg xòv avvov 
6q>d'akii6v. xal^xákiv oxb xò õxékog èxnfióOijj õxá^mv ç 441 

õws^€Í&€vs rei fiaiTtXet. xal bI xots dçtiiv yeçoõyé- 
çoLto táv èõetS^iáxíov 6 ^ÍXix^eog^ avtòg iíwéõrQ£q>s 
tiiv oiíiv ág 0wdaivv[i€vog, iv õi fg ^jíçáp&v x^99 
24:9 iwx ág iv xoXaxsía rotnr' ixoíovv^ áXXà xatá xl i/ó- 
(jttiiov^ fiaúíXéíQg xu^vxog xl xóv iieláv Ovwnoxçí- 5 
vsõd-ttv xò oiioiov nád'ogj ítcsI xal ysÀotov vofiíiovõiv 
cacod'ttvóvxL filv avxíp õícovõú^slv tsvyxcíxoçvxxeôd^at^ 
ft7iQiDd'évxi âh (iri %açííe0^ai xrjv Íótjv âó^av xov jtík- 
dxwg* NtxóXaog õ* ò ^afiaóXTivóg , êlg d* ijv xáv ix 
xov íCSQLTtáxoVy iv xy TtoXvpífiXm t^xoçla^ êxaxòv yàç le 
xcà xsiSõaçãxQvxá elõi XQog xatg xéwa^v 9 r^ êxxai- 
b ÕExáxfi xal êxaroúx'^ ipriõlv ^Adiãxoiiov xov xàv Uc^- 
xiavmv padilsa, Idvog êh xovxo xsXxíoeóv^ ê^axoõíovg 
i%Bív Xoyádag tcbqí avxóv^ ovg xaXsZo%ai vnò FaXaxãv 
xy jcaxfíp yXcíxxij õiXodovçovg^ xoOxo d' Í6xlv êXXij- a 
viúxl êvxGíXiiiatoi. xovxovg â^ ot fiaifiXstg êxov0i 6v- 
^àmag xal úwano%'vrfíxovxag^ xavxi^v ixsLvmv svxiiv 
xotoviiév&v^ ãvd"* fig úwõvvaúXBVovúl xb avxã xi\v 
avxifv i^è-ijfta xal òiaixav êxovxBg^ xal 4ívva7Cod'Vfí'' 
€xov6c xaxà %ã6av avíyxvfv^ stx^ iv voõgí xbXbvxi^úbib 20 
fiaútXsvg BiXB noXéiiG) bH* aXXíog nog, xal ovÔBlg 
BhtBlv ix^t xivà àjtoÔBiXuíiSavxa xovx&v xòvd'ávaxoVj 
oxav ^XTj PaõiXst^ ij âuxõvvxa. 
c 55. 0{Xi7Cxov êé fpvfív 0BÓ7eoiinog iv xrí xBxéfftij 
xal XB(í0aQaxo0xii xáv lõxoQtáv 0ça0vdatov xòv 0bx^ 25 
xaXòv xaxaúxiiôai xàv o^B&vãv xvçavvovj iiixçòv 
(úv ovxa X7IV yvcíiitiv^ xòXaxa õ\ iiéyiõxov, aXX* ovx 
jÍQxaõícav o ^Axavòg 7i6Xa% ^, tcbqI ov 6 avxòg tõxoQBt 
GBÓnoiínog xal jdovçig iv íeéfinxij MaxBÕovixáv, ov- 
xog dl ò *jiçxadí(úv (iiúáv xòv ^íXiicnov êxovóiov ix 10 
xiig aaxQÍôog q)vyfiv êq>vyBv, ijv í' BVfpvéõxaxog xal 
xXBÍovg ànoípáúBig avxov iivijfuyviVQVxac ètvxB d* 142 S 

oin/ sror' iv jdêlg)otg intõijfuyvvtoç ^iXlfaewj staifshfm 
xal tòv ^AçTtaSífsyifu* ov d^saúttftsvog 6 Míocsâàv xal d 
^ço6xal€0(í(i€vog , fiéxçi rívog g)sv^ri, tf^iv, jÍQxa- 
ê£ayi/;xalog 
6 êg x^ ãv ifp'rfi\) xovg ãçíxmftai otovx fyfaót 0£^ 

9élaç%og (¥' èv ry- Teçmty %fà êixoútfj tãv Usxo^àvj 
yêlãeavta tòv 9lki%xov èxl tovtgí TuiXèúai xs èscl 
dstxvov xòv ^jiçxadicava xal ovxo X7[v ê%%'(fav âucív- 

10 õaiSd^ai. xs^ õh Nvxrfiíov xov jíXê^ávâçov xóicexog 
'Hy^õavÕQog xáâ* tõxaçst^^jáXs^ávÕQav' õixv&S^ai 
^iqtSuvxog vnh fivtávxaí scçodvfícagavxàg âseoõofiovv' e 
xog^ xãv xolaxfov slg NcxijOÍàg %açáv^ ^m)v xàv eiX- 
X(úv ^vuivj shcsvy avtav noXv x^xvflov^i. xov 6ov 

15 YBVúáybBvav tt%itavogJ* o ê* ccuxóg tprj^i xalXstçíõoipov 
xòv /íiAiWiSCov xóXaxa Idóvxcc ^lovvõiov yaXmvxa fistá 
xiv&v yvfDQÍfiíúVy àxBt%B d^ àn ccvxáv nXeío xónov^ 
iig [Afi 0waxomiv, (fvyysXãv. ènsl õ^*ò .diovvtnoç 
rifcíxTfisv avxòv âià xiva alxíav ov úwaxovan/ xàv 

^ Xsyoiiév&v ysXã^ viitv, ^ifií^ 3tL<sxêvmy õióxi xò ^fi&hv 
ysXotóv éôXLV. 

56. TtXsítfxovg õ* slxs xccl o vtòg avxov júiovv- 
oiog xovg xoXaxsvovxag ^ ovg xal nçoai^yóçevov ol £ 
^eoXXol diowõojcóXaxag. ovxov 8% 7tQo6€3Coiovvxo fti}t£ 

25 o| V òfãv Tcaçà xò detnvovj èxàl 6 ^LQvvtfiog ovx 7{v ó|i; • 
íQTCíig^ ii^avov xb xàv xaQaxèifiévayv àg ovx òçàvxsg^mg 
ò ALOvv^íog avxãv xàg XBtQag XQog xà XbxÚquc xqoõ- 

. ijyêv. ãxoTCxvovxog ôl xov jdfiowiííov JcoXXáxíg xccçBt- 
xov xà xçóõcOTta xatajexvsõd-oci ' xal àicoXBÍxovxBg 701^250 

30 tííaXov hl, âh xòv êfiBXov avxov [léX^xog IXByov bIvoi 
yXvxvxBQOv. Tí[iatog d' iv x^ ÕBvxéça xal slxo&xg 
xàv Í0xo(fiàv AfinoxXéa çrinl xòvAiowCiíyo xov yeo* IS 443 

té(fOv xóXaxa^ iOxwg ovtoQ nata ZtHskíav êvffíag noi^ 
slúõ-ttL xatà tàç oíociág tatg vv(iq)atg xal xeçl xàayáX" 
^ta nawv%íÍBiv (iêdvcíxo(iévovg òçxBtfS%'a{ rs ^bqI 
tàg d'eág, ò ^i]iioxl^g èiúag tàg vvfiçag ouà.sticÁv 
ov Setv nifwsi%€tv àiwxotg d'Sotg iX&òv cá(»%6^T0 nçòg s. 
tòv ^lovvtíhov. hcBita xçeõfisvúag scoti iisd'* êxéçíov 

b [Ág tòv jdtovviSwv] xul ytávtíov xo(ii^otiévmv ixl tqh^^ 
çovg, xatfiyoQOviiBVog VTCÒ tãv akXav ovv iSr€c6iã^ov 
íuxxà xijfif éxodfiiiíav xal fiXéarot tov jdtowôíov tàg 
«otvàg TtQcí^aíg^ Tccâ 0<p6dça tov jiJtovwfíov ÒQyiíf-9'dv'' to 
tog , itpTfiB tijfv âLag)opàu yBvée&ai avtà xçòg tovg 
(SvfiTtçéõ^stg oti iistà tò ÕBtnvov éxBtvoi fihv táv 
Oqvvíxov xal Striút%6çov hi d% Iltvõúçov naiãva 
tãv ttvtãv ttvsg àvsikrifpátBg ijdov^ avtòg dh (iBvà twv 
Povíoiiév(ov tovg vjtò tov /ííovvúiov JtBJtotrjfiévovg u 

c iiSTCBçaívsto» xal tovtov ifaqy^ tòv ikBy%ov xaqi^Biv 
Í7CriyyBÍkato* tovg (ibv yàç avtov xatifyóçovg ovâh 
tòv áçiS'(iòv tãv^àú^bátmv xaté%BLV^ avtòg d' êtoifiog 
eJvaL Tcávtag è^^rig ãõs^v. Xi^^avtog ds f^g òçy^g 
tov /liovvúiov Ttaliv o ^tjiMxl'^ ê(pri , %açC6aio í ' av 20 
fto^ tv^ kdiovvúiBj xslsvúag tivl tãv isttõta^évcnv 
õtêeí^aL 116 tòv TCB^oiriiidvov Blg tòv ^Aisxlrixiòv ícatã" 
va' àxovm yaQ 66 TCB%Qay{íaxBv6^ai xbqI tovtov. xa- 

d QaxBxZTjfisviúv õé TCOtB tãv <p{X(ov mcò tov ]díOvvúlov 
ènl tò ÕBticvov bIúiÒv 6 ^lovveiog BÍg tòv olxov^ 2b 
yçáfiiiata rifitv, lígpi}, ãvÕQsg ipíXoíj éstéiiq)^!] smçà 
tãv fiyBfióucDV tãv Blg Néav xóliv àxoútakévtimf* 
xal o ^íiiLOxliig vaolafimv êfpii^ sv ys v^tovg d'BOvg 
iicoírfíav^ êçrj^ ^tovvdtB. xaxBlvog TCQOõfiXiimg avtã^ 
ti d* olSag^ içri, fív TtótBça xatà yvãfi/ijv iútlv TJtoV" 3o 
vavtlov a ysyQáq>a0ív; xal o ^ti^xX^^g^ BvyBVfjtovg 
^sovg imtstlfnjxag , Itpriy JtovvavB, xal JSátvQOv õi 444 % 

xiva àvay^cupê^ 6 Tífiaiog xóXaxa i^upoxé^feav tcSv 

57. 'Hyfj6uv8ifog S* htOQBt xaVléçtovu tàv rvçav- 
vov afifilvtêçov xatà ràç Oíffêíç ysvé0d'ai xal tovg e 

5 ôvvâsLXvovvtag táv (piXtUiv êxBívijtírriâsg õtaficcçtá" 
vovtag tãv èSeúfLárG^v^ tv* vie^ avtov xêíQaycoyévtcci 
xal êox^ xmv allfov òí^vâsQxéôtBçog slvai. EvxXelõrfif 
6é (prfiiv ^HyrfiavSçog tòv 6eikkov ènixakovjLBVoVj 
xaçáõitog â* ip/ xal ovtog^ naQa%'ivxog tivòg avtã 

10 xXêíovg úóyxovg èv õsítcv^^ 6 Kanavavg^ ^Wj o vtco 
tov EvQí^iâov êlúayOfiBvog iv vatg ^Ixhiúiv vitBtf^ 
aôtstog r^v 

fíKSáv rçaxé^ag oõtig i^oyxott* ayav. f 

of õ\ õfjfuicy&yovvtsg , qyijtíívj ^Ad'rpf7fii xatà tòv xçs^ 

15 fbmviâsMV x6X€(iov xoXaxBvovtsg toòg *A%^a{ovg 
tãlla (ihv lg>a0xov itávra èlvai xoivà tàv ^EXXvflfcyv^ 
xi(v õ* èxl tòv ovçfavòv âvd'QcÍ7Covg g)éçovifav òâòv 
^A^rivaíovg slõévat [lóvovg. JSátvQog â' iv totg píoig 
*Avá^aQx6v q>rfii tòv svdaifkovixòv g>iX60og>ovivatmv 

20 ^AXs^ávÕQOv ysvé^Q^av xoXáxov, xal õwoõsvotma tà 
fiaõíXêtj ixsl iyévstó nota fiçovcr^ l^xvçà xal i^aíatog 
mg nivtag ícv^^ai^ eixstVj f^i; ti 6v to toioikov isroú^ 
6ag^ jíXi^avõfs^ 6 tov Acóg; tòv âh ysXáõavta slxêtv^ 
ov yàç (pçfiBQog fiovXofiat eivai ^ xa^á%6Q 6v ]jí,e di-251 

25 âáôxstgy 6 tàg tãv õatçanãvxal fiaútXstov xsXbvgív 
(IS âêCJtvovvta 7e(foõq>é(fs09'aL xsq>aXág, 'AQiôtó^vXog 
õé q>'rfiiv ò KaôavÔQSvg Aiá^iTtxov tòv ^Adijvatov 
nayxçatia6ti{v tQo^évtog srori tov ^AXe^ãvâçov xaí 
atiiatog ^iovtog slxBtv 

30 Ix^Q olóõXêç ts fsBi fiaxáçBiS6i d'BOtiSiv. 

58. 'ETtíXQatrig õ* 6 'Ad'riv€ctog Tcçòg ^ndiXéa Tíffè- 
(tPBVtfagj &gqnfiiv^Hyrfíavõqogj xal icoXXà õ£ça xof « 445 

• 

b ixsívov Xccpdv^ ovtc '^c%vveto xoXecxsvfúv ovt&g ípavS" 
çcSg xal xol^riQiSg ròv fiaúvléa^ cag xal eíxstv dstv xat 
ivtavtòv ovK êvvéa aç%ovxag^ «AA' ivvéa nçéo^eig • 
.a{Q€t0õ'ai Ttçòg fiaôUéa. d'ccv(iá^(o d' êytoys táv^A^ti- 
vaCfsyv Ttág tovrov [ihv ecxçitov eiaõav, ^rnuídriv âh 5 
déxa xaXávxoLg èlri[i£(X}Cíccv ore ^eòv sl6riyrfíaro 'AXé- 
I^ccvd(f0v, xal Tcfiayóçav d' aTtéxtsivav oxi nçeúfiêvíov 
Ág fia^Lláa stçoúsxvvi^úsv avtóv. Tí^mov d' ó ^Xicc" 
Ciog iv tá tçitp xáv úlXlcrv ^AçÍ0t(úvá q>riúv ròv 

c XSov^ Zip/G)vog âh rov Kirvécog yvíÓQifiov, xókaxa ysr lo 
véõd'<u Ileçfúaíov tov q)iXo0Q^oVy oxt r^v éxatçog ^Avxi- 
yóvov xov fi(túiXé(úg. 0vÁ,aQX^S í' ^^ Ixxm hxoQiáv 
Níxrioíav (priél xòv 'jile^ávÕQOV xóÁaxa d',€cc0áiisvov 
ròv fiaaUéa úxaQaOõóiievov vg)' ov slXiqipBv (paçiiáxov 
ehcstv^ & ^úiXsVy xC datnoutv fjfiãg, oxs xal vfLStg i5 
ot d^sol roíavxa náúxBxa ; xal xòv ^Aké^avÔQov ^nóXig 
avapxéifavxuj TCotov d'eoí; tpiíúav' <pofioviiai fi^^ xotg 
^BOÍ0tv è%^QoL iv dh xy òyõóy xal elxoúxy 6 avxòg 

à 0vkaQ%Qg^AvxLy6vov xov xkri%'évxog^E7Cixç67tQv ^ xov 
rovg Aaxsâaifioviovg êXóvxog^ x6kaxayevéú%'aL*A%ol- 20 
Xoq>ávri XLvà xòv bItcÓvxu xr/v ^Avxiyóvov xv%7(v àXa^ 
^avâçí^Bív. 

59. Evípavxog Í* iv XBxáçxjj liSxoQíãv IIxoXBfiaíov 
g)ifl0l xov xQÍxov fia0LXsv0avxog Aiymcxov xóXaxa ya- 
vé0%'av KaXXix(fáxip/ ^ og ovxco daivòg tjv ég ft^ iióvov 2$ 
*Oâv00é(úg aixóva iv xy 0q>Qaytdí xaçLipéQBtv, áXXà xal 
rotg rixvoíg ovó^iaxa d'é0d'a$ TriXéyovov xal ^Avxl- 

e xXaiav, noXvfiiog d* iv xy xçi0xaLdaxáxy xãv túxo- 
Qbàv 0iXÍ7cnov xov xaxaXvd'évxog vnò ^Paiiaían/ x6^ 
Xaxa yBvé0^ai 'HçaxXaídfjv xòv Taçavxtvov, xòv xal 80 
rip/ §a0íXBÍav avxov nã0av àvfxxQé^avxa* iv õa xy 
rB00aQB0xaiõsxáxy ^Ayad^oxXaovg^ xov Olváv%'rig vCov, 446 % 

êtaíçov õh roif (^Uaxátoçoç ficcõiXiíOç^ 0íXci)va. %' 
Q(úvv(iov âi tav £vQaxo6{&v tvçávffov ®Qáúan^ ròv 
xáçxaçov imxaXovftsvov Boctav 6 Siv&itsvg .totoçst 
iv t^ 7t€çl t^^g xov ^lêQonrvfKyu rvQCcwíõog, Jt^0^ÍQ€'- 

5 0^at g>á6x(úv avxòv ixãútors yvQlvv ax^atov, vovxov 
í' ènolriúBv èvacQsd^vaí tmò tov ^leçmvvfíov irsçog f 
xóka^Uàaig ovofux" xal avtòv àí tòv^IsQcívvftov ãvé^ 
7Csi(Ss õtãàfjiiá rs âvaXafistv xal tf}v noçtpvçav xal 
X7{v ãXXf^v nãúav âiaóxevijv fjv ètpóçu ^vovvffioç o 

!• tvçawog. ^Aya%oíç%iòrig í' èv rij tçíccxoõx'^ rãv toro- 
^láv^ AtQffimTCog {apr^alv) o SjcaQxtátiíig av^^íxncogov 
fLSXçíag q)avXog ovdh doxàv xçriúxòg èlvai^ xi^avw 
d' ê%iúv èv xoXccxeía Xóyov xal ^sça^tavõai xovg sv^ 
nóçovg (léxQv x^^g xv%ifig daivág! xoiovxog rjv xaVHça^ 

15 xXêíâfig ò MaQmvixrjg 6 2]svd'0V xov &çaxóh/ /3atfi-252 
Xécag TcóXa^ , ov fivfjiiovsveí SBVQfpãv iv éfidóiiy ^Ava^ 
^áúe&g, 

60. ©sójtOfiJtog â* èv òxxtDxaiâsxáxri tõxoçtàv 
neçl Nixoúxçáxov ^Açyeiov Xéycov ág èxoXáxsvs ròv 

20 IlêQõãv fiaúiXéa y^cíg>êí xal xaika ^ Nixóúxçaxov õh 
xòv^Açystov scãg ov XQV ^>avXov vofií^Bív; og TtQOõtá" • 
xijg ysvófiBvog r^ç ^Açyeímv nóXêíog xal Txa^Xafiàv 
xal yivog xal xçi^fiaxa xal icoXXrp; ovaíav staifà xáv 
X(foyóvmv, anavxag vTCBÇsfiáXexo xy xoXaxêío: xal tais 

25 ^Bçansíaig ov (lóvov xovg xÓxb úxçaxBÍag fLBxaúxóvtag 
áXXcc xal xovg iiiJtQO0d'Bv yBvofidvovg* xçAtov fuv b 
yàç ovxmg rjyástriõB xipf naçà xov ^çficíçov tcfi^iiv 
Ô0XB fiovXófiBvog àçéúxBLV xal 7ti0XEVB0d'aí (láXlop 
ávsx6[iiú8 %çòg §a6vXéa xòv víóv* o xàvaXXan/ovdêlç 

30 X€Í7toxB tpavífiBxai %ovrfíag^ Instxa xa^* Bxaaxvf»iiyLÍ* 
QaVy òxóxB (léXXot ÕBtnvBtv, xçáxsiav xaQSXÍ^six^' 
(flg òvoíiá^m/ x^ õal^vi xá fia0iXé(úgy è^nXrfiaç ólxov « 447 

xal tãv aXXmv émtriõsímv, áxovcjv pbhv tovto Tcoietv 
xal tãv IIsQúàv tovg xsçl tàg d"vças dtarçí^vtág^ 
c oíó^svog dh ôíà tijg ^eçajcaíag tavtijg %Q7iiiaxutú^aí 
(lãlXov xaçà tov fiMM&g. r^v yaQ cclúXQ^^^Ç^VS'^^^ 
X^fioítfúv ag ovx oíá' il rvg eteçog rixz(úv. ^AxtáXov h 
ôí %&v fiaútléfog iyévato mlul^ xal õvõáúxalog Avúí^ 
ficcxog^ ov KakXífiaxog (ihv d'£odcÍQBtQv ávccyçcítpai, 
'^EQfii^Testog í' iv rotg ©eoipçáarov fiaÔTjtatg KataXéysc. 
ovtog #' ó àvi^Q xal TCeçl trjg ^Axxákov Ttaidsíccg 0vy- 
yéyQatpB fiífiíovg T^ãcav xolaxsíav èiiq)mvoviSag. iJo^.io 
kvfiiog d' èv òyõóy CúxoQtãv 'KavccQog (ç)i^aív) o Fa- 
káxrig âv xaíka ãvriç àyad^y vnò Ufúúxçáxov xov 

d 7íóka%og dvê0x(f8^exQy og tjv Xalxriâóviog yéyogJ 

61. Amivíov 08 Kçoía0ov xovèxl Ilá^ovg úxça- 
tevtSavxog xóXaTccí ipri0i ysvéõd^at Ncxólaog èv xiq xeõ- n 
ú4}cç£0xaiôexcíx7j TtQog xatg êxaxòv ^AvÒQ6iLa%ov tòv 
KaçfrivóVf gí xòv KqÁ00qv xãvxa ãvuxoLvov^svov 
7tçodo%Y(vai náçê^ig vtc^ avxov xcã òatoXé0d'au ovx 
ãrificÍQrixog í ' vtco xov ôatfiovíov Ttaçsíd^ o 'Avdçó" 
(iccxog» iit0d'òv yccQ Ãafiòv x^g nçá^sG^g xò xv^wbZv 20 
KaQQÓv xijg nax^ídog, ôtà xí^v (ú(i6xrixa xal fiíav vnò 

e xÁv KaççvjfVfúv 7tavoixí<f ivs7t^i^0d^. no0€iõáviog d' 
o ^Ajtafisvg , v0xsqov ò\ 'Péâiog ^^^aró^ag , êv xrj ra- 
záçxyxáv Í0xoQi(úv^IéQaxá (prfit xòv ^Avxioxéa nçóxs' 
Qov kv0í(údolg vJtavXovvxa v0xbqov yBvé0%'ai xóXaxa 25 
õmvòv IIxoXBiiaiov xov éfidófiov pa0Lké(úg xov xal 
svBçyéxov è%Lxkri%'évxog xal xà iíéyv0xa Swrjf&BVxa 
ytaQ avxàj xad'ázBQ xal naQa xip ^vXo^rftoçi^ v0xbçov 
V7t avxov diaq)%aifiivaL, Mid'QLêáxov í' àvayçáq>Bt, 

f Tcokaxa I]&0ÍJCaxQOv ãvd'çcD7C0v yói^a Nixólaog o ita- 30 
QíicaxrixixÁg. ©BOTtofiíCog d' èvry èvixri xãv'EXlrivi- 448 ç 

xãv Ziúvrpov g>i^ol tov ^u^aXíov xólaxa xal VTcq' 
çitrp/ ysvé0%'ai ^Ad"ip/aiOv tòv ^EçBXQiéou 

62. õtafiórirog õh iyévsto ènl xoXaxêia tucI 6 xãv 
*Ad'rivaÍG3V d^fiog. ^rjiioxcÍQfiç yovv 6 jdfi(iocd'dvovg 

& rot; ^'qroçog ãvstl^wg iv ty slHoõtij tãv lútoQiãv òiri- 
yovjuvog Ttêçl i^g ijtOLOvvro oC ^Ad^vatov xolaxsíag 
XQog tòv tcoXloqxtjt^v ^tifiT^rçcov^ xal oti rovr' ovx253 
7IV êxsívG) povXofiévm , yQáq>êL ovtCDg ^íXvtcbl (ihv xal 
tovxtov êvia avtóvj Ág êoixsv^ ov ^iiv ãXXà xal aXXa 

10 ys navxBkág al0%Qà xal xaxsLvá^ Asaívrjg fihv xal 
Aa(iíag *Aq>QOÔ£xijg teçá^ xal Bovqí%ov xal ^Aòsiybáv' 
xov xal ^O^vd^é^LÕog . xãv xokccxcDv avxov xal ficofiol 
xal rigãa xal úitovdaL xovxov BxÍ0x^ xal Jtaíãvsg 
jjdovxo^ Sõxs xal avxov xòv Arj^i^çtxyv &av{iãÇêiv 

15 Í7tl xotg yLVOfisvovg xal Xéysiv oxc ovdslg èx^ amov 
*A%^vai&v yéyove fisyag xal ãâçòg xipf^xiqvJ* xal b 
Sflfiatoc dh xoXaxavovxsg xòv Arjini^tQLOv y mg (ptfit 
noXs(icDV iv xã X£qI x'^g Tcoixíkrig úxoãg xijg èv Zi- 
xvàvi, [ÕQViíavxo vaòv 'AipQoâvxi^g Aaiiíag. èçfúiiévrj 

20 d* r^v avxri xov AijfLriXQÍov , xa%'Í7CSQ xal rj Aécuva. 
xí ovv Tta^ádo^ov ot ^Aè^rivatoi ot xãv xoXáxmv xóXa- 
xsg ènoluiôavBlg^ avxòv xòv Ar^iír^Qiov naiÃvag xal 
nçoóódia aSovxBg ; qyriõl yovv o Afi^ioxãQfig iv xy jeçá- 
xy xal alxoúxij yQaqxov ' Í7cavBX%'ávxa Sh xòv ^ri^f^ 

25 XQiov àitò xfjg AsvTcáâog xalKBÇxvçag BÍg xàg*Aõ^aç c 
ot^A^vp/atOL iâéxovxo ov fióvov dviiiãvxBg xal 6xBq)a'- 
vovvxBg xal olvoxoovvxBg^ àklà xal nçoúodta xal x^9^^ 
xal id'vq}aXloL ^bx' oqxV^^^S ^^l p^VS ànrpntov av- 
xã, xal i<ptõxáfiBvoi xaxà xàg òdovg yâov OQX^f^^' 

30 voi xal in^dovxBg àg b^ (lóvog d'BÒgaX7id'iv6gy oí d' 
alXoi xad^BvdovCcv ^ aT^oõtif^ovúiv rj ovx bM^ yBfO- 
vòg d' Bttj ix IIoúBiàãvog xal 'AfpQOÔíxrig y xã âl xáX- ç 449 

IsL dLdíg)oçog xal tij itQog návtccg q>iXavd'Q(oieía xoi- 
d vóç. õjBÓiiêvot â* avtov iTtéxsvovy çr^óí^ xal tcqoúyiv-- 
%ovzo* 

63. o yàv ovv ^fífjLoxoÍQrig to0ccvra sHqtihs tcsçiI 
r% *j4d'ijvaímv xoXccxsíag ' ^ovçig d' 6 Záfuog iv rij s 
õevréça xal slxoúxy tãv CõroQiãv xal avtòv ròv i^v- 
(pakXov ... 

(og ol fLéyiõtoti tãv d^sãv xal fpíXtaxot 

xri Jtóksí 7cá^si0LV. 

èvxavd'a [yàç ^ijfiiyrpa xal] ^rmrjXQtov lo 

afia jcaçijy' 6 xaiQog, 

xfi ftiv fá iSsfiifà xijg KoQrig (ivúxijQia 

èçxsd'* Iva noiYfiri^ 

o õ' tkaQÓg^ &61ÍSQ xòv d'sòv dst, xal xakòg 

xal yslóv 7cáQB0xi, is 

0B(ivòv o9't q>aivs%'\'ot tpíXot návxsg xvxlp^ 

iv (is0ot0L d* avxógy 
e ofiotog ãúTCSç ol q){Xoc lihv àõxéçBg^ 

íjkiog í' èxstvog. 

â xov xçaxíúxov nal IIoõBLÕcivog ê'Sov 20 

XatQS xàq>Qodlxrig. 

aXXoi [úv íj fiaxQav yaQ àxé%ov0iv d'BOÍ^ 

ij ovx êxov0vv ora, 

-5 ovx shív^ ^ ov ycQO0sxov0íV fi(Uv ovõi iv' 

0% Ò6 naçóvd'^ òçàiisv^ ^* 

ov Ivlivov ovSl U^ivov ali! aXt\^ivôv. 

hvxó\iB0%a íij (íot • 

jtQãxov filv elçT^vijv Tcoírfiov q>lkxax6 ' 

xvQLog yàç si 0v. 

xfiv tf' ovxl &nPáv, àW olng x^g 'EXXádog w 

0(plyya 7C6QtxQaxov0aVj 

JlxcoXóv^ o0xíg ítcI nétQag xad^iisvog 

ATHEKAEUS. I. 29 450 $ 

ãôTCSQ fi yealaiá 

tà úfpiiad'* ri^ãv Ttávt* àvaçicádag (péçsij 
XOV7C êx(o iiáxB0õ'áí, f 

(aítcDÁ^Lxòv yicQ àgnáúat tà táv TtéXag, 
b vvv si xal tà TCÓçQm) 

[lÁXiúta ftlv â^q KÓXaúov ccvtóg' el õh fii;, 
OiSÍTtovv tív* svçéf 
/ r^v 0q)lyya tavtijv o0tLg ^ xataxQijiivistj 

^ 0ít(Xov novrfiBL. 
10 64. tavt ^õov oí iMXQad'wvoiiaxai ov âi^ftotíía 
^óvov aXXà xal xat olxiav, ottòv ícçoúxwi^õavta tòv 
nsç0áv fiaôiXéa àxoxtsívavteg , oC tàg ãvaQÍ^fiovg 
fivQLãõag tãv pccçfiáQfov ipovev0avtsg. *'AXB%Lg yovv 
iv (^açfiaxoxíáXj] i} Kçatsva Jtçoxívovtá tcva eiõa-^õA 
15 yayàv évl tãv ôviixotãv xai Xéyovta nouZ tais 

Tcat tiiv (LByáXriv õòg èiCL%éag 
tpiXíag xvá%'Ovg táv ôvfinaçávtcov thtaçaç, 
tovg tçetg õ* êçcrcog XQO0aaodoÍ0sig vútsQov' 
Sv *Avtiy6vov tov fiaúiXémg VLXnjg. B. xaXãg, 
30 A. xai tovvsavíoxQV xva^Ofv Atjfiritgiov. 

ipéçs tòv tçítav 
0íXag 'Aq>QoSitrig, %alQBt avdçsg õvfiitótai, 
o0(úv aya&cSv f^v xvXtxa [isõtriv ^la(iai. ^ 

65. ro^owot roT* iyévovto ol *A^vaZoL^ xoXa- 
25 XBÍagy d"riQ{ov xaXsjccnátov, XwSfSav ififiaXovõijg av- 
tãv tfj xÓXbí, fjv 6 (íhv ítv^tog iútíav tijg ^EXXccâog 
ávBXijQv^B, nçvtavBtov õh^EXXáâog 6 õvõfíBvsõtaTog 
0BÓxo(iJCog^ 6 qr^õaç iv aXXoig aXijQsig slvaí tàg^A^- 
vag õiowúoxoXáxmv xai vavtãv xai Xwjtodvtãv^ Iti 
30 õh i^svâoitaçtvçfúv xai ôvxofpavtãv xai ifBvõoxXijtiq' 
çiDv. iwg iyà 7CB{d'0[iat ág ixofiPçiav ^ ti õsivòv ix c 
d'Bov tfjv XQOBiQriiiévriv nãúav BÍfíriyrfiae^ai xoka- <S 451 

xsíccv. txs^l Tjg xalãs ò^ioyévijg êXeys noXv xçeittov 
êlvav is xóçaxag àxsX^Blv ^ èg xólaxag, 6Í ^ávtag 
êxi Tovg àya%'ovg zãv ávÕQ&v xar£6d'iov6i, tpriúlyovv 
xal ^Ava^lKag 

ol xoXaxég sl0v tãv ixávrcav ovaíag 6 

0x(úk7ixBg, elg ovv ãxaxov ccvd'Q(áxov tqÓxqv 
êiaõvg sxaõtog èõd^LSi xad^i^fisvogy 
6a)g av ãõiesQ tvvqov ánoâei^f] xsvóv. , 
d ênst%'^ o(i€v XéiL^^ èúxívy o í' sreQOv dáxvei. 

Hkátíúv ^ iv 0aídQG) q^rjúi ^xokaxi,^ âsivã ^r^Qlfp xal lo 
pkáptj fLsyákrj , o/xo^ èTcéfit^sv rj çvúig fidovriv riva 
ovx iífiovõov.^ 0aó<pQa6tog d' èv z^ tcsqI xoXaxBÍag 
g)fl0lv (og MvQXtg [^vútrig] 6 ^Açystog KXscívv(AOv %òv 
Xoçsvtr^v aficc xal xókaiça, 7eQ06xad'í^ovTa Ttokkáxig 
avtã xal rotg úvv8ixátjov6v^ povkófisvov âh xal (latà i5 
rãv xará tr^v noktv èvõó^iúv OQaóQ^ai , kafió(isvog rov 
àròg xal êkxmv avxòv èx tov iSwaÕQlov Ttokkãv staç- 
e óvtíDv bÍ%bv^ oi) %oQBV0BLg èv^áàè ovõ^ aiiãv àxovõfj. 
^í(pikog í' èv rá(ic) (prjaív 

6 yàç ocóka^ 20 
xal õrçarriyòv xal õvváútriv xal (pikovg xal tàg 

nókBvg • 
àvatçé^BL kóyp xaxovQyp iiixçòv '^õvvag XQÓ- 

vov. 
vvv S% xal xa%B^ía xig VTtoôéâvxs rovg oxkovg^ 25 
at XQÍõBig d** r^fiãv voõovat , xal xò st^òg x^Qf''^ 

nokv. 
õlÒ xal &Bxxakol xakãg noiíqúavxag xaxé&xatl^av xrjv 
f xcckovfi^Tlv nókiv KokixBiav ^ ijv MTjktBlg ivéfiovxo^ 
ãg q>fi6L ®sójto[iytog èv xy xçiaxoôxy, 30 

66. xókaxag â^ aívaí çrjõi OvkaQxos ^^^ '^o^S àv 
jíiíiivp xaxoLXovvxaç ^A&i^vaítov èv xy XQíOxatâBxáxy 

29* 452 ç 

riSv ítftoQiSv* %áQiv yàç axodidóvtcíg totg SsXsvxov 
KaVAvxi6%ov ènayóvoíg^ ítcbI avtovg o 2sXBVxog nt- 
xçàg èmõtarov^évovg vxò jívõifiãxov ov [lóvov í^bí- 255 
Xsro àXXà xal tàg móXêLg avtotg ãjtéÕGíxsv éfL(pozsQag^ 

6 oí Ari(ivód'sv ^A^ifivatoi ov iióvov vaovg xatsôxavaõav 
tov Ueksvxov àXkà xal tov vCov 'Avrióxov^ xal vòv 
ênLXsó^Bvov xva%'ov èv xatg úwovõíaig EeXsvxov 
õcof^Qêg xaXov0i. 

tavTTiv âl riflf xoXaxslav tiveg èxTQSJCÓ^evot ro5- 

to vopLa àçéõxsiv nç(XJayoQ6VOV0iv j ág xaVAva^avdçt- 
âi]g èv ^àiLÍa 

rò yaQ xoXaxsvsLv vvv aQsúxsíV ovo^i* êx^'" 
ovx iicCõxavtai d\ oí t^v xoXaxsíav iisraxBLçtt^fisvoi b 
ãg Í6tLV avtfi ^ Téxvij òXiyoxçóvvog. *'AXs^cg yovv 

15 q)i]0lv èv WsvôOfiévG) 

xoXaxog ôh fiiog (itxçòv XQÓvov ãvd'st' 
ovõslg yaQ x^^Q^^ otoXioxQOtáfpG) xaçaúítm. 
KXèaQx^S 6* o £oXsvg èv rp ícçfárp ráv ^Eçanixàv 
\6Xa^ ^Iv ovôslg (fprjal) õtaçxst nçòg (pcXiav. xaxa- 

ío vaXíõXêt yàç 6 XQÓvog tò tov TtQoõJCoiijiiavog avràv 
il^svôog. 6 â* èça0t7ig xóXa\ èôtl çiXíag âc ãçav ^ 
xáX^og.' xàv Sh ^i]^i]rQÍov tov fiaõiXécjg xoXáxtúv of c 
7CSQVAÕsí[iavtov tòv Aa^ipaxrivòv vemv xataõxsva- 
õáfisvot xal àyáXiiara íâçvúáfisvoc ®Qi^6iVy àv6(ia6av 

2S 0£Xag 'AipQOÕÍtfig xal tov tóicov OiXatov èxáXsóav 
aitò tijg /Jri[iritçíov (itjtQog OíXc^^ ãg çwjtft ^covvõiog 
6 tov Tçvgxovog èv tà ôexátp nsçl òvofiátcov. 

67. KXéaçxog d' 6 UoXsvg èv tá èjtiyQaípofíévm 
Fêçyt^ÍG) xal xód^sv rj àçxv ^^^ òvofiatog táv xoiA- 

30 xciv 7taQ^Xd'€ ôiriyettaí^ xal avtòv ròv raçyí^iov 
vií[ottd's^evbg , à(p* ov tò fiifiXíov èx^i t^v íiuyçatpiqv^ 
Sva ysyovóta tãv ^AXs^ávÕQOv xoXáx&v. SirffBtxat d 9 453 

* 

âh optcsg ^v^ xoXaxfíav tanaivà xoistv rà ^'9')} rãv 
xoXáxan/ naxatpQovrfctnãv ov%(ov xãv nEçl avtovg, 
tffllisttv õi rò xãv vjtoiíévêtv slâórag ola tolfióõi, rà 
Sh rãv xoXaxevofiéviúv èfiq)V0(Dp,ivtúv ty xoXaxèitf^ 
j^ttvvovg xaí xsvovg aoiovvraj návzfúv iy vnsQOX'^ 5 
xaç avTotg imola^pávea&at xara6xsvá%s6%'ai* i|% 
ts SvriyovyifBvog íCbqI xvvog iisiçaxíov Ilccfpíov (ihv rò 
yévog ^Mikémg dV r^v tvxtjv^ ^tovto ((priúl) xò fist- 

e qÓxiov (qv Xéymv avvov tovvofJLo) xaréxeito ôi wcsq- 
^ákkov0av xQvqy^v ènl àçyvQÓTCoõog xlivtig vtcb^ lo 
úrçmiiévfig óaçâiavjj i^iXoráatõí xãv aáw xolvxs^ 
Xãv. ixBfiéfiXi^xo ô* avxã xo^cpvçovv à[iqjíxa7Cov 
èiio^ivm xaXv^fiaxL xsçiSLXri^fiévov. icçiOúxs^áXata 
d' bI%b xçía ^hv vjtò xij xêípaXfj ^võúiva XKQaXovçy^, 
dl cav ri^vvBto xh xav(ia, õvo d' vxò xolgnoalv vúyi^ u 
vofiaq)'^ xãv õcj^ixãv xaXovfiévGW ' èq>^ cov xatsxstx^ 
ivXBvxg xXafívâi.* 

f 68. ^ ítaçaÕBâsyfiévot d' bíõI icávxBg oí xaxà xriv 
KvxQOv iióvaQXOí xò xãv Bvysvâv xoXáxmv yévog ág 
X^fSiixjov. ítttvv yècQ xò xx^^fia xvgawixáv èúxi. xal 20 
xovtíov olov èçsoTcaytxãv xivfúv ovxb xò xX^^d^og ovxs 
xàg o^£tg íl© xãv ijeiçavsútcixcDv oISbv ovâBÍg. õcrj- 
Qrjfiévav dl õcxyxaxà 0vyyévBtav xãv èv xrjUaXaiitví 
xoXáxmv^ àip' cov bIúiv ot xaxà xr^v ãXXtjv Kvxçov 
xóXaxsg^ xovg [íhv ysçyívovg xovg õb TCQOfiáXayyag 25 
nçoúayoQBViyv0vv. cjv ot iikv yBçytvoí óvvavapuyvv- 
256(iBvoi xoig xaxà xf^v nóXtv èv xb xotg éQyaõxriQÍoig 
xal xatg àyoçatg ãxaxov0xov6i^ xaxa6x6it(ov êxovxsg 
xã^íVj o xi d* av àxov0ío6iv àvatpéQOVóiv iTcáôxrjg 
rifiéçag nçòg xovg xaXoviíévovg àvaxxag. oí âh Ttço- 30 
(láXayyBg Çijtovtftv àvxl xãv V7tò xãv yBçyív(úv írpotf- 
ayysX&évxav oxi av a|toy Blvai%ri%riúBiog dó^j^» ovxBg 454 ç • 

rvvlg iQSVvijtaí. oeal tovttov wt&g^ ivrB%vog xal m- 
d'avri TCçòg anavtag ^ êvrev^ig ãõv' êfioiye âoxêtj xa- 
^'ãicsç xal avtoí ípa6i^ naç íxsÍvcdv êig rovg ê^tú ró- b 
fcovg ÕLaõsõ60d'ai rò ^xéQ^ucrãv èXXoyíiKOvxoXccxov: 

5 xal yaQ ovx olov (istçííog ítcI tp nçiypiMzi õcfivóvov^ 
tai õià rò t6tífifj6d'at, TCaçà totg fiaôiXsvõiVj àkkà xaí 
Xéyov0iv otv rãv rsçyívtov tig^ áitóyovog âv rãv 
Tq€Í<ov èxBÍwúv ovg Tsvxçog ase^ò rãv alxfiaXcÍTCDv 
xataxrfi6á(iBvog slg Kvtcqov è%(úv àstáxiúêv^ (yvtos 

10 õià tijg TcaQallag (lat* oXlymv ôtBÍXag inl tijg AloU" 
ãog xatà nvôtiv afia xal olxiúfiòv tijg tãv ^çoyóvav 
XcÍQag TtóXiv olxiõsvê sesçl r^i/ rçcaLX'^v"Iâ7iVy úvfina- c 
QalafiíÁv XLvag tâv MviSãv ' fj %ákav [ihv ànò xov yé- 
vovg réqyiva^ vvv ôh Féçyi^^a xixkrjftav. tovtovyáçy 

15 (og êoixs^ tov útóXov rivhg ànoúnaú^hnBg iv z^ Kv- 
l/Lala xatéúxovy ix Kvtcçov to yévog ovtBg^ àXX* ovx 
éx r^g ^BTtaXix^g Tçlxxrig^ xad'áxBQ tivhg eiçijxaúvvj 
év íatQBvúav v^v ayvoíav ovè* ^jíõxlijTaccõatg tovto 
yB vo^ií^tú ÔBd60d'aiJ* 

20 69. ^yByóvaõc õh TCaçi* 'ijftrv xal ixl FXov xov 
Kaçòg xal yvvalxag vxò tàg àvaMag ai TCçoUayoQBv- 
õ'Bt0aL xoXaxíâsg. aq>* an/ vjtoXtJCBtg rivhg elg tò à 
xéçav à^Lx6{LBvai (iBráxaiixtOL Tcçóg tb tàg *A(ftafii' 
iov xal tàg Mévtoçog yvvatxag xXi(iax{ÕBg fistmvO' 

25 (iá(íd'ri6av àxò toiavtrig Tcçá^scug' tatg iiBtanBiitlfafLB' 
vaig àçBúxBvóiiBvai, xXi^axa xatBõxsva^ov è^ aavtàv 
ovtag ãat^ ítcI totg vátovg avtãv trpf avá^a6iv yl- 
yvB(S%ai xal f^v xatá^aOiv tatg ènl tãv àimlíáv 
òxoviiévatg. BÍg toOto tQvtp^g^ Xva ft^ à^Xíóxrjftog 

30 Btxoíj XQorjyáyovto tsxvéiiBvav tàg àq>QovB6táxag. 
toíyaçovv avtai, (ilv ix tmv Xiav (laXaxãv v%ò r^g 
tvx^ig (istapifiaa&Btaat úxXnjçág èfílío6av è%l yii(fo»g^ e ç 455 

ai âl t(Sv xuQ f^lv tuika õt(xdB%ifievtti ènTCBúwúai * 
xr^g è^ov0íag xat^^çav sig Maxsdovíav , xal ràg tãv 
èx€t xvQÍag ta xal fiaõcXíôag ov tçóxov tatg òiiiXíaig 
diéd'6úav ovõl kéy^ív xaXóvy nlriv oti (taysvófisvat 
xal fLayspovúaL tavQOTcákov xaL xQioSltvSag avtai 5 
Tcqòg àXr^B(,av èyévovroy nXriQBig Tcávxmv à7toxaQ'aQ- 
(tíxxiúv. X060VXCDV ioixs xal xoiovx<úv fi xoXaxsía xa- 

f xôv alxía yevé6%av xotg õtà xov xoXax6V£0è'ai nçoa- 
õa^aiiévoíg avxi^v,^ 

70. açoêXd'àv âi nákiv o KXéaQ%og xal xáâê 10 
qyrjõlv ^àkk^ ijõrj xal xy xovxav %çBÍa iiéiiil;aix^ av xcg 
xò iisiQcixLOv^ ãúnsQ elTCov. oí ^hv yàç TCáiôsg iiixçòv 
aniú^Bv x^g xkívrjg èv %ixGivl6xoig aõxaôavy xçiãv ô^ 
ovxmv avÔQÓv d^' ovg á^ vvv 6 nag kóyog ívbõxtjxb, 
xal xovxfíív ovxíúv Ítcíovvimúv xaif* tulIv^ 6 (liv aíg èul 15 
xiig xllvrig icçòg Tcoâciv xad"^0xoy xovg xov (isLçaxíov 
Tcóõag Í7cl xotgMVXov yóvaúu Ibxxó kjidío) ewt^içia- 
257 xcig. o âi ítcoíbl õijjtov xal fi^ kéyovxog ovx aârikov. 
TcakBtxai Ô^ ovxog vxò xãv iyx(OQÍ(&v xaQccfivúxog, 
âià xò xal xãv fi^ xaQaâBXo^Bvav Ofiog XBXVixdxaxa 20 
xokaxBvav xaçBiiTtÍjcxBiv ig xàg òfiikíag. axsçog d* 
rfv èTCÍ xivog ôíq>Qov XBLfiivov %aq avxrlv xrpf xkívijVy 
xal xov vBavíúxov xrjv x^^9^ xaçBcxóxog èxxQBiiáiiB- 
vog, xavxy xal TeçoCjtBTCXcaxòg xaxétjjijxé xb xal xãv 
SaxxvkiDv Bxaúxov év iiéçBL dvakaiifiávmv alkxé xb xal 1» 
i^BXBivBV ãúxB xòv Ttçãxov avxòv éxovon<Í6avxa 

b óLXvav BvóxóxGíg BlçrptévaL âoxBtv. o õh xçlxog o d'rjç 
o yBvvaióxaxog y oííícbq r^v xijg vTtrjçBúíag TCçanaymvL' 
õxi^g , TtQoOBiSxriJiãg avxp xaxà xBq>akrpf ^bxbVxb xãv 
fivúúívcDv 7eQO0X6g)aka(&v , axoxBxkiiiévog aig avxà so 
Tcaw q)iUxãg. xal xfí (ilv àçíõxaçã xò xov (iBiQaxíov 
'r(»^;K09fiaTtoi/ imxoOiíãvy xy ÔB^ã õh qxoxatxòv íl;vy- 456 ç 

* fur n Siamvmv mg aitoQãv fiâvgrivj ílX ovx ãxo- 
aofiãv. ôlÓ (loi, doKSt av avt^ àalyimf ttg iXsvd-éçiog 
veií€(Jij0ccg èq)êtvcíí tp iiBiçaxíp iivtav f ovxakXtjvíi 
'xfiíwjv, i^s xal rriv^A&riv&v fptjaiv^^Oiiriçog éveivait^ c 

6 Msvakácp xh %aQ6og^ ovxcDg r^v èçç&iiévri xal &q>ofiog 
ri]v ilyv%r^v, drix^évtog 6\ tov iieiçaicíov triXinoUtov 
ãvéxQuysv avQ^Qmnog vnkç ixe£vov xal ovt&g r^ya- 
váxtffiev ãate õim xt^v Ttçòg iiíav êx&Qav ànáúag i% 
x^g olxíag iqlavvav, o%'av xal tpavsçòg iyév^o Ttqhs 

10 xovtm xaxa%òg êavxóvJ* 

71. àkX' ov Abvx(úv xoLOvxog r^v o IIovxLXog xv- 
çavvog, og ên;sl (Sv%vovg xóv q>ííaw y0d'sxo ôsovlíi- 
liévovg VTtò xãv Xívog ns^l avxòv xokáxQv^ ^waiõmg 
xòv avQ^çcuTCov dta^áXXovxá xiva xàv komãv q>íkmVi d 

15 àicéxxaiva av, slyts, 0h vii xovg %^sovgy si /x^ jcotn^çóv 
àvõçãv 1] xvçavvlg èdetxo. ^Avxttpavrig ô* 6 xaiLÒ- 
Ôioscocòg èv ZxçaxiéxTn xà ofioia Xáyu sesçl r^g xãv 
iv Kv7tQú!í §a0i,Xé(Qv xçv(pijg. Tcoist âi xvva avaaw- 

^avÓ^BVOV 0XQaXl<DXOV xáÕB 

30 èv KvjtQp ç>q?9 sljcé (loij Õtijysxs 

xolvv xqÓvov; B. xòv %av%^ esag r^v o xóXsfiog. 
A* èv xívi x6%(ú iiáXufxa ; Xsys yáç\ B* èvlláípa ' 
ov xçãyfia xQvçaçòv õiafpaQovxmg ip/ iâaiv ® 
akXmg t' cÍ3Ct0xov. A. stotov; B. èQQi7tí%axo 

25 v%o xãv naQL0xaQãv, vit* akXov d' ovôavóg, 

òsmvãv 6 Pa0trXsvg. A. Jtãg; èa0ag xaXXa yàç 
èQtfioiíaí 0a xovxo» nâg; B, f^Xaí^paxo 
èx x^g SvQÍag íjxovxc xoiovxp liVQP 
xaçjtov 0v%v oláv q>a0L xàg 3tSQ,v0XêQàg 

30 xçfáyuv. dià xr^v 60ii'^v âh xovxov 7cat6(iêva$ 

xaQÍJ0av olal r' ri0av èjcixa%'LÍávaLV { 

è%l xf^ xaq)aXijv* xatõag õi naçaxa^iiiuvai ç 457 

ia6fiow> inaiçovõttt õh (iixqÒv ov xoív 
Tov iiTit' ÍHBt6è firjfce õsvQO navtsXáç^ 
ovtcas àvsççímifyi/, múts õviJíiistçov 
avt^ rò TCvsvfLaj fti; xsçÍ0Klriçov noutv. 
258 72. ffi} ow av o tov TtQoeLÇfjpiêvov iieiçaxíov 6 
xoAaS lucXanoxóXcíl, Sg tprfitv 6 Kíéaçxoç* xgòç yàç 
tfp toLOVtp Kolaxsveiv xal vò ^XW^ ^^^ xoXaxêvo- 
fiévan/ ÍTCaxokovd^ovv énonkáttstaí^ ^àQayx&víicDv 
otal úxaçyavâv èavrov rotg rQifimvaçíoigyõd'ev avzòv 
oX ^v %aQay7t(QVíiSxrp/j oX dí ôxriftarod^i^xriv xakovõi. lo 
xat áXi^d^siav yàg 6 xóla^ ioixêv slvcu t^ Ilçarst 6 
avtág. yíyvszai yovv itavxoõaicòg ov (lávov xaxà xi^v 
fiQfigniVy uXkà xal xaxà xovg Xòytyvg* ovxcd TtoixiXó* 
^cavóg xtg ècxív. ^AvdçoxvÔTig d' 6 laxçòg iksys xr^ 
b xoÁMHslav èxsiv xrpf in&wiUav à%ò xov nçofíxolXã- n 
0^aí xatg 6fit2,íaig. iitol õh doxet õià xr^v Bvx^Q^^^Vy 
ort návxa vyeoõvsxcuj ág õij xtg vítoõxaxiTtèg vcoxayO' 
yãv xà xi^g ifvx;^g íjd'6Vy xal ov fiaçwóiisvog ovõevl 
tãv alõxçáv. 

ovx av Õiaiiáçxoi âé rt$ xòv xov iiêiçaxiov xov- 20 
xov xov KvicqIov fiíov vyçòv òvofiá^Gív. ov ^xoXlovg 
ocal dtda0xáÁ,ovg qrriôlv slvai ^A&rpnflvv "jíks^ig iv 
Ilvçavvp léymv ovxmg 
c %stQav ixsd^vfLOvv ^axéçov fiiov íafistVj 

ov návxag êici^aôtv òvofuílsiv vyçóv. 25 

xçstg èv Keça^eix^ iteçinaxi^õag '^(léçag 
õtdaôxáXovg è^svQOv ov Xsyío ficov 
tiSog XQuíxovx' ag>' évòf èçyaúxriQÍov. 
xal KçmfivXog iv ^AnoXinovôy 

%áw y' fl xov fiioV 30 

vyçóxrig yié úov xé9'Xiq>s, xfjv áõcaxíav 
vy(fóxijxa yàç vvv nqoúayoçBvovúlv xcvsg. 458 (s 

73. ^AvxLfpivriç d* ív Afjiivíatg TÍxvip/ tipà vao- 
tí&stccv xrjv xokansíav Bivai èv olg Ãéyev ' d 

bÍi íéxiv ^ yivovT av Tiâímv réxvri 
ij ^QOóoõog akkri zov xolaxevstv 8vq>vms; 
5 6 tmyQa(pos Tcovat xi %ú xiXQaívêtccc, 

o yecDçyòg iv oiíoig iaxl xivõvvoíg náXtv ' 
5 nqòõEúxv 7CÍ0lv èxvfiéXêía xal jcóvog' 
fj^tv di iisxà yéloxog 6 fiíog xal xQvq)ijg' 
ov yàç xò fiéyLóxov êqyov éúxl naíõiá^ 
10 ãÔQÒv ysXáíSat^ úxA^aC xiv\ è^jculv jcoivvy e 

ov% f^dv; éfiol {ihv fisxà xò xkovxstv ÕBvxêQOV. 
x6XccQaxxi^çi»s ôh óg êvi [icÍÀtõxa èjttiísXãg xòv «ó- 
Xaxa MévavÕQog èv xã òficovvfití) õçá^Laxiy òg mt 
xòv nccçáútxov jáitpíXog èv TêXscfío^, "Aks^cg í' èvKa- 
15 xatlfSvõofiévG) Xéyovxá xiva xokuxa xoiavxa ^açsiúá- 
y&v fpriõlv 

svõaíiiGn/ èycí^ (là xòv ^la 
xòv ÒÁ,v(iniov xal xr^v ^Adifivãvj ovx oxv f 

èv xotg yccfwiúcv, avdçsg, svG}xri<fo(iaíf 
20 aAA' oxí 6iaçQayrfío^\ av d^sòg ^sXy. 

xovxov dé (WL yévoíxo xov %'aváxov xv%Btv. 
âoxet âé iiov ovxog^ avÔQsg q>iXoi^ 6 xalòç yá&cçig 
ovx av àxvrjxèvat, slytstv xal xà è^ ^0(iq)ãXíig ^I&vog 
xov xQayfpSioTCoiov 
25 èvíav0íav yàç dst {lb xt/v 6pri)v aysLv. 

[oloV XadlíJ(lSQLVipf] 

74. *Ijt7clag 6^ ò ^EQv9'Qalog èv xfj âevxéça xáv 
nsçl x^g TcaxQtSog túxoQiáv õífjyovpLSvog ág ri Kva- 
7C0V PaõtXsía vjcò xãv èxsívov xoXixcav xaxêXv^^ 

80 q^riúl xal xaika^ KvcoTtã iiavxsvofiévp xsçl 6Gni]çCag 250 
6 d'BÒg SxQV*^^ %VBLV 'Eçiiy doXía. x«l HBtà xav9' 
òç(iijõavxog avtov êig ABXtpovg oí x^v §aavXBÍav av- g 459 

tovxatalv0€u fiovXóiievoíj Xv òXiyaçxíctv xataútr^- 
6tovTat • ^(íav í' ovtov 'O^vyTjg nal ^Içog 7taVEa%a- 
90$, ol ixcciovvto âvà tò xeçl tàç d'6çaxsíag slvat 
tãv imq>av0v nçóõxwsq xal xóXaxsg. eviixXéovtsç 
ovv tp Kvfún^y mg ijâij xóqqíú f^g y^g t^Oav, âijõav- 5 
Tsg tòv Kvcunòv êççíif^av slg rò xéXayog, xccl xat" 
ax^Bvteg eig Xíov xal âvva[ttv naçà tãv ixst tvçáv' 

b víúv ka§ávtêg^AiítpíxXov xal Ilokvxixvov vvxxòg xat- 
éTtXsvúav sig tàg ^EQvd^Qccg. xaxà tò avzò xccl tò tov 
KvGMCOv õíS(ia i^efiçiÍ6d'ii iatg 'Eçv&çatg xcctà trpf ro 
àxti^Vy fj vvv ABÓnoõov xaXeltau tiig S% ywatxòg tov 
KvGíicov KXsovíxrig nsçl trjv tov 6cí(iatog .xijâsíav 
yivoybévKig^ rjv d* io^ri xal xavr^yvçig áyoiiévri 'jáçté- 
pLtÕL atQOfpala^ è^aíq)Vfig àxovftat 0àX:xvyfog ^or^" 
xal xataXriq>%'évtog tov aúteog vnò tãv nsçl tòv 'Op- 15 
xvyTjv, ;roAAol [ihv avc^içovvtaí tãv tov Kvmnov tpí- 
X(ov^ xal fi KXsovíxri fiad'OVúa qísvysi slg KoXofpãva! 

c 75, 'oí áè tcbqI tòv ^Oçftvyqv tvçawoí i%ovtBg 
tijy èx Xíov õvvaiiív tovg èvc<íta(iBV0vg avtàv totg 
Ttçáyfiaõv diiq>^Btçov^ xal tovg vófiovg xataXv0aytBg 20 
aircol õiBlnov tà xatà r^v xóXvv, ivtòg tBÍ%ovg cru- 
èéva ÔExófisvot tãv âfjfiotãv. ê^m âh xçò tãv nvkãv 
õixaútfJQtov xataúxBváúavtBg tàg XQÍÔsíg ixoLovvtOy 
ãXovQyà [ihv aiinBxófiBvoí JtSQipóXaia xal xttãvag iv- 
õsõvxótBg 7tBÇLnoQq>VQovg. vTCBÕBÕBvto âh xal noXv' 25 
6%iõií úavâáXia toí; ê-éçovgj roí; õh xBv^ãvog iv yvvai- 

d xsioig vjtoâi^iiaõi âiBtéXovv TCBQinatovvtBg ^ xóiiag ts 
itçBfpov xal TcXoxaiitâag êxBív ífixovv^ S^BiXrjUjiBvot 
tàg xBfpaXàg ãiaârjiiaôi iir^Xívoíg xal 7eoçg)v^tg. bIxov 
âh xal xóúfiov òXóxQVúov ò(ioía>g tatg ywat^iv. iji/«y- 30 
xaióv ts tãv noXitãv tovg lílv dvq>QotpoçBZv tovg ò\ 
^afidovxBtv tovg õh tàg òâovg àvaxa&aÍQBiv. xal 460 « 

táv fikv tot^g víetg etg tàg xoi^vàg ifvinwôiag fiêxs^ 
jtéiíxovto^ totg âh %àg iõíag yvvatxag xcà tàg ^vyà- 
tiçag aysiv na^yysXlov' tovg õ* ãxs^ovvrag xalg 
è0%muig tt(i(OQÍatg seaçísfialXov, bI âd tig tíúv ix r^g 

6 havQÍag avráv ino^ávoi^ Cwáyovreg xovg Ttokítag e 
listà yvvoLxãv xal téxvwv ^^váyxaiov d'grfi/êtv r(yvg 
aTCodrcvóvtag xal õzegvotvststiS&aí (Utà fiíag xal fioãv 
ó|v xal líéya tatg g)(úvatg , içsõxijxórog lut&ciyofpó" 
çov xov xaika noiBlv avayTcc^oviíbg , emg ^Iicnózrig ò 

10 Kvfozov àdeXfpòg iisxà âvváfisog è^êX^àv xatg^Eçv- 
d^çatg éoçfqg oiiõrjg xàv 'Eçvd^Qaíon^ X(^fiofi^ovvxanf 
ist^À^s xotg xvçávvoíg xal ^oAlovg ascoxxeívccg xáv 
sesçl avxovg ^Oçxvytiv ^ikv q>Bvyovxa iSw6xévx'ifiê xal f 
tovg iisxà xovxou^ xàg õh yvvatxag avxáv xal xà 

15 xéxva dsivóg alxiaáfisvog xrjv staxçíõa ^lsvd'éçm6êv! 

76. ix xovxíúv ovv aTtávxmv èôxi, dvvíâsZvj av 

ÕQsg tplXoVj o0(úv xaxáv aitía yivsxai-oeoXaxsía xp 

píoí. xal &BÓito^nog yàç iv xy ivvaaxaidsxixy xáv 

^ikijcxixãv ^0lv ^Aya^oxkéa õovkov yêvófievov xal 

20 xãv^ ix &sxxalíag icsvsoxáv 9íkvnnog, [léya xaç* 260 
avxp âvváiisvov õtà xr^v Tcokaxsiavj xal oxí iv xoXg 
fSv^TCocíoig úvvàv avxá àgxetxo xal yékmxa xage- 
ifxsva^svy àxétíxeiXe âtaq>d'êQ&uvxa IIsçQcufiovg xaL 
xmv ixêt TtçayiiáxGiv iscciíeírfióiísvov. xoiovxovg d' 

35 slxsv àêl ícsqI avxòv àvd'Qcínovg 6 Maxeâoívj olç âià 
q>ilonooíav xal ^m^ko%Cav nlsím %qÓvov' ag zà 
TCoKkà õwõiéxçifie xal õvvijõqbvs nBçl xáv iiByiaxmv 
fiavkBváfLBvog. túxoQBl 6\ nBçl avxov xal xáõe ^Hyij- 
úavÕQog b ABlq)6g^ ág xolg^Aêi^finfiiv slg xò Aiofjd&v 

80 ^HçixlBiQv a^QOiio^évoíg xoZg trqf yékota kéyovóiv b 
ániõXBklBv txavhv XBQftáxtov xal xço6Íxaó0d xíóiv 
ávayçáipovxag xà XByófíBva w avxãv axoútillêiv ç 461 

xçòç avróvé 0eÓ3eoiia(fg d' iv sxtij xal slxotíty fáto^ 
çióv ^tovg &êúaalovg ((pTjõlv) slõàg 6 ^íliTCytog axo- 
láiStovg ovtag xal jcsqI tòv ^íov áõslystg^ úwovúíag 
avxãv xcctêõxsva^s xal xccvta rçónov ÍQéúxsiv av- 
totg èneiçato' xal yàç ÒQ%oviL£vog xal x(0(iá^G)v xal 6 
jtãõav àxoXaõíav vxo(iBva)v. r^v S% xal çvúsi /3(Df£0^ 
]ió%og xal xad'' ixáõrriv '^^léçav iisê'v6x6(iBvog xal 
c %alQiúv tãv êTetTfjõsv^tíúv rotg nçòg raika úifvtsí- 
voviSí xal tãv avd^QcSxcov totg svçvéiJi xaÁ,ov(iévoíg 
xal totg tà yéXoia Xsyov0í xal stoiovôij nlBÍovg ta io 
tãv 0sttaXãv tãv avtá nXrjõia^ãvtíúv ^çsv [lãlXov 
iv tatg 0wov0Íatg ij tatg õcoQsatg! tà ntaQajcXrfíva 
ijcoisí xal ò UixsXcãtfig ^iovv6iogy mg EvfiovXog o 
xc3(ipdioxoLÒg xa^õtfjocv iv tã tov tvçávvov oftcD- 
vvi»^ õçáiiati 15 

àXX^ ãõtt totg ósfivotg (ilv avQ^adéútsQogj 
d zot0i Sh xóXa^i TcâõL totg úxãictovúl ts 

éavtòv svóçyrftog ' f^yBttav à\ Õrj 
tovtovg (lávovg iXêvd'éQovgj xav õovXog y. 
77. aXXà fti}i/ xal tovg àitofiáXXovtag tàg ovcíag 20 
slg (li^ag xal xvfióvg xal tfjv tOLOVtrjv áxoXaOÍav ov 
lióvov 6 ^iovv0iog aveXccfifiavsv j áXXà xal 6 ^íXiic- 
nog. tõtoQst ôh jtsçl éxatéçov &s67to(i7tog iv fi^i/ vg 
ivávfi xal teú^aQaxoõf^ yQatpcov çvtcDg ^^iXmnog 
tovg [ihv xo6(i£ovg tà rjd"!] xal tovg tãv lõímv istigis- » 
Xoviiévóvg a7Csâoxi(ia^B , tovg dh noXvtaXêtg xal Çc3v- 
e tag iv xvfioig xal Tcótotg ijcaivãv itifia. toiyaQOVv 
ov (lóvov avtovg toiavt íxblv itaQBõxBva^av àXXà xal 
tijg aXXi^g iôixiag xal fiâaXvç^ag àtí'Xritàg ijcoíifis: 
ti yàç tãv aÍG%çãv ^ Saivãv avtotg ov nço6riy\ { ti 30 
tãv xaXãv xal ísnovòalmv ovx àTtijv ; ovx oX [ilv ^v- 
çovftBvoi xal Xsaivóiísvoi òi&íiXovv aviçag ovtég^ ot 462 ç 

xal nsQiijyovto ^liv õvo xal tçstg êtatçoviiévovg , av- 
rol õ% tàg avtàg ixsívoíg xçiíifBíg étéçoig TcaQstxov. 
od'£v dixaicDg av rig avtovg ov% êtaÍQOvg^aXl^ haC- f 

5 çag vyeéXafiev, ovdh ^vçatidrag áXXà xafiaítvTCag 
nçoõfjyóçsvôsv. àvõçoipóvoc yàç trjv q)vúiv ovtsç 
uvdQÓicoQvov tòv Tçonov ffiav. nQog Õh xovtoig àvxl 
fikv tov vrfí>SLv tò (isdvsiv '^yáxav, avtl Sh rov xo- 
d[i£(úg ^ijv ãQTcá^stv xal g)ovsv6iv i^ijXow. xal tò fãv 

10 àkifi^BVBiv xal tatg òfiokoyíaig ififiévsiv ovx olxetov 
avxãv ivóiiítov^ rò d' ixioçxstv xal q)Bvaxí^€tv èv tã 
&S(ivovárp V7esXd(ifiavov. xal tãv [úv vicaçxóvxoiv 261 
'^(léXovv^ róv õh àxávrcov è7tB%^yíX)vv. xal xavza ^lé- 
Qog %l rrig EvQáxrjg SxovzBg} olofyxi yàç tovg êtal- 

15 Qovg ov TClBÍovag ovtag xax ixstvov tòv xQÓvov òxta- 

xoúlcov ovx iXáttfú xaçní^BOd^aí yijv ^ (ivçtovg táv 

*Elkr(V(úv tovg f^v àçlútr^v xal TClBÍútriv x^Qfxv xb- 

Tctrjfiévovg/ xal yeBçl Avowóíov õ\ tà naçajcXrfiia 

JatoçBt èv tij Tíçíoti^ jcçòg tatg sCxoõv ^jdu>vv0iog o 

20 UtxsXiag tvçawog tovg aTCo^áXXovtag tàg ov0Íag BÍg 
(léd^ag xal xvfiovg xal tr^v totaíjtrjv áxoXaõ£av .»> 
TjfiovXBto yàç anavtag slvac âíBg>d'aQ(iévovg xal fpav- b 
Xovg * ovg xal bv tcb^ibIub^ 

78. xal Atifi^qzçiog 6 ytoXioçxfitijg ípiXóyaX&g 

25 ^1^9 ág letoçBt OvXaçxog àv tij õbxÍzti táv Coto- 
Qtôv. èv S% tfj tBóõaQBõxaiÕBXcctji yçáfpBv * ág jcb- 
çiBciça 2dfiii'qtçLog tovg xoXaxBVOvtag avtòv iv totg 
ôviiTCOõioig xal è7ttx^O(ièvovg jdijiMitfíov iikv fió- 
vov fiaúiXècag , UtoXBfiaiov âi vaváifxovj Avõi^xov 

90 õh ya^oqyúXaxog^ SbXbvxov d' èXBfpavtáçx^^* ^ 
tavt avx^ ov th tvxòv úvv^yB iitúog, ^Hff6ã<noç 
âi qyrfliv "Ayiaúiv Aiyvjctímv fiaúiXéa aaiyviijiAOva c ç 463 

ióvta ôkciarsiv rovg (tviinátaçj xal otB S\ idiá- 
rrig, ^rinlv^ f^v^ g>Llajcótrjg vnijçxa xal q)iXoõxé[i- 
[imv Xttl ov xatêúnovõaôiiévog àvi^Q. NvxóXaog d' iv 
tij épõófijj xal éxatoiíty rãv tútoQiãv UvXXav q>fi6l 
tòv^Ptàliaímv úzçafqyòv ovt& xaíçsiv (lífioig xttl ys^ 5 
XfxytOTCOLOtg^ €piXóyek(úv yavófiBvovy ág xal ^roAAà yqg 
fisrça avTOtg x^Çíè^^^^^ ^^$ âtifioõíag, èfiçaví^ovúi 
d' avtov rò xsqI taika tXaçòv aC v% avtov yça^st^ 
6ai. ôatvQixal xcoiicoâíaí xy Tcarçlm (pavg. 

d 79. Tiçvvd^íovg õé (pr^úi @sóq>ç<x6tog iv tp tcbqX 10 
x(0(ipõíag q)ií6yêk(úg ovtccg, à%QBÍovg d\ ytçòg tà 
ónovõaLÓtsça râv XQayfiatmVy xataqyvyBtv' ènX rò iv 
^BXq>otg (tccvtBtov ànaXXayifvav fiovXopbivovg rov srá- 
d'ovg^ xal tòv ^bov ÍvbXbIv avtotg^ i^v dvovrsg t^ 
IIoôBídãvi tavQOv àyBXaorl rodrov ifipáXfúõiv sig xrfv 15 
%'áXaxxaVi stav0B09'ai. ot ôi ÔBÕióxBg ft^ õia^áQXíoiSv 
xov Xoyiov xovg natôag ixciXvóav naçBtvai xy.d-vôícc. 
[lad^àv ovv BÍg xal 0vyxaxa(ii,xd'B£g , ítcbítcbq ipóav 

e ijtBXavvovxBg avxóv^ xíõrfc^ \ ^9>^9 ÒBÒoíxaxB ^ij xò 
<Sq>áyiov viiáv ivaxQétjxúi yBXaúávxiov õh ifia^ov 20 
içy^ xòv %bÒv ÕBC^avxa ág aça xò ^oXvxçÓvlov '^d^og 
èt^rffjDLVw Í0xc ^BQajtBvd'^vai. Umúixçáxi^g d' iv 
nçcíxp KçrjftLxãv tõióv xl ipijúi^ JtBÇil xovg Oaiôxíavg 
VTcáçx^^'^' õoxiwõt yuQ aõxstv ix natôaçíav Bvdvg 
rò yiXoia XéyBiV âiò xal 0vpí^éfii]XBv avxovg àno-^ 25 
q>^éyyBÓ%'ai xoXXáxig BVxaiçcDg âià xipf i^ a(fxVS ^vv- 
r^^Biav. ãúxB nccvxag xovg xaxà Kçrftrjfv xovxoig àva- 
ti&évav xò yiXoiov. 

f 80. xjj ô* àXaiovBÍtf (iBxà xriv xoXaxBÍav Xf^Qav 

Slèmõw 'jívaiavõçíõfjg ò XíOfiçíâiojcoiòg iv ^açiiaxo- 30 
(kávxBi Xiyxúv ovx(Qg 

oxv Btfk àXa^dvy xovx* iseixiiiag; àXXà xí\ 464 ç 

vixã yàç ctvTij tag té%vcíç náuag ítoâv 
fistà xfiv xoXccxslav. ^†^Iv yàç õiaipéçêt. 
jl^&iioxókaxoç âh (ivrifiovsvsi 'AQtõtOfpávrjg iv Frjçv- 
záây ovtmg 
6 "ilfid^çóg tê xakov xal ^aif&09fóAa|. 

xccl SawvQÍtôv 'loi 

<pd'êíçsad'* èníxQi,moi, ^a>fiox6Xccxsg. 
OiXi^fimv 'Avccvsovnévy ^iMOfioxáía^ d' itsd'* wtog.' 262 
OLkíJtTciõijg â^ èv *AvavB(àíSBi 
10 ^(0(ioxoXcc9C€Víúv xol jtccçsvi^mp ãsL 

xvçimg d* 6 xóXa^ ênl tovtov xattaí, xóXov yàç 17 
tQoq>ii^ od-ev xccl ò fiovxóíog xal 6 dv09coXog'j og èexi 
êvõáçêõtog xal 6ix%6g^ xoiUa ts ^ v^v v^qy^v íí- 
%o^ivti. i;aífiox6Xag>ov d' stçrpes Aitpikog èv &ffiBt 
15 ovtmg 

õh fiív xakoikfí if<ú(iox6íag)OV âçaxétTiv. 
81. raOavta rov Arifioxçítpv Bljcóvrog xal xutv 
aixr^0avrog èv rfS iSafiçCa po^fivliá^ 6 OvXxiavògh 
ítpri , xal xlg o õafiçíag ovxog ; xal [liSXlpvxog axsçav- 

20 xoloylag nokXàg õcs^iévaL naQBq>áv7i ^A^dog abcêxáv 
tà ycçòg xijfv èâa>âfjv Blõxofiíiovtêg» naçl mv niktv o 
AijfwxQixog xaxa xò axóXovdw^ jçi}, aaí tcoxb èytíj 
avÕQBg tpíXoi , xB^avfiaxa xò xmv âovXaw yévoç Sg 
èfJxiv èyxçatig xoeavxatg èyxaítviovfiBvov ki%vB{aig* 

25 xavxag yàç VTCSçoçãiSív ov ^óvov díà q>6fioVj àXXà 
xal xaxà âiõaôxaXíav, ov xr^v èv /JovXoSiàaúxiXm 
06QBXQíítovgj àllã è^ia^évxBg* ov% Ág àítBiiffifdvov c 
xov roeovrov, xa^áxBQ èv Kã xy vijôm õxav ty tíça 
êvatõiv. qyrfil yàç Maxaçavg èv x^ xçíxji KtsutxA» 

30 oxi òxóxav xy ^Hça' êvodiv ot K^ov ovtB eUstáiv 
Blg xò IbqÒv âovXog ovxb yBVBxaí xvvog xmv arap£- 
axEvaCfiBvmv. xal ^Avrtçávtig d* èv édiyúnçáxqí ípvfiív 465 r m oçãv ts xêifisva 
a(ifirccg ^fiifiçtotag oqvíQ^blÁ ts , 
av ovãh Xaiq)d'6VTG)v d'éfLiç ãovXp qnxysiv^ 
£ç ípaúiv ai yvvatxsg. 
d 'ETCixçátTig d' iv ^vffjt^tp ãya1>axtovvta noist tivcc 5 
tóv olxstãv xal léyovra 

xlyàç 
è%^iov ^ nát nat xalatú^av xaçà xótov, 
xal vaik* àysvslo) líSLçaxvXiíci} ttví, 
ij r^v àfiiâa ^íqblv^ oq&v ts xaíiieva 10 

afn/Tag ^(iifiçãtag òçvíd^eíá ts, 
(ov ovdh lsi(pd'évte}v d'é(jíLg ãwXa tpaystv, 
ãg q)a0LV aC ywcctxsg. o âh %o}Jív xout, 
yáõtçiv xakovôi xal Xá^ívçov og av (páyri 

"^fiéiv ti tOVtCJV, ' 15 

e ix tr^g naçad'Í0sa)g tãv lafifisitov õ'^Xóg èõtiv o ^EíCi- 
xçátrig ta tov*Avti(pávovg [istsvsyxcív. 

82. Jisv%iõag d' èv totg Msyaçixotg (xatà] tàg 
xaíoviiévag ((pi]6lv) ^Açaiàg (iista^v õ% f^g Kvlõov 
xal tijg JSvfifjg sial) ysvofisvrig diaq)OQãg totg úvvs^- 20 
OQii'q0aõt Tc5 TQLOxa ^sta tòv èxsCvov d^ávatov, xal 
tãv (isv slg th jâmttov àva%(Oçiqúávt(Qv . . , ot [ihv 
fjLstà 0ÓQfiavtog iisivavtsg slg 'IriX.v0Òv ijA^oi^, ol õh 
§i6tà IIsQLSçyov trp/ KafisirQÍõa xatiú%ov* tóts kéys- 
nai xataQáaa(Sd'aí tòv IIsQÍSQyov tp Oóçfiavtt, xal 25 

f õíà tovto tàg VTfiovg ^Açaiàg xkr^vai. vavayrfiag 
d* ò ^ó^^ag xal naç%'svla 17 tov 06çfiavtog xal tov 
IIsQiéçyov ãâsXgy^ âisvfj^avto slg^IriXvoáv nsçl tòv 
xaXoviisvov tójtov E%sòíav* xal avtotg nsQitv%mv 
Gafivsvg y og itvyxavs xatà tifv S%sõlav xwijystãv, 30 
^ysv Ág %sví0(ov slg olxov xal tòvolxétijv àitéútsíXsv 
catayysXovvta tij yvvaixl tàmtijâsiajtaçaõxsvá^siv 

ATHENAEUS. I. 30 46& g 

ég a^ovrog avtov I^Vovç. ií%'áv d* slç olxov^ mg%3 
ovõhv BVQS xaQS0X€va6(Aévov , avtòg inifialmv ròv 
úttov ènl %òv àlBxáva xal talka raxóAov^, inBita 
àXécag i^sviiísv avrovg., xcà ò 96çPag ovtag ènl rã 
5 ^sviaii^ íjúd^ Ág xal ròv fiímf tslsvzãv i%é67nppB 
xotg ipílotg õl' èXBv%'é^v tovg èvayiõ^ovg iníTsXBlv 
avrã^ Tcal tò êd'og âta(iévBí iv rg %vúícií tov ^ÓQ^av- 
vog. èXBv%'BQOL yáç siôLv ot õiccxovoihvBg , dovAp õl 
itQoõsk^stv ovx êúxtv o0vov! 
10 83. ^E%bI 6\ xal tom Í6tl xmv vxò tov Ovíxuí- 
vov TCQofiBpXfjfiévmv [xal] tò scBçl tovgolxitag^ (péç^ b 
staoíiiév tv xal rjiiBtg àvaxBfíxaúáfiBvov xsçl avtãv 
i^ CDV Tcákai. tvyxávofiBv àvsyvmxótêg. ^Bçsxçátfig 
^Iv yàç èv*Ayçíoig tprfiiv 
15 ov yàç ^v tôt ovts líávijg ovtB õtpãg ovÕBvl 

dovlog^ aX£ avtàg iõst (lox^Btv axavt ív'ol»ía. 
sita nQog tovtotúcv ^íovv OQ&çiav tà ôvcCa^ 
&útB triv xdiirivvjcfiXBtv d'iyyavov0áv tàg ftvkag. 
xaVAva^avõçíãfig év^AyxÍ07j qffjiíív 
30 ovx i0ti õovXajv ã 'yad'^ ovâaiiov xóXig* c 

tvx^íj àh Ttávta (iBtaffBÇBif tà Cuífiata. 
seoXXol dh vvv fiév sloiv ovx èXBvd'Bçoij 
Blg avQiov õhlJovvi^g, út BÍg tçítijv 
ãyoçã xéxiffivtai, tòv yàç olaxa iítQéq>€i 
u õalyLiov êxãóta. • 

84. IIoúBiõéviog Si çffiiv ò axò t^g iStoãg iv tg 
tãv tatOQL^v êvÕBxávji ^TCoXXovg tivag éavtmv ov ãv- 
vaftivovg stçotótaõdíxv õià tò tijg õiavolag aH&svig 
iniõomoí êavtovg sig trjv tâv CvvBtaniçmv vjfíjQS^ 
80 õíav, oítiúg xaç ixBÍvmv tvyxávovtsg r^g 'sig tivaiy^ d 
xala Í3tí(iBXBÍag avtol xáXiv ànoõtòãúiv ixBÍvotg ii* 
avtmv a^BQ av éõiv vaij^BtBtv âwatoi, xúH vovrç» « 467 

t^ TQMa Maçucvâvvol iii,lv 'Bç€t»kmwig vnstáyri^ 
óavj âià téÁ,ovg rmofí%6iisvoi ^^rjfcswSBtv ieaQé%ov6iv 
avtotg tà âhvza^ açoaâiaiSTeiittiísvoí^ (ifiâêvòg avtãv 
l6é0^M seçãõiv S^ú) v^g ^HçaxXBmxãv x^Ç^Sj àXk' iv 
avt^ ft&iTBtv x^ iSla x^99* ^<^x' ^^^ ^^ rwto xal 6 
Evq>oçífúv 6 ixojcoiòg rovg Maçiavâwovg âmçoipó^ 
(fovg ftéxXijHBv 
e õiDçoq>6ço^ xaXêolad'^ v%oq>çl60ovteg avantaq. 

Xéysi õh xal KaXXÍõtQatog 6 açiõtoq>ccv€tog ou tovg 
Maçiavâvvovg íovófuxtov fihv õmçoipóçovgy àq>aiçúvv- to 
xsç xò xixçòv xijg àjcò xãv olx^áv XQOúijyoQÍagy xaO*- 
áx€Q Hscaçxiãxai (ikv istolrjõav ènl xãv sCXétmVj 
0sxxaXol õ^ ènl xãv navaaxãvy Kç^êg d* ènl xãv 
oiXaçfúxãv. xaXovói^ õ^ ot Kçfftsg xovg (ihv xaxà nó- 
Xiv oixéxag xçvHGyvijxovg ^ à^afiiãxccg dh xovg xm is 
f àyçQVf éyx^Ç^ovg (íhv ovxag^ âovXad^évxag dl xcctct 
stóXsfLOV* õià xò^xXijQifí^^^vac dh xXaçcíxag,. o''Eq>0'- 
çog d' èv xçíxy Idxoçiãv ^xXaçãxag (g)'^ol) Kçijxsg 
xuXõSôi xovg dovXovg anh xov ysvofíévov neçl avxãv 
xXijçov, xovxoíg â^ slõl vêvo^íSfiévav xívlg êoçxal èv 20 
KvSmvltf^ iv alg ovx sloíaõiv atg xíjv nòXvv èXav^B* 
^v^ àXX* ot âovXoi, návxatv xçatovúi xal xvçtoi fcer- 
axiyow slõl xovg iXevd'éQovg* ZoHSixçátfig d' èv 
õsvxiçíp Kçijxíxãv ^xvtv ii\v xovvrp; {qyriél) ÕovXsíav 
ot K(f^Xêg xaXovôt (ivoíavy x^^v õ^ iõíav àq^af/Líãtag^ 25 
264 tovg S^ vmpcóovg nsçioíxovg! xà TtaQanXrfiia toxo- 
çst xal ^(úõiáõag èv xêxáçxp Kçvfcixôv. 

S5» 0sxxaXãv õh Xsyóvxmv XBvéúxag xovg p,^ 
yóvo) dovXovÇf õià ^oA^ov d' ^Xíúxóxag^ ®607to(ijcog 
6 xmiuxòg àxoxçfl^áiisvog xy 9011/17 ipijõí 30 

êsõTtóxov xsvéúxov ^vnà fiovXstfxijQia. 
^iXox(fátfig d' èv Õ8vxè0^0êtxaXixãv, alyvifiía xà 

30* 468 S 

úvyyçáfifiata, 9ca^stód'aí ípvfii, xovq navéettxg xul 
d'6ttakoixétag. ^Aq%í^%oq d' èv ry tçífg Evfiotxêv 
^BoicDtãv (ffitol) tãv xifv ^Açvaíav xatotXLúãvtiov oC 
fii) ÁTtáçttVTeg sIq r^i/ Boiíútíav aAA' ifLfpikoxGiÇ'^- b 
5 6ccvtsg naçéàmxav êavtovg totg ©sttalotg âovXsvêiv 
xad'^ òiiolayiag^ èç tp ovxe è^á^ova^v avtovg ix z^g 
xáçccg ovts àjcoxt6vov<íiVj avtol âh ti^v %€Ífiav avzoZg 
èQyccÍió(i6V0L tàg 0vvtãÍ€ig.azoâcÍ0ov0iv. ovtoi ovv 
ot xaxà tàg 0[ioloy£ag xarafisivavtsg xal naçáõmnèg 

10 Buvxovg ixki^d'i]0av rózs (ihv (isvéútai vvp õh nsvé- 
atai. xal ueokkol rãv xvçíav êavtmv slalv avTCOçcí' 
XBQOi*^ xal EvQiniSrig d* èv Oçí^p Ãótçtag avtoifg 
ovofiáisi õià tovtcDv c 

XátÇLg TCsvéúTfig afiòg àç%aímv õóinov. 

15 g6. Tífiaíog í' 6 Tavçoiísvltijg èv ry èvátytãv 
tatOQí^iSv ^ovx riv (çijal) nazQLOv roZg "EXkrfiiv vxò 
àQyvQ(ov^t(ov tò naXaiòv õtaxovstõ^aiy yQáq>íov ov- 
tmg^^xad'6Xov âh ytiãvto tòv^Açiatoxékri õif^fta^fi- 
xévat tãv XoxQLxáv è%'ôv. ovd\ yàç XBXxrfi^avvó- 

20 ftoi/ alvav xotg Aoxçotg^ 6[ioí(og õh ovôh 9iúxsS6tv, 
oijxe ^sçajcaívag ovxe olxèxag^ %ki[v èyyvg xávxQO- 
vmv. àkkà TCQcíxTj xij ^vko^T^Xov yvvaixX xov xaxaKa- 
póvxog AêXipovg õvo %'SQanaívag &xoXov%'^ai,. naga- 
TtXijaí&g õh xal Mváúiúva xòv xov ^AçuSxoxèXovg êtat- d 

25 Qov xMovg olxdxag xxTjúáfiBvov õiapXfid'ijvaL xaçà 

xotgO(ãX6V0iPy ág xoõovxovg tãv noXixãv xtjv àvay- 

xaíav xçoq>riv àq)fiçfi(ièvov. sl&í<s%'at yàç èv xatg ol- 

XBiaxalg diaxovelv xovg vswxèpovg xotg ícçBíffivxè(fOíg! 

87. niáxmv à^ èv bxxgo Nófimv qnfií ^xà xàv ol- 

3<> XBxãv x^Xsjtà stávxTj. <y;u«íòv yàç xávxmv ^EXX^qv&v 
ri AaxBÕai^ovíoyv BtkmxBÍa %lBÍaxr[v ãítoçíav miQÍ' 
ox^ix^ ^^ ««i èQiv^xotg lúv ág sv xotg d* m$,ovx ev e ç 469 

yeyovvtã iôtiv. èXáttm õ% ii ^Hçaxlsanãv âovXêía 
T^S ráv MaQiavòvvôv xataâovlcÍ6s(os Iqcv av êx^h 
tò 06ttaX(Sv d* av xsvsotixòv êd^og. sls S xal stáv- 
ta àíCo§ké^avtag rj^g ti xqtj noisZv %bqI xt^^õsog 
oixstãv; ov yàg vyisg ovõiv íjfvxijg ôovXijg. ov õst & 
yàç ovâlv vyi^g mútBVBiv avtotg tòv vovv X8xtfi(ié- 
vov. ò õh 0oq>íútatog tãv itotritãv íprfilv 

rifLiúv yáç te v6ov axa^isíçetat svçvosta Zsvg 

f àvãçãv ovg av drj xátà õovXiov i](iaQ êXyiftv. 

XaXenòv ovv tò xtijiia Içyp TtoXXáxcg èmõéSsixtw lo 
XBçi ta tàg Msõúrivífúv úvxvàg anoútáUBig xalnBQÍ 
tàg tãv èx (iiãg çtavijg TCokXovg olxétag xtwiisvíDV 
jtóXBigy oôa xaxà 6v(ApaívBc. xal iti tà tãv XByoyLé- 
vcDv stBQiSívcjv ^bqI tiiv ^ItaXlav navtoõaTcãv xXo- 
aãv Sçya xal TCa^iíiiata. TCçòg a tig aTCavta pxétffag 15 
dtajtOQi^6st6tl XQV ^9^^ ^^Q^ aitávtmvtãvtoiovtav, 
^%h8vo dii XbÍ7CB(S%^ov iLTix^^vf^í^ /^^ TCat^iãtag àXXiqXmv 
slvai tovg iiéXXovtag õovXbvôbcv àúviKpãvovg tB oti 
(laXLôta BÍg dvva(itVj tçà^Biv õ* avtovg òçd^ãg /x^ 
^óvov ixBÍv(ov SvBxa^ xXéov í' êavtãv ytQOttfiãvtagy 20 
ipQÍ^Biv tB íjxtôta BÍg avtovg. xoXáísiv d' èv õíxij 
õovXovg ÕBt xal f*^ vov^Btovvtag ág iXBvê'é(fovg 
%'çvntB6%'ai novBtv, tr^v õh oixétov nçó^çriúiv xvh 
0Xfõòv iaíta^Lv Tcãúav yíyvBô^ai^ ^'^^Qoúzaiípvtag 
(iijõaiiij iiriâaiiãg olxétaig inr^t ovv %"riXBÍaig fiifr' 25 

b aQQB0ív* a dij XQog ÕovXovg q>iXov0v 9coXXol OípoSça 
àvoY[C(úg d'QV%tovtBg xccXBJtãtBQOv à%BQyáÍB6d'ai tòv 
fiíov ixéívoíg tB aQXB0d'ai xal éavtoig açx^f''^*^ 

88. nçãtovg d' èyã tãv^EXXiqv&v olâa àçyvço)' 
vqtoig õovXoig X9V^f^P''^'^ovg Xíovg^ ág [0toQBt &bÓ- 3o 
TtofiTCog èv til ^fiSófiij xal dBxátjj tãv Ustoçiãv^ Xtoi 
jtQãtot tãv ^EXXi^vcav iiBtà @BttaXovg Ttal AaxBÒai^ 470 ' ^ 

fiLovíovg ix(fi^€CPto õwloigy t^v ftétnoi %t^6ii^ itvtmv 
ov tòv avtòv tçiMCQv ítuívoí^ • . • AoKBÕaifiivioi fiii^ 
yaQ Tcal &svtaXol ipavr^úovtav xatccôxsvcaíáiievot r^t^ 
õovÀsíav éx râv ^EXÍijviov tãv oixovwav TCQotsçov c 

5 r^ %éQav íjv èxstvov vvv ê%ovúi,v^ cX fbhv^Axficiáv 
0srvcílol õh Il£Qçaifiáv xul Mwyvricíoy ^ xal nçoôn^ 
yÓQ£v0av tovg TccctaõovXo^ivtas clt líkv eZl&Tccg ot 
õl jesvé^vag. Xtov õh fiaQficÍQOvg xéxxTfvxM tovg ol- 
xétag xal ti^ii^ çsvvãv xatafidíkXovTBgJ ò nav ovv 

10 @6Óaoiiieog tavd'* htóçijcev. iyò õl zotg Xíoig ijyov- 
lim õcà rovto vbiib0'^0cu, tò iaLfibápíOP' xçóvoíg yàç 
vútsQov èisjtoÍB^ijdTiúav õvà õovlovg. iVvfMpódo^ç 
yovv ò ZvQaxóciog èv r{S rqg *A0Í(xg JlêçíxX^ tád* 
tatoçst XBçl avtãv ^xãv Xí&v ot õovloiaxoõiiifi' 

i5 0XOV01V avtovg xal alg rà ofij oçfim^ã^svoi ràg ãyçoí- à 
xlag avvtSv xaxost(KOv0v xoXXol 0wad'ç<n6d'ávtsg. ^ 
yàç v^0Óg Í0u. xçaxBta xaí Ttatáâavâifog. iiíixçÒp di 
Ttçò fjiMv oixéxiiv xivà imv&oXoyoikfiv avxol ot Xíoi 
ijtodffccvxa èv xotg O(fs0í xàg õuxzQifiàg fCOiBt0d'a^ 

ao avõçBtov õé xtva ovxa xaí xà noXéiktM imxvx^ xóv 
ÒQaTCBxmv à(pify^0%'ai Ág av fia0iXéa 0tQaxêVfUcvog. 
xal ooXXaT^tg xãv Xlav è7ii0XQaxBv0ávx(ov à% íxvxòv 
xal ovâhv Ávv0aí dwa^víovy iycal avxovg écÍQa (im^ 
X1JV aTCoXXvitJvovg 6 A(fí(iaxogy xovxo yàç ^v ovofM 

25 xp ÕQaaéxfif Xéyaí leçòg avxovg xáÕBj v(Uv cS Xíoí xb e 
xal xvçíot xò^(ihv yiv6{iBvop itçàyika nagà xãv oixB- 
xáv ovÕBTCoxB ftij itav0Bxai. Tcãg yáç^ onots xaxà 
XQ'iJ0líòv ylvBxaí ^bov dóvxog:^ àXX* iàv ifcol 0XBÍ0fi' 
0d'B xal èãxB riiMig ifivxtav ayaiVy èyò VfUv Môoiuíi 

30 ícoXXãv aya&àv àçxfjyóg»* 

89. * 0%Bi0aiã4v<úv ovv xãv Xlmv xçòg avxòv xaí 
àvoxàg ^ovvfiayLévoyv xfióvov xivà xata0^BVC^stai S 471 

(nitçtt xul úta&fLa xal atpçaytSa Idíav. xal âsi^ccg 
f totç Xíoig eltts õiáti XrpIfOfUí^ o. ri àv naçá tlvos ^ 
vpÃv XayL^úvío tovtoig totg [lérQOig xal atad'(iotg, hoí 
lafiàv tà Ixavà zavtti fg Oç^aytõi tà racista iSq>Qa^ 
yiõáiisvog 9C€etalaíil;&. rovg d' àTtoâtâ^ôxovtag 5 
vfi,áv âovXovg àvaKQÍvag x'^v ulxlav^ èàv (lév ftot io- 
zoiiHv iviptsíStóv ti jea^óvxêg ànoÕBÕffaxivaiy l^co 
\ta%* ifiavtovy éàv õh ftijdW Xéymõí Õlxaiov^ àxo- 
266 xéiMlfm XQog tovg datímrag, òçãvrêg ovv ot Xoiicdí 
oi$cétcct tovg XÍQvg r^àéíog tò Mçãyiia TCçoaâê^afiJvovg lo 
noXXp êXattov aTCêõiõçaôxov , q>o^oviievoL vqv ixsi- 
vov Hifíõiv. xal ot ovtêg õh pLêt* avtov Sçajcétai 
ícokv líãÃXop é<pofiovvto éxetvov íj tovg iõíovg avtãv 
õetíxátag xal %úvt avt^ tà õéovt ènoíow X£íd'ccÇ'' 
Xovvtag ág av atçatr^yã. itifiaçettó te yàjf tovg i5 
tttojetovvtag xal opâsiA ixétçejte úvXãv ayçòv ovâ* 
b alio aâixsHv ovõh lêv avêv f^g avtov yvwiiijg. èXcc(i' 
(íava à% tatg êoçtatg imxoQBvófiêvog ix tãv ayçdiv 
olvov xal Ceçsta tà xaXóg è%ovta^ oúa õ* av avtotg 
õoÍTflav ot xvQioi,' xal sC tiv aCô&oito èictfiovlBvovta 20 
avt^ ^ ivéâçag xaxaúxaviiovta^ itciimçBtto,* 

96. ^BÍt èxr^QvlíB yàç ij xóhg xç7J(iata õéôsiv 
nokkà tô avròt' kafióvti ij tr^v xBq>akiiv xofiíúavti, 
ovtog 6 ^çlykaxog XQBtsfivtBQog yBvóiiBvog, xaXiaag 
tòv íqcÍiibvov tòv.éavtov BÍg ttva tóxov Xéyai avtã 35 
otí iyd 0s Tcávtíov àv^çánmv rjyoinfiõa yiáXvOta^ xal 
c 6v itoí bI xal %atg xal vlòg xal takka návta. iftol 
^v ovv XQÓvog íxavòg ^B^lfútaij 0v õ% véog bI xal 
àxyi,rpf i%BLg tov tijv. ti ovv Í0tív; avâça 0b õbT ye- 
vi0d'at xaXòv xiya%óv. istsl yàç íj xóXig tãv Xíav 30 
õídcoOL tp è[ih aTtoxtBÍvavti XQ'^(iata noXXà xal iXev- 
d^B^íav imL0xvBttaíy õst 0ê a^aXóvta (lov f^v XBfpa- 472 ç 

è 

Iriv êlg Xlov anBvsyxBlv xal Xafióvta xoQa tijg xólsog 
tà xQWccf^cc svõaviiLovstv. àvtilsyovrog dl tov vsa- 
víóxov 7C6Íd'SL ccvtòv totko xoiffiai, xal og àg>Bl6(íB' 
vog avtov r^i/ xBq>aXr^v kaii^ávBi na^à rãv Xímv tà d 
5 ènixriifv%Q'évta. XQiiiíccta^ xal %'Á^ag tò 0ã(iM toj^ 
ÒQanéxov Blg tiiv tdlav èxáçriúBv. xcà ot Xtoi náhv 

VTCÒ xãv olxBtãv àâcXOV(lBVOl Xah õiaQXtt^ÓflBVOl 

(ivriúd'svtBg t^g trov rBtBlBvtrjxátog imsiXBÍag ^çãov 
tSçvôavto xatà tr^v xcíçav xal iiccívó^aõav ^çíoog 

ío Bv^svovg. xal avtà ht xal vvv oC õçanétai ànofpé- 
çovõtv àjtaQxàg Ttámav ov àv àtpéXfúvtai* q^oítíl ò\ 
xal xad'^ vnvovg èTCKpatvóiiBvov %oXkotg xãv Xíav 
ítQOúi^liaívBLV olxBtãv iTCifiovXág. xal olg av ijttfpav^, 
ovtOL ^vovõcv avtà Hd^óvtBg iml tòv tÓtcov ou to e 

15 fiQpóv iútLv avtov/ 

. 91. '^O [úv ovv Nviiq>6dcaQog tavta Cõtó^úBv. iv 
xoXXotg dl àvttyçáfpovg i^ òvóiiatog avtòv xaiov^B- 
vov ovx BVQov. ovÕBva õ\ vy^ãv àyvoBtv ciciai ovSh . 
a o xaXòg ^HQoâotog tõtÓQtjúB xbqI Ilaviíovlov tov 

20 XCov xal Sv èxBtvog êytad's òixaCiúg èkBv^égmv nal- 
i(úv èxtoiíàg xotrjisáfisvog xal tovtovg ànoõo^Bvog. 
NvxóXaog d* o ytsQistatritixòg xal IIoaBiõáviog o 
0tíúixhg èv talg tútoçíaig êxátBçog tovg Xíovg q>'qéív 
èiavdçagtodc0d'évtag vnò M^d-çíõátov tov KaxTci- 

26 doxog scaçaõod^vaí totg lõloig õovloig dBÕBiiévovg, ^ 
IV* Blg trpf K6kx(»>v yi^v xatoixv0d'á0iv. ovtcog avtotg 
àXi^d'(og tò õaLiióvcov iiirjvi0B scçoítocg XQV^^i^^"^^ 
òvTitotg ãvõçaTCÓÕocg tàv xoUtãv avtovQyáv ovtmv 
xatà tàg diaxovCag. [iijaot ovv âià taOta xal ri naq- 

30 oi,i/í,ía ^Xtog õ^&Ttótriv àvqôato^ ri xdxçritai Evaolig 
èv QíXoig. 

92. ^jád-rivatOL Õl xalt^g t(Sv âovXaiv açovoom- fS 473 

têg tvxijg. ivoíiod^étffiav xctl vtcIq dwlcav yçag>àç 
vfiçsag slvcct. 'Títsçêíõrig yovv 6 çi^víoç èv rc9 xatà 

267Mavti^é<w alxlag q)riõív^ãd'S0av ov fióvovimlç tàv 
èXav^éçtav , àkXà xal iáv xig slg dot;Aot; oà^ka vfiçí- 
ójj^ ytf(xq>àg slvai xatà tov v^çíõavrog.* tà o(ioia6 
síiffpcs xal AvxovQyog èv tp xatà Àvx6q)çovog tcçcÍ- 
tp xal ^ijfioiSd'évi^g èv tã xará Metdítw. MaXaxòg 
õ* èv totg Ilifpví(av"£ÍQOig t0toQst ág trjv^^Efpsôov 
âovloi tâv 2!afií(ov ^XL0av %lhoi tòv a(fi^fLÒv ovteg^ 
ot xal tò sr^Mãrot' à^oôtávtsg slg tò èv ty vj^cfcí o^og lo 
xaxà xoXXà èjcolovv tovg Ua^iovg. ãtBi õh êxtp fistà 

b tavta èx (lavtsíag otUáfiiOL èúítsíõavto totg oixétaig 
èxl Cw&^^xaLg, xal àd'poL è^skd-óvtsg tijg viqúiyv èx- 
nksvôavtsg xatènxov trpf "Eçaúov xal ot 'Eçèaioi èx 
tovtmv èyévovto. is 

93. díaq>éQ6tv âè çri^t XçvúLJtTCog õovíov olxé^ 
tovj yçáqxúv èv õsvtéffp xsqI òfiovoiag, dià tò tovg 
àxeXêvd'èQ0vg ftW õovXovg êtí slvcuj olxétag d\ tovg 
[ifl tfjg xtYfiBcug àtpBiyiévovg. *6 yàç olxètrig (fpriõl) 

c[dovXog èv xfifiBi xatatstayfiévog.* xakovvtav Í* ot ^ 
õovlíoi^ Ág fiav KXsítaQ%6g (pijefiv èv tatg FXcíaoaig, 
aíoi xal %'Bçá7tovteg tiqlI àxoXov^oi Tcal õiaTcovoL xal 
VTCijQètavj ãti ô^ BTcá^ovBg xal XátçBig. ^AfiBçíag dl 
éffxltag 97170I xaXalú^ai, tovg xatà tovg àyçovg olxé- 
tag. ^EQiiãva^ õh èvKçrj^tixalg yXdôúaig (iv^tag tovg 25 
svyBVBtg oixétag, HiXBVXog d* a^ovg tàg d'Bçaítaívag 
xal tovg d'Sçánovtag^ ànofpçáúriv Sh tr{v õovXviv xal 
PoXÍÍt/v^ ôívõçavà õs tòv õovXéxâovXov j àyitplnoXov 
õ% tffv ycBçl t^v ôéõxoivav Q'Bçánaivav^ n^noXov à% 
d triv íCçoTepQBvofiévijv. nçó^Bvog d* èv ÕBvtéço) Aa- so 
Xíúvixrfi noUtBÍag ènixaXBt6d'al fprfii %aXxl6ag aaçà 474 S 

Aaxsõiupovíoig tàg d'$Qaitcckfag. "Imv d'. 6 Xtog iv 
Aaiç^Xí ^^ olxétijv ijtl âovlov vdd'Síxsv sItcíúv 
tO^í fioí õúiiov, olxétaj kX^úov vxÓTetsçog^ 
fii} xig ãXd^ fiQOTíSv. 
6 ^A%aíòg d* iv 'OfLq)úl'jj nsçl tov õtxrvçov léy&v 91}* 
0ÍV ^ág svõovíog wg svotocog í[v* tSímg Xiymv Ág 
XQvfitòg èg zovg õovXovg èàtl xal zovg olwkag. m i\ 
olnétrig iiJtlv o xatà t^qv olxíaif òiaxçífímv xav èXsv- e 
9'S(fog7i,xoívóv. 
10 94. o[ õh T'^g i^xaíccg x&fMpSlag non/fcul ars^l 
tov àçxaíov fiíov 9ial6yó[i,êvot oti ovh ípf t6v£ õov- 
k(úv XQBÍcíf rotffd' èxtí&^imai, Kçcpgtvog (ihf iv 
niovToig 

olg dl} poaSiXavg Kçóvúg ijv tò mclaiov^ 
16 ots totg açtoig ifit^yáXiiov^ fuc^m d' è» taXói 

^ %alaÍ0tifaig 

alyvvaUu \ xatBpifiíijvTO õffvxBTcetg ficiXoig ts 

xoiiãôai. 
Kçátfig â* iv SíjQÍoig 
20 inebta õovXov ovd\ slg x&ixífi&c w8\ õoéXriVy 

àXX* avtòg ccvrã õ^t^ àv^Q yÍqiov õutxovtfiBi; 
Bi ov d^O*' ' 6dw$eoif(mvta yàç %à ná^fv iyà f 

A. xí õ^a xoin avxotg xXéov; B. xqÓ0bí6iv 
25 ccíd"* êxaúxov 

xmv ôxsvaçícovj oxav xaXy xig. necQaxi&w 

XQáxB^a. 
avxfi oaQUúxsva^e 0avx^, (láxxe dvXcexíôxs. 
ãyx^^ xva9'B.'\novc9'^ 1} xvXt^; diávi^ tovóa 

30 6tCVX1fV. 

àvãficuvB fiãia, xipf jtirpixi/ %^iiv iisçãv tà 

xaOxXa. S 475 

OV7COW fLB%afítQÍ^a$ óscevtòv àlõl aáôsig àXií-- 

268 il^ff dl fft^rà taOtu 6 xhv ivavzCov roínrj» naçulafi- 
ifiáviov XÁyov (pffóív 5 

àXk^ àvtí^Bg toi * iyò yàç avtà tafinaXív 
%à %^çfM kovtffà %qtà%ov S^m totg inotg 
ixl'7uávmv SónsQ âià tov xaiavíov 
inl tijg ^ccXáttfiSj &$&* ktiôttp ^sv6ttac 
slg Xfflf nvsiovy èçBt d\ d^dmQ àvéxste, lo 

Snstt* Álápaôtog êvd^tog ij^sv fLV(fov 
avrófucvog ò ^xóyyog ts xal tà úávõaka. 
95. fidXtiov õh Tovtan^ TffX6xleídrig*A(íq)iKtvoai 
b íi^m toivw fiíov ^ Áçx^is ov iyà %vf[télj9i 

xaffstxav. 15 

èlçyvíi ^jih/ nifiútov axávztúf ijv ãõneç võú9Ç 

Tuxtà x^*'9^' 
fl Y^ i* iç^ç w âái>g ovõh xápovg, aAA' avtó- 

yMX riv xà õéovta, 
otvm yàç &ZM* Sfçei x/Ufáõça, ^lã^ d' a(fvoig to 

èfLá%ovto 
XBifl totg 0x6fut6iv rmv àvd'Ç€Mtiúv btstsmv' 

acu xataxlvBiVj 
si n ipilotsv ràg Xsvxovárag, ot d' ix^vBg ol- 

xàd^ lóvzsg 25 

i i^fmtàvtèg óg>€Íg avtovg ãv naçéxsivz* énl tatcn 

XQaiciiaig. 
t&^v i* Sqçsí xaçà xàg xXivag ítoxccfLÒg xçéa 

v9oxifífbfuxtíe»v ^ ax^xol xovtmv xolg fiovlofié- 3o 

voiúmaf^av* 476 ç ' 

xataxívevv. 
lexavíiSxai^iv õ* &v tlfuiõtà xccç^v ífâvõiiatlois 

xatánaõta. 
• s òsttal õl KÍ%lai fifir' àiiijTÍúxanf sig triv ípáffvy 

Biúenétovto ' 
tãv d% nXaxovvrmv ài^Sti^Ofiivcav Jtsçl triv yvi- d 

. %ov rjv àlcckrjtóg, 
fíTjtQccg âi rófioig uai %vaviLa%£oiç ol xatdsg av 
10 ^^tçayáXi^cv. 

ol d' avd'ifa)7eoi nioveg rfiav tóvs xccl (íéya x^í}- 

(icc yiyávt(ov. 
96. xçòg xijg ^ijfiritçog 17/uív, m izatçoi, st xaita 
ovtcig iyivstOj XQBÍa tíg {/(Uv ^ olxetfiv; èlXàyàç 
15 avtovçyovg slvat i&í^ovtsg rniãg ol àçx^^^ 9^ '^àv 
xoífiiiármv ijcaíõsvov 6va>xovvtsg Xóyoig. iyà í' 
ènBvõri ôiíaêQ kaiixáâíov Haxaúaíúavxog xov ^avfAt- 
úitúxáxov Kçaxívov xà TtQOXSíiisva ènti xal qõoí fist ^ 
avxòv ysvófiavov (ivinjôáfisvoi èscB^BLçyáiíavxOj ixt^- 
20 aáp^fiv xfí xá^Bi, xáv dçafuítmv ág èÒiõáx^" xal ai 
ft^ èvox^à XI vfitv (xáv yàç xvvixâv q>Qovxlg ovdi tj 
õiiíxçfyxáxfj) , ã7tO(ivij(U}VBv0m xaxà xrpf xá^vv Tcal ta 
xotg aXXocg BlQvnisva Teoiijxatg. cdv slg itíxlv o àtxiTcá- 
xaxog ^BQSXQáxf^g, og èv iihv xotg MBxaXlBvâí gnfiw 
25 nkovx^ â^ ix%tv* f^v návxa 6v(i7eBq)VQfiivaj 

èv leãúiv àyaOotg nivxa xçáaov BÍQya6iíéva. 
wcoxaiiol [iBv ã^áçr^g xal [liXavog ^fofiov nXéa 
õià xáv 0XBvm%áv aoii^oXvyovvxBg Iqqbov ^, 
avxalúv (ivõxíXatõí xal vaôxáv xçvqyqj 
30 ôist* BVfiaçij yB xavxoiiáxriv xijv êv^BCiv 

X^QBtv Xma^v xaxà xov Xáçvyyog xotg vBXfotç- 
g)V0xaL âh xal ^éovxag àXXávxmv xófío^ S 47 

X€Hfà Totç TCOtafMtatv il^êxéxvtfv àvt oôtfáxfov\ 
xal (íiiv naffíp; rsiiáxi] (úv i^coTtttifiéva "■ 

xataxvófiaríoiôLjtavtoâajcoMiv. evxçsnijj 
[tsvtXoi0í t* iyxékata õvyxsxaXvgigiévaf] 
óX^Xíâss â* 6i,óxvfipL0v nkr^úíov taxBçcírcetcci 5 • 
ítcI TCivaxíôxoíg xal âís<p^^ àxçoxáXia 
^âiõtov ànaxybCf^Qvxa^ xal xókvxsg fioóçj 
xal ^Xsvçà õêktpáxBi ijtB^avd'i0iiéva 
XvavfÁtaxa xaçéjíSíT i% âfiiiloLg xa^iieva, 
aaQ'^v õh xóvdçog yáXaxi xaravevififiévog 10 

iv xaxaxwXotg Isxávaiúi xal xvov ró^oi. 
B, olpL* mg ãxoXetg ft' évtavd-a diatçifiovõ^ hi, 
^eaçòv xoXviifiãv mg ix^* ^^S "^^ táçtaçav, 
A. ti d^a ki^eig xàulXoiTt rjvTCsç scvd"!] ; . . . 
OTttal xíxka^ à* èTelroUSÕ* àvá^Qaúx\ri^vpí,évai 15 
%Bçl to ôtófi* è^étovt avtifiokov^ai xata^utv^ 
vnò iivQQÍvahúL xavBitmvaig XBXvfiévat, 
tà õ^k [i^k' ixçéfujcto ta xakà tmv xaXmv lÕBtv 
vnkç xBfpakijg i^ ovÕBvòg ^Bg)vx6ta. 
xóçav â^ iv à(iJtBxóvaíg tçixí^jctoig açtímg 20 

TifivXXimúai xal tà ^óda xsxaQfiévat 
xli^çBig xvkixag oívov iisXavog av^o6p,6ov 
í^vtXovv Síà xfóvfig totõi fiovXoiiévoíg jeutv. 
xal tmvõ^ Bxaõtov bI tpáyoi tig ij níoiy 
õhTcXáúL iyCyvst Bv^g i^ àçx^g^cíXtv. 25 

97. ocav totg ni(fúatg dé q>7i0c 
tíg d' tod-* ijftri/ tmv ômv àçotmv t} Ivyonovmv 

itV XJ^BÍtt^ 

iq èçBnavovçyâv ^ ;i^aJlxoiri;3rcDi' 17 ôxiQftavog ij 

Xccçaxi0iiov\ 30 

avtóiiatov yàç õià tmv tQLOÒmv stotafiol Xíica- 

çotg èTCiJcáiítoíg \ 47& Ç 

tsg ixL^kvíí 
àxò tàv niff&v táv tov Ilkovvov ^êvôovtca, 

6q>àv àçm&íftm. 
5 6 Zbv^ d' vmv ofyçi noMVÍtf xazà tov Mifáfiov 

fialavavôsij 
ànò tãv 9% tsyãv òxevol poT(fvmv f^srà vc^tl- 

, ôxmv jtoi,vTVQmv 

òxsTSvôovtaíf &BÇfLp 6VU ètvBí xal XêiçiostoXq)' 

tà õh irj Sévõçfi tàv totg qqbíSiv x^çâatg 

òxtatg içtq>síoig 
qyvXXo(foij6si xal tsvõiõíoiç azaXotg xíxlutç t ® 

avaPçáatoiç. 
15 98. ti õet xqÒq tovtovs hi xaçaTÍê'€õ&ai tàh 
TayrfyiStãv tov xaQÍsvtog 'jíçiútoçávovç; mvtsg 
yàç tiíg xataxiivrig avtov jtXiqçêig i6ti. tmv Sh Ms- 
tayévovg ix &0VQi07esQi$í5v yw^^ovêvúag xttxamvôo 
tòv lóyovy iMcxçà x^^^ifiti; êlucmv tatg NiKoqfávzoç 
20 Zeiç^úLVy èv aíg táds yéyQantat 

viípétm lúv àXq)itoig, 
ipaxa^étíú â* SçtoíôtVy vitío Õ' ivvsíy 
imiiòg õíà tíSv oõãv^xvUvôétm xçia^ 
TcXaxovg êavtòv è^Q^Uiv XBXevhm. 
36 cAA* o ys Mstccyévijg táSs q>ij0lv ^ 

ò (ilv xotttiiòg o Kçã&ig rifUv xataçiçêi 
fLcíiag f^ayíútag ovtofMctovg ftBfiay^vagj 
6 õ^ St€(fog*) à^etxvfía vMtãv xal xçsáv 
itpd^ãv tê fiatíõanf BlXvofiivmv amÍ6B. 
30 tà d% (iixçà tavtl xotáiu ivii€VtBv9'Bvl ^) o Séptt^iQ XttZo^/MyOff «OTftfftOg S 479 

fei TSV^iôiv òxvatg xicl çáyfOíç xal xaçáfioig^ 
èvtev^evi à* àkka0i Tcal íceçixómiaóiv, 
270 vgSl â* Átpvacõij t^às d' av xay^vlaig, 
rafMTji} 9^ uvca^ev avrófucta jesnviyfiéva 
êlç tò 6x6(1 ^vtêiy tá õh xaç avtm rà nUs ... & 
a(ivXot âl «SQ^váov^tv ^^fUv èv xvicXf). 
olia d' ott xal ot &avçioxÍQ6ai otal rò tov N^icoqxSv^ 
tog difãfia àõiõaxci èúzvj õiÓtcbq xal t6Í6vtctíc9v av- 
róv i^ívqô&ijp, 

99« Tavta t&v jJruMXQÍrov úatpmç xal toçãgzio 
diêÍsXd'6vtog èx^gvow (úv ot âaítaXetSy o õi Kvpovl- 
b xog iqyri , avÕQsg 6v00itoij iSq>6dQa (is XifieítTovta ovx 
àfiâág 6 jdfiii6xçitog^eÍ0tiaõ8 ^otafiovg õucnsçavá- 
(istH}ç aiifiçiHí£as xal véxTaçog, vtp* mv àçôsv^slg trjv 
fffvx^v %iw TCêívaXéog ysyév7j(iaíj Xóyovg avtò píóvav 15 
xatafiQoxd'Í6ag. ãórs í^âfi Tcavõá^isvoí nots rijg ro- 
iíavvfig asesçavzoXoyíag xará tòv Ilaiaviéa f^qtoça 
roíwtmv tivóv fLStaXáfiiO(iêv a fLTJft* l6%vv èvtl^úí 
\vffc àxoêvijôxêiv è^ * 

iv xevy yàç ya^tçl tãv xaXSv Sfag 20 

c <yix ê6ti' JCSIVÔ6W yàf ^ Kweçtg mxçá^ 

^j4%ai6g q)rfivv èv AtOtovi ôatvçixp. xaç ov o úoq>òg 
EvQistiõfig Xafimv ãq>fi 

iv TíkiffifLOV^ tob KvitQig, iv xsivãvti õ* ov. 
açòg ov o OvXxuKvòg ãsí note âía^oXe^iãv içfj 25 

aXijçfig ftk/ Xaxávo9v ayoçiiy xXi^(ffjg êh xal 

açtíúv. 
úv déyá xvopy ÁbI Xnicktsíg xal ovx iõig '^(lãg Xoy<ov 
xaXfSv xal aq>d'áv€syv (istaXa^ifiávêiv^ ftãXXov dh õízêt- 
õ^ac. Tffoqy^ yàç ifvxijg Xóyot xncXoL xal afta 6tQa- 30 
d g>€lg TCQÒgtòv olxérr^v^ Aavxs^ içijy xãv ixg>arv£0iiatá 
zcva aqtfúv ixVSy ^^S '^otg xvclv* Ttal 6 KvvovXxog^ 480 ç 

€Í (úv sIq èxQocÍ0eig kóymv^ êtjpri, itecQBXBxl'^iii]Vy rim- 
etáiifiv fpíBLv áyoçSg 7eXijd'vov0ijg' ovtcDg yáç %lg 
tãv 0og)ãv t^v tãv ôsI^bcdv ôgav ixáXsi , xal avtòv 
oí TtolXol õíà tovTO nii]d'ayóçav íòv6(iaÍov' 
5 si dh lov0(íiisvoi XoyccQia dsvnvoviisvy 

liaxçàg tid'ri(ii ôviifioXàg àxQodiisvogy 
xatà tòv MévavÕQov. Siò yeaQaxaçã úoi, cS yãctçmv^ 
t^g toLavrtig ifi(poQst6d''iXi. õiri^ôsmg ' 

TtSLvãvti yàç àvÕQl (iã^a rtjiíansQa ^ 

10 XQvôov XE xaXétpavtog 

xatà tòv tov ^Eçstçtéàg ^A%aíOv Kvxvov. 

100. xal a^ia raikcc Xéytúv ológ %* ipf àicavitíta- 

0%'ai. imôTQttípslg õh xal d'sai$áff,svog ^A^^og ixdviav 

xal aXXfov %avtoõa7câv oíiftav xaQa0X6v^v siõxv- 

15 xXoviidvijv tvtl^ag rg XbíçI to TCçoúxBtpákatov àvs- 

xçaysv 

térkad'v â'^ Tcsvífi xal àváóxso ii<úçolayovvtmv' 

0^091/ yàç xX'^d'óg 0s da^^ xal lípÁg à%6if3Cijg. ^ 

èyò yaQ ijâri vito f^ èvSsiag ov âidvçcífiPovg xpê^iy- 

20 yoiiai xatà tòv Zfúxçáfqv^ àXl* ^^17 xal ixfi. Xí^iã- 

õsg yàg ovtmg fi ^àíl^põía, •xatà yàç ^AgiSLilJÍavj og iv 

Sçevâovy ê<pij tcsqI 6ov (lavtêt^ôáiisvog & Aaçi^vôiaj 

xovdslg Covõzlv tôv TcXovtovvt&v (là tòv 

"HtpaiiStov xçoõóiKHog, 
25 xaXXitQaas^og xal fiovXóiisvog Xixaçòv iffa}[iòp21l 

xatwjclvBív. 
^0(fâ yaQ %'avfi antiStov^ Ix^víov yévi] 
tcsqI tr^v axçav naltovta^ xm^tovg ôJtiçovg 
fl}Yj%tag ê^d'ivòvg xsetQiag néçxag ovovg 
30 ^wn/ovg fiaXavovçovg úrjníag avXíúicíccg 

tçíyXag êXaõwvag (íxoQjeiovg, iS 481 

ípTfilv ^Hvíoxog iv IIolimQáyiioví» âst ovv xá(ú xatà 
xòv kgí(ilkÒv Mêtayévi]v èxsmóvta 

êlç olayifòg ãçiõtog á(i,vvs09'ac nsçl õsCtcvov 

b lÔl. 2ifúXij6avtog d' avtov 6 Mccúovçiog èípri^ 5 
aAA' iasiõii vaolsízetaí tíva naçi tov àiiq>l tovg 
olxétag Xóyov^ avfipakovfiaí zl xal avtòg fiéXog sig 
êçoíta rã 0O(pã xal qnktátqi ^i][ioxQÍtp. ^iXmnog 

©eafyelsvg iv rp scêçl Kaçãv xal Aakéymv úvy- 
y(fáliliatL xataXé^ag tovg jíaxsõaLfiovíoiv svXwtag xal 10 
tovg d'sttalixovg xsvsõtag, xal Kã^ág çrim xotg Aé- 
XbÍjív ég oixixaig x^úaú&ai, niXai te xal vvv. Ov- 
Xaç%og í* èv Ixtrj htoQiãv xal Bv^avtíovg gyqalv 

c oiítíú Bid'vvmv ÕEõTCÁíac mg AaxsâaLfiovíovg tãv 
stXétmv. %Bçl ò% tãv nagà Aaxsâai(iov£oíg Í7C£wá^ 16 
xtanf xakoviiévoív j dovXoc â elõl Tcal ovtoc^ 6ag>ãg 
èxt listai ©Bono^TCog õcà t^g õsirtáçag xal tçíaxo- 
útijg tãv fátoQiãv íéycov ovtmç^ ànod-avóvttúv noX- 
Xãv AaxsâaLiíovímv èv tp stQÒg Mê067iviovg noXé^Gi 

01 yteçLXBi^^ivtag Bvkafiri^évtBg fi^ xataq>avBtg yé- 20 
vtovtai totg ix^çotg èQij[ia^Bvtsg àvBfiífiaúav tãv 
stXíátav ig)^ Bxinftijv ôtipãâa tãv tBtBXevtijxotcDv 

d twás ' ov$ xal noXítag vútBçov noirfíavtag stçoúrjyó- 
QBV^av ènBwáxtovg^ otí xatBtáxd'fj(Sav àvzl tãv 
tBtsXBvttjxótíúv BÍg tàg õtípáâag,^ o í' avtòg íõto- 25 
Ç8t ^àv ty tQíaxoútfi xal tçCtji tãv tútoQiôv aaçà 
Sixvayi/íoig xatcDvaxotpóçovg xaXBt6d'ai êovXovg ti- 
vág, scaçanXfiúlovg ovtag totg iTtBwáxtoig, tà naga- 
nXrfiia tútoçat xal Mivaixt^g èv totg Uíxvcoviaxotg 
xatmvaxoçÓQOvg xaXalú^ai õovXovg tivág^ xaçaycXri- 30 
óíovg ovtag totg èítavváxtoi^. êti &BÓíCOii7Cog èv tij 

▲THEKAEUS. I. 31 482 g 

XQO&nslatãv, ãõuteQ alkátav^ tçMxxovta (ivQiádag.e 

102. oC dh (iod'ax8g xaíwfisvov naçà Aaxsõcu- 
fbovíoLg iX6vd'êçoL fisvelõtv^ ov (ifiv AaxBÕavfíóvioi. 

fi XéyeL õh Jtsçl avtãv OvÁ^açxog iv ty ^épLTCzri xal ei^ 
xo0trj tâv tútoçiâv ovtwg ^êiol õ* oí fiód'ax8g Ovv* 
xçotpoi xãv Aíxxsôaifiovímv. íxa6rog yàç tãv xolt" 
XLxãv xaíd&v, &g av xai xà tõia èxjtotãiíiv, cX (uv 
êva ót õh ôvo XLvhg âh TcKslovg noi&vvxat úwxQÓtpovg 

10 avxàv. siúlv ovv ol fió&axsg èKBv^SQOi (lév^ ov ft^ 
Aaxsõatfióvtoí ys , fistéxov6i õi xf^g Ttmõslag xá07ig. í 
xovxmv 6va ipaúl ysvéiS&at xal Avúavõçov xòv xccca- 
vaviíu%rfiavxa, xovg ^A^valovg^ xokítriv yevófisvov 
ífc' ávÕQayad'íctv.^ Mvqíov d' 6 Jlçirivsvç èv Sêv- 

15 xíqg} Ms^úriviaxôv ^noXkáxig (iprldlv) ^kBvd^éçGHUcv 
AcíXsdaifwvtOL Õovlovg^ xal ovg fihv àtpéxccg èTcáÃêõav, 
ovg õhàõsõJtáxovgjOvg ôh êçvxxijçccgj õêcfxoõiovav" 
xag õ' íclXovg. ovg dg xovg òxóXovg xaxéxccMov ' oA- 
Xovg Õ6 veoSafimõsig , éxéQovg ovxag x&v bIX&x&v^ 

20 ®6Óxoiixog d' êv 6/}dóftç3 ^EXlijvixàv xsçl xáv êUci- 
XíSiv Xêycnv õxv xal êlsãxat xáXovvxav yQÍq>BL otrri9$272 
^xh 6% xãv síXãxeiiv êõ'vog Tcavtánaúiv ófíãg dtoixst- 
xaL xal 7€íxçãg' êltjl yàç ovxoc xaxaâsâovXcíf&dvoL 
itolvv íjõrj XQovov VTCÒ xãv UTeaçxiatáv y ot fiàv tev- 

25 xãv èx Ms00ijv7ig ovxdg ót tf' éXsãxac xaxoiTcovvtsç 
XQÓtSQOv xò xaXoviisvov^Elog x^^g AaxmvLX^g.^ 

103. Tífiacog õ' 6 Tavçonsvíxtjg ^líAa^^fi^vog 
avxoVy èléyxBi õ* avxov elg xovxo Ilokvfiiog o Msya- 
XoiroXíxijg õià r^ç âaídsxáxríg xãv íõxoçiãv, ovx êívat 

30 êq)r^ 0vv7id'sg xotg "EXlvidi dovXovg xtãad'cu ' txvvòç b 
êÍTcàv o^Eievxí^aiog y ovxcog d' avxòv xaXst^Iôvçog o 
KaXXiiiáx^íog èv xatg Tcçòg avxòv àvx^y^a^atg^ eixáv % 483 

yài^ oti Mváúmv. o O&HBvg aXaíovg éxéTtt^xfto õovXovg 
táv %iXííQVy %àv T^fí tQÍxri Ò^ táv tõtoçèôv 6 ^Enixl- 
imios i<p7i ovt€9g avSm^Qvi^ai. r^v Koçi.vd'í&v nokbv 
a>$ %%rfla6%'ai õqvXgív piV(^áâas d^ xal tBôoaQáxovra. 
àv &S ifyovpLai, uai vt^v Uv^íav avrovg xexXrixévav 5 
X(HviiíO(iét(fag, Ktfi0LxX'^g í' iv tçhy Xçomxãv ,^. 

c ouzl âixárrj TCçòg tatgêxatáv q>ij6iv òívfixtáâi, 'Aê^- 
vrfiiv i^Bta0iiòv yavéo^ai V7th ^fiftfitçíov zov ^ttAi}* 
QÍmg tãv xatoiKwmmv xip^ ^Áttixiiv ocal svifêõ"ijvcci 
^Aèrivaíovg nàv Si0^vçíovg xçòg totg xi'Xíotg j (latoí" 10 
xovg õh fivQÍovgy oixstmv âh (ivçtcíõag tB^úaçáxovta* 
Níxíug d' 6 NtxT^çcpcov, cág ó xaXog êqyij Ssvo^ãv iv 
rã Tcaçl Ttóçmv^ xMovg è%mv otxéxag è(iíiSd'áúasv av^ 
XQvg €Íg tà içyvçeta £G)0Ía tçS &ço^xl èqí* 90 ofiolòv 
ixaôxov xèkstv xiig '^ftéçag. ^A^iaxoxéXi^ d' iv Alyv^ 15 

d vfjffàv TCoXixBÍa xul naçà xovxo^g qyifiéi yavéú^iu sTCxà 
xal xaif0açáxovxa (ivçíáâag âovlmv. ^Aya^aQ%ídifig 
d' 6 Kwiâtog iv xjj òyõóy xal xçiaxoúxij xâv Eòçco- 
maxáv AaQÕavatg q>ri0l õovXovg xaxxij0ê'av xòvfúv 
Xt,Uovg xòv õi xal xlaíovg, xovxcav d' axaôxav iv fúv 20 
e/^i/g ya(úçyatVy iv noXi^a> õ% Xoxitaúd^ai '^yaiiáva 
vifLOVxag xòv Hâiov âaôJtóxriv* • 

104. Ilçòg xam àxavxrfiag 6 Aa^v^iog èq>ti^ 
àllà ^Piofiaíaiv axa^xog, olõag d' àxçífiõg xairca^ è 

e xai^ Ma0ovifi8y TcXalUXGvg oúovg xaxxijiiévog otxixag. 25 
9(al yàç fivçiovg xal âiúfíVQÍovg xal êxL xXaíovg õh 
Tci^nolloi xixxTjvtai, ovx iítl xçoiSÓSoig dh &07CaQ 
6 xóv ^Ekkr^vmv iiickovxog Nixíag^ àkk* ot xkaiovg 
x&v ^Pioiíaímv 0V(tjt(fotóvxag êxovôi xovg nkaíúxovg. 
xal at nokkal ô% avxai àxxixal (ivçiáõag xãv olxaxáv 30 
ôadafiivttL alçyi^ovxo xà itixakka. no0atÕmvtog yovvj 
ov úwax&g (kiyLVTfíaiy o ípikáootpog xal a%o<5xávxag 

31* 484 ç 

g>riiílv avtovg xat€cq>avsvõat ftlv tovg hA tmv (isrií' 
ícuv (pvXaxag^ TtataXafiéú^ai Òh xipf ixlJSowíp áxQÓ- f 
noXív xal ènX tcoXvv xqÓpop ^eeçd^m tip; ^ATtixrfv, 
ovtoç d* riv o xacçóg, ots xcA iv JSixsXCa r^ âêméça 
6 tãv õovX&v èicaváiStaõig èyévszo * jtoXkal âh cevtac 
iyévovro xal ànmXovto oiKsrãv vxhç tàg ixatòv fiv- 
Qiáâag. 0vyyQa(ifiá ra ixSéâ&xs sesçl tmv SovXtxáv 
7CoXé(i(Dv KaixíXvog o ^ijtíoq o oaeò KaX^g èxt^g^ xal 
Eiciçraxog S% 6 jwvoíícíxog èx KaTtvijg TtóXsmg itaXc- 

10 xijg àicoSçàg xatà tà (ii^Qiâatvxà ^oXv xXijê'og àjco- 
fStrfíag olxsrãvj rfv Sh xal avtòg olxhijg ,®Qà^ tò 
yévog, xccréâçcc^s n&úav 'ItaXíav xQÓvov ovx òXfyiyv 
noXXãv ãovXíov xad'^ êxÚ0tip^ fjfiiçav avçQBovtmv 273 
ég avtáv, xal êl fti] ànédiwsv iv r^g utçòg Aixíviov 

i& Kçáúúov ycaçaxá^BVj ov tòv xv%óvta av tSçàta totg 
^(isâajcotg naifs0xqxai^ ág 6 xatà trpf IkxeXíav 
Evvovg. 

105. 2cíq)çovBg â^ ^úav xal návt Sçi^toi útaQ- 
%alot ^Ptofiatoi. SxLxiáv yovv ò átpQixavòg iaíxXfiv 

20 èxTCSfixóiiBvog vxò f^g 6vyxXr[Cov inl tò xaxactTfia" 
6^at tàg xatà f^v oixovnévijv fiaOtXBÍagy Iva totg 
nçoúrpiovflLv iyxBiçí0d'ãfíVy névtB (lóvovgixijyBiio ol- 
xétag^ ég CôtoçBt noXvfii^g xal IIoííBiõíóviog. xià ivòg b 
àiCQ^avévtog xatà f^v òâotTCOQÍav iné^tsiXB totg ol- 

25 xBÍoíg aXXov àvt Íxbívov 3tçia(iévovg néfi^^at amm. 
^lovXíog ò\ KatoaQ^ o TtQãtog jeávtwv ávd'Ç€Íjt€av ns- 
çai(úd'Blg inl tàg BçBttaviõag vijaovg [istà xiXímv 
axáfpãvf tQBtg olxétagtovg návtag úvvBTCffyBto y mg 
Kóvtag tiítoi^st 6 tóvs V7eo0tçatijyàv avt^ iv tó xbqI 

30 tijg ^Pa}[iaící»v mXttBÍag õvyyçáiifiatíy o ty naxçlm 
flfiãv yéyQantai qxov^. ' àXX' ov ^luvôvçíõijg ò JSv- 
fiaçítrig toioOtog, ã^EXXijvsgy ogiiàtw^Ayaçíatiiç « 485 

c t^g KísLítQ^ivovg dvyatfòg i^oçfifBv yáfiov vzò xh- 
õifs xal rQvg)iis xikíovg 0vvsniqyBto olxhag , aíutg 
xal oçyvi^Bvtàg xal [laysíifovg, ovrog â* o ávqç xal 
ivâeí^attd-at fiovXçfiêPog mg svâaíiíóvtúg l^ij, mg foro- 
QSt XaiiaiXémv 6 Uiymíxòg iv t^ nsçl Tiõov^g (to d' & 
avtò fiifilíov xal mg &Boq>çáotov g>é(fstat) ovx S^ 
ròv TjXíov hmv Btxoõiv ovt àvaxéXkovta ovta ôvóiís- 
vov éoQaxévai, xal tom rpf avtp (léya xal d'av(itt' 
0zòv XQog €VÕai[iovíav, ovtogj mg Soixe, nçmt fihv 
ixád^svêsv òifh d' 7fyBl(f&C0j xax ai/^ótsça Sv6tv%mv. lo 

Ao d% novtixòg^EúTtatog xakmg ixav%&to fiifrç àvaték" 
Xovta fíijts xatadvóin^vov seori ròv íjUov êoçaxévai, 
duc tò ytaiÕBla aavtlxaiç^ 7Cço0é%BiVj mg 6 NíxaBvg 
Ntxias Cõtoçst iv tatg ^ia9o%atg. 

166. ti ovv\ mx bI%b xal Uxmímv xal o Katàaç \h 
olxézag; bIxov, aAA' igyúíaú^av tovg aatçiovg vó^LOvg 
xal xBxokatSfiévmg I^gív triQov^utsg rà f^g jtolLXBÍag 
ê9f]^ ôwBzmv yáç iúnv àvõçãv ififiévsiv totg na- 
Xaiotg Íi]lm(ia0Vy dí* mv õtçatBvófisvoi xatBôtçé' 
901/ro tovg ãXXovg, xal XafifiávovtBg afia totg Soçia- 20 

e Xeitoig xal st ti X(fV^''f^^ ^^^ xalòv vnijçxB xaQ^ 
ixBÍvoíg Blg (i{(i7i0iv. otcbq iv totg náXav XQ^^^^^S 
inoíow ot ^Pm(iatoí. õiagwláttovtBg yàç ay^a xal tà 
Tcátçilt fiBf^yov TCaçà tmv x^f^^^^évtmv bI ti Xeitt^a" 
vov xakijg àtíxr^úBmg bvçiõxov^ tà axQ^^ta ixBÍvoíg 25 
imvtBg, ojtmg firjd' Blg aváxtriôív mv ctTtéfiakov ilê'stv 
^orà ôvvfi&múi. aaçà yovv tmv ^EXXijvmv firixavàg 
xal 'oQyava xoXiOQxi^ixà (iaQ'óvtBgj tovtoig avtmv 
TCBQiByévovto j Ooivlxmv ta tà vavtixà Bvçóvtmv, 

f tovtotg avtovg xatBvavfiixV^^^* SXafiov âh xal xaçà so 
Tuççfjviúv f^v 0taâ£av f&á%i}i/ ^aXayyr^dòv imóvtmv, 
xal xaçà Uawitmv dl Ifia^ov dvçBov X9'i^^'^y naçà 486 5 

Tsg ayifBifVov iscsisiçyáúavro. (itittiõáiievoí xb xatà 
návta f^v ^axeõaviiovícov xoli^têiav õistij^úav av^ 
f^v ^ãXXov fj ixstvoc, vvv õ% xffv ézkoy^ tóv XQV^ 
5 úífifov xoioviievoí jcaçfà tãv èvavrlcnf 0vva7toq>é(fov^ 
tat, X(xl%à ijboxd^çà ir^ldiiatcc. 

107. jcátçtos filv yàç ^v avtotgj mg iptiúv IJoíísl- 21 A 
âoíviogy xaçtsçía xal ki/tri õlavta xal tãv aXX&v tãv 
V7(ò tifv ut^0ív Áçsírig xal ãTteçísçyog XQV^^S 9 ^^ ^^ 

10 BVúéfÍBia ê'(XV(MC6t'^ TiSçl tÒ âm[íÓVLOVy òíHUWfSVVTl %B 

Tuà noklii tov 3tXfi(ifi>sÁ,6!!v svXáfiaiu ngòg ,xcivtag ch/- 
dxfcíxovg, [letèc tijg xatà ys&çyíav àôx^iíeixig. tovto 
d* êôtiv éx tãv natfilmv ^%hslôv év imtslovix^av 
iÕBtv. oSovg ts yàç íCOçavóis^Bd^a tBtaypévcig xal ãçí" 

15 úydvag Xfã tatay^iévá ^éçoiíBv xdl kiyofiBv èv tatg 
evxcítg xal õçãfisv èv taig tsffovçyíaigj atpBÍ^ têh 
taOta xal kitá^ xal ovà\v scXéov tãv xatà q>v6iv ovtB 
rj(i,fpLB0iíévov xal tcbqI tà cãgiata i%QvtBg ovtB ãníaQ'^ 
x6f$Bvoíy iúd^^qtág tB èxo^Bv xal imoõéús^g eòtslaUg 

20 Tcíkovg ts tatg XBtpaXatg xíBçtxsifiBd^a nQofiatBÍayv ôbç^ 
fiátfúv âaúBtg, xsçáiisa âl xal x^^^xãtà ÒLaxov^naxa 
xofiíioiísvj xãv tovtoig fiçíxnà xal nota návtmv utcb- 
QiBçyótatay atOTCOv tjywiiBvoi totg (iev ^Botg %ipk%BW 
xatà tà Ttátçía, avtotg õh xoçtiystv xará tà iÊsíõa-, 

25 xta, xaítoi, ys tà fikv sig rifiãg âa3Cavã(iBva t^ %QBÍff 
ItBtçBttai^ tà d' aig tovg d'6ovg axaQX^^ ttvég b16í. c 

108. Movxu>g yovv Uxsvókag tçítog èv^Pãfifi tov 
(bavvipv itrjiQki, vófuyv avtog xalAlXiog TovfiÍQmv xal 
'Povtíl^og ^Povq>og 6 r^t/ xátçiov htoQÍav yayQaqíãg* 

30 íxíXbvb d' o vóiiog t(^ãv fúv nkBÍovag, tãv Sim t^g 
olxíag f(^ vxodéxB09'ai y xat àyoçàv õh tãv TcévtB. 
rothro 6% tffig tov fti]i/Q$ èylvBto. ò^mvBtv õl nXaío^ ç 487 

vog xãv âvotv ÔQcc%[t£v xal ripfáovg ovx èxhçBTts. 
XQs0g õh íianvíúxov xsvtsxaiêêxa tálavta âaxavãv 
slg ròv èvíovtòv insxcíçstj xal oea y^ tpéçsí ká%avtt 
d X(à oúTCQÍfúv ifí^fiata. úfi^ixQãg õh návv r^g õccTtccvrig 
V7Caçxov(fi]g, dià tò tovg Tcaçavofiovvtag xal atpsidãg 5 
avalíõxovtag avazstifirixévaí tà ãvva, nçòg tò êlsv- 

çcDv 3taça tãv èv xotg lõíoig àyQotg oçvt&ag àvstto 
õçaxiiiaíovg,. 6 õi ^PbvríXiog Tcaçà tãv icXisvovtmv 
avtov õovXfúv tQimfióXov trjv pvSv tov o^/ov, xal (tá- 1© 
Icúta tov ^ovQiavov xakovfnévov, (isQog í' Í0tl tovto 
^alaMíov xvvòg ovrc» xalovfisvóv, 6 õh Movxuyg 

e ícaçà tâv svxQijôtoviiévcov vit «vrot; nqòg tov aimyv 
tVTCov èiíoutto tr^v âiatífirj6iv. èx tonòvtmv ovv /xv- 
QíãÕ(ov àvd'Q(ÁiC(úV ovtoi (lóvoi tov vóyLOv èvóçxmg 15 
ètij^ovv xal õcíqov ovâh tò (iiXQÓtatov iSê%ovto' av- 
rol d' akXoig iiíõoõav xal tpiloig rof? àitò naiâsíag 
òç[icjfiévoLg fisyála, xal yàç àvteixovto tãv ix tijg 
6toãg doy(i(it(úv, * 

109. tfjg õh xolvTêXsêag tijg vvv àxpa^ovorjg 20 
^Qãtog rjysiiàv èyévsto AavxoXXog ^ 6 xatavaviiaxri' 

f õtí^ Mv%'Qiõáxriv^ ág Nixólaog ò ^SQiTtaxrixixòs tõxo- 
QBt. àtpcxóiisvog yàç slg xrjv ^Pcípriv fiêxà xrj^v rjxxav 
xriv ML%'Qídáxov êxL 8\ xijv Tiyçavov xov ^Aç^evlov 
xal ^QiapfiBvúag^ Xoyov xs ànoSovg xãv xov xoXsfiov 25 
jcgáisGiVj ãxsiXsv slg TtolvxsXij õíaixav èx r^ç íca- 
kcíiãg acDfpçoiívvTig^ xal nçãxog xçvq){jg slõijyijxrig 
'PcDfiaíotg èyévBxo^ xaQitcaúánsvog õvotv paõiXéov 
xãv TCçostQfjuivcov Ttkovxov. KáxcDv d* éxstvog, ãg 
noXv^Log totOQst èv xrj TCQãxrj xal xçcaxoõxij xãv 3o 
íõtoçiãv^ édvOx^Q^'^^ ^«^ èxsxçáysi^ oxl Xívlg xàg 
275 ^svLxàg xçv(pàg alõijyafov slg r^v^ftí/xiji/, xçiaxoõlmv 488 « 

(ilv âçaxfi&v xsfcífttav xaçí%<mf novnxãv àvfjóá[iS' 

tifiiíg. xçázBçov âi ovrag òXiyoiBStg rfiuv ot triv 'Ixa- 
kíav xatoiTíovvtsg ãate xcA 9(aé* rfiucg étij q).ri0lv o 
& IloõBLÕnivi^og^ ot 0q>óâQa BVxavQOviievot totg fiíoíg 
^yov tmg vtovg vâmQ iiiv mg tò xolv Jtívovtag^ 
Í0d'íovtag â* o tv av tvxv* ^^^ xoXXáxig , g>ri6Í^ xa^ 
f^ç ij iiiitriQ víòv fjQcita Tcèteçov axíovg ij xáçvcç fiav- 
Xsxai ÕBiitv^fSav' xal tovtdyi/ ti fpayàv '^ffxstro Tcal 

10 iKoifiãto. vw õéj mg ò SBÓxofiXog tôtaçst iv rg b 
nçcitij xmv 0vXixjrixmvj ovdsíg êóxt xal xmv ^axçímg 
avnoçovitivmv oõxig .ov xoXvxsXij fúv xçcma^av xa- 
çaxl&Bxai^ (layBÍçovg õb xal 9'BfaxBÍav aXXtpf nokkipf 
xixxifcat xal xÃBÍm õaxav^ xà xa^' fi^égav ^ srpórc- 

15 ^i; iv xatg BOffzalg xal xatg %vúíavg ãwjXuSTcov. 

'EícbI õh BÍg íxavòv*iiiixog açov^ii xà xmv aaofivTi- 
liovBvê'ivxmvj avxov xaxazavúmfLBv xòv Xóyov.